Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
10,709 Research products, page 1 of 1,071

 • Research software
 • Other research products
 • Finnish
 • LUTPub

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mettälä, Jukka;
  Country: Finland

  Tässä diplomityössä on esitetty työn yhteydessä toteutetun Serpent-ARES-laskentaketjun muodostamiseksi tarvittavat toimenpiteet. ARES-reaktorisydän-simulaattorissa tarvittavien homogenisoitujen ryhmävakiokirjastojen muodostaminen Serpentiä käyttäen tekee laskentaketjusta muiden käytössä olevien reaktorisydämen laskentaketjujen mahdollisista virhelähteistä riippumattoman. Monte Carlo-laskentamenetelmään perustuvaa reaktorifysiikan laskentaohjelmaa käyttämällä ryhmävakiokirjastot muodostetaan uudella menetelmällä ja näin saadaan viranomaiskäyttöön voimayhtiöiden käyttämistä menetelmistä riippumaton laskentaketju reaktorien turvallisuusmarginaalien laskentaan. Työn yhteydessä muodostetun laskentaketjun ja tehtyjen vaikutusalakirjastojen muodostamisrutiinien sekä parametrisovitteiden toimivuus on todettu laskemalla Olkiluoto 3 - reaktorin alkulatauksen säätösauvojen tehokkuuksia ja sammutusmarginaaleja eri olosuhteissa. Menetelmä on todettu toimivaksi parametrien pätevyysalueella ja saadut laskentatulokset ovat oikeaa suuruusluokkaa. Parametrimallin tarkkuutta ja pätevyysaluetta on syytä vielä kehittää, ennen kuin laskentaketjua voidaan käyttää varmentamaan muilla menetelmillä laskettujen tulosten oikeellisuutta. This master’s thesis introduces novel method to produce the homogenized two group cross section files needed in the reactor core simulator ARES. The cross section files are now generated with Monte Carlo reactor physics calculation program Serpent. Thus is achieved an independent calculation chain that has no potential common error sources with the other existing calculation chains. This new calculation chain may be used by nuclear safety authority to confirm the results of the safety calculations made by power plant owners or fuel manufacturers. Functioning of this calculation chain is proved by calculating control rod worths and shutdown margins of the Olkiluoto 3 EPR initial core load in different conditions. The method is found to be useful and the results near what were expected. Precision and range of the parameterization still needs to be improved before the calculation chain is ready to be used to validate other calculation’s results as planned.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kauste, Ilsa;
  Country: Finland
 • Other research product . 2003
  Closed Access Finnish
  Authors: 
  Rakkolainen, Juha;
  Country: Finland

  Diplomityössä selvitettiin Kuopion Energian kaukolämpöliiketoiminnan kustannusten muodostumista. Tilikartan toimivuutta ja kustannusvastaavuuden toteutumista tarkasteltiin kaukolämpöosaston näkökulmasta. Työssä laaditussa raportointisovelluksessa kustannukset jaoteltiin lämmön hankinnan, jakelun ja myyntitoiminnan kesken. Lisäksi tehtiin jako kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Tällä tarkastelulla selvitettiin, vastaavatko perusmaksujen tulot kiinteitä kustannuksia ja energiamaksujen tulot muuttuvia kustannuksia. Energiamarkkinoiden vapautumista tarkasteltiin kaukolämpöliiketoiminnan näkökulmasta. Energiamarkkinavirasto on kehittänyt valvontamallin sähköverkkoliiketoiminnan kohtuullisen tuoton mittaamiseksi. Diplomityössä tarkasteltiin mallin soveltamismahdollisuuksia kaukolämpötoimintaan ja selvitettiin Kuopion Energian kaukolämpöliiketoiminnan tuoton kohtuullisuutta. In this master´s thesis cost allocation of Kuopio Energy district heating business was explained. Functionality of accounts and effectiveness of costs were examined from the point of view of the department of district heating. In the reporting application compiled within this work costs were divided into inquiry, distribution and sales of heating. Furthermore, a division into fixed and variable costs was made. This examination clarified, if income from basic fees correspond to the fixed costs of the company and income of energy fees to variable costs. Deregulation of energy markets was examined from point of view of district heating. Energy Market Authority has developed a supervision model to measure a reasonable profit in electricity distribution business. In this thesis chances to apply this model in district heating business was studied and reasonableness of profit of Kuopio Energy´s department of district heating was clarified.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Laukkanen, Panu;
  Country: Finland

  Tilastollista prosessinohjausta (Statistical Process Control, SPC) on käytetty teollisuudessa jo lähes sata vuotta prosessien kehittämiseen. Viimeisen 30 vuoden aikana SPC:tä on myös sovellettu terveydenhuollon alalla ja osana monia eri laadunparannusohjelmia. Työn tavoitteena on selvittää, miten tilastollista prosessinohjausta voidaan hyödyntää terveydenhuollon prosesseissa ja minkälaisia rajoitteita sen käyttöönotossa on huomioitava terveydenhuollon organisaatioissa. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään SPC:n sovelluksiin terveydenhuollon kontekstissa ja metodeihin enemmän graafiselta kuin matemaattiselta pohjalta. SPC:tä voidaan hyödyntää terveydenhuollossa laaja-alaisesti ja eri organisaation tasoilla, potilaasta johtoportaaseen. Erityisesti sen helppokäyttöisyys ja kyky parantaa päätöksenteon laatua tekevät siitä varteenotettavan työkalun terveydenhuollossa, missä tehdään tärkeitä päätöksiä ihmisten terveyteen liittyen tiukassa aikataulussa. SPC:n käyttöönotto voi vaatia erikoisosaamista, jota ei löydy kaikista terveydenhuollon organisaatioista ja johdon tuki on merkittävässä asemassa onnistumiselle.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lustig, Lauri;
  Country: Finland

  Osakeyhtiölakiin on vuodesta 2006 asti sisältynyt maksukykytesti (OYL 13:2), jonka tulkinnallinen epäselvyys on motivoinut useita tutkimuksia ja melko kriittistäkin kirjoittelua. Säännöksen tarkoituksena on ehkäistä osakeyhtiön velkojia uhkaava varojenjako velvoittamalla yhtiön johto huolellisuusvelvoitteensa nojalla arvioimaan varojenjaon vaikutukset yhtiön maksukyvyn säilymiseen. Oikeuskäytännön puuttuessa maksukykytestin toteuttamistapaan liittyy kuitenkin edelleenkin merkittävää epävarmuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä selvittämään, miten osakeyhtiölain mukainen maksukykytesti pitäisi toteuttaa pienissä osakeyhtiöissä, joiden taloushallinto on kokonaan tai osittain ulkoistettu tilitoimistolle. Olennainen osa tutkimuksen tavoitetta on ottaa kantaa tilitoimiston rooliin maksukykytestin toteuttamisessa. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että yksityiskohtaisten tilinpäätöksen tunnuslukuihin perustuvien maksukykyarvioiden laatiminen maksukykytestin toteuttamiseksi on pienissä osakeyhtiöissä pääsääntöisesti tarpeetonta. Merkitystä tulisi sen sijaan antaa yhtiön johdolla olevalle hiljaiselle tiedolle, sillä yhtiön johto tuntee yrityksen tilanteen parhaiten ja kykenee siten myös arvioimaan tuleva kehitystä. Tilitoimiston rooliksi jää tällöin varmistaa, että asiakasyrityksen johto tuntee oman vastuuasemansa. Tutkimuksen perusteella tilitoimistot voisivat myös hyödyntää omaa asemaansa pienten yhtiöiden neuvonantajina nykyistä paremmin ohjeistamalla asiakasyrityksiään dokumentoimaan maksukykytestin hallituksen kokouspöytäkirjaan esimerkiksi osana hallituksen osingonjakoehdotusta. In 2006 a solvency test (Chapter 13; Section 2) was added to the Finnish Limited Liability Companies Act and its interpretative difficulties have since generated a substantial amount of literature, some of it rather critical. The purpose of the solvency test is to prevent a company’s assets from being distributed in such a way that it threatens creditors’ interests. Company management are obliged by law to ensure this by assessing the effects of asset distribution on the company’s solvency. However, what exactly is an adequate way to perform the solvency test is still unclear due to lack of case-law or precedent. The aim of this study is to investigate how the solvency test should be performed in small limited liability companies that have out-sourced their financial management to accounting firms. An essential part of the study is to evaluate the role of the accounting firm in performing the solvency test. In conclusion it seems that making extensive solvency assessments based on various ratios calculated from financial statements when performing the solvency test is chiefly unnecessary in small limited liability companies. Emphasis should instead be placed on the tacit knowledge of the management, as they are best able to anticipate the future of the company. Therefore, the role of the accounting firm is to ensure the management are aware of their duties and liabilities. Accounting firms should also take further advantage of their role as advisors and instruct their clients to document the solvency test into the board of directors’ proceedings.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Rahikainen, Jarkko;
  Country: Finland

  Työssä tutkittiin uusia rakennevaihtoehtoja sellupesurille. Tutkimus oli luonteeltaan alustavaa ja tarkoituksena oli selvittää ideoitujen rakenteiden jatkokehityskelpoisuutta. Tutkimus suoritettiin FE-menetelää hyödyntäen.

 • Other research product . 2019
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Sievänen, Mikko;
  Country: Finland

  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli halu selvittää ei-perheomisteisten mikro- ja pienyritysten pienosakkuuksia luovuttaneiden pääomistajien sekä pienosakkuuksia vastaanottaneiden omistajien omistajuusstrategian toteuttamisen tavoitteita, eturistiriitoja sekä onnistumista. Metodologia on aihepiirin kirjallisuuskatsaus sekä haastattelututkimus, joka toteutettiin neljää case-yritystä tutkimalla teemahaastattelun keinoin. Tietoa kerättiin tutkimuskysymyksistä johdetuilla teemoilla, joiden vaikutuksellisuudet ovat linjassa omistajaohjauksen, omistajuusstrategian, omistamisen motiivien ja tahtotilan sekä tavoitteellisen omistamisen teoreettisten viitekehysten kanssa. Johtopäätöksenä on: luodakseen psykologisen omistajuuden sekä omistusstrategian muodostumisille mahdollisuudet mikro- ja pienyrityksissä, voi olla tärkeää muodostaa pienosakasta rekrytoidessa pienosakasidentiteetti, joka muodostuu henkilön arvoista ja asenteista, yrittäjätyypistä ja käyttäytymisestä, riskinottokyvystä sekä omistajuuden motiiveista ja tavoitteista. The purpose of this study was a desire to research major and minor shareholders’ motivation, goals and conflicts of interest in implementation and on-going process of the ownership strategy in non-family owned, micro, and small size companies. The methodology of this study was a literature review and interviews, which conducted as case-studies in four different companies. The information was gathered by themes, which influences are in line with the theoretical frameworks of corporate governance, the ownership strategy, the owners’ motives and goals, and the definitions of various influencing mechanisms and models of commitment. The conclusion and hypothesis of this study were to develop the possibilities for psychological ownership and ownership strategy in micro and small size companies, where it may be important to form to the person under the recruitment process a minor ownership identity, which constitutes from the values and attitudes, entrepreneurial typology and behavior, abilities to take risks, and motives and goals in ownership.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Pelkonen, Sami;
  Country: Finland

  Diplomityössä käsitellään ne toimet, jotka Esa Lehtipaino Oy:ssä tarvitsee tehdä kunnossapidon kehittämiseksi sanomalehtipainoprosessin kunnossapidossa. Työssä käytettiin luotettavuuskeskeisen ja kokonaisvaltaisen tuottavuuskeskeisen kunnossapidon strategioiden osia sekä PSK Standardisoinnin PSK 5705:2006standardin mukaista menetelmää määrittämään kunnossapidon kannalta tärkeimmät kohteet ja osa-alueet. PSK 5705:2006 on kunnonvalvonnan värähtelymittausten mittaustoiminnan suunnitteluun luotu standardi, jonka perusteella rakennettiin sanomalehtipainoprosessiin sopiva tuotantolaitteiston luokitusjärjestelmä. Luokituksenperusteella kohdennetaan kunnossapidon resurssit tuotantojärjestelmän luotettavuuden kannalta oikeisiin, tuottavimpiin kohteisiin. Tuotantohenkilöstön kunnossapitohenkilökunnalle tekemien vikailmoitusten välitykseen rakennettiin Microsoft Access -pohjainen Vikaloki-lomake. Kunnossapitotoiminnan kehityksen tuloksien seuraamiseksi määritettiin PSK 6201:2003 standardin mukainen tuotannon kokonaistehokkuutta kuvaava KNL-luku. KNL-luvusta luotiin ennuste kunnossapidon kehittämistarpeista regressioanalyysin avulla. Kehitysmalli esittää, että kohdeyrityksessä tulee toiminnan kehittäminen aloittaa päivittämällä tietokonepohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, johon lisätään ennakoivat suunnitellut kunnossapitotoimet. Toimet määriteltiin yllämainitun kriittisyysluokituksen perusteella. The aim for the thesis is to identify the actions that need to be done in the field of maintenance development in the newspaper printing processes at Esa Lehtipaino Oy. Methods used in this thesis are based on reliability-centered maintenance, total productive maintenance and PSK Standards Association's standard PSK 5705:2006 and are used for defining the main objects and sectors that are most important in the development of maintenance. PSK 5705:2006 is a vibration measurement standard used for the planning of condition monitoring. The standard was used for grading the production system. This grading is used to help the maintenance team target resources in a way which will improve the reliability of the production system as cost effectively as possible. This grading is used to help maintenance allocate maintenance resources to targets where it improves the reliability of the production system most efficiently. For service advising between production and maintenance, a Microsoft Access based form called Vikaloki was created. For measuring developments, an OEE-index which measures overall equipment efficiency of the production system was created. The OEE-Index is based on PSK standard 6201:2003. Regression analysis based on the OEE-index was used to identify the needs in the development of the maintenance. The implementation of the development plan should begin with updating the computerized maintenance management system. After this planned maintenance tasks based on the grading mentioned above are added to the new updated CMMS.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kuosmanen, Sami;
  Country: Finland
 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Halonen, Marko;
  Country: Finland

  Yhdistelmämetsäkone on metsäkone, jota voidaan käyttää sekä hakkuukoneena että kuormatraktorina. Konetta voidaan käyttää sekä puiden kaatamiseen, karsimiseen ja katkomiseen että puiden kuormaamiseen ja kuljettamiseen. Tässä diplomityössä suunnitellaan uusi kouran ja hakkuupään pikalukitusmekanismi yhdistelmämetsäkoneen kuormaimeen. Suunnittelutyössä edetään vaiheittain järjestelmällisen tuotesuunnittelun periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpänä tavoitteena suunnittelutyönsä on nopeuttaa kouran vaihtoa ja helpottaa kuljettajan työtä. Suunnittelutyön alkuvaiheessa etsitään lukitusmekanismille useita eri ratkaisuvaihtoehtoja, joista valitaan paras jatkokehitykseen. Valittua ratkaisuvaihtoehtoa kehitetään simulointia ja elementtimenetelmälaskentaa apuna käyttäen. A combination forest machine is both a harvester and a forwarder. Combination forest machine is used to fell, prune and cut off trees and also to load and transport stems. In this master's thesis a new quick change mechanism to a combination forest machine's crane is designed. Design work is done according to rules of systematic product development. The aim of the design work is to reduce time needed for grapple change and ease driver's job. Several alternative solutions are developed and estimated. The best solution is chosen for further development. The solution is further developed using finite element method and simulation.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
10,709 Research products, page 1 of 1,071
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mettälä, Jukka;
  Country: Finland

  Tässä diplomityössä on esitetty työn yhteydessä toteutetun Serpent-ARES-laskentaketjun muodostamiseksi tarvittavat toimenpiteet. ARES-reaktorisydän-simulaattorissa tarvittavien homogenisoitujen ryhmävakiokirjastojen muodostaminen Serpentiä käyttäen tekee laskentaketjusta muiden käytössä olevien reaktorisydämen laskentaketjujen mahdollisista virhelähteistä riippumattoman. Monte Carlo-laskentamenetelmään perustuvaa reaktorifysiikan laskentaohjelmaa käyttämällä ryhmävakiokirjastot muodostetaan uudella menetelmällä ja näin saadaan viranomaiskäyttöön voimayhtiöiden käyttämistä menetelmistä riippumaton laskentaketju reaktorien turvallisuusmarginaalien laskentaan. Työn yhteydessä muodostetun laskentaketjun ja tehtyjen vaikutusalakirjastojen muodostamisrutiinien sekä parametrisovitteiden toimivuus on todettu laskemalla Olkiluoto 3 - reaktorin alkulatauksen säätösauvojen tehokkuuksia ja sammutusmarginaaleja eri olosuhteissa. Menetelmä on todettu toimivaksi parametrien pätevyysalueella ja saadut laskentatulokset ovat oikeaa suuruusluokkaa. Parametrimallin tarkkuutta ja pätevyysaluetta on syytä vielä kehittää, ennen kuin laskentaketjua voidaan käyttää varmentamaan muilla menetelmillä laskettujen tulosten oikeellisuutta. This master’s thesis introduces novel method to produce the homogenized two group cross section files needed in the reactor core simulator ARES. The cross section files are now generated with Monte Carlo reactor physics calculation program Serpent. Thus is achieved an independent calculation chain that has no potential common error sources with the other existing calculation chains. This new calculation chain may be used by nuclear safety authority to confirm the results of the safety calculations made by power plant owners or fuel manufacturers. Functioning of this calculation chain is proved by calculating control rod worths and shutdown margins of the Olkiluoto 3 EPR initial core load in different conditions. The method is found to be useful and the results near what were expected. Precision and range of the parameterization still needs to be improved before the calculation chain is ready to be used to validate other calculation’s results as planned.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kauste, Ilsa;
  Country: Finland
 • Other research product . 2003
  Closed Access Finnish
  Authors: 
  Rakkolainen, Juha;
  Country: Finland

  Diplomityössä selvitettiin Kuopion Energian kaukolämpöliiketoiminnan kustannusten muodostumista. Tilikartan toimivuutta ja kustannusvastaavuuden toteutumista tarkasteltiin kaukolämpöosaston näkökulmasta. Työssä laaditussa raportointisovelluksessa kustannukset jaoteltiin lämmön hankinnan, jakelun ja myyntitoiminnan kesken. Lisäksi tehtiin jako kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Tällä tarkastelulla selvitettiin, vastaavatko perusmaksujen tulot kiinteitä kustannuksia ja energiamaksujen tulot muuttuvia kustannuksia. Energiamarkkinoiden vapautumista tarkasteltiin kaukolämpöliiketoiminnan näkökulmasta. Energiamarkkinavirasto on kehittänyt valvontamallin sähköverkkoliiketoiminnan kohtuullisen tuoton mittaamiseksi. Diplomityössä tarkasteltiin mallin soveltamismahdollisuuksia kaukolämpötoimintaan ja selvitettiin Kuopion Energian kaukolämpöliiketoiminnan tuoton kohtuullisuutta. In this master´s thesis cost allocation of Kuopio Energy district heating business was explained. Functionality of accounts and effectiveness of costs were examined from the point of view of the department of district heating. In the reporting application compiled within this work costs were divided into inquiry, distribution and sales of heating. Furthermore, a division into fixed and variable costs was made. This examination clarified, if income from basic fees correspond to the fixed costs of the company and income of energy fees to variable costs. Deregulation of energy markets was examined from point of view of district heating. Energy Market Authority has developed a supervision model to measure a reasonable profit in electricity distribution business. In this thesis chances to apply this model in district heating business was studied and reasonableness of profit of Kuopio Energy´s department of district heating was clarified.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Laukkanen, Panu;
  Country: Finland

  Tilastollista prosessinohjausta (Statistical Process Control, SPC) on käytetty teollisuudessa jo lähes sata vuotta prosessien kehittämiseen. Viimeisen 30 vuoden aikana SPC:tä on myös sovellettu terveydenhuollon alalla ja osana monia eri laadunparannusohjelmia. Työn tavoitteena on selvittää, miten tilastollista prosessinohjausta voidaan hyödyntää terveydenhuollon prosesseissa ja minkälaisia rajoitteita sen käyttöönotossa on huomioitava terveydenhuollon organisaatioissa. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään SPC:n sovelluksiin terveydenhuollon kontekstissa ja metodeihin enemmän graafiselta kuin matemaattiselta pohjalta. SPC:tä voidaan hyödyntää terveydenhuollossa laaja-alaisesti ja eri organisaation tasoilla, potilaasta johtoportaaseen. Erityisesti sen helppokäyttöisyys ja kyky parantaa päätöksenteon laatua tekevät siitä varteenotettavan työkalun terveydenhuollossa, missä tehdään tärkeitä päätöksiä ihmisten terveyteen liittyen tiukassa aikataulussa. SPC:n käyttöönotto voi vaatia erikoisosaamista, jota ei löydy kaikista terveydenhuollon organisaatioista ja johdon tuki on merkittävässä asemassa onnistumiselle.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lustig, Lauri;
  Country: Finland

  Osakeyhtiölakiin on vuodesta 2006 asti sisältynyt maksukykytesti (OYL 13:2), jonka tulkinnallinen epäselvyys on motivoinut useita tutkimuksia ja melko kriittistäkin kirjoittelua. Säännöksen tarkoituksena on ehkäistä osakeyhtiön velkojia uhkaava varojenjako velvoittamalla yhtiön johto huolellisuusvelvoitteensa nojalla arvioimaan varojenjaon vaikutukset yhtiön maksukyvyn säilymiseen. Oikeuskäytännön puuttuessa maksukykytestin toteuttamistapaan liittyy kuitenkin edelleenkin merkittävää epävarmuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä selvittämään, miten osakeyhtiölain mukainen maksukykytesti pitäisi toteuttaa pienissä osakeyhtiöissä, joiden taloushallinto on kokonaan tai osittain ulkoistettu tilitoimistolle. Olennainen osa tutkimuksen tavoitetta on ottaa kantaa tilitoimiston rooliin maksukykytestin toteuttamisessa. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että yksityiskohtaisten tilinpäätöksen tunnuslukuihin perustuvien maksukykyarvioiden laatiminen maksukykytestin toteuttamiseksi on pienissä osakeyhtiöissä pääsääntöisesti tarpeetonta. Merkitystä tulisi sen sijaan antaa yhtiön johdolla olevalle hiljaiselle tiedolle, sillä yhtiön johto tuntee yrityksen tilanteen parhaiten ja kykenee siten myös arvioimaan tuleva kehitystä. Tilitoimiston rooliksi jää tällöin varmistaa, että asiakasyrityksen johto tuntee oman vastuuasemansa. Tutkimuksen perusteella tilitoimistot voisivat myös hyödyntää omaa asemaansa pienten yhtiöiden neuvonantajina nykyistä paremmin ohjeistamalla asiakasyrityksiään dokumentoimaan maksukykytestin hallituksen kokouspöytäkirjaan esimerkiksi osana hallituksen osingonjakoehdotusta. In 2006 a solvency test (Chapter 13; Section 2) was added to the Finnish Limited Liability Companies Act and its interpretative difficulties have since generated a substantial amount of literature, some of it rather critical. The purpose of the solvency test is to prevent a company’s assets from being distributed in such a way that it threatens creditors’ interests. Company management are obliged by law to ensure this by assessing the effects of asset distribution on the company’s solvency. However, what exactly is an adequate way to perform the solvency test is still unclear due to lack of case-law or precedent. The aim of this study is to investigate how the solvency test should be performed in small limited liability companies that have out-sourced their financial management to accounting firms. An essential part of the study is to evaluate the role of the accounting firm in performing the solvency test. In conclusion it seems that making extensive solvency assessments based on various ratios calculated from financial statements when performing the solvency test is chiefly unnecessary in small limited liability companies. Emphasis should instead be placed on the tacit knowledge of the management, as they are best able to anticipate the future of the company. Therefore, the role of the accounting firm is to ensure the management are aware of their duties and liabilities. Accounting firms should also take further advantage of their role as advisors and instruct their clients to document the solvency test into the board of directors’ proceedings.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Rahikainen, Jarkko;
  Country: Finland

  Työssä tutkittiin uusia rakennevaihtoehtoja sellupesurille. Tutkimus oli luonteeltaan alustavaa ja tarkoituksena oli selvittää ideoitujen rakenteiden jatkokehityskelpoisuutta. Tutkimus suoritettiin FE-menetelää hyödyntäen.

 • Other research product . 2019
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Sievänen, Mikko;
  Country: Finland

  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli halu selvittää ei-perheomisteisten mikro- ja pienyritysten pienosakkuuksia luovuttaneiden pääomistajien sekä pienosakkuuksia vastaanottaneiden omistajien omistajuusstrategian toteuttamisen tavoitteita, eturistiriitoja sekä onnistumista. Metodologia on aihepiirin kirjallisuuskatsaus sekä haastattelututkimus, joka toteutettiin neljää case-yritystä tutkimalla teemahaastattelun keinoin. Tietoa kerättiin tutkimuskysymyksistä johdetuilla teemoilla, joiden vaikutuksellisuudet ovat linjassa omistajaohjauksen, omistajuusstrategian, omistamisen motiivien ja tahtotilan sekä tavoitteellisen omistamisen teoreettisten viitekehysten kanssa. Johtopäätöksenä on: luodakseen psykologisen omistajuuden sekä omistusstrategian muodostumisille mahdollisuudet mikro- ja pienyrityksissä, voi olla tärkeää muodostaa pienosakasta rekrytoidessa pienosakasidentiteetti, joka muodostuu henkilön arvoista ja asenteista, yrittäjätyypistä ja käyttäytymisestä, riskinottokyvystä sekä omistajuuden motiiveista ja tavoitteista. The purpose of this study was a desire to research major and minor shareholders’ motivation, goals and conflicts of interest in implementation and on-going process of the ownership strategy in non-family owned, micro, and small size companies. The methodology of this study was a literature review and interviews, which conducted as case-studies in four different companies. The information was gathered by themes, which influences are in line with the theoretical frameworks of corporate governance, the ownership strategy, the owners’ motives and goals, and the definitions of various influencing mechanisms and models of commitment. The conclusion and hypothesis of this study were to develop the possibilities for psychological ownership and ownership strategy in micro and small size companies, where it may be important to form to the person under the recruitment process a minor ownership identity, which constitutes from the values and attitudes, entrepreneurial typology and behavior, abilities to take risks, and motives and goals in ownership.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Pelkonen, Sami;
  Country: Finland

  Diplomityössä käsitellään ne toimet, jotka Esa Lehtipaino Oy:ssä tarvitsee tehdä kunnossapidon kehittämiseksi sanomalehtipainoprosessin kunnossapidossa. Työssä käytettiin luotettavuuskeskeisen ja kokonaisvaltaisen tuottavuuskeskeisen kunnossapidon strategioiden osia sekä PSK Standardisoinnin PSK 5705:2006standardin mukaista menetelmää määrittämään kunnossapidon kannalta tärkeimmät kohteet ja osa-alueet. PSK 5705:2006 on kunnonvalvonnan värähtelymittausten mittaustoiminnan suunnitteluun luotu standardi, jonka perusteella rakennettiin sanomalehtipainoprosessiin sopiva tuotantolaitteiston luokitusjärjestelmä. Luokituksenperusteella kohdennetaan kunnossapidon resurssit tuotantojärjestelmän luotettavuuden kannalta oikeisiin, tuottavimpiin kohteisiin. Tuotantohenkilöstön kunnossapitohenkilökunnalle tekemien vikailmoitusten välitykseen rakennettiin Microsoft Access -pohjainen Vikaloki-lomake. Kunnossapitotoiminnan kehityksen tuloksien seuraamiseksi määritettiin PSK 6201:2003 standardin mukainen tuotannon kokonaistehokkuutta kuvaava KNL-luku. KNL-luvusta luotiin ennuste kunnossapidon kehittämistarpeista regressioanalyysin avulla. Kehitysmalli esittää, että kohdeyrityksessä tulee toiminnan kehittäminen aloittaa päivittämällä tietokonepohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, johon lisätään ennakoivat suunnitellut kunnossapitotoimet. Toimet määriteltiin yllämainitun kriittisyysluokituksen perusteella. The aim for the thesis is to identify the actions that need to be done in the field of maintenance development in the newspaper printing processes at Esa Lehtipaino Oy. Methods used in this thesis are based on reliability-centered maintenance, total productive maintenance and PSK Standards Association's standard PSK 5705:2006 and are used for defining the main objects and sectors that are most important in the development of maintenance. PSK 5705:2006 is a vibration measurement standard used for the planning of condition monitoring. The standard was used for grading the production system. This grading is used to help the maintenance team target resources in a way which will improve the reliability of the production system as cost effectively as possible. This grading is used to help maintenance allocate maintenance resources to targets where it improves the reliability of the production system most efficiently. For service advising between production and maintenance, a Microsoft Access based form called Vikaloki was created. For measuring developments, an OEE-index which measures overall equipment efficiency of the production system was created. The OEE-Index is based on PSK standard 6201:2003. Regression analysis based on the OEE-index was used to identify the needs in the development of the maintenance. The implementation of the development plan should begin with updating the computerized maintenance management system. After this planned maintenance tasks based on the grading mentioned above are added to the new updated CMMS.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kuosmanen, Sami;
  Country: Finland
 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Halonen, Marko;
  Country: Finland

  Yhdistelmämetsäkone on metsäkone, jota voidaan käyttää sekä hakkuukoneena että kuormatraktorina. Konetta voidaan käyttää sekä puiden kaatamiseen, karsimiseen ja katkomiseen että puiden kuormaamiseen ja kuljettamiseen. Tässä diplomityössä suunnitellaan uusi kouran ja hakkuupään pikalukitusmekanismi yhdistelmämetsäkoneen kuormaimeen. Suunnittelutyössä edetään vaiheittain järjestelmällisen tuotesuunnittelun periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpänä tavoitteena suunnittelutyönsä on nopeuttaa kouran vaihtoa ja helpottaa kuljettajan työtä. Suunnittelutyön alkuvaiheessa etsitään lukitusmekanismille useita eri ratkaisuvaihtoehtoja, joista valitaan paras jatkokehitykseen. Valittua ratkaisuvaihtoehtoa kehitetään simulointia ja elementtimenetelmälaskentaa apuna käyttäen. A combination forest machine is both a harvester and a forwarder. Combination forest machine is used to fell, prune and cut off trees and also to load and transport stems. In this master's thesis a new quick change mechanism to a combination forest machine's crane is designed. Design work is done according to rules of systematic product development. The aim of the design work is to reduce time needed for grapple change and ease driver's job. Several alternative solutions are developed and estimated. The best solution is chosen for further development. The solution is further developed using finite element method and simulation.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.