(CSV)
Filters
Language:Norwegian Nynorsk; Nynors...
Filter By:
 • Publication Date (58)
 • Access Mode (1)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (61)
 • Collected From (47)
(CSV)
Filters
Language:
 • Publication Date (58)
 • Access Mode (1)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (61)
 • Collected From (47)
Results per page: Sort by:
2,734 publications, page 1 of 274
 • Master thesis Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian OPEN
  Østrem, Siv Ellen Frost;
  (2016)
  Publisher: University of Stavanger, Norway
  Master's thesis in Literacy studies Samandrag Masteroppgåva “Digital tekstrespons” har digital respons som tema. Med utgangspunkt i eit sosiokulturelt syn på læring, og ei forståing av skriving som dialogisk handling, undersøkjer eg korleis to elevar på åttande t...
 • Conference object Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian OPEN
  Conzett, Philipp;
  (2015)
  Publisher: Universitetet i Agder
  Presentation. Dei siste åra har nordiskfaget i likskap med andre tradisjonelle humanistiske fag vore gjenstand for debatt kring den såkalla humaniorakrisa. Måten eit fag kommuniserer forskingsfunna sine på, er eit viktig ledd i fornyingsprosessen av norsk humaniora s...
 • Master thesis Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian OPEN
  Sæbø, Halvard Mikal;
  (2014)
  Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014. Norsk: Ein 1. klasse på ein norsk vidaregåande skule med 15-16 år gamle elevar skulle gjennomføra eit norskfagleg prosjekt der dei skull...
 • External research report, Report Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian OPEN
  Angell, Svein Ivar; Brekke, Ole Andreas;
  (2011)
  Publisher: Stein Rokkan Centre for Social Studies
  In the report we discuss the historical development of environmental demands related to hydroelectric energy production in Norway. Ever since the utilization of watercourses for the production of hydroelectric energy was introduced in Norway in the beginning of...
 • Master thesis Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian OPEN
  Skjaak, Kari Anne;
  (2018)
  Mastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2018. Norsk:Føremålet med denne oppgåva er å finne ut om satsinga Ungdomstrinn i utvikling (UiU) har gjort lærarane på tre skular meir bevisste på skriving. For å finne ut av dette har eg ...
 • Report Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian OPEN
  Ekornrud, Trond; Thonstad, Merete;
  (2016)
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Stadig fleire kommunar vel å etablere frisklivssentralar. Mellom 2011 og 2014 har det vore ei dobling av talet på kommunar som har etablert tilbodet. Det overordna føremålet med rapporten er å bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om det førebyggande helsearbeidet ...
 • Research Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian OPEN
  Aa, Asbjørn Rune; Bondevik, Stein;
  (2014)
  NOTATNR. 6/14 I midt-holocen, då det var varmast og mest nedbør, var skredaktiviteten lågast. Høg skoggrense og tett skog, færre dagar med snø, og røter som både stabiliserer jorda og tar opp vatn, kan forklare noko av den låge skredaktiviteten i midt-hol...
 • Master thesis Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian OPEN
  Kvile, Aud Ingunn;
  (2012)
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
  Master i yrkespedagogikk For å svare på problemstillinga har studiet som hovudsak retta seg imot utvalte kategoriar der eg valte å intervjue åtte damer ifrå ulike tiår Det var to samarittar, ei ifrå 1950 og ei frå 1960. Fem Hjelpepleiarar ifrå 1960 – 1995 og ei som t...
 • Bachelor thesis Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian OPEN
  Dalatun, Andrea Mo;
  (2017)
  Grunnskulelærarutdanning 5-10 PE379 Avdeling for lærarutdanning og idrett, institutt for grunnskulelærarutdanning Temaet i denne oppgåva er heim-skule samarbeid. I ynskje om å få ei breiare og djupare forståing av kva erfarne lærarar vektlegg i eit godt foreldresama...
 • Article Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian OPEN
  Bjerve, Petter Jakob;
  (1965)
  Publisher: Samfunnsøkonomenes forening
  Det er no 19 år sidan det for første gongen vart lagt fram eit nasjonalbudsjett for Norge, i Særskilt vedlegg nr. 11 til Statsbudsjettet for 1945-1946. Her vart det gjeve overslag over nasjonalprodukt, importoverskott, offentleg bruk av varer og tenester,...
Results per page: Sort by:
2,734 publications, page 1 of 274
Last index information