Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
410 Research products, page 1 of 41

 • Research software
 • Other research products
 • Czech
 • Digital Library University of West Bohemia
 • Energy Research

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Chlumský, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V první části této práce jsou popsány technologie pro energetické zpracování biomasy, které jsou v současnosti využívány. Ve druhé části jsou tyto technologie porovnány z různých hledisek. Následující část popisuje nové možnosti využití energie biomasy, z nichž některé jsou stále ve fázi vývoje. Poslední část obsahuje návrh systému využívajícího biomasu pro vytápění rodinného domu. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno The first part of this work describes technologies for processing of biomass energy, which are currently used. In the second part these technologies are compared from various aspects. The following section describes new possibilities for utilization of biomass energy, some of which are still under development. The last part contains draft technology utilizing biomass to heat a house.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Charvát, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je podat výklad o funkci a principu technologií v bioplynové stanici Kralovice. Jsou zde popsány procesy nepostradatelné pro výrobu bioplynu, principy kogenerace, nakládání se získanou energií a využití digestátu. Poslední část je věnována návrhu tepelné izolace teplovodního potrubí, pro snížení tepelných ztrát. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno The target of this bachelor thesis is to give a function and technology principle description of the biogas station in Kralovice town. The essential principles of the biogas production, cogeneration, energy handling and utilization of the digestate are described. The last part of the thesis provides with the project of the heat insulation to reduce the heat loss in the conduction.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Štochl, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce pojednává o vývoji a principu fotovoltaických systémů a principem přeměny sluneční energie na energii elektrickou. Dále popisuje následné umístění fotovoltaické elektrárny na jednu ze střech firmy TYC s.r.o.. Je zde teoretický náhled účinnosti a využitelnosti fotovoltaické elektrárny, tak i samotný její návrh. V závěru je shrnut návrh fotovoltaické elektrárny a její ekonomické, ekologické a energetické hodnocení. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno This thesis deals with the development and the principle of photovoltaic systems and the principle of converting solar energy to electricity, as also the subsequent location of the photovoltaic power plant on one of the roofs Company Ltd. TYC . There is a theoretical insight effectiveness and efficiency of photovoltaic power plants, as well as the design itself. At the end summarizes design of photovoltaic power and its economic, environmental and energy assessment.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kadlec, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce se zabývá vodíkovými palivovými články s polymerní iontově propustnou membránou. V první části práce jsou uvedeny základní informace o vodíkových palivových článcích a je řešena problematika jejich konstruování. Ve stručnosti jsou popsána nejběžnější konstrukční uspořádání včetně rozboru použitých komponentů. Diplomová práce poskytuje v první části také úvod do elektrochemických procesů probíhajících v palivových článcích daného typu. Jsou uvedeny základy termodynamiky a stručně zmíněn postup určování účinnosti palivového článku. V následující části práce jsou podrobně charakterizovány hlavní komponenty vodíkového palivového článku. Charakterizace je provedena z funkčního a materiálového hlediska. Důraz se klade na polymerní iontově (protonově) propustné membrány, katalytické vrstvy a difuzní vrstvy. Pro získání představy o zmíněných komponentech jsou využity moderní diagnostické a zobrazovací metody. Třetí část diplomové práce se věnuje podrobné specifikaci laboratorních vodíkových palivových článků, které jsou instalované v univerzitní laboratoři. Na těchto palivových článcích je provedena řada měření směřujících k ověření teoretických předpokladů. Velká důležitost je přikládána měření voltampérových a výkonových charakteristik. Výsledky měření jsou hodnoceny v závislosti na konstrukčním uspořádání palivových článků a v závislosti na použitém oxidačním činidlu. Hodnocen je též vliv přítomnosti vody a vývoj tlaku v systému palivového článku. V neposlední řadě je část práce věnována hodnocení teplotního pole palivových článků a měření parametrů provozních tekutin. V závěru práce je na základě realizovaných měření navržen optimální provoz palivových článků v univerzitní laboratoři. Katedra technologií a měření Obhájeno The master thesis deals with hydrogen fuel cells with a polymer ion-exchange membrane. The first part provides basic information on hydrogen fuel cells and the issue of their design is solved. Briefly the most common structural arrangement is described including a discussion on the used components. In the first part this thesis provides an introduction to the electrochemical processes in that type of fuel cells too. The principles of thermodynamics are briefly shown and a procedure for determining the efficiency of the fuel cell is mentioned. In the following part main components of a hydrogen fuel cell are characterized in more detail. The characterization is carried out in a functional and material point of view. The accent is put on the polymeric ion (proton) exchange membrane, catalyst layer and diffusion layer. To analyse those components modern diagnostic and imaging methods are used. The third part of the thesis is devoted to a detailed specification of laboratory hydrogen fuel cells, which are installed in the university laboratory. With those fuel cells a series of measurements is realized aimed at verifying theoretical assumptions. Great importance is placed on measuring performance and current-voltage characteristics. The results of measurements are evaluated according to the construction of the fuel cell and in dependence on the used oxidant. The influence of the presence of water and the trend of pressure in the fuel cell system is evaluated too. Last but not least, the part of thesis is devoted to the evaluation of the temperature field of fuel cells and to the measurement of parameters of working/operating fluids. In the conclusion the optimal operation of fuel cells is proposed in a university laboratory under realized measurements.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Petříková, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na podnikatelský plán pro zavedení nového produktu, který byl autorkou vybrán na základně následného osobního využití pro potenciální vznik podniku. Cílem této práce bylo zhodnotit podnikatelský plán pro nový produkt, identifikovat a zhodnotit možná rizika, kterým by produkt měl čelit při zavedení na trh. V praktické části byl zpracován konkrétní podnikatelský plán a byla identifikována jeho rizika. Po zpracování podnikatelského plánu a zhodnocení rizik, bylo autorkou zjištěno, že vzhledem k poměrně vysoké prodejní ceně produktu, je podnik je závislý na kvalitně zpracované propagaci a kampani Hithit. Obhájeno The presented bachelor thesis is focused on a business plan for the introduction of a new product onto the market. This was selected by the author on the basis of subsequent personal use during the potential establishment of a company. The aim of this work was to evaluate the business plan for a new product, identify and evaluate the possible risks that the product would face when introduced onto the market. In the practical part, a specific business plan was developer and the risks were identified. After elaborating a business plan and assessing the risks, the author found that due to the relatively high selling price of the product, the company would be dependent on well-crafted promotion and a Hithit campaign.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Soukup, Lukáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem bakalářské práce je vytvoření společného systému pro zpracování a uložení energetických dat měřených v areálu Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a vytvoření energetických analytics pracujících nad tímto systémem. V první části jsou analyzovány a zpřístupněny v současnosti používané datové zdroje (Energy managment system a Telemetrická soustava). Dále byly tyto zdroje propojeny s nově vytvořenou konsolidovanou databází a byly vytvořeny softwarové nástroje pro získání dat z původních datových zdrojů. Pro potřeby navazujících aplikací byl vytvořen softwarový nástroj pro standardizaci naměřených dat, který pracuje nad společným datovým úložištěm. V poslední části bylo zvoleno vhodné energetické zařízení pro tvorbu energetické analytické služby (analytics) - absorpční chladící stroj. Vytvořené analytics slouží k ukázce možností a využitelnosti vytvořených softwarových nástrojů a pro analýzu energetické náročnosti chladícího zařízení, která umožní snížení provozních nákladů nebo diagnostiku daného energetického zařízení. Katedra kybernetiky Obhájeno The bachelor's thesis focuses on the creation of system for processing and storing energy data measured in the campus of Faculty of Applied Science of University of West Bohemia in Pilsen and the development of energy analytics working above this system. In the first part, currently used data sources (Energy management system and Telemetry system) were analysed and opened up. Further the connection between these data sources and newly developed consolidated database were established by development of specialized software tools for data transmission. For need of foreseen applications, the software tool for standardization of measured data was created, which operates above common data source. In the last part, appropriate energy device (absorption chiller ) was chosen for making analytical services. Developed analytics serve to show possibilities and utilization possibilities of developed software tools for analyzing energy of absorption chiller, which enables optimization of operating costs or diagnostic of given energy device.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vepřeková, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila módní trendy. Kolekce obsahuje tři dámské modely, které jsou navrženy pro nošení v ulicích města. Inspirovala jsem se silnými ženami a snažila se propojit jemnou a křehkou stránku s drsnou a bojovnou. Chtěla jsem, aby se ženy v modelech cítily sebevědomě, silně a odvážně. Pracovala jsem také se siluetou pánské letecké bundy a inspirovala se jejími kapsami a rukávy. Moji práci také ovlivnily kolekce od značek Rokh, Burberry a Alexander McQueen.Zaměřovala jsem se také na ekologii a udržitelnost. Nejdůležitějším materiálem, se kterým jsem pracovala je desserto z Mexika. Jedná se o ekologickou, rostlinnou udržitelnou kůži, která dokáže nahradit kůži pravou. Použita může být pro oděvní ůčely i doplňky. Dále jsem pracovala s denimem, šifonem a hedvábím. Výsledné modely mají být vzdušné a vyjadřovat svobodu, ženskost a odvahu. Obhájeno I chose fashion trends as a topic of my bachelor's thesis. The collection consists of three women's models designed to be worn in a city streets. I was inspired by strong women and I tried to connect the delicate and fragile female side with the rough and combative one. I wanted women to feel confident, strong and courageous while wearing my models. I also worked with the silhouette of a men's flight jacket and its pockets and sleeves was also my inspiration. My work was greatly influenced by collections from the fashion brands Rokh, Burberry and Alexander McQueen. I also focus on ecology and sustainability. The most important material I used is the desserto material from Mexico. It is an ecological, natural sustainable leather that can replace real leather and it can be used for clothing and accessories. I also worked with denim, chiffon and silk. The resulting models of my work are meant to be airy and express freedom, femininity and courage.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Malina, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku nízkoenergetických domů. Práce je rozdělena na sedm kapitol, ve kterých čtenáři přibližuje teoretické i praktické poznatky problematiky nízkoenergetické výstavby. V první a druhé části je práce zaměřena na obecné poznatky sdílení tepla a zásady nízkoenergetických staveb. Třetí část čtenáři přibližuje problematiku energetického hodnocení budov podle legislativy ČR. V další části se práce věnuje praktickému výpočtu energetické náročnosti konkrétního objektu. Následující kapitola se věnuje měření ztrát prostupem tepla pomocí termokamery. V předposlední části je práce zaměřena na ekonomické a energetické hodnocení různých řešení zateplení, na které navazují doporučení a závěry technické praxi. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno This thesis is focused on problems of low-energy houses. This thesis is divided into seven chapters in which approaches theoretic and practice knowledge about low-energy construction. In the first and second part there is the thesis focused on general knowledge of heat and principles of low-energy construction. The third part of thesis approaches to reader problems about energy rating according to Czech legislation. The next part deals with the practical calculation of the energy performance of a specific object. Next chapter is focused on the measurement of transmission of heat loses with the thermal imager. In the penultimate part there is thesis focused on economic and energy rating of different kind of solutions of thermal insulation which is followed with recommendations and conclusions for technical praxis.

 • Other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Ranc, David;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V první části bakalářské práce je stručně popsána stavba, funkce a výhody či nevýhody malých vodních elektráren. Předmětem je mimo jiné také poukázat na různé typy vodních motorů pro malé vodní elektrárny a seznámení s právními předpisy a normami týkajícími se jejich výstavby a provozu. V druhé části je popsán návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny v Přešticích na řece Úhlavě a je posouzeno, jestli se vzhledem k hydroenergetickému potenciálu v dané lokalitě ekonomicky vyplatí obnovovat zastaralé části původní elektrárny. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky Obhájeno In first part of bachelor's thesis is briefly described construction, function and advantages or disadvantages of small water power stations. The subject is also to point out to various types of water engines used in small water power stations and introduction with legislations and norms, which refer to their construction and service. In the second part is described the project of reconstructing a small water power station in Přeštice on Úhlava river and is assessed if due to hydroenergetic potential in given region is economically profitable to restore outdated parts of original power station.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Šimanová, Jana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce popisuje postup výpočtu tepelných ztrát rodinného domu. Dále jsou v ní uvedeny výpočty tepelných ztrát jednotlivých místností rodinného domu. V dalším bodě byly porovnány ztráty před a po zateplení. Na základě provedených výpočtů byl proveden Průkaz energetické náročnosti budovy, V závěru jsou uvedeny závěry pro praxi a dále je uvedeno schrnutí zjištěných výsledků. Katedra technologií a měření Obhájeno The present thesis describes the procedure for calculating heat loss house. In addition, it provided heat loss calculations of the rooms house. In the next section were compared before and after the loss of insulation. Based on the calculations was carried out Energy Performance Certificate of the building. At the end conclusions are presented for practice and provide a summary the results.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
410 Research products, page 1 of 41
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Chlumský, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V první části této práce jsou popsány technologie pro energetické zpracování biomasy, které jsou v současnosti využívány. Ve druhé části jsou tyto technologie porovnány z různých hledisek. Následující část popisuje nové možnosti využití energie biomasy, z nichž některé jsou stále ve fázi vývoje. Poslední část obsahuje návrh systému využívajícího biomasu pro vytápění rodinného domu. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno The first part of this work describes technologies for processing of biomass energy, which are currently used. In the second part these technologies are compared from various aspects. The following section describes new possibilities for utilization of biomass energy, some of which are still under development. The last part contains draft technology utilizing biomass to heat a house.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Charvát, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je podat výklad o funkci a principu technologií v bioplynové stanici Kralovice. Jsou zde popsány procesy nepostradatelné pro výrobu bioplynu, principy kogenerace, nakládání se získanou energií a využití digestátu. Poslední část je věnována návrhu tepelné izolace teplovodního potrubí, pro snížení tepelných ztrát. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno The target of this bachelor thesis is to give a function and technology principle description of the biogas station in Kralovice town. The essential principles of the biogas production, cogeneration, energy handling and utilization of the digestate are described. The last part of the thesis provides with the project of the heat insulation to reduce the heat loss in the conduction.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Štochl, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce pojednává o vývoji a principu fotovoltaických systémů a principem přeměny sluneční energie na energii elektrickou. Dále popisuje následné umístění fotovoltaické elektrárny na jednu ze střech firmy TYC s.r.o.. Je zde teoretický náhled účinnosti a využitelnosti fotovoltaické elektrárny, tak i samotný její návrh. V závěru je shrnut návrh fotovoltaické elektrárny a její ekonomické, ekologické a energetické hodnocení. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno This thesis deals with the development and the principle of photovoltaic systems and the principle of converting solar energy to electricity, as also the subsequent location of the photovoltaic power plant on one of the roofs Company Ltd. TYC . There is a theoretical insight effectiveness and efficiency of photovoltaic power plants, as well as the design itself. At the end summarizes design of photovoltaic power and its economic, environmental and energy assessment.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kadlec, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce se zabývá vodíkovými palivovými články s polymerní iontově propustnou membránou. V první části práce jsou uvedeny základní informace o vodíkových palivových článcích a je řešena problematika jejich konstruování. Ve stručnosti jsou popsána nejběžnější konstrukční uspořádání včetně rozboru použitých komponentů. Diplomová práce poskytuje v první části také úvod do elektrochemických procesů probíhajících v palivových článcích daného typu. Jsou uvedeny základy termodynamiky a stručně zmíněn postup určování účinnosti palivového článku. V následující části práce jsou podrobně charakterizovány hlavní komponenty vodíkového palivového článku. Charakterizace je provedena z funkčního a materiálového hlediska. Důraz se klade na polymerní iontově (protonově) propustné membrány, katalytické vrstvy a difuzní vrstvy. Pro získání představy o zmíněných komponentech jsou využity moderní diagnostické a zobrazovací metody. Třetí část diplomové práce se věnuje podrobné specifikaci laboratorních vodíkových palivových článků, které jsou instalované v univerzitní laboratoři. Na těchto palivových článcích je provedena řada měření směřujících k ověření teoretických předpokladů. Velká důležitost je přikládána měření voltampérových a výkonových charakteristik. Výsledky měření jsou hodnoceny v závislosti na konstrukčním uspořádání palivových článků a v závislosti na použitém oxidačním činidlu. Hodnocen je též vliv přítomnosti vody a vývoj tlaku v systému palivového článku. V neposlední řadě je část práce věnována hodnocení teplotního pole palivových článků a měření parametrů provozních tekutin. V závěru práce je na základě realizovaných měření navržen optimální provoz palivových článků v univerzitní laboratoři. Katedra technologií a měření Obhájeno The master thesis deals with hydrogen fuel cells with a polymer ion-exchange membrane. The first part provides basic information on hydrogen fuel cells and the issue of their design is solved. Briefly the most common structural arrangement is described including a discussion on the used components. In the first part this thesis provides an introduction to the electrochemical processes in that type of fuel cells too. The principles of thermodynamics are briefly shown and a procedure for determining the efficiency of the fuel cell is mentioned. In the following part main components of a hydrogen fuel cell are characterized in more detail. The characterization is carried out in a functional and material point of view. The accent is put on the polymeric ion (proton) exchange membrane, catalyst layer and diffusion layer. To analyse those components modern diagnostic and imaging methods are used. The third part of the thesis is devoted to a detailed specification of laboratory hydrogen fuel cells, which are installed in the university laboratory. With those fuel cells a series of measurements is realized aimed at verifying theoretical assumptions. Great importance is placed on measuring performance and current-voltage characteristics. The results of measurements are evaluated according to the construction of the fuel cell and in dependence on the used oxidant. The influence of the presence of water and the trend of pressure in the fuel cell system is evaluated too. Last but not least, the part of thesis is devoted to the evaluation of the temperature field of fuel cells and to the measurement of parameters of working/operating fluids. In the conclusion the optimal operation of fuel cells is proposed in a university laboratory under realized measurements.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Petříková, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na podnikatelský plán pro zavedení nového produktu, který byl autorkou vybrán na základně následného osobního využití pro potenciální vznik podniku. Cílem této práce bylo zhodnotit podnikatelský plán pro nový produkt, identifikovat a zhodnotit možná rizika, kterým by produkt měl čelit při zavedení na trh. V praktické části byl zpracován konkrétní podnikatelský plán a byla identifikována jeho rizika. Po zpracování podnikatelského plánu a zhodnocení rizik, bylo autorkou zjištěno, že vzhledem k poměrně vysoké prodejní ceně produktu, je podnik je závislý na kvalitně zpracované propagaci a kampani Hithit. Obhájeno The presented bachelor thesis is focused on a business plan for the introduction of a new product onto the market. This was selected by the author on the basis of subsequent personal use during the potential establishment of a company. The aim of this work was to evaluate the business plan for a new product, identify and evaluate the possible risks that the product would face when introduced onto the market. In the practical part, a specific business plan was developer and the risks were identified. After elaborating a business plan and assessing the risks, the author found that due to the relatively high selling price of the product, the company would be dependent on well-crafted promotion and a Hithit campaign.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Soukup, Lukáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem bakalářské práce je vytvoření společného systému pro zpracování a uložení energetických dat měřených v areálu Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a vytvoření energetických analytics pracujících nad tímto systémem. V první části jsou analyzovány a zpřístupněny v současnosti používané datové zdroje (Energy managment system a Telemetrická soustava). Dále byly tyto zdroje propojeny s nově vytvořenou konsolidovanou databází a byly vytvořeny softwarové nástroje pro získání dat z původních datových zdrojů. Pro potřeby navazujících aplikací byl vytvořen softwarový nástroj pro standardizaci naměřených dat, který pracuje nad společným datovým úložištěm. V poslední části bylo zvoleno vhodné energetické zařízení pro tvorbu energetické analytické služby (analytics) - absorpční chladící stroj. Vytvořené analytics slouží k ukázce možností a využitelnosti vytvořených softwarových nástrojů a pro analýzu energetické náročnosti chladícího zařízení, která umožní snížení provozních nákladů nebo diagnostiku daného energetického zařízení. Katedra kybernetiky Obhájeno The bachelor's thesis focuses on the creation of system for processing and storing energy data measured in the campus of Faculty of Applied Science of University of West Bohemia in Pilsen and the development of energy analytics working above this system. In the first part, currently used data sources (Energy management system and Telemetry system) were analysed and opened up. Further the connection between these data sources and newly developed consolidated database were established by development of specialized software tools for data transmission. For need of foreseen applications, the software tool for standardization of measured data was created, which operates above common data source. In the last part, appropriate energy device (absorption chiller ) was chosen for making analytical services. Developed analytics serve to show possibilities and utilization possibilities of developed software tools for analyzing energy of absorption chiller, which enables optimization of operating costs or diagnostic of given energy device.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vepřeková, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila módní trendy. Kolekce obsahuje tři dámské modely, které jsou navrženy pro nošení v ulicích města. Inspirovala jsem se silnými ženami a snažila se propojit jemnou a křehkou stránku s drsnou a bojovnou. Chtěla jsem, aby se ženy v modelech cítily sebevědomě, silně a odvážně. Pracovala jsem také se siluetou pánské letecké bundy a inspirovala se jejími kapsami a rukávy. Moji práci také ovlivnily kolekce od značek Rokh, Burberry a Alexander McQueen.Zaměřovala jsem se také na ekologii a udržitelnost. Nejdůležitějším materiálem, se kterým jsem pracovala je desserto z Mexika. Jedná se o ekologickou, rostlinnou udržitelnou kůži, která dokáže nahradit kůži pravou. Použita může být pro oděvní ůčely i doplňky. Dále jsem pracovala s denimem, šifonem a hedvábím. Výsledné modely mají být vzdušné a vyjadřovat svobodu, ženskost a odvahu. Obhájeno I chose fashion trends as a topic of my bachelor's thesis. The collection consists of three women's models designed to be worn in a city streets. I was inspired by strong women and I tried to connect the delicate and fragile female side with the rough and combative one. I wanted women to feel confident, strong and courageous while wearing my models. I also worked with the silhouette of a men's flight jacket and its pockets and sleeves was also my inspiration. My work was greatly influenced by collections from the fashion brands Rokh, Burberry and Alexander McQueen. I also focus on ecology and sustainability. The most important material I used is the desserto material from Mexico. It is an ecological, natural sustainable leather that can replace real leather and it can be used for clothing and accessories. I also worked with denim, chiffon and silk. The resulting models of my work are meant to be airy and express freedom, femininity and courage.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Malina, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku nízkoenergetických domů. Práce je rozdělena na sedm kapitol, ve kterých čtenáři přibližuje teoretické i praktické poznatky problematiky nízkoenergetické výstavby. V první a druhé části je práce zaměřena na obecné poznatky sdílení tepla a zásady nízkoenergetických staveb. Třetí část čtenáři přibližuje problematiku energetického hodnocení budov podle legislativy ČR. V další části se práce věnuje praktickému výpočtu energetické náročnosti konkrétního objektu. Následující kapitola se věnuje měření ztrát prostupem tepla pomocí termokamery. V předposlední části je práce zaměřena na ekonomické a energetické hodnocení různých řešení zateplení, na které navazují doporučení a závěry technické praxi. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno This thesis is focused on problems of low-energy houses. This thesis is divided into seven chapters in which approaches theoretic and practice knowledge about low-energy construction. In the first and second part there is the thesis focused on general knowledge of heat and principles of low-energy construction. The third part of thesis approaches to reader problems about energy rating according to Czech legislation. The next part deals with the practical calculation of the energy performance of a specific object. Next chapter is focused on the measurement of transmission of heat loses with the thermal imager. In the penultimate part there is thesis focused on economic and energy rating of different kind of solutions of thermal insulation which is followed with recommendations and conclusions for technical praxis.

 • Other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Ranc, David;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V první části bakalářské práce je stručně popsána stavba, funkce a výhody či nevýhody malých vodních elektráren. Předmětem je mimo jiné také poukázat na různé typy vodních motorů pro malé vodní elektrárny a seznámení s právními předpisy a normami týkajícími se jejich výstavby a provozu. V druhé části je popsán návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny v Přešticích na řece Úhlavě a je posouzeno, jestli se vzhledem k hydroenergetickému potenciálu v dané lokalitě ekonomicky vyplatí obnovovat zastaralé části původní elektrárny. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky Obhájeno In first part of bachelor's thesis is briefly described construction, function and advantages or disadvantages of small water power stations. The subject is also to point out to various types of water engines used in small water power stations and introduction with legislations and norms, which refer to their construction and service. In the second part is described the project of reconstructing a small water power station in Přeštice on Úhlava river and is assessed if due to hydroenergetic potential in given region is economically profitable to restore outdated parts of original power station.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Šimanová, Jana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce popisuje postup výpočtu tepelných ztrát rodinného domu. Dále jsou v ní uvedeny výpočty tepelných ztrát jednotlivých místností rodinného domu. V dalším bodě byly porovnány ztráty před a po zateplení. Na základě provedených výpočtů byl proveden Průkaz energetické náročnosti budovy, V závěru jsou uvedeny závěry pro praxi a dále je uvedeno schrnutí zjištěných výsledků. Katedra technologií a měření Obhájeno The present thesis describes the procedure for calculating heat loss house. In addition, it provided heat loss calculations of the rooms house. In the next section were compared before and after the loss of insulation. Based on the calculations was carried out Energy Performance Certificate of the building. At the end conclusions are presented for practice and provide a summary the results.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.