Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
14 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hesthagen, Trygve;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Country: Norway

  Hesthagen, T. 2021. Bestandstilhøva hjå auren i Russvatnet i Jotunheimen gjennom dei siste femti åra. NINA Rapport 2034. Norsk institutt for naturforskning Russvatnet er lokalisert i sentrale delar av Jotunheimen på 1175 moh. og dekkjer eit areal på 462 hektar. Det kan ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ingeborgrud, Lina; Korseberg, Lene; Lyby, Lars;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  Country: Norway

  Forskning og forskere utgjør en viktig del av norsk arbeidsliv, og det er en uttalt politisk målsetting at akademiske karrierer skal være attraktive. Denne rapporten belyser forskeres karrierer og karrierebetingelser, arbeidsvilkår og forståelser av forskerrollen, og hv...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hansen, Hanna Allesøe; Berstad, Åse-Birgitte; Auestad, Inger; Knagenhjelm, Christoffer;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Restaureringa av kulturlandskapet i det freda kulturmiljøet på Kaupanger Hovedgård starta i 2008. Målet var å reetablere det opphavelege, opne landskapspreget som området hadde før Skogfrøverket etablerte granfrøplantasjar her i 1960-åra. Utviklingsplanen skildrar ei vi...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Amdam, Roar;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aannø, William Aure; Østebø, Britt Iren; Skaala, Øystein;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
  Country: Norway

  I Guddalselva er det installert ei heildekkande smoltfelle (Wolf type) som fangar smolten på veg ut i sjøen. Dette gjer at vi får representative uttak av mengde smolt produsert i elva. Elva har også ei fisketrapp som vert brukt til å registrera all oppvandrande fisk. I ...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Myhre, Ingvild Brekke; Sandvold, Sigurd; et al;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Skriftserien ved HVL, rapport Prosjekt Livslang læring i HVL har vore knytt til kva ambisjonar HVL har for å realisere regjeringa si satsing på kompetanse og det å lære heile livet. HVL ynskjer å vere den føretrekte samarbeidspartnaren og betydeleg aktør for regional ut...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kolltveit, Eldri; Bonsaksen, Tore; Berge, Guro;
  Persistent Identifiers
  Publisher: VID
  Country: Norway

  Samandrag Mål: Å få kunnskap om kva som fremjar eller hemmar deltaking i dei fysiske aktivitetsgruppene ved ein frisklivssentral (FLS). Metode: Det er her utført kvalitative intervju av 8 deltakarar. Innhaldet i intervjua er kategorisert etter komponentane person, omgje...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kvifte, Åsmund Mikalsen; Mæland, Therese;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  For å finna ut om tidleg gjødsling med nitrogen og svovel kan hjelpa med auka vårvekst i timoteidominert eng, har NIBIO avdeling Fôr og husdyr i samarbeid med NLR testa fem ulike gjødslingsstrategiar: Det var tidleg gjødsling mot normal, og to ulike nivå av delt gjødsli...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Borgstrøm, Reidar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Country: Norway

  Som ein lekk i å oppretthalda den lange tidsserien med innsamling av bestandsdynamiske data på aure i det subalpine Øvre Heimdalsvatn, i Øystre Slidre, har det kvart år i dei siste seks åra, inkludert 2020, vore gjennomført eit garnfiske med ein såkalla pilotserie av se...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vie, Gunnhild Åberge; Grimstad, Hilde; Bakke, Ingunn; Wenzel, Hanne Gro; Standal, Rune; Flatås, Kari; Mikkelsen, Maja Elisabeth;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Professjonsstuiet i medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
  Country: Norway

  Sluttrapport fra prosjektgruppen med mandat å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser (LUB) på emnenivå for profesjonsstudiet i medisin i forbindelse med innføring av Forskrift om nasjonal retningslinje for medisinsutdanningen. Arbeidet ble ledet av Gunnhild Åberge Vie.

  Add to ORCIDorcid
14 research outcomes, page 1 of 2