Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
8,006 Research products, page 1 of 801

 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Finnish
 • LUTPub

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Remes, Liisa; Pakarinen, Vesa;
  Country: Finland

  Publication is a description of Agendi Modus-project in Entrepreneurship Education that has beenrun in South-Karelia during 2004-2007. At the same time it is an evaluation report of the project and its affections among those who have taken with the project. Agendi Modus was a project of Lappeenranta University of Technology, Centre for Training and Development, and it was pointed for the schools and enterprises. The main purposes of the project were 1. the change of pedagogy, 2. the creation of learning environments and 3. the change of leadership and school culture to support the entrepreneurial attitude towards the school-work. In the report one can learn that project can be the one that learns with its customers, i.e. the partnerswith whom the project is made. One can also find some point of views of the subject, the Entrepreneurship Education, in the report. There is also possibility to consider with the creation of educational composition, whether it should be made as it has been constructed in the Agendi Modus: byoffering the many-sided education process from the general stage to the more specific areas of the subject, the Entrepreneurship Education. The main notions of the report are that A) a project that learns listens customers and makes products that the customers need, B) Long-lasting educational process has possibility to offer educations where skills to understand the methodology and pedagogy of the Entrepreneurship Education are able to gain, and then it supports the test the didactics of it, C) it is important to educate both the single actors of schools and the whole societies of schools, D) after the project, there might appear many several types of knowledge of the Entrepreneurship Education as people has chosen differently among the courses, E) it seems, that after the project, halfof those who have taken with the project use the Entrepreneurship Education as their teaching theory, F) There exists less learning environments of the Entrepreneurship Education as one might expect, and G) after the project, there exists a large understanding of what is entrepreneurial school culture but a few are those who seem to create it by themselves. If there are any need to have an other project of the topic at the area, the following could point more precisely to the change of culture and maybe also, in this action, take the strategy of learning, technology andEntrepreneurship with the new project. Julkaisu on kuvaus Agendi Modus - yrittäjyyskasvatushankkeesta, joka toteutettiin Etelä- Karjalassa vuosina 2004-2007. Samalla se on hankkeeseen osallistuneiden kokemuksista tehty vaikuttavuuden arviointiraportti. Agendi Modus-hanke oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus ja kehittämiskeskuksen kouluille ja yrityksille suunnattu projekti. Hankkeen tavoitteet olivat 1. pedagogisen muutoksen tuottaminen, 2. oppimisympäristöjen kehittäminen ja 3. yrittäjämäistä koulutyötä tukevan koulun kulttuurin ja johtamisen muutoksen tuottaminen. Julkaisusta käy ilmi, että hankevoi oppia yhdessä asiakkaidensa eli hankkeen yhteistyötahojen kanssa. Raportin toisessa osassa tuodaan esille muutamia yrittäjyyskasvatuksen näkökulmia. Lukija voi myös pohtia, tulisiko yrittäjyyskasvatuksen koulutuskokonaisuus rakentua kuten Agendi Moduksessa, eli esitellen aihealuetta sekäyleisesti että perehtyen sen eri olemuspuoliin. Julkaisun keskeisimmät huomiot ovat että A) hanke, joka kuuntelee asiakastaan, tuottaa sen tarvitsemia tuotteita, B) pitkäkestoinen koulutusprosessi tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää yrittäjyyskasvatuksen metodologiaa ja pedagogiaa ja tukee aihealueen didaktiikan kokeilemista, C) on tärkeää kouluttaa sekä työyhteisöjä että näiden yksittäisiä toimijoita, D) eri osallistujilla on omanlaistaan osaamista yrittäjyyskasvatuksessa, koska kukin on valinnut erityyppistä koulutuksista itselleen soveltuvimpia, E) näyttää siltä, että noin puolet koulutuksiin osallistuneista käyttää yrittäjyyskasvatusta opetuksensa käyttöteoriana, F) oppimisympäristöjen kehittäminen on vähäisempää kuin yrittäjyyskasvatuksen käyttö oman opetuksen osana, G) hankkeen jälkeen osallistujilla on laaja ymmärrys yrittäjyyskasvatusta suosivasta oppimiskulttuurista, mutta vain harvat kokevat luovansa yrittäjämäistä koulukulttuuria. Jos uutta aihealueen hanketta suunnitellaan, se voisi keskittyä tätä hanketta tarkemmin koulukulttuurin muuttamiseen, jonka lisäksi toiminta-ajatuksissa kannattaisi huomioida oppimisen, teknologian ja yrittäjyyden strategiat.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Koskiaho, Lari;
  Country: Finland

  Työn tavoitteena oli selvittää suomalaisen antikvariaatin tai oikeammin kirjakaupan kannattavuutta ja kannattavuuden parantamista case-yrityksessä kilpailukyvyn turvaamiseksi kirjakaupanalalla. Case-yritys on toiminut alalla jo yli 20 vuotta. Se harjoittaa kirjakauppaa neljällä erilaisella myyntisektorilla: kivijalkaliike, verkkokirjakauppa, messu- ja tapahtumamyynti sekä ulkoistetut myyntipisteet. Työssä tarkasteltiin case-yrityksen taloudellista tilaa ja sen kehitystä, samalla tarkasteltiin myös toimialaa sekä kilpailijaa. Tarkastelu rajattiin vuosiin 2016-2019. Kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi tilinpäätösanalyysia ja sen vaiheita, työssä käytettyjä tunnuslukuja, sekä kannattavuutta että kriittistä pistettä. Lisäksi perehdyttiin muun muassa kirjatoimialaan ja digitalisaatioon sekä kivijalkakauppojen että verkkokirjakauppojen ja e-kirjojen markkinoihin. Työn pääasiallinen tutkimus suoritettiin tekemällä case-yritykselle tilinpäätösanalyysi. Tilinpäätösanalyysiä tuettiin vertailemalla case-yrityksen talouden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja antikvariaattitoimialaan sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä -toimialaan että yhteen kilpailijaan. Lisäksi case-yrityksen verkkokirjakaupalle tehtiin simulaatio ja etsittiin nettikaupalle kriittinen piste. Myös messumyyntiä tarkasteltiin. Case-yrityksen kannattavuus oli tutkimustulosten perusteella heikolla tasolla. Mutta ei kilpailijankaan tilanne vakuuttanut. Case-yrityksen taloudellinen tila oli kuitenkin heikentynyt merkittävästi vuoden 2019 aikana. Case-yrityksen liikevaihto henkilöä kohden on laskenut merkittävästi yrityksen kasvusta huolimatta. The goal of the work was to find out the profitability of a Finnish antique store or rather a bookstore and to improve the profitability of a case company in order to secure competitiveness in the bookstore industry. Case company has been in business for over 20 years. It engages in book sales in four different sales sectors: bookstore, online bookstore, trade fair and event sales, and outsourced outlets. The study examined the financial condition of the case company and its development, at the same time also examined the industry and the competitor. The review was limited to the years 2016-2019. The literature review reviewed the analysis of the financial statements and its stages, the key figures used in the work, both profitability and critical point. In addition, the book branch and digitalization, as well as the markets of bookstores, online bookstores, and e-books, were examined. The main research of the work was carried out by performing a financial statement analysis for the case company. The financial statement analysis was supported by comparing the case company's financial performance indicators with the antique store business, both with the retail sale of cultural and leisure products in specialty stores business, and with one competitor. In addition, a simulation was performed for the case company's online bookstore and a critical point for the online store was sought. Trade fair sales were also examined. The profitability of the Case company was weak based on the research results. But the situation of the competitor was not convincing either. However, the financial condition of the Case company had deteriorated significantly during 2019. The turnover of the Case company per person has decreased significantly despite the growth of the company.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lindroos, Suvi;
  Country: Finland

  Tutkimuksen tavoitteena oli tapaustutkimuksen avulla analysoida case yrityksen tuotekehitystoiminnan menestyksen kulmakivet ja edellytykset yrityksen arvon lisäämiseksi. Case osa toteutettiin kolmen toisiaan tukevan aineiston avulla. Tiedonkeruumenetelminä olivat haastattelu, kyselytutkimussekä yrityksessä toteutettujen projektien analysointi. Tutkielman teoriaosan ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin tuotekehityksen avaintekijöitä. Käsittelyn lähtökohtana toimi kolme tuotekehityksen perustekijää: tuotestrategia, kehitysprosessi ja saatavilla olevat resurssit. Teoriaosuudessa analysoitiin myös tuotekehitystoiminnan menestyksen mittaamista. Kolmas osa kirjallisuusosuudessa on tuotekehitykseen olennaisesti kuuluva riskien tunnistaminen ja hallinta. Tutkielman empiirisessä osiossa nostettiin esiin kohdeyrityksen tuotekehitystoiminnan tärkeimmät tekijät. Tulokseksi saatiin, että asiakasyhteistyö, tuotteen laadun varmistava projektin toteutus sekä resurssien määrä määrittävät pitkälti tuotekehitystoiminnan tason yrityksessä. Näiden tekijöiden onnistuneella yhteensovittamisella yritys pystyy säilyttämään kilpailuasemansa. Pitkän aikavälin arvoa lisäävä tuotekehitystoiminta edellyttää edellä olleiden tekijöiden ohella myös panostusta innovatiivisuuteen, riskinhallintanäkökulman huomioimiseen projektien valinnassa sekä tuotetun arvon mittaamiseen. Kilpailuedun saavuttaminen uusilla innovatiivisilla tuotteilla, joustavuuden lisääminen projekteihin sekä oppiminen toteutetuista hankkeista ovat avaintekijöitä tulevaisuuden menestykselle The object of this thesis was to analyze through case survey the cornerstones of case firm's product development and its means to increase firm's value. The case survey was executed with three separate methods.These methods were an interview, a questionnaire and analyzing firm's product development projects. In the first chapter of the theoretical part the general key factors of product development were analyzed. The analysis was based on three core factors in product development: product strategy, development process and resources. Besides this analysis of key factors the measurement of success in product development was covered. The last section of theoretical part was to bring up risk management, which is essential in product development. In the empirical part of this thesis case firm's most important factors in product development were brought up. The result was, that cooperation with customers, insuring product's quality in the development process and the amount of resources mainly determine the level of firm's product development. With compatibility of these three factors, the case firm can maintain its competitive position. In the long run though, increasing value with product development requires also more innovations, taking a risk management perspective in choosing projects and measuring the produced value. Achieving competitive advantage with new innovative products, increasing flexibility in development process and learning from pastprojects are key factors in future success.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kasurinen, Jussi;
  Country: Finland

  Ohjelmointitaito on asia, jonka oppimisesta ja opettamisesta voidaan olla montaa mieltä, eikä yhtä oikeaa tapaa toteuttaa ohjelmoinnin opetusta tunnu olevan olemassa. Se on kuitenkin selvää, että jotkin menetelmät ja työkalut tuntuvat olevan parempia kuin toiset. Lukuvuoden 2005-2006 päätteeksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto päätti päivittää ohjelmoinnin perusopetusta, ja kokeili siirtymistä Python-ohjelmointikieleen ohjelmoinnin alkeiskursseilla. Koska kurssin varsinaiset muutokset keskittyivät tekniseen infrastruktuuriin, tutustuttiin alustavassa kirjallisuustutkimuksessa ensin erilaisiin lähestymistapoihin,aiempiin tapauksiin sekä mielekkäiden työkalujen löytämiseen. Tässä diplomityössä perehdytään ohjelmoinnin opetuksen työkaluihin sekä erityisesti Python-ohjelmointikielen hyödyntämiseen ohjelmoinnin perusopetuksessa. Diplomityö esittelee useita lähestymistapoja sekä keskittyy tutkimaan Pythonin soveltuvuutta alkeisopetuksen käyttötarkoituksiin. Diplomityö tutustuu myös Lappeenrannassa järjestetyn ohjelmoinnin perusteiden kurssin tuloksiin, ja analysoi sitä, pystyikö Python-pohjainen kurssi toteuttamaan teknisen yliopiston sille asettamat vaatimukset. Lopuksi aineistosta analysoidaan jatkotutkimuksen tarpeita sekä pyritään löytämään ne osa-alueet, joita näissä jatkotutkimuksissa tulisi vielä kehittää. Ability to read and write programs is something that seems to be a difficult thing to teach. There are no obvious best practices, nor are there any so-called silver bullets, that would solveall the problems. However, there are some practices and applications that have tendency to give better results than others, so election of the infrastructure is something that you should design with care. After the spring semester of 2006 Lappeenranta University of Technology decided to modernize its courses on programming and adapt to Python as a first programming language. Mostly the modernization process was done by creating new infrastructure for the course by conductinga literature survey to find similar cases and best appliable tools. This Master's thesis consists of introduction to different approaches on novice-oriented programming courses and teaching tools. It also introduces Python as a first language and discusses some characteristics and issues usually related to it. Thesis also introduces results collected from the first Python-based programming course and analyzes if it was an improvement over the previous courses. Finally, we also search for topics that require additional research and discuss some topics related to the problems and issues related to the modernization process itself.

 • Other research product . 2012
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Järvisalo, Markus;
  Country: Finland

  Dynaamisia simulointimalleja tarvitaan, jotta voidaan tarkastella järjestelmän käyttäytymistä ajan funktiona. Simulointimallilla voidaan simuloida järjestelmän lähtö erilaisilla herätteillä. Mallin avulla saadaan myös tarkempi käsitys järjestelmästä ja sen osa-alueista, koska simulointimallista voidaan tarkastella sellaisia asioita, jotka voivat olla oikeasta järjestelmästä vaikeasti mitattavia. Tässä työssä kehitetään LUT Energian hyötysuhdemittapaikan keskikokoista kalorimetriä approksimoiva dynaaminen lämmönsiirtomalli käyttäen Matlab® Simulink -ohjelmistoa. Kehitetyn lämmönsiirtomallin tarkkuutta arvioidaan todellisella järjestelmällä tehdyillä mittauksilla. Työssä käytetään karkeita approksimaatioita, jotka tulee korvata tarkemmilla matemaattisilla malleilla jatkokehitystä varten. Työssä kehitetty dynaaminen lämmönsiirtomalli approksimoi todellisen järjestelmän vastetta lämmitysvaiheessa keskimääräisenvirheen ±0,19 °C tarkkuudella. Dynamic simulation models are required to analyze the behaviour of a specific system as a function of time. The model can simulate the system output with different inputs. By creating these kinds of models we can also gain a more defined understanding about different subparts of the system because you can observe parts of the simulated system that would be hard or impossible to measure from the real system. In this bachelor’s thesis work a dynamic heat exchange model is developed to approximate a mid-size calorimeter from LUT Energy department’s efficiency measurement place using Matlab® Simulink software. The accuracy of the developed dynamic heat exchange model is verified by using measurements from the real system. Crude approximations were used in the development of this model and those should be replaced by mathematical models in the next stage of development of this model. The developed heat exchange model approximates the real system with a mean error of ±0,19 °C in the heating phase.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Arkima, Svetlana;
  Country: Finland

  Maatalouden lietelannasta saatavien ravinteiden talteenotto ja kierrätys ovat viime aikoina nousseet yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Ravinteiden tehokas kierrätystapa saadaan ai-kaiseksi käsittelemällä lietelantaa. Lannan käsittelyketjuja on monenlaisia; tässä työssä naudan lannan käsittelyketju muodostuu separoinnista ja mädätyksestä. Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää naudan lannan mekaanisen separoinnin ja logistiikan kannattavuus märkämädätys- ja kuivamädätyskäsittelyketjussa. Käsittelyketju-jen kannattavuus tai kannattamattomuus on esitetty eri skenaarioissa muodostettujen kus-tannuslaskentojen perusteella. Skenaarioiden kustannuslaskelmat ovat toisiinsa verratta-vissa, jolloin ne voidaan asettaa niin ikään paremmuusjärjestykseen. Viides skenaario ei ole suoraan verrattavissa muihin skenaarioihin, koska siinä lannankäsittelyketjua on tar-kasteltu eri näkökulmasta, keskittämällä suurimmalle maatilalle. Mekaanisista separaattoreista tarkasteltiin työssä ruuvipuristinta, dekantterilinkoa ja ul-koistettua separointipalvelua. Lannan logistiikkakustannuksissa huomioitiin lannan kulje-tusta traktori- ja säiliöautolla tai traktorilla. Separoinnin kustannus liitettiin osaksi logis-tiikkakustannusta. Työn tuloksien perusteella voidaan todeta dekantterilingon separointi-kustannuksen olevan taloudellisesti kannattamattomin johtuen pienestä lantakapasiteetista ja separaattorin korkeasta investointihinnasta. Ravinteiden osalta linko osoittautui tehok-kaimmaksi menetelmäksi erottamaan ravinteet eri jakeisiin. Lannan käsittely separointipalvelulla oli edullisin skenaario, jonka vuosittaiseksi kustan-nukseksi saatiin säiliö- ja kuorma-autolla lantaa kuljetettaessa 58 700 € ja traktorilla kul-jetettaessa 60 400 €. Kallein lannan käsittely oli dekantterilingolla, jonka vuosittaiseksi kustannukseksi saatiin lantaa säiliö- ja kuorma-autolla kuljetettaessa 121 000 € ja trakto-rilla kuljetettaessa 123 300 €. Lannan separointi maatilalla osoittautui kannattavammaksi kuin käsittelemättömän lietteen kuljetus biokaasulaitokselle. Animal manure nutrient recovery and recycling has recently become important goal due to economic and environmental aspects. The effective way of recycling nutrients can be achieved with mechanical slurry treatment. Manure management has a wide range of op-tions for processing slurry. In this thesis cattle manure is processed with separation and digestion. The purpose of this thesis was to investigate mechanical separation techniques for cattle slurry and to calculate the logistic costs for both dry and wet fermentation chains. The profitability of slurry separation techniques and logistic is assessed through five different scenarios of calculated cost analyses. Scenarios one to four are comparable and can be ranked as best to worst. Fifth scenario is not directly comparable to other scenarios, be-cause it has different view perspective compared to the first four scenarios. The total slurry management profitability in the whole nutrient chain was assessed with different machinery and logistical options. Separator machines reviewed for this thesis included mechanical screw press, decanter centrifuge and outsourced separation service provider. The logistical costs for different scenarios were calculated using different equipment such as tractor or a truck with slurry container trailer. The total profitability of a scenario was calculated by combining the logistical costs and the costs coming from the separation with different labor and equipment. Manure management with separation service was the most profitable scenario, the annual costs were 58 700 € for transporting manure with a truck equipped with slurry container trailer and with a tractor 60 400 €. The most expensive manure treatment was with a de-canter centrifuge, the annual costs were 121 000 € for transporting manure with a truck equipped with slurry container trailer and with a tractor 123 300 €. Results show that sep-aration of manure on the farm turned out to be more profitable than the untreated sludge transport to biogas plant.

 • Other research product . 2015
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Hämäläinen, Henri;
  Country: Finland

  Uusiutuvan energian käyttöä Suomessa pyritään lisäämään niin, että sen osuus on 38 % energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2020. Uusia investointeja kannustetaan tekemään erilaisten tukien avulla. Uusiutuvan energian käytön kasvu luo Suomeen työllisyyttä. Bioenergia-alalla erityisesti metsähakkeen käyttö on kasvanut. Metsähaketta käytetään energialaitosten lisäksi mm. pientalojen lämmittämiseen. Tätä varten perustetaan useamman kiinteistön lämmitykseen tarkoitettuja lämpöyrityksiä. Metsähakkeen käyttö työllistää eniten sen hankinta- ja kuljetusvaiheissa. Tuulivoiman kapasiteetiksi pyritään saavuttamaan 2500 MW vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä asennettu kapasiteetti on noin 500 MW. Tuulivoimalan rakentaminen työllistää monia henkilöitä niin suunnittelun, valmistuksen kuin asennuksenkin puolelta. Aurinkopaneeleita on Suomessa asennettu noin 10 MW sähköntuotantoon. Lisäksi auringon lämpöenergiaa hyödynnetään aurinkokeräimillä. Vaikka Suomessa auringon säteilyenergian on todettu olevan riittävän suuri aurinkosähkön tuottamiseen, on aurinkovoiman hyödyntäminen vasta alkutekijöissä Suomessa. Aurinkoenergia työllistää suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen työntekijöitä.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Matela, Mika;
  Country: Finland

  Tutkielmassa analysoitiin Liikenneviraston vuoden 2014 hankintakyselyn tietoja tilastollisin menetelmin organisaation hankintojen tehokkuustekijöiden selvittämiseksi. Työssä luotiin hankintojen tehokkuutta selittävä malli kirjallisuuskatsauksen ja Liikenneviraston hankintakyselytietojen faktorianalyysin perusteella. Mallia testattiin tämän jälkeen regressioanalyysillä, joka osoitti, että hankintojen tehokkuutta selittivät tilastollisesti merkittävästi asiakastarpeet, hankintojen riskit ja hankintojen tuki ja hankintastrategia tekijät. Luodussa mallissa hankintojen tehokkuutta selitti tilastollisesti suuntaa antavasti toimittajien ja hankintojen kestävä kehittäminen-tekijä. Tutkielmassa selvitettiin esimerkinomaisesti viraston konsultointipalvelut-hankintakategorian hankintaosaamisia, jotka selittävät hankintojen tehokkuutta työssä muodostetussa mallissa. Tutkielman perusteella hankintojen tehokkuutta kuvaavan mallin tekijöitä selittivät eniten analysointi-, laadunhallinta-, kommunikointi-, asiakassuuntautuneisuus-, muutoksenhallinta- ja riskienhallintaosaamiset tutkitussa hankintakategoriassa. Lopputyössä käytettyjä analysointimenetelmiä on sovellettavissa muissa hankintakategorioissa. This thesis analysed the Finnish Transport Agency (FTA) year 2014 purchasing survey data using statistical methods to determine the antecedents of purchasing performance. The study created a model for purchasing performance based on a literature review and a factor analysis of the FTA purchasing survey information. The model was then tested using regression analysis, which showed that purchasing performance was explained statistically significantly by customer needs, purchasing risks and purchasing support and purchasing strategy factors. In the constructed model, purchasing performance was explained statistically directionally by the supplier and purchasing sustainable development factor. The thesis studied, as an example, the agency’s Consulting Services Purchasing Category purchasing competencies that explain the purchasing performance in the model created. On the basis of the study, the purchasing performance was explained mostly by analysis, quality management, communication, customer orientation, change management, and risk management skills. The methods of analysis used in the thesis are suitable for other applications in other purchasing categories.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Suikkanen, Perttu;
  Country: Finland

  Sähkön loppukäytön muutosten seurauksena energiankulutus laskee, mutta samalla jakeluverkon mitoitusperusteena olevat huipputehot säilyvät ennallaan. Nykyisten kulutusmaksupainotteinen hinnoittelu aiheuttaa näin verkkoyhtiöiden liikevaihdon laskemisen investointitarpeen säilyessä kuitenkin ennallaan. Siirtohinnoittelua tulee tämän pohjalta kehittää loppukäyttäjien käyttämään tehoon perustuvaksi, jotta sähkönkäytön muutokset sekä verkkoyhtiöiden liikevaihto kehittyvät samaan suuntaan. Tehohinnoittelun avulla voidaan myös parantaa asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia siirtomaksunsa suuruuteen, verrattuna nykyisiin pääsulakekoon perustuviin perusmaksuihin verrattuna. Tässä diplomityössä tutkitaan tehopohjaisen siirtohinnoittelun kehittämistä Mäntsälän Sähkö Oy:n pienjänniteasiakkaille vuosien 2013-2015 etäluettavasta energiamittauksesta saatujen asiakkaiden tuntitehojen avulla. Tutkimuksen kohteena on kaksi vaihtoehtoa tehopohjaisen siirtotariffin muodostamiseksi, jotka ovat asiakkaan tilaustehoon perustuva tehokaista ja liukuvan 12 kuukauden suurimpien tuntitehojen keskiarvoon pohjautuva tehohinnoittelu. Työn tavoitteena on löytää tutkittavista siirtotariffeista mahdollisimman asiakaslähtöinen ja tasaisen sekä ennustettavan verkkoyhtiön liikevaihdon mahdollistama siirtotariffi. Siirtohinnoittelun veloitusperustetta muutettaessa yksittäisten asiakkaiden suuria ja äkillisiä siirtomaksun muutoksia pyritään ehkäisemään tutkimalla käyttöönottovaiheeseen muodostettavaa tariffia. Changes in electricity usage will reduce consumers’ electricity consumption, but in the same time power usage will stay on the same level. At the moment distribution tariffs are strongly based on the consumption fee, which means that it will reduce the turnover of distribution system operators. Because of the power-based distribution network’s dimensioning the need of the capital for investments will not change. Distribution pricing has to be changed to power-based that electricity usage and the turnover of distribution system operators will develop to the same direction. Power-based tariffs can make better possibilities for consumers to affect their transmission fees compared to the current basic fees which are based on the size of the main fuse. In this master’s thesis power-based tariff is studied for small voltage customers of Mäntsälän Sähkö Ltd with using consumers’ hourly data from automatic meter reading of years 2013-2015. This thesis concentrates to two power-based tariff types which are power band pricing and tariff based on the consumers’ mean value of some of the annual peak powers. The main aim is to find from the presented tariff types as customer oriented tariff as possible. At the same time the power-based tariff has to produce predict-able and steady turnover for the distribution system operator. Significant and sudden changes of the consumer’s distribution fee are tried to be prevented with the introduction phase of the power-based tariff.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Heikkilä, Topias;
  Country: Finland

  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää olemassa olevat kaupalliset hitsauksen mallinnus- ja simulointiohjelmistot. Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Ohjelmistojen selvittäminen toteutetaan Googlea käyttämällä. Ohjelmistojen kotisivuilta kerätään ohjelmistoista saatavilla oleva tiedot. Puuttuvat tiedot sekä epäselvyydet pyritään täydentämään ja selventämään ottamalla yhteys ohjelmistojen kehittäjiin. Ohjelmistoista pyritään selvittämään niissä olevat hitsausmoduulit, materiaalikirjaston olemassaolo sekä hitsausprosessien simulaatiotapa. Tutkittavia ohjelmistoja löytyi yhteensä kuusi kappaletta. Ohjelmistojen väliset erot ovat suuria. Osa ohjelmistoista keskittyy vain yhteen tiettyyn hitsausprosessiin ja osalla ohjelmistoista voidaan simuloida useita eri prosesseja. Vaikka ohjelmistot eroavat toisistaan ominaisuuksiltaan, käyttävät ne kuitenkin samojen hitsausprosessien simuloimiseen samoja perusperiaatteita. Ohjelmistojen erojen takia ei voida valita yhtä parasta ohjelmistoa. Jokaisen ohjelmiston hankkimista miettivän tulee valita ohjelmisto omien preferenssien pohjalta. The purpose of the study is to elucidate existing commercial programs for welding modeling and simulation. The research is carried out as a literature review. The search of the programs is performed using Google. Information available about the software is collected from the software's website. Missing information, as well as ambiguities, are sought to be supplemented and clarified by contacting software developers. The aim is to find out the welding modules in the software, the existence of the material library, and the simulation method of welding processes. A total of six software programs were found to the study. There are few big differences between programs. Some program focuses on only one specific welding process and some programs can simulate several different processes. Although the programs differ in its features, they still use the same basic principles to simulate the same welding processes. Due to software differences, one cannot choose the best program. Everyone considering purchasing welding simulation software should choose the software based on their own preferences.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
8,006 Research products, page 1 of 801
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Remes, Liisa; Pakarinen, Vesa;
  Country: Finland

  Publication is a description of Agendi Modus-project in Entrepreneurship Education that has beenrun in South-Karelia during 2004-2007. At the same time it is an evaluation report of the project and its affections among those who have taken with the project. Agendi Modus was a project of Lappeenranta University of Technology, Centre for Training and Development, and it was pointed for the schools and enterprises. The main purposes of the project were 1. the change of pedagogy, 2. the creation of learning environments and 3. the change of leadership and school culture to support the entrepreneurial attitude towards the school-work. In the report one can learn that project can be the one that learns with its customers, i.e. the partnerswith whom the project is made. One can also find some point of views of the subject, the Entrepreneurship Education, in the report. There is also possibility to consider with the creation of educational composition, whether it should be made as it has been constructed in the Agendi Modus: byoffering the many-sided education process from the general stage to the more specific areas of the subject, the Entrepreneurship Education. The main notions of the report are that A) a project that learns listens customers and makes products that the customers need, B) Long-lasting educational process has possibility to offer educations where skills to understand the methodology and pedagogy of the Entrepreneurship Education are able to gain, and then it supports the test the didactics of it, C) it is important to educate both the single actors of schools and the whole societies of schools, D) after the project, there might appear many several types of knowledge of the Entrepreneurship Education as people has chosen differently among the courses, E) it seems, that after the project, halfof those who have taken with the project use the Entrepreneurship Education as their teaching theory, F) There exists less learning environments of the Entrepreneurship Education as one might expect, and G) after the project, there exists a large understanding of what is entrepreneurial school culture but a few are those who seem to create it by themselves. If there are any need to have an other project of the topic at the area, the following could point more precisely to the change of culture and maybe also, in this action, take the strategy of learning, technology andEntrepreneurship with the new project. Julkaisu on kuvaus Agendi Modus - yrittäjyyskasvatushankkeesta, joka toteutettiin Etelä- Karjalassa vuosina 2004-2007. Samalla se on hankkeeseen osallistuneiden kokemuksista tehty vaikuttavuuden arviointiraportti. Agendi Modus-hanke oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus ja kehittämiskeskuksen kouluille ja yrityksille suunnattu projekti. Hankkeen tavoitteet olivat 1. pedagogisen muutoksen tuottaminen, 2. oppimisympäristöjen kehittäminen ja 3. yrittäjämäistä koulutyötä tukevan koulun kulttuurin ja johtamisen muutoksen tuottaminen. Julkaisusta käy ilmi, että hankevoi oppia yhdessä asiakkaidensa eli hankkeen yhteistyötahojen kanssa. Raportin toisessa osassa tuodaan esille muutamia yrittäjyyskasvatuksen näkökulmia. Lukija voi myös pohtia, tulisiko yrittäjyyskasvatuksen koulutuskokonaisuus rakentua kuten Agendi Moduksessa, eli esitellen aihealuetta sekäyleisesti että perehtyen sen eri olemuspuoliin. Julkaisun keskeisimmät huomiot ovat että A) hanke, joka kuuntelee asiakastaan, tuottaa sen tarvitsemia tuotteita, B) pitkäkestoinen koulutusprosessi tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää yrittäjyyskasvatuksen metodologiaa ja pedagogiaa ja tukee aihealueen didaktiikan kokeilemista, C) on tärkeää kouluttaa sekä työyhteisöjä että näiden yksittäisiä toimijoita, D) eri osallistujilla on omanlaistaan osaamista yrittäjyyskasvatuksessa, koska kukin on valinnut erityyppistä koulutuksista itselleen soveltuvimpia, E) näyttää siltä, että noin puolet koulutuksiin osallistuneista käyttää yrittäjyyskasvatusta opetuksensa käyttöteoriana, F) oppimisympäristöjen kehittäminen on vähäisempää kuin yrittäjyyskasvatuksen käyttö oman opetuksen osana, G) hankkeen jälkeen osallistujilla on laaja ymmärrys yrittäjyyskasvatusta suosivasta oppimiskulttuurista, mutta vain harvat kokevat luovansa yrittäjämäistä koulukulttuuria. Jos uutta aihealueen hanketta suunnitellaan, se voisi keskittyä tätä hanketta tarkemmin koulukulttuurin muuttamiseen, jonka lisäksi toiminta-ajatuksissa kannattaisi huomioida oppimisen, teknologian ja yrittäjyyden strategiat.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Koskiaho, Lari;
  Country: Finland

  Työn tavoitteena oli selvittää suomalaisen antikvariaatin tai oikeammin kirjakaupan kannattavuutta ja kannattavuuden parantamista case-yrityksessä kilpailukyvyn turvaamiseksi kirjakaupanalalla. Case-yritys on toiminut alalla jo yli 20 vuotta. Se harjoittaa kirjakauppaa neljällä erilaisella myyntisektorilla: kivijalkaliike, verkkokirjakauppa, messu- ja tapahtumamyynti sekä ulkoistetut myyntipisteet. Työssä tarkasteltiin case-yrityksen taloudellista tilaa ja sen kehitystä, samalla tarkasteltiin myös toimialaa sekä kilpailijaa. Tarkastelu rajattiin vuosiin 2016-2019. Kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi tilinpäätösanalyysia ja sen vaiheita, työssä käytettyjä tunnuslukuja, sekä kannattavuutta että kriittistä pistettä. Lisäksi perehdyttiin muun muassa kirjatoimialaan ja digitalisaatioon sekä kivijalkakauppojen että verkkokirjakauppojen ja e-kirjojen markkinoihin. Työn pääasiallinen tutkimus suoritettiin tekemällä case-yritykselle tilinpäätösanalyysi. Tilinpäätösanalyysiä tuettiin vertailemalla case-yrityksen talouden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja antikvariaattitoimialaan sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä -toimialaan että yhteen kilpailijaan. Lisäksi case-yrityksen verkkokirjakaupalle tehtiin simulaatio ja etsittiin nettikaupalle kriittinen piste. Myös messumyyntiä tarkasteltiin. Case-yrityksen kannattavuus oli tutkimustulosten perusteella heikolla tasolla. Mutta ei kilpailijankaan tilanne vakuuttanut. Case-yrityksen taloudellinen tila oli kuitenkin heikentynyt merkittävästi vuoden 2019 aikana. Case-yrityksen liikevaihto henkilöä kohden on laskenut merkittävästi yrityksen kasvusta huolimatta. The goal of the work was to find out the profitability of a Finnish antique store or rather a bookstore and to improve the profitability of a case company in order to secure competitiveness in the bookstore industry. Case company has been in business for over 20 years. It engages in book sales in four different sales sectors: bookstore, online bookstore, trade fair and event sales, and outsourced outlets. The study examined the financial condition of the case company and its development, at the same time also examined the industry and the competitor. The review was limited to the years 2016-2019. The literature review reviewed the analysis of the financial statements and its stages, the key figures used in the work, both profitability and critical point. In addition, the book branch and digitalization, as well as the markets of bookstores, online bookstores, and e-books, were examined. The main research of the work was carried out by performing a financial statement analysis for the case company. The financial statement analysis was supported by comparing the case company's financial performance indicators with the antique store business, both with the retail sale of cultural and leisure products in specialty stores business, and with one competitor. In addition, a simulation was performed for the case company's online bookstore and a critical point for the online store was sought. Trade fair sales were also examined. The profitability of the Case company was weak based on the research results. But the situation of the competitor was not convincing either. However, the financial condition of the Case company had deteriorated significantly during 2019. The turnover of the Case company per person has decreased significantly despite the growth of the company.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lindroos, Suvi;
  Country: Finland

  Tutkimuksen tavoitteena oli tapaustutkimuksen avulla analysoida case yrityksen tuotekehitystoiminnan menestyksen kulmakivet ja edellytykset yrityksen arvon lisäämiseksi. Case osa toteutettiin kolmen toisiaan tukevan aineiston avulla. Tiedonkeruumenetelminä olivat haastattelu, kyselytutkimussekä yrityksessä toteutettujen projektien analysointi. Tutkielman teoriaosan ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin tuotekehityksen avaintekijöitä. Käsittelyn lähtökohtana toimi kolme tuotekehityksen perustekijää: tuotestrategia, kehitysprosessi ja saatavilla olevat resurssit. Teoriaosuudessa analysoitiin myös tuotekehitystoiminnan menestyksen mittaamista. Kolmas osa kirjallisuusosuudessa on tuotekehitykseen olennaisesti kuuluva riskien tunnistaminen ja hallinta. Tutkielman empiirisessä osiossa nostettiin esiin kohdeyrityksen tuotekehitystoiminnan tärkeimmät tekijät. Tulokseksi saatiin, että asiakasyhteistyö, tuotteen laadun varmistava projektin toteutus sekä resurssien määrä määrittävät pitkälti tuotekehitystoiminnan tason yrityksessä. Näiden tekijöiden onnistuneella yhteensovittamisella yritys pystyy säilyttämään kilpailuasemansa. Pitkän aikavälin arvoa lisäävä tuotekehitystoiminta edellyttää edellä olleiden tekijöiden ohella myös panostusta innovatiivisuuteen, riskinhallintanäkökulman huomioimiseen projektien valinnassa sekä tuotetun arvon mittaamiseen. Kilpailuedun saavuttaminen uusilla innovatiivisilla tuotteilla, joustavuuden lisääminen projekteihin sekä oppiminen toteutetuista hankkeista ovat avaintekijöitä tulevaisuuden menestykselle The object of this thesis was to analyze through case survey the cornerstones of case firm's product development and its means to increase firm's value. The case survey was executed with three separate methods.These methods were an interview, a questionnaire and analyzing firm's product development projects. In the first chapter of the theoretical part the general key factors of product development were analyzed. The analysis was based on three core factors in product development: product strategy, development process and resources. Besides this analysis of key factors the measurement of success in product development was covered. The last section of theoretical part was to bring up risk management, which is essential in product development. In the empirical part of this thesis case firm's most important factors in product development were brought up. The result was, that cooperation with customers, insuring product's quality in the development process and the amount of resources mainly determine the level of firm's product development. With compatibility of these three factors, the case firm can maintain its competitive position. In the long run though, increasing value with product development requires also more innovations, taking a risk management perspective in choosing projects and measuring the produced value. Achieving competitive advantage with new innovative products, increasing flexibility in development process and learning from pastprojects are key factors in future success.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kasurinen, Jussi;
  Country: Finland

  Ohjelmointitaito on asia, jonka oppimisesta ja opettamisesta voidaan olla montaa mieltä, eikä yhtä oikeaa tapaa toteuttaa ohjelmoinnin opetusta tunnu olevan olemassa. Se on kuitenkin selvää, että jotkin menetelmät ja työkalut tuntuvat olevan parempia kuin toiset. Lukuvuoden 2005-2006 päätteeksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto päätti päivittää ohjelmoinnin perusopetusta, ja kokeili siirtymistä Python-ohjelmointikieleen ohjelmoinnin alkeiskursseilla. Koska kurssin varsinaiset muutokset keskittyivät tekniseen infrastruktuuriin, tutustuttiin alustavassa kirjallisuustutkimuksessa ensin erilaisiin lähestymistapoihin,aiempiin tapauksiin sekä mielekkäiden työkalujen löytämiseen. Tässä diplomityössä perehdytään ohjelmoinnin opetuksen työkaluihin sekä erityisesti Python-ohjelmointikielen hyödyntämiseen ohjelmoinnin perusopetuksessa. Diplomityö esittelee useita lähestymistapoja sekä keskittyy tutkimaan Pythonin soveltuvuutta alkeisopetuksen käyttötarkoituksiin. Diplomityö tutustuu myös Lappeenrannassa järjestetyn ohjelmoinnin perusteiden kurssin tuloksiin, ja analysoi sitä, pystyikö Python-pohjainen kurssi toteuttamaan teknisen yliopiston sille asettamat vaatimukset. Lopuksi aineistosta analysoidaan jatkotutkimuksen tarpeita sekä pyritään löytämään ne osa-alueet, joita näissä jatkotutkimuksissa tulisi vielä kehittää. Ability to read and write programs is something that seems to be a difficult thing to teach. There are no obvious best practices, nor are there any so-called silver bullets, that would solveall the problems. However, there are some practices and applications that have tendency to give better results than others, so election of the infrastructure is something that you should design with care. After the spring semester of 2006 Lappeenranta University of Technology decided to modernize its courses on programming and adapt to Python as a first programming language. Mostly the modernization process was done by creating new infrastructure for the course by conductinga literature survey to find similar cases and best appliable tools. This Master's thesis consists of introduction to different approaches on novice-oriented programming courses and teaching tools. It also introduces Python as a first language and discusses some characteristics and issues usually related to it. Thesis also introduces results collected from the first Python-based programming course and analyzes if it was an improvement over the previous courses. Finally, we also search for topics that require additional research and discuss some topics related to the problems and issues related to the modernization process itself.

 • Other research product . 2012
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Järvisalo, Markus;
  Country: Finland

  Dynaamisia simulointimalleja tarvitaan, jotta voidaan tarkastella järjestelmän käyttäytymistä ajan funktiona. Simulointimallilla voidaan simuloida järjestelmän lähtö erilaisilla herätteillä. Mallin avulla saadaan myös tarkempi käsitys järjestelmästä ja sen osa-alueista, koska simulointimallista voidaan tarkastella sellaisia asioita, jotka voivat olla oikeasta järjestelmästä vaikeasti mitattavia. Tässä työssä kehitetään LUT Energian hyötysuhdemittapaikan keskikokoista kalorimetriä approksimoiva dynaaminen lämmönsiirtomalli käyttäen Matlab® Simulink -ohjelmistoa. Kehitetyn lämmönsiirtomallin tarkkuutta arvioidaan todellisella järjestelmällä tehdyillä mittauksilla. Työssä käytetään karkeita approksimaatioita, jotka tulee korvata tarkemmilla matemaattisilla malleilla jatkokehitystä varten. Työssä kehitetty dynaaminen lämmönsiirtomalli approksimoi todellisen järjestelmän vastetta lämmitysvaiheessa keskimääräisenvirheen ±0,19 °C tarkkuudella. Dynamic simulation models are required to analyze the behaviour of a specific system as a function of time. The model can simulate the system output with different inputs. By creating these kinds of models we can also gain a more defined understanding about different subparts of the system because you can observe parts of the simulated system that would be hard or impossible to measure from the real system. In this bachelor’s thesis work a dynamic heat exchange model is developed to approximate a mid-size calorimeter from LUT Energy department’s efficiency measurement place using Matlab® Simulink software. The accuracy of the developed dynamic heat exchange model is verified by using measurements from the real system. Crude approximations were used in the development of this model and those should be replaced by mathematical models in the next stage of development of this model. The developed heat exchange model approximates the real system with a mean error of ±0,19 °C in the heating phase.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Arkima, Svetlana;
  Country: Finland

  Maatalouden lietelannasta saatavien ravinteiden talteenotto ja kierrätys ovat viime aikoina nousseet yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Ravinteiden tehokas kierrätystapa saadaan ai-kaiseksi käsittelemällä lietelantaa. Lannan käsittelyketjuja on monenlaisia; tässä työssä naudan lannan käsittelyketju muodostuu separoinnista ja mädätyksestä. Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää naudan lannan mekaanisen separoinnin ja logistiikan kannattavuus märkämädätys- ja kuivamädätyskäsittelyketjussa. Käsittelyketju-jen kannattavuus tai kannattamattomuus on esitetty eri skenaarioissa muodostettujen kus-tannuslaskentojen perusteella. Skenaarioiden kustannuslaskelmat ovat toisiinsa verratta-vissa, jolloin ne voidaan asettaa niin ikään paremmuusjärjestykseen. Viides skenaario ei ole suoraan verrattavissa muihin skenaarioihin, koska siinä lannankäsittelyketjua on tar-kasteltu eri näkökulmasta, keskittämällä suurimmalle maatilalle. Mekaanisista separaattoreista tarkasteltiin työssä ruuvipuristinta, dekantterilinkoa ja ul-koistettua separointipalvelua. Lannan logistiikkakustannuksissa huomioitiin lannan kulje-tusta traktori- ja säiliöautolla tai traktorilla. Separoinnin kustannus liitettiin osaksi logis-tiikkakustannusta. Työn tuloksien perusteella voidaan todeta dekantterilingon separointi-kustannuksen olevan taloudellisesti kannattamattomin johtuen pienestä lantakapasiteetista ja separaattorin korkeasta investointihinnasta. Ravinteiden osalta linko osoittautui tehok-kaimmaksi menetelmäksi erottamaan ravinteet eri jakeisiin. Lannan käsittely separointipalvelulla oli edullisin skenaario, jonka vuosittaiseksi kustan-nukseksi saatiin säiliö- ja kuorma-autolla lantaa kuljetettaessa 58 700 € ja traktorilla kul-jetettaessa 60 400 €. Kallein lannan käsittely oli dekantterilingolla, jonka vuosittaiseksi kustannukseksi saatiin lantaa säiliö- ja kuorma-autolla kuljetettaessa 121 000 € ja trakto-rilla kuljetettaessa 123 300 €. Lannan separointi maatilalla osoittautui kannattavammaksi kuin käsittelemättömän lietteen kuljetus biokaasulaitokselle. Animal manure nutrient recovery and recycling has recently become important goal due to economic and environmental aspects. The effective way of recycling nutrients can be achieved with mechanical slurry treatment. Manure management has a wide range of op-tions for processing slurry. In this thesis cattle manure is processed with separation and digestion. The purpose of this thesis was to investigate mechanical separation techniques for cattle slurry and to calculate the logistic costs for both dry and wet fermentation chains. The profitability of slurry separation techniques and logistic is assessed through five different scenarios of calculated cost analyses. Scenarios one to four are comparable and can be ranked as best to worst. Fifth scenario is not directly comparable to other scenarios, be-cause it has different view perspective compared to the first four scenarios. The total slurry management profitability in the whole nutrient chain was assessed with different machinery and logistical options. Separator machines reviewed for this thesis included mechanical screw press, decanter centrifuge and outsourced separation service provider. The logistical costs for different scenarios were calculated using different equipment such as tractor or a truck with slurry container trailer. The total profitability of a scenario was calculated by combining the logistical costs and the costs coming from the separation with different labor and equipment. Manure management with separation service was the most profitable scenario, the annual costs were 58 700 € for transporting manure with a truck equipped with slurry container trailer and with a tractor 60 400 €. The most expensive manure treatment was with a de-canter centrifuge, the annual costs were 121 000 € for transporting manure with a truck equipped with slurry container trailer and with a tractor 123 300 €. Results show that sep-aration of manure on the farm turned out to be more profitable than the untreated sludge transport to biogas plant.

 • Other research product . 2015
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Hämäläinen, Henri;
  Country: Finland

  Uusiutuvan energian käyttöä Suomessa pyritään lisäämään niin, että sen osuus on 38 % energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2020. Uusia investointeja kannustetaan tekemään erilaisten tukien avulla. Uusiutuvan energian käytön kasvu luo Suomeen työllisyyttä. Bioenergia-alalla erityisesti metsähakkeen käyttö on kasvanut. Metsähaketta käytetään energialaitosten lisäksi mm. pientalojen lämmittämiseen. Tätä varten perustetaan useamman kiinteistön lämmitykseen tarkoitettuja lämpöyrityksiä. Metsähakkeen käyttö työllistää eniten sen hankinta- ja kuljetusvaiheissa. Tuulivoiman kapasiteetiksi pyritään saavuttamaan 2500 MW vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä asennettu kapasiteetti on noin 500 MW. Tuulivoimalan rakentaminen työllistää monia henkilöitä niin suunnittelun, valmistuksen kuin asennuksenkin puolelta. Aurinkopaneeleita on Suomessa asennettu noin 10 MW sähköntuotantoon. Lisäksi auringon lämpöenergiaa hyödynnetään aurinkokeräimillä. Vaikka Suomessa auringon säteilyenergian on todettu olevan riittävän suuri aurinkosähkön tuottamiseen, on aurinkovoiman hyödyntäminen vasta alkutekijöissä Suomessa. Aurinkoenergia työllistää suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen työntekijöitä.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Matela, Mika;
  Country: Finland

  Tutkielmassa analysoitiin Liikenneviraston vuoden 2014 hankintakyselyn tietoja tilastollisin menetelmin organisaation hankintojen tehokkuustekijöiden selvittämiseksi. Työssä luotiin hankintojen tehokkuutta selittävä malli kirjallisuuskatsauksen ja Liikenneviraston hankintakyselytietojen faktorianalyysin perusteella. Mallia testattiin tämän jälkeen regressioanalyysillä, joka osoitti, että hankintojen tehokkuutta selittivät tilastollisesti merkittävästi asiakastarpeet, hankintojen riskit ja hankintojen tuki ja hankintastrategia tekijät. Luodussa mallissa hankintojen tehokkuutta selitti tilastollisesti suuntaa antavasti toimittajien ja hankintojen kestävä kehittäminen-tekijä. Tutkielmassa selvitettiin esimerkinomaisesti viraston konsultointipalvelut-hankintakategorian hankintaosaamisia, jotka selittävät hankintojen tehokkuutta työssä muodostetussa mallissa. Tutkielman perusteella hankintojen tehokkuutta kuvaavan mallin tekijöitä selittivät eniten analysointi-, laadunhallinta-, kommunikointi-, asiakassuuntautuneisuus-, muutoksenhallinta- ja riskienhallintaosaamiset tutkitussa hankintakategoriassa. Lopputyössä käytettyjä analysointimenetelmiä on sovellettavissa muissa hankintakategorioissa. This thesis analysed the Finnish Transport Agency (FTA) year 2014 purchasing survey data using statistical methods to determine the antecedents of purchasing performance. The study created a model for purchasing performance based on a literature review and a factor analysis of the FTA purchasing survey information. The model was then tested using regression analysis, which showed that purchasing performance was explained statistically significantly by customer needs, purchasing risks and purchasing support and purchasing strategy factors. In the constructed model, purchasing performance was explained statistically directionally by the supplier and purchasing sustainable development factor. The thesis studied, as an example, the agency’s Consulting Services Purchasing Category purchasing competencies that explain the purchasing performance in the model created. On the basis of the study, the purchasing performance was explained mostly by analysis, quality management, communication, customer orientation, change management, and risk management skills. The methods of analysis used in the thesis are suitable for other applications in other purchasing categories.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Suikkanen, Perttu;
  Country: Finland

  Sähkön loppukäytön muutosten seurauksena energiankulutus laskee, mutta samalla jakeluverkon mitoitusperusteena olevat huipputehot säilyvät ennallaan. Nykyisten kulutusmaksupainotteinen hinnoittelu aiheuttaa näin verkkoyhtiöiden liikevaihdon laskemisen investointitarpeen säilyessä kuitenkin ennallaan. Siirtohinnoittelua tulee tämän pohjalta kehittää loppukäyttäjien käyttämään tehoon perustuvaksi, jotta sähkönkäytön muutokset sekä verkkoyhtiöiden liikevaihto kehittyvät samaan suuntaan. Tehohinnoittelun avulla voidaan myös parantaa asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia siirtomaksunsa suuruuteen, verrattuna nykyisiin pääsulakekoon perustuviin perusmaksuihin verrattuna. Tässä diplomityössä tutkitaan tehopohjaisen siirtohinnoittelun kehittämistä Mäntsälän Sähkö Oy:n pienjänniteasiakkaille vuosien 2013-2015 etäluettavasta energiamittauksesta saatujen asiakkaiden tuntitehojen avulla. Tutkimuksen kohteena on kaksi vaihtoehtoa tehopohjaisen siirtotariffin muodostamiseksi, jotka ovat asiakkaan tilaustehoon perustuva tehokaista ja liukuvan 12 kuukauden suurimpien tuntitehojen keskiarvoon pohjautuva tehohinnoittelu. Työn tavoitteena on löytää tutkittavista siirtotariffeista mahdollisimman asiakaslähtöinen ja tasaisen sekä ennustettavan verkkoyhtiön liikevaihdon mahdollistama siirtotariffi. Siirtohinnoittelun veloitusperustetta muutettaessa yksittäisten asiakkaiden suuria ja äkillisiä siirtomaksun muutoksia pyritään ehkäisemään tutkimalla käyttöönottovaiheeseen muodostettavaa tariffia. Changes in electricity usage will reduce consumers’ electricity consumption, but in the same time power usage will stay on the same level. At the moment distribution tariffs are strongly based on the consumption fee, which means that it will reduce the turnover of distribution system operators. Because of the power-based distribution network’s dimensioning the need of the capital for investments will not change. Distribution pricing has to be changed to power-based that electricity usage and the turnover of distribution system operators will develop to the same direction. Power-based tariffs can make better possibilities for consumers to affect their transmission fees compared to the current basic fees which are based on the size of the main fuse. In this master’s thesis power-based tariff is studied for small voltage customers of Mäntsälän Sähkö Ltd with using consumers’ hourly data from automatic meter reading of years 2013-2015. This thesis concentrates to two power-based tariff types which are power band pricing and tariff based on the consumers’ mean value of some of the annual peak powers. The main aim is to find from the presented tariff types as customer oriented tariff as possible. At the same time the power-based tariff has to produce predict-able and steady turnover for the distribution system operator. Significant and sudden changes of the consumer’s distribution fee are tried to be prevented with the introduction phase of the power-based tariff.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Heikkilä, Topias;
  Country: Finland

  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää olemassa olevat kaupalliset hitsauksen mallinnus- ja simulointiohjelmistot. Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Ohjelmistojen selvittäminen toteutetaan Googlea käyttämällä. Ohjelmistojen kotisivuilta kerätään ohjelmistoista saatavilla oleva tiedot. Puuttuvat tiedot sekä epäselvyydet pyritään täydentämään ja selventämään ottamalla yhteys ohjelmistojen kehittäjiin. Ohjelmistoista pyritään selvittämään niissä olevat hitsausmoduulit, materiaalikirjaston olemassaolo sekä hitsausprosessien simulaatiotapa. Tutkittavia ohjelmistoja löytyi yhteensä kuusi kappaletta. Ohjelmistojen väliset erot ovat suuria. Osa ohjelmistoista keskittyy vain yhteen tiettyyn hitsausprosessiin ja osalla ohjelmistoista voidaan simuloida useita eri prosesseja. Vaikka ohjelmistot eroavat toisistaan ominaisuuksiltaan, käyttävät ne kuitenkin samojen hitsausprosessien simuloimiseen samoja perusperiaatteita. Ohjelmistojen erojen takia ei voida valita yhtä parasta ohjelmistoa. Jokaisen ohjelmiston hankkimista miettivän tulee valita ohjelmisto omien preferenssien pohjalta. The purpose of the study is to elucidate existing commercial programs for welding modeling and simulation. The research is carried out as a literature review. The search of the programs is performed using Google. Information available about the software is collected from the software's website. Missing information, as well as ambiguities, are sought to be supplemented and clarified by contacting software developers. The aim is to find out the welding modules in the software, the existence of the material library, and the simulation method of welding processes. A total of six software programs were found to the study. There are few big differences between programs. Some program focuses on only one specific welding process and some programs can simulate several different processes. Although the programs differ in its features, they still use the same basic principles to simulate the same welding processes. Due to software differences, one cannot choose the best program. Everyone considering purchasing welding simulation software should choose the software based on their own preferences.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.