Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (8)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (1)
 • Content Provider (16)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (8)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (1)
 • Content Provider (16)
Download Results
193 research outcomes, page 3 of 20
 • publication . Other literature type . 2011
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Stojmenska-Elzeser, Sonja;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2012
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Mladenovska-RistovskaКатерина, Katerina;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2013
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Smilevski, Goce;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2015
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Popovska, Dragica;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  Трудот се фокусира на македонските свети места идентификувани како самовилски, и нивната трансформација низ времето, како во поглед на нивната надворешност, така и во поглед на „вградените“ културни вредности. Предмет на анализа се податоци од сопствени теренски истражу...

 • publication . Other literature type . 1986
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Murdževa-Škarić, Olga;
  Publisher: Institute for Migration and Ethnic Studies

  Постои видлива поврзаност меѓу условите во кои живеат првата, втората и третата rенерација на работници мигранти. Прегледот на општите услови и стилот на живеење на nрвата генерација, овозможува да се разберат специфичните културни потреби на втората генерација и укажув...

 • publication . Article . 2007
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Zorova, Orhideja;
  Publisher: Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura
 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Ristovska-Josifovska, Biljana;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  Истражувањата на идентитетот претставуваат комплексен потфат, којшто претпоставува разгледувања на многу аспекти од колективниот и од индивидуалниот развиток. Со оглед на комплексноста и сеопфатноста на темата, во оваа пригода се фокусираме на македонскиот идентитет и ф...

 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Didenko, Nataša;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  Истражувањето претставува обид за прво сеопфатно претставување на „Интернационалниот фестивал на изворни песни и инструменти Пеце Атанасоски“ и неговата улога во современата македонска култура. Историјата на оваа културна манифестација ја проследуваме преку сеќавања и ...

 • publication . Other literature type . 2003
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Korobar-Belčeva, Marija;
  Publisher: Croatian Academy of Sciences and Arts

  The text is an attempt to present the development of Macedonian family names whose roots contain personal names. They express the relation of possession, primarily of one person in the family, later of the family as a whole, i.e. the clan. Clan names have a central posi...

 • publication . Other literature type . 2015
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Smilevski, Goce;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  ГОРАН СТЕФАНОВСКИ Во нејзината книга за субјектот на абјектноста, Моќите на хоророт, француската теоретичарка Јулија Кристева ги поврзува абјектот/абјектноста со загубата на дистинкцијата помеѓу себството и другоста. Овој труд го испитува односот помеѓу абјектноста и ди...

193 research outcomes, page 3 of 20
Last index information