Language: Latvian
(CSV)
Filter By:
 • Funder (1)
 • Project (1)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (18)
 • Collected From (17)
Language: Latvian
(CSV)
 • Funder (1)
 • Project (1)
 • Publication Date (100+)
 • Access Mode (2)
 • Type (12)
 • Language (1)
 • Content Provider (18)
 • Collected From (17)
Results per page: Sort by:
10,001 publications, page 1 of 1,001
 • Maksātnespējas noteikšanas modeļi Latvijas uzņēmumiem

  Article Latvian OPEN
  Genriha, I; Voronova, I; (2010)
  Finanšu krīze un tās sekas ietekmēja daudzas komercbankas un to kapitālu, kas, savukārt, norāda uz to, ka banku attieksme pret kredītriska novērtēšanu bija pavirša. Rakstā tiek apskatītas praktiskas uzņēmuma maksātnespējas riska modelēšanas metodes. Darbā tiek analiz...
 • Projekts: Uzņēmuma "KarMa" dibināšana

  Master thesis Latvian OPEN
  Kārkliņa, Karlīna; (2018)
  Ņemot vērā ierobežoto apjomu, šeit ir atspoguļota daļa no pilnās anotācijas, ko var atrast noslēguma darbā. Maģistra darba mērķis ir jauna uzņēmuma – sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk arī – SIA) “KarMa” dibināšana, turpmāko trīs gadu saimnieciskās darbības un...
 • Uzņēmuma "Strawberries.lv" mārketinga plāns 2017. gada sezonai.

  Bachelor thesis Latvian OPEN
  Opelte, Dagmāra; (2017)
  Darba mērķis ir pamatojoties uz teorētiskām arziņām, aptaujas un intervijas rezultātiem, izstrādāt uzņēmuma "Strawberries.lv" mārketinga plānu 2017 gada sezonai, atklāt nepilnības mārketinga darbībā, sniegt priekšlikumus darbības pilnveidošanai. Pētījumā ir analizēta uz...
 • Psihoemocionālie riski ārstniecības iestādē nodarbinātajiem un to risināšanas iespējas

  Master thesis Latvian OPEN
  Briedīte, Baiba; (2017)
  Psihoemocionālais risks ārstniecības iestādē nodarinātajiem un to risināšanas iespējas. Briedīte B., zinātniskā vadītāja: asoc. profesore, Dr.med. Ženija Roja. Maģistra darbs, 80 lappuses, 26 attēli, 1 tabula, 34 literatūras avoti, 16 pielikumi. Latviešu valodā. Darbs ...
 • Sociālo prasmju veidošanās 4-5 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē

  Bachelor thesis Latvian OPEN
  Kriščuna, Irina; (2017)
  Kvalifikācijas darba „Sociālo prasmju veidošanās 4–5 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē” autore ir Irina Kriščuna. Darba zinātniskā vadītāja ir Dr.paed. Inese Jurgena. Pētījuma mērķis ir teorētiski izzināt zinātniskajā literatūrā un pētīt sociālo prasmj...
 • Apbūves tiesība.

  Bachelor thesis Latvian OPEN
  Ozoliņš, Nauris; (2017)
  Latvijas Civillikums nosaka zemes un ēkas vienotības principu. Tomēr dažādu faktoru ietekmē likumdevējs Latvijā ir pieļāvis dalīto īpašums, ko šobrīd likumdevējs mēģija izskaust, veicot grozījumus likumos un normatīvajos aktos. Latvijā ar 2017.gada 1.janvāri tiek nodibi...
 • Tautas patēriņa preču kvalitātes izmaiņu uzglabāšanas laikā novērtēšanas paņēmieni un produktu bojāšanās novēršana

  Book Latvian OPEN
  Latvijas Valsts universitāte. Pārtikas produktu prečzinības un nepārtikas preču prečzinības katedra; (1989)
  Krājumā ievietoti raksti par prečzinības teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, tajos dotas rekomendācijas rūpniecībai sortimenta paplašināšanas un pārtikas un nepārtikas preču kvalitātes uzlabošanas jautājumos.
 • RDF datu validācija, izmantojot datu formas

  Bachelor thesis Latvian OPEN
  Kajaks, Jānis; (2017)
  Šis bakalaura darbs apraksta semantiskajā tīmeklī pieejamo RDF datu validācijas iespējas, izmantojot divas no populārākajām datu formu ierobežojumu valodām - SHACL un ShEx. Datu formu ierobežojumu valodas ļauj pārliecināties, vai semantiskā tīmekļa dati atbilst sagaidīt...
 • Bigbank A/S tēla attīstīšana zīmola vizuālās identitātes maiņas rezultātā.

  Master thesis Latvian OPEN
  Bērziņa, Lāsma; (2017)
  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas sniegtajām atziņām par zīmola būtību un zīmola maiņas teorētiskajiem aspektiem, kā arī uz eksperta intervijas un respondentu aptaujas rezultātiem, novērtēt sabiedrības informētību un attieksmi pret Bigbank AS jauno vizu...
 • Nekonsekvences cittautu īpašvārdu atveidē

  Master thesis Latvian OPEN
  Liepkalne, Līga; (2017)
  Maģistra darbā "Nekonsekvences cittautu īpašvārdu atveidē" skatīta cittautu īpašvārdu atveide, tuvāk pievēršoties arābu, sengrieķu, angļu un franču īpašvārdiem. Aktualizēts jautājums par konsekvences trūkumu, kā rezultātā īpašvārdam rodas paralēlvarianti. Tas pazemina v...
Results per page: Sort by:
10,001 publications, page 1 of 1,001
Last index information