Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
724 research outcomes, page 1 of 73
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørskog, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies I masteroppgåva gjer eg ei romleg nærlesing av Hanne Ørstaviks roman Hyenene (2012). Utgangspunktet for den romlege lesinga er å sjå korleis hovudpersonen Siv definerer seg sjølv med utgangspunkt i den romlege dimensjonen i romanen. K...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjaadal, Ragnhild Stende;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2002
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ugulen, Jo Rune;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kippersund, Susanne Hoggen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Historical awareness is part of our identity and provides orientation at the crossroads between perceived past, lived present and expected future. History textbooks are important sources for historical awareness. In this thesis, I analyse the representation of Europeans...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kårstad, Solveig;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgåva omhandlar modellane zero-inflated og zero- altered Poissonfordeling, vanlegvis forkorta som ZIP og ZAP. Dette er to regresjonsmodellar som bruker Poisson som grunnleggjande fordeling, men som tillet sannsynet for utfallet 0 å overstige verdien ordinær Poissonfor...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Høyem, Tale Gina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgåva omhandlar samvær ved omsorgsovertaking. Barn og foreldre har rett til samvær dersom barnevernet overtek omsorga for barnet, jf. barnevernloven § 4-19. Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8 vernar om familielivet mellom barn og foreldre og er ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvamme, Daniel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Harboe, Hilde;
  Persistent Identifiers
  Publisher: uis

  Hensikta med denne studien er å undersøkje korleis kroppsøvingsfaget vert forvalta i barneskulen (1-7.trinn), og om kroppsøvingslærarane har gjort endringar etter fagfornyinga 2020. Studien er av kvalitativ art, kor det har vorte gjennomført kvalitative forskingsintervj...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ones, Frode Hopland;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Formålet med denne masteroppgåva har vore å undersøkja korleis organisasjonar kommuniserar på Twitter. Eg har gjennomført fira kvalitative intervju, men intensjon om å tilby eit kvalitativt perspektiv på temaet, gjennom å sjå eigen data i lys av anna forsking på Twitter...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Knudtzen, Benedicte Christie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies I mi avhandling har eg skrive om teatertekstens utvikling i arbeidsprosessen med ei framsyning, og kva type tolkingsfellesskap vi kan finne i teateret. Av di eg alltid har vore interessert i teater, var det naturleg å undersøke det he...

  Add to ORCIDorcid
724 research outcomes, page 1 of 73