Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
2,246 research outcomes, page 1 of 225
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Muren, Maria;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Master i læring og undervisning Avdeling for lærarutdanning, kultur og idrett Studiestad Sogndal Denne studien undersøker nettbrett som reiskap i den første lese- og skriveopplæringa. På bakgrunn av at stadig fleire skular innfører 1:1-forhold med digitale verktøy, alts...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Engelstad, Inger Lise;

  Bacheloroppgåve i grunnskulelærarutdanning (1.-7.) PE369 Mai 2015 Terje Ogden (2012) skildrar ei klasse som eit sosialt system der det vert skapt sosiale strukturar og mønster for samhandling. Desse mønstera har ei viss betyding for korleis klassa fungerer i læringssitu...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Legland, Elin;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Master i undervisningsvitskap, deltid Denne masteroppgåva tek for seg lærar si oppleving av å vere vegleiar for elevar, og ser på tema gjennom ein fenomenologisk studie. Forskinga er gjort gjennom ein kvalitativ studie av data samla gjennom semistrukturerte intervju frå...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bræck, Andreas; Nielsen, Daniel Rikstad;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap/Institutt for helse- og omsorgsvitskap/Sjukepleie Førde

  Tittel: Når pasienten får hjertestans – hvordan kan sykepleieren ivareta pårørende under pågående hjerte lunge redning? Bakgrunn for valg av tema: Etter tre år på sykepleierskolen har vi lært mye om pasienter gjennom teori og praksis. Det vi dessverre ikke har lært så m...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Søgnesand, Anne Marte;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Institutt for miljø- og naturvitskap, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Masteroppgåve i Climate Change Management (Planlegging for klimaendringar) GE4-304 Skred som blir utløyst av nedbør kan auke i førekomst som følgje av klimaendringar. I ...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nokken, Caroline Herland;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Offentlege inngrep for å styrke venturekapitalmarknaden er tiltak som er forsøkt i mange land, med ulike strategiar. Desse forsøka har hatt varierande utfall kor nokon lukkast, medan andre har berre blitt ein utgiftspost for staten. Grunnen til at det er behov for slike...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børve, Jorunn; Haukås, Torbjørn; Øvsthus, Ingunn; Haugland, Lisa Karine;
  Publisher: NIBIO

  Secured supply of apple fruit for industrial use, especially for production of cider was investigated. The research questions were; is it more land to be used for apple growing in the Hardanger region?, is it possible to develop an own growing concept for fruit for indu...

 • publication . Doctoral thesis . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvalvik, Karoline Jacobsen;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Målet med denne avhandlinga er å betre forståinga av koplinga mellom planlegging og politikk i norske kommunar. Dette vil eg oppnå gjennom å studere forholdet mellom kommunal planstrategi og lokale folkevalde i praksis. I tillegg håper eg at arbeidet kan bidra til å sty...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Farsund, Mali Storvik;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  PE379 1 BO 2018 VÅR Grunnskulelærarutdanning 5.-10. PE379 1 BO 2018 VÅR Grunnskulelærarutdanning 5.-10.

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørensen, Turid Stigen;

  Master i samhandling innan helse- og sosiale tenester Avdeling for helsefag Innleveringsdato: 16.06.17 Etter å ha samarbeida med legar over fleire år fekk eg interesse av å utforske korleis legane vurderer når dei står ovanfor ein pasient som treng eller ønskjer sjukeme...

2,246 research outcomes, page 1 of 225