Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,280 Research products, page 1 of 128

 • Publications
 • 2013-2022
 • Polish
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors: 
  Bożena Grzegorczyk;
  Country: Poland

  Julius Schottländer (1835-1911), postać często przywoływana przez historyków, historyków sztuki i architektury jest bez wątpienia postacią, której Wrocław zawdzięczał bardzo wiele w zakresie kształtowania nowego rodzaju struktur miejskich. Nie wiele możemy powiedzieć o dzieciństwie i młodości Juliusa. Charakterystyczne, że choć jego ojciec Löbe należał do osób zamożnych, to Julius już w wieku 15 lat rozpoczął samodzielną działalność handlową, początkowo zajmował się handlem zbożem, potem zaopatrzeniem dla wojska, by wreszcie założyć firmę bankową, która współtworzyła niebawem Śląskie Towarzystwo Handli Nieruchomościami. Był Julius także żywo zainteresowany sprawami miasta, któremu nadal kilka fundacji dobroczynnych, w tym Park Południowy. Znamienne, że przy całkowitej akceptacji działalności tego żydowskiego przedsiębiorcy, nikt z badaczy nie podjął się oceny jego dokonań. Można przyjąć, że główną przeszkodą, by poddać krytycznej ocenie jego działalność, tkwi w braku znalezienia adekwatnej/odpowiedniej perspektywy, która by umożliwiła właściwe spojrzenie na jego dokonania i osądzenie jego postawy względem obdarowanych. Wydaje się, że w tym przypadku bardzo pomocna może okazać się rzymska kategoria patrocinium publicum czyli patronatu obywatelskiego. Julius Schottländer (1835–1911), a figure often referred to by historians and art or architectural historians, is undoubtedly a figure to whom Wroclaw owes very much concerning the formation of a new kind of urban structure. Not much can be said about Juliuses’ childhood or adolescence. It is typiclal, that although his father Löbe was a wealthy man, 15 year old Julius already started to run his own business, in the beginning he traded corn, later provided supplies for the army and in the end he opened a banking firm, which soon jointly created the Silesian Company for Real Estate. Julius was also highly interested in affairs of the city, which he gave several charities, amongst with the South Park. Taking in account the entire acceptance of the activities of the Jewish entrepreneur, it is surprising, that no researcher ever took up the assessment of his achievements. One could argue, that the main obstacle in assessing the achievements critically, lies in the absence of an adequate/suitable perspective, which would enable a proper look to his achievements and a judgement of his position in regard to the beneficiaries. It seems, that in this case the Roman term patrocinium publicum or civic patronage can be helpful.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Maciej Jońca;
  Country: Poland

  „A FRIENDLY ALIEN”. ADOLF BERGER’S ESCAPE AND A LONG WAY TO THE UNITED STATES (1938-1942)Summary Adolf Berger (1882-1962) belongs to the group of the most illustrious world romanists. Among his many eminent works one must not forget to quote the monumental “Encyclopedic Dictionary of Roman Law”. Berger was born in Lwów in a Jewish family. During his whole life he felt strong connections with Poland. This attitude found its most significant expression after the World War I. Despite his perfect knowledge of German and rich contacts in German speaking countries, Berger offered his services to the reborn Poland. Therefore from 1919 to 1938 he was working as a secretary and then as a legal advisor for the Polish Consulate in Vienna. During that time he did not ceased his research in the field of Roman law. Shortly after Anschluß he left Austria and moved to France and later to Italy. Escaping from the Nazis, he finally settled in New York where he found refuge and could resume his scientific work. His abandonment of Vienna and a long journey to the United States was possible only due to his Polish citizenship.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Piotr Kołodziejczyk;
  Country: Poland

  Położone w południowej Jordanii skalne stanowisko Sela stanowi jedno z najciekawszych i najmniej zbadanych miejsc na mapie dziedzictwa kulturowego tego rejonu Bliskiego Wschodu. Trudno dostępne refugium lub twierdza pozwalająca na długotrwałą obronę było najintensywniej wykorzystywane w okresie epoki żelaza i w okresie hellenistycznym. Na szczycie i w różnych miejscach stanowiska widać doskonale liczne ślady obróbki skał i budowy różnego rodzaju obiektów o różnym przeznaczeniu. Obszar ten jest dość trudny do prac badawczych czy nawet dokumentacyjnych i to właśnie ten fakt jest przyczyną słabego stanu badań czy nawet rozpoznania stanowiska. Rozpoczęty w 2014 roku projekt badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwoli może zmienić ten stan rzeczy i znacznie poszerzyć naszą wiedzenie tylko o samej Seli, ale także o całym mikroregionie. Rock-cut Sela archaeological site located in southern Jordan Rock seems to be one of the most interesting and at the same time poor explored places on a map of the regional cultural heritage of the Middle East. Hardly accessible refuge or rock fortress allowing for long-term defense, has been the most intensively used during the Iron Age and the Hellenistic period. At the top of the site in many places numerous traces of rock processing and construction of various types of facilities for various purposes are clearly visible. The area of the site is quite diffi cult to research or even basic documentation, and this is probably the cause of the poor state of research, or even recognize of the site. The new project of the Jagiellonian University started in 2014, may change this situation and greatly expand our knowledge, not only about the Sela site but also about the whole micro-region.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Łukasz Skoczylas; Anna Weronika Brzezińska,; Małgorzata Fabiszak;
  Publisher: Uniwersytet Łódzki
  Country: Poland

  Artykuł ma charakter metodologiczny i skupia się na omówieniu zastosowania metody wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. Na początku krótko przedstawione są założenia metodologiczne tego typu badań, a następnie omówione są podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące pamięci zbiorowej, które wskazują na celowość badań pamięci zbiorowej poprzez wywiady grupowe. Dalej podane są przykłady ich zastosowań na przykładzie literatury przedmiotu, a na końcu szczegółowo zaprezentowano metodologię dwóch niezależnych badań nad pamięcią zbiorową przeprowadzonych w Poznaniu. Artykuł kończy analiza SWOT zastosowania wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową The article is methodological in nature and analyses the use of focus interviews in collective memory research. First, the study design of typical focus interviews is presented and followed by a short review of basic concepts in memory studies indicating that memory is discursive in nature and should therefore be studied through focus group interviews. It is then illustrated with examples of application of the method in collective memory research. Methods employed in two studies are discussed in particular detail. These are two independently conducted projects investigating collective memory in Poznan. Finally, a SWOT analysis of the implementation of focus interview method in collective memory studies is conducted.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Motylińska, Paulina;
  Country: Poland

  W ostatnich latach podejmowane są liczne inicjatywy digitalizacji i udostępniania zasobów materialnego dziedzictwa kulturowego. Procesem digitalizacji zostały objęte także zbiory literatury dla młodego czytelnika. W artykule przedstawiono możliwości dostępu do literatury dla dzieci w dwóch polskich bibliotekach cyfrowych: Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona oraz w serwisie Wolne Lektury, a także w dwóch agregatorach zasobów bibliotek cyfrowych: Europejskiej Bibliotece Cyfrowej Europeana i Federacji Bibliotek Cyfrowych. Zwrócono uwagę na kolekcje zdigitalizowanej literatury dla dzieci, dostępne w Polonie oraz w serwisie Wolne Lektury. Dla porównania na początku artykułu opisano Międzynarodową Bibliotekę Cyfrową dla Dzieci, której zbiory i interfejs w całości przeznaczony jest dla dzieci. Odnaleziona literatura dla dzieci dostępna w bibliotekach cyfrowych pochodzi głównie z XIX i XX w. Nowadays, numerous digitalization initiatives are undertaken to make physical artifacts of cultural heritage more accessible. Collections of literature for children have been also digitalized. Article presents possibilities of searching for literature for children available at two Polish digital libraries: National Digital Library Polona and Wolne Lektury and two aggregators of electronic collections: European Digital Library Europeana and Polish Digital Library Federation. As an example of making literature for children more accessible the International Children’s Digital Library was presented. Most of found resources for children in digital libraries is dated on XIX and XX century.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Anna Czabanowska-Wróbel;
  Country: Poland

  Essay writing by Bolesław Leśmian, a graduate of law, draws attention not only to the presence of the philosophical or sociological context but also the legal one while his poetry seems to be completely detached from legal practice. The issue of legal protection of values represented by life is depicted in the interpretation of two dissimilar poetic works, namely the ballad Asoka from the volume Łąka (The Meadow) and the poem starting with the words “Przez śnieżycę, co wyjąc powiększa przestworza” from Dziejba leśna (Forest Happenings). Aśoka, a monarch and lawmaker in ancient India, guaranteed it in his addresses. It paths the way to the spiritual for the hero of many legends. In the 20th century the value of human life is guarded by “a representative of law”, uniformed police officer whose very presence in the street prevents robbery. In both cases life is treated by Leśmian as the highest value motivated metaphysically, which opens the way for further reflections concerning the grandeur of law as understood by the poet as well as to the question whether the issue of connections between literature and law, already known from the research into the literary output of Franz Kafka, may help understand Bolesław Leśmian’s outlook on life. W eseistyce Bolesława Leśmiana, absolwenta studiów prawniczych, zwraca uwagę nie tylko obecność kontekstu filozoficznego czy socjologicznego, ale także prawnego, podczas gdy jego poezja wydaje się całkowicie odległa od zagadnień prawa. W zaproponowanej w artykule interpretacji dwóch niepodobnych utworów poetyckich, ballady Asoka z tomu Łąka i wiersza o incipicie „Przez śnieżycę, co wyjąc powiększa przestworza” z tomu Dziejba leśna, ukazana zostaje kwestia prawnej ochrony wartości, jaką stanowi życie. Władca i prawodawca starożytnych Indii, Aśoka, zagwarantował ją w swoich orędziach. Bohaterowi licznych legend otwiera to drogę do tego, co duchowe. W XX wieku wartości ludzkiego życia strzeże „przedstawiciel prawa”, umundurowany policjant, którego sama obecność na ulicy udaremnia rozbój. W obu przypadkach życie traktowane jest przez Leśmiana jako najwyższa wartość, motywowana metafizycznie, co otwiera drogę do dalszych rozważań dotyczących wzniosłości prawa w rozumieniu poety, a także do pytania, czy zagadnienie związków literatury i prawa, znane z badań nad twórczością Franza Kafki, może pomóc w zrozumieniu światopoglądu Bolesława Leśmiana.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Dorota Malczewska-Pawelec;
  Country: Poland

  The article is the author’s refl ection on her experience related to teaching a course on historiography for undergraduate history students entitled Interpretations of the past. Alterations of images related to historical events, personalities and processes in historical narratives. She presents the general concept of the course, topics and contents of particular classes, as well as (with relation to some exemplary topics) concrete teaching methods used and specific educational effects to be achieved.She also discusses the historiographical sources and scholarly literature she adopted as the textual background of her course.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Agnieszka Kania; Agnieszka Kulig;
  Country: Poland

  W artykule omówiono najważniejsze wnioski płynące z obrad I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie The article discusses the main conclusions of the 1st Congress of Polish Language Teaching in Krakow

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Grzegorz Raubo;
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM

  The article deals with the main points of the anthropological theory presented in the work of a baroque encyclopedist Wojciech Tylkowski which is entitled Uczone rozmowy [Learned Conversations] (1692). This theory combined the elements of theology, philosophy, science and common knowledge. It was presented as scientia curiosa, i.e. a convention which was used during the baroque era to popularize science. The most important aspects of the theory are: the concept of the human soul, four temperaments, the structure and operation of sense organs, the reasons for monstrous births, origins and manifestations of insanity, care of a guardian angel for a man, speculations about the idea of plurality of worlds and the possibility of people living on the Moon.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Aleksandra Goszczyńska;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  The paper Editorial issues of “Spitamegeranomachia” by Jan Achacy Kmita is a piecemeal report on the work on the two-part publication “Spitamegeranomachia” of Jan Achacy Kmita – edition..., which appeared in the journal “Meluzyna. Dawna literatura i kultura” (2017). The new edition of the poem was based on the first print (1595) and its nineteenth-century re-edition (1897). The editorial contributions of Aleksander Brückner and Jacek Sokolski were also used. The article illustrates the difficulties that were overcame during the commenting of the text and indicates at the same time the lack of the poem’s more extensive study of the genre structure in the known literature. It is qualified as a heroicomic but also as an allusive or satirical-political poem. Artykuł Zagadki edytorskie „Spitamegeranomachii” Jana Achacego Kmity jest wyrywkowym opisem prac nad dwuczęściową publikacją „Spitamegeranomachia” Jana Achacego Kmity – edycja…, która ukazała się w czasopiśmie „Meluzyna. Dawna literatura i kultura” (2017 r.). Nowa edycja poematu opierała się na pierwodruku (1595 r.) i jego XIX-wiecznej reedycji (1897 r.), spożytkowano też przyczynki edytorskie Aleksandra Brücknera i Jacka Sokolskiego. Artykuł obrazuje trudności pokonane w trakcie komentowania tekstu. Wskazuje się jednocześnie na brak obszerniejszego opracowania struktury gatunkowej poematu: kwalifikowany jest on jako heroikomikum, ale też jako poemat aluzyjny lub satyryczno-polityczny.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,280 Research products, page 1 of 128
 • Publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors: 
  Bożena Grzegorczyk;
  Country: Poland

  Julius Schottländer (1835-1911), postać często przywoływana przez historyków, historyków sztuki i architektury jest bez wątpienia postacią, której Wrocław zawdzięczał bardzo wiele w zakresie kształtowania nowego rodzaju struktur miejskich. Nie wiele możemy powiedzieć o dzieciństwie i młodości Juliusa. Charakterystyczne, że choć jego ojciec Löbe należał do osób zamożnych, to Julius już w wieku 15 lat rozpoczął samodzielną działalność handlową, początkowo zajmował się handlem zbożem, potem zaopatrzeniem dla wojska, by wreszcie założyć firmę bankową, która współtworzyła niebawem Śląskie Towarzystwo Handli Nieruchomościami. Był Julius także żywo zainteresowany sprawami miasta, któremu nadal kilka fundacji dobroczynnych, w tym Park Południowy. Znamienne, że przy całkowitej akceptacji działalności tego żydowskiego przedsiębiorcy, nikt z badaczy nie podjął się oceny jego dokonań. Można przyjąć, że główną przeszkodą, by poddać krytycznej ocenie jego działalność, tkwi w braku znalezienia adekwatnej/odpowiedniej perspektywy, która by umożliwiła właściwe spojrzenie na jego dokonania i osądzenie jego postawy względem obdarowanych. Wydaje się, że w tym przypadku bardzo pomocna może okazać się rzymska kategoria patrocinium publicum czyli patronatu obywatelskiego. Julius Schottländer (1835–1911), a figure often referred to by historians and art or architectural historians, is undoubtedly a figure to whom Wroclaw owes very much concerning the formation of a new kind of urban structure. Not much can be said about Juliuses’ childhood or adolescence. It is typiclal, that although his father Löbe was a wealthy man, 15 year old Julius already started to run his own business, in the beginning he traded corn, later provided supplies for the army and in the end he opened a banking firm, which soon jointly created the Silesian Company for Real Estate. Julius was also highly interested in affairs of the city, which he gave several charities, amongst with the South Park. Taking in account the entire acceptance of the activities of the Jewish entrepreneur, it is surprising, that no researcher ever took up the assessment of his achievements. One could argue, that the main obstacle in assessing the achievements critically, lies in the absence of an adequate/suitable perspective, which would enable a proper look to his achievements and a judgement of his position in regard to the beneficiaries. It seems, that in this case the Roman term patrocinium publicum or civic patronage can be helpful.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Maciej Jońca;
  Country: Poland

  „A FRIENDLY ALIEN”. ADOLF BERGER’S ESCAPE AND A LONG WAY TO THE UNITED STATES (1938-1942)Summary Adolf Berger (1882-1962) belongs to the group of the most illustrious world romanists. Among his many eminent works one must not forget to quote the monumental “Encyclopedic Dictionary of Roman Law”. Berger was born in Lwów in a Jewish family. During his whole life he felt strong connections with Poland. This attitude found its most significant expression after the World War I. Despite his perfect knowledge of German and rich contacts in German speaking countries, Berger offered his services to the reborn Poland. Therefore from 1919 to 1938 he was working as a secretary and then as a legal advisor for the Polish Consulate in Vienna. During that time he did not ceased his research in the field of Roman law. Shortly after Anschluß he left Austria and moved to France and later to Italy. Escaping from the Nazis, he finally settled in New York where he found refuge and could resume his scientific work. His abandonment of Vienna and a long journey to the United States was possible only due to his Polish citizenship.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Piotr Kołodziejczyk;
  Country: Poland

  Położone w południowej Jordanii skalne stanowisko Sela stanowi jedno z najciekawszych i najmniej zbadanych miejsc na mapie dziedzictwa kulturowego tego rejonu Bliskiego Wschodu. Trudno dostępne refugium lub twierdza pozwalająca na długotrwałą obronę było najintensywniej wykorzystywane w okresie epoki żelaza i w okresie hellenistycznym. Na szczycie i w różnych miejscach stanowiska widać doskonale liczne ślady obróbki skał i budowy różnego rodzaju obiektów o różnym przeznaczeniu. Obszar ten jest dość trudny do prac badawczych czy nawet dokumentacyjnych i to właśnie ten fakt jest przyczyną słabego stanu badań czy nawet rozpoznania stanowiska. Rozpoczęty w 2014 roku projekt badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwoli może zmienić ten stan rzeczy i znacznie poszerzyć naszą wiedzenie tylko o samej Seli, ale także o całym mikroregionie. Rock-cut Sela archaeological site located in southern Jordan Rock seems to be one of the most interesting and at the same time poor explored places on a map of the regional cultural heritage of the Middle East. Hardly accessible refuge or rock fortress allowing for long-term defense, has been the most intensively used during the Iron Age and the Hellenistic period. At the top of the site in many places numerous traces of rock processing and construction of various types of facilities for various purposes are clearly visible. The area of the site is quite diffi cult to research or even basic documentation, and this is probably the cause of the poor state of research, or even recognize of the site. The new project of the Jagiellonian University started in 2014, may change this situation and greatly expand our knowledge, not only about the Sela site but also about the whole micro-region.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Łukasz Skoczylas; Anna Weronika Brzezińska,; Małgorzata Fabiszak;
  Publisher: Uniwersytet Łódzki
  Country: Poland

  Artykuł ma charakter metodologiczny i skupia się na omówieniu zastosowania metody wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. Na początku krótko przedstawione są założenia metodologiczne tego typu badań, a następnie omówione są podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące pamięci zbiorowej, które wskazują na celowość badań pamięci zbiorowej poprzez wywiady grupowe. Dalej podane są przykłady ich zastosowań na przykładzie literatury przedmiotu, a na końcu szczegółowo zaprezentowano metodologię dwóch niezależnych badań nad pamięcią zbiorową przeprowadzonych w Poznaniu. Artykuł kończy analiza SWOT zastosowania wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową The article is methodological in nature and analyses the use of focus interviews in collective memory research. First, the study design of typical focus interviews is presented and followed by a short review of basic concepts in memory studies indicating that memory is discursive in nature and should therefore be studied through focus group interviews. It is then illustrated with examples of application of the method in collective memory research. Methods employed in two studies are discussed in particular detail. These are two independently conducted projects investigating collective memory in Poznan. Finally, a SWOT analysis of the implementation of focus interview method in collective memory studies is conducted.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Motylińska, Paulina;
  Country: Poland

  W ostatnich latach podejmowane są liczne inicjatywy digitalizacji i udostępniania zasobów materialnego dziedzictwa kulturowego. Procesem digitalizacji zostały objęte także zbiory literatury dla młodego czytelnika. W artykule przedstawiono możliwości dostępu do literatury dla dzieci w dwóch polskich bibliotekach cyfrowych: Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona oraz w serwisie Wolne Lektury, a także w dwóch agregatorach zasobów bibliotek cyfrowych: Europejskiej Bibliotece Cyfrowej Europeana i Federacji Bibliotek Cyfrowych. Zwrócono uwagę na kolekcje zdigitalizowanej literatury dla dzieci, dostępne w Polonie oraz w serwisie Wolne Lektury. Dla porównania na początku artykułu opisano Międzynarodową Bibliotekę Cyfrową dla Dzieci, której zbiory i interfejs w całości przeznaczony jest dla dzieci. Odnaleziona literatura dla dzieci dostępna w bibliotekach cyfrowych pochodzi głównie z XIX i XX w. Nowadays, numerous digitalization initiatives are undertaken to make physical artifacts of cultural heritage more accessible. Collections of literature for children have been also digitalized. Article presents possibilities of searching for literature for children available at two Polish digital libraries: National Digital Library Polona and Wolne Lektury and two aggregators of electronic collections: European Digital Library Europeana and Polish Digital Library Federation. As an example of making literature for children more accessible the International Children’s Digital Library was presented. Most of found resources for children in digital libraries is dated on XIX and XX century.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Anna Czabanowska-Wróbel;
  Country: Poland

  Essay writing by Bolesław Leśmian, a graduate of law, draws attention not only to the presence of the philosophical or sociological context but also the legal one while his poetry seems to be completely detached from legal practice. The issue of legal protection of values represented by life is depicted in the interpretation of two dissimilar poetic works, namely the ballad Asoka from the volume Łąka (The Meadow) and the poem starting with the words “Przez śnieżycę, co wyjąc powiększa przestworza” from Dziejba leśna (Forest Happenings). Aśoka, a monarch and lawmaker in ancient India, guaranteed it in his addresses. It paths the way to the spiritual for the hero of many legends. In the 20th century the value of human life is guarded by “a representative of law”, uniformed police officer whose very presence in the street prevents robbery. In both cases life is treated by Leśmian as the highest value motivated metaphysically, which opens the way for further reflections concerning the grandeur of law as understood by the poet as well as to the question whether the issue of connections between literature and law, already known from the research into the literary output of Franz Kafka, may help understand Bolesław Leśmian’s outlook on life. W eseistyce Bolesława Leśmiana, absolwenta studiów prawniczych, zwraca uwagę nie tylko obecność kontekstu filozoficznego czy socjologicznego, ale także prawnego, podczas gdy jego poezja wydaje się całkowicie odległa od zagadnień prawa. W zaproponowanej w artykule interpretacji dwóch niepodobnych utworów poetyckich, ballady Asoka z tomu Łąka i wiersza o incipicie „Przez śnieżycę, co wyjąc powiększa przestworza” z tomu Dziejba leśna, ukazana zostaje kwestia prawnej ochrony wartości, jaką stanowi życie. Władca i prawodawca starożytnych Indii, Aśoka, zagwarantował ją w swoich orędziach. Bohaterowi licznych legend otwiera to drogę do tego, co duchowe. W XX wieku wartości ludzkiego życia strzeże „przedstawiciel prawa”, umundurowany policjant, którego sama obecność na ulicy udaremnia rozbój. W obu przypadkach życie traktowane jest przez Leśmiana jako najwyższa wartość, motywowana metafizycznie, co otwiera drogę do dalszych rozważań dotyczących wzniosłości prawa w rozumieniu poety, a także do pytania, czy zagadnienie związków literatury i prawa, znane z badań nad twórczością Franza Kafki, może pomóc w zrozumieniu światopoglądu Bolesława Leśmiana.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Dorota Malczewska-Pawelec;
  Country: Poland

  The article is the author’s refl ection on her experience related to teaching a course on historiography for undergraduate history students entitled Interpretations of the past. Alterations of images related to historical events, personalities and processes in historical narratives. She presents the general concept of the course, topics and contents of particular classes, as well as (with relation to some exemplary topics) concrete teaching methods used and specific educational effects to be achieved.She also discusses the historiographical sources and scholarly literature she adopted as the textual background of her course.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Agnieszka Kania; Agnieszka Kulig;
  Country: Poland

  W artykule omówiono najważniejsze wnioski płynące z obrad I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie The article discusses the main conclusions of the 1st Congress of Polish Language Teaching in Krakow

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Grzegorz Raubo;
  Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM

  The article deals with the main points of the anthropological theory presented in the work of a baroque encyclopedist Wojciech Tylkowski which is entitled Uczone rozmowy [Learned Conversations] (1692). This theory combined the elements of theology, philosophy, science and common knowledge. It was presented as scientia curiosa, i.e. a convention which was used during the baroque era to popularize science. The most important aspects of the theory are: the concept of the human soul, four temperaments, the structure and operation of sense organs, the reasons for monstrous births, origins and manifestations of insanity, care of a guardian angel for a man, speculations about the idea of plurality of worlds and the possibility of people living on the Moon.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Aleksandra Goszczyńska;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  The paper Editorial issues of “Spitamegeranomachia” by Jan Achacy Kmita is a piecemeal report on the work on the two-part publication “Spitamegeranomachia” of Jan Achacy Kmita – edition..., which appeared in the journal “Meluzyna. Dawna literatura i kultura” (2017). The new edition of the poem was based on the first print (1595) and its nineteenth-century re-edition (1897). The editorial contributions of Aleksander Brückner and Jacek Sokolski were also used. The article illustrates the difficulties that were overcame during the commenting of the text and indicates at the same time the lack of the poem’s more extensive study of the genre structure in the known literature. It is qualified as a heroicomic but also as an allusive or satirical-political poem. Artykuł Zagadki edytorskie „Spitamegeranomachii” Jana Achacego Kmity jest wyrywkowym opisem prac nad dwuczęściową publikacją „Spitamegeranomachia” Jana Achacego Kmity – edycja…, która ukazała się w czasopiśmie „Meluzyna. Dawna literatura i kultura” (2017 r.). Nowa edycja poematu opierała się na pierwodruku (1595 r.) i jego XIX-wiecznej reedycji (1897 r.), spożytkowano też przyczynki edytorskie Aleksandra Brücknera i Jacka Sokolskiego. Artykuł obrazuje trudności pokonane w trakcie komentowania tekstu. Wskazuje się jednocześnie na brak obszerniejszego opracowania struktury gatunkowej poematu: kwalifikowany jest on jako heroikomikum, ale też jako poemat aluzyjny lub satyryczno-polityczny.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.