(CSV)
Filters
Language:Slavic
Filter By:
 • Publication Date (9)
 • Access Mode (2)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (4)
 • Collected From (4)
(CSV)
Filters
Language:
 • Publication Date (9)
 • Access Mode (2)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (4)
 • Collected From (4)
Results per page: Sort by:
29 publications, page 1 of 3
 • Part of book or chapter of book Slavic OPEN
  Gajdičiar Vladimír;
  (2015)
  Publisher: Key Publishing s.r.o.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Article Slavic OPEN
  Staššíková-Štukovská Danica; Ungerman Šimon;
  (2009)
  Publisher: Masarykova univerzita
  V článku sú analyzované sklenené koráliky z rano středovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach z hľadiska ich tvaru, výrobnej technológie, zložení skla a chronológie. V článku jsou analyzovány skleněné korálky z raně středověkého pohřebiště v Dolních Věstonicích z h...
 • Book Slavic OPEN
  Szimethová Monika; Wiegerová Adriana; Horká Hana;
  (2012)
  Publisher: OZ V4
  Publikácia, ktorá vznikla vďaka dlhoročnej spolupráci autoriek a vďaka diskusiám, ktoré boli zamerané na postavenie a rôzne kurikulárne premeny prírodovedného vzdelávania v kurikulách základných škôl v Českej, Slovenskej a Poľskej republike. Dôvodom pre vznik predkladan...
 • Article Slavic OPEN
  Artimová Jozefa; Švanda Libor; Pořízková Kateřina;
  (2013)
  Publisher: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave
  Príspevok popisuje základné vlastnosti súčasného českého po latinsky písaného diagnostického záznamu na základe analýzy autentických materiálov získaných z viacerých medicínskych zariadení v ČR. Autori sa zameriavajú na typické charakteristiky tohto typu záznamov ako sú...
 • Conference object Slavic OPEN
  Prišťáková Michaela;
  (2016)
  Poster prezentujúci možnosti využitia aplikácie Collector for ArcGIS. Stručne je prezentovaný workflow prípravy dát, príklady využitia v teréne, výhody a nevýhody aplikácie. Poster presents application of Collector for ArcGIS in archaeological survey and prospection....
 • Part of book or chapter of book Slavic OPEN
  Klesniaková Jana;
  (2015)
  Publisher: Key Publishing s.r.o.
  Médiá ovplyvňujú promptne, efektívne a celoplošne široké spektrum ľudí, predovšetkým ich presvedčenie a vnímanie reality. Mediálnu príťažlivosť a stúpajúcu pozornosť verejnosti napĺňa hlavne problematika kriminality. Na základe medializovaných závažných prípadov vrážd t...
 • Article Slavic OPEN
  Švandová Simona;
  (2015)
  Publisher: Masarykova univerzita
  Predkladaný príspevok sa zameriava na postavu a priestor, resp. prostredie, v českom a slovenskom (dedinskom) realizme. Tieto dva významné atribúty sú navzájom kompozične prepojené. Pre autorov literárneho realizmu – M. Kukučína,K. V. Raisa – sú charakteristické, o čom ...
 • Conference object Slavic OPEN
  Ivičič Martina;
  (2013)
  V dobe, kde "je všetko remixom", kde sa internetové mémy šíria rýchlosťou elektrónovej dynamiky, kde redefinovanie autorských práv na internete začína rezonovať aj na Slovensku, pôsobí remediácia ako jeden z vhodných nástrojov na uchopenie tejto problematiky.Môžeme v ko...
 • Article Slavic OPEN
  Ivičič Martina;
  (2013)
  Publisher: Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
  Expanzia biotechnológií transformovala štruktúru umeleckého diela a prepojila digitálne médiá s génmi, bunkami a tkanivom, teda so živými médiami. Výsledkom sú projekty ktoré zahŕňajú jednak pokročilé počítačové technológie, ktoré majú dopad na sféru in vivo alebo in vi...
 • Article Slavic OPEN
  Abelovský Tomáš;
  (2016)
  Publisher: Masarykova univerzita
  Predmetom nasledujúcej úvahy je zamyslenie sa nad možnosťou súdneho rozhodovania počítačom. V úvode je popísaná história, základné východiská a poslanie kybernetiky a jej vplyvu na právo. Ďalej sú skúmané jednotlivé otázky rozhodovacích procesov, individuálnosti rozhodo...
Results per page: Sort by:
29 publications, page 1 of 3
Last index information