Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
1,878 Research products

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • 2014-2023
 • Open Access
 • Turkish
 • Kütahya Dumlupınar University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ercan Taşkın; S. Süreyya Bengül;

  Insurance sector is regarded as an important criterion for measuring the development level of countries because it has developed and been widespread in parallel with economic development. As a matter of fact, it is known that insurance in economies in developed countries is placed near the top. As insurance sector progresses rapidly in developed or developing countries, the increase in competition is also natural. In order to survive in a rapidly developing and changing competitive market, insurance companies have not only spread their agencies that are their sale channels nationwide but also taken place in the race of satisfying customers. On the other hand, thoughts of customers have changed a lot over time. Consumers make comparisons between the businesses and prefer the options bringing the maximum benefit to them. At this point, the insurance companies not thinking about customer satisfaction come out as a losing side from the competitive environment. The aim of this study is to measure the effect of relational marketing practices in the insurance sector on customer loyalty and to make suggestion a model. For this purpose, a survey study was conducted on academics working at Dumlupınar University. The survey results were tested by using structural equation model. Research result indicates that creating superior service value in insurance sector can lead to a process that can reach customer loyalty. Superior service value is the key in level of confidence of the company, as well as increasing customer satisfaction. Customers counting on and contented with the firm will satisfy and last show loyalty to the company. Sigorta sektörü ekonomik gelişmeye paralel olarak gelişip yaygınlaştığından, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde önemli bir kıstas olarak kabul görmektedir. Nitekim gelişmiş ülkelerdeki ekonomilerde sigortanın ilk sıraları aldığı bilinmektedir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektörü hızla ilerlerken rekabetin artması da doğaldır. Hızla gelişen ve değişen rekabetçi bir pazarda ayakta kalmak için, sigorta şirketleri, satış kanalları olan acentelikleri yurt çapına yaymakla kalmamış, müşterilerini memnun etme yarışına da girmişlerdir. Diğer taraftan tüketicilerin düşünceleri de zaman içinde çok değişmiştir. Tüketici, işletmeler arasında kıyaslama yapmakta, kendisine maksimum faydayı getiren seçenekleri tercih etmektedir. Bu noktada müşterinin memnuniyetini düşünmeyen sigorta şirketleri, rekabet ortamından zararlı çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı sigorta sektöründe ilişkisel pazarlama uygulamalarının müşteri bağlılığı üzerindeki etkisini ölçmek ve bir model önerisinde bulunmaktır. Bu amaçla, Dumlupınar Üniversitesinde görev yapan akademisyenlere yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Araştırma sonucu, sigortacılık sektöründe müşterilere üstün hizmet değeri yaratmanın müşteri bağlılığına gidebilecek bir sürece öncülük edebileceğini göstermektedir. Üstün hizmet değeri hem firmaya duyulan güven düzeyinin, hem de müşteri memnuniyetinin artmasının anahtarı konumundadır. Firmaya güven duyan ve memnun olan müşteri tatmin olacak ve sonuçta firmaya sadakat gösterecektir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Gümüşsoy, Feride Gülsüm; Kılıç, Ramazan;

  Makroekonomik göstergeler ile birlikte belirlenen ilişkilerinden yararlanılarak ileriye yönelik tahminlere ve hükümet politikalarına öncülük edilebilmektedir. Çalışmada özellikle 1980’li yıllardan itibaren literatürde sıkça tartışılan makro göstergeler incelenerek, çalışmanın geçmişte uygulanan politikalar ışığında gelecekte uygulanması düşünülen politikalara yol gösterici olması amaçlanmıştır. İncelenen makroekonomik göstergeler; büyüme, enflasyon, yabancı doğrudan yatırımlar, dış borç stoku, işsizlik, cari işlemler dengesi ve faiz oranları göstergelerini kapsamaktadır. Çalışmada, makroekonomik göstergeler hakkında kısaca bilgi verildikten sonra söz konusu göstergelerde uzun süreli meydana gelen değişmeler grafiklerle incelenmiş ve o dönemlerde uygulanan politikalar ve sebepleri tartışılmıştır. Türkiye ekonomisi 1980’li yıllardan günümüze kadar yurtiçi dengenin sağlanması adına çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye, büyüme, enflasyon, yabancı doğrudan yatırımlar, cari açık gibi alanlarda önceden belirlenen hedeflere ulaşmada başarılı olmuştur. Ancak işsizlik ve dış borçlar ekonominin sorunu olmaya devam etmektedir. By using the relationships established with macroeconomic indicators, forward-looking forecasts and government policies can be pioneered. In this study, macro indicators which are discussed frequently in the literature since 1980s have been examined and it is aimed to guide the policies which are thought to be applied in the future in the light of the policies applied in the past. The analyzed macroeconomic indicators includes the indicators of growth, inflation, foreign direct investments, external debt stock, unemployment, current account balance and interest rates. In the study, after giving brief information about macroeconomic indicators, long term changes in these indicators have been examined with graphics and the policies applied in those periods and reasons have been discussed. The Turkish economy has made significant progress in order to achieve domestic balance since the 1980s. Turkey, growth, inflation, foreign direct investment has been successful in reaching predetermined targets in areas such as the current account deficit. However, unemployment and external debts remain the problems of the economy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Arıcı, Erkay;

  Sosyal politikaların tarihi incelendiğinde; insanlık tarihinin her döneminde insanlar arasında gerek bireysel gerekse örgütlenerek yapılan sosyal yardımlaşma örneklerine rastlanılabilmektedir. Sosyal yardımların devlet eliyle planlı bir şekilde yapılması Sanayi Devrimi ile birlikte olmuştur. Sanayileşme neticesi kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru yoğun bir şekilde göçler başlamış ve kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğu artmıştır.Kentlerde nüfusun artmasıyla da çevresel, kültürel, ekonomik ve sosyal kimi sorunlar meydana gelmiştir. Dolayısıyla devlet bu sorunların çözümü için sosyal politikalar uygulamaya başlamıştır. Günümüzde sosyal politikalar merkezi ve yerel yönetimlerce uygulanmaktadır. 1980’li yıllardan sonra neo-liberal politikaların benimsenmesiyle birlikte hizmetlerin sadece merkezden yönetimlerce yapılmasının birtakım aksaklıklara yol açacağı düşüncesi ağır basmış ve yerel yönetimler ön plana çıkmıştır. Yerel yönetimler belirli bir coğrafi alanda yerel ihtiyaçların tespiti ve giderilmesi noktasında, merkezi yönetimlere nazaran daha etkin rol almaktadır. Türkiye’de yerel yönetim birimlerinden belediyelere bu anlamda önemli görevler düşmektedir. Nitekim 2000’li yıllardan sonra yapılan düzenlemelerle belediyelere geleneksel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal sorumluluklar da verilmiş, özellikle dezavantajlı grupların korunmasına yönelik faaliyetleri artırılmıştır. When the history of social policies is examined; In every period of the history of human beings, examples of social assistance can be found both in the individual and in the organization. Social assistance in the hands of the state in a planned way with the Industrial Revolution. As a result of industrialization, intensive migrations have started from rural areas to urban areas and population density in urban areas has increased. With the increase of the population in cities, some environmental, cultural, economic and social problems have occurred. Therefore the state has started to implement social policies to solve these problems. Today, social policies are implemented by central and local governments. After the 1980s, with the adoption of neo-liberal policies, the idea that only the central administrations would lead to a number of problems, and the local governments came to the forefront. Local governments take a more active role in identifying and addressing local needs in a specific geographical area than in central governments. important role in this respect falls to the municipalities of the local government units in Turkey. As a matter of fact, with the arrangements made after 2000s, municipalities have been given social responsibilities as well as traditional municipality services, and their activities towards protecting disadvantaged groups have been increased.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Fatih Semerci; Ayşe Özkafa;

  Anatolia has had a large number of works reflecting their cultural and artistic experiences since they came into the hands of the Turks. Among these works, the madrasas, which address the cultural and educational life of the society, have a distinct importance, especially as they affect future generations. The presence of more than one madrasa in each city of Anatolia shows how high the cultural level of the cities. Anatolia Seljuk Madrasas are a continuation of Seljuk architecture in terms of architecture, although some innovations have participated. The climate, culture, social features and economy of the area where the building was built influenced the architectural features. In this study, the architectural status of Karatay Madrasa, Ince Minareli Madrasa and Sircali Madrasa, which were built in the Anadolu Selcuklu period in Konya and their contributions to the city were analyzed. Urban quality, interior and facade change situations were examined with the method determined. The main aim is to determine the authenticity of the selected madrasas and their contribution to the city. Groups A, B and C were formed according to the results obtained in the analyses of urban quality,interior and exterior of the three madrasas selected according to the evaluation results. As a result of the analysis, the madrasas that maintain their originality and have more architectural values were included in the Group A. The madrasas, which maintain their originality at least and have little architectural values, are in Group C. In this classification, urban quality, interior space and facade character are important. As a result, today, madrasas continue to functionally live with different usage opportunities. The effective use of the madrasas today or the interest of the visitors is commensurate with the preservation of their authenticity and the establishment of good environmental regulations. Anadolu, Türklerin eline geçmesiyle birlikte onların kültürel ve sanatsal birikimlerini yansıtan çok sayıda esere sahip olmuştur. Bu eserler arasında toplumun kültür ve eğitim hayatına hitap eden medreseler, özellikle gelecek kuşakları da etkilediği için, ayrı bir öneme sahiptir. Anadolu’nun her bir kentinde birden fazla medresenin bulunuşu şehirlerin kültür seviyesinin ne kadar yüksek olduğunun göstergesidir. Anadolu Selçuklu medreseleri mimari açıdan Selçuklu mimarisinin devamı niteliğinde olsa da bazı yenilikler katılmıştır. Yapının yapıldığı bölgenin iklimi, kültürü, sosyal özellikleri ve ekonomisi mimari özellikleri etkilemiştir. Bu çalışmada Konya Kentinde Anadolu Selçuklu Dönemi’nde yapılmış olan Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese ve Sırçalı Medreselerinin mimari durumlarının tespiti ve kente katkıları analiz edilmiştir. Belirlenen yöntem ile kentsel kalite, iç mekân ve cephe değişim durumları incelenmiştir. Asıl amaç seçilen medreselerin özgünlüklerinin ve kente katkılarının tespitini sağlamaktır. Değerlendirme sonuçlarına göre seçilen üç medresenin kentsel kalite, iç mekân ve dış cephe analizlerinde elde edilen sonuçlara göre A,B ve C grupları oluşturulmuştur. Analiz sonucunda özgünlüğünü en çok koruyan ve mimari değerleri fazla olan medreseler A grubunda yer almıştır. Özgünlüğünü en az koruyan ve mimari değerleri az olan medreseler ise C grubunda yer almaktadır. Bu sınıflamada kentsel kalite, iç mekân ve cephe karakteri önemli yere sahiptir. Sonuç olarak günümüzde medreseler farklı kullanım olanakları ile işlevsel olarak canlılıklarını sürdürmektedirler. Medreselerin günümüzde etkin olarak kullanılması veya ziyaretçilerin ilgisini çekmesi özgünlüklerinin korunması ve iyi çevre düzenlemelerinin yapılması ile orantılı bir seyir izlemektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İslam Medeniyeti Ara...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
  Article
  License: cc-by-nc
  Data sources: UnpayWall
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Çiçek, Mine;

  Bu çalışmada, Türkiye'de 2006Q1-2017Q3 dönemleri arasında merkezi yönetim faiz dışı kamu harcamalarının, ekonomik büyümeye ve işsizlik oranlarına ne tür bir etkide bulunduğu ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Araştırmada; özellikle merkezi yönetim kapsamındaki faiz dışı kamu harcamalarının işsizlik oranları üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışmamızda serilerin durağan hale getirilmesi için Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi çok yönlü görmemizi sağlayan eşbütünleşme analizi ve VAR analizi uygulanmıştır. Granger nedensellik testi Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki analizi ile desteklenmiştir. Araştırmanın ampirik sonuçlarında; Türkiye'de 2006Q1-2017Q3 dönemlerinde merkezi yönetim faiz dışı kamu harcamaları ve gayrı safi yurtiçi hasıladaki artışların işsizlik oranları üzerinde azaltıcı etkide bulunduğu, ayrıca kamu harcamaları ve GSYH' dan işsizlik oranına; kamu harcamalarından GSYH' ya doğru gerçekleşen nedenselliğin tek yönlü olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara ilaveten; nedenselliğin sonuçları kamu harcamalarından GSYH' ya doğru tek yönlü ilişki ortaya çıkardığından Keynesyen Yaklaşımı, varyans ayrıştırması analizi sonuçları ise kamu harcama türlerinin ekonomik büyümeye etkisini inceleyen Wagner'in ve Keynes'in görüşlerinin her ikisini de destekleyici nitelikte bir sonuç ortaya çıkarmıştır. In this study, 2006Q1-2017Q3 Turkey in the period between central government non-interest public expenditures, which were analyzed econometric economic growth and what kind of an impact on the unemployment rate. In the study; especially the unemployment rate of central government non-interest public expenditures within the scope of central government. Augmented Dickey Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests were applied to stabilize the series in our study. A cointegration analysis and a VAR analysis were applied to ensure that we did not see the relationship between variables too versatile. Granger causality test was supported by Variance Decomposition and Impact-Response analysis. In the empirical results of the study; Turkey 2006Q1-2017Q3 period in which the central government primary impact on reducing public spending and unemployment rate of increase in gross domestic product, as well as public spending and GDP than the unemployment rate; the result of public spending towards GDP is one-sided. In addition to these results; The results of the Keynesian Approach result in a one-way relationship between public spending and GDP, while the results of analysis of variance analysis provide support for both Wagner and Keynes's views on the effects of public spending on economic growth.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Akar, Gökhan;

  Turizm sektörü günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline gelmiştir. Sektörün gelişimiyle birlikte ülke ekonomileri üzerinde beklenen olumlu etkileri önem arz etmektedir. Bununla birlikte turizmin mal akışını teşvik edebilir bir özelliğe sahip olması ülke dış ticareti için dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı turizmin uluslararası ticaret üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada gelen turist sayısının ihracat ve ithalat değişkenlerini üzerindeki etkisi incelenmiştir. Değişkenler Türkiye örnekleminde 2012:1-2019:3 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılarak ARDL Sınır Testi Yaklaşımı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde turizmin ithalatı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde pozitif yönlü olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, turizmin ihracat üzerindeki uzun dönemli etkisine dair anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Today, the tourism industry has become one of the fastest growing sectors in the world. The expected positive effects on the country's economies are important with the development of the sector. However, it is remarkable that tourism has a feature that can encourage the flow of goods for foreign trade. The aim of this study is to analyze the impact of tourism on international trade. In the study, the effect of the number of incoming tourists on export and import variables was examined. Turkey sample of the 2012: 1-2019: 3 period using quarterly data were analyzed with the help of the ARDL Bound Testing Approach. According to the results of the study, it has been determined that tourism has a significant positive effect on imports in the long term. In addition, no significant relationship has been identified in the impact of tourism on exports.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Karamanoğlu Mehmetbe...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Çalışkan, Osman;

  Bu araştırmanın amacı, Nevşehir il merkezi ve Taşrada görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ile Kırşehir il merkezinde ve Taşrada görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerini belirleyerek farklı değişkenlikler açısından tükenmişlik düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyerek karşılaştırmaktır. Bu araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Nevşehir il merkezinde 63 taşrada 79 Kırşehir il merkezinde 84 taşrada 49 olmak üzere toplam 275 Beden eğitimi ve Spor Öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu ise kolay örneklem yöntemiyle ulaşılabilen, Nevşehir il merkezinde 53 taşrada 62 Kırşehir il merkezinde 65 taşrada 45 olmak üzere 225 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin verilerini toplamak amacıyla, kişisel bilgilerini belirlemek için, araştırmacı tarafından geliştirilen 20 sorudan oluşan Kişisel bilgi formu, Tükenmişlik düzeylerini belirlemek için 22 sorudan oluşan likert tipi bir ölçek olan Maslach Tükenmişlik Envanteri Eğitimci Formu kullanılmıştır. Envanter üç alt bölümden oluşmaktadır; duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı. İstatiksel analizlerde; Ölçeğin alt boyutlarının normal dağılım gösterip göstermediği test etmek amacı ile Kolmogrov-Smirnof testi yapılmış ve bunun sonunda Maslach Tükenmişlik Envanteri Eğitimci ölçeğinin tüm alt boyutların normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir (p<0.05). Buna göre α = 0.05 anlamlılık düzeyinde 2 değişkenli veriler için Mann Whitney U testi, 2'den fazla değişkenler için ise Kruskal Wallis testi, uygulanmıştır. Bu çalışmada sonuç olarak, Nevşehir merkez ve taşrada görev yapan beden eğitimi öğretmelerinin tükenmişlik alt boyutlarından sadece duyarsızlaşma alt boyutunda anlamlı farklılıklar bulunmuş, Kırşehir merkez ve taşrada görev yapan öğretmenlerin ise tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. The purpose of this research is to compare by determining the occupational burnout levels of the education teachers in the provincial center of Nevşehir and the physical education teachers working in the rural areas and the teachers of the rural areas in Kırşehir and compare the burnout levels in terms of different variabilities. In the 2014-2015 academic year, the universe of this research was completed totally by 275 physical education and sports teachers who are 63 educational teacher in Nevşehir provinces , 79 educational teacher province center, 84 educational teacher in Kırşehir provincial center and 49 educational teacher in provinces. And also sample of the grup,accecible sample group ,contains 225 physical education and sports teacher who are in Nevşehir province center is composed of 53 province and 62 districts in Nevşehir ,in Kırşehir province 65 and 45 in districts of Kırşehir. Maslach Burnout Inventory Trainer Form was used to collect the data of the physical education teachers participating in the research consisting of 20 questions developed by the researcher, a likert type scale consisting of 22 questions. The inventory consists of sub-sections; emotional exhaustion, desensitization and personal success. In statistical analysis; The Kolmogrov-Smirnof test was performed to test whether the subscales of the scale showed a normal distribution and as a result, it did not show a normal distribution. (P & lt; 0.05). Mann Whitney U test was used for 2 variable data and Kruskal Wallis test for more than 2 variables at α = 0.05 significance level. As a result, there were significant differences only in the depersonalization sub-dimension of the burnout sub-dimensions of the physical education teachers who were working in the central and provincial areas of Nevşehir, and no significant differences were found between the burnout levels of the rural and central provinces.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Özsarikaya, Bilal;

  Bu çalışmada, %10 karbon elyaf katkılı PA66 (PA66/10KE), %20 karbon elyaf katkılı PA66 (PA66/20KE), %30 karbon elyaf katkılı PA66 (PA66/30KE), %0,5 çok duvarlı karbon nanotüp katkılı PA66/30KE (PA66/30KE/0,5ÇDKNT), %0,5 çok duvarlı karbon nanotüp+%3 molibden disülfit katkılı PA66/30KE (PA66/30KE/0,5ÇDKNT/3MoS2) ve %0,5 çok duvarlı karbon nanotüp+%3 silikon katkılı PA66/30KE (PA66/30KE/0,5ÇDKNT/3Silikon) kompozitleri ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıplama yöntemleri ile üretilmiştir. Katkıların, matris malzemesinin tribolojik, mekanik ve termal özelliklerine olan etkilerini araştırmak için; elde edilen kompozitlere, mekanik testler, termal analizler ve tribolojik deneyler uygulanmıştır. Kompozitlere uygulanan tribolojik deneyler, pim-on-disk cihazında gerçekleştirilen aşınma ve sürtünme deneyleridir. Deneyler kuru ortam şartlarında yapılmıştır. Deneyler oda sıcaklığına (23°C); yük olarak 20N, 30N ve 40N ve 0,4m/s; 0,8m/s ve 1,2m/s kayma hızlarında, 1000 metre kayma yolunda yapılmıştır. Deneyler sonucunda, polimer ve kompozit malzemelerin aşınma ve sürtünme davranışlarına uygulanan yükün etkisi, hızın etkisi ve katkıların etkileri incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, PA66 polimeri ilave edilen karbon elyaf, çok duvarlı karbon nanotüp ve silikon katkıları, çekme ve eğme mukavemeti, elastiklik ve eğme modülü değerlerini artırırken kopma uzaması değerlerini azaltmıştır. Tüm numuneler için artan yük ve kayma hızı ile sürtünme katsayısı ve aşınma oranı artmıştır. PA66 polimerine ilave edilen MoS2 katkısı sürtünme katsayısı ve aşınma oranının azalmasında en etkili katkı olarak belirlenmiştir. In this study, 10% carbon fiber filled PA66 (PA66/10CF), 20% carbon fiber filled PA66 (PA66/20CF), 30% carbon fiber filled PA66 (PA66/30CF), 0,5% multi-walled carbon nanotube filled PA66/30CF (PA66/30CF/0,5MWCNT), 0,5% multi-walled carbon nanotube+3% molybdenum disulfide filled PA66/30CF (PA66/30CF/0,5MWCNT/3MoS2) and 0,5% multi walled carbon nanotube+3% silicone filled PA66/30CF (PA66/30CF/0,5MWCNT/3Silicon) composites are produced by extrusion and injection molding methods. In this thesis, dry sliding wear characteristics of polyamide 66 and its composites were investigated using a pin-on-disc wear test machine. Wear tests were carried out at the sliding speeds of 0,4m/s; 0,8m/s and 1,2m/s applied loads of 20N, 30N and 40N and under atmospheric conditions of temperature and humidity. At the end of the experiments, effects of load, speed and fillers on the friction and wear behaviour of pure polyamide 66 and its composites were analyzed. As a result of the studies, carbon fiber, multi-walled carbon nanotube and silicone added to the PA66 polymer increased the tensile and flexural strength, elasticity and flexural modulus while decreased the elongation at breaks. For all materials, it was observed that, the coefficient of friction and wear rate increases linearly with the increase in applied load and sliding speed values. MoS2 filler has been identified as the most effective filler to the reduction of friction coefficient and wear rate.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Şahin, Gül;

  Bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezlerine ilişkin görüşleri ve sınıf içi uygulamalarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada hem nicel, hem nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanıldığı için araştırmanın yöntemi karma yöntem olarak belirlenmiştir. Karma yöntemin kullanıldığı bu çalışmada, veriler; anket ve görüşme yolu ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Kütahya İlinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde MEB'e bağlı devlet okullarında görev yapan 395 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise anket formunu dolduran Kütahya İl merkezi ve bazı ilçe merkezlerinde görev yapan 206 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, "Okul Öncesi Öğrenme Merkezlerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri Anketi" ve öğretmenlerin sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde 17 açık uçlu sorudan oluşan "yarı yapılandırılmış görüşme formu" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiş, analizler SPSS programı ile yapılmıştır. Öğrenme merkezlerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşleri anketinin geçerlik çalışmaları kapsamında açıklayıcı faktör analizi; güvenirlik çalışması kapsamında madde toplam korelasyonu ve Cronbach Alpha yöntemleri kullanılmış, anketin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular tablo haline getirilerek yorumlanmıştır. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerin konu ile ilgili yorumları "İçerik Analizi" ile çözümlenmiştir. Okul öncesi öğrenme merkezlerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşleri puanlarının öğretmenlerin cinsiyetine, öğrenim düzeyine, öğretmenlerin eğitim verdiği çocukların yaş grubuna, öğretmenlerin mesleki kıdemine göre anlamlı farklılık göstermediği, sınıfta öğrenme merkezi kullanım durumuna, öğrenme merkezini kullanım süresine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin öğrenme merkezlerini düzenleme ve kullanmada kendilerini yeterli gördükleri, öğrenme merkezini düzenleyememe ve karşılaşılan problemlerin fiziki şartlar, materyal eksikliği ve sınıf mevcudunun fazla olmasından kaynaklandığı, çocukların öğrenme merkezi seçiminde cinsiyetin etkili olduğu belirlenmiştir. This study was conducted to investigate the views of preschool teachers on learning centers and in-class practices. In this study, the method of research was determined as a mixed method because both quantitative and qualitative research methods were used together.In this study, which uses the mixed method, the data was collected through survey and interview. The universe of the research is composed of 395 preschool teachers working in public schools affiliated with MEB in the spring semester of the 2018-2019 academic year in Kutahya Province. The sample of the research is 206 teachers working in the center of Kütahya Province and some district centers who fill out the survey form. As data collection tools in the study, 17 open-ended questions are asked about the "Teacher Views Survey for the Use of Preschool Learning Centers" and the teachers' views on the use of learning centers in their classrooms. "semi-structured interview form". The data obtained as a result of the research were evaluated in a computer environment and the analysis was done with the SPSS program. Descriptive factor analysis within the scope of the validity studies of the teacher views survey for the use of learning centers; As part of the reliability study, the total correlation of the article and the Cronbach Alpha methods were used, and the survey was concluded to be valid and reliable. The findings were interpreted by painting. In addition, preschool teachers' comments on the subject were analyzed with "Content Analysis". Teacher view scores for the use of pre-school learning centers do not differ significantly depending on the gender of teachers, the level of education, the age group of children taught by teachers, and the professional seniority of teachers, in the classroom, it was found that the learning center differed significantly depending on the usage status and the duration of use of the learning center. Teachers consider themselves sufficient to regulate and use learning centers, the lack of physical conditions, lack of materials and the lack of class problems encountered, children gender is determined to be effective in the selection of learning center.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ömer Faruk Erdoğan;

  al-Ghazali criticized the philosophers in general, especially Ibn Sina in the second chapter of the first proof of Tahafut al-falasifa (Incoherence of the Philosophers), in the context of the time without beginning of the Universe. Particularly in the context of this chapter, Ibn Sina and the arguments between some groups and opinions questioning the power and the domain of God are conveyed from the language of philosophers. Although he did not mention any names in these discussions about the squares and opinions that we have in mind, It is said that the debate in this chapter of Tahafut was made between Ibn Sina and the detainee, who was known by the name of Ehl Ta?til, questioning the might of Allah. Because it will be seen that the expressions of Ibn Sina's works and the allegations of al-Ghazali in Tahafut are similar or complementary to each other. This article discusses how consistent the al-Ghazali criticism is in this context. Gazzâlî, Tehâfüt'ün birinci delilinin ikinci meselesinde genelde filozofları, özelde ise İbn Sînâ'yı âlemin kıdemi ana başlığı çerçevesinde tenkit etmiştir. Özellikle bu bölümün konu bağlamında, İbn Sînâ ile Tanrı'nın kudretini ve etki alanını sorgulayan bazı fırka, grup ve görüşlerin arasındaki tartışmaları filozofların dilinden aktarmıştır. O, bu tartışmalarda, bahsi geçen fırka ve görüşler hakkında herhangi bir isim belirtmemiş ve bir îmâda bulunmamış olsa da bizdeki kanaat; Tehâfüt'ün bu bölümündeki tartışmanın, İbn Sînâ ile Ehl-i Ta'tîl ismiyle tanınmış, Allah'ın kudretini sorgulayan Muattıla arasında cereyan ettiği yönündedir. Çünkü İbn Sînâ'nın ilgili eserlerindeki ifadeleri ile Gazzâlî'nin Tehâfüt'teki iddialarının birbirlerinin benzeri ya da tamamlayıcısı olduğu görülecektir. İşte bu makale bu konudaki Gazzâlî eleştirisinin ne kadar tutarlı olduğunu tartışmaktadır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
1,878 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ercan Taşkın; S. Süreyya Bengül;

  Insurance sector is regarded as an important criterion for measuring the development level of countries because it has developed and been widespread in parallel with economic development. As a matter of fact, it is known that insurance in economies in developed countries is placed near the top. As insurance sector progresses rapidly in developed or developing countries, the increase in competition is also natural. In order to survive in a rapidly developing and changing competitive market, insurance companies have not only spread their agencies that are their sale channels nationwide but also taken place in the race of satisfying customers. On the other hand, thoughts of customers have changed a lot over time. Consumers make comparisons between the businesses and prefer the options bringing the maximum benefit to them. At this point, the insurance companies not thinking about customer satisfaction come out as a losing side from the competitive environment. The aim of this study is to measure the effect of relational marketing practices in the insurance sector on customer loyalty and to make suggestion a model. For this purpose, a survey study was conducted on academics working at Dumlupınar University. The survey results were tested by using structural equation model. Research result indicates that creating superior service value in insurance sector can lead to a process that can reach customer loyalty. Superior service value is the key in level of confidence of the company, as well as increasing customer satisfaction. Customers counting on and contented with the firm will satisfy and last show loyalty to the company. Sigorta sektörü ekonomik gelişmeye paralel olarak gelişip yaygınlaştığından, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde önemli bir kıstas olarak kabul görmektedir. Nitekim gelişmiş ülkelerdeki ekonomilerde sigortanın ilk sıraları aldığı bilinmektedir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektörü hızla ilerlerken rekabetin artması da doğaldır. Hızla gelişen ve değişen rekabetçi bir pazarda ayakta kalmak için, sigorta şirketleri, satış kanalları olan acentelikleri yurt çapına yaymakla kalmamış, müşterilerini memnun etme yarışına da girmişlerdir. Diğer taraftan tüketicilerin düşünceleri de zaman içinde çok değişmiştir. Tüketici, işletmeler arasında kıyaslama yapmakta, kendisine maksimum faydayı getiren seçenekleri tercih etmektedir. Bu noktada müşterinin memnuniyetini düşünmeyen sigorta şirketleri, rekabet ortamından zararlı çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı sigorta sektöründe ilişkisel pazarlama uygulamalarının müşteri bağlılığı üzerindeki etkisini ölçmek ve bir model önerisinde bulunmaktır. Bu amaçla, Dumlupınar Üniversitesinde görev yapan akademisyenlere yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Araştırma sonucu, sigortacılık sektöründe müşterilere üstün hizmet değeri yaratmanın müşteri bağlılığına gidebilecek bir sürece öncülük edebileceğini göstermektedir. Üstün hizmet değeri hem firmaya duyulan güven düzeyinin, hem de müşteri memnuniyetinin artmasının anahtarı konumundadır. Firmaya güven duyan ve memnun olan müşteri tatmin olacak ve sonuçta firmaya sadakat gösterecektir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Gümüşsoy, Feride Gülsüm; Kılıç, Ramazan;

  Makroekonomik göstergeler ile birlikte belirlenen ilişkilerinden yararlanılarak ileriye yönelik tahminlere ve hükümet politikalarına öncülük edilebilmektedir. Çalışmada özellikle 1980’li yıllardan itibaren literatürde sıkça tartışılan makro göstergeler incelenerek, çalışmanın geçmişte uygulanan politikalar ışığında gelecekte uygulanması düşünülen politikalara yol gösterici olması amaçlanmıştır. İncelenen makroekonomik göstergeler; büyüme, enflasyon, yabancı doğrudan yatırımlar, dış borç stoku, işsizlik, cari işlemler dengesi ve faiz oranları göstergelerini kapsamaktadır. Çalışmada, makroekonomik göstergeler hakkında kısaca bilgi verildikten sonra söz konusu göstergelerde uzun süreli meydana gelen değişmeler grafiklerle incelenmiş ve o dönemlerde uygulanan politikalar ve sebepleri tartışılmıştır. Türkiye ekonomisi 1980’li yıllardan günümüze kadar yurtiçi dengenin sağlanması adına çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye, büyüme, enflasyon, yabancı doğrudan yatırımlar, cari açık gibi alanlarda önceden belirlenen hedeflere ulaşmada başarılı olmuştur. Ancak işsizlik ve dış borçlar ekonominin sorunu olmaya devam etmektedir. By using the relationships established with macroeconomic indicators, forward-looking forecasts and government policies can be pioneered. In this study, macro indicators which are discussed frequently in the literature since 1980s have been examined and it is aimed to guide the policies which are thought to be applied in the future in the light of the policies applied in the past. The analyzed macroeconomic indicators includes the indicators of growth, inflation, foreign direct investments, external debt stock, unemployment, current account balance and interest rates. In the study, after giving brief information about macroeconomic indicators, long term changes in these indicators have been examined with graphics and the policies applied in those periods and reasons have been discussed. The Turkish economy has made significant progress in order to achieve domestic balance since the 1980s. Turkey, growth, inflation, foreign direct investment has been successful in reaching predetermined targets in areas such as the current account deficit. However, unemployment and external debts remain the problems of the economy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Arıcı, Erkay;

  Sosyal politikaların tarihi incelendiğinde; insanlık tarihinin her döneminde insanlar arasında gerek bireysel gerekse örgütlenerek yapılan sosyal yardımlaşma örneklerine rastlanılabilmektedir. Sosyal yardımların devlet eliyle planlı bir şekilde yapılması Sanayi Devrimi ile birlikte olmuştur. Sanayileşme neticesi kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru yoğun bir şekilde göçler başlamış ve kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğu artmıştır.Kentlerde nüfusun artmasıyla da çevresel, kültürel, ekonomik ve sosyal kimi sorunlar meydana gelmiştir. Dolayısıyla devlet bu sorunların çözümü için sosyal politikalar uygulamaya başlamıştır. Günümüzde sosyal politikalar merkezi ve yerel yönetimlerce uygulanmaktadır. 1980’li yıllardan sonra neo-liberal politikaların benimsenmesiyle birlikte hizmetlerin sadece merkezden yönetimlerce yapılmasının birtakım aksaklıklara yol açacağı düşüncesi ağır basmış ve yerel yönetimler ön plana çıkmıştır. Yerel yönetimler belirli bir coğrafi alanda yerel ihtiyaçların tespiti ve giderilmesi noktasında, merkezi yönetimlere nazaran daha etkin rol almaktadır. Türkiye’de yerel yönetim birimlerinden belediyelere bu anlamda önemli görevler düşmektedir. Nitekim 2000’li yıllardan sonra yapılan düzenlemelerle belediyelere geleneksel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal sorumluluklar da verilmiş, özellikle dezavantajlı grupların korunmasına yönelik faaliyetleri artırılmıştır. When the history of social policies is examined; In every period of the history of human beings, examples of social assistance can be found both in the individual and in the organization. Social assistance in the hands of the state in a planned way with the Industrial Revolution. As a result of industrialization, intensive migrations have started from rural areas to urban areas and population density in urban areas has increased. With the increase of the population in cities, some environmental, cultural, economic and social problems have occurred. Therefore the state has started to implement social policies to solve these problems. Today, social policies are implemented by central and local governments. After the 1980s, with the adoption of neo-liberal policies, the idea that only the central administrations would lead to a number of problems, and the local governments came to the forefront. Local governments take a more active role in identifying and addressing local needs in a specific geographical area than in central governments. important role in this respect falls to the municipalities of the local government units in Turkey. As a matter of fact, with the arrangements made after 2000s, municipalities have been given social responsibilities as well as traditional municipality services, and their activities towards protecting disadvantaged groups have been increased.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Fatih Semerci; Ayşe Özkafa;

  Anatolia has had a large number of works reflecting their cultural and artistic experiences since they came into the hands of the Turks. Among these works, the madrasas, which address the cultural and educational life of the society, have a distinct importance, especially as they affect future generations. The presence of more than one madrasa in each city of Anatolia shows how high the cultural level of the cities. Anatolia Seljuk Madrasas are a continuation of Seljuk architecture in terms of architecture, although some innovations have participated. The climate, culture, social features and economy of the area where the building was built influenced the architectural features. In this study, the architectural status of Karatay Madrasa, Ince Minareli Madrasa and Sircali Madrasa, which were built in the Anadolu Selcuklu period in Konya and their contributions to the city were analyzed. Urban quality, interior and facade change situations were examined with the method determined. The main aim is to determine the authenticity of the selected madrasas and their contribution to the city. Groups A, B and C were formed according to the results obtained in the analyses of urban quality,interior and exterior of the three madrasas selected according to the evaluation results. As a result of the analysis, the madrasas that maintain their originality and have more architectural values were included in the Group A. The madrasas, which maintain their originality at least and have little architectural values, are in Group C. In this classification, urban quality, interior space and facade character are important. As a result, today, madrasas continue to functionally live with different usage opportunities. The effective use of the madrasas today or the interest of the visitors is commensurate with the preservation of their authenticity and the establishment of good environmental regulations. Anadolu, Türklerin eline geçmesiyle birlikte onların kültürel ve sanatsal birikimlerini yansıtan çok sayıda esere sahip olmuştur. Bu eserler arasında toplumun kültür ve eğitim hayatına hitap eden medreseler, özellikle gelecek kuşakları da etkilediği için, ayrı bir öneme sahiptir. Anadolu’nun her bir kentinde birden fazla medresenin bulunuşu şehirlerin kültür seviyesinin ne kadar yüksek olduğunun göstergesidir. Anadolu Selçuklu medreseleri mimari açıdan Selçuklu mimarisinin devamı niteliğinde olsa da bazı yenilikler katılmıştır. Yapının yapıldığı bölgenin iklimi, kültürü, sosyal özellikleri ve ekonomisi mimari özellikleri etkilemiştir. Bu çalışmada Konya Kentinde Anadolu Selçuklu Dönemi’nde yapılmış olan Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese ve Sırçalı Medreselerinin mimari durumlarının tespiti ve kente katkıları analiz edilmiştir. Belirlenen yöntem ile kentsel kalite, iç mekân ve cephe değişim durumları incelenmiştir. Asıl amaç seçilen medreselerin özgünlüklerinin ve kente katkılarının tespitini sağlamaktır. Değerlendirme sonuçlarına göre seçilen üç medresenin kentsel kalite, iç mekân ve dış cephe analizlerinde elde edilen sonuçlara göre A,B ve C grupları oluşturulmuştur. Analiz sonucunda özgünlüğünü en çok koruyan ve mimari değerleri fazla olan medreseler A grubunda yer almıştır. Özgünlüğünü en az koruyan ve mimari değerleri az olan medreseler ise C grubunda yer almaktadır. Bu sınıflamada kentsel kalite, iç mekân ve cephe karakteri önemli yere sahiptir. Sonuç olarak günümüzde medreseler farklı kullanım olanakları ile işlevsel olarak canlılıklarını sürdürmektedirler. Medreselerin günümüzde etkin olarak kullanılması veya ziyaretçilerin ilgisini çekmesi özgünlüklerinin korunması ve iyi çevre düzenlemelerinin yapılması ile orantılı bir seyir izlemektedir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ İslam Medeniyeti Ara...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
  Article
  License: cc-by-nc
  Data sources: UnpayWall
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Çiçek, Mine;

  Bu çalışmada, Türkiye'de 2006Q1-2017Q3 dönemleri arasında merkezi yönetim faiz dışı kamu harcamalarının, ekonomik büyümeye ve işsizlik oranlarına ne tür bir etkide bulunduğu ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Araştırmada; özellikle merkezi yönetim kapsamındaki faiz dışı kamu harcamalarının işsizlik oranları üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışmamızda serilerin durağan hale getirilmesi için Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi çok yönlü görmemizi sağlayan eşbütünleşme analizi ve VAR analizi uygulanmıştır. Granger nedensellik testi Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki analizi ile desteklenmiştir. Araştırmanın ampirik sonuçlarında; Türkiye'de 2006Q1-2017Q3 dönemlerinde merkezi yönetim faiz dışı kamu harcamaları ve gayrı safi yurtiçi hasıladaki artışların işsizlik oranları üzerinde azaltıcı etkide bulunduğu, ayrıca kamu harcamaları ve GSYH' dan işsizlik oranına; kamu harcamalarından GSYH' ya doğru gerçekleşen nedenselliğin tek yönlü olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara ilaveten; nedenselliğin sonuçları kamu harcamalarından GSYH' ya doğru tek yönlü ilişki ortaya çıkardığından Keynesyen Yaklaşımı, varyans ayrıştırması analizi sonuçları ise kamu harcama türlerinin ekonomik büyümeye etkisini inceleyen Wagner'in ve Keynes'in görüşlerinin her ikisini de destekleyici nitelikte bir sonuç ortaya çıkarmıştır. In this study, 2006Q1-2017Q3 Turkey in the period between central government non-interest public expenditures, which were analyzed econometric economic growth and what kind of an impact on the unemployment rate. In the study; especially the unemployment rate of central government non-interest public expenditures within the scope of central government. Augmented Dickey Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests were applied to stabilize the series in our study. A cointegration analysis and a VAR analysis were applied to ensure that we did not see the relationship between variables too versatile. Granger causality test was supported by Variance Decomposition and Impact-Response analysis. In the empirical results of the study; Turkey 2006Q1-2017Q3 period in which the central government primary impact on reducing public spending and unemployment rate of increase in gross domestic product, as well as public spending and GDP than the unemployment rate; the result of public spending towards GDP is one-sided. In addition to these results; The results of the Keynesian Approach result in a one-way relationship between public spending and GDP, while the results of analysis of variance analysis provide support for both Wagner and Keynes's views on the effects of public spending on economic growth.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Akar, Gökhan;

  Turizm sektörü günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline gelmiştir. Sektörün gelişimiyle birlikte ülke ekonomileri üzerinde beklenen olumlu etkileri önem arz etmektedir. Bununla birlikte turizmin mal akışını teşvik edebilir bir özelliğe sahip olması ülke dış ticareti için dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı turizmin uluslararası ticaret üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada gelen turist sayısının ihracat ve ithalat değişkenlerini üzerindeki etkisi incelenmiştir. Değişkenler Türkiye örnekleminde 2012:1-2019:3 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılarak ARDL Sınır Testi Yaklaşımı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde turizmin ithalatı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde pozitif yönlü olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, turizmin ihracat üzerindeki uzun dönemli etkisine dair anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Today, the tourism industry has become one of the fastest growing sectors in the world. The expected positive effects on the country's economies are important with the development of the sector. However, it is remarkable that tourism has a feature that can encourage the flow of goods for foreign trade. The aim of this study is to analyze the impact of tourism on international trade. In the study, the effect of the number of incoming tourists on export and import variables was examined. Turkey sample of the 2012: 1-2019: 3 period using quarterly data were analyzed with the help of the ARDL Bound Testing Approach. According to the results of the study, it has been determined that tourism has a significant positive effect on imports in the long term. In addition, no significant relationship has been identified in the impact of tourism on exports.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Karamanoğlu Mehmetbe...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Çalışkan, Osman;

  Bu araştırmanın amacı, Nevşehir il merkezi ve Taşrada görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ile Kırşehir il merkezinde ve Taşrada görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerini belirleyerek farklı değişkenlikler açısından tükenmişlik düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyerek karşılaştırmaktır. Bu araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Nevşehir il merkezinde 63 taşrada 79 Kırşehir il merkezinde 84 taşrada 49 olmak üzere toplam 275 Beden eğitimi ve Spor Öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu ise kolay örneklem yöntemiyle ulaşılabilen, Nevşehir il merkezinde 53 taşrada 62 Kırşehir il merkezinde 65 taşrada 45 olmak üzere 225 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin verilerini toplamak amacıyla, kişisel bilgilerini belirlemek için, araştırmacı tarafından geliştirilen 20 sorudan oluşan Kişisel bilgi formu, Tükenmişlik düzeylerini belirlemek için 22 sorudan oluşan likert tipi bir ölçek olan Maslach Tükenmişlik Envanteri Eğitimci Formu kullanılmıştır. Envanter üç alt bölümden oluşmaktadır; duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı. İstatiksel analizlerde; Ölçeğin alt boyutlarının normal dağılım gösterip göstermediği test etmek amacı ile Kolmogrov-Smirnof testi yapılmış ve bunun sonunda Maslach Tükenmişlik Envanteri Eğitimci ölçeğinin tüm alt boyutların normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir (p<0.05). Buna göre α = 0.05 anlamlılık düzeyinde 2 değişkenli veriler için Mann Whitney U testi, 2'den fazla değişkenler için ise Kruskal Wallis testi, uygulanmıştır. Bu çalışmada sonuç olarak, Nevşehir merkez ve taşrada görev yapan beden eğitimi öğretmelerinin tükenmişlik alt boyutlarından sadece duyarsızlaşma alt boyutunda anlamlı farklılıklar bulunmuş, Kırşehir merkez ve taşrada görev yapan öğretmenlerin ise tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. The purpose of this research is to compare by determining the occupational burnout levels of the education teachers in the provincial center of Nevşehir and the physical education teachers working in the rural areas and the teachers of the rural areas in Kırşehir and compare the burnout levels in terms of different variabilities. In the 2014-2015 academic year, the universe of this research was completed totally by 275 physical education and sports teachers who are 63 educational teacher in Nevşehir provinces , 79 educational teacher province center, 84 educational teacher in Kırşehir provincial center and 49 educational teacher in provinces. And also sample of the grup,accecible sample group ,contains 225 physical education and sports teacher who are in Nevşehir province center is composed of 53 province and 62 districts in Nevşehir ,in Kırşehir province 65 and 45 in districts of Kırşehir. Maslach Burnout Inventory Trainer Form was used to collect the data of the physical education teachers participating in the research consisting of 20 questions developed by the researcher, a likert type scale consisting of 22 questions. The inventory consists of sub-sections; emotional exhaustion, desensitization and personal success. In statistical analysis; The Kolmogrov-Smirnof test was performed to test whether the subscales of the scale showed a normal distribution and as a result, it did not show a normal distribution. (P & lt; 0.05). Mann Whitney U test was used for 2 variable data and Kruskal Wallis test for more than 2 variables at α = 0.05 significance level. As a result, there were significant differences only in the depersonalization sub-dimension of the burnout sub-dimensions of the physical education teachers who were working in the central and provincial areas of Nevşehir, and no significant differences were found between the burnout levels of the rural and central provinces.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Özsarikaya, Bilal;

  Bu çalışmada, %10 karbon elyaf katkılı PA66 (PA66/10KE), %20 karbon elyaf katkılı PA66 (PA66/20KE), %30 karbon elyaf katkılı PA66 (PA66/30KE), %0,5 çok duvarlı karbon nanotüp katkılı PA66/30KE (PA66/30KE/0,5ÇDKNT), %0,5 çok duvarlı karbon nanotüp+%3 molibden disülfit katkılı PA66/30KE (PA66/30KE/0,5ÇDKNT/3MoS2) ve %0,5 çok duvarlı karbon nanotüp+%3 silikon katkılı PA66/30KE (PA66/30KE/0,5ÇDKNT/3Silikon) kompozitleri ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıplama yöntemleri ile üretilmiştir. Katkıların, matris malzemesinin tribolojik, mekanik ve termal özelliklerine olan etkilerini araştırmak için; elde edilen kompozitlere, mekanik testler, termal analizler ve tribolojik deneyler uygulanmıştır. Kompozitlere uygulanan tribolojik deneyler, pim-on-disk cihazında gerçekleştirilen aşınma ve sürtünme deneyleridir. Deneyler kuru ortam şartlarında yapılmıştır. Deneyler oda sıcaklığına (23°C); yük olarak 20N, 30N ve 40N ve 0,4m/s; 0,8m/s ve 1,2m/s kayma hızlarında, 1000 metre kayma yolunda yapılmıştır. Deneyler sonucunda, polimer ve kompozit malzemelerin aşınma ve sürtünme davranışlarına uygulanan yükün etkisi, hızın etkisi ve katkıların etkileri incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, PA66 polimeri ilave edilen karbon elyaf, çok duvarlı karbon nanotüp ve silikon katkıları, çekme ve eğme mukavemeti, elastiklik ve eğme modülü değerlerini artırırken kopma uzaması değerlerini azaltmıştır. Tüm numuneler için artan yük ve kayma hızı ile sürtünme katsayısı ve aşınma oranı artmıştır. PA66 polimerine ilave edilen MoS2 katkısı sürtünme katsayısı ve aşınma oranının azalmasında en etkili katkı olarak belirlenmiştir. In this study, 10% carbon fiber filled PA66 (PA66/10CF), 20% carbon fiber filled PA66 (PA66/20CF), 30% carbon fiber filled PA66 (PA66/30CF), 0,5% multi-walled carbon nanotube filled PA66/30CF (PA66/30CF/0,5MWCNT), 0,5% multi-walled carbon nanotube+3% molybdenum disulfide filled PA66/30CF (PA66/30CF/0,5MWCNT/3MoS2) and 0,5% multi walled carbon nanotube+3% silicone filled PA66/30CF (PA66/30CF/0,5MWCNT/3Silicon) composites are produced by extrusion and injection molding methods. In this thesis, dry sliding wear characteristics of polyamide 66 and its composites were investigated using a pin-on-disc wear test machine. Wear tests were carried out at the sliding speeds of 0,4m/s; 0,8m/s and 1,2m/s applied loads of 20N, 30N and 40N and under atmospheric conditions of temperature and humidity. At the end of the experiments, effects of load, speed and fillers on the friction and wear behaviour of pure polyamide 66 and its composites were analyzed. As a result of the studies, carbon fiber, multi-walled carbon nanotube and silicone added to the PA66 polymer increased the tensile and flexural strength, elasticity and flexural modulus while decreased the elongation at breaks. For all materials, it was observed that, the coefficient of friction and wear rate increases linearly with the increase in applied load and sliding speed values. MoS2 filler has been identified as the most effective filler to the reduction of friction coefficient and wear rate.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Şahin, Gül;

  Bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezlerine ilişkin görüşleri ve sınıf içi uygulamalarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada hem nicel, hem nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanıldığı için araştırmanın yöntemi karma yöntem olarak belirlenmiştir. Karma yöntemin kullanıldığı bu çalışmada, veriler; anket ve görüşme yolu ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Kütahya İlinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde MEB'e bağlı devlet okullarında görev yapan 395 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise anket formunu dolduran Kütahya İl merkezi ve bazı ilçe merkezlerinde görev yapan 206 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, "Okul Öncesi Öğrenme Merkezlerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri Anketi" ve öğretmenlerin sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde 17 açık uçlu sorudan oluşan "yarı yapılandırılmış görüşme formu" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiş, analizler SPSS programı ile yapılmıştır. Öğrenme merkezlerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşleri anketinin geçerlik çalışmaları kapsamında açıklayıcı faktör analizi; güvenirlik çalışması kapsamında madde toplam korelasyonu ve Cronbach Alpha yöntemleri kullanılmış, anketin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular tablo haline getirilerek yorumlanmıştır. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerin konu ile ilgili yorumları "İçerik Analizi" ile çözümlenmiştir. Okul öncesi öğrenme merkezlerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşleri puanlarının öğretmenlerin cinsiyetine, öğrenim düzeyine, öğretmenlerin eğitim verdiği çocukların yaş grubuna, öğretmenlerin mesleki kıdemine göre anlamlı farklılık göstermediği, sınıfta öğrenme merkezi kullanım durumuna, öğrenme merkezini kullanım süresine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin öğrenme merkezlerini düzenleme ve kullanmada kendilerini yeterli gördükleri, öğrenme merkezini düzenleyememe ve karşılaşılan problemlerin fiziki şartlar, materyal eksikliği ve sınıf mevcudunun fazla olmasından kaynaklandığı, çocukların öğrenme merkezi seçiminde cinsiyetin etkili olduğu belirlenmiştir. This study was conducted to investigate the views of preschool teachers on learning centers and in-class practices. In this study, the method of research was determined as a mixed method because both quantitative and qualitative research methods were used together.In this study, which uses the mixed method, the data was collected through survey and interview. The universe of the research is composed of 395 preschool teachers working in public schools affiliated with MEB in the spring semester of the 2018-2019 academic year in Kutahya Province. The sample of the research is 206 teachers working in the center of Kütahya Province and some district centers who fill out the survey form. As data collection tools in the study, 17 open-ended questions are asked about the "Teacher Views Survey for the Use of Preschool Learning Centers" and the teachers' views on the use of learning centers in their classrooms. "semi-structured interview form". The data obtained as a result of the research were evaluated in a computer environment and the analysis was done with the SPSS program. Descriptive factor analysis within the scope of the validity studies of the teacher views survey for the use of learning centers; As part of the reliability study, the total correlation of the article and the Cronbach Alpha methods were used, and the survey was concluded to be valid and reliable. The findings were interpreted by painting. In addition, preschool teachers' comments on the subject were analyzed with "Content Analysis". Teacher view scores for the use of pre-school learning centers do not differ significantly depending on the gender of teachers, the level of education, the age group of children taught by teachers, and the professional seniority of teachers, in the classroom, it was found that the learning center differed significantly depending on the usage status and the duration of use of the learning center. Teachers consider themselves sufficient to regulate and use learning centers, the lack of physical conditions, lack of materials and the lack of class problems encountered, children gender is determined to be effective in the selection of learning center.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ömer Faruk Erdoğan;

  al-Ghazali criticized the philosophers in general, especially Ibn Sina in the second chapter of the first proof of Tahafut al-falasifa (Incoherence of the Philosophers), in the context of the time without beginning of the Universe. Particularly in the context of this chapter, Ibn Sina and the arguments between some groups and opinions questioning the power and the domain of God are conveyed from the language of philosophers. Although he did not mention any names in these discussions about the squares and opinions that we have in mind, It is said that the debate in this chapter of Tahafut was made between Ibn Sina and the detainee, who was known by the name of Ehl Ta?til, questioning the might of Allah. Because it will be seen that the expressions of Ibn Sina's works and the allegations of al-Ghazali in Tahafut are similar or complementary to each other. This article discusses how consistent the al-Ghazali criticism is in this context. Gazzâlî, Tehâfüt'ün birinci delilinin ikinci meselesinde genelde filozofları, özelde ise İbn Sînâ'yı âlemin kıdemi ana başlığı çerçevesinde tenkit etmiştir. Özellikle bu bölümün konu bağlamında, İbn Sînâ ile Tanrı'nın kudretini ve etki alanını sorgulayan bazı fırka, grup ve görüşlerin arasındaki tartışmaları filozofların dilinden aktarmıştır. O, bu tartışmalarda, bahsi geçen fırka ve görüşler hakkında herhangi bir isim belirtmemiş ve bir îmâda bulunmamış olsa da bizdeki kanaat; Tehâfüt'ün bu bölümündeki tartışmanın, İbn Sînâ ile Ehl-i Ta'tîl ismiyle tanınmış, Allah'ın kudretini sorgulayan Muattıla arasında cereyan ettiği yönündedir. Çünkü İbn Sînâ'nın ilgili eserlerindeki ifadeleri ile Gazzâlî'nin Tehâfüt'teki iddialarının birbirlerinin benzeri ya da tamamlayıcısı olduğu görülecektir. İşte bu makale bu konudaki Gazzâlî eleştirisinin ne kadar tutarlı olduğunu tartışmaktadır.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Kütahya Dumlupınar U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.