Filters (2 )
Download Results
2,543 research outcomes, page 1 of 255
 • publication . Report . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stensvand, Arne; Meland, Jan; Røen, Dag;
  Publisher: Planteforsk

  Artikkelen skildrar situasjonen for godkjenning av svovelkalk (kalsiumpolysulfid) i Noreg og nokre andre europeiske land, korleis preparatet virkar, resultat frå norske forsøk og praktisk tilråding ved bruk av preparatet. Svovelkalk mot skurv - gammalt preparat med ny a...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Harsvik, Maria Dorthea;
  Publisher: The University of Bergen

  This master thesis analyses discussions of “the German Problem” and the future of Germany in the Swedish public between 1944-1949. The research focuses on political, humanitarian and economical aspects of the debates about the reconstruction of Germany. The source mater...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Daugstad, Kristin;
  Publisher: Bioforsk

  Prosjektet «Bevaring ved bruk» starta med støtte frå Norsk Genressurssenter i 2003. Dei første fire åra vart det produsert frø av tre breie populasjonar av timotei, engsvingel og raudkløver. Dei vart samankryssa av innsamlingar lagra i Nordisk Genbank samt nyare handels...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sangolt, Liv Marit;
  Publisher: NTNU
 • publication . Report . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haugan, Jens;

  Norsk: Denne rapporten tek for seg nokre rammefaktorar som kan påverke moglegheitene for faglæraren for å betre studiekvaliteten og studentgjennomstrøyminga. Rapporten vil også komme nærmare inn på nokre konkrete undervisningsforbetringstiltak. Som ein vidare konsekvens...

 • publication . Research . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Auestad, Inger; Hansen, Hanna A.; Hauge, Leif;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Skriftserien ved Høgskulen på Vestlandet, HVL-notat Notatet inneheld råd for restaurering av to naturtypelokalitetar i Tynjadalen, Lærdal kommune, i samband med etablering av røyrgate i Tynjadalen kraftverk. Kort samanfatta rår vi til at ein avgrensar inngrepa mest mogl...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Olsen, Anastasia; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Driftsgranskingane er ei årleg rekneskapsgransking som omfattar om lag 860 bruk over heile landet. Dette notatet inneheld lokale data frå Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Notatet er basert på driftsgranskingsdata frå dei tre fylka. Det var 51 bruk frå Agder-fylka og ...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aase, Stig Andre;
  Publisher: The University of Bergen

  I denne masteroppgåva studerast fluidstrøymingar gjennom marine sediment, og målet er å vurdere om ein enkel matematisk modell klarar å beskrive og bevare karakteristiske trekk for prosessen. Denne drøftinga vil baserast på samanlikning med dei få reelle data vi har til...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Froestad, Runar Hauso;

  MAS3-307- Masteroppgåve i læring og undervisning Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag 15.05.2019 Føremålet med den masterstudien er å undersøke i kva grad det er forskjellar i elev-involvering ved bruk av undervisningsmetodane økologisk oppgåveanalyse og tr...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rogne, Magne;
  Publisher: Landslaget for norskundervisning

  I dag les og skriv barn, unge og vaksne tekstar i eit omfang som me aldri har sett før i historia. Deltakarkulturen på internett gjev ein ytringsfridom som me tidlegare berre kunne drøyme om (jf. Erstad & Silseth 2008.217f.).

2,543 research outcomes, page 1 of 255
Last index information