Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
428 Research products, page 1 of 43

 • Research software
 • Other research products
 • Digital Library University of West Bohemia
 • Energy Research

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Malina, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku nízkoenergetických domů. Práce je rozdělena na sedm kapitol, ve kterých čtenáři přibližuje teoretické i praktické poznatky problematiky nízkoenergetické výstavby. V první a druhé části je práce zaměřena na obecné poznatky sdílení tepla a zásady nízkoenergetických staveb. Třetí část čtenáři přibližuje problematiku energetického hodnocení budov podle legislativy ČR. V další části se práce věnuje praktickému výpočtu energetické náročnosti konkrétního objektu. Následující kapitola se věnuje měření ztrát prostupem tepla pomocí termokamery. V předposlední části je práce zaměřena na ekonomické a energetické hodnocení různých řešení zateplení, na které navazují doporučení a závěry technické praxi. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno This thesis is focused on problems of low-energy houses. This thesis is divided into seven chapters in which approaches theoretic and practice knowledge about low-energy construction. In the first and second part there is the thesis focused on general knowledge of heat and principles of low-energy construction. The third part of thesis approaches to reader problems about energy rating according to Czech legislation. The next part deals with the practical calculation of the energy performance of a specific object. Next chapter is focused on the measurement of transmission of heat loses with the thermal imager. In the penultimate part there is thesis focused on economic and energy rating of different kind of solutions of thermal insulation which is followed with recommendations and conclusions for technical praxis.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vepřeková, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila módní trendy. Kolekce obsahuje tři dámské modely, které jsou navrženy pro nošení v ulicích města. Inspirovala jsem se silnými ženami a snažila se propojit jemnou a křehkou stránku s drsnou a bojovnou. Chtěla jsem, aby se ženy v modelech cítily sebevědomě, silně a odvážně. Pracovala jsem také se siluetou pánské letecké bundy a inspirovala se jejími kapsami a rukávy. Moji práci také ovlivnily kolekce od značek Rokh, Burberry a Alexander McQueen.Zaměřovala jsem se také na ekologii a udržitelnost. Nejdůležitějším materiálem, se kterým jsem pracovala je desserto z Mexika. Jedná se o ekologickou, rostlinnou udržitelnou kůži, která dokáže nahradit kůži pravou. Použita může být pro oděvní ůčely i doplňky. Dále jsem pracovala s denimem, šifonem a hedvábím. Výsledné modely mají být vzdušné a vyjadřovat svobodu, ženskost a odvahu. Obhájeno I chose fashion trends as a topic of my bachelor's thesis. The collection consists of three women's models designed to be worn in a city streets. I was inspired by strong women and I tried to connect the delicate and fragile female side with the rough and combative one. I wanted women to feel confident, strong and courageous while wearing my models. I also worked with the silhouette of a men's flight jacket and its pockets and sleeves was also my inspiration. My work was greatly influenced by collections from the fashion brands Rokh, Burberry and Alexander McQueen. I also focus on ecology and sustainability. The most important material I used is the desserto material from Mexico. It is an ecological, natural sustainable leather that can replace real leather and it can be used for clothing and accessories. I also worked with denim, chiffon and silk. The resulting models of my work are meant to be airy and express freedom, femininity and courage.

 • Other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Němeček, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Snahou bude vytvořit určitý přehled, který může sloužit jako úvod do této problematiky. Práce je rozdělena do pěti hlavních témat, dle charakteru obnovitelného zdroje. Každé téma obsahuje historický vývoj, teoretický rozbor a vysvětlení základních funkcí a principů. Dále práce zahrnuje zhodnocení přírodních a technických podmínek včetně legislativních prvků, ale i přehled současného stavu a hypotetické nahlédnutí do budoucího rozvoje. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno This thesis is focused on the developement of renewable energy in the Czech Republic. Effort will be to create some (certain) overview, which can be used as introduction into this issue. This thesis is divided into 5 main topics according to the character of renewable energy. Each topic contains historical developement, theoretical analysis and explaining of the basic functions and principles. Thesis also contains assessment of biological and technical conditions including legislatives, summary of the current status and hypothetical view into the future developement.

 • Other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors: 
  Křížová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vodní elektrárny a motory. První část práce popisuje základní principy vodních elektráren. V další části jsou představeny významné vodní motory. Poté je věnována kapitola zajímavým světovým i českým elektrárnám. V poslední části se práce vysvětluje modelování vodních motorů pro 3D tisk. Byly vytvořeny didaktické modely vodních motorů. Obhájeno This bachelor's thesis is focused on water power stations and water engines. First part of the thesis describes basic principes of water power stations. In the next part are introduced significant water engines. Next chapter describes interesting water power stations in the World and in the Czech Republic. The last part of the thesis deals with preparing and creating models of water engines for 3D print. Didactic models of the water engines was created.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Malík, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Zadaná bakalářská práce se zabývá IoT systémy pro úsporu energií v bytových domech a domácnostech. Práce se nejprve zaměřuje na základní definici IoT systému, její historii, komunikační protokoly, zabezpečení a možnou úsporu energie. Věnuje se specificky úspoře především elektrické a tepelné energie. Dále práce pokračuje návrhem a praktickou implementací systému v apartmánu bytového domu. V závěru jsou porovnány úspory systému s předchozím stavem a jeho pořizovací náklady. Obhájeno The assigned bachelor thesis deals with IoT systems for energy savings in apartment buildings and households. The work first focuses on the basic definition of the IoT system, its history, communication protocols, security, and possible energy savings. It is dedicated in particular to saving electricity and heat. The work continues with the design and practical implementation of the system in a flat of an apartment building. In the end, the savings of the system are compared with the previous state and its acquisition costs.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Mulač, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce zmiňuje stručnou historií energetiky v ČR od počátku elektrizace až do současnosti. Dále se zabývá průběhem liberalizace českého trhu s elektřinou a s tím související legislativou platnou na území ČR. Je zde obsažen popis a princip fungování obchodování na velkoobchodním trhu, dále jsou v této práci představeni tři zástupci obchodu s elektřinou pro koncové zákazníky a popsán vývoj jejich chování. Poslední část práce popisuje faktory, které mají vliv na výslednou cenu elektřiny pro koncového zákazníka, a popisuje chování odběratelů. Obhájeno This work mention brief history of energetics in the Czech Republic from the begining of electrification to the present days. Next, it deals with liberalization of the czech market with electricity and legislation related to the open market valid in the Czech Republic. Next part contains the introduction of three elektricity traders for the final customers and their behavior. The final part describing factors which have influence on total price for final customers and describing behavior of the customers.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Charvát, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je podat výklad o funkci a principu technologií v bioplynové stanici Kralovice. Jsou zde popsány procesy nepostradatelné pro výrobu bioplynu, principy kogenerace, nakládání se získanou energií a využití digestátu. Poslední část je věnována návrhu tepelné izolace teplovodního potrubí, pro snížení tepelných ztrát. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno The target of this bachelor thesis is to give a function and technology principle description of the biogas station in Kralovice town. The essential principles of the biogas production, cogeneration, energy handling and utilization of the digestate are described. The last part of the thesis provides with the project of the heat insulation to reduce the heat loss in the conduction.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Petříková, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na podnikatelský plán pro zavedení nového produktu, který byl autorkou vybrán na základně následného osobního využití pro potenciální vznik podniku. Cílem této práce bylo zhodnotit podnikatelský plán pro nový produkt, identifikovat a zhodnotit možná rizika, kterým by produkt měl čelit při zavedení na trh. V praktické části byl zpracován konkrétní podnikatelský plán a byla identifikována jeho rizika. Po zpracování podnikatelského plánu a zhodnocení rizik, bylo autorkou zjištěno, že vzhledem k poměrně vysoké prodejní ceně produktu, je podnik je závislý na kvalitně zpracované propagaci a kampani Hithit. Obhájeno The presented bachelor thesis is focused on a business plan for the introduction of a new product onto the market. This was selected by the author on the basis of subsequent personal use during the potential establishment of a company. The aim of this work was to evaluate the business plan for a new product, identify and evaluate the possible risks that the product would face when introduced onto the market. In the practical part, a specific business plan was developer and the risks were identified. After elaborating a business plan and assessing the risks, the author found that due to the relatively high selling price of the product, the company would be dependent on well-crafted promotion and a Hithit campaign.

 • Other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Beranová, Kateřina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Hlavním cílem práce je charakteristika noci, kdy došlo k největší jaderné havárii, situace po havárii a její důsledky zdravotní, ekologické a sociálně- ekonomické. Práce se dále zabývá jadernými elektrárnami Ruska, Ukrajiny a světa, jejich historické hledisko i nynější perspektiva. Dále je pozornost věnována území zasaženému havárií, které je rozděleno na Černobylskou uzavřenou zónu, červený les, nejvýznamnější obce v okolí Černobylu a území Evropy. V dalších kapitolách se nachází informace o České republice ve spojitosti s Černobylem a také vliv černobylské katastrofy na kulturu. V závěru práce je přiložen rusko-český slovník a obrazové přílohy. Neobhájeno The main goal of this work is to characterize the night, when the largest nuclear accident happened, the situation after the accident and its health, environmental and social-economic consequences. The thesis also deals with nuclear power plants of Russia, Ukraine and the world in their historical and current perspective. Attention is also paid to the territory that was affected by the accident, which is divided into the Chernobyl exclusion zone, red forest, the most important villages around the Chernobyl and the territory of Europe. In subsequent chapters, there is information about the Czech Republic in connection with Chernobyl and influence of the Chernobyl disaster on culture as well. The conclusion of the thesis is accompanied by a Russian-Czech dictionary and some image attachments.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kadlec, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce se zabývá vodíkovými palivovými články s polymerní iontově propustnou membránou. V první části práce jsou uvedeny základní informace o vodíkových palivových článcích a je řešena problematika jejich konstruování. Ve stručnosti jsou popsána nejběžnější konstrukční uspořádání včetně rozboru použitých komponentů. Diplomová práce poskytuje v první části také úvod do elektrochemických procesů probíhajících v palivových článcích daného typu. Jsou uvedeny základy termodynamiky a stručně zmíněn postup určování účinnosti palivového článku. V následující části práce jsou podrobně charakterizovány hlavní komponenty vodíkového palivového článku. Charakterizace je provedena z funkčního a materiálového hlediska. Důraz se klade na polymerní iontově (protonově) propustné membrány, katalytické vrstvy a difuzní vrstvy. Pro získání představy o zmíněných komponentech jsou využity moderní diagnostické a zobrazovací metody. Třetí část diplomové práce se věnuje podrobné specifikaci laboratorních vodíkových palivových článků, které jsou instalované v univerzitní laboratoři. Na těchto palivových článcích je provedena řada měření směřujících k ověření teoretických předpokladů. Velká důležitost je přikládána měření voltampérových a výkonových charakteristik. Výsledky měření jsou hodnoceny v závislosti na konstrukčním uspořádání palivových článků a v závislosti na použitém oxidačním činidlu. Hodnocen je též vliv přítomnosti vody a vývoj tlaku v systému palivového článku. V neposlední řadě je část práce věnována hodnocení teplotního pole palivových článků a měření parametrů provozních tekutin. V závěru práce je na základě realizovaných měření navržen optimální provoz palivových článků v univerzitní laboratoři. Katedra technologií a měření Obhájeno The master thesis deals with hydrogen fuel cells with a polymer ion-exchange membrane. The first part provides basic information on hydrogen fuel cells and the issue of their design is solved. Briefly the most common structural arrangement is described including a discussion on the used components. In the first part this thesis provides an introduction to the electrochemical processes in that type of fuel cells too. The principles of thermodynamics are briefly shown and a procedure for determining the efficiency of the fuel cell is mentioned. In the following part main components of a hydrogen fuel cell are characterized in more detail. The characterization is carried out in a functional and material point of view. The accent is put on the polymeric ion (proton) exchange membrane, catalyst layer and diffusion layer. To analyse those components modern diagnostic and imaging methods are used. The third part of the thesis is devoted to a detailed specification of laboratory hydrogen fuel cells, which are installed in the university laboratory. With those fuel cells a series of measurements is realized aimed at verifying theoretical assumptions. Great importance is placed on measuring performance and current-voltage characteristics. The results of measurements are evaluated according to the construction of the fuel cell and in dependence on the used oxidant. The influence of the presence of water and the trend of pressure in the fuel cell system is evaluated too. Last but not least, the part of thesis is devoted to the evaluation of the temperature field of fuel cells and to the measurement of parameters of working/operating fluids. In the conclusion the optimal operation of fuel cells is proposed in a university laboratory under realized measurements.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
428 Research products, page 1 of 43
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Malina, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku nízkoenergetických domů. Práce je rozdělena na sedm kapitol, ve kterých čtenáři přibližuje teoretické i praktické poznatky problematiky nízkoenergetické výstavby. V první a druhé části je práce zaměřena na obecné poznatky sdílení tepla a zásady nízkoenergetických staveb. Třetí část čtenáři přibližuje problematiku energetického hodnocení budov podle legislativy ČR. V další části se práce věnuje praktickému výpočtu energetické náročnosti konkrétního objektu. Následující kapitola se věnuje měření ztrát prostupem tepla pomocí termokamery. V předposlední části je práce zaměřena na ekonomické a energetické hodnocení různých řešení zateplení, na které navazují doporučení a závěry technické praxi. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno This thesis is focused on problems of low-energy houses. This thesis is divided into seven chapters in which approaches theoretic and practice knowledge about low-energy construction. In the first and second part there is the thesis focused on general knowledge of heat and principles of low-energy construction. The third part of thesis approaches to reader problems about energy rating according to Czech legislation. The next part deals with the practical calculation of the energy performance of a specific object. Next chapter is focused on the measurement of transmission of heat loses with the thermal imager. In the penultimate part there is thesis focused on economic and energy rating of different kind of solutions of thermal insulation which is followed with recommendations and conclusions for technical praxis.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vepřeková, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila módní trendy. Kolekce obsahuje tři dámské modely, které jsou navrženy pro nošení v ulicích města. Inspirovala jsem se silnými ženami a snažila se propojit jemnou a křehkou stránku s drsnou a bojovnou. Chtěla jsem, aby se ženy v modelech cítily sebevědomě, silně a odvážně. Pracovala jsem také se siluetou pánské letecké bundy a inspirovala se jejími kapsami a rukávy. Moji práci také ovlivnily kolekce od značek Rokh, Burberry a Alexander McQueen.Zaměřovala jsem se také na ekologii a udržitelnost. Nejdůležitějším materiálem, se kterým jsem pracovala je desserto z Mexika. Jedná se o ekologickou, rostlinnou udržitelnou kůži, která dokáže nahradit kůži pravou. Použita může být pro oděvní ůčely i doplňky. Dále jsem pracovala s denimem, šifonem a hedvábím. Výsledné modely mají být vzdušné a vyjadřovat svobodu, ženskost a odvahu. Obhájeno I chose fashion trends as a topic of my bachelor's thesis. The collection consists of three women's models designed to be worn in a city streets. I was inspired by strong women and I tried to connect the delicate and fragile female side with the rough and combative one. I wanted women to feel confident, strong and courageous while wearing my models. I also worked with the silhouette of a men's flight jacket and its pockets and sleeves was also my inspiration. My work was greatly influenced by collections from the fashion brands Rokh, Burberry and Alexander McQueen. I also focus on ecology and sustainability. The most important material I used is the desserto material from Mexico. It is an ecological, natural sustainable leather that can replace real leather and it can be used for clothing and accessories. I also worked with denim, chiffon and silk. The resulting models of my work are meant to be airy and express freedom, femininity and courage.

 • Other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Němeček, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Snahou bude vytvořit určitý přehled, který může sloužit jako úvod do této problematiky. Práce je rozdělena do pěti hlavních témat, dle charakteru obnovitelného zdroje. Každé téma obsahuje historický vývoj, teoretický rozbor a vysvětlení základních funkcí a principů. Dále práce zahrnuje zhodnocení přírodních a technických podmínek včetně legislativních prvků, ale i přehled současného stavu a hypotetické nahlédnutí do budoucího rozvoje. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno This thesis is focused on the developement of renewable energy in the Czech Republic. Effort will be to create some (certain) overview, which can be used as introduction into this issue. This thesis is divided into 5 main topics according to the character of renewable energy. Each topic contains historical developement, theoretical analysis and explaining of the basic functions and principles. Thesis also contains assessment of biological and technical conditions including legislatives, summary of the current status and hypothetical view into the future developement.

 • Other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors: 
  Křížová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vodní elektrárny a motory. První část práce popisuje základní principy vodních elektráren. V další části jsou představeny významné vodní motory. Poté je věnována kapitola zajímavým světovým i českým elektrárnám. V poslední části se práce vysvětluje modelování vodních motorů pro 3D tisk. Byly vytvořeny didaktické modely vodních motorů. Obhájeno This bachelor's thesis is focused on water power stations and water engines. First part of the thesis describes basic principes of water power stations. In the next part are introduced significant water engines. Next chapter describes interesting water power stations in the World and in the Czech Republic. The last part of the thesis deals with preparing and creating models of water engines for 3D print. Didactic models of the water engines was created.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Malík, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Zadaná bakalářská práce se zabývá IoT systémy pro úsporu energií v bytových domech a domácnostech. Práce se nejprve zaměřuje na základní definici IoT systému, její historii, komunikační protokoly, zabezpečení a možnou úsporu energie. Věnuje se specificky úspoře především elektrické a tepelné energie. Dále práce pokračuje návrhem a praktickou implementací systému v apartmánu bytového domu. V závěru jsou porovnány úspory systému s předchozím stavem a jeho pořizovací náklady. Obhájeno The assigned bachelor thesis deals with IoT systems for energy savings in apartment buildings and households. The work first focuses on the basic definition of the IoT system, its history, communication protocols, security, and possible energy savings. It is dedicated in particular to saving electricity and heat. The work continues with the design and practical implementation of the system in a flat of an apartment building. In the end, the savings of the system are compared with the previous state and its acquisition costs.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Mulač, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce zmiňuje stručnou historií energetiky v ČR od počátku elektrizace až do současnosti. Dále se zabývá průběhem liberalizace českého trhu s elektřinou a s tím související legislativou platnou na území ČR. Je zde obsažen popis a princip fungování obchodování na velkoobchodním trhu, dále jsou v této práci představeni tři zástupci obchodu s elektřinou pro koncové zákazníky a popsán vývoj jejich chování. Poslední část práce popisuje faktory, které mají vliv na výslednou cenu elektřiny pro koncového zákazníka, a popisuje chování odběratelů. Obhájeno This work mention brief history of energetics in the Czech Republic from the begining of electrification to the present days. Next, it deals with liberalization of the czech market with electricity and legislation related to the open market valid in the Czech Republic. Next part contains the introduction of three elektricity traders for the final customers and their behavior. The final part describing factors which have influence on total price for final customers and describing behavior of the customers.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Charvát, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je podat výklad o funkci a principu technologií v bioplynové stanici Kralovice. Jsou zde popsány procesy nepostradatelné pro výrobu bioplynu, principy kogenerace, nakládání se získanou energií a využití digestátu. Poslední část je věnována návrhu tepelné izolace teplovodního potrubí, pro snížení tepelných ztrát. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno The target of this bachelor thesis is to give a function and technology principle description of the biogas station in Kralovice town. The essential principles of the biogas production, cogeneration, energy handling and utilization of the digestate are described. The last part of the thesis provides with the project of the heat insulation to reduce the heat loss in the conduction.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Petříková, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na podnikatelský plán pro zavedení nového produktu, který byl autorkou vybrán na základně následného osobního využití pro potenciální vznik podniku. Cílem této práce bylo zhodnotit podnikatelský plán pro nový produkt, identifikovat a zhodnotit možná rizika, kterým by produkt měl čelit při zavedení na trh. V praktické části byl zpracován konkrétní podnikatelský plán a byla identifikována jeho rizika. Po zpracování podnikatelského plánu a zhodnocení rizik, bylo autorkou zjištěno, že vzhledem k poměrně vysoké prodejní ceně produktu, je podnik je závislý na kvalitně zpracované propagaci a kampani Hithit. Obhájeno The presented bachelor thesis is focused on a business plan for the introduction of a new product onto the market. This was selected by the author on the basis of subsequent personal use during the potential establishment of a company. The aim of this work was to evaluate the business plan for a new product, identify and evaluate the possible risks that the product would face when introduced onto the market. In the practical part, a specific business plan was developer and the risks were identified. After elaborating a business plan and assessing the risks, the author found that due to the relatively high selling price of the product, the company would be dependent on well-crafted promotion and a Hithit campaign.

 • Other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Beranová, Kateřina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Hlavním cílem práce je charakteristika noci, kdy došlo k největší jaderné havárii, situace po havárii a její důsledky zdravotní, ekologické a sociálně- ekonomické. Práce se dále zabývá jadernými elektrárnami Ruska, Ukrajiny a světa, jejich historické hledisko i nynější perspektiva. Dále je pozornost věnována území zasaženému havárií, které je rozděleno na Černobylskou uzavřenou zónu, červený les, nejvýznamnější obce v okolí Černobylu a území Evropy. V dalších kapitolách se nachází informace o České republice ve spojitosti s Černobylem a také vliv černobylské katastrofy na kulturu. V závěru práce je přiložen rusko-český slovník a obrazové přílohy. Neobhájeno The main goal of this work is to characterize the night, when the largest nuclear accident happened, the situation after the accident and its health, environmental and social-economic consequences. The thesis also deals with nuclear power plants of Russia, Ukraine and the world in their historical and current perspective. Attention is also paid to the territory that was affected by the accident, which is divided into the Chernobyl exclusion zone, red forest, the most important villages around the Chernobyl and the territory of Europe. In subsequent chapters, there is information about the Czech Republic in connection with Chernobyl and influence of the Chernobyl disaster on culture as well. The conclusion of the thesis is accompanied by a Russian-Czech dictionary and some image attachments.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kadlec, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce se zabývá vodíkovými palivovými články s polymerní iontově propustnou membránou. V první části práce jsou uvedeny základní informace o vodíkových palivových článcích a je řešena problematika jejich konstruování. Ve stručnosti jsou popsána nejběžnější konstrukční uspořádání včetně rozboru použitých komponentů. Diplomová práce poskytuje v první části také úvod do elektrochemických procesů probíhajících v palivových článcích daného typu. Jsou uvedeny základy termodynamiky a stručně zmíněn postup určování účinnosti palivového článku. V následující části práce jsou podrobně charakterizovány hlavní komponenty vodíkového palivového článku. Charakterizace je provedena z funkčního a materiálového hlediska. Důraz se klade na polymerní iontově (protonově) propustné membrány, katalytické vrstvy a difuzní vrstvy. Pro získání představy o zmíněných komponentech jsou využity moderní diagnostické a zobrazovací metody. Třetí část diplomové práce se věnuje podrobné specifikaci laboratorních vodíkových palivových článků, které jsou instalované v univerzitní laboratoři. Na těchto palivových článcích je provedena řada měření směřujících k ověření teoretických předpokladů. Velká důležitost je přikládána měření voltampérových a výkonových charakteristik. Výsledky měření jsou hodnoceny v závislosti na konstrukčním uspořádání palivových článků a v závislosti na použitém oxidačním činidlu. Hodnocen je též vliv přítomnosti vody a vývoj tlaku v systému palivového článku. V neposlední řadě je část práce věnována hodnocení teplotního pole palivových článků a měření parametrů provozních tekutin. V závěru práce je na základě realizovaných měření navržen optimální provoz palivových článků v univerzitní laboratoři. Katedra technologií a měření Obhájeno The master thesis deals with hydrogen fuel cells with a polymer ion-exchange membrane. The first part provides basic information on hydrogen fuel cells and the issue of their design is solved. Briefly the most common structural arrangement is described including a discussion on the used components. In the first part this thesis provides an introduction to the electrochemical processes in that type of fuel cells too. The principles of thermodynamics are briefly shown and a procedure for determining the efficiency of the fuel cell is mentioned. In the following part main components of a hydrogen fuel cell are characterized in more detail. The characterization is carried out in a functional and material point of view. The accent is put on the polymeric ion (proton) exchange membrane, catalyst layer and diffusion layer. To analyse those components modern diagnostic and imaging methods are used. The third part of the thesis is devoted to a detailed specification of laboratory hydrogen fuel cells, which are installed in the university laboratory. With those fuel cells a series of measurements is realized aimed at verifying theoretical assumptions. Great importance is placed on measuring performance and current-voltage characteristics. The results of measurements are evaluated according to the construction of the fuel cell and in dependence on the used oxidant. The influence of the presence of water and the trend of pressure in the fuel cell system is evaluated too. Last but not least, the part of thesis is devoted to the evaluation of the temperature field of fuel cells and to the measurement of parameters of working/operating fluids. In the conclusion the optimal operation of fuel cells is proposed in a university laboratory under realized measurements.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.