Filters (2 )
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (8)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (1)
 • Content Provider (16)
 • Access Mode (1)
  Clear
 • Research Type (4)
  Clear
 • Funder (2)
 • Type (8)
 • Language (1)
  Clear
 • Community (1)
 • Content Provider (16)
Download Results
193 research outcomes, page 2 of 20
 • publication . Other literature type . 2015
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Miovska, Vesna;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  Крива Паланка (град во североисточниот дел на Македонија) е двокомпонентно име од крива (= река) „река што кривули“ и паланка „мал град, гратче“. Градот првично се нарекувал Крива Река, а подоцна Крива Река Паланка. Турското именување било Егри Дере (превод на словенско...

 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Januševa, Violeta;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  Сложените реченици составени од три и повеќе предикативни јадра, односно дел- реченици (зависни и независни) што најчесто се среќаваат во новинарскиот потстил на македонскиот стандарден јазик, за секој проучувач на македонскиот јазик претставуваат вистински предизвик ...

 • publication . Other literature type . 2012
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Sidorovska-Čupovska, Silvana;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 2014
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Đurkovska, Lidija;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Article . 2014
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Usprcova, Svetlana;
  Publisher: International Institute for Archival Science
 • publication . Other literature type . 2015
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Kovilovski, Slavčo;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

  ОДРЖАН II МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Институт за македонска литература; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická Fakulta; Скопје, Република Македонија, 2–3 јули ...

 • publication . Other literature type . 1979
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Бицевска, Кита;
  Publisher: Old Church Slavonic Institute
 • publication . Other literature type . 2011
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Lažetić-Buzarovska, Gordana;
  Publisher: Faculty of Law of University of Zagreb

  U ovome članku autorica se bavi neformalnim postupanjem s maloljetnicima prema nedavno donesenom Zakonu o maloljetničkom pravosuđu. Zakonom je predviđen čitav niz novih postupaka u radu s maloljetnicima, a maloljetničko pravosuđe postalo je novi formalni dio kaznenog pr...

 • publication . Other literature type . 2011
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Mladenoski, Ranko;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • publication . Other literature type . 1978
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Miljković-Pepek, Petar;
  Publisher: Croatian Society of Art Historians
193 research outcomes, page 2 of 20
Last index information