Filters (2 )
Download Results
3,572 research outcomes, page 1 of 358
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Alværen, Marianne; Hystad, Therese;

  Balansert målstyring er eit styringssystem som har hatt eit gjennombrot dei siste åra, og denne masterutgreiinga gjev eit innblikk i korleis balansert målstyring fungerar i Sparebanken Sogn og Fjordane. Vi samla inn data ved hjelp av kvalitative intervju, og ved å nytte...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvangarsnes, Fride;
  Publisher: NTNU

  Hensikt: Hensikta med oppgåva var å få fram pasientar sine erfaringar med sjukdommen multippel sklerose (MS). Metode: Systematisk litteraturstudie som er basert på åtte kvalitative forskingsartiklar. Til datasamlinga vart Forsberg og Wengström (2015, s. 73) sine seks st...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lillebø, Rolf Stefan;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Denne studien har gått ut på å finne ut kva som kan skape motivasjon i eit samspelsprosjekt på musikklinja i vidaregåande skule. Det handlar om å finne faktorar som har innverknad på motivasjonen hos dei som deltek. For å finne desse motivasjonsfaktorane har eg forska p...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Brekke, Ragnhild Loven; Tangedal, Sara;

  Høgskulen på Vestlandet Avdeling for helsefag Tittel: Personar med demens: Identitet og eigenverd. Bakgrunn for val av tema: I dag har over 77 000 menneske i Noreg demens, og truleg vil talet doblast fram mot 2040. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4...

 • publication . External research report . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hunskår, Steinar;
  Publisher: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Husabø, Silje Fagerli;
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgåva tek føre seg delegering av vedtakskompetanse frå kommunane til eit interkommunalt selskap etter lov 22. juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova) § 5-4 første ledd. Spørsmålet i oppgåva er om kommunar kan delegere vedtakskompetanse etter § 5-4 i sake...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjordal, Terese;

  Master i samhandling innan helse – og sosialtenester Avdeling for Helsefag 16. juni 2017 Tittel: På rett spor? Erfaringar frå samhandling mellom ambulerande alderspsykiatrisk team og sjukeheimstilsette innanfor demensomsorg Problemstilling: Korleis erfarer dei tilsette ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jensen, Julie Skjerve;

  Bakgrunn for val av tema: Gjennom arbeidserfaring har eg møtt fleire personar med demens som bur heime og opplevd ulike problemstillingar knytt til kommunikasjon og tryggleik. I tillegg har eg gjennom sjukepleieutdanninga auka kunnskapen om demens og forstår at eit meir...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Heimvik, Arild;
  Publisher: The University of Bergen

  Problemstillinga for oppgåva har vore: Ei samanlikning av det grøne sertifikatsystemet i England/Wales og Sverige. Korleis vil den spesielle fondsordninga med fokus på dei kvotepliktige leverandørane, slå ut på virkemåten til det britiske elsertifikatsystemet, i forhold...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vallestad, Jan Erik;

  Økonomi og administrasjon BO6-2001 Mai 2015 I denne oppgåva har eg teke for meg kva skattemessige konsekvensar ein kan vente seg ved val av føretaksform. Eg har sett på dei vanlegaste føretaksformene i Noreg, enkeltpersonføretak og aksjeselskap. Eg har teke utgangspunkt...

3,572 research outcomes, page 1 of 358
Last index information