Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1 )
Download Results
233,573 research outcomes, page 1 of 23,358
 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Гожик, П.Ф.; Литвинов, В.А.; Маланчук, В.М.;
  Publisher: Національний антарктичний науковий центр МОН України
 • publication . Article . 2010
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Пташник, Б.Й.; Репетило, С.М.;
  Publisher: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України

  Дослiджено крайову задачу з мiшаними умовами для неоднорiдного лiнiйного гiперболiчного рiвняння порядку 2n зi змiнними за просторовими координатами коефiцiєнтами. Встановлено умови коректностi задачi та побудовано розв’язок у виглядi ряду за системою ортогональних функ...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Кашуба, В.; Юхно, Ю.; Хмельницька, І.; Kashuba, V.; Yukhno, Y.; Khmelnitskaya, I.;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

  У роботі проаналізовано використання сучасних інформаційних технологій у проведенні та завершенні спортивних змагань. Описано функціональні компоненти інформаційного забезпечення змагань: надання інформації на сайті про хід змагання; інформації для тренерів; для глядачі...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Русакова, Людмила;
  Publisher: Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

  В статті розглядаються перспективи підвищення ефективності художньої освіти на Черкащині. Зазначено про вплив діяльності таких меценатів в галузі художньої освіти, як Н. Яшвіль та князь Голіцин. Особливу увагу звернено на художню спадщину Тараса Шевченка та її вплив на ...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Герус-Бахтіна, Н. А.;
  Publisher: Чорноморський державний університет імені Петра Могили

  Ця стаття досліджує репресії радянської влади проти німців у період пізнього ста- лінізму. Центральним питанням в публікації є демографічні зміни на Півдні України в 1944-1953 роках. В останні роки, дослідники стали більш зацікавлені у вивченні даної проблеми. Спостеріг...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Корчевний, Г. В.;
  Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

  Настаиваем на необходимости ужесточить охрану прав интеллектуальной собственности: для этого необходим комплексный подход и применение возможностей всех отрослей права, в том числе и административного.

 • publication . Article . 2010
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Романчук, Л. Д.; Romanchuk, L.;
  Publisher: Житомирський національний агроекологічний університет

  On the basis of long-term researches the dynamics of accumulation of radiocaesium is shown in the organism of geese at their growing on territories with different schil'nostyami of radio-active contamination. So, in muscles, internal organs and feather geese had the gre...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Tkachenko, V. A.;
  Publisher: National University of Pharmacy

  Актуальность. Степень ишемического поражения миокарда в значительной мере зависит от активности антиоксидантной защиты, поэтому для лечения применяются антиоксидантные средства. В кардиологии используются антагонисты альдостерона, среди которых особое внимание привлекае...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  СМАГІН, В.Л.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; МАЙОРОВА, Т.В.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
  Publisher: Національний авіаційний університет

  У статті проаналізовано основні тенденції розвитку світового та вітчизняного ринків похідних цінних паперів. Визначено роль Української біржі у функціонуванні вітчизняного строкового ринку та запропоновано шляхи його розвитку в умовах фінансової нестабільності.

 • publication . Article . 2015
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Пархета, Яна; Parheta, Yana;
  Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

  У статті запропоновано психофізіологічний підхід до аналізу психопортрета митця. Визначено та проаналізовано основні теорії типів особистості, основані на особливостях соматики. На матеріалі описів зовнішності Гр. Тютюнника, фотографій, спогадів про письменника окреслен...

233,573 research outcomes, page 1 of 23,358