(CSV)
Filters
Language:Macedonian
Filter By:
 • Publication Date (32)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (1)
 • Content Provider (13)
 • Collected From (13)
(CSV)
Filters
Language:
 • Publication Date (32)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (1)
 • Content Provider (13)
 • Collected From (13)
Results per page: Sort by:
185 publications, page 8 of 19
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Đurkovska, Lidija;
  (2014)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Kovilovski, Slavčo;
  (2015)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  ОДРЖАН II МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Институт за македонска литература; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická Fakulta; Скопје, Република Македонија, 2–3 јули ...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Ismajloska, Mersiha;
  (2015)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Планетата Соларис, преку својот океан, има капацитет да ги извлече најсилните записи од мозоците на екипажот, а тие записи најмногу се врзани со емоции на тага, болка, уживање. Од нив го создава нивниот партнер/противник кој ги преиспитува не само нивните туку и своите ...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Tanturovska, Lidija;
  (2015)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Се определивме за темата извиците во Ќопиќевите приказни за деца на македонски јазик од неколку причини: 1. Бранко Ќопиќ е еден од најпознатите писатели за деца во поранешна Југославија; 2. Од совиолингвистички аспект, факт е дека неговите дела биле преведувани...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Januševa, Violeta;
  (2016)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Сложените реченици составени од три и повеќе предикативни јадра, односно дел- реченици (зависни и независни) што најчесто се среќаваат во новинарскиот потстил на македонскиот стандарден јазик, за секој проучувач на македонскиот јазик претставуваат вистински предизвик ...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Murdževa-Škarić, Olga;
  (1986)
  Publisher: Institute for Migration and Ethnic Studies
  There are obviously close links between the first, second, and third generations of migrant workers' living conditions. An overview of the general conditions and life styles of first-generation migrants facilitates an insight into the specific cultural needs of second-g...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Ristovska-Josifovska, Biljana;
  (2017)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Истражувањата на идентитетот претставуваат комплексен потфат, којшто претпоставува разгледувања на многу аспекти од колективниот и од индивидуалниот развиток. Со оглед на комплексноста и сеопфатноста на темата, во оваа пригода се фокусираме на македонскиот идентитет и ф...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Smilevski, Goce;
  (2013)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Ristovska-Josifovska, Biljana;
  (2017)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  XХV МЕЃУНАРОДНА ТРКАЛЕЗНА МАСА „ЅВЕЗДИТЕ НА БАЛКАНОТ“ (21. 4. - 23. 4. 2016, Благоевград)
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Popovska, Dragica;
  (2015)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Трудот се фокусира на македонските свети места идентификувани како самовилски, и нивната трансформација низ времето, како во поглед на нивната надворешност, така и во поглед на „вградените“ културни вредности. Предмет на анализа се податоци од сопствени теренски истражу...
Results per page: Sort by:
185 publications, page 8 of 19
Last index information