Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
73 Research products

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Other ORP type
 • Turkish
 • Kütahya Dumlupınar University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kucur, Cüneyt; Erdoğan, Onur; Tok, Sermin; Şanal, Bekir; +2 Authors

  Konka bülloza,havalanmış (pnömatize) veya içinde bir havalı hücre bulunan orta konka için kullanılan bir terimdir. Genellikle asemptomatik olmakla birlikte pnömatizasyonun büyüklüğüne ve nazal septumla olan ilişkisine göre burun tıkanıklığı semptomları verebilir ve ostiomeatal komplekse bası oluşturmakta ise tikanmasina neden olarak sinüzite yol açabilir. Piyosele dönüşmesi nadirdir. Dev konka bülloza endoskopİk muayenede orta konkanin genişlemiş bir bölümü olarak görülür. Konka bülloza kesin tanısı paranazal sinus bilgisayarlı tomografisi (BT) ile koyulur. Tedavisinde endoskopik olarak orta konkanın lateral parsiyel rezeksiyonu yeterli ve minimal invazif bir yöntemdir. Bu yazıda sağ nazal pasajı tamamen tıkayan ve nazal vestibüle kadar uzanım gösteren ve aynı tarafta sinüzite yol açan tek taraflı dev konka bülloza piyoseli olgusu sunulmuştur. “Concha bullosa” is the term used for pneumatized or air cell-containing middle turbinate. It is usually asymptomatic. However, depending on its size, contact with the nasal septum and infringement to the ostio-meatal complex, it may cause nasal obstruction and sinusitis. Rarely, it turns into a “pyocele”. Giant or extensive concha bullosa is seen as an enlarged portion of middle turbinate. It is diagnosed through paranasal computarized tomography. Endoscopic partial medial resection of the enlarged turbinate is sufficient for its surgical treatment. We herewith present a case with extensive concha bullosa, which transformed into a pyocele and extended to the nasal vestibule. It had caused total nasal obstruction and complicated with the sinusitis on the same side.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Hasan Hüseyin Balıkçı; İsa Özbay;

  Melkersson Rosenthal sendromu (MRS) yineleyen periferik fasiyal paralizi, orofasiyal ödem ve fissürlü dil triadı ile karakterize nöro-mukokütan granülomatöz bir hastalıktır. Klasik triadın görülmesi çok enderdir ve genellikle monosemptomatik tutulum izlenir. Fasial paralizi genellikle tek taraflıdır. MRS etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Bulgular sıklıkla spontan olarak veya medikal tedaviyle düzelir fakat bazı hastalarda sendrom progresif bir seyirle cerrahi tedavi gerektirebilir. Hastalık ender görüldüğünden, tanıda gecikmeler sıklıkla söz konusu olmaktadır. Bu makalede MRS tanısı konulan 28 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Beşinci kez periferik fasiyal paralizi, alt dudakta yineleyen ödem ve fissürlü dil yapısı ile hasta MRS'nin klasik triadına sahipti. Oral prednizolon tedavisi düzenlenen hastada fasiyal paralizi 3. haftadan itibaren klinik olarak House Brackmann evre 4'ten evre 2' ye geriledi. Melkersson-Rosenthal syndrome (MRS) is a neuromucocutaneous granulomatous disease which is characterized by a triad of recurrent facial nerve palsy, orofacial edema, and fissured tongue. Classic triad is extremely rare and usually monosymptomatic involvement is seen. Facial paralysis is usually unilateral. Etiology of MRS is not fully understood. Symptoms often resolve spontaneously or with medical therapy, but some patients may require surgical treatment with a progressive course. Since the disease is uncommon, diagnosis usually delays. In this article, the 28 year-old female patient diagnosed with MRS is presented. For the fifth time facial paralysis, lower lip with recurrent edema and fissured tongue structure had the classic triad of MRS. Facial paralysis of patient declined from House Brackmann grade 4 to grade 2 with oral prednisolone therapy at 3 week.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;

  COVID-19 salgınının yaratacağı ekonomik tahribat ve politika yapıcılar tarafından ortaya atılan teşvik paketleri üzerine medyada oldukça yoğun bir tartışma söz konusu. Bir süredir gönüllü olarak evde kalma yoluyla çalışmalar sürüyor. Sosyal mesafelendirmenin salgının yayılmasının önlenmesi için en etkili yöntem olduğu göz önüne alındığında diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu tedbirler sıkılaştırılarak sokağa çıkma yasağına gerek görülebilir. Temel gıda ve sağlık ihtiyaçlarını sağlayanlar dışında insanların evlerine kapanması durumunda, iktisadi işlerin de sekteye uğrayacağı aşikâr. Böyle bir durumda işlerin ne kadarı evden yürütülebilir? Biz bu yazıda virüsün yayılmasından sonra alınan sosyal mesafe tedbirleri (veya daha sıkı tedbirler) bağlamında Türkiye’de hangi mesleklerin evde yapılmaya müsait olduğunu, bunların bölgesel ve endüstriyel bazda nasıl farklılıklar gösterdiklerini ve ücretlerden aldıkları payları belirlemeye çalıştık. Bu çalışma mevcut şartların, meslek grupları, sektörler ve de bölgeler üstündeki olası etkileri hakkında bir fikir edinmeyi hedefledik.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Noyan Aydın; Elif Yalçın;

  Raising the quality of life of people and depending on this raising the levels of satisfaction is one of the basic goals of all public institutions and organizations. Determination of the needs of the people and elimination of deficiencies in this subject will increase the level of satisfaction of the people. This study, which aimed at determining the extent to which this target could be approached in the southeastern Anatolia provinces, examined the levels of satisfaction with public services for people where live in nine provinces by multidimensional scaling analysis. With the findings of the analysis, comparative inferences have been obtained regarding to social security institution services, health services, education services, judicial services, public order services, and transportation services for provinces of Southeast Anatolia region. When the satisfaction of the public services of the Southeastern Anatolia Region is taken into consideration, it is determined that Şırnak is in a very different position from the general tendency, while the result is that there are significant differences in terms of provinces. İnsanların yaşam kalitesinin ve buna bağlı olarak memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temel hedeflerinden birisidir. Halkın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesiyle halkın memnuniyet düzeyleri yükseltilebilecektir. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde bu hedefe ne ölçüde yaklaşılabildiğinin tespiti amacıyla yapılan bu çalışmada, dokuz ilde yaşayan halkın kamu hizmetlerinden memnun olma düzeyleri çok boyutlu ölçekleme analizi aracılığıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ile sosyal güvenlik kurumu hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, adli hizmetler, asayiş hizmetleri ve ulaştırma hizmetleri açısından Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller bazında halkın memnuniyet düzeylerine ilişkin bazı karşılaştırmalı çıkarımlar elde edilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kamu hizmetlerinden memnuniyetleri ele alındığında, iller açısından önemli farklılıkların olduğu sonucu elde edilirken, Şırnak'ın genel eğilimden oldukça farklı bir konumda yer aldığı tespit edilmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Hasan Hatipoğlu; Müjgan Hatipoğlu Güngör;

  Tekrarlayan aftöz ülserler toplumda oldukça sık izlenmektedir. Etyolojisi günümüzde henüz tam olarak bilinmemekle birlikte genetik, immünolojik, hematolojik ve mikrobiyolojik nedenlerin klinik tablonun gelişiminde rol aldığı düşünülmektedir. Lokal travma, stres, hormonal değişiklikler gibi faktörlerin de bu tablonun oluşumunda etkili olduğu ileri sürülmektedir. Tekrarlayan aftöz ülserlerin tedavi yaklaşımında birçok yöntem önerilmektedir. Ancak günümüzde tedavinin temeli ağrının kontrol edilmesi, iyileşmeyi hızlandırmak ve ortaya çıkış sıklığını azaltmaya çalışmaktır. Bu derlemede güncel literatür çerçevesinde tekrarlayan aftöz ülserlerin klinik bulguları, nedenleri ve tedavi seçenekleri gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. Recurrent aphthous ulcers are one of the most common oral mucosal disorders. Etiology of recurrent aphthous ulcers remains unknown. Genetic, immunologic, hematological and microbial factors are potential etiologic factors. Local trauma, stress and hormonal changes are suggested to be responsible in the formation of recurrent aphthous ulcers. Many treatment modalities are proposed for the management of aphthous ulsers. Treatment goals include pain control, promote healing, duration and reduce frequency of the ulcerative lesions. In this article of current literature, clinical aspects, causes and treatment options of recurrent aphthous ulcers are reviewed and discussed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Seven, Ali; Hassa, Hikmet;

  İn vitro-fertilizasyon protokollerinde gonadotropin salgılatıcı hormon antagonistleri (GnRHA)'nin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte gonadotropin salgılatıcı hormon agonistleri (GnRHa)'nin final oosit matürasyonu için kullanımı mümkün olmuştur. Bu durum; insan koryonik gonadotropini (hCG) kullanımı ile kıyaslayınca ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS)'nun belirgin olarak azalmasına neden olmuştur. Bu alandaki son gelişmeler GnRHa kullanımı önerisini güçlendirmiştir. Bu konuda yapılan ilk çalışmalar; standart luteal faz desteği (LFD) protokolleri uygulanmasına rağmen GnRHa tetikleme sonrasında belirgin luteal faz yetmezliği geliştiğini göstermiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda modifiye ve yoğun LFD protokolleri kullanılarak; hCG tetikleme ile kıyaslanabilecek kadar iyi reprodüktif sonuçlar elde edilmiştir. GnRH-A eşliğinde yapılan ovaryan stimülasyon protokolü ve GnRHa tetiklemenin birlikte kullanıldığı tedavi şekli, kontrollü ovaryan hiperstimülasyona normal ve yüksek ovaryan yanıt veren hastalarda tercih edilmektedir. Ayrıca, GnRHa tetikleme; stimülasyona verilen ovaryan yanıtı hesaba katarak bireyselleştirilmiş LFD uygulama imkanı sağlamaktadır. Yapılan son çalışmaların sonuçlarına bakarak; gelecekte GnRH-A protokol uygulanan bütün hastalarda modifiye LFD protokollerinin takip ettiği GnRHa tetiklemenin kullanılacağını söylemek mümkündür. Ayrıca "dual trigger" ve yoğun LFD uygulamaları ile oldukça iyi reprodüktif sonuçlar elde etmenin mümkün olacağı kanaati oluşmuştur. Afterthe introduction of gonadotropin releasing hormone antagonists (GnRH-A) for use in in vitro fertilization protocols, utilization of gonadotropin releasing hormone agonists (GnRHa) for final oocyte maturation has become possible. This practice led to a remarkable decrease in frequency of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) when compared to the use of human chorionic gonadotropin (hCG). Recent knowledge in this field supports the grounds for utilization of GNRHa. Initial studies on this subject showed significant rate of luteal phase failure following GNRHa trigger, despite administration of standard luteal phase support (LPS) protocols. Later studies used modified and dense LPS protocols with favorable reproductive results that are comparable to hCG trigger. Combination of GnRHa trigger with ovarian stimulation protocol accompanied with GnRH-A is preferred in patients who give normal or elevated response to controlled ovarian hyperstimulation. Moreover, GnRHa trigger enables personalized LPS applications by accounting for ovarian response to stimulation. Considering the results of recent studies, it is possible to say that GnRHa trigger followed by modified LPS protocols will be administered in all patients undergoing GnRH-A protocol in the future. Furthermore, it has been convinced that quite favorable reproductive results would possibly be achieved with utilization of "dual trigger" and dense LPS applications.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  İsa Özbay; Reşit Murat Açıkalın; Turgut Yüce; Ahmet Alp; +1 Authors

  Boyunda şişlik şikayeti ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvuran 59 yaşında bir bayan hastanın, yapılan fiziksel muayenesinde boyun ön bölümünde, tiroid lojuna uyan bölgede, yutkunmakla hareketli 1,5x1 cm'lik kitle palpe edildi. Hastanın şikayetleri üç ay önce başlamış olup, başka bir şikayet tariflemiyordu. Hastanın fT3, fT4, TSH, kalsiyum değerleri ve diğer laboratuvar testleri normaldi. Hastanın istenen boyun ultrasonografisinde bilateral en büyüğü solda lateralde 12x8 mm çaplı kistik olmak üzere bilateral dört-beş adet izoekojen nodüller olduğu görüldü. Hastaya yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde az sayıda tirosit kümeleri olduğu görüldü. Multinodüler guatr ön tanısıyla hastaya total tiroidektomi yapıldı. Post-operatif hastanın yapılan endoskopik larenks muayesinde vokal kordlar bilateral hareketli ve doğaldı. Kalsiyum değerleri normal seyreden hasta, post-operatif ikinci gün gerekli önerilerle taburcu edildi. Patolojik tanısı schwannom olarak rapor edildi. Hastanın altı aylık takiplerinde herhangi bir problem görülmedi. Schwannom, baş boyun bölgesinde sık görülmesine rağmen tiroid bezinde görülmesi oldukça nadirdir. Schwannom, tiroid bezinde nodül olarak tespit edilip, nodüler guatr olarak yorumlanabilir. A 59-year-old female patient was referred to our Ear, Nose and Throat Department at Haseki Training and Research Hospital complaining of neck swelling for the past three months. Physical examination revealed a palpable anterior neck mass measuring 1.5x1 cm in the thyroid gland. The mass was moving with swallowing. Laboratory tests, such as fT3, fT4, TSH and calcium were normal. Ultrasonography showed four-five nodules with the biggest one measuring 12x8 mm. Fine needle aspiration biopsy was done and a few thyrocyte clusters were detected. Thyroidectomy was done with the pre-diagnosis of multinodular goiter. On postoperative examination, the vocal cords were mobile and native bilaterally. Calcium values were normal and the patient was discharged with necessary recommendations. Six-month followup was uneventful. Schwannoma can be misdiagnosed as thyroid nodule. Although schwannoma is frequently seen in the head and neck region, it is rarely observed in the thyroid gland.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;

  COVID-19 salgınının işgücü piyasasının genelini aynı şiddetle etkilemeyeceği, belirli kesimleri daha çok etkileyeceği konusunda yoğun bir tartışma -hatta bir konsensüs- söz konusu. Örneğin İngiltere ve ABD için yapılan bazı çalışmalar, özellikle düşük gelirli ve kısa dönemli iş kontratlarına sahip gençlerin daha çok etkileneceğini belirtiyor.[1] Yine başka bir çalışma da İngiltere’de küçük işletmelerde çalışan erkeklerin yaklaşık yüzde 8 civarında bir ücret kaybı yaşayacağını öngörüyor.[2] Türkiye’de ise genç işsizliğin yüzde 40’lara varacağı[3], halıhazırdaki gelir desteklerinin savunması düşük kesimleri korumaya yetmeyeceğini tahmin eden çalışmalar mevcut.[4] 12 Nisan 2020’de Sarkaç’ta yayınlanan önceki yazımızda[5] Türkiye’de mesleklerin ne kadarının evden yapılabildiğini, bu mesleklerin sektörel, bölgesel ve ana meslek kolları bazında incelemiş, eğitim düzeyi ile evden çalışabilme ilişkisine de kısaca değinmiştik. Bu yazıda ise eğitim boyutunu daha detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra, evden çalışmanın gelir eşitsizlikleri ve kayıt dışı istihdam ile olan ilişkisini TÜİK’in 2018 yılına ait Hanehalkı İşgücü Araştırması Anketine dayalı olarak inceleyip yorumlamaya çalışacağız.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ramazan Kılıç; Nurettin Urgun;

  Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye potansiyeli ve ekonomik katkılarına yönelik stratejiler incelenmiştir. Fosil enerji kaynakları rezervlerinin her geçen gün azalması ve enerjiye duyulan ihtiyacın ise ciddi oranlarda artması, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini de aynı ölçüde arttırmaktadır. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olması ve ekonomik kaynaklarını bu yönde harcaması, Milli Hasıla'da kayıplara yol açmakta, iktisadi büyüme ve kalkınmada ağır yaralar alabilmektedir. Türkiye'nin kendi enerjisini üretmesinin ve dışa bağımlı olmaktan kurtulmasının yolu; temiz ve yenilenebilir olan güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle gibi enerji kaynaklarına yönelmekten ve bu yönde stratejik iktisadi-siyasi kararlar almaktan geçmektedir. Yenilenebilir enerji ve bu enerjilerin üretimde kullanılmasıyla ilgili çok fazla kitap, tez, makale yazılması ve bununla ilgili önemli çalışmaların yapılmış olması yenilenebilir enerjinin önemini kanıtlar niteliktedir. Fakat yapılan tüm çalışmalar yenilenebilir enerjinin Türkiye ekonomisi için olan etkilerinin ve enerjide dışa bağımlılığın cari açık ile olan ilişkisini bir bütün şeklinde ele almamıştır. Ayrıca yerli yenilenebilir enerjinin yerli teknolojik alt yapı ve malzemeleri ile kullanılmasının istihdama yönelik etkilerinin ülke kalkınmasındaki rolü üzerinde de istenilen araştırmaların olmayışı bu anlamda bu çalışmayı özgün kılmaktadır. Çalışmanın amacını, enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye'nin, ekonomi için olumsuz olan bu durumdan kurtulabilmesine yönelik katkıların ortaya konulması ve Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları potansiyellerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. In this study, strategies for contribution of renewable energy resources and economic potential of Turkey it was investigated. Fossil energy sources is the need for every reduction and energy reserves increasing the importance of renewable energy sources equally. Turkey is dependent on foreign energy expenditure and economic resources in this direction, it leads to loss of the National Revenue, on economic growth and development can be severely wounded. Turkey's way to get rid of their energy production and dependence on foreign; the clean and renewable solar, wind, geothermal and biomass energy sources such as being directed to the strategic direction and economic passes to take political decisions. Too many books on the use of renewable energy and the production of this energy, thesis, article writing and proves the importance of renewable energy have been made about this important work. But all the studies carried out and its relationship with the current account deficit and dependence on foreign sources of energy for the impact on Turkey's economy is to address renewable energy as a whole. Also local renewable energy is also used by local effects for employment of technological infrastructure and materials required research on the role of the country's lack of development makes this work unique in this sense. The purpose of the study, which is largely dependent on foreign energy, Turkey's contribution to the monitoring of the negative ones may escape from this situation and renewable energy sources in Turkey constitutes evaluating the potential for the economy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Serin, Emre; Taşkın, Halil;

  The aim of this study was to examine the association between anaerobic endurance and vertical jump in elite athletes. A total of 14 elite male athletes from two different branches (boxing n 6, handball n 8) participated in the study. Average age of the athletes who participated in the study was 20.25±1.03 years, while average heights were 1.80±0.08 cm, average body weights were 77.14±18.91 kg, average years of doing sports was 9.87±3.31 years and the average number of playing in a national team was 10.0 ± 3.31. Smart speed lite was used to determine vertical jump while 3 corner running test was used to determine anaerobic endurance. Heart rates of all athletes were measured before warm up, after warm up and anaerobic endurance test by using a Polar watch. Significant association was found between anaerobic endurance and vertical jump performances (p<0.05) and it was concluded that athletes with good vertical jump skills also had good anaerobic endurance. As a conclusion, it was found that vertical jump explained anaerobic endurance with a rate of 0.34 and one unit change in the vertical jump influenced anaerobic endurance at a rate of 0.21. Bu araştırmanın amacı elit sporcularda anaerobik dayanıklılık ile dikey sıçrama arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya elit seviyede, iki farklı branşta (boks n6, hentbol n8) toplam 14 gönüllü erkek sporcu katılmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların, yaş ortalamaları; 20,251,03 yıl, boyları; 1,800,08 m, vücut ağırlığı ortalamaları; 77,1418,91 kg, spor yaşı ortalaması; 9,873,31 yıl, milli olma sayıları ortalaması; 10,03,31dir. Araştırmada dikey sıçramanın belirlenmesi için smart speed lite sistemi, Anaerobik dayanıklılık belirlenmesinde ise üç köşe koşu testi kullanıldı. Tüm sporcuların kalp atım sayıları; ısınmadan önce, ısınmadan sonra ve anaerobik dayanıklılık koşu testinden sonra polar saat kullanılarak kaydedildi. Anaerobik dayanıklılık ve dikey sıçrama performansları arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiş olup (p0,05), dikey sıçrama yeteneği iyi olan sporcuların aynı zaman da anaerobik dayanıklılıklarının da iyi olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak, dikey sıçramanın anaerobik dayanıklılığı 0,34 oranında açıkladığı ve dikey sıçramadaki 1 birimlik değişimin anaerobik dayanıklılığı 0,21 oranında etkilediği bulunmuştur.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
73 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kucur, Cüneyt; Erdoğan, Onur; Tok, Sermin; Şanal, Bekir; +2 Authors

  Konka bülloza,havalanmış (pnömatize) veya içinde bir havalı hücre bulunan orta konka için kullanılan bir terimdir. Genellikle asemptomatik olmakla birlikte pnömatizasyonun büyüklüğüne ve nazal septumla olan ilişkisine göre burun tıkanıklığı semptomları verebilir ve ostiomeatal komplekse bası oluşturmakta ise tikanmasina neden olarak sinüzite yol açabilir. Piyosele dönüşmesi nadirdir. Dev konka bülloza endoskopİk muayenede orta konkanin genişlemiş bir bölümü olarak görülür. Konka bülloza kesin tanısı paranazal sinus bilgisayarlı tomografisi (BT) ile koyulur. Tedavisinde endoskopik olarak orta konkanın lateral parsiyel rezeksiyonu yeterli ve minimal invazif bir yöntemdir. Bu yazıda sağ nazal pasajı tamamen tıkayan ve nazal vestibüle kadar uzanım gösteren ve aynı tarafta sinüzite yol açan tek taraflı dev konka bülloza piyoseli olgusu sunulmuştur. “Concha bullosa” is the term used for pneumatized or air cell-containing middle turbinate. It is usually asymptomatic. However, depending on its size, contact with the nasal septum and infringement to the ostio-meatal complex, it may cause nasal obstruction and sinusitis. Rarely, it turns into a “pyocele”. Giant or extensive concha bullosa is seen as an enlarged portion of middle turbinate. It is diagnosed through paranasal computarized tomography. Endoscopic partial medial resection of the enlarged turbinate is sufficient for its surgical treatment. We herewith present a case with extensive concha bullosa, which transformed into a pyocele and extended to the nasal vestibule. It had caused total nasal obstruction and complicated with the sinusitis on the same side.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Hasan Hüseyin Balıkçı; İsa Özbay;

  Melkersson Rosenthal sendromu (MRS) yineleyen periferik fasiyal paralizi, orofasiyal ödem ve fissürlü dil triadı ile karakterize nöro-mukokütan granülomatöz bir hastalıktır. Klasik triadın görülmesi çok enderdir ve genellikle monosemptomatik tutulum izlenir. Fasial paralizi genellikle tek taraflıdır. MRS etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Bulgular sıklıkla spontan olarak veya medikal tedaviyle düzelir fakat bazı hastalarda sendrom progresif bir seyirle cerrahi tedavi gerektirebilir. Hastalık ender görüldüğünden, tanıda gecikmeler sıklıkla söz konusu olmaktadır. Bu makalede MRS tanısı konulan 28 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Beşinci kez periferik fasiyal paralizi, alt dudakta yineleyen ödem ve fissürlü dil yapısı ile hasta MRS'nin klasik triadına sahipti. Oral prednizolon tedavisi düzenlenen hastada fasiyal paralizi 3. haftadan itibaren klinik olarak House Brackmann evre 4'ten evre 2' ye geriledi. Melkersson-Rosenthal syndrome (MRS) is a neuromucocutaneous granulomatous disease which is characterized by a triad of recurrent facial nerve palsy, orofacial edema, and fissured tongue. Classic triad is extremely rare and usually monosymptomatic involvement is seen. Facial paralysis is usually unilateral. Etiology of MRS is not fully understood. Symptoms often resolve spontaneously or with medical therapy, but some patients may require surgical treatment with a progressive course. Since the disease is uncommon, diagnosis usually delays. In this article, the 28 year-old female patient diagnosed with MRS is presented. For the fifth time facial paralysis, lower lip with recurrent edema and fissured tongue structure had the classic triad of MRS. Facial paralysis of patient declined from House Brackmann grade 4 to grade 2 with oral prednisolone therapy at 3 week.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;

  COVID-19 salgınının yaratacağı ekonomik tahribat ve politika yapıcılar tarafından ortaya atılan teşvik paketleri üzerine medyada oldukça yoğun bir tartışma söz konusu. Bir süredir gönüllü olarak evde kalma yoluyla çalışmalar sürüyor. Sosyal mesafelendirmenin salgının yayılmasının önlenmesi için en etkili yöntem olduğu göz önüne alındığında diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu tedbirler sıkılaştırılarak sokağa çıkma yasağına gerek görülebilir. Temel gıda ve sağlık ihtiyaçlarını sağlayanlar dışında insanların evlerine kapanması durumunda, iktisadi işlerin de sekteye uğrayacağı aşikâr. Böyle bir durumda işlerin ne kadarı evden yürütülebilir? Biz bu yazıda virüsün yayılmasından sonra alınan sosyal mesafe tedbirleri (veya daha sıkı tedbirler) bağlamında Türkiye’de hangi mesleklerin evde yapılmaya müsait olduğunu, bunların bölgesel ve endüstriyel bazda nasıl farklılıklar gösterdiklerini ve ücretlerden aldıkları payları belirlemeye çalıştık. Bu çalışma mevcut şartların, meslek grupları, sektörler ve de bölgeler üstündeki olası etkileri hakkında bir fikir edinmeyi hedefledik.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Noyan Aydın; Elif Yalçın;

  Raising the quality of life of people and depending on this raising the levels of satisfaction is one of the basic goals of all public institutions and organizations. Determination of the needs of the people and elimination of deficiencies in this subject will increase the level of satisfaction of the people. This study, which aimed at determining the extent to which this target could be approached in the southeastern Anatolia provinces, examined the levels of satisfaction with public services for people where live in nine provinces by multidimensional scaling analysis. With the findings of the analysis, comparative inferences have been obtained regarding to social security institution services, health services, education services, judicial services, public order services, and transportation services for provinces of Southeast Anatolia region. When the satisfaction of the public services of the Southeastern Anatolia Region is taken into consideration, it is determined that Şırnak is in a very different position from the general tendency, while the result is that there are significant differences in terms of provinces. İnsanların yaşam kalitesinin ve buna bağlı olarak memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temel hedeflerinden birisidir. Halkın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesiyle halkın memnuniyet düzeyleri yükseltilebilecektir. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde bu hedefe ne ölçüde yaklaşılabildiğinin tespiti amacıyla yapılan bu çalışmada, dokuz ilde yaşayan halkın kamu hizmetlerinden memnun olma düzeyleri çok boyutlu ölçekleme analizi aracılığıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ile sosyal güvenlik kurumu hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, adli hizmetler, asayiş hizmetleri ve ulaştırma hizmetleri açısından Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller bazında halkın memnuniyet düzeylerine ilişkin bazı karşılaştırmalı çıkarımlar elde edilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kamu hizmetlerinden memnuniyetleri ele alındığında, iller açısından önemli farklılıkların olduğu sonucu elde edilirken, Şırnak'ın genel eğilimden oldukça farklı bir konumda yer aldığı tespit edilmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Hasan Hatipoğlu; Müjgan Hatipoğlu Güngör;

  Tekrarlayan aftöz ülserler toplumda oldukça sık izlenmektedir. Etyolojisi günümüzde henüz tam olarak bilinmemekle birlikte genetik, immünolojik, hematolojik ve mikrobiyolojik nedenlerin klinik tablonun gelişiminde rol aldığı düşünülmektedir. Lokal travma, stres, hormonal değişiklikler gibi faktörlerin de bu tablonun oluşumunda etkili olduğu ileri sürülmektedir. Tekrarlayan aftöz ülserlerin tedavi yaklaşımında birçok yöntem önerilmektedir. Ancak günümüzde tedavinin temeli ağrının kontrol edilmesi, iyileşmeyi hızlandırmak ve ortaya çıkış sıklığını azaltmaya çalışmaktır. Bu derlemede güncel literatür çerçevesinde tekrarlayan aftöz ülserlerin klinik bulguları, nedenleri ve tedavi seçenekleri gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. Recurrent aphthous ulcers are one of the most common oral mucosal disorders. Etiology of recurrent aphthous ulcers remains unknown. Genetic, immunologic, hematological and microbial factors are potential etiologic factors. Local trauma, stress and hormonal changes are suggested to be responsible in the formation of recurrent aphthous ulcers. Many treatment modalities are proposed for the management of aphthous ulsers. Treatment goals include pain control, promote healing, duration and reduce frequency of the ulcerative lesions. In this article of current literature, clinical aspects, causes and treatment options of recurrent aphthous ulcers are reviewed and discussed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Seven, Ali; Hassa, Hikmet;

  İn vitro-fertilizasyon protokollerinde gonadotropin salgılatıcı hormon antagonistleri (GnRHA)'nin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte gonadotropin salgılatıcı hormon agonistleri (GnRHa)'nin final oosit matürasyonu için kullanımı mümkün olmuştur. Bu durum; insan koryonik gonadotropini (hCG) kullanımı ile kıyaslayınca ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS)'nun belirgin olarak azalmasına neden olmuştur. Bu alandaki son gelişmeler GnRHa kullanımı önerisini güçlendirmiştir. Bu konuda yapılan ilk çalışmalar; standart luteal faz desteği (LFD) protokolleri uygulanmasına rağmen GnRHa tetikleme sonrasında belirgin luteal faz yetmezliği geliştiğini göstermiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda modifiye ve yoğun LFD protokolleri kullanılarak; hCG tetikleme ile kıyaslanabilecek kadar iyi reprodüktif sonuçlar elde edilmiştir. GnRH-A eşliğinde yapılan ovaryan stimülasyon protokolü ve GnRHa tetiklemenin birlikte kullanıldığı tedavi şekli, kontrollü ovaryan hiperstimülasyona normal ve yüksek ovaryan yanıt veren hastalarda tercih edilmektedir. Ayrıca, GnRHa tetikleme; stimülasyona verilen ovaryan yanıtı hesaba katarak bireyselleştirilmiş LFD uygulama imkanı sağlamaktadır. Yapılan son çalışmaların sonuçlarına bakarak; gelecekte GnRH-A protokol uygulanan bütün hastalarda modifiye LFD protokollerinin takip ettiği GnRHa tetiklemenin kullanılacağını söylemek mümkündür. Ayrıca "dual trigger" ve yoğun LFD uygulamaları ile oldukça iyi reprodüktif sonuçlar elde etmenin mümkün olacağı kanaati oluşmuştur. Afterthe introduction of gonadotropin releasing hormone antagonists (GnRH-A) for use in in vitro fertilization protocols, utilization of gonadotropin releasing hormone agonists (GnRHa) for final oocyte maturation has become possible. This practice led to a remarkable decrease in frequency of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) when compared to the use of human chorionic gonadotropin (hCG). Recent knowledge in this field supports the grounds for utilization of GNRHa. Initial studies on this subject showed significant rate of luteal phase failure following GNRHa trigger, despite administration of standard luteal phase support (LPS) protocols. Later studies used modified and dense LPS protocols with favorable reproductive results that are comparable to hCG trigger. Combination of GnRHa trigger with ovarian stimulation protocol accompanied with GnRH-A is preferred in patients who give normal or elevated response to controlled ovarian hyperstimulation. Moreover, GnRHa trigger enables personalized LPS applications by accounting for ovarian response to stimulation. Considering the results of recent studies, it is possible to say that GnRHa trigger followed by modified LPS protocols will be administered in all patients undergoing GnRH-A protocol in the future. Furthermore, it has been convinced that quite favorable reproductive results would possibly be achieved with utilization of "dual trigger" and dense LPS applications.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  İsa Özbay; Reşit Murat Açıkalın; Turgut Yüce; Ahmet Alp; +1 Authors

  Boyunda şişlik şikayeti ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvuran 59 yaşında bir bayan hastanın, yapılan fiziksel muayenesinde boyun ön bölümünde, tiroid lojuna uyan bölgede, yutkunmakla hareketli 1,5x1 cm'lik kitle palpe edildi. Hastanın şikayetleri üç ay önce başlamış olup, başka bir şikayet tariflemiyordu. Hastanın fT3, fT4, TSH, kalsiyum değerleri ve diğer laboratuvar testleri normaldi. Hastanın istenen boyun ultrasonografisinde bilateral en büyüğü solda lateralde 12x8 mm çaplı kistik olmak üzere bilateral dört-beş adet izoekojen nodüller olduğu görüldü. Hastaya yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde az sayıda tirosit kümeleri olduğu görüldü. Multinodüler guatr ön tanısıyla hastaya total tiroidektomi yapıldı. Post-operatif hastanın yapılan endoskopik larenks muayesinde vokal kordlar bilateral hareketli ve doğaldı. Kalsiyum değerleri normal seyreden hasta, post-operatif ikinci gün gerekli önerilerle taburcu edildi. Patolojik tanısı schwannom olarak rapor edildi. Hastanın altı aylık takiplerinde herhangi bir problem görülmedi. Schwannom, baş boyun bölgesinde sık görülmesine rağmen tiroid bezinde görülmesi oldukça nadirdir. Schwannom, tiroid bezinde nodül olarak tespit edilip, nodüler guatr olarak yorumlanabilir. A 59-year-old female patient was referred to our Ear, Nose and Throat Department at Haseki Training and Research Hospital complaining of neck swelling for the past three months. Physical examination revealed a palpable anterior neck mass measuring 1.5x1 cm in the thyroid gland. The mass was moving with swallowing. Laboratory tests, such as fT3, fT4, TSH and calcium were normal. Ultrasonography showed four-five nodules with the biggest one measuring 12x8 mm. Fine needle aspiration biopsy was done and a few thyrocyte clusters were detected. Thyroidectomy was done with the pre-diagnosis of multinodular goiter. On postoperative examination, the vocal cords were mobile and native bilaterally. Calcium values were normal and the patient was discharged with necessary recommendations. Six-month followup was uneventful. Schwannoma can be misdiagnosed as thyroid nodule. Although schwannoma is frequently seen in the head and neck region, it is rarely observed in the thyroid gland.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;

  COVID-19 salgınının işgücü piyasasının genelini aynı şiddetle etkilemeyeceği, belirli kesimleri daha çok etkileyeceği konusunda yoğun bir tartışma -hatta bir konsensüs- söz konusu. Örneğin İngiltere ve ABD için yapılan bazı çalışmalar, özellikle düşük gelirli ve kısa dönemli iş kontratlarına sahip gençlerin daha çok etkileneceğini belirtiyor.[1] Yine başka bir çalışma da İngiltere’de küçük işletmelerde çalışan erkeklerin yaklaşık yüzde 8 civarında bir ücret kaybı yaşayacağını öngörüyor.[2] Türkiye’de ise genç işsizliğin yüzde 40’lara varacağı[3], halıhazırdaki gelir desteklerinin savunması düşük kesimleri korumaya yetmeyeceğini tahmin eden çalışmalar mevcut.[4] 12 Nisan 2020’de Sarkaç’ta yayınlanan önceki yazımızda[5] Türkiye’de mesleklerin ne kadarının evden yapılabildiğini, bu mesleklerin sektörel, bölgesel ve ana meslek kolları bazında incelemiş, eğitim düzeyi ile evden çalışabilme ilişkisine de kısaca değinmiştik. Bu yazıda ise eğitim boyutunu daha detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra, evden çalışmanın gelir eşitsizlikleri ve kayıt dışı istihdam ile olan ilişkisini TÜİK’in 2018 yılına ait Hanehalkı İşgücü Araştırması Anketine dayalı olarak inceleyip yorumlamaya çalışacağız.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ramazan Kılıç; Nurettin Urgun;

  Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye potansiyeli ve ekonomik katkılarına yönelik stratejiler incelenmiştir. Fosil enerji kaynakları rezervlerinin her geçen gün azalması ve enerjiye duyulan ihtiyacın ise ciddi oranlarda artması, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini de aynı ölçüde arttırmaktadır. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olması ve ekonomik kaynaklarını bu yönde harcaması, Milli Hasıla'da kayıplara yol açmakta, iktisadi büyüme ve kalkınmada ağır yaralar alabilmektedir. Türkiye'nin kendi enerjisini üretmesinin ve dışa bağımlı olmaktan kurtulmasının yolu; temiz ve yenilenebilir olan güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle gibi enerji kaynaklarına yönelmekten ve bu yönde stratejik iktisadi-siyasi kararlar almaktan geçmektedir. Yenilenebilir enerji ve bu enerjilerin üretimde kullanılmasıyla ilgili çok fazla kitap, tez, makale yazılması ve bununla ilgili önemli çalışmaların yapılmış olması yenilenebilir enerjinin önemini kanıtlar niteliktedir. Fakat yapılan tüm çalışmalar yenilenebilir enerjinin Türkiye ekonomisi için olan etkilerinin ve enerjide dışa bağımlılığın cari açık ile olan ilişkisini bir bütün şeklinde ele almamıştır. Ayrıca yerli yenilenebilir enerjinin yerli teknolojik alt yapı ve malzemeleri ile kullanılmasının istihdama yönelik etkilerinin ülke kalkınmasındaki rolü üzerinde de istenilen araştırmaların olmayışı bu anlamda bu çalışmayı özgün kılmaktadır. Çalışmanın amacını, enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye'nin, ekonomi için olumsuz olan bu durumdan kurtulabilmesine yönelik katkıların ortaya konulması ve Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları potansiyellerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. In this study, strategies for contribution of renewable energy resources and economic potential of Turkey it was investigated. Fossil energy sources is the need for every reduction and energy reserves increasing the importance of renewable energy sources equally. Turkey is dependent on foreign energy expenditure and economic resources in this direction, it leads to loss of the National Revenue, on economic growth and development can be severely wounded. Turkey's way to get rid of their energy production and dependence on foreign; the clean and renewable solar, wind, geothermal and biomass energy sources such as being directed to the strategic direction and economic passes to take political decisions. Too many books on the use of renewable energy and the production of this energy, thesis, article writing and proves the importance of renewable energy have been made about this important work. But all the studies carried out and its relationship with the current account deficit and dependence on foreign sources of energy for the impact on Turkey's economy is to address renewable energy as a whole. Also local renewable energy is also used by local effects for employment of technological infrastructure and materials required research on the role of the country's lack of development makes this work unique in this sense. The purpose of the study, which is largely dependent on foreign energy, Turkey's contribution to the monitoring of the negative ones may escape from this situation and renewable energy sources in Turkey constitutes evaluating the potential for the economy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Serin, Emre; Taşkın, Halil;

  The aim of this study was to examine the association between anaerobic endurance and vertical jump in elite athletes. A total of 14 elite male athletes from two different branches (boxing n 6, handball n 8) participated in the study. Average age of the athletes who participated in the study was 20.25±1.03 years, while average heights were 1.80±0.08 cm, average body weights were 77.14±18.91 kg, average years of doing sports was 9.87±3.31 years and the average number of playing in a national team was 10.0 ± 3.31. Smart speed lite was used to determine vertical jump while 3 corner running test was used to determine anaerobic endurance. Heart rates of all athletes were measured before warm up, after warm up and anaerobic endurance test by using a Polar watch. Significant association was found between anaerobic endurance and vertical jump performances (p<0.05) and it was concluded that athletes with good vertical jump skills also had good anaerobic endurance. As a conclusion, it was found that vertical jump explained anaerobic endurance with a rate of 0.34 and one unit change in the vertical jump influenced anaerobic endurance at a rate of 0.21. Bu araştırmanın amacı elit sporcularda anaerobik dayanıklılık ile dikey sıçrama arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya elit seviyede, iki farklı branşta (boks n6, hentbol n8) toplam 14 gönüllü erkek sporcu katılmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların, yaş ortalamaları; 20,251,03 yıl, boyları; 1,800,08 m, vücut ağırlığı ortalamaları; 77,1418,91 kg, spor yaşı ortalaması; 9,873,31 yıl, milli olma sayıları ortalaması; 10,03,31dir. Araştırmada dikey sıçramanın belirlenmesi için smart speed lite sistemi, Anaerobik dayanıklılık belirlenmesinde ise üç köşe koşu testi kullanıldı. Tüm sporcuların kalp atım sayıları; ısınmadan önce, ısınmadan sonra ve anaerobik dayanıklılık koşu testinden sonra polar saat kullanılarak kaydedildi. Anaerobik dayanıklılık ve dikey sıçrama performansları arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiş olup (p0,05), dikey sıçrama yeteneği iyi olan sporcuların aynı zaman da anaerobik dayanıklılıklarının da iyi olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak, dikey sıçramanın anaerobik dayanıklılığı 0,34 oranında açıkladığı ve dikey sıçramadaki 1 birimlik değişimin anaerobik dayanıklılığı 0,21 oranında etkilediği bulunmuştur.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.