Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
843 Research products, page 1 of 85

 • Publications
 • Open Access
 • Book
 • DK
 • Danish
 • Theses@asb

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Bremholm, Jesper;
  Publisher: Læremiddel.dk
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Hensen, Per; Nissen, Poul; Sommerstad, Renate;
  Publisher: Center for Metode, Udvikling og Kvalitet
  Country: Denmark

  Prospektiv forsknings- og udviklingsprojekt med henblik på vurdering af Ny Startmodellen og assessment og interventionsmodelle AIMs egnethed i forbindelse med unge kriminelle i behandlingsinstitution

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Schjønning, Per; Rasmussen, Karl Johan; Munkholm, Lars Juhl; Nielsen, Peter Storegård;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Kristensen, Troels; Kjærsgaard, A.;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Bundsgaard, Jeppe;
  Publisher: Nationalt Videncenter for Læsning
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Junge, Anne Gram;
  Publisher: Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet
  Country: Denmark

  Et voksende antal mennesker i Danmark oplever at være overfølsomme over for dufte og kemikalier. Imidlertid er den tilskrevne diagnose Multiple Chemical Sensitivity (MCS) ikke medicinsk anerkendt i Danmark pga. mangel på organiske og patofysiologisk basis for symptomerne. Dette speciale bygger på et kvalitativt studie af 20 MCS-ramte i Danmark. Specialet undersøger, hvordan oplevelsen af at lide af MCS bliver meningsfyldt og sammenhængende for de lidende med fokus på interaktionen mellem kropslige oplevelser, kulturelle kategorier og sociale strukturer. Undersøgelsen tager udgangspunkt i tre analytiske tilgange til kroppen; henholdsvis den individuelle, den sociale og den politiske krop. Specialets overordnede argument er, at disse tre "kroppe" alle opleves på en og samme tid i den levede krop hos de MCS-ramte. Med afsæt i antropologisk teori om følelser, som forsøger at kombinere den sociale og den materielle krop, konkluders det, at en forståelse af, hvordan oplevelsen af MCS bliver meningsfuld må findes i interaktionen mellem kropslige processer og den sociokulturelle kontekst som sygdommen opleves i. A significant number of people in Denmark claim to be hypersensitive towards perfumes and chemicals. However, the ascribed diagnosis Multiple Chemical Sensitivity (MCS) remains medically contested due to lack of organic and pathophysiological basis for the symptoms. This thesis reports on a qualitative study of 20 MCS sufferers in Denmark. The thesis explores how the experience of MCS becomes meaningful and coherent for the sufferers, focusing on the interaction between bodily experience, cultural categories and social structures. I approach the study by examining three perspectives from which the body can be expored: the individual body, the social body and the body politic. I argue that these three "bodies" are all simultaneously experienced in the lived body of the MCS sufferers. Drawing on an anthropological theory of emotions that combine the social and the material body, I conclude that the understanding of how the MCS experience becomes meaningful is found in the interaction between bodily processes and the sociocultural context in which illness is experienced.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Vaarst, Mette; Bennedsgaard, Torben Werner;
  Publisher: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
  Country: Denmark

  De økologiske principper lægger stærk vægt på, at sygdomme skal forebygges, og at fokus skal være på dyrenes velfærd og at undgå sygdom. Dette afspejles i reglerne for økologisk husdyrhold, som absolut ikke forleder én til at betragte medicin og sygdomsbehandling som en 'smart og billig genvej til sygdomsfrihed i besætningen'. EU-reglerne anviser, at alternativer til antibiotika skal foretrækkes, hvis de har en dokumenteret effekt. De økologiske regler i USA er endnu mere restriktive. Der mister et dyr den økologiske status for altid efter antibiotikabehandling og anvendelsen er derfor meget begrænset. Alle regelsæt har dog en fælles hovedvægt på sundheds og velfærdsfremme og at holde dyrene sunde og robuste.Der er efterhånden samlet mange erfaringer ind fra økologiske besætninger, som har nedsat deres antibiotikaforbrug ganske væsentligt over de seneste år. I projektet ECOVIT ('Sundhedsfremme i økologiske besætninger') undersøger vi forholdene omkring lavt forbrug af antibiotika og behandlinger, der kan være et alternativ til antibiotika. I projektet ANIPLAN ('Minimising medicine use in organic dairy herds through animal health and welfare planning') arbejder vi sammen med 6 andre europæiske lande om at finde frem til principper for aktiv planlægning i besætningen for bedre velfærd og sundhed.I projektgruppen i ECOVIT syntes vi, at det var på tide at samle trådene og diskutere både erfaringerne fra økologiske landmænd, som vi har interviewet, og fra besætninger, som vi har undersøgt. Der er gennemført velfærdsvurderinger i en del besætninger, og data er analyseret fra en lang række besætninger. Det er baggrunden for denne workshop, som blev afholdt på Forskningscenter Foulum i december 2009. Vi har samlet indlæggene på forskellig vis - som de præsentationer, der blev givet eller i form af skrevne indlæg - og har opsummeret eftermiddagens diskussion.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Jørgensen, Uffe; Elsgaard, Lars; Sørensen, Peter; Olsen, Preben; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Erik Fløjgaard; Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Krogh, Paul Henning; Bruhn, Annette; +5 more
  Publisher: DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Christensen, Jacob Højgaard; Wistoft, Karen; Clark, Aske;
  Publisher: DPU, Aarhus Universitet
  Country: Denmark

  MIT kokkeri er et projekt, hvis formål er at styrke børns madlavningsglæde og hjælpe dem med at tage ejerskab over deres madlavning og tage styringen i køkkenet. Til dette formål har MIT kokkeri udgivet en børnekogebog med et tilhørende webunivers og udviklet et madklubkoncept, hvor der i skrivende stund eksisterer 53 MIT kokkeri-madklubber fordelt over hele landet. MIT kokkeri, herunder brugen af kogebog og website i danske folkeskoler og det nyemadklubkoncept, er blevet evalueret af forskere fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), og på den baggrund foreligger denne forskningsbaserede evalueringsrapport. Evalueringen er blevet gennemført ud fra et mixed methods-design ved brug af spørgeskemaer, interviews og feltobservationer. Således baseres rapportens resultater på både kvantitative og kvalitative empiriske data. Formålet med dette evalueringsdesign er at opnå en nuanceret viden om, hvordan intentionerne med MIT kokkeri indfries. Konkret har vi undersøgt elevers selvvurderede udbytte af MIT kokkeri samt indsamlet viden om, hvordan MIT kokkeri bruges, og hvilke erfaringer der er hermed. Vi har udført spørgeskemaundersøgelser med deltagelse af over 1600 elever og 500 lærere, og yderligere har vi gennemført fokusgruppeinterviews med lærere, elever og madklubinstruktører. Derudover har vi observeret madlavningsaktiviteter i seks madklubber.Overordnet konkluderer vi, ud fra evalueringens resultater, at der generelt er positive resultater angående elevernes oplevelser og selvvurderede udbytte af anvendelse af MIT kokkeri. Lærerne forholder sig også i langt overvejende grad positivt til MIT kokkeri. Angående madklubberne er resultaterne også meget positive, og med denne rapport kan vi altså konkludere, at MIT kokkeri i høj grad indfrier sine intentioner. Der er dog en række udfordringer forbundet hermed, som vi i rapporten præsenterer forskellige perspektiver på.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Mørk, Trine; Tsalis, George; Grunert, Klaus G;
  Publisher: DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug
  Country: Denmark

  Viden om effekterne af kampagneindsatser er central, i forhold til kvalitetssikring og videreudvikling til kommende års indsatser. Denne rapport er baseret på resultaterne fra 1411 observationer og interviews, transaktionsdata og observationer af brugen af Nøglehuls-markedsføringsmateriale 2014, indsamlet i hhv. fire og seks danske detailbutikker. Undersøgelsen blev foretaget af MAPP – Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector, i foråret og sommeren 2014, med det formål at evaluere Nøglehulskampagnen 2014, ved at se på salg og købsadfærd. Dette blev undersøgt ved at måle på forbrugernes faktiske handlinger, for at teste hvorvidt der kan aflæses en effekt i forbrugerens adfærd, under kampagnen og i umiddelbart forlængelse af den.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.