Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
2,607 Research products

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • 2019-2023
 • Open Access
 • TR
 • Turkish
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öner, Muhammed Hadin; Okumuş, Ersin;

  Bu çalışma, Covid-19 pandemisi sonrası meydana gelebilecek olası şoklar karşısında bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının ne düzeyde etkileneceğini araştırmaktadır. Bankaların 2019 mali verileri ve rasyoları BDDK’dan alınarak veri seti oluşturulmuştur. İki aşamadan oluşan analizde, olası şoklar karşısında bankaların sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının dayanıklılığı araştırılmıştır. Stres testinin ilk aşamasında, bankaların verilen kredilerde belirli oranlarda takip oluşması durumunda sermaye yeterlilik oranındaki değişimler analiz edilmiş ve şoklar doğrultusunda banka türleri arasında dayanıklılık mukayesesi yapılmıştır. Stres testinin ikinci aşamasında yine banka türlerine göre toplanan fonlarda belirlenen oranlarda kayıp oluşması durumunda likidite rasyolarındaki değişimler analiz edilmiştir. Analizlerde elde edilen bulgulara göre sektörde yer alan bankaların ekonomide yaşanabilecek olumsuz senaryolara karşı dayanıklı oldukları gözlemlenmiştir. Analizin her iki aşamasında Covid-19 pandemi sonrası olası şoklara karşı Yerli-Yabancı sermayeli Mevduat Bankalarının sermaye ve likidite yeterliliğinde en güçlü pozisyonda olduğu, bununla beraber en zayıf banka türünün ise Kamu sermayeli mevduat bankalarının olduğu tespit edilmiştir. This paper investigates the banking sector’s capital adequacy and liquidity ratios that potential shocks might influence following the COVID-19 pandemic. The data set was built using 2019 BRSA financial data and bank rates. The study is a two-stage investigation examining the resilience of banks’ capital adequacy and liquidity ratios against various shocks. The first stage is a stress test that evaluates the changes in the capital adequacy ratio for banks with specific nonperforming loan rates on issued loans; a comparison among bank types has also been made in terms of their resilience in response to shocks. The second stage examines changes in liquidity ratios concerning bank types in the event of a loss at the set rates in the funds collected. Based on the findings, the banking sector is resistant to bad scenarios in the economy. Both stages of the study have determined domestic-foreign deposit banks to have the strongest position in terms of capital and liquidity adequacy against probable shocks following the COVID-19 pandemic, whereas state-owned deposit banks have the weakest.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace@IZU: Istanbul...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace@IZU: Istanbul...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: GÜR, KAMER;

  Amaç: Bu çalışmanın amacı pandeminin ilk yılında uygulanan uzaktan eğitimin, hemşirelik öğrencilerinin fiziksel aktivite ve beslenme düzeylerine olan etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma 01 Mayıs-31 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul’da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 569 hemşirelik öğrencisi ile yürütüldü (N=1050). Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi, Beslenme-Egzersiz Davranış Ölçeği kullanılarak toplandı, yüzdelik dağılım, ortalama, Wilcoxon test, Mann Whitney U, Kruskal Wallies testleri ile değerlendirildi. Bulgular: Öğrencilerin, beslenme-egzersiz davranış ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalamaları, pandemi dönemi ve öncesi ile karşılaştırıldığında “sağlıksız beslenme-egzersiz davranışı’’ alt boyut puan ortalamasının, pandemi döneminde düştüğü tespit edildi (p<0.001). Pandemi döneminde, öğrencilerin uluslararası fiziksel aktivite anketine göre fiziksel aktivite düzeylerinin dağılımları incelendiğinde %24.2’sinin inaktif, %48.8’inin minimal aktif, %27’sinin çok aktif olarak bulundu. Pandemi sürecinde beden kitle indeksine göre obez olanların Oturma MET puan ortalaması normal olanlara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.044). Sonuç ve Öneriler: Pandemi döneminde öğrencilerin sağlıksız-beslenme egzersiz davranışının düşmesi, sağlıksız beslenme davranışından uzaklaştığını düşündürmektedir. Öğrenciler bu dönemde daha sağlıklı beslenmektedir. Pandeminin, uzaktan eğitim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini düşürdüğü, inaktiviteyi arttırdığı söylenebilir. Ergenlik dönemini tamamlamamış olan öğrencilerin yakın gelecekte inaktivitenin olumsuz sonuçlarından etkileneceği düşünülmektedir ve bir sağlık riski oluşturmaktadır. Obez insanların pandemi öncesinde ve döneminde oturma met puanlarının diğer gruplara oranla yüksek olması sağlıkları açısından tehdit oluşturmaktadır, bu gruba fiziksel aktiviteyi arttırmaya yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Objective: The aim of this study is to determine the effect of remote learning applied in the first year of the pandemic on the physical activity and nutrition levels of nursing students. Material and Method: This descriptive study was conducted between May 1st and October 31st, 2021 with 569 nursing students studying at a state university in Istanbul (N=1050). The data of the study were collected using the Collected with Personal Information Form, International Physical Activity Survey, Nutrition-Exercise Behavior Scale, evaluated using percentage distribution, mean, Wilcoxon test, Mann Whitney U, and Kruskal Wallies test. Results: When the total and sub-dimension mean scores of the students on the nutritionexercise behavior scale were compared with the period and before the pandemic, it was found that the mean score received from the “unhealthy nutrition-exercise behavior” sub-dimension decreased during the pandemic period (p<0.001). Students eat healthier in this period. Upon examination of the distribution of physical activity levels of students according to the international physical activity survey during the pandemic period, it was found that 24.2% were inactive, 48.8% were minimally active, and 27% were very active. During the pandemic period, the Sitting MET mean score of those who were obese according to body mass index was significantly higher than those who were normal (p=0.044). Conclusion and recommendations: Low unhealthy nutrition-exercise behavior of students during the pandemic suggests that they withdrew from unhealthy nutrition behavior. It could be argued that the pandemic lowered physical activity levels of students attending remote learning, increasing inactivity. It is considered that students that completed adolescence would be affected from negative results of inactivity in the near future which creates a health risk. The fact that obese people have higher sitting met scores compared to other groups before and during the pandemic poses a threat to their health, and arrangements should be made to increase physical activity in this group.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Marmara University O...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Marmara University O...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Özkal, Ali; Meydan, Ali;

  Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi kapsamında uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerini incelemektir. Uzaktan eğitimin tarihi 1700'lü yıllara kadar geri götürülse de gerek dünyanın önemli merkezlerinde gerekse de ülkemizde pandemi dönemiyle birlikte gelişmesi hız kazanmış bir alandır. Bu bağlamda ülkemizde de Covid-19 pandemisi döneminde eğitim bir süre uzaktan bir şekilde devam etmiştir. Bu araştırmada ise uzaktan eğitim uygulamalarının Sosyal Bilgiler dersine bakan yönü öğrenci görüşleri üzerinden irdelenmiştir. Nitel araştırma yöntemine göre yapılan çalışmada görüşme tekniği uygulanmıştır. Önceden hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu katılımcılara uygulanmadan önce uzman denetiminden geçirilerek sorular revize edilmiştir. Toplanan veriler tematik analiz yöntemine göre analiz edilmiş ve kod-kategori ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma verileri incelendiğinde toplamda beş boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar sırasıyla öğrencilerin uzaktan eğitimin teknik yapısına dair görüşleri, öğrencilerin uzaktan eğitimin Sosyal Bilgiler dersine dair görüşleri, öğrencilerin uzaktan eğitimin motivasyonuna dair görüşleri, öğrencilerin uzaktan eğitimin olumlu yönüne dair görüşleri ve öğrencilerin uzaktan eğitimin olumsuz yönüne dair görüşleridir. Birinci boyutta bağlantı, video-slayt ve yarışma kodları belirlenmiş ve bu kodlar avatantaj-dezavantaj kategorisinde ve teknik temasında birleştirilmiştir. İkinci boyutta ise odaklanma ve sınıf kodları tespit edilmiş bu kodlar yüz yüze kategorisinde ve geleneksel temasında birleştirilmiştir. Üçüncü boyutta ise öğretmen, sevme ve başarı kodları tespit edilmiştir. Bu kodlara uygun olarak da öğrenci-öğretmen kategorisi ve motivasyon teması belirlenmiştir. Araştırmanın öne çıkan dördüncü boyutunda ise teknik ve zaman kodu olumlu kategorisinde birleştirilmiştir. Bu kategorinin temasını ise esneklik oluşturmuştur. Son boyutta ise etkileşim ve teknik kodu belirlenmiş olup bu kodlara olumsuz adlı kategori ve teknoloji teması belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak irdelendiğinde öğrencilerin uzaktan eğitimi çok benimsemediği ve yüz yüze eğitimi daha çok öne çıkardıkları gözlemlenmiştir. The aim of this research is to examine the views of secondary school students about the social studies course in the distance education process. Although the history of distance education goes back to the 1700s, it is an area that has accelerated its development both in important centers of the world and in our country with the pandemic period. In this context, education continued for a while in our country during the pandemic period. In this study, the aspect of distance education applications that looks at the social studies course was examined through student views. The interview technique was used in the study, which was carried out according to the qualitative research method. Before applying the pre-prepared semi-structured interview form to the participants, the questions were revised after expert control. The collected data were analyzed according to thematic analysis method and code-category and themes were created. When the research data were examined, five dimensions emerged in total. These dimensions are, respectively, their views on the technical structure of distance education, their views on the social studies course of distance education, the students' views on the motivation of distance education, the students' views on the positive aspects of distance education, and the students' views on the negative aspects of distance education. In the first dimension, link, video-slide and competition codes were determined and these codes were combined in the advantage-disadvantage category and technical theme. In the second dimension, focus and class codes were determined and these codes were combined in the face-to-face category and traditional theme. In the third dimension, the teacher, liking and success codes were determined. In accordance with these codes, the student-teacher category and motivation theme were determined. In the fourth dimension of the research, technique and time code were combined in the positive category. The theme of this category was flexibility. In the last dimension, the interaction and technical code was determined, and the negative category and technology theme were determined for these codes. When the results obtained from the research were examined in general, it was observed that the students did not adopt distance education much and they emphasized face-to-face education more.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Nevşehir Hacı Bektaş...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Nevşehir Hacı Bektaş...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ŞAHİN, Fatih; KARAHAN, Mehmet Ozan;

  Covid19 salgını küresel kapsamda ekonomi, sağlık ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilemekte ve korku, endişe ve belirsizliğe neden olmaktadır. Salgın tehdidi ve salgının engellenmesine yönelik olarak alınan tedbirlerin tüketicilerin davranışlarında neden olduğu ani değişimler tüketicilerin kaygı düzeylerinde de artışa neden olabilmektedir. Salgın dönemlerinde bireylerin kaygı düzeyinde gerçekleşen artış salgının kendisini yönetmekten daha zor bir hale dönüşebilmekte ve tüketicilerin dürtüsel ve kompulsif satın alma davranışlarının açıklanmasında önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, Covid19 salgının bireylerde neden olduğu hissedilen kaygının, tüketici kaygısı ve dürtüsel satın alma üzerindeki etkisini incelerken; tüketici kaygısı, kaçış ve son olarak bireylerin kompulsif ve dürtüsel satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlamaktadır. Veri toplama aşamasında çevrim içi anket aracılığı ile 282 geçerli veri toplanılmıştır. Araştırma hipotezlerinin test edilmesinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, Covid19 salgınından kaynaklı kaygının tüketici kaygı ve tüketici dürtüsel satın alma davranışı eğiliminde artışa neden olmaktadır. Bunun yanı sıra dürtüsel satın alma eğilimi de tüketici kaygısını arttırıcı bir etkiye sahiptir. Bu her iki faktör tarafından artan tüketici kaygısı ise hem tüketici kaçış davranışlarında hem de kompulsif satın alma davranışlarında artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. In the global context, the COVID-19 outbreak has created an adverse effect on the economy, health, and social life and causes anxiety and uncertainty. The sudden changes in the behaviour of consumers caused by the threat of pandemics and the measures taken to prevent the pandemic can cause an increase in the anxiety levels of the consumers. Increased levels of anxiety in individuals during pandemics can turn into a more difficult situation than managing the outbreak itself and is considered an important factor in explaining the impulsive and compulsive purchasing behaviour of consumers. The goal of the study is to analyse the effect of the general COVID-19 outbreak-related anxiety on consumer anxiety and impulsive buying, furthermore, explaining consumer anxiety, escapism behaviour, consumers' compulsive buying behaviour, and impulsive buying behaviour relationships. In the data collection process, The researcher(s) employed an electronic questionnaire and collected data from 282 valid sources. The structural equation modelling technique was conducted in testing research assumptions. The research findings show that the COVID-19 outbreak anxiety has an increasing effect on consumer anxiety level and impulsive buying behaviour tendency. Besides, impulsive buying behaviour tendency has also positively affected consumer anxiety. Increased levels of consumer anxiety by both factors caused an increase in consumer escapism and compulsive buying behaviour.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Balıkesir Üniversite...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Balıkesir Üniversite...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: AKGÜNEŞ, Ahmet Oğuz;

  Bu çalışmanın amacı Türkiye özelinde CDS primleri, borsa endeksleri, tahvil faizleri ve döviz kuru arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir. Bu amaçla değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin edebilmek için 29.04.2018-22.11.2020 tarihleri arasındaki haftalık veriler kullanılmıştır. Çalışmada değişkenlerin durağanlıkları birim kök testleri ile analiz edilmiştir. Durağan olduğu sonucuna ulaşılan değişkenler arası nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre BIST banka endeksi BIST Tüm, tahvil faizleri ve CDS primlerinin granger nedenidir. Ayrıca BIST Tüm ve döviz kurları arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Son olarak Zivot-Andrews testi sonuçlarına göre tahvil faizleri hariç tüm değişkenlerde Covid-19 hastalığının dünya sağlık örgütüne bildirildiği tarih olan 31.12.2019 tarihinden sonra kırılmalar meydana gelmektedir. Bu sonuçlar pandemi sonucunda BIST Banka endeksinde kırılmalar meydana geldiğini ve bu kırılmaların ise diğer BIST Tüm, tahvil faizleri ve CDS primlerinde değişmelere neden olduğunu göstermektedir. The aim of this study is to analyze the relations between CDS spreads, stock market indices, bonds and exchange rates in Turkey. For this purpose, weekly data between 29.04.2018 -22.11.2020 were used to estimate the relationship between variables. In the study, the stationarities of variables were analyzed by unit root tests. The causality relationship between variables, which was concluded to be stationary, was analyzed by the Toda-Yamamoto test. According to the findings, the BIST Liquid Bank index is granger cause of BIST All Shares, bonds and CDS spreads. In addition, there is a bidirectional relationship between BIST All Shares and exchange rates. Finally, according to the results of the Zivot-Andrews test, structural breaks occur in all variables (except for bonds) after 31.12.2019, which is the date when the Covid-19 disease was reported to the world health organization. These results show that the breakdowns occurred in the BIST Bank index as a result of the pandemic, and these breakages caused changes in other BIST All Shares, bond rates and CDS spreads.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İktisadi İdari ve Si...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İktisadi İdari ve Si...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yalçın, Ünal; Okuyucu, Ayşe;

  Bu çalışmanın amacı Bilecik ilinin Bozüyük ilçesinde yaşayan yerel halkın COVID-19 pandemi sürecinde rekreasyonel eğilim ve taleplerindeki değişimi ortaya çıkarmaktır. Çalışma pandemi sürecinin Bozüyük kent halkının boş zaman aktivite tercihlerini nasıl etkilediğini ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Çalışma alanı Bozüyük şehridir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma amacı bakımından tanımlayıcı ve açıklayıcı özellikte bir araştırmadır. Bozüyük Şehri’nde yaşayan yerel halkın COVID-19 pandemi sürecinde rekreasyonel eğilim ve taleplerindeki değişimi araştırmak amacıyla, birincil verilerin toplanmasında anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Anketin ilk bölümünde kişisel bilgileri ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Ayrıca ilk bölümde Bozüyük kent algısı ve boş zamanları değerlendirme davranışlarına yönelik sorular yer almaktadır. Anketin ilk bölümünde yer alan sorular kapalı uçludur. Anketin ikinci bölümünde ise Bozüyük'te yaşayan yerel halkın COVID-19 pandemi sürecinde ve sonrasında rekreasyonel beklenti ve taleplerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Bu bölümdeki sorular likert tipi ölçeğe göre oluşturulmuştur. Araştırma alanı olan Bozüyük şehrinde 2019 yılında 75.566 kişi ikamet etmektedir. Araştırma evreni Bozüyük şehrinde ikamet eden yerel halktır. Örneklem büyüklüğü ±%10 örnekleme hatası ile (n) 96 kişidir. Araştırma kapsamında 2021 Ocak ayında kolayda örneklem yöntemi ile belirlenmiş 117 kişiye çevrimiçi anket uygulanmıştır. Çevrimiçi anketler Google form ile düzenlenmiştir. Toplanan verilerin analiz edilmesinde, IBM SPSS Statistics 22 istatistik analiz programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde dağılımları, ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. COVID-19 pandemisinin yarattığı riskler insanların boş zamanlarını kimlerle geçireceği tercihlerini etkilemiştir. Pandemi dönemi insanların dışarda geçirmekte olduğu zaman dilimini kısaltmıştır. Bu yüzden kısa mesafede ulaşabilecekleri rekreasyon alanlarının önemi artmıştır. Katılımcılar Bozüyük ilçesinde var olan rekreasyon alanlarının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Anketlerden elde edilen sonuçlara göre, COVID-19 pandemi sürecinde katılımcıların, kapalı alanlarda gerçekleştirilen rekreatif faaliyetlere olan talepleri azalmıştır. Pandemi sürecinde katılımcılar daha çok açık alanlarda gerçekleştirilen; piknik yapma vb. gibi aktivitelere yöneldiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar pandemi öncesi dönemde Eskişehir ve Bursa gibi yakın şehirlerde rekreatif etkinliklerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Pandemi öncesi dönemde bu şehirlerde; alışveriş yapmak, mesire alanlarında vakit geçirmek ve kafe ve restoranlara gitmek gibi etkinliklerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar pandemi sürecinin diğer şehirlere gitme sıklıklarını etkilediğini belirtmiştir. Pandemi öncesi dönemde rekreasyonel amaçlarla, ağırlıklı olarak iki haftada gidilen diğer şehirler pandemi döneminde daha az tercih edilmiştir. Katılımcılar pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi sürecinde de alışveriş yapmak ve mesire alanlarında vakit geçirmek için farklı illere gittiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılara göre, Bozüyük şehrinde en çok ihtiyaç duyulan rekreasyonel alanlar sırasıyla; sinema ve kent parkları, kent içi yeşil alanlardır. Bozüyük şehrinde rekreasyonel açık ve kapalı alan rekreasyonel alanlarının arttırılması, kentteki ekonomik arzın artmasını sağlayacaktır ayrıca kentte yaşayan sakinler için sosyal ve psikolojik faydalar sağlayacaktır. The aim of this study is to reveal the changes in the recreational tendencies and demands of the residents who living in Bozüyük district of Bilecik province during the COVID-19 pandemic period. The study is important in terms of revealing how the pandemic period affects the leisure activities preferences of the Bozüyük city residents. The study area is Bozüyük city. Quantitative research method has been used in the study. It is a descriptive and explanatory research in terms of research purpose. In order to investigate the change in the recreational trends and demands of the Bozüyük residents during the COVID-19 pandemic period, survey technique has been used to collection of primary data. In the first part of the questionnaire, there are questions to measure personal information. Also, in the first part of the questionnaire there are questions about Bozüyük city perception and leisure time behaviors. The questions which in the first part of the questionnaire are closed-ended. In the second part of the survey, there are questions to measure the recreational expectations and demands of the Bozüyük residents during and after the COVID-19 pandemic. The questions in this section has been consist of according to the Likert type scale. In Bozüyük city which is the research area 75.566 people reside in 2019. The population of the research is the local people residing in Bozüyük city. The sample size is (n) 96 individuals with a sampling error of ±10%. Within the scope of the research, an online questionnaire has been applied to 117 people determined by convenience sampling method in January 2021. Online surveys are organized with Google form. IBM SPSS Statistics 22 statistical analysis program has been used to analyze the collected data. Frequency, percentage distributions, mean and standard deviation values has been used in the analysis of the data. The risks created by the COVID-19 pandemic have affected people's choices with whom to spend their leisure time. The pandemic period has shortened the time period that people spend outside. Therefore, shorter distance recreational areas importance has increased. Participants stated that the existing recreation areas in Bozüyük district are insufficient. According to the results of the surveys, the demands of the participants for recreational activities at the indoor areas has been decreased during the COVID-19 pandemic period. During the pandemic period, the participants state that they have been preferred activities which performed in outdoor areas such as picnic, etc. Participants stated that they have been engaged in recreational activities in nearby cities such as Eskişehir and Bursa in the pre-pandemic period. In these cities at the pre-pandemic period, they stated that they engage in activities such as shopping, spending time in recreation areas and going to cafes and restaurants. Participants have stated that the pandemic period affected the frequency of going to other cities. In the pre-pandemic period, other cities where mainly have visited in two weeks for recreational purposes, during the pandemic period this visitation frequances have decreased. Participants have stated that they visit to different provinces to shopping and spend time in recreation areas during the pandemic, as they did before the pandemic. According to the participants, the most required recreational areas in Bozüyük city are respectively; cinemas, city parks and urban green spaces. Increasing the recreational indoor and outdoor recreational areas in Bozüyük city is going to increase the economic supply in the city and also provide social and psychological benefits for the residents living in the city.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Bilecik Şeyh Edebali...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Bilecik Şeyh Edebali...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Eyice Başev, Sinem;

  Mobil internetteki hızlı gelişmelerle birlikte sosyal medya platformlarının mobil uygulamalarını kullanan kişi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. En bilinen sosyal medya ürünleri arasında anlık mesajlaşma hizmeti veren Facebook, mikroblog hizmeti veren Twitter ve anlık fotoğraf paylaşma hizmeti veren Instagram örnek olarak gösterilebilir. Yeni dünya sistemi olarak da adlandırılan günümüz dijital çağında kullanıcıların bıraktıkları dijital ayak izleri sosyal medya iletişimlerini, tutumlarını, deneyimlerini ve değerlerini anlamada oldukça önemli araştırma verileridir. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı, yeni dünya sisteminde sosyal medya pazarlamasının platformlarından biri olan Instagram’ın organik ürün tercihi örneği kapsamında ele alınmasına ilişkin katılımcı görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın amacına yönelik olarak, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 29 yaş ve üstü gönüllü 18 katılımcıdan oluşmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcılarla COVID-19 pandemisi nedeniyle görüşmeler Google Meet üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak çalışma grubunun demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 3 sorudan ve sosyal medya pazarlamasının platformlarından biri olan Instagram’ın organik ürün tercihlerinin belirlenmesine yönelik 19 yarı yapılandırılmış açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Veriler MAXQDA 2018 Programı ile betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre güvenin tüketiciler için önemli olduğu ve katılımcıların çoğunluğu için Instagram üzerinden organik ürün satın almayı güvenilir bulmaması dikkat çekmektedir The number of people utilizing social networking apps on mobile devices is increasing daily. Some of the most wellknown social media products are Facebook’s instant messaging, Twitter’s microblogging, and Instagram’s instant messaging. Using user-generated digital footprints can help researchers better comprehend the new global system’s social media communications, behaviors, experiences, and values. In this context, the study’s goal is to examine how Instagram, one of the new world system’s social media sites, is used in relation to organic product selection. This study used a case study as a qualitative research method. The study group comprised of 18 adults aged 29 or older. Due to the COVID-19 epidemic, it was done via Google Meet. The study used an interview form with 3 questions to assess the research working group’s demographics and 19 semi-structured open-ended questions to determine Instagram’s organic product preferences. The MAXQDA 2018 Program used descriptive analysis to analyze the data. According to the results of the research, it is noteworthy that trust is vital for consumers and that majority of the participants do not think it reliable to buy organic items on Instagram

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Cebeci, Eren;

  İşgörenin fiilen işte olması; ancak çalışıyor gibi gözükmesine rağmen kendini işe tam olarak verememesi olarak tanımlanan işte var olamama çalışma hayatında hem işgörenler için hem de örgüt için önemli bir problemdir. İşte var olamama nedeniyle işgörenin performansı ve verimliliği düşmekte ve bu durum genel performansı ve verimliliği de etkilemektedir. İşletmeler bu performans kayıplarını en aza indirmek için birtakım uygulamalar yapmaktadır. Bu uygulamalardan biri de esnek çalışma biçimlerinde iş yapmaya yönelmektir. Özellikle teknolojik gelişmelerin de etkisi ile son yıllarda artış gösteren bu tür uygulamalar kamuda da kendine yer bulmaya başlamıştır. Covid-19 sürecinde kamuda yaygın olarak kullanılan bu çalışma şeklinin, iş ortamlarında pek çok konuda etkisinin olduğuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu etkilerden birinin de işte var olmama olduğu varsayımı ile bu çalışmada, kamu çalışanlarının esnek çalışma uygulamalarına yönelik algılarının işte var olamama durumlarına etkileri araştırılmıştır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, kolayda örnekleme ile bir kamu kurumunda çalışan 385 kişi örnekleme dahil edilmiştir. Anket tekniği ile birincil veriler toplanmıştır. Anket 5 dereceli likert tipi ölçektir. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda örneklem içinde yer alan kamu çalışanlarının esnek çalışma ya yönelik algılarının orta dereceli olduğu görülmüştür. Kurumlarındaki esnek çalışma uygulamaları onlar için yetersizdir. İşte var olamama sorunu yaşama durumlarına bakıldığında ise yüksek dereceli bir işte var olamama durumunun söz konusu olduğu görülmüştür. Araştırmanın cevap aradığı temel soru olan esnek çalışma uygulamalarının işte var olmamayı etkilemesi durumunun var olup olmadığı ile ilgili yapılan analizler sonucunda, kamu çalışanlarının algıladığı esnek çalışma uygulamalarının işte var olamama sorununu azaltıcı etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca esnek çalışma ve işte var olmama değişkenlerine yönelik algı demografik özelliklere göre farklılaşmaktadır. The employee's actual employment; However, inability to be present at work, which is defined as not being able to fully devote oneself to work despite seeming to be working, is an important problem for both employees and the organization in working life. The performance and productivity of the employee decreases due to not being present at work, and this affects the overall performance and productivity. Businesses make a number of applications to minimize these performance losses. One of these applications is to turn to business in their flexible designs. You can benefit from the information you get from people who benefit from people who make comments about people who use such apps. During the Covid-19 process, many studies are being carried out to match this way of working, which is widely used in the public sector. Due to the absence of work in obtaining these effects, this education has benefited from applications for the perceptions of public education practices. In the study, in which the quantitative research method was used, 385 people working in a public institution were included in the sample with convenience sampling. Primary data was collected with the questionnaire technique. The questionnaire is a 5-point Likert-type scale. The data were analyzed using the SPSS program. As a result of the research, it was seen that the public employees in the sample had low perceptions of flexible working. Flexible working practices in their institutions are insufficient for them. When we look at the situation presenteeism, it is seen that there is a situation presenteeism in a high level job. As a result of the analysis of whether flexible working practices, which is the main question that the research seeks to answer, affect presenteeism from work, it has been seen that flexible working practices perceived by public employees have a reducing effect on the problem of presenteeism. In addition, the perception of flexible working and presenteeism differs according to demographic characteristics.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Duzce Üniversitesi A...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Duzce Üniversitesi A...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yılmaz, Murat;

  Hızlı iletişim ve ulaşım araçlarıyla sanayi, ticaret, turizm, bankacılık, film ve müzik gibi çok sayıda farklı alanı etkileyen küreselleşme, aynı zamanda hastalıklar konusunda da dünyayı küçük bir köy haline getirmiştir. 21. yüzyılda dünyayı etkileyen Sars, Ebola, Kuş gribi A gibi çok sayıda hastalık gibi Korona da 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkmış ve 4 ay gibi kısa bir sürede neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır. Bu çalışmada da son aylarda dünyadaki hayatı felç eden Covid-19’un 20 Nisan 2020 tarihindeki coğrafi dağılışı incelenmiştir. Dünya nüfusunun kıtalara dağılımı ile Covid-19’un yayılması karşılaştırılmıştır. Ayrıca dünyada nüfus büyüklüğü açısından ilk 20 sırada yer ülkeler ile Covid19 vaka sayısı açısından ilk 20 sırada yer alan ülkeler değerlendirilmiştir. Buna bağlı olarak Covid-19 vaka sayısının fazla olduğu ülkelerin kıtalara dağılımı da incelenmiştir. Neticede Covid-19’un özellikle dünya nüfusunun sadece %17’sinin yaşadığı Avrupa ve K. Amerika’da oldukça fazla kişiye bulaştığı anlaşılmaktadır. Adı geçen virüs dünya nüfusunun %60’ını oluşturan Asya ve özellikle %17’sini oluşturan Afrika’da ise daha az yayılmıştır. Vaka sayısı açısından ABD, İspanya, İtalya; Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler başta gelmektedir. Covid-19 vaka sayısının fazla olduğu İspanya, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallıkta ölüm oranı yüksektir.Öte yandan Covid-19 vaka sayısının nispeten az olduğu Belçika, Hollanda ve İsviçre gibi bazı ülkelerde ölüm oranı,vaka sayısının fazla olduğu ABD ve Almanya’ya göre daha yüksektir. Belçika, Hollanda ve İsviçre’de yaşlı nüfus oranının ABD ve Almanya’ya göre daha yüksek olmasının bu durumun nedeni olduğu düşünülmektedir. Her 1 milyon kişide görülme sıklığı ise İspanya, Belçika, İsviçre ve İrlanda’da yüksektir. 20 Nisan 2020 tarihinde Covid-19 vaka sayısının her kıtada, ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Avrupa’da İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallığın, K. Amerika’da ABD ve Kanada’nın, Asya’da Türkiye, İran ve Çin’in, G. Amerika’da Brezilya, Peru, Şilive Ekvador’un, Afrika’da Mısır, Güney Afrika, Fas ve Cezayir’in Okyanusya’da ise Avustralya ve Yeni Zelanda’nın en fazla vakaya sahip ülkeler olduğu görülmektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Avrasya Sosyal ve Ek...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Avrasya Sosyal ve Ek...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ERDOĞANARAS, Fatma; CİHANGİR CAMUR, Kübra; GÖRER TAMER, Nilgün; MERCAN, Kübra;

  Public health has been the main agenda once again in the changing spatial paradigm during the Covid-19 pandemic period, and the ‘importance of establishing a healthy life-space relationship’ has once again emerged. The pandemic processes have changed people’s living patterns and habits all over the world. In many countries, quarantines with different contents, which we can define as ‘spatial limitation-closure’, have been implemented especially for cities and urban functions. Private and public institutions, companies and government offices have switched to flexible or remote (online) or rotational work practices. Education processes were suspended first, and with the continuity of the pandemic, online education models have been adopted in many countries. During the pandemic process, the lifestyle that changed suddenly and unexpectedly forced the spatial closure by gaining permanence, the time spent in the home-work-school and public common areas changed the context of urban activities. With the increase of time spent in closed / private spaces, people’s physical and social activities have decreased, and the importance of open / common areas has started to point out the significant debates in urban studies. In this context, the focus has been on the ‘commons’,neighborhoodefined as shared resources owned by the community, and questions of what new approaches will be in the planning and design of the space have been raised. During the pandemic period, meeting places, public transportation use, etc. travels, especially urban public spaces and services, have become health-risky. These limitations and the risk of contamination have made people more concerned than before the pandemic with their dwellings and commons such as streets, neighborhoods, parks, etc. Residents who cannot get away from where they live and seek space for themselves have entered the process of rediscovering their neighborhoods and streets. The common areas located at the border of the private living area, especially within walking distance / in the neighborhood, have gained importance, and the functions of these areas in terms of sustaining life have become more visible. In this study, the contribution of neighborhood commons to public health, and their increasing importance and functions are discussed in this context. This article is mainly based on a literature review and a related assembling study on neighborhood commons and healthy living environment within the urban planning discipline. The concept of ‘public health’, which has been referred to a lot, is determined as the main axis of this study. Neighborhood commons (open and green areas, amenities and service areas, etc.) and their functions, concerning public health at the neighborhood level, are questioned relating to socio-economic factors. While the importance of common areas, parks and streets that support physical activity and mobility in the neighborhood increased during the pandemic process; it has been revealed that socio-economic and spatial inequalities negatively affect the physical and mental health of individuals, and the spatial content of public health creates a problem area that needs to be studied interdisciplinary. Halk sağlığı, yaşanılan Covid-19 pandemi döneminde mekansal paradigmanın değişimi tartışmalarında ana gündemi oluşturmuş ve ‘sağlıklı yaşam-mekan ilişkisinin doğru kurulmasının önemi’ bir kez daha ortaya çıkmıştır. Pandemi sürecinin farklı bileşenleri insanların yaşam düzenlerini ve alışkanlıklarını tüm dünyada değiştirmiştir. Birçok ülkede özellikle kentler ve kentsel fonksiyonlar için ‘mekansal içe kapanma’ olarak tanımlayabileceğimiz farklı içeriklerde karantinalar uygulanmıştır. Özel ve resmi kurum/kuruluşlar uzaktan (online) veya dönüşümlü mesai uygulamalarına geçmek zorunda kalmış, eğitim süreçlerine önce ara verilmiş, pandeminin süreklilik kazanmasıyla çok sayıda ülkede çevrimiçi eğitim modeline geçilmiştir. Pandemi sürecinde ani olarak değişen ve beklenmedik biçimde kalıcılık kazanarak mekansal kapanmaya zorlayan yaşam şekli, ev-iş-okul ve kamusal müşterek alanlarda geçirilen süreleri, kentsel faaliyetlerin içeriğini değiştirmiştir. Kapalı/özel alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla insanların fiziksel ve sosyal aktiviteleri azalmış, açık/müşterek alanların önemi, üzerinde çok tartışılan kentsel çalışmaları işaret etmeye başlamıştır. Bu kapsamda topluluğun sahip olduğu, paylaşılan kaynaklar olarak tanımlanan ‘müştereklere’ odaklanılmış ve mekanın planlanmasında, tasarımında yeni yaklaşımların ne olacağı soruları gündeme gelmiştir. Pandemi döneminde bulaş riski barındıran toplanma mekanları, toplu taşıma kullanımı vd. yolculuklar, özellikle kentsel kamusal mekanlar ve hizmetler sağlık açısından riskli hale gelmiştir. Bu sınırlamalar ve bulaş riski insanları yaşadıkları konut, ortak yaşam alanları olan sokak, mahalle, parklar, vb. yerler ile pandemi öncesine göre daha ilgili hale getirmiştir. Yaşadıkları yerden uzaklaşamayan ve kendilerine alan arayan kentliler mahallelerini ve sokaklarını yeniden keşfetme sürecine girmiştir. Özel yaşam alanının hemen sınırında yer alan, özellikle yürüme mesafesindeki/mahalledeki müşterek alanlar önem kazanmış, bu alanların yaşamın sürdürülmesi boyutundaki işlevleri öne çıkmıştır. Çalışmada, mahalledeki müşterek alanların halk sağlığına katkısı ve artan önemi ile işlevi, bu kapsamda tartışılmıştır. Araştırmada şehir planlama disiplini içerisinde mahalle müşterekleri ve sağlıklı yaşam çevresi temel alınarak literatür taraması ve buna bağlı bir derleme çalışması yapılmıştır. Yapılan taramanın sonucunda üzerinde çok tartışılan ‘halk sağlığı’ kavramı bu çalışmanın ana ekseni olarak belirlenmiştir. Halk sağlığını mahalle ölçeğinde ilgilendiren mahalle müşterekleri (açık ve yeşil alanlar, ortak donatı alanları vb.) ve işlevleri, sosyo-ekonomik faktörlerle etkileşimli olarak ele alınmıştır. Pandemi sürecinde mahallede fiziksel aktivite ve hareketliliği destekleyen ortak alanların, parkların ve sokakların önemi artarken; sosyo-ekonomik ve mekansal eşitsizliklerin bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilediği, halk sağlığının mekansal içeriğinin, üzerinde çalışılması gereken disiplinlerarası bir sorun alanı oluşturduğu ortaya çıkarılmıştır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Türk Coğrafya Dergis...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Türk Coğrafya Dergis...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
2,607 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öner, Muhammed Hadin; Okumuş, Ersin;

  Bu çalışma, Covid-19 pandemisi sonrası meydana gelebilecek olası şoklar karşısında bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının ne düzeyde etkileneceğini araştırmaktadır. Bankaların 2019 mali verileri ve rasyoları BDDK’dan alınarak veri seti oluşturulmuştur. İki aşamadan oluşan analizde, olası şoklar karşısında bankaların sermaye yeterlilik ve likidite rasyolarının dayanıklılığı araştırılmıştır. Stres testinin ilk aşamasında, bankaların verilen kredilerde belirli oranlarda takip oluşması durumunda sermaye yeterlilik oranındaki değişimler analiz edilmiş ve şoklar doğrultusunda banka türleri arasında dayanıklılık mukayesesi yapılmıştır. Stres testinin ikinci aşamasında yine banka türlerine göre toplanan fonlarda belirlenen oranlarda kayıp oluşması durumunda likidite rasyolarındaki değişimler analiz edilmiştir. Analizlerde elde edilen bulgulara göre sektörde yer alan bankaların ekonomide yaşanabilecek olumsuz senaryolara karşı dayanıklı oldukları gözlemlenmiştir. Analizin her iki aşamasında Covid-19 pandemi sonrası olası şoklara karşı Yerli-Yabancı sermayeli Mevduat Bankalarının sermaye ve likidite yeterliliğinde en güçlü pozisyonda olduğu, bununla beraber en zayıf banka türünün ise Kamu sermayeli mevduat bankalarının olduğu tespit edilmiştir. This paper investigates the banking sector’s capital adequacy and liquidity ratios that potential shocks might influence following the COVID-19 pandemic. The data set was built using 2019 BRSA financial data and bank rates. The study is a two-stage investigation examining the resilience of banks’ capital adequacy and liquidity ratios against various shocks. The first stage is a stress test that evaluates the changes in the capital adequacy ratio for banks with specific nonperforming loan rates on issued loans; a comparison among bank types has also been made in terms of their resilience in response to shocks. The second stage examines changes in liquidity ratios concerning bank types in the event of a loss at the set rates in the funds collected. Based on the findings, the banking sector is resistant to bad scenarios in the economy. Both stages of the study have determined domestic-foreign deposit banks to have the strongest position in terms of capital and liquidity adequacy against probable shocks following the COVID-19 pandemic, whereas state-owned deposit banks have the weakest.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace@IZU: Istanbul...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DSpace@IZU: Istanbul...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: GÜR, KAMER;

  Amaç: Bu çalışmanın amacı pandeminin ilk yılında uygulanan uzaktan eğitimin, hemşirelik öğrencilerinin fiziksel aktivite ve beslenme düzeylerine olan etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma 01 Mayıs-31 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul’da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 569 hemşirelik öğrencisi ile yürütüldü (N=1050). Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi, Beslenme-Egzersiz Davranış Ölçeği kullanılarak toplandı, yüzdelik dağılım, ortalama, Wilcoxon test, Mann Whitney U, Kruskal Wallies testleri ile değerlendirildi. Bulgular: Öğrencilerin, beslenme-egzersiz davranış ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalamaları, pandemi dönemi ve öncesi ile karşılaştırıldığında “sağlıksız beslenme-egzersiz davranışı’’ alt boyut puan ortalamasının, pandemi döneminde düştüğü tespit edildi (p<0.001). Pandemi döneminde, öğrencilerin uluslararası fiziksel aktivite anketine göre fiziksel aktivite düzeylerinin dağılımları incelendiğinde %24.2’sinin inaktif, %48.8’inin minimal aktif, %27’sinin çok aktif olarak bulundu. Pandemi sürecinde beden kitle indeksine göre obez olanların Oturma MET puan ortalaması normal olanlara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.044). Sonuç ve Öneriler: Pandemi döneminde öğrencilerin sağlıksız-beslenme egzersiz davranışının düşmesi, sağlıksız beslenme davranışından uzaklaştığını düşündürmektedir. Öğrenciler bu dönemde daha sağlıklı beslenmektedir. Pandeminin, uzaktan eğitim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerini düşürdüğü, inaktiviteyi arttırdığı söylenebilir. Ergenlik dönemini tamamlamamış olan öğrencilerin yakın gelecekte inaktivitenin olumsuz sonuçlarından etkileneceği düşünülmektedir ve bir sağlık riski oluşturmaktadır. Obez insanların pandemi öncesinde ve döneminde oturma met puanlarının diğer gruplara oranla yüksek olması sağlıkları açısından tehdit oluşturmaktadır, bu gruba fiziksel aktiviteyi arttırmaya yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Objective: The aim of this study is to determine the effect of remote learning applied in the first year of the pandemic on the physical activity and nutrition levels of nursing students. Material and Method: This descriptive study was conducted between May 1st and October 31st, 2021 with 569 nursing students studying at a state university in Istanbul (N=1050). The data of the study were collected using the Collected with Personal Information Form, International Physical Activity Survey, Nutrition-Exercise Behavior Scale, evaluated using percentage distribution, mean, Wilcoxon test, Mann Whitney U, and Kruskal Wallies test. Results: When the total and sub-dimension mean scores of the students on the nutritionexercise behavior scale were compared with the period and before the pandemic, it was found that the mean score received from the “unhealthy nutrition-exercise behavior” sub-dimension decreased during the pandemic period (p<0.001). Students eat healthier in this period. Upon examination of the distribution of physical activity levels of students according to the international physical activity survey during the pandemic period, it was found that 24.2% were inactive, 48.8% were minimally active, and 27% were very active. During the pandemic period, the Sitting MET mean score of those who were obese according to body mass index was significantly higher than those who were normal (p=0.044). Conclusion and recommendations: Low unhealthy nutrition-exercise behavior of students during the pandemic suggests that they withdrew from unhealthy nutrition behavior. It could be argued that the pandemic lowered physical activity levels of students attending remote learning, increasing inactivity. It is considered that students that completed adolescence would be affected from negative results of inactivity in the near future which creates a health risk. The fact that obese people have higher sitting met scores compared to other groups before and during the pandemic poses a threat to their health, and arrangements should be made to increase physical activity in this group.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Marmara University O...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Marmara University O...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Özkal, Ali; Meydan, Ali;

  Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi kapsamında uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerini incelemektir. Uzaktan eğitimin tarihi 1700'lü yıllara kadar geri götürülse de gerek dünyanın önemli merkezlerinde gerekse de ülkemizde pandemi dönemiyle birlikte gelişmesi hız kazanmış bir alandır. Bu bağlamda ülkemizde de Covid-19 pandemisi döneminde eğitim bir süre uzaktan bir şekilde devam etmiştir. Bu araştırmada ise uzaktan eğitim uygulamalarının Sosyal Bilgiler dersine bakan yönü öğrenci görüşleri üzerinden irdelenmiştir. Nitel araştırma yöntemine göre yapılan çalışmada görüşme tekniği uygulanmıştır. Önceden hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu katılımcılara uygulanmadan önce uzman denetiminden geçirilerek sorular revize edilmiştir. Toplanan veriler tematik analiz yöntemine göre analiz edilmiş ve kod-kategori ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma verileri incelendiğinde toplamda beş boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar sırasıyla öğrencilerin uzaktan eğitimin teknik yapısına dair görüşleri, öğrencilerin uzaktan eğitimin Sosyal Bilgiler dersine dair görüşleri, öğrencilerin uzaktan eğitimin motivasyonuna dair görüşleri, öğrencilerin uzaktan eğitimin olumlu yönüne dair görüşleri ve öğrencilerin uzaktan eğitimin olumsuz yönüne dair görüşleridir. Birinci boyutta bağlantı, video-slayt ve yarışma kodları belirlenmiş ve bu kodlar avatantaj-dezavantaj kategorisinde ve teknik temasında birleştirilmiştir. İkinci boyutta ise odaklanma ve sınıf kodları tespit edilmiş bu kodlar yüz yüze kategorisinde ve geleneksel temasında birleştirilmiştir. Üçüncü boyutta ise öğretmen, sevme ve başarı kodları tespit edilmiştir. Bu kodlara uygun olarak da öğrenci-öğretmen kategorisi ve motivasyon teması belirlenmiştir. Araştırmanın öne çıkan dördüncü boyutunda ise teknik ve zaman kodu olumlu kategorisinde birleştirilmiştir. Bu kategorinin temasını ise esneklik oluşturmuştur. Son boyutta ise etkileşim ve teknik kodu belirlenmiş olup bu kodlara olumsuz adlı kategori ve teknoloji teması belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak irdelendiğinde öğrencilerin uzaktan eğitimi çok benimsemediği ve yüz yüze eğitimi daha çok öne çıkardıkları gözlemlenmiştir. The aim of this research is to examine the views of secondary school students about the social studies course in the distance education process. Although the history of distance education goes back to the 1700s, it is an area that has accelerated its development both in important centers of the world and in our country with the pandemic period. In this context, education continued for a while in our country during the pandemic period. In this study, the aspect of distance education applications that looks at the social studies course was examined through student views. The interview technique was used in the study, which was carried out according to the qualitative research method. Before applying the pre-prepared semi-structured interview form to the participants, the questions were revised after expert control. The collected data were analyzed according to thematic analysis method and code-category and themes were created. When the research data were examined, five dimensions emerged in total. These dimensions are, respectively, their views on the technical structure of distance education, their views on the social studies course of distance education, the students' views on the motivation of distance education, the students' views on the positive aspects of distance education, and the students' views on the negative aspects of distance education. In the first dimension, link, video-slide and competition codes were determined and these codes were combined in the advantage-disadvantage category and technical theme. In the second dimension, focus and class codes were determined and these codes were combined in the face-to-face category and traditional theme. In the third dimension, the teacher, liking and success codes were determined. In accordance with these codes, the student-teacher category and motivation theme were determined. In the fourth dimension of the research, technique and time code were combined in the positive category. The theme of this category was flexibility. In the last dimension, the interaction and technical code was determined, and the negative category and technology theme were determined for these codes. When the results obtained from the research were examined in general, it was observed that the students did not adopt distance education much and they emphasized face-to-face education more.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Nevşehir Hacı Bektaş...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Nevşehir Hacı Bektaş...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ŞAHİN, Fatih; KARAHAN, Mehmet Ozan;

  Covid19 salgını küresel kapsamda ekonomi, sağlık ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilemekte ve korku, endişe ve belirsizliğe neden olmaktadır. Salgın tehdidi ve salgının engellenmesine yönelik olarak alınan tedbirlerin tüketicilerin davranışlarında neden olduğu ani değişimler tüketicilerin kaygı düzeylerinde de artışa neden olabilmektedir. Salgın dönemlerinde bireylerin kaygı düzeyinde gerçekleşen artış salgının kendisini yönetmekten daha zor bir hale dönüşebilmekte ve tüketicilerin dürtüsel ve kompulsif satın alma davranışlarının açıklanmasında önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, Covid19 salgının bireylerde neden olduğu hissedilen kaygının, tüketici kaygısı ve dürtüsel satın alma üzerindeki etkisini incelerken; tüketici kaygısı, kaçış ve son olarak bireylerin kompulsif ve dürtüsel satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlamaktadır. Veri toplama aşamasında çevrim içi anket aracılığı ile 282 geçerli veri toplanılmıştır. Araştırma hipotezlerinin test edilmesinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, Covid19 salgınından kaynaklı kaygının tüketici kaygı ve tüketici dürtüsel satın alma davranışı eğiliminde artışa neden olmaktadır. Bunun yanı sıra dürtüsel satın alma eğilimi de tüketici kaygısını arttırıcı bir etkiye sahiptir. Bu her iki faktör tarafından artan tüketici kaygısı ise hem tüketici kaçış davranışlarında hem de kompulsif satın alma davranışlarında artışa neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. In the global context, the COVID-19 outbreak has created an adverse effect on the economy, health, and social life and causes anxiety and uncertainty. The sudden changes in the behaviour of consumers caused by the threat of pandemics and the measures taken to prevent the pandemic can cause an increase in the anxiety levels of the consumers. Increased levels of anxiety in individuals during pandemics can turn into a more difficult situation than managing the outbreak itself and is considered an important factor in explaining the impulsive and compulsive purchasing behaviour of consumers. The goal of the study is to analyse the effect of the general COVID-19 outbreak-related anxiety on consumer anxiety and impulsive buying, furthermore, explaining consumer anxiety, escapism behaviour, consumers' compulsive buying behaviour, and impulsive buying behaviour relationships. In the data collection process, The researcher(s) employed an electronic questionnaire and collected data from 282 valid sources. The structural equation modelling technique was conducted in testing research assumptions. The research findings show that the COVID-19 outbreak anxiety has an increasing effect on consumer anxiety level and impulsive buying behaviour tendency. Besides, impulsive buying behaviour tendency has also positively affected consumer anxiety. Increased levels of consumer anxiety by both factors caused an increase in consumer escapism and compulsive buying behaviour.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Balıkesir Üniversite...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Balıkesir Üniversite...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: AKGÜNEŞ, Ahmet Oğuz;

  Bu çalışmanın amacı Türkiye özelinde CDS primleri, borsa endeksleri, tahvil faizleri ve döviz kuru arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir. Bu amaçla değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin edebilmek için 29.04.2018-22.11.2020 tarihleri arasındaki haftalık veriler kullanılmıştır. Çalışmada değişkenlerin durağanlıkları birim kök testleri ile analiz edilmiştir. Durağan olduğu sonucuna ulaşılan değişkenler arası nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre BIST banka endeksi BIST Tüm, tahvil faizleri ve CDS primlerinin granger nedenidir. Ayrıca BIST Tüm ve döviz kurları arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Son olarak Zivot-Andrews testi sonuçlarına göre tahvil faizleri hariç tüm değişkenlerde Covid-19 hastalığının dünya sağlık örgütüne bildirildiği tarih olan 31.12.2019 tarihinden sonra kırılmalar meydana gelmektedir. Bu sonuçlar pandemi sonucunda BIST Banka endeksinde kırılmalar meydana geldiğini ve bu kırılmaların ise diğer BIST Tüm, tahvil faizleri ve CDS primlerinde değişmelere neden olduğunu göstermektedir. The aim of this study is to analyze the relations between CDS spreads, stock market indices, bonds and exchange rates in Turkey. For this purpose, weekly data between 29.04.2018 -22.11.2020 were used to estimate the relationship between variables. In the study, the stationarities of variables were analyzed by unit root tests. The causality relationship between variables, which was concluded to be stationary, was analyzed by the Toda-Yamamoto test. According to the findings, the BIST Liquid Bank index is granger cause of BIST All Shares, bonds and CDS spreads. In addition, there is a bidirectional relationship between BIST All Shares and exchange rates. Finally, according to the results of the Zivot-Andrews test, structural breaks occur in all variables (except for bonds) after 31.12.2019, which is the date when the Covid-19 disease was reported to the world health organization. These results show that the breakdowns occurred in the BIST Bank index as a result of the pandemic, and these breakages caused changes in other BIST All Shares, bond rates and CDS spreads.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İktisadi İdari ve Si...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İktisadi İdari ve Si...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yalçın, Ünal; Okuyucu, Ayşe;

  Bu çalışmanın amacı Bilecik ilinin Bozüyük ilçesinde yaşayan yerel halkın COVID-19 pandemi sürecinde rekreasyonel eğilim ve taleplerindeki değişimi ortaya çıkarmaktır. Çalışma pandemi sürecinin Bozüyük kent halkının boş zaman aktivite tercihlerini nasıl etkilediğini ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Çalışma alanı Bozüyük şehridir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma amacı bakımından tanımlayıcı ve açıklayıcı özellikte bir araştırmadır. Bozüyük Şehri’nde yaşayan yerel halkın COVID-19 pandemi sürecinde rekreasyonel eğilim ve taleplerindeki değişimi araştırmak amacıyla, birincil verilerin toplanmasında anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Anketin ilk bölümünde kişisel bilgileri ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Ayrıca ilk bölümde Bozüyük kent algısı ve boş zamanları değerlendirme davranışlarına yönelik sorular yer almaktadır. Anketin ilk bölümünde yer alan sorular kapalı uçludur. Anketin ikinci bölümünde ise Bozüyük'te yaşayan yerel halkın COVID-19 pandemi sürecinde ve sonrasında rekreasyonel beklenti ve taleplerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Bu bölümdeki sorular likert tipi ölçeğe göre oluşturulmuştur. Araştırma alanı olan Bozüyük şehrinde 2019 yılında 75.566 kişi ikamet etmektedir. Araştırma evreni Bozüyük şehrinde ikamet eden yerel halktır. Örneklem büyüklüğü ±%10 örnekleme hatası ile (n) 96 kişidir. Araştırma kapsamında 2021 Ocak ayında kolayda örneklem yöntemi ile belirlenmiş 117 kişiye çevrimiçi anket uygulanmıştır. Çevrimiçi anketler Google form ile düzenlenmiştir. Toplanan verilerin analiz edilmesinde, IBM SPSS Statistics 22 istatistik analiz programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde dağılımları, ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. COVID-19 pandemisinin yarattığı riskler insanların boş zamanlarını kimlerle geçireceği tercihlerini etkilemiştir. Pandemi dönemi insanların dışarda geçirmekte olduğu zaman dilimini kısaltmıştır. Bu yüzden kısa mesafede ulaşabilecekleri rekreasyon alanlarının önemi artmıştır. Katılımcılar Bozüyük ilçesinde var olan rekreasyon alanlarının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Anketlerden elde edilen sonuçlara göre, COVID-19 pandemi sürecinde katılımcıların, kapalı alanlarda gerçekleştirilen rekreatif faaliyetlere olan talepleri azalmıştır. Pandemi sürecinde katılımcılar daha çok açık alanlarda gerçekleştirilen; piknik yapma vb. gibi aktivitelere yöneldiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar pandemi öncesi dönemde Eskişehir ve Bursa gibi yakın şehirlerde rekreatif etkinliklerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Pandemi öncesi dönemde bu şehirlerde; alışveriş yapmak, mesire alanlarında vakit geçirmek ve kafe ve restoranlara gitmek gibi etkinliklerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar pandemi sürecinin diğer şehirlere gitme sıklıklarını etkilediğini belirtmiştir. Pandemi öncesi dönemde rekreasyonel amaçlarla, ağırlıklı olarak iki haftada gidilen diğer şehirler pandemi döneminde daha az tercih edilmiştir. Katılımcılar pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi sürecinde de alışveriş yapmak ve mesire alanlarında vakit geçirmek için farklı illere gittiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılara göre, Bozüyük şehrinde en çok ihtiyaç duyulan rekreasyonel alanlar sırasıyla; sinema ve kent parkları, kent içi yeşil alanlardır. Bozüyük şehrinde rekreasyonel açık ve kapalı alan rekreasyonel alanlarının arttırılması, kentteki ekonomik arzın artmasını sağlayacaktır ayrıca kentte yaşayan sakinler için sosyal ve psikolojik faydalar sağlayacaktır. The aim of this study is to reveal the changes in the recreational tendencies and demands of the residents who living in Bozüyük district of Bilecik province during the COVID-19 pandemic period. The study is important in terms of revealing how the pandemic period affects the leisure activities preferences of the Bozüyük city residents. The study area is Bozüyük city. Quantitative research method has been used in the study. It is a descriptive and explanatory research in terms of research purpose. In order to investigate the change in the recreational trends and demands of the Bozüyük residents during the COVID-19 pandemic period, survey technique has been used to collection of primary data. In the first part of the questionnaire, there are questions to measure personal information. Also, in the first part of the questionnaire there are questions about Bozüyük city perception and leisure time behaviors. The questions which in the first part of the questionnaire are closed-ended. In the second part of the survey, there are questions to measure the recreational expectations and demands of the Bozüyük residents during and after the COVID-19 pandemic. The questions in this section has been consist of according to the Likert type scale. In Bozüyük city which is the research area 75.566 people reside in 2019. The population of the research is the local people residing in Bozüyük city. The sample size is (n) 96 individuals with a sampling error of ±10%. Within the scope of the research, an online questionnaire has been applied to 117 people determined by convenience sampling method in January 2021. Online surveys are organized with Google form. IBM SPSS Statistics 22 statistical analysis program has been used to analyze the collected data. Frequency, percentage distributions, mean and standard deviation values has been used in the analysis of the data. The risks created by the COVID-19 pandemic have affected people's choices with whom to spend their leisure time. The pandemic period has shortened the time period that people spend outside. Therefore, shorter distance recreational areas importance has increased. Participants stated that the existing recreation areas in Bozüyük district are insufficient. According to the results of the surveys, the demands of the participants for recreational activities at the indoor areas has been decreased during the COVID-19 pandemic period. During the pandemic period, the participants state that they have been preferred activities which performed in outdoor areas such as picnic, etc. Participants stated that they have been engaged in recreational activities in nearby cities such as Eskişehir and Bursa in the pre-pandemic period. In these cities at the pre-pandemic period, they stated that they engage in activities such as shopping, spending time in recreation areas and going to cafes and restaurants. Participants have stated that the pandemic period affected the frequency of going to other cities. In the pre-pandemic period, other cities where mainly have visited in two weeks for recreational purposes, during the pandemic period this visitation frequances have decreased. Participants have stated that they visit to different provinces to shopping and spend time in recreation areas during the pandemic, as they did before the pandemic. According to the participants, the most required recreational areas in Bozüyük city are respectively; cinemas, city parks and urban green spaces. Increasing the recreational indoor and outdoor recreational areas in Bozüyük city is going to increase the economic supply in the city and also provide social and psychological benefits for the residents living in the city.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Bilecik Şeyh Edebali...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Bilecik Şeyh Edebali...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Eyice Başev, Sinem;

  Mobil internetteki hızlı gelişmelerle birlikte sosyal medya platformlarının mobil uygulamalarını kullanan kişi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. En bilinen sosyal medya ürünleri arasında anlık mesajlaşma hizmeti veren Facebook, mikroblog hizmeti veren Twitter ve anlık fotoğraf paylaşma hizmeti veren Instagram örnek olarak gösterilebilir. Yeni dünya sistemi olarak da adlandırılan günümüz dijital çağında kullanıcıların bıraktıkları dijital ayak izleri sosyal medya iletişimlerini, tutumlarını, deneyimlerini ve değerlerini anlamada oldukça önemli araştırma verileridir. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı, yeni dünya sisteminde sosyal medya pazarlamasının platformlarından biri olan Instagram’ın organik ürün tercihi örneği kapsamında ele alınmasına ilişkin katılımcı görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın amacına yönelik olarak, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 29 yaş ve üstü gönüllü 18 katılımcıdan oluşmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcılarla COVID-19 pandemisi nedeniyle görüşmeler Google Meet üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak çalışma grubunun demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 3 sorudan ve sosyal medya pazarlamasının platformlarından biri olan Instagram’ın organik ürün tercihlerinin belirlenmesine yönelik 19 yarı yapılandırılmış açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Veriler MAXQDA 2018 Programı ile betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre güvenin tüketiciler için önemli olduğu ve katılımcıların çoğunluğu için Instagram üzerinden organik ürün satın almayı güvenilir bulmaması dikkat çekmektedir The number of people utilizing social networking apps on mobile devices is increasing daily. Some of the most wellknown social media products are Facebook’s instant messaging, Twitter’s microblogging, and Instagram’s instant messaging. Using user-generated digital footprints can help researchers better comprehend the new global system’s social media communications, behaviors, experiences, and values. In this context, the study’s goal is to examine how Instagram, one of the new world system’s social media sites, is used in relation to organic product selection. This study used a case study as a qualitative research method. The study group comprised of 18 adults aged 29 or older. Due to the COVID-19 epidemic, it was done via Google Meet. The study used an interview form with 3 questions to assess the research working group’s demographics and 19 semi-structured open-ended questions to determine Instagram’s organic product preferences. The MAXQDA 2018 Program used descriptive analysis to analyze the data. According to the results of the research, it is noteworthy that trust is vital for consumers and that majority of the participants do not think it reliable to buy organic items on Instagram

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Cebeci, Eren;

  İşgörenin fiilen işte olması; ancak çalışıyor gibi gözükmesine rağmen kendini işe tam olarak verememesi olarak tanımlanan işte var olamama çalışma hayatında hem işgörenler için hem de örgüt için önemli bir problemdir. İşte var olamama nedeniyle işgörenin performansı ve verimliliği düşmekte ve bu durum genel performansı ve verimliliği de etkilemektedir. İşletmeler bu performans kayıplarını en aza indirmek için birtakım uygulamalar yapmaktadır. Bu uygulamalardan biri de esnek çalışma biçimlerinde iş yapmaya yönelmektir. Özellikle teknolojik gelişmelerin de etkisi ile son yıllarda artış gösteren bu tür uygulamalar kamuda da kendine yer bulmaya başlamıştır. Covid-19 sürecinde kamuda yaygın olarak kullanılan bu çalışma şeklinin, iş ortamlarında pek çok konuda etkisinin olduğuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu etkilerden birinin de işte var olmama olduğu varsayımı ile bu çalışmada, kamu çalışanlarının esnek çalışma uygulamalarına yönelik algılarının işte var olamama durumlarına etkileri araştırılmıştır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, kolayda örnekleme ile bir kamu kurumunda çalışan 385 kişi örnekleme dahil edilmiştir. Anket tekniği ile birincil veriler toplanmıştır. Anket 5 dereceli likert tipi ölçektir. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda örneklem içinde yer alan kamu çalışanlarının esnek çalışma ya yönelik algılarının orta dereceli olduğu görülmüştür. Kurumlarındaki esnek çalışma uygulamaları onlar için yetersizdir. İşte var olamama sorunu yaşama durumlarına bakıldığında ise yüksek dereceli bir işte var olamama durumunun söz konusu olduğu görülmüştür. Araştırmanın cevap aradığı temel soru olan esnek çalışma uygulamalarının işte var olmamayı etkilemesi durumunun var olup olmadığı ile ilgili yapılan analizler sonucunda, kamu çalışanlarının algıladığı esnek çalışma uygulamalarının işte var olamama sorununu azaltıcı etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca esnek çalışma ve işte var olmama değişkenlerine yönelik algı demografik özelliklere göre farklılaşmaktadır. The employee's actual employment; However, inability to be present at work, which is defined as not being able to fully devote oneself to work despite seeming to be working, is an important problem for both employees and the organization in working life. The performance and productivity of the employee decreases due to not being present at work, and this affects the overall performance and productivity. Businesses make a number of applications to minimize these performance losses. One of these applications is to turn to business in their flexible designs. You can benefit from the information you get from people who benefit from people who make comments about people who use such apps. During the Covid-19 process, many studies are being carried out to match this way of working, which is widely used in the public sector. Due to the absence of work in obtaining these effects, this education has benefited from applications for the perceptions of public education practices. In the study, in which the quantitative research method was used, 385 people working in a public institution were included in the sample with convenience sampling. Primary data was collected with the questionnaire technique. The questionnaire is a 5-point Likert-type scale. The data were analyzed using the SPSS program. As a result of the research, it was seen that the public employees in the sample had low perceptions of flexible working. Flexible working practices in their institutions are insufficient for them. When we look at the situation presenteeism, it is seen that there is a situation presenteeism in a high level job. As a result of the analysis of whether flexible working practices, which is the main question that the research seeks to answer, affect presenteeism from work, it has been seen that flexible working practices perceived by public employees have a reducing effect on the problem of presenteeism. In addition, the perception of flexible working and presenteeism differs according to demographic characteristics.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Duzce Üniversitesi A...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Duzce Üniversitesi A...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yılmaz, Murat;

  Hızlı iletişim ve ulaşım araçlarıyla sanayi, ticaret, turizm, bankacılık, film ve müzik gibi çok sayıda farklı alanı etkileyen küreselleşme, aynı zamanda hastalıklar konusunda da dünyayı küçük bir köy haline getirmiştir. 21. yüzyılda dünyayı etkileyen Sars, Ebola, Kuş gribi A gibi çok sayıda hastalık gibi Korona da 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkmış ve 4 ay gibi kısa bir sürede neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır. Bu çalışmada da son aylarda dünyadaki hayatı felç eden Covid-19’un 20 Nisan 2020 tarihindeki coğrafi dağılışı incelenmiştir. Dünya nüfusunun kıtalara dağılımı ile Covid-19’un yayılması karşılaştırılmıştır. Ayrıca dünyada nüfus büyüklüğü açısından ilk 20 sırada yer ülkeler ile Covid19 vaka sayısı açısından ilk 20 sırada yer alan ülkeler değerlendirilmiştir. Buna bağlı olarak Covid-19 vaka sayısının fazla olduğu ülkelerin kıtalara dağılımı da incelenmiştir. Neticede Covid-19’un özellikle dünya nüfusunun sadece %17’sinin yaşadığı Avrupa ve K. Amerika’da oldukça fazla kişiye bulaştığı anlaşılmaktadır. Adı geçen virüs dünya nüfusunun %60’ını oluşturan Asya ve özellikle %17’sini oluşturan Afrika’da ise daha az yayılmıştır. Vaka sayısı açısından ABD, İspanya, İtalya; Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler başta gelmektedir. Covid-19 vaka sayısının fazla olduğu İspanya, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallıkta ölüm oranı yüksektir.Öte yandan Covid-19 vaka sayısının nispeten az olduğu Belçika, Hollanda ve İsviçre gibi bazı ülkelerde ölüm oranı,vaka sayısının fazla olduğu ABD ve Almanya’ya göre daha yüksektir. Belçika, Hollanda ve İsviçre’de yaşlı nüfus oranının ABD ve Almanya’ya göre daha yüksek olmasının bu durumun nedeni olduğu düşünülmektedir. Her 1 milyon kişide görülme sıklığı ise İspanya, Belçika, İsviçre ve İrlanda’da yüksektir. 20 Nisan 2020 tarihinde Covid-19 vaka sayısının her kıtada, ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Avrupa’da İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallığın, K. Amerika’da ABD ve Kanada’nın, Asya’da Türkiye, İran ve Çin’in, G. Amerika’da Brezilya, Peru, Şilive Ekvador’un, Afrika’da Mısır, Güney Afrika, Fas ve Cezayir’in Okyanusya’da ise Avustralya ve Yeni Zelanda’nın en fazla vakaya sahip ülkeler olduğu görülmektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Avrasya Sosyal ve Ek...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Avrasya Sosyal ve Ek...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: ERDOĞANARAS, Fatma; CİHANGİR CAMUR, Kübra; GÖRER TAMER, Nilgün; MERCAN, Kübra;

  Public health has been the main agenda once again in the changing spatial paradigm during the Covid-19 pandemic period, and the ‘importance of establishing a healthy life-space relationship’ has once again emerged. The pandemic processes have changed people’s living patterns and habits all over the world. In many countries, quarantines with different contents, which we can define as ‘spatial limitation-closure’, have been implemented especially for cities and urban functions. Private and public institutions, companies and government offices have switched to flexible or remote (online) or rotational work practices. Education processes were suspended first, and with the continuity of the pandemic, online education models have been adopted in many countries. During the pandemic process, the lifestyle that changed suddenly and unexpectedly forced the spatial closure by gaining permanence, the time spent in the home-work-school and public common areas changed the context of urban activities. With the increase of time spent in closed / private spaces, people’s physical and social activities have decreased, and the importance of open / common areas has started to point out the significant debates in urban studies. In this context, the focus has been on the ‘commons’,neighborhoodefined as shared resources owned by the community, and questions of what new approaches will be in the planning and design of the space have been raised. During the pandemic period, meeting places, public transportation use, etc. travels, especially urban public spaces and services, have become health-risky. These limitations and the risk of contamination have made people more concerned than before the pandemic with their dwellings and commons such as streets, neighborhoods, parks, etc. Residents who cannot get away from where they live and seek space for themselves have entered the process of rediscovering their neighborhoods and streets. The common areas located at the border of the private living area, especially within walking distance / in the neighborhood, have gained importance, and the functions of these areas in terms of sustaining life have become more visible. In this study, the contribution of neighborhood commons to public health, and their increasing importance and functions are discussed in this context. This article is mainly based on a literature review and a related assembling study on neighborhood commons and healthy living environment within the urban planning discipline. The concept of ‘public health’, which has been referred to a lot, is determined as the main axis of this study. Neighborhood commons (open and green areas, amenities and service areas, etc.) and their functions, concerning public health at the neighborhood level, are questioned relating to socio-economic factors. While the importance of common areas, parks and streets that support physical activity and mobility in the neighborhood increased during the pandemic process; it has been revealed that socio-economic and spatial inequalities negatively affect the physical and mental health of individuals, and the spatial content of public health creates a problem area that needs to be studied interdisciplinary. Halk sağlığı, yaşanılan Covid-19 pandemi döneminde mekansal paradigmanın değişimi tartışmalarında ana gündemi oluşturmuş ve ‘sağlıklı yaşam-mekan ilişkisinin doğru kurulmasının önemi’ bir kez daha ortaya çıkmıştır. Pandemi sürecinin farklı bileşenleri insanların yaşam düzenlerini ve alışkanlıklarını tüm dünyada değiştirmiştir. Birçok ülkede özellikle kentler ve kentsel fonksiyonlar için ‘mekansal içe kapanma’ olarak tanımlayabileceğimiz farklı içeriklerde karantinalar uygulanmıştır. Özel ve resmi kurum/kuruluşlar uzaktan (online) veya dönüşümlü mesai uygulamalarına geçmek zorunda kalmış, eğitim süreçlerine önce ara verilmiş, pandeminin süreklilik kazanmasıyla çok sayıda ülkede çevrimiçi eğitim modeline geçilmiştir. Pandemi sürecinde ani olarak değişen ve beklenmedik biçimde kalıcılık kazanarak mekansal kapanmaya zorlayan yaşam şekli, ev-iş-okul ve kamusal müşterek alanlarda geçirilen süreleri, kentsel faaliyetlerin içeriğini değiştirmiştir. Kapalı/özel alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla insanların fiziksel ve sosyal aktiviteleri azalmış, açık/müşterek alanların önemi, üzerinde çok tartışılan kentsel çalışmaları işaret etmeye başlamıştır. Bu kapsamda topluluğun sahip olduğu, paylaşılan kaynaklar olarak tanımlanan ‘müştereklere’ odaklanılmış ve mekanın planlanmasında, tasarımında yeni yaklaşımların ne olacağı soruları gündeme gelmiştir. Pandemi döneminde bulaş riski barındıran toplanma mekanları, toplu taşıma kullanımı vd. yolculuklar, özellikle kentsel kamusal mekanlar ve hizmetler sağlık açısından riskli hale gelmiştir. Bu sınırlamalar ve bulaş riski insanları yaşadıkları konut, ortak yaşam alanları olan sokak, mahalle, parklar, vb. yerler ile pandemi öncesine göre daha ilgili hale getirmiştir. Yaşadıkları yerden uzaklaşamayan ve kendilerine alan arayan kentliler mahallelerini ve sokaklarını yeniden keşfetme sürecine girmiştir. Özel yaşam alanının hemen sınırında yer alan, özellikle yürüme mesafesindeki/mahalledeki müşterek alanlar önem kazanmış, bu alanların yaşamın sürdürülmesi boyutundaki işlevleri öne çıkmıştır. Çalışmada, mahalledeki müşterek alanların halk sağlığına katkısı ve artan önemi ile işlevi, bu kapsamda tar