Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Sami
  Authors:
  Joma, Liv Karin;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Sami
  Authors:
  Joma, Liv Karin;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier

  Ulmie goerehtimmine goerehtidh mejtie soptsestæjjah, mah åarjelsaemiengïelem mubpine gïeline utnieh, raajesh nulle objeektine jååhkesjieh, jallh dah voestesgïeleste tsavtseme jïh eah raajesh nulle objeektine jååhkesjh. Soptsestæjjah aalterisnie 18 jïh 56 jaepieh mea...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Sami
  Authors:
  Jonsson, Anna Erika;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Sami
  Authors:
  Elin, Fjellheim;
  Publisher: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier

  Funksjonelle morfologije haastadihks munnjien orreme mubpiengïelen soptsestæjjine. Lohkehtæjjine leam vueptiestamme learohkh aaj seamma haestemh vuesehteminie gosse funksjonelle morfologijem lierieh jïh utnieh. Daennie mastereksamenetjaalegisnie gihtjem mejtie Bottlen...

4 research outcomes, page 1 of 1