search
26,626 Research products

 • LV
 • Latvian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laugale, Maija;

  Utopija nevar pastāvēt bez antiutopijas. Parasti tieši zemāko kārtu dēļ utopiska vide ir iespējama. ‘Neļauj man aiziet’ ir Kazuo Išiguro romāns, kurā cilvēki var dzīvot ilgāk ar klonu diskriminācijas palīdzību. Diskriminācija ir uzskatīta par svarīgu sastāvdaļu sociālajās attiecībās. Šis pētījums analizē antiutopijām rkasturīgo diskrimināciju iepriekšminētajā romānā, pētot kā diskriminācija veicina gan utopiskas gan antiutopiskas vides pastāvēšanu vienā un tajā pašā antiutopiskajā literārajā darbā. Literatūras apskats, žanra pētīšana un sociālo normu analīze ir pētnieciskās metodes, kas tika izmantotas šajā pētījumā. Pētījuma rezultāti uzrādīja tiešu saistību starp diskrimināciju un utopiskām un antiutopiskām ainām. There cannot be a utopia without a dystopia. It is usually at the expense of the lower classes that the utopic setting is possible. Kazuo Ishiguro’s ‘Never Let Me Go’ is a novel in which humans can live longer because of discriminating clones. Discrimination is seen as important part in societal relations. This paper analyses dystopian discrimination in the novel by studying how discrimination contributes to both a utopian and a dystopian setting being present in a dystopic literary work. Literature review, genre studies and the analysis of societal norms were the research methods used in this study. The results showed a direct link between discrimination and utopic and dystopic scenarios.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vilka, Gunta; Vilks, Ilgonis; Komova, Jakaterina;

  Friedrich Zander from Riga - a scientist of Baltic German origin, one of the pioneers of rocketry, an inventor in the field of interplanetary flights, jet engines and airplane theory. In 1914 he graduated from the Riga Polytechnical Institute. Already during his studies, Friedrich Zander thought about the possibilities of flying in space, made the first calculations, experimented with methods of cleaning the atmosphere in spaceships, organized the student Aviation Society. His main achievements are the OR-1 jet engine, the GIRD-X rocket, calculations of gravity maneuvers, the Solar Sail and others. Rīdzinieks Frīdrihs Canders - vācbaltiešu izcelsmes zinātnieks, viens no raķešbūves pionieriem, izgudrotājs starpplanētu lidojumu, reaktīvo dzinēju un lidmašīnu teorijas jomā. 1914. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu. F. Canders jau studiju gados domāja par iespējām lidot kosmosā, veica pirmos aprēķinus, eksperimentēja ar atmosfēras attīrīšanas metodēm kosmosa kuģos, organizēja studentu Gaiskuģniecības biedrību. Galvenie sasniegumi – reaktīvais dzinējs OR-1, raķete GIRD-X, gravitācijas manevru aprēķini, Saules bura un citi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vaivode, Anita;

  Anita Vaivode's diploma thesis “Individual approach to studies during Covid-19 quarantine” is developed by the Department of Teacher Education, Faculty of Pedagogy, Psychology and Art, University of Latvia. The aim of the diploma thesis is to characterize the work of social pedagogical learning support for students in order to develop social action programs to support unsuccessful students during the further learning process in the general education school. The theoretical part describes the concepts of inclusive education and support system, as well as describes the transition of the Latvian education system to the quarantine period in the second half of 2019/2020 year of studies. The practical part includes a survey on a study on the support system process for the local existing eight families of the Riga Social Service Territorial Center “Āgenskalns”. Anitas Vaivodes diplomdarbs “Individuāla pieeja mācībām Covid-19 karantīnas laikā” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļā. Diplomdarba mērķis ir raksturot sociālā pedagoga mācību atbalsta darbu skolēniem, lai izstrādātu sociālpedagoģiskās darbības programmu nesekmīgo skolēnu atbalstam attālinātā mācību procesa laikā vispārizglītojošajā skolā. Teorētiskajā daļā tiek raksturoti iekļaujošās izglītības un atbalsta sistēmas jēdzieni, kā arī aprakstīta Latvijas izglītības sistēmas pāreja uz karantīnas periodu 2019./2020. m.g. otrajā pusgadā. Praktiskā daļa ietver aptauju par pētījumu par atbalsta sistēmas procesu Rīgas sociālā dienesta teritoriālā centra “Āgenskalns” uzmanības lokā esošajām 8 ģimenēm.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Zatoka, Danils;

  Diplomdarba tēma ir “Latvijas eksports – konkurētspēja un analīze”. Latvija nav bagāta ar dabas resursiem un valsts iekšējais patēriņš ir ierobežots iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ, savukārt eksports ir labs instruments ekonomikas izaugsmes kāpināšanai. Darba mērķis ir izpētīt un ar statistikas metodēm novērtēt Latvijas eksporta konkurētspēju un to ietekmējošos faktorus. Mērķa sasniegšanai izvirzīti vairāki uzdevumi – izskatīt eksporta teorētiskos aspektus, izanalizēt Latvijas eksporta attīstību un to ietekmējošus faktorus, kā arī novērtēt Latvijas eksporta konkurētspēju no dažādiem makroekonomikas aspektiem. Diplomdarbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomdarba pamatteksts ir izklāstīts uz 78 lapaspusēm un ilustrēts 25 attēlos, 2 tabulās un 2 pielikumos. Atslēgvārdi: eksports, konkurētspēja, analīze, uzņēmējdarbības vide. The subject of the diploma paper is “Latvian export competitiveness and analysis”. Latvia is not rich in natural resources country and domestic demand is limited due to declining population. While export is a good tool for boosting economic growth. The aim of the diploma paper is to analyse and assess the competitiveness of Latvian export and the factors influencing it using statistical methods. There are several tasks have been set to achieve the diploma paper goal, for example, to examine thereoretical aspects of export, analyze the development of Latvian export and evaluate the competitiveness of Latvian export from various macroeconomic aspects. The contents of dilploma paper is laid down on 78 pages. The thesis contains 25 figures, 2 tables and 2 appendices. Key words: export, competitiveness, analysis, business environment.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Malyavina, Valeria;

  Latvian companies are not sufficiently represented in global value chains. Involvement in global value chains requires companies to invest heavily in the development of companies and products, in the development of the company's common competencies and in other areas, so that companies can successfully compete in international markets, but this is a real challenge especially for B2B business model companies. The aim of the master's thesis is to analyze how and what factors influence the involvement of Latvian B2B companies in global value chains, as well as what are the advantages and disadvantages of Latvian B2B companies in engaging in global value chains. The results of the study reveal the impact of various mainly negative factors on the involvement and participation of Latvian B2B companies in global value chains, such as business development opportunities and available financial support, various organizational functions in cooperation with support oganizations, shadow economy, lack of skilled labor in the country, non-business supportive tax policy. The results also reveal positive factors such as the country's geographical location and cheap labor. Keywords: Global value chains, B2B, business environment, factors influencing involvement in global value chains Latvijas uzņēmumi netiek pārstāvēti globālajās vērtību ķēdēs pietiekamā apmērā. Iesaistīšanās globālajās vērtību ķēdēs prasa uzņēmumiem ieguldīt lielus finansiālus līdzekļus uzņēmumu un produktu attīstībā, uzņēmuma kopējo kompetenču paaugstināšanā un citās sfērās, lai uzņēmumi spētu sekmīgi konkurēt starptautiskajos tirgos, kas īpaši B2B biznesa modeļa uzņēmumiem ir īsts izaicinājums. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt, kā un kādi faktori ietekmē Latvijas B2B uzņēmumu iesaistīšanos globālajās vērtību ķēdēs, kā arī kādas ir Latvijas B2B uzņēmumu priekšrocības un kādi ir trūkumi, iesaistoties globālajās vērtību ķēdēs. Pētījuma rezultāti atklāj dažādu galvenokārt negatīvo faktoru ietekmi uz Latvijas B2B uzņēmumu iesaistīšanos un dalību globālajās vērtību ķēdēs, piemēram, uzņēmumu attīstības iespējas un pieejamais finansiālais atbalsts, dažādu organizāciju funkciju izpildi sadarbībā ar uzņēmumiem, ēnu ekonomikas ietekme, kvalificēta darbaspēka trūkums valstī, uzņēmējdarbību neatbalstoša nodokļu politika. Rezultāti atklāj arī pozitīvos faktorus, piemēram, valsts ģeogrāfiskā atrašanās vieta un lētais darbaspēks.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Liepa, Līna;

  In this bachelor’s thesis titled “Rigas youth nightlife habits, alcochol and other psychoactive substance use” is examined and analysed the night life of Riga and the habits of young people who go out to nightlife, use alcohol and other psychoactive substances. The aim of this work is to find out what are the nightlife habits of young people living in Riga, aged between 18 and 25, and why young people engage in risky behaviour, especially the use of alcohol and psychoactive substances, in the context of nightlife. The goal was achieved with a qualitative data method - semi-structured interviews. Bachelor thesis concludes that the interviewed young people have similar experiences and habits in Riga's nightlife. Three main elements of nightlife can be identified, which are friendship, drinking and creating shared memories and stories. Bakalaura darbā ar nosaukumu “Rīgā dzīvojošu jauniešu naktsdzīves paradumi, alkohola un citu psihoaktīvu vielu lietošana” ir apskatīta un analizēta Rīgas naktsdzīve un jauniešu iesaistīšanās naktsdzīvē, alkohola un citu psihoaktīvo vielu lietošanas paradumi. Darba mērķis ir noskaidrot, kādi ir Rīgā dzīvojošo jauniešu, vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem, naktsdzīves paradumi un, kāpēc jaunieši pievēršas riskantai uzvedībai, it īpaši alkohola un psihoaktīvu vielu lietošanai, naktsdzīves kontekstā. Mērķis sasniegts ar kvalitatīvu datu metodi- daļēji strukturētām intervijām. Bakalaura darbā tiek secināts, ka intervētajiem jauniešiem ir līdzīgas pieredzes un paradumi Rīgas naktsdzīvē. Var izvirzīt trīs galvenos naktsdzīves pamatelementus, kas ir draudzība, alkohola lietošana un kopīgu atmiņu un stāstu radīšana.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Rozenberga, Gita;

  Informācija par Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta dalību Helsus Zināšanu festivālā (Jelgavā, 2017.gada maijā) ar informācijas stendu par sabiedriskās zinātnes (citizen science) kustību. Sabiedriskā zinātne ir viens no atvērtās zinātnes konceptiem, un tā ir prakse, kuras pamatā pētniecība notiek ar sabiedrības līdzdalību.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vendta, Arita;

  Darba mērķis ir noskaidrot problēmas, kas saistītas ar publisko un privāto tiesību nošķiršanu ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā. Darbā ir aplūkots ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu normatīvais regulējums un ar to saistītā tiesu prakse, apskatīta pastāvošā diskusija par publisko tiesību līguma tiesisko dabu, lai saprastu apstākļus kādēļ likumā projekta īstenošanas līgums nosaukts par civiltiesisku līgumu, lai gan tas pēc savas dabas atbilst publisko tiesību līgumam, analizēts iestāžu projekta īstenošanas laikā pieņemto lēmumu tiesiskais statuss, ka arī apskatīta strīdu, kas saistīti ar projekta īstenošanas līgumu, risināšanas kārtība un ar to saistītās problēmas. Autore secina, ka likumdevējs, nosakot, ka projekta īstenošanas līgums ir civiltiesisks līgums, ir vēlējies tikai noteikt strīdu risināšanas jurisdikciju, un šāda izvēle tiek pamatota ar to, ka civilprocess var nodrošināt efektīvāku nepamatoti izlietota finansējuma atgūšanu. Darbā autore norāda uz problēmām, ko rada šāda pieeja. Aim of the Bachelor thesis is to point out problems in distinction of public and private law in implementation of projects financed by EU funds and other financial mechanisms. There are normative regulation of EU funds and other financial mechanisms reviewed as well as related court practice, and ongoing discourse on legal nature of project implementation contract, to understand reasons why legislature decided to consider this contract as private law contract, despite the fact that it corresponds to features of public law contract. In addition, the nature of decisions made by authorities related to project implementation and dispute settlement order is analyzed. Author concludes that by calling project implementation agreement a private law agreement legislature intended just to determine jurisdiction of disputes in respect to effectiveness of civil procedure in recovery of unduly spending in projects. The bachelor thesis points out the problems that this approach is causing.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Puntūzis, Ritvars;

  The topic of the bachelor's research is “Visual stylistic aspects of graphic identity in design studios”. The aim of the bachelor's degree is to develop a graphic identity for the design studio "Brande". The theoretical part of the research reviews and summarizes the theoretical literature about branding, the definition of visual identity, strategy and development process, as well as basic information about logotypes, typography, colors, and shapes. In the empirical part, the visual identities of different design studies are summarized and analyzed. Their common and different characteristics were analyzed according to certain criteria. In the creative part, based on the research of theoretical and empirical part, the visual identity of the design studio was developed. Diplomdarba tēma ir “Dizaina studiju grafiskās identitātes vizuāli stilistiskie aspekti”. Bakulaura mērķis ir izstrādāt dizaina studijas “Brande” grafisko identitāti. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta un apkopota teorētiskā literatūra par zīmolu, vizuālās identitātes definīciju, stratēģiju un izstrādes procesu kā arī pamatinformācija par logotipiem, burtiem, krāsām un formām. Empīriskajā daļā ir apkopotas un analizētas dažādu dizaina studiju vizuālās identitātes. Pēc noteiktiem kritērijiem tika analizētas to kopīgās un atšķirīgās īpašības. Radošajā daļā, balstoties uz teorētiskās un empīriskās daļas pētījumiem, tika izstrādāta dizaina studijas vizuālā identitāte

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
26,626 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laugale, Maija;

  Utopija nevar pastāvēt bez antiutopijas. Parasti tieši zemāko kārtu dēļ utopiska vide ir iespējama. ‘Neļauj man aiziet’ ir Kazuo Išiguro romāns, kurā cilvēki var dzīvot ilgāk ar klonu diskriminācijas palīdzību. Diskriminācija ir uzskatīta par svarīgu sastāvdaļu sociālajās attiecībās. Šis pētījums analizē antiutopijām rkasturīgo diskrimināciju iepriekšminētajā romānā, pētot kā diskriminācija veicina gan utopiskas gan antiutopiskas vides pastāvēšanu vienā un tajā pašā antiutopiskajā literārajā darbā. Literatūras apskats, žanra pētīšana un sociālo normu analīze ir pētnieciskās metodes, kas tika izmantotas šajā pētījumā. Pētījuma rezultāti uzrādīja tiešu saistību starp diskrimināciju un utopiskām un antiutopiskām ainām. There cannot be a utopia without a dystopia. It is usually at the expense of the lower classes that the utopic setting is possible. Kazuo Ishiguro’s ‘Never Let Me Go’ is a novel in which humans can live longer because of discriminating clones. Discrimination is seen as important part in societal relations. This paper analyses dystopian discrimination in the novel by studying how discrimination contributes to both a utopian and a dystopian setting being present in a dystopic literary work. Literature review, genre studies and the analysis of societal norms were the research methods used in this study. The results showed a direct link between discrimination and utopic and dystopic scenarios.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vilka, Gunta; Vilks, Ilgonis; Komova, Jakaterina;

  Friedrich Zander from Riga - a scientist of Baltic German origin, one of the pioneers of rocketry, an inventor in the field of interplanetary flights, jet engines and airplane theory. In 1914 he graduated from the Riga Polytechnical Institute. Already during his studies, Friedrich Zander thought about the possibilities of flying in space, made the first calculations, experimented with methods of cleaning the atmosphere in spaceships, organized the student Aviation Society. His main achievements are the OR-1 jet engine, the GIRD-X rocket, calculations of gravity maneuvers, the Solar Sail and others. Rīdzinieks Frīdrihs Canders - vācbaltiešu izcelsmes zinātnieks, viens no raķešbūves pionieriem, izgudrotājs starpplanētu lidojumu, reaktīvo dzinēju un lidmašīnu teorijas jomā. 1914. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu. F. Canders jau studiju gados domāja par iespējām lidot kosmosā, veica pirmos aprēķinus, eksperimentēja ar atmosfēras attīrīšanas metodēm kosmosa kuģos, organizēja studentu Gaiskuģniecības biedrību. Galvenie sasniegumi – reaktīvais dzinējs OR-1, raķete GIRD-X, gravitācijas manevru aprēķini, Saules bura un citi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vaivode, Anita;

  Anita Vaivode's diploma thesis “Individual approach to studies during Covid-19 quarantine” is developed by the Department of Teacher Education, Faculty of Pedagogy, Psychology and Art, University of Latvia. The aim of the diploma thesis is to characterize the work of social pedagogical learning support for students in order to develop social action programs to support unsuccessful students during the further learning process in the general education school. The theoretical part describes the concepts of inclusive education and support system, as well as describes the transition of the Latvian education system to the quarantine period in the second half of 2019/2020 year of studies. The practical part includes a survey on a study on the support system process for the local existing eight families of the Riga Social Service Territorial Center “Āgenskalns”. Anitas Vaivodes diplomdarbs “Individuāla pieeja mācībām Covid-19 karantīnas laikā” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļā. Diplomdarba mērķis ir raksturot sociālā pedagoga mācību atbalsta darbu skolēniem, lai izstrādātu sociālpedagoģiskās darbības programmu nesekmīgo skolēnu atbalstam attālinātā mācību procesa laikā vispārizglītojošajā skolā. Teorētiskajā daļā tiek raksturoti iekļaujošās izglītības un atbalsta sistēmas jēdzieni, kā arī aprakstīta Latvijas izglītības sistēmas pāreja uz karantīnas periodu 2019./2020. m.g. otrajā pusgadā. Praktiskā daļa ietver aptauju par pētījumu par atbalsta sistēmas procesu Rīgas sociālā dienesta teritoriālā centra “Āgenskalns” uzmanības lokā esošajām 8 ģimenēm.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Zatoka, Danils;

  Diplomdarba tēma ir “Latvijas eksports – konkurētspēja un analīze”. Latvija nav bagāta ar dabas resursiem un valsts iekšējais patēriņš ir ierobežots iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ, savukārt eksports ir labs instruments ekonomikas izaugsmes kāpināšanai. Darba mērķis ir izpētīt un ar statistikas metodēm novērtēt Latvijas eksporta konkurētspēju un to ietekmējošos faktorus. Mērķa sasniegšanai izvirzīti vairāki uzdevumi – izskatīt eksporta teorētiskos aspektus, izanalizēt Latvijas eksporta attīstību un to ietekmējošus faktorus, kā arī novērtēt Latvijas eksporta konkurētspēju no dažādiem makroekonomikas aspektiem. Diplomdarbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomdarba pamatteksts ir izklāstīts uz 78 lapaspusēm un ilustrēts 25 attēlos, 2 tabulās un 2 pielikumos. Atslēgvārdi: eksports, konkurētspēja, analīze, uzņēmējdarbības vide. The subject of the diploma paper is “Latvian export competitiveness and analysis”. Latvia is not rich in natural resources country and domestic demand is limited due to declining population. While export is a good tool for boosting economic growth. The aim of the diploma paper is to analyse and assess the competitiveness of Latvian export and the factors influencing it using statistical methods. There are several tasks have been set to achieve the diploma paper goal, for example, to examine thereoretical aspects of export, analyze the development of Latvian export and evaluate the competitiveness of Latvian export from various macroeconomic aspects. The contents of dilploma paper is laid down on 78 pages. The thesis contains 25 figures, 2 tables and 2 appendices. Key words: export, competitiveness, analysis, business environment.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Malyavina, Valeria;

  Latvian companies are not sufficiently represented in global value chains. Involvement in global value chains requires companies to invest heavily in the development of companies and products, in the development of the company's common competencies and in other areas, so that companies can successfully compete in international markets, but this is a real challenge especially for B2B business model companies. The aim of the master's thesis is to analyze how and what factors influence the involvement of Latvian B2B companies in global value chains, as well as what are the advantages and disadvantages of Latvian B2B companies in engaging in global value chains. The results of the study reveal the impact of various mainly negative factors on the involvement and participation of Latvian B2B companies in global value chains, such as business development opportunities and available financial support, various organizational functions in cooperation with support oganizations, shadow economy, lack of skilled labor in the country, non-business supportive tax policy. The results also reveal positive factors such as the country's geographical location and cheap labor. Keywords: Global value chains, B2B, business environment, factors influencing involvement in global value chains Latvijas uzņēmumi netiek pārstāvēti globālajās vērtību ķēdēs pietiekamā apmērā. Iesaistīšanās globālajās vērtību ķēdēs prasa uzņēmumiem ieguldīt lielus finansiālus līdzekļus uzņēmumu un produktu attīstībā, uzņēmuma kopējo kompetenču paaugstināšanā un citās sfērās, lai uzņēmumi spētu sekmīgi konkurēt starptautiskajos tirgos, kas īpaši B2B biznesa modeļa uzņēmumiem ir īsts izaicinājums. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt, kā un kādi faktori ietekmē Latvijas B2B uzņēmumu iesaistīšanos globālajās vērtību ķēdēs, kā arī kādas ir Latvijas B2B uzņēmumu priekšrocības un kādi ir trūkumi, iesaistoties globālajās vērtību ķēdēs. Pētījuma rezultāti atklāj dažādu galvenokārt negatīvo faktoru ietekmi uz Latvijas B2B uzņēmumu iesaistīšanos un dalību globālajās vērtību ķēdēs, piemēram, uzņēmumu attīstības iespējas un pieejamais finansiālais atbalsts, dažādu organizāciju funkciju izpildi sadarbībā ar uzņēmumiem, ēnu ekonomikas ietekme, kvalificēta darbaspēka trūkums valstī, uzņēmējdarbību neatbalstoša nodokļu politika. Rezultāti atklāj arī pozitīvos faktorus, piemēram, valsts ģeogrāfiskā atrašanās vieta un lētais darbaspēks.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Liepa, Līna;

  In this bachelor’s thesis titled “Rigas youth nightlife habits, alcochol and other psychoactive substance use” is examined and analysed the night life of Riga and the habits of young people who go out to nightlife, use alcohol and other psychoactive substances. The aim of this work is to find out what are the nightlife habits of young people living in Riga, aged between 18 and 25, and why young people engage in risky behaviour, especially the use of alcohol and psychoactive substances, in the context of nightlife. The goal was achieved with a qualitative data method - semi-structured interviews. Bachelor thesis concludes that the interviewed young people have similar experiences and habits in Riga's nightlife. Three main elements of nightlife can be identified, which are friendship, drinking and creating shared memories and stories. Bakalaura darbā ar nosaukumu “Rīgā dzīvojošu jauniešu naktsdzīves paradumi, alkohola un citu psihoaktīvu vielu lietošana” ir apskatīta un analizēta Rīgas naktsdzīve un jauniešu iesaistīšanās naktsdzīvē, alkohola un citu psihoaktīvo vielu lietošanas paradumi. Darba mērķis ir noskaidrot, kādi ir Rīgā dzīvojošo jauniešu, vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem, naktsdzīves paradumi un, kāpēc jaunieši pievēršas riskantai uzvedībai, it īpaši alkohola un psihoaktīvu vielu lietošanai, naktsdzīves kontekstā. Mērķis sasniegts ar kvalitatīvu datu metodi- daļēji strukturētām intervijām. Bakalaura darbā tiek secināts, ka intervētajiem jauniešiem ir līdzīgas pieredzes un paradumi Rīgas naktsdzīvē. Var izvirzīt trīs galvenos naktsdzīves pamatelementus, kas ir draudzība, alkohola lietošana un kopīgu atmiņu un stāstu radīšana.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Rozenberga, Gita;

  Informācija par Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta dalību Helsus Zināšanu festivālā (Jelgavā, 2017.gada maijā) ar informācijas stendu par sabiedriskās zinātnes (citizen science) kustību. Sabiedriskā zinātne ir viens no atvērtās zinātnes konceptiem, un tā ir prakse, kuras pamatā pētniecība notiek ar sabiedrības līdzdalību.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vendta, Arita;

  Darba mērķis ir noskaidrot problēmas, kas saistītas ar publisko un privāto tiesību nošķiršanu ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā. Darbā ir aplūkots ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu normatīvais regulējums un ar to saistītā tiesu prakse, apskatīta pastāvošā diskusija par publisko tiesību līguma tiesisko dabu, lai saprastu apstākļus kādēļ likumā projekta īstenošanas līgums nosaukts par civiltiesisku līgumu, lai gan tas pēc savas dabas atbilst publisko tiesību līgumam, analizēts iestāžu projekta īstenošanas laikā pieņemto lēmumu tiesiskais statuss, ka arī apskatīta strīdu, kas saistīti ar projekta īstenošanas līgumu, risināšanas kārtība un ar to saistītās problēmas. Autore secina, ka likumdevējs, nosakot, ka projekta īstenošanas līgums ir civiltiesisks līgums, ir vēlējies tikai noteikt strīdu risināšanas jurisdikciju, un šāda izvēle tiek pamatota ar to, ka civilprocess var nodrošināt efektīvāku nepamatoti izlietota finansējuma atgūšanu. Darbā autore norāda uz problēmām, ko rada šāda pieeja. Aim of the Bachelor thesis is to point out problems in distinction of public and private law in implementation of projects financed by EU funds and other financial mechanisms. There are normative regulation of EU funds and other financial mechanisms reviewed as well as related court practice, and ongoing discourse on legal nature of project implementation contract, to understand reasons why legislature decided to consider this contract as private law contract, despite the fact that it corresponds to features of public law contract. In addition, the nature of decisions made by authorities related to project implementation and dispute settlement order is analyzed. Author concludes that by calling project implementation agreement a private law agreement legislature intended just to determine jurisdiction of disputes in respect to effectiveness of civil procedure in recovery of unduly spending in projects. The bachelor thesis points out the problems that this approach is causing.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Puntūzis, Ritvars;

  The topic of the bachelor's research is “Visual stylistic aspects of graphic identity in design studios”. The aim of the bachelor's degree is to develop a graphic identity for the design studio "Brande". The theoretical part of the research reviews and summarizes the theoretical literature about branding, the definition of visual identity, strategy and development process, as well as basic information about logotypes, typography, colors, and shapes. In the empirical part, the visual identities of different design studies are summarized and analyzed. Their common and different characteristics were analyzed according to certain criteria. In the creative part, based on the research of theoretical and empirical part, the visual identity of the design studio was developed. Diplomdarba tēma ir “Dizaina studiju grafiskās identitātes vizuāli stilistiskie aspekti”. Bakulaura mērķis ir izstrādāt dizaina studijas “Brande” grafisko identitāti. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta un apkopota teorētiskā literatūra par zīmolu, vizuālās identitātes definīciju, stratēģiju un izstrādes procesu kā arī pamatinformācija par logotipiem, burtiem, krāsām un formām. Empīriskajā daļā ir apkopotas un analizētas dažādu dizaina studiju vizuālās identitātes. Pēc noteiktiem kritērijiem tika analizētas to kopīgās un atšķirīgās īpašības. Radošajā daļā, balstoties uz teorētiskās un empīriskās daļas pētījumiem, tika izstrādāta dizaina studijas vizuālā identitāte

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ E-resource repositor...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/