Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
144 Research products, page 1 of 15

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Ege University Institutional Repository
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Abdullah Sayiner;
  Country: Turkey

  [Özet Yok]

 • Publication . Article . Review . Other literature type . 2021
  Open Access
  Authors: 
  Halil İbrahim Özdemir; Recep Savaş; Süha Süreyya Özbek;
  Publisher: AVES Publishing Co.
  Country: Turkey

  A new coronavirus outbreak called COVID-19 started in December 2019. in Turkey, the first case was reported on 10 March 2020. in this article, information will be given about the patient and staff management and organization that we have implemented in the Radiology Department of our hospital during the COVID-19 pandemic. The rules we followed were: 1-Performing the examinations of COVID-19 patients and suspects with a CT device isolated from other patients; 2-Reducing the unnecessary workload in imaging modalities other than CT, emergency radiography, and emergency ultrasonography; 3-Directing and managing patients and their relatives in accordance with the mask and distancing rules; 4-Disinfecting the device with an appropriate disinfectant after each patient in order to prevent cross-contamination; 5-Protecting the entire technician team from infection by employing one week work, two weeks off shifts of fixed teams; 6-Ensuring adequate ventilation of the gantry room. Adhering to the above rules, no infection spread was reported from the Radiology department and especially the COVID-19 CT unit. Ozbek, Suha Sureyya/0000-0002-3351-4150; Ozdemir, Halil ibrahim/0000-0002-3336-6848 WOS:000629039700023 PubMed: 33290241

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Zoğal, Volkan; Emekli, Gözde;
  Country: Turkey

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde “küresel salgın” olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) küresel ölçekte turizm faaliyetlerini durma noktasına getirmiştir ve konaklama sektörü salgının en çok etkilediği alanlardan biri olmuştur. Bu süreçte, farklı motivasyonlarla sahip olunan, genellikle rekreatif amaçlarla ve yılın belirli dönemlerinde kullanılan ikinci konutların fonksiyonlarında ve anlamlarında bir değişim gözlenmiştir. Konuya giriş niteliğindeki bu çalışmada, salgın sürecinde ortaya çıkan bu değişimi Türkiye özelinde anlamak, olgunun mevcut ve muhtemel etkileri üzerinden bir değerlendirme yaparak sonraki çalışmalara bir zemin hazırlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de resmi kurumlar tarafından salgını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar, konuyla ilgili basın haberleri ve yerel yöneticilerin açıklamaları değerlendirilerek yorumlanmıştır. Türkiye’de salgının ortaya çıktığı ve yayılma hızının yüksek olduğu ilk dönemde ikinci konutlar; daha korunaklı, izole ve insanlar arası etkileşimin daha az olacağı düşüncesiyle bir “kaçış mekânı” olarak görülmüş ve birçok insanın riskli olarak gördüğü şehir merkezlerinden kıyılardaki, kırsal alanlardaki ve yaylalardaki ikinci konutlara gitmesiyle sonuçlanmıştır. Bu durum salgının farklı mekânlara yayılma riskini ve yeni önlemleri beraberinde getirmiştir. Normalleşme sürecinin ilk adımlarının atıldığı ve kısıtlamaların kısmen hafifletildiği yeni dönemde ise özellikle iç turizmde yaz tatiline yönelik planlar yeniden başlamıştır. Ancak hastalığın henüz tamamen bitmemiş olması ve virüsün yayılımının yeniden hızlanması riski sebebiyle, “sıfır temas” konseptli ikinci konutlar izole tatil yapmak isteyen tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır. Bu talep hem kiralık hem de satılık ikinci konutlarda ciddi fiyat artışlarını da beraberinde getirmiştir. The novel coronavirus disease (COVID-19), which was declared as pandemic by the World Health Organization on 11 March 2020, has brought tourism activities to a halt on a global scale and accommodation sector has been one of the most affected areas of the pandemic. Within this period, a change has been observed in the functions and meanings of the second homes, which are generally used for recreational purposes and at limited times of the year. in this study, we aimed to understand this phenomenon in Turkey and to prepare a ground for the next studies by making an evaluation over its current and possible effects. in this context, offical restriction, the news in the press and the statements of local administrators in Turkey were evaluated. Second homes were seen as an escape place for people who want to be isolated and avoid disease in the early period of the COVID-19 pandemic in Turkey, which resulted in human mobility from city centers to the second homes in coastal, rural and mountain areas. This situation brought the risk of spreading the virus to different places and new measures have been taken. Plans for summer holidays, especially in domestic tourism, have started again with the easing of the restrictions in Turkey. However, due to the fact that the pandemic has not completely finished yet and the risk of the virus spreading again still prevails, the second homes presented as “zero contact” have received intense interest from consumers who want to have an isolated holiday. This demand brought serious price increases in second homes for both rent and sale in Turkey.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ertürk Beyter, Merve;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Background: Celiac disease is an enteropathy that occurs as a result of the consumption of gluten-containing foods in individuals with a genetic predisposition, and its treatment is a lifelong gluten-free diet. Due to COVID-19, a global pandemic was declared by WHO on March 11, 2020, and as a result, curfews were applied in our country. Objective: The aim of this study is to evaluate the effects of restrictive measures applied during the COVID-19 pandemic on children's adherence to the gluten-free diet. Method: The research was carried out in Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Fifty patients between the ages of 2 and 18 who were diagnosed with celiac disease and followed a gluten-free diet for at least 2 years were included in the study. Demographic data of the cases, body weight, height, body mass index values and standard deviation scores, tTG-IgA levels before and during the pandemic were recorded from the outpatient follow-up files and the hospital data system. Patients with serologically tTG-IgA levels above 20 U/ml were considered to have dietary compliance problems. A questionnaire was prepared verbally questioning the patients' compliance with the gluten-free diet and the factors that may affect it during the pandemic period. This questionnaire was filled in face to face during the outpatient follow-ups and with telephone interviews. Results: In our study, 31 (62%) of 50 celiac patients were female and 19 (38%) were male. The mean age at diagnosis is 11,93 ± 4,06 years. The three most common complaints at the time of diagnosis were growth retardation (56%), abdominal pain (46%), and diarrhea (36%). When our patients were evaluated anthropometrically before and after the pandemic; A statistically significant increase was found in body weight SDSs (p=0.006). A significant increase was found in height SDSs (p=0.01). There was an increase in BMI SDSs, but it was not statistically significant (p>0.05). While 64% of patients had negative tTG-IgA antibodies before the pandemic, this rate decreased to 56% during the pandemic, but no statistically significant difference was found (p=0.07). When dietary compliance was questioned verbally, 49 patients in our sample reported that they adhered to the diet before and after the pandemic. When the degree of adherence to the diet was questioned, 37 patients stated that they always adhered to the diet before and after the pandemic. When the tTG-IgA levels of these patients were compared before and after the pandemic, it was observed that there was an increase in antibody levels, but no statistically significant difference was found. This showed that the patient's statement was unreliable. When the frequency of eating out was questioned, a statistically significant decrease was observed during the pandemic compared to the pre-pandemic period (p=0.001). There was a decrease in the monthly income of the families during the pandemic, which was statistically significant (p=0.04). Before and during the pandemic, 45 patients stated that they had difficulty in supplying gluten-free food. While the most common reasons for this difficulty before the pandemic were that gluten-free products were expensive and not available in every market, the concern of being infected with COVID-19 and curfew were added to these during the pandemic. Conclusion: During the pandemic, there was an increase in the body weight and height SDS of the patients. This increase does not support the serological response. This suggests that the occurrence of inflammation and intestinal damage requires longer follow-up, and the time between pre-pandemic and pre-pandemic control examinations may be insufficient. Giriş: Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan bireylerde glüten içeren yiyeceklerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bir enteropatidir ve tedavisi ömür boyu sürecek glütensiz diyettir. COVID-19 nedeniyle 11 Mart 2020’de DSÖ tarafından küresel pandemi ilan edilmiştir ve bunun sonucunda ülkemizde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisi sırasında uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin çocukların glütensiz diyete uyumları üzerine etkilerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Araştırma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalında yapıldı. Çölyak hastalığı tanısı almış ve en az 2 yıl süreyle glütensiz diyet uygulayan 2-18 yaş aralığındaki 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik verileri, pandemi öncesindeki ve pandemi sırasındaki vücut ağırlığı, boy, vücut kitle indeksi değerleri ve standart deviasyon skorları, tTG-IgA düzeyleri poliklinik izlem dosyalarından ve hastane veri sisteminden kaydedildi. Serolojik olarak tTG-IgA düzeyi 20 U/ml’nin üstünde olan hastaların diyete uyum sorunu olduğu kabul edildi. Hastaların glütensiz diyete uyumunu ve pandemi döneminde buna etki edebilecek faktörleri sözel olarak sorgulayan bir anket düzenlendi. Bu anket formu hastaların poliklinik izlemlerinde yüz yüze ve telefon görüşmesiyle dolduruldu. Bulgular: Çalışmamızda 50 çölyaklı olgunun 31’si (%62) kız, 19’i (%38) erkek idi. Ortalama yaşı 11,93 ± 4,06 yıldır. Tanı anındaki en sık üç yakınma büyüme geriliği (%56), karın ağrısı (%46), ishal (%36) idi. Hastalarımız antropometrik olarak pandemi öncesi ve sonrası değerlendirildiğinde; vücut ağırlığı SDS’lerinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p=0,006). Boy SDS’lerinde anlamlı artış bulundu (p=0,01). VKİ SDS’lerinde artış olduğu görüldü fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Pandemi öncesi %64 hastanın tTG-IgA antikoru negatifken bu oran pandemi sırasında %56’ya düşmüştü, ancak istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,07). Diyete uyum sözel olarak sorgulandığında örneklemimizdeki 49 hasta pandemiden önce ve sonra diyete uyduğunu bildirdi. Diyete uyum derecesi sorgulandığında 37 hasta pandemiden önce ve sonra diyete daima uyduğunu belirtti. Bu hastaların pandemi öncesi ve sonrası tTG-IgA düzeyleri kıyaslandığında antikor düzeylerinde artış olduğu görüldü fakat istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Bu da hastaların beyanının güvenilir olmadığını gösterdi. Dışarıda yemek yeme sıklığı sorgulandığında pandemi sırasında, pandemi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma görüldü (p=0,001). Pandemi süresince ailelerin aylık gelirinde düşüş görüldü, istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,04). Pandemi öncesi ve pandemi sırasında 45 hasta glütensiz gıdayı tedarik etmekte zorlandığını belirtti. Pandemiden önce bu zorlanmanın en sık nedenleri glütensiz ürünlerin pahalı olması ve her markette bulunmaması iken, pandemi süresince bunlara COVID-19 ile enfekte olma endişesi ve sokağa çıkma yasağı da eklendi. Sonuç: Pandemi süresince hastaların vücut ağırlığı ve boy SDS’lerinde artış olmuştur. Bu artışı serolojik yanıt desteklememektedir. Bu durum inflamasyon ve bağırsaktaki hasarın ortaya çıkmasının daha uzun takip gerektirdiğini hastaların pandemi öncesi ve pandemi sırasındaki kontrol muayeneleri arasındaki sürenin yetersiz olabileceğini düşündürmektedir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ünalp, Fulya;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  Country: Turkey

  Chicken coronavirus is responsible for infectious bronchitis virus (IBV) in chickens, a highly contagious acute viral respiratory disease. SARS-CoV-2 comes from the same family as the IBV and has many common characteristics. Therefore, antiviral effect studies with safer and accessible zoonotic IBV human lung infection model have critique potential for SARS-CoV-2 infection and cytokine storm modeling. In this study, the antiviral activity potential of Cistus creticus extract, commonly known as rock rose investigated. Recent mesenchymal stem cell (MSC) studies claimed MSC's are promising candidates for clinical treatment of inflammatory reactions as an immunological regulator during acute viral infection. Lung tissue infection model created by IBV infected alveolar bronchoalveolar carcinoma and epithelial cell line (CRL-5807) and THP-1 monocyte cells differentiated into M0 macrophages. Antiviral activity of C. creticus extract added triple co-culture supernatant virus titers calculated by using Tissue Culture Infectious Dose 50% (TCID50) method. Results of TCID50 showed promising antiviral potential against IBV infection. Also anti-inflammatory and antiviral activity of dental pulp MSCs and C. creticus extract combinations (concentrations of 10 μg/ml, 1 μg/ml ve 0,1 μg/ml ) determined by the production of pro-inflammatory cytokine IL-1β levels. ELISA results of supernatants collected from triple co-culture dental pulp MSCs added groups and C. creticus extract-dental pulp MSC combination added groups showed lower IL-1β cytokine levels (P ≤ 0.01) when IL-6 and TNF-α cytokine levels increased. Enfeksiyöz bronşitis virüsü (IBV), kanatlı hayvanlar arasında oldukça fazla bulaşıcılığa sahip bir akut viral solunum yolu hastalığı olan enfeksiyöz bronşitten sorumludur. SARS-CoV-2, IBV ile aynı virüs ailesinden gelmektedir ve iki virüs arasında birçok ortak özellik bulunmaktadır. Bu nedenle, zoonotik IBV modeli ile antiviral ajan çalışmaları SARS-CoV-2 enfeksiyonu sitokin fırtına modelleri için kritik potansiyele sahiptir. Halk arasında laden gülü olarak da bilinen Cistus creticus türlerinin antiviral etkinliğinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, C. creticus ekstraktının antiviral potansiyeli araştırılmış ve IBV'ye karşı antiviral özellik gösterdiği belirlenmiştir. Mezenkimal kök hücrelerin (MKH) anti-enflamatuar etkisinden dolayı klinik tedaviler için umut verici bir adaydır. IBV ile enfekte bronkoalveoler karsinom hücre hattı (CRL-5807) kültürlenmiş ve THP-1 hücrelerinin makrofaja farklılaşması sağlanmış, akciğer enfeksiyonu direkt ko-kültür modeli oluşturulmuştur. IBV enfeksiyonunda süpernatantlardan virüs titresi Doku Kültürü Enfektif Dozu %50 (DKID50) yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Dental pulpa mezenkimal kök hücrelerinin anti-enflamatuar aktivitesi, üçlü ko-kültür akciğer enfeksiyonu ve C. creticus ekstraktı-dental pulpa MKH kombinasyonu uygulanmış gruplardan toplanan süpernatantlardaki IL-1β, TNF-α ve IL-6 sitokin seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlarda, dental pulpa MKH bulunan gruplarda pro-enflamatuar IL-1β'nın azaldığı (P ≤ 0.01), IL-6 ve TNF-α sitokin seviyelerinin arttığı bulunmuştur.

 • Open Access English
  Authors: 
  Moulahoum, H.; Ghorbanizamani, F.; Zihnioglu, F.; Turhan, K.; Timur, S.;
  Publisher: Elsevier
  Country: Turkey

  As COVID-19 has reached pandemic status and the number of cases continues to grow, widespread availability of diagnostic testing is critical in helping identify and control the emergence of this rapidly spreading and serious illness. However, a lacking in making a quick reaction to the threat and starting early development of diagnostic sensing tools has had an important impact globally. In this regard, here we will review critically the current developed diagnostic tools in response to the COVID-19 pandemic and compare the different types through the discussion of their pros and cons such as nucleic acid detection tests (including PCR and CRISPR), antibody and protein-based diagnosis tests. In addition, potential technologies that are under development such as on-site diagnosis platforms, lateral flow, and portable PCR units are discussed. Data collection and epidemiological analysis could also be an interesting factor to incorporate with the emerging technologies especially with the wide access to smartphones. Lastly, a SWOT analysis and perspectives on how the development of novel sensory platforms should be treated by the different decision-makers are analyzed. © 2020 Elsevier B.V. This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors. Authors thank Dr. Korhan Ege for the fruitful discussions. PubMed: 33167242

 • Open Access English
  Authors: 
  Bolelli, Kayhan; Ertan-Bolelli, Tugba; Unsalan, Ozan; Altunayar-Unsalan, Cisem;
  Publisher: Elsevier B.V.
  Country: Turkey

  Global health is under heavy threat by a worldwide pandemic caused by a new type of coronavirus (COVID-19) since its rapid spread in China in 2019 [1]. Currently, there are no approved specific drugs and effective treatment for COVID-19 infection, but several available drugs are known to facilitate tentative treatment. Since drug design, development and testing procedures are time-consuming [2], [1], [2], [3], virtual screening studies with the aid of available drug databases take the initiative at this point and save the time. Besides, drug repurposing strategies promises to identify new agents for the novel diseases in a time-critical fashion. In this study, we used structure based virtual screening method on FDA approved drugs and compounds in clinical trials. As a result of this study we choose three most prominent compounds for further studies. Here we show that these three compounds (dobutamine and its two derivatives) can be considered as promising inhibitors for COVID-19 main protease and results also demonstrate the possible interactions of dobutamine and its derivatives with COVID main protease (6W63) [6]. Our efforts in this work directly address current urgency of a new drug discovery against COVID-19. Highlights • Fenoterol and dobutamine inhibit COVID-19 main protease (6W63). • Docking study showed that fenoterol docked better than dobutamine. • Fenoterol and dobutamine may be used in treatment of COVID-19. • These compounds were extracted from ZINC database against COVID-19. • Virtual screening approach helped to find two FDA approved drugs. Graphical abstract Image, graphical abstract

 • Open Access English
  Authors: 
  Yildirim, Zafer; Sahin, Oyku Semahat; Yazar, Seyhan; Cetintas, Vildan Bozok;
  Publisher: Wiley
  Country: Turkey

  Since December 2019, a new form of severe acute respiratory syndrome (SARS) from a novel strain of coronavirus (SARS coronavirus 2 [SARS-CoV-2]) has been spreading worldwide. The disease caused by SARS-CoV-2 was named Covid-19 and declared as a pandemic by the World Health Organization in March 2020. Clinical symptoms of Covid-19 range from common cold to more severe disease defined as pneumonia, hypoxia, and severe respiratory distress. in the next stage, disease can become more critical with respiratory failure, sepsis, septic shock, and/or multiorgan failure. Outcomes of Covid-19 indicate large gaps between the male-female and the young-elder groups. Several theories have been proposed to explain variations, such as gender, age, comorbidity, and genetic factors. It is likely that mixture of genetic and nongenetic factors interplays between virus and host genetics and determines the severity of disease outcome. in this review, we aimed to summarize current literature in terms of potential host genetic and epigenetic factors that associated with increased severity of Covid-19. Several studies indicated that the genetic variants of the SARS-CoV-2 entry mechanism-related (angiotensin-converting enzymes, transmembrane serine protease-2, furin) and host innate immune response-related genes (interferons [IFNs], interleukins, toll-like receptors), and human leukocyte antigen, ABO, 3p21.31, and 9q34.2 loci are critical host determinants related to Covid-19 severity. Epigenetic mechanisms also affect Covid-19 outcomes by regulating IFN signaling, angiotensin-converting enzyme-2, and immunity-related genes that particularly escape from X chromosome inactivation. Enhanced understanding of host genetic and epigenetic factors and viral interactions of SARS-CoV-2 is critical for improved prognostic tools and innovative therapeutics. Cetintas, Vildan Bozok/0000-0003-3915-6363 WOS:000623260600001 PubMed: 33590936

 • Open Access English
  Authors: 
  J D Kowalska; Agata Skrzat-Klapaczyńska; Dominik Bursa; T. Balayan; Josip Begovac; Nikoloz Chkhartishvili; Deniz Gökengin; Arjan Harxhi; David Jilich; Dj. Jevtovic; +12 more
  Publisher: Elsevier B.V.
  Countries: Lithuania, Turkey, Croatia

  Introduction: the SARS-CoV-2 pandemic has hit the European region disproportionately. Many HIV clinics share staff and logistics with infectious disease facilities, which are now on the frontline in tackling COVID-19. Therefore, this study investigated the impact of the current pandemic situation on HIV care and continuity of antiretroviral treatment (ART) supplies in CEE countries. Methods: the Euroguidelines in Central and Eastern Europe (ECEE) Network Group was established in February 2016 to review standards of care for HIV in the region. the group consists of professionals actively involved in HIV care. on March 19, 2020 we decided to review the status of HIV care sustainability in the face of the emerging SARS-CoV-2 pandemic in Europe. For this purpose, we constructed an online survey consisting of 23 questions. Respondents were recruited from ECEE members in 22 countries, based on their involvement in HIV care, and contacted via email. Results: in total, 19 countries responded: Albania, Armenia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Lithuania, Macedonia, Poland, Republic of Moldova, Russia, Serbia, Turkey, and Ukraine. Most of the respondents were infectious disease physicians directly involved in HIV care (17/19). No country reported HIV clinic closures. HIV clinics were operating normally in only six countries (31.6%). in 11 countries (57.9%) physicians were sharing HIV and COVID-19 care duties. None of the countries expected shortage of ART in the following 2 weeks; however, five physicians expressed uncertainty about the following 2 months. At the time of providing responses, ten countries (52.6%) had HIV-positive persons under quarantine. Conclusions: A shortage of resources is evident, with an impact on HIV care inevitable. We need to prepare to operate with minimal medical resources, with the aim of securing constant supplies of ART. Nongovernmental organizations should re-evaluate their earlier objectives and support efforts to ensure continuity of ART delivery. (C) 2020 the Authors. Published by Elsevier Ltd on behalf of International Society for Infectious Diseases. Skrzat-Klapaczynska, Agata/0000-0002-6367-5633; Chkhartishvili, Nikoloz/0000-0002-1309-825X WOS: 000548321500016 PubMed: 32413608

 • Open Access English
  Authors: 
  Acar T.; Demirel E.A.; Afşar N.; Akçal A.; Demir G.A.; Alagöz A.N.; Bilgiç B.;
  Publisher: Turkish Neurosurgical Society
  Country: Turkey

  [No abstract available] 2-s2.0-85090365182

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
144 Research products, page 1 of 15
 • Open Access English
  Authors: 
  Abdullah Sayiner;
  Country: Turkey

  [Özet Yok]

 • Publication . Article . Review . Other literature type . 2021
  Open Access
  Authors: 
  Halil İbrahim Özdemir; Recep Savaş; Süha Süreyya Özbek;
  Publisher: AVES Publishing Co.
  Country: Turkey

  A new coronavirus outbreak called COVID-19 started in December 2019. in Turkey, the first case was reported on 10 March 2020. in this article, information will be given about the patient and staff management and organization that we have implemented in the Radiology Department of our hospital during the COVID-19 pandemic. The rules we followed were: 1-Performing the examinations of COVID-19 patients and suspects with a CT device isolated from other patients; 2-Reducing the unnecessary workload in imaging modalities other than CT, emergency radiography, and emergency ultrasonography; 3-Directing and managing patients and their relatives in accordance with the mask and distancing rules; 4-Disinfecting the device with an appropriate disinfectant after each patient in order to prevent cross-contamination; 5-Protecting the entire technician team from infection by employing one week work, two weeks off shifts of fixed teams; 6-Ensuring adequate ventilation of the gantry room. Adhering to the above rules, no infection spread was reported from the Radiology department and especially the COVID-19 CT unit. Ozbek, Suha Sureyya/0000-0002-3351-4150; Ozdemir, Halil ibrahim/0000-0002-3336-6848 WOS:000629039700023 PubMed: 33290241

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Zoğal, Volkan; Emekli, Gözde;
  Country: Turkey

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde “küresel salgın” olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) küresel ölçekte turizm faaliyetlerini durma noktasına getirmiştir ve konaklama sektörü salgının en çok etkilediği alanlardan biri olmuştur. Bu süreçte, farklı motivasyonlarla sahip olunan, genellikle rekreatif amaçlarla ve yılın belirli dönemlerinde kullanılan ikinci konutların fonksiyonlarında ve anlamlarında bir değişim gözlenmiştir. Konuya giriş niteliğindeki bu çalışmada, salgın sürecinde ortaya çıkan bu değişimi Türkiye özelinde anlamak, olgunun mevcut ve muhtemel etkileri üzerinden bir değerlendirme yaparak sonraki çalışmalara bir zemin hazırlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de resmi kurumlar tarafından salgını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar, konuyla ilgili basın haberleri ve yerel yöneticilerin açıklamaları değerlendirilerek yorumlanmıştır. Türkiye’de salgının ortaya çıktığı ve yayılma hızının yüksek olduğu ilk dönemde ikinci konutlar; daha korunaklı, izole ve insanlar arası etkileşimin daha az olacağı düşüncesiyle bir “kaçış mekânı” olarak görülmüş ve birçok insanın riskli olarak gördüğü şehir merkezlerinden kıyılardaki, kırsal alanlardaki ve yaylalardaki ikinci konutlara gitmesiyle sonuçlanmıştır. Bu durum salgının farklı mekânlara yayılma riskini ve yeni önlemleri beraberinde getirmiştir. Normalleşme sürecinin ilk adımlarının atıldığı ve kısıtlamaların kısmen hafifletildiği yeni dönemde ise özellikle iç turizmde yaz tatiline yönelik planlar yeniden başlamıştır. Ancak hastalığın henüz tamamen bitmemiş olması ve virüsün yayılımının yeniden hızlanması riski sebebiyle, “sıfır temas” konseptli ikinci konutlar izole tatil yapmak isteyen tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır. Bu talep hem kiralık hem de satılık ikinci konutlarda ciddi fiyat artışlarını da beraberinde getirmiştir. The novel coronavirus disease (COVID-19), which was declared as pandemic by the World Health Organization on 11 March 2020, has brought tourism activities to a halt on a global scale and accommodation sector has been one of the most affected areas of the pandemic. Within this period, a change has been observed in the functions and meanings of the second homes, which are generally used for recreational purposes and at limited times of the year. in this study, we aimed to understand this phenomenon in Turkey and to prepare a ground for the next studies by making an evaluation over its current and possible effects. in this context, offical restriction, the news in the press and the statements of local administrators in Turkey were evaluated. Second homes were seen as an escape place for people who want to be isolated and avoid disease in the early period of the COVID-19 pandemic in Turkey, which resulted in human mobility from city centers to the second homes in coastal, rural and mountain areas. This situation brought the risk of spreading the virus to different places and new measures have been taken. Plans for summer holidays, especially in domestic tourism, have started again with the easing of the restrictions in Turkey. However, due to the fact that the pandemic has not completely finished yet and the risk of the virus spreading again still prevails, the second homes presented as “zero contact” have received intense interest from consumers who want to have an isolated holiday. This demand brought serious price increases in second homes for both rent and sale in Turkey.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ertürk Beyter, Merve;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  Country: Turkey

  Background: Celiac disease is an enteropathy that occurs as a result of the consumption of gluten-containing foods in individuals with a genetic predisposition, and its treatment is a lifelong gluten-free diet. Due to COVID-19, a global pandemic was declared by WHO on March 11, 2020, and as a result, curfews were applied in our country. Objective: The aim of this study is to evaluate the effects of restrictive measures applied during the COVID-19 pandemic on children's adherence to the gluten-free diet. Method: The research was carried out in Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Fifty patients between the ages of 2 and 18 who were diagnosed with celiac disease and followed a gluten-free diet for at least 2 years were included in the study. Demographic data of the cases, body weight, height, body mass index values and standard deviation scores, tTG-IgA levels before and during the pandemic were recorded from the outpatient follow-up files and the hospital data system. Patients with serologically tTG-IgA levels above 20 U/ml were considered to have dietary compliance problems. A questionnaire was prepared verbally questioning the patients' compliance with the gluten-free diet and the factors that may affect it during the pandemic period. This questionnaire was filled in face to face during the outpatient follow-ups and with telephone interviews. Results: In our study, 31 (62%) of 50 celiac patients were female and 19 (38%) were male. The mean age at diagnosis is 11,93 ± 4,06 years. The three most common complaints at the time of diagnosis were growth retardation (56%), abdominal pain (46%), and diarrhea (36%). When our patients were evaluated anthropometrically before and after the pandemic; A statistically significant increase was found in body weight SDSs (p=0.006). A significant increase was found in height SDSs (p=0.01). There was an increase in BMI SDSs, but it was not statistically significant (p>0.05). While 64% of patients had negative tTG-IgA antibodies before the pandemic, this rate decreased to 56% during the pandemic, but no statistically significant difference was found (p=0.07). When dietary compliance was questioned verbally, 49 patients in our sample reported that they adhered to the diet before and after the pandemic. When the degree of adherence to the diet was questioned, 37 patients stated that they always adhered to the diet before and after the pandemic. When the tTG-IgA levels of these patients were compared before and after the pandemic, it was observed that there was an increase in antibody levels, but no statistically significant difference was found. This showed that the patient's statement was unreliable. When the frequency of eating out was questioned, a statistically significant decrease was observed during the pandemic compared to the pre-pandemic period (p=0.001). There was a decrease in the monthly income of the families during the pandemic, which was statistically significant (p=0.04). Before and during the pandemic, 45 patients stated that they had difficulty in supplying gluten-free food. While the most common reasons for this difficulty before the pandemic were that gluten-free products were expensive and not available in every market, the concern of being infected with COVID-19 and curfew were added to these during the pandemic. Conclusion: During the pandemic, there was an increase in the body weight and height SDS of the patients. This increase does not support the serological response. This suggests that the occurrence of inflammation and intestinal damage requires longer follow-up, and the time between pre-pandemic and pre-pandemic control examinations may be insufficient. Giriş: Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan bireylerde glüten içeren yiyeceklerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bir enteropatidir ve tedavisi ömür boyu sürecek glütensiz diyettir. COVID-19 nedeniyle 11 Mart 2020’de DSÖ tarafından küresel pandemi ilan edilmiştir ve bunun sonucunda ülkemizde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemisi sırasında uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin çocukların glütensiz diyete uyumları üzerine etkilerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Araştırma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalında yapıldı. Çölyak hastalığı tanısı almış ve en az 2 yıl süreyle glütensiz diyet uygulayan 2-18 yaş aralığındaki 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik verileri, pandemi öncesindeki ve pandemi sırasındaki vücut ağırlığı, boy, vücut kitle indeksi değerleri ve standart deviasyon skorları, tTG-IgA düzeyleri poliklinik izlem dosyalarından ve hastane veri sisteminden kaydedildi. Serolojik olarak tTG-IgA düzeyi 20 U/ml’nin üstünde olan hastaların diyete uyum sorunu olduğu kabul edildi. Hastaların glütensiz diyete uyumunu ve pandemi döneminde buna etki edebilecek faktörleri sözel olarak sorgulayan bir anket düzenlendi. Bu anket formu hastaların poliklinik izlemlerinde yüz yüze ve telefon görüşmesiyle dolduruldu. Bulgular: Çalışmamızda 50 çölyaklı olgunun 31’si (%62) kız, 19’i (%38) erkek idi. Ortalama yaşı 11,93 ± 4,06 yıldır. Tanı anındaki en sık üç yakınma büyüme geriliği (%56), karın ağrısı (%46), ishal (%36) idi. Hastalarımız antropometrik olarak pandemi öncesi ve sonrası değerlendirildiğinde; vücut ağırlığı SDS’lerinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p=0,006). Boy SDS’lerinde anlamlı artış bulundu (p=0,01). VKİ SDS’lerinde artış olduğu görüldü fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Pandemi öncesi %64 hastanın tTG-IgA antikoru negatifken bu oran pandemi sırasında %56’ya düşmüştü, ancak istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,07). Diyete uyum sözel olarak sorgulandığında örneklemimizdeki 49 hasta pandemiden önce ve sonra diyete uyduğunu bildirdi. Diyete uyum derecesi sorgulandığında 37 hasta pandemiden önce ve sonra diyete daima uyduğunu belirtti. Bu hastaların pandemi öncesi ve sonrası tTG-IgA düzeyleri kıyaslandığında antikor düzeylerinde artış olduğu görüldü fakat istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Bu da hastaların beyanının güvenilir olmadığını gösterdi. Dışarıda yemek yeme sıklığı sorgulandığında pandemi sırasında, pandemi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma görüldü (p=0,001). Pandemi süresince ailelerin aylık gelirinde düşüş görüldü, istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,04). Pandemi öncesi ve pandemi sırasında 45 hasta glütensiz gıdayı tedarik etmekte zorlandığını belirtti. Pandemiden önce bu zorlanmanın en sık nedenleri glütensiz ürünlerin pahalı olması ve her markette bulunmaması iken, pandemi süresince bunlara COVID-19 ile enfekte olma endişesi ve sokağa çıkma yasağı da eklendi. Sonuç: Pandemi süresince hastaların vücut ağırlığı ve boy SDS’lerinde artış olmuştur. Bu artışı serolojik yanıt desteklememektedir. Bu durum inflamasyon ve bağırsaktaki hasarın ortaya çıkmasının daha uzun takip gerektirdiğini hastaların pandemi öncesi ve pandemi sırasındaki kontrol muayeneleri arasındaki sürenin yetersiz olabileceğini düşündürmektedir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ünalp, Fulya;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  Country: Turkey

  Chicken coronavirus is responsible for infectious bronchitis virus (IBV) in chickens, a highly contagious acute viral respiratory disease. SARS-CoV-2 comes from the same family as the IBV and has many common characteristics. Therefore, antiviral effect studies with safer and accessible zoonotic IBV human lung infection model have critique potential for SARS-CoV-2 infection and cytokine storm modeling. In this study, the antiviral activity potential of Cistus creticus extract, commonly known as rock rose investigated. Recent mesenchymal stem cell (MSC) studies claimed MSC's are promising candidates for clinical treatment of inflammatory reactions as an immunological regulator during acute viral infection. Lung tissue infection model created by IBV infected alveolar bronchoalveolar carcinoma and epithelial cell line (CRL-5807) and THP-1 monocyte cells differentiated into M0 macrophages. Antiviral activity of C. creticus extract added triple co-culture supernatant virus titers calculated by using Tissue Culture Infectious Dose 50% (TCID50) method. Results of TCID50 showed promising antiviral potential against IBV infection. Also anti-inflammatory and antiviral activity of dental pulp MSCs and C. creticus extract combinations (concentrations of 10 μg/ml, 1 μg/ml ve 0,1 μg/ml ) determined by the production of pro-inflammatory cytokine IL-1β levels. ELISA results of supernatants collected from triple co-culture dental pulp MSCs added groups and C. creticus extract-dental pulp MSC combination added groups showed lower IL-1β cytokine levels (P ≤ 0.01) when IL-6 and TNF-α cytokine levels increased. Enfeksiyöz bronşitis virüsü (IBV), kanatlı hayvanlar arasında oldukça fazla bulaşıcılığa sahip bir akut viral solunum yolu hastalığı olan enfeksiyöz bronşitten sorumludur. SARS-CoV-2, IBV ile aynı virüs ailesinden gelmektedir ve iki virüs arasında birçok ortak özellik bulunmaktadır. Bu nedenle, zoonotik IBV modeli ile antiviral ajan çalışmaları SARS-CoV-2 enfeksiyonu sitokin fırtına modelleri için kritik potansiyele sahiptir. Halk arasında laden gülü olarak da bilinen Cistus creticus türlerinin antiviral etkinliğinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, C. creticus ekstraktının antiviral potansiyeli araştırılmış ve IBV'ye karşı antiviral özellik gösterdiği belirlenmiştir. Mezenkimal kök hücrelerin (MKH) anti-enflamatuar etkisinden dolayı klinik tedaviler için umut verici bir adaydır. IBV ile enfekte bronkoalveoler karsinom hücre hattı (CRL-5807) kültürlenmiş ve THP-1 hücrelerinin makrofaja farklılaşması sağlanmış, akciğer enfeksiyonu direkt ko-kültür modeli oluşturulmuştur. IBV enfeksiyonunda süpernatantlardan virüs titresi Doku Kültürü Enfektif Dozu %50 (DKID50) yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Dental pulpa mezenkimal kök hücrelerinin anti-enflamatuar aktivitesi, üçlü ko-kültür akciğer enfeksiyonu ve C. creticus ekstraktı-dental pulpa MKH kombinasyonu uygulanmış gruplardan toplanan süpernatantlardaki IL-1β, TNF-α ve IL-6 sitokin seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlarda, dental pulpa MKH bulunan gruplarda pro-enflamatuar IL-1β'nın azaldığı (P ≤ 0.01), IL-6 ve TNF-α sitokin seviyelerinin arttığı bulunmuştur.

 • Open Access English
  Authors: 
  Moulahoum, H.; Ghorbanizamani, F.; Zihnioglu, F.; Turhan, K.; Timur, S.;
  Publisher: Elsevier
  Country: Turkey

  As COVID-19 has reached pandemic status and the number of cases continues to grow, widespread availability of diagnostic testing is critical in helping identify and control the emergence of this rapidly spreading and serious illness. However, a lacking in making a quick reaction to the threat and starting early development of diagnostic sensing tools has had an important impact globally. In this regard, here we will review critically the current developed diagnostic tools in response to the COVID-19 pandemic and compare the different types through the discussion of their pros and cons such as nucleic acid detection tests (including PCR and CRISPR), antibody and protein-based diagnosis tests. In addition, potential technologies that are under development such as on-site diagnosis platforms, lateral flow, and portable PCR units are discussed. Data collection and epidemiological analysis could also be an interesting factor to incorporate with the emerging technologies especially with the wide access to smartphones. Lastly, a SWOT analysis and perspectives on how the development of novel sensory platforms should be treated by the different decision-makers are analyzed. © 2020 Elsevier B.V. This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors. Authors thank Dr. Korhan Ege for the fruitful discussions. PubMed: 33167242

 • Open Access English
  Authors: 
  Bolelli, Kayhan; Ertan-Bolelli, Tugba; Unsalan, Ozan; Altunayar-Unsalan, Cisem;
  Publisher: Elsevier B.V.
  Country: Turkey

  Global health is under heavy threat by a worldwide pandemic caused by a new type of coronavirus (COVID-19) since its rapid spread in China in 2019 [1]. Currently, there are no approved specific drugs and effective treatment for COVID-19 infection, but several available drugs are known to facilitate tentative treatment. Since drug design, development and testing procedures are time-consuming [2], [1], [2], [3], virtual screening studies with the aid of available drug databases take the initiative at this point and save the time. Besides, drug repurposing strategies promises to identify new agents for the novel diseases in a time-critical fashion. In this study, we used structure based virtual screening method on FDA approved drugs and compounds in clinical trials. As a result of this study we choose three most prominent compounds for further studies. Here we show that these three compounds (dobutamine and its two derivatives) can be considered as promising inhibitors for COVID-19 main protease and results also demonstrate the possible interactions of dobutamine and its derivatives with COVID main protease (6W63) [6]. Our efforts in this work directly address current urgency of a new drug discovery against COVID-19. Highlights • Fenoterol and dobutamine inhibit COVID-19 main protease (6W63). • Docking study showed that fenoterol docked better than dobutamine. • Fenoterol and dobutamine may be used in treatment of COVID-19. • These compounds were extracted from ZINC database against COVID-19. • Virtual screening approach helped to find two FDA approved drugs. Graphical abstract Image, graphical abstract

 • Open Access English
  Authors: 
  Yildirim, Zafer; Sahin, Oyku Semahat; Yazar, Seyhan; Cetintas, Vildan Bozok;
  Publisher: Wiley
  Country: Turkey

  Since December 2019, a new form of severe acute respiratory syndrome (SARS) from a novel strain of coronavirus (SARS coronavirus 2 [SARS-CoV-2]) has been spreading worldwide. The disease caused by SARS-CoV-2 was named Covid-19 and declared as a pandemic by the World Health Organization in March 2020. Clinical symptoms of Covid-19 range from common cold to more severe disease defined as pneumonia, hypoxia, and severe respiratory distress. in the next stage, disease can become more critical with respiratory failure, sepsis, septic shock, and/or multiorgan failure. Outcomes of Covid-19 indicate large gaps between the male-female and the young-elder groups. Several theories have been proposed to explain variations, such as gender, age, comorbidity, and genetic factors. It is likely that mixture of genetic and nongenetic factors interplays between virus and host genetics and determines the severity of disease outcome. in this review, we aimed to summarize current literature in terms of potential host genetic and epigenetic factors that associated with increased severity of Covid-19. Several studies indicated that the genetic variants of the SARS-CoV-2 entry mechanism-related (angiotensin-converting enzymes, transmembrane serine protease-2, furin) and host innate immune response-related genes (interferons [IFNs], interleukins, toll-like receptors), and human leukocyte antigen, ABO, 3p21.31, and 9q34.2 loci are critical host determinants related to Covid-19 severity. Epigenetic mechanisms also affect Covid-19 outcomes by regulating IFN signaling, angiotensin-converting enzyme-2, and immunity-related genes that particularly escape from X chromosome inactivation. Enhanced understanding of host genetic and epigenetic factors and viral interactions of SARS-CoV-2 is critical for improved prognostic tools and innovative therapeutics. Cetintas, Vildan Bozok/0000-0003-3915-6363 WOS:000623260600001 PubMed: 33590936

 • Open Access English
  Authors: 
  J D Kowalska; Agata Skrzat-Klapaczyńska; Dominik Bursa; T. Balayan; Josip Begovac; Nikoloz Chkhartishvili; Deniz Gökengin; Arjan Harxhi; David Jilich; Dj. Jevtovic; +12 more
  Publisher: Elsevier B.V.
  Countries: Lithuania, Turkey, Croatia

  Introduction: the SARS-CoV-2 pandemic has hit the European region disproportionately. Many HIV clinics share staff and logistics with infectious disease facilities, which are now on the frontline in tackling COVID-19. Therefore, this study investigated the impact of the current pandemic situation on HIV care and continuity of antiretroviral treatment (ART) supplies in CEE countries. Methods: the Euroguidelines in Central and Eastern Europe (ECEE) Network Group was established in February 2016 to review standards of care for HIV in the region. the group consists of professionals actively involved in HIV care. on March 19, 2020 we decided to review the status of HIV care sustainability in the face of the emerging SARS-CoV-2 pandemic in Europe. For this purpose, we constructed an online survey consisting of 23 questions. Respondents were recruited from ECEE members in 22 countries, based on their involvement in HIV care, and contacted via email. Results: in total, 19 countries responded: Albania, Armenia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Lithuania, Macedonia, Poland, Republic of Moldova, Russia, Serbia, Turkey, and Ukraine. Most of the respondents were infectious disease physicians directly involved in HIV care (17/19). No country reported HIV clinic closures. HIV clinics were operating normally in only six countries (31.6%). in 11 countries (57.9%) physicians were sharing HIV and COVID-19 care duties. None of the countries expected shortage of ART in the following 2 weeks; however, five physicians expressed uncertainty about the following 2 months. At the time of providing responses, ten countries (52.6%) had HIV-positive persons under quarantine. Conclusions: A shortage of resources is evident, with an impact on HIV care inevitable. We need to prepare to operate with minimal medical resources, with the aim of securing constant supplies of ART. Nongovernmental organizations should re-evaluate their earlier objectives and support efforts to ensure continuity of ART delivery. (C) 2020 the Authors. Published by Elsevier Ltd on behalf of International Society for Infectious Diseases. Skrzat-Klapaczynska, Agata/0000-0002-6367-5633; Chkhartishvili, Nikoloz/0000-0002-1309-825X WOS: 000548321500016 PubMed: 32413608

 • Open Access English
  Authors: 
  Acar T.; Demirel E.A.; Afşar N.; Akçal A.; Demir G.A.; Alagöz A.N.; Bilgiç B.;
  Publisher: Turkish Neurosurgical Society
  Country: Turkey

  [No abstract available] 2-s2.0-85090365182

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.