Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3 )
Download Results
3,180 research outcomes, page 1 of 318
 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Савченко, Аліна Станіславівна; Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна; Чуба, Ірина Вікторівна; Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна; Охремчук, Олена Сергіївна; Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна;
  Publisher: National Aviation University

  An important component of a large corporate computer network management system is the network status forecasting unit. Forecasting should take into account the characteristics of the processes and flows circulating in the network. This will produce optimal control signa...

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Катасонов, Антон Анатолійович; Ткач, Варвара Сергіївна;
  Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Практична підготовка студентів університету є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти і має на меті набуття студентом (аспірантом) професійних компетенцій. Метою практики є узагальнення та закріплення отриманих в універс...

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Колесник, Олександр Сергійович;
  Publisher: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; Видавництво «КОД»,

  У статті здійснено аналіз та міждисциплінарні інтерпретації мовних засобів, що вербалізують концепт ПЕКЛО. Проаналізовано етимологічні особливості імен концепту у різних європейських мовах. Реконструйовано лінгвокогнітивне підґрунтя та визначено основні функціонально-се...

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Башта, Олександр Васильович; Носко, Павло Леонідович; Радько, Олег Віталійович; Герасимова, Ольга Вячеславівна; Башта, Алла Олексіївна;
  Publisher: National Aviation University

  Проведено аналіз досліджень щодо втрат потужності внаслідок тертя в зубчастих парах. Встановлено, що визначення ККД зубчастих передач застосовують три різних підходи: безпосереднє вимірювання втрат потужності реальної зубчастої передачі;контактно-динамічне моделювання н...

 • other research product . InteractiveResource . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Svidzinska, Daria;
  Publisher: Zenodo

  Розглянуто зміст та питання організації лекційних, практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методи досліджень ландшафту» галузі знань 106 – Географія освітньо-професійної програми «Природнича географія» (спеціалізації «Екологія та дизайн ландшафту» та «Ландш...

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Бондаренко, Лариса Анатоліївна;
  Publisher: Київський університет імені Бориса Грінченка

  Програма Виробничої (педагогічної) практики для студентів спеціальності 025 Музичне мистецтво, освітнього рівня другого (магістерського), освітньо-професійної програми 025.00.01 Музичне мистецтво

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Мельник, Вікторія Миколаївна; Воробйова, Ольга Володимирівна;
  Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Посібник містить роз’яснення щодо виконання курсової роботи, передбаченої робочою програмою дисципліни «Теорія автоматичного керування. Курсова робота». Приведені різні варіанти вихідних даних керування кутової швидкості обертання мішалки та температурою середовища в фе...

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Беззуб, Юрій Віленович;
  Publisher: Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Центр українознавства, Міленіум

  В статье на основе документов личного происхождения (ego-документов), прежде всего эпистолярного наследия Леси Украинки, исследуются общественные и личные взаимоотношения выдающихся деятелей украинского национального возрождения конца XIX - начала ХХ в. Леси Украинки и ...

 • Анотація - Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського Союзу

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Коломієць, Наталія Володимирівна; Чернігівський національний технологічний університет;
  Publisher: National Aviation University

  Мета: дослідити особливості відбування покарання вагітними жінками та жінками, які мають дітей віком до трьох років, а також права дитини, яка перебуває в установі виконання покарань разом з матір’ю. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного а...

3,180 research outcomes, page 1 of 318