(CSV)
Filters
Language:Macedonian
Filter By:
 • Publication Date (32)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (1)
 • Content Provider (11)
 • Collected From (11)
(CSV)
Filters
Language:
 • Publication Date (32)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (1)
 • Content Provider (11)
 • Collected From (11)
Results per page: Sort by:
184 publications, page 6 of 19
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Lažetić-Buzarovska, Gordana;
  (2011)
  Publisher: Faculty of Law of University of Zagreb
  The article deals with the newly adopted procedures regarding informal treatment of juveniles pursuant to the newly adopted Juvenile Justice Act. There are many new procedures for dealing with juveniles, and juvenile justice has become a new formal part of criminal just...
 • Report Macedonian OPEN
  Stefanija, Dragi; Miodonska, Lilijana;
  (2018)
  Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
  Makedonija med balkanskimi sosedi Danes ima Makedonija še vedno težek in nezavidljiv položaj – ne priznavajo ji imena, jezika, državotvornosti, politične integritete. Grki zavračajo ime za državo Makedonijo, makedonski jezik in makedonsko zgodovino od Aleksandra Make...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Mladenoski, Ranko;
  (2011)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Smilevski, Goce;
  (2017)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Овој текст ги проучува различните перспективи и интерпретации на односот помеѓу егзилот и јазикот. Во него се поаѓа од поврзаноста на јазикот со начините на перцепцијата на светот и на Другиот, за кои пишува Азаде Сејхан, осврнувајќи се на пишувањата на Ханс-Георг Гадам...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Ismajloska, Mersiha;
  (2015)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Планетата Соларис, преку својот океан, има капацитет да ги извлече најсилните записи од мозоците на екипажот, а тие записи најмногу се врзани со емоции на тага, болка, уживање. Од нив го создава нивниот партнер/противник кој ги преиспитува не само нивните туку и своите ...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Miovska, Vesna;
  (2015)
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Крива Паланка (град во североисточниот дел на Македонија) е двокомпонентно име од крива (= река) „река што кривули“ и паланка „мал град, гратче“. Градот првично се нарекувал Крива Река, а подоцна Крива Река Паланка. Турското именување било Егри Дере (превод на словенско...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Stankovska, Ljubica;
  (1992)
  Publisher: Croatian Academy of Sciences and Arts
 • Other literature type Macedonian OPEN
  МАКАРИЈОСКА, Лилјана;
  (2017)
  Publisher: Old Church Slavonic Institute
 • Article Macedonian OPEN
  Usprcova, Svetlana;
  (2014)
  Publisher: International Institute for Archival Science
 • Article Macedonian OPEN
  Zorova, Orhideja;
  (2007)
  Publisher: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje
Results per page: Sort by:
184 publications, page 6 of 19
Last index information