Measurements of our fabricated eye models.

Dataset UNKNOWN
Xie, Ping; Hu, Zizhong; Zhang, Xiaojun; Li, Xinhua; Gao, Zhishan; Yuan, Dongqing; Liu, Qinghuai;
(2014)
  • Publisher: Figshare
  • Related identifiers: doi: 10.1371/journal.pone.0109373.t003
  • Subject: Biological Sciences | zemax | iol | Angle scale bars | eye model | model eye | eye models | model eyes | cad | mtf

<p>Measurements of our fabricated eye models.</p>
Share - Bookmark

  • Download from
    figshare via figshare (Dataset, 2014)
  • Cite this research data