Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
16 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øvretveit, Karoline;
  Persistent Identifiers

  Formålet med oppgåva er å setje søkelys på mat og helse som eit viktig fag i skulen, samt bidra med kunnskap om korleis mat og helselærarar og lærarstudentar arbeider med inkludering av alle elevar i den fleirkulturelle skulen. Utgangspunktet til denne oppgåva er at eg ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nordheim, Kjell Olav;
  Persistent Identifiers

  Denne masteroppgåva tek føre seg spørsmålet om kva teologisk grunngjeven rettleiing ein kan gi om praksisar knytt til kvile og kviledag til konfirmantar i Den norske kyrkja (Dnk) i dag. Føremålet med avhandlinga er å få auka innsikt i rolla kvile og kviledag kan ha inna...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nygjerde, Kirsti Antonett;
  Persistent Identifiers

  I dagens moderne samfunn har familiens rolle og posisjon endra seg markant. Barnehagen har fått ein sentral plass i familien, der nærare 80% av landets eittåringar går i barnehage. Den politiske semja omkring barnehagen som ein viktig omsorgs- og læringsarena, samt den ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Revne, Reidun;
  Persistent Identifiers

  Bakgrunn for oppgåva Med denne oppgåva har eg hatt eit ynskje om å sjå på korleis lærarar samhandlar med elevane sine i skulekvardagen og korleis dei bygger relasjonar i praksis. Eg ynskjer og å høyre kva lærarane som deltek i dette prosjektet tenker om relasjonsbygging...

  Add to ORCIDorcid
 • Maurice Merleau- Ponty sin filosofi har kroppen i sentrum for all utvikling og sansing. Kroppen er personlegdomen sitt subjekt og det er gjennom kroppen vissheita tek form. Han er den fyrste innan fenomenologien som gir kroppen forrang og byrjar med den. Merleau- Ponty ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn;

  This article addresses questions about local policies towards economic migrants in Western Norway. It refers to statistical data mapping the population of economic migrants over time, but the emphasis is on an analysis of documents and web pages together with interviews...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Fykse, Svein;
  Persistent Identifiers

  Samandrag I denne masteravhandlinga er temaet «dilemma som kan oppstå når barn med lærevanskar møter kompetansemål og karaktervurdering i ungdomsskulen». I mitt arbeid har eg freista å få fram det som kan opplevast som paradoksalt og problematisk i møtet med elevar som ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lid, Beate Gauden;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øystese, Vigdis Berland;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nielsen, Solveig Marie Bergo;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
16 research outcomes, page 1 of 2