Language: Slavic
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (8)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (4)
 • Collected From (4)
Language: Slavic
(CSV)
 • Publication Date (8)
 • Access Mode (1)
 • Type (5)
 • Language (1)
 • Content Provider (4)
 • Collected From (4)
Results per page: Sort by:
27 publications, page 1 of 3
 • Dokazovanie osobným profilom a webovou prezentáciou

  Part of book or chapter of book Slavic OPEN
  Abelovský Tomáš; (2015)
  Piata kapitola pojednávajúca o dokazovaní skutočností v trestnom konaní pomocou informácií vyťažených z osobného profilu sociálnej siete a webovej prezentácie. The fifth chapter dealing with the use of evidences in criminal proceedings based on the information extrac...
 • Vnímanie fyziky žiakmi základných škôl so zameraním na vplyv genderu a ročníka

  Article Slavic OPEN
  Kubiatko Milan; (2013)
  Predkladaná štúdia si dala za hlavný cieľ zistiť postoje českých žiakov druhého stupňa základných škôl k vyučovaciemu predmetu fyzika. Okrem toho bol skúmaný vplyv genderu a navštevovaného ročníka na úroveň postojov k fyzike. Výskumnú vzorku tvorilo 390 žiakov. Počet re...
 • Krmiljenje in vizualizacija krožnega podajalnika pretisnih ometov

  Bachelor thesis Slavic OPEN
  Komplet, Gregor; (2018)
  V diplomskem delu je predstavljen proces krmiljenja in vizualizacije krožnega podajalnika pretisnih omotov, ki je bil izveden s pomočjo programirljivega logičnega krmilnika in uporabniškega vmesnika Siemens. Pretisni omoti v procesu spreminjajo smer iz prečne smeri v vz...
 • Procesy akulturácie u krátkodobých migrantov

  Article Slavic OPEN
  Olejárová Daniela; (2017)
  Článok predstavuje najčastejšie psychologické prístupy k skúmaniu akulturácie. Taktiež popisuje vplyv krátkodobého kontaktu s cudzou kultúrou na sociálny a psychologický vývin mladých dospelých. Prezentuje výsledky kvalitatívnej štúdie o procesoch akulturácie u troch ml...
 • Intencionálne uloženie koňa - obeť nebo pohreb? Niekoľko postrehov na základe nálezov z Břeclavi-Pohanska

  Article Slavic OPEN
  Přichystalová Renáta; (2013)
  V európskom prostredí sa už od doby sťahovania národov stretávame s uloženiami koňských kostier respektíve s pohrebmi koní aj na regulárnych pohrebiskách, aj na sídliskách. Tento zvyk je archeologicky doložiteľný ešte v 11.-12. storočí. Pohreby koní boli buď súčasťou ma...
 • Kde domov můj

  Article Slavic OPEN
  Sekvent Karel; (2013)
  V slovenskom i v českom prostredí sa názov štátnej hymny Českej republiky Kde domov můj niekedy chápe ako opytovacia veta a píše sa s otáznikom. Toto ponímanie pretrváva už dlhé desaťročia a preniká aj do ďalších jazykov. Rozbor historického kontextu jej vzniku, ideový ...
 • Adjektíva na -ský/-sky od francúzskych zemepisných názvov

  Article Slavic OPEN
  Sekvent Karel; (2012)
  Derivácia slovenských adjektív od francúzskych zemepisných názvov pomocou sufixov -ský/-sky sa pri rešpektovaní rytmického zákona fungujúceho v slovenčine musí opierať o kvantitu poslednej slabiky derivačného základu. Identifikácia pôvodnej francúzskej kvantity je v slo...
 • 50. konferencia slovenských matematikov

  Article Slavic OPEN
  Slovenská matematická spoločnosť, sekcia JSMF; Slovenská matematická spoločnosť, sekcia JSMF; (2018)
  Problematika sčitovania nekonečného počtu čísel v staroveku a prístupy k tomuto sčitovaniu. Problematika sčítaní nekonečného počtu čísel v starověku a přístupy k němu.
 • Význam starostlivosti o ľudské pozostatky vo vybraných neaspolských kostniciach

  Article Slavic OPEN
  Maiello Giuseppe; (2015)
  The study describes the development and significance of the so-called Cult of the abandoned souls in Purgatory, which developed and still partly persists in the crypts of two churches and one ossuary in Naples. It is a modern cult of the dead, probably associated with t...
 • Sekundárna socializácia do dobrovoľníckej organizácie

  Article Slavic OPEN
  Dolník Peter; (2014)
  V tomto článku popisujem ako prebieha socializácia jedinca do dobrovoľníckej organizácie. Empirická časť odhaľuje ako učí skupina svojim normám jednotlivca, ako sa jednotlivec učí od skupiny a ako prebieha kontrola ich vzťahu a naučeného. Socializácia je v tomto prípade...
Results per page: Sort by:
27 publications, page 1 of 3
Last index information