Language:Macedonian
(CSV)
Filter By:
 • Publication Date (32)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (1)
 • Content Provider (12)
 • Collected From (12)
Language:Macedonian
(CSV)
 • Publication Date (32)
 • Access Mode (1)
 • Type (7)
 • Language (1)
 • Content Provider (12)
 • Collected From (12)
Results per page: Sort by:
187 publications, page 3 of 19
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Angelovski, Darin;
  (2015)
  Трудот се осврнува на разликите во рецепцијата на Хомерската епска поезија, во временски оддалечените средини какви што се античката и модерната европска културна средина. Посебно внимание е посветено на прашањата за местото каде што настанала и се развивала оваа тра...
 • Article Macedonian OPEN
  Čausidis, Nikos;
  (2012)
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Jakimovska-Tošić, Maja;
  (2017)
  Истражувањето е насочено кон општобалканската прослава на култот на св. Јован Владимир, како прослава која е пошироко распространета на балканските простори. Значајно е да се утврдат облиците на нејзиното манифестирање, што може да придонесе кон изградба на општа балкан...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  МАКАРИЈОСКА, Лилјана; Šimić, Marinka;
  (2011)
  Makedonski su i hrvatski crkvenoslavenski tekstovi značajan izvor za proučavanje srednjovjekovne medicinske terminologije. Ukazuju na imenovanje dijelova ljudskoga tijela, na bolesti, sredstva i načine njihova liječenja, itd. U raščlambi su obuhvaćeni žanrovski različit...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Kovilovski, Slavčo;
  (2016)
  Во оваа статија ги анализираме женските идентитети на Балканот во XIX век. Себепознанието бил процес што најпрво го поминале образованите жени, за да можат да го истакнат својот идентитет. Тие сакале да играат улога во општествениот живот, а правото на такво нешто го ба...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Cvetanov, V.;
  (1968)
  Prikazano je 87 slučajeva milijarije rubre kod rudara koji rade u rudniku za krom u čijoj su radnoj okolini registrovani veoma nepovoljni mikroklimatski faktori, ali kod kojih nema statistički signifikantne razlike između zimskog i ljetnog perioda. Dužina ekspozicije ob...
 • Article Macedonian OPEN
  Naumov, Goce;
  (2006)
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Угринова-Скаловска, Радмила;
  (1976)
  O nekim osobinama makedonske varijante crkvenoslavenskog jezika Makedonska varijanta crkvenoslavenskog jezika, kao i sve ostale njegove varijante, ima svoj vlastiti razvitak u odnosu na staroslavenski kanon. On se ogleda u novim pravopisnim pravilima zasnovanim, manj...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Макариjоска, Лилjaнa; Павлеска, Бисера;
  (2008)
  Антонимиjaта се дефинира како лексичко-семантичка категориjа базирана на спротивните значења на две единицы. Таа е карактеристична и за jaзикот на средновековите текстови и во тоj контекст jа документираме на историски план. Според меѓусебниот ыначенски однос на логички...
 • Other literature type Macedonian OPEN
  Десподова, Вангелија;
  (1986)
  По својата намена и редоследот на евангелските четива во рамките на целата книга Капринското ев. представува поли апракос, но според класификацијата на Г. А. Воскресенски тоа не спаѓа во втората, туку во првата редакција. Лексиката на Крп е многу архаична и посебно блис...
Results per page: Sort by:
187 publications, page 3 of 19
Last index information