Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
1,202 research outcomes, page 1 of 121
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vaage, Astri Jonassen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Formålet var å undersøke om personale i psykisk helse i kommunane ivareteke brukarmedverknad og samarbeider omkring brukarane td. i arbeidet med Individuell plan. Korleis involverer ein brukerane og kva utfordringar møter ei...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kandal, Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Master i psykisk helsearbeid - Nord universitet 2019

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørensen, Turid Stigen;

  Master i samhandling innan helse- og sosiale tenester Avdeling for helsefag Innleveringsdato: 16.06.17 Etter å ha samarbeida med legar over fleire år fekk eg interesse av å utforske korleis legane vurderer når dei står ovanfor ein pasient som treng eller ønskjer sjukeme...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Alværen, Marianne; Hystad, Therese;
  Persistent Identifiers

  Balansert målstyring er eit styringssystem som har hatt eit gjennombrot dei siste åra, og denne masterutgreiinga gjev eit innblikk i korleis balansert målstyring fungerar i Sparebanken Sogn og Fjordane. Vi samla inn data ved hjelp av kvalitative intervju, og ved å nytte...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tveiten, Solbjørg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Vedlegg: 1 lydeksempel frå cd som følgjer med i trykt utgåve. 11 andre lydkutt på cden og ein dvd er berre tilgjengeleg som vedlegg i den trykte utgåva. Vedlegg: 1 lydeksempel frå cd som følgjer med i trykt utgåve. 11 andre lydkutt på cden og ein dvd er berre tilgjengel...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nokken, Caroline Herland;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Offentlege inngrep for å styrke venturekapitalmarknaden er tiltak som er forsøkt i mange land, med ulike strategiar. Desse forsøka har hatt varierande utfall kor nokon lukkast, medan andre har berre blitt ein utgiftspost for staten. Grunnen til at det er behov for slike...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Søgnesand, Anne Marte;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Institutt for miljø- og naturvitskap, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Masteroppgåve i Climate Change Management (Planlegging for klimaendringar) GE4-304 Skred som blir utløyst av nedbør kan auke i førekomst som følgje av klimaendringar. I ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vedeld, Sunniva Velle;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Samandrag Formålet med denne studien har vore å undersøkje korleis tre digitale lærebøker gjev rom for differensiering gjennom korleis leseopplæringstekstane i begynnaropplæringa er oppbygd. Problemstillinga er: «Korleis er leseopplæringstekstane i tre digitale lærebøke...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solheim, Håkon;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk Denne oppgåva er eit casestudie i samfunnsfag, der World Peace Game (WPG) blir vurdert som undervisingmetode. 60 elevar i 10.klasse frå ein norsk skule gjennomførde dette dramapedagogiske rollespelet, der politisk simulering er sentr...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Legland, Elin;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Master i undervisningsvitskap, deltid Denne masteroppgåva tek for seg lærar si oppleving av å vere vegleiar for elevar, og ser på tema gjennom ein fenomenologisk studie. Forskinga er gjort gjennom ein kvalitativ studie av data samla gjennom semistrukturerte intervju frå...

1,202 research outcomes, page 1 of 121