Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
317 Research products, page 1 of 32

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • 2012-2021
 • Open Access
 • Polish
 • “Lituanistika”, International Research Database

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Polish
  Authors: 
  Stopka, Krzysztof;

  Armenians living in Kingdom of Poland and Great Duchy of Lithuania were mostly burghers, however, cases of social advancement were noted on Ruthenian territory officially belonging to the Crown. Initially, the advancement was possible only for royal court-based Armenian translators, but later also for those with merits for the country’s defence. Another way to advance socially was to marry a Polish nobleman. In such marriages religious differences rarely posed a serious problem; generally, females did not need to convert from their Christian Armenian denomination. Nevertheless, ennoblement was rarely attractive for Polish Armenians at that time; trade and other typically burgher activities brought more profit than the landownership privilege. For this reason ennobled men and their descendants often took on those activities anyway and pleaded their noble status only to escape inconvenient legal consequences or town court. A few Polish noble families of Armenian origin are dated back to that time: the Tyszkiewicz, the Siekierzyński, the Balicki, the Zwartowski, the Sołtanowicz-Chalepsk, the Lenkowicz-Ipohorski, the Iwaszkiewicz, the Makarowicz, the Domażyrski, the Pleszkowski.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Kulik, Irena;

  Straipsnyje pateikiama antroponimijos apybraiža, remiantis antkapinių užrašų medžiaga iš dviejų parapijos kapinių, esančių maždaug 700 km atstumu viena nuo kitos. Vienos iš jų yra prie Parudaminio kaimo, esančio 20 km į pietus nuo Vilniaus (Vilniaus krašte). Kitos - Liublino vaivadijos pietuose, Biłgorajo apskrityje, prie Józefówo miesto. Pradiniu pagrindu pristatant pavardes pasirinktos etnoniminės formos ir išskirtos priesagos, rodančios pavardžių su galūnėmis -icz, -owicz, -ewicz populiarumą. Vilniaus krašte dažniausiai šaknis kilusi iš vardo, o Liublino krašte aiškiai išsiskyrė pirminės formos, kilusios iš bendrinių daiktavardžių, profesijų pavadinimų, ir antrinės patroniminės formos su priesaga -k-. Pavardės su galūnėmis -icz, -owicz, -ewicz - anksčiau prestižinės, aukštesnių sluoksnių, paplito tarp Vilniaus krašto valstiečių ir įgavo patroniminį pobūdį, kurį atsispindi pavardės su priesaga -k Liublino krašto pietuose. Straipsnyje taip pat pateikiamos etnoniminių pavardžių "Liankialis" Vilniaus krašte ir "Litwiak" Liublino krašte atsiradimo prielaidos. This article shows an outline of anthroponymy which I excerpted from the tombstone inscription from two parish cemeteries approximately 700 km apart from one another. The first one is located next to Porudomin (lit. Parudaminys), situated 20 km south of Vilnius in Lithuan ia (currently Vilnius Region). The second one - in the Southern part of Lublin Province in Biłgoraj County next to Józefow. The ethnonyms and extracted suffix served as a starting base which showed the popularity of the names ending with -icz, -owicz, -ewicz, usually with the roots derived from the given names in Vilnius Region, however in Lublin Province one can distinguish the following primal forms: appellatives, occupational and secondary patronymics, with the suffix -k. Names ending with -icz, -owicz, -ewicz - these forms were earlier recognized as prestigious forms, belonging to higher social spheres, which have spread among peasants in the south of Vilnius Region, taking patronymic character which are reflected in the names with the suffix -k in the South of Lublin Province. Also there is an evidence of formation of the ethnonyms: "Liankialis" in Vilnius Region and "Litwiak" in Lublin Province.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Ślusarska, Magdalena;

  Katalikiškoji Apšvieta, plačiąja prasme sudariusi esminę Apšvietos epochos dalį, kaip išskirtinis Europos kultūros istorijos laikotarpis, Abiejų Tautų Respublikoje pasirodė XVIII a. pirmajame dešimtmetyje, o suklestėjo Stanislovo Augusto Poniatovskio valdymo laikotarpiu. Pagrindinis Katalikų Apšvietos Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje bruožas – Bažnyčios reformos klausimo įtraukimas į valstybės ir visuomenės reformų programą. Straipsnyje, remiantis Vilniaus dvasininkijos pasisakymais, nagrinėjami tikėjimo moraliniai ir religinės praktikos bei tradicijos klausimai. Religinė ir religinė-didaktinė literatūra, kunigų kūryba, vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio ganytojiški dokumentai, užsienio darbų vertimai ir adaptacijos turėjo tarnauti religinio gyvenimo (giliąja vidine prasme) sisteminei reformai iš viršaus, taip pat dvasininkų ugdymo ir kompetencijos lygio didinimui. Apšvietos katalikybė, susidūrusi su vietinėmis tradicijomis ir tautiniais ypatumais, siekė išvalyti religinį kultą nuo įvairių prietarų. Kritiškai žvelgta į išorinę religinę veiklą, atskleidžiančią žmonių religingumą, būdingą daugumai bajorų ir valstiečių. Catholic Enlightenment making the essential fragment of the Enlightenment in a broader sense – as the exceptional period in the European cultural history – came to the lands of the Republic of Two Nations in the first decades of the eighteenth century, however, its flourishing coincided with the years of the rule of Stanislaus Augustus Poniatowski. The basic feature of the Catholic Enlightenment in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth was including of a question of the Church reform into the program of the reform of the state and society. The article touches upon the questions linked to these words of the representatives of the clergy of the Vilnius diocese, which touched moral issues and religious practices and customs of the faithful. Religious and religious-didactic literature, preachers’ creations, pastoral documents of the bishop of the diocese Ignatius Jacob Massalski, translations and adaptations of foreign works had to serve for the systemic reform from above of the religious life in its deep internal measure, also, for increasing a level of pastoral education and competence of the clergy. The Enlightenment Catholicism clashing with local traditions and native things tended to clean religious cult from any scurf defined as superstitions. It took critical approach to external religious practices featuring religiosity of the people, characteristic to the majority of the noblemen society and peasant surroundings.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Dziarnowicz, Aleh;

  „Tėvynės paieškos“. Diskursas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tematika šiuolaikinėje baltarusių visuomenėje – tokia yra straipsnio problematika, išreikšta jo pavadinime. Baltarusių visuomenėje ir jos politinėje klasėje yra keletas lygių suvokiant bei perteikiant informaciją LDK palikimo tematika. Šie lygiai nagrinėjami daugiausiai dėmesio skiriant oficialiai pozicijai, kuri reiškiasi per Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos pasisakymus ir jo oficialią internetinę svetainę, aprobuotus mokyklinius istorijos vadovėlius ir didaktines priemones, valstybės heraldikos politiką, kuriai neišvengiamai reikia užimti poziciją LDK heraldinių simbolių atžvilgiu. Paliečiama ir valdžios pozicija dėl LDK architektūrinio paveldo atstatymo bei restauravimo. Daug dėmesio skiriama 2004 m. pradėtam leisti universitetiniam Mogiliovo universiteto docento Jakovo Treščenoko istorijos vadovėliui, sukėlusiam karštas diskusijas. Nagrinėjant oficialią istorijos politiką taip, kaip ji reiškėsi per vadovėlius, išskiriami 3 pagrindiniai etapai pagal metus: 1993–1995; 1996–2001; 2002–2009. Kiekvienam šiam etapui būdingi tam tikri ypatingi bruožai traktuojant ir vertinant LDK praeitį žvelgiant iš baltarusių pozicijų. Gale pateikiami viešosios nuomonės tyrimų rezultatai, gauti 2004 m., 2006 m. ir 2012 m. apklausiant gyventojus apie baltarusių valstybingumo istorines ištakas. Straipsnio pabaigoje prognozuojama, kad Baltarusijoje bus bandoma labiau integruoti LDK praeitį į Baltarusijos istoriją, pasirinktinai panaudojant atskirus LDK praeities komponentus ir nutylint kitus, kurie „neįsipaišys“ į bendrąją koncepciją.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Ostrowski, Norbert;

  Straipsnyje aptariama kelių lietuvių kalbos priešdėlinių veiksmažodžių (su-bradžióti, iš-skìlti, at-vérti / už-vérti , iš-réikšti, ap-àkti) daryba ir kaita bei jų sąsajos su paprastaisiais veiksmažodžiais (bradžióti, skìlti, vérti, réikšti, àkti). Abiems formoms būdinga deprefiksacija, tam tikros rūšies atbulinė daryba, pvz., subradžióti → bradžióti. This paper discusses the development of several Lithuanian prefixal verbs (su-bradžióti "to do a wrong thing", iš-skìlti "to strike spark", at-vérti / už-vérti "to open / to close", iš-réikšti "to express", ap-àkti "to go blind") and their relation to simplex forms (bradžióti "wade; do a wrong thing", skìlti "to strike spark", vérti "to thread; to prick; to open; to close", réikšti "to express, to mean", àkti "to go blind"). What these forms have in common is deprefixation, a kind of retrograde derivation exemplified by subradžióti → bradžióti.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Zavadzka, Alina;

  Vilniaus (Verkių) Kalvarijos – tai šventoji vieta, kur dešimtis, net šimtus kilometrų maldininkai eidavo pėsti, kad galėtų pakartoti Kristaus Kryžiaus kelią ir taip patirti begalinę Dievo palaimą. Kryžiaus kelią XVII a. įsteigė vyskupas Jurgis Bialozaras. Šiandien Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldumo praktika apima 35-ių stočių Kryžiaus kelio, Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios centrinio altoriaus ir relikvijoriaus su Šv. Kryžiaus relikvija garbinimą. Kryžiaus kelias liudija tragišką istoriją. Nuo sovietmečio pradžios buvo uždrausta lankytis šioje teritorijoje, o 1962 m. koplyčias įsakyta sunaikinti. Straipsnyje aprašomas Vilniaus Kalvarijų atsiradimas, gyvavimas ir tragiškas likimas. Taip pat aptariamas jų atkūrimas, kai Lietuva 1990 m. atgavo nepriklausomybę, kartu ir tikėjimo laisvę. Straipsnyje atskleidžiama šio unikalaus ansamblio architektūros ir gamtos vienovė. The Calvary of Vilnius (Verkiai) is a sacred place. Pious pilgrims made journeys of hundreds of kilometres on foot to repeat the Lord’s Way of the Cross. Verkiai Calvary has been established in the 17th century. The founder was bishop of Vilnius Jerzy Biallozor. Today the ensemble of Verkiai Calvary consists of the Finding of the Holy Cross Church and 35 martyrdom path stations. The sanctuary escaped closure for many years under the Soviet rule. Almost all stations were completely destroyed in 1962. The article discloses the story of the origin, life and tragic fate of these stations. In 1990, after Lithuania regained the independence and the freedom of religion, the rebuilding of the stations started.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Geben, Kinga;

  Straipsnio tikslas - atskleisti Lietuvos lenkų etninės mažumos moksleivių bendrinės lenkų kalbos mokymosi sunkumus. Straipsnis siekia atkreipti dėmesį į rusų, lietuvių ir baltarusių kalbų įtaką lenkų kalbai Lietuvoje, nes dėl jos pasitaiko daug klaidų sakytinėje, o kai kur net rašytinėje kalboje. Šiame straipsnyje aptariamos specifinės lenkų kalbos kultūros ugdymo Lietuvoje problemos, remiantis 11-12 klasių moksleivių rašto darbų analizės rezultatais. Straipsnyje nagrinėjamos rašytinėje kalboje aptiktos klaidos, jų priežastys vertinamos sociolingvistiniu požiūriu. Atlikus moksleivių rašinių stilistinį vertinimą, rašto darbuose pastebėta stiliaus ir kalbos priemonių, neatitinkančių oficialiosios kalbos normų reikalavimus. Atkreipiamas dėmesys į žodžių parinkimo ir vartojimo klaidas, žodžių junginių ir sakinių sudarymo klaidas. Daugiausia dėmesio skiriama dažniausiai pasitaikančioms morfologijos klaidoms, nes 11-12 klasių moksleiviai privalo žinoti visas gramatikos taisykles ir mokėti jas pritaikyti. Aptariamas skolinių iš lietuvių ir rusų kalbų, skirtingų socialinių atmainų kalbos elementų bei tarmybių vartojimas. Rašiniuose aptiktos klaidos aptariamos pagal klaidų tipus, išskirtus mokslinėje literatūroje, kurioje aptariama Rytų Lietuvos sociolingvistinė padėtis. Klaidų analizės pagrindu daromos išvados, kad bendrinės kalbos mokymosi sunkumai kyla dėl daugiakalbės aplinkos, taip pat dėl moksleivių šeimų socialinio statuso. Bendrinės lenkų kalbos ugdymui turi būti skiriama daugiau dėmesio leidžiant naujus vadovėlius, atitinkančius bendrus tautinių mažumų ugdymo poreikius. Pateikiama įžvalga, kad lenkų kalbos vadovėliai turėtų siūlyti daugiau pratimų mokinių kalbinės savimonės lavinimui ir kitų kalbų interferencijos padarinių šalinimui. The objective of the article is to reveal the challenges encountered by the ethnic minority of Lithuanian Poles when learning standard Polish. The article aims at drawing attention to the influence of the Russian and Lithuanian languages on the Polish language in Lithuania as it causes a large number of mistakes made in spoken Lithuanian as well as, in some cases, in the written language used by Lithuanian Poles. The article discusses specific problems with respect to fostering the Polish language culture in Lithuania on the basis of the results of the analysis of written assignments by Polish students in the 11th and 12th grades. The article deals with mistakes of the language culture made in the written language; the reasons are evaluated in terms of a socio- linguistic approach. The stylistic evaluation of students’ essays is carried out: stylistic and linguistic means which do not comply with the requirements of the official language standard are observed. The emphasis is placed on mistakes related to the word selection and usage as well as formation of collocations and sentences. The main attention is paid to the most common morphological mistakes, as students from the 11th and 12th grades must be familiar with all grammar rules and know how to apply them. The usage of borrowings from the Lithuanian and Russian languages, different linguistic elements of social varieties and dialecticisms in written assignments is discussed. On the basis of the analysis of types of occurring mistakes it has been concluded that most challenges as to learning the standard language are the result of the multi-linguistic environment as well as the social status of students’ families. Teaching the standard Polish language should be given a higher priority by publishing new textbooks in line with the general needs as to education of national minorities. The article provides the insight that Polish textbooks should offer more exercises to foster students’ linguistic self-consciousness and eliminate consequences caused by interferences of other languages.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Dalecka, Teresa;

  Straipsnio tikslas - parodyti, kaip Władysławo Zahorskio surinkti padavimai ir legendos šiandien atsispindi miesto fizinėje, vaizdinėje erdvėje, be kita ko, paminkluose, memorialinėse lentose, instaliacijose, taip pat istorijose, kurios pasakojamos Lietuvos sostinės svečiams ir gyventojams. Padavimai paaiškina konkrečių istorinių ir geografinių objektų atsiradimą Vilniuje, atskleidžia praeitį, atspindi senus įsitikinimus, papročius, etinius ir socialinius gyvensenos principus, juose užšifruotos religinės, istoriografinės ir tautinės reikšmės. Pateikia informaciją apie legendinius valdovus, svarbias vietas. Zahorskio knyga pristato miestą panašiai kaip gidai, skirti universaliam turistui. Padavimai ir legendos sukuria daugiakultūrinio, daugiareliginio miesto su sudėtinga praeitimi vaizdą, matomą šiandien per įvairius fizinius ženklus. Zahorskis knygoje sujungia įvairius pasakojimus apie lietuvišką, lenkišką ir žydišką Vilnių. The purpose of the article is to show how Vilnius stories and legends, collected by Władysław Zahorski, are alive today and are reflected in the physical, visual form of the city, including in monuments, memorial plaques, installations, but also in stories told to guests and residents of the Lithuanian capital. The stories explain the appearance of specific historical and geographical objects in Vilnius, contain signs of the past, reflect old beliefs, customs, ethical and social principles, and clarify encrypted religious, historiographic and national meanings. They bring information about legendary rulers and important places. Zahorski's book is part of the city's presentations characteristic of tourist guides addressed to the universal recipient. Stories and legends create a picture of a multicultural, multi-faith city with a complex past that is visible today through various physical signs. Zahorski combines various narratives about Lithuanian, Polish and Jewish Vilnius in the book.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Błaszczyk, Grzegorz;

  The article constitutes an analysis of the publication of Lithuanian historians from the years 1988–2009 and the hitherto unpublished Encyclopedia of the Grand Duchy of Lithuania. The Union of Horodlo was not the subject of separate research; it was incorporated into discursive writings on Polish-Lithuanian relations. Originally, it was presented in a traditional and ambiguous manner – underlining both the advantages and disadvantages of the union for Lithuania. The Union of Horodlo was properly presented in the academic synthesis of the history of Lithuanian up until 1795 written in 1998. However, the only fragment which expresses any reservations is the one which criticises the Polish-Lithuanian rapprochement, the result of which was the Union of Lublin in 1569, also perceived negatively. Other publications such as the syntheses of E. Gudavičius and M. Jučas generate considerable doubts due to the fact that the interpretation of facts is given priority over their presentation; moreover, the judgments presented in those books are biased. Recent years have welcomed important changes in contemporary Lithuanian historiography, an example of which is a multi-volume synthesis of the history of Lithuania (vol. 4 of 2009) and encyclopaedic entries to the previously mentioned Encyclopedia of the Grand Duchy of Lithuania. The works are based on the concept of the so called “compound monarchy” – the term of “the Crown of the Polish Kingdom” which is well known in Polish historiography. It explains contradictions on the acts of the Union of Horodlo between the act of incorporation of Lithuania into Poland and Lithuanian’s self-determination. Also new is a positive evaluation of the Union of Horodlo, which had been absent in Lithuanian historiography so far.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Jusupović, Monika;

  The article concentrate on the issues concerned local matters, like self-governments for example regular elections of district officials, presence of the Russian troops and destruction made by them, matters of towns, particularly position and profits of Kaunas. The most numerous are issues concentrating on personal matters. Instructions was often used by local leaders to strengthen their position in emulation of local factions and local issues often were caused by particular interests.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
317 Research products, page 1 of 32
 • Open Access Polish
  Authors: 
  Stopka, Krzysztof;

  Armenians living in Kingdom of Poland and Great Duchy of Lithuania were mostly burghers, however, cases of social advancement were noted on Ruthenian territory officially belonging to the Crown. Initially, the advancement was possible only for royal court-based Armenian translators, but later also for those with merits for the country’s defence. Another way to advance socially was to marry a Polish nobleman. In such marriages religious differences rarely posed a serious problem; generally, females did not need to convert from their Christian Armenian denomination. Nevertheless, ennoblement was rarely attractive for Polish Armenians at that time; trade and other typically burgher activities brought more profit than the landownership privilege. For this reason ennobled men and their descendants often took on those activities anyway and pleaded their noble status only to escape inconvenient legal consequences or town court. A few Polish noble families of Armenian origin are dated back to that time: the Tyszkiewicz, the Siekierzyński, the Balicki, the Zwartowski, the Sołtanowicz-Chalepsk, the Lenkowicz-Ipohorski, the Iwaszkiewicz, the Makarowicz, the Domażyrski, the Pleszkowski.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Kulik, Irena;

  Straipsnyje pateikiama antroponimijos apybraiža, remiantis antkapinių užrašų medžiaga iš dviejų parapijos kapinių, esančių maždaug 700 km atstumu viena nuo kitos. Vienos iš jų yra prie Parudaminio kaimo, esančio 20 km į pietus nuo Vilniaus (Vilniaus krašte). Kitos - Liublino vaivadijos pietuose, Biłgorajo apskrityje, prie Józefówo miesto. Pradiniu pagrindu pristatant pavardes pasirinktos etnoniminės formos ir išskirtos priesagos, rodančios pavardžių su galūnėmis -icz, -owicz, -ewicz populiarumą. Vilniaus krašte dažniausiai šaknis kilusi iš vardo, o Liublino krašte aiškiai išsiskyrė pirminės formos, kilusios iš bendrinių daiktavardžių, profesijų pavadinimų, ir antrinės patroniminės formos su priesaga -k-. Pavardės su galūnėmis -icz, -owicz, -ewicz - anksčiau prestižinės, aukštesnių sluoksnių, paplito tarp Vilniaus krašto valstiečių ir įgavo patroniminį pobūdį, kurį atsispindi pavardės su priesaga -k Liublino krašto pietuose. Straipsnyje taip pat pateikiamos etnoniminių pavardžių "Liankialis" Vilniaus krašte ir "Litwiak" Liublino krašte atsiradimo prielaidos. This article shows an outline of anthroponymy which I excerpted from the tombstone inscription from two parish cemeteries approximately 700 km apart from one another. The first one is located next to Porudomin (lit. Parudaminys), situated 20 km south of Vilnius in Lithuan ia (currently Vilnius Region). The second one - in the Southern part of Lublin Province in Biłgoraj County next to Józefow. The ethnonyms and extracted suffix served as a starting base which showed the popularity of the names ending with -icz, -owicz, -ewicz, usually with the roots derived from the given names in Vilnius Region, however in Lublin Province one can distinguish the following primal forms: appellatives, occupational and secondary patronymics, with the suffix -k. Names ending with -icz, -owicz, -ewicz - these forms were earlier recognized as prestigious forms, belonging to higher social spheres, which have spread among peasants in the south of Vilnius Region, taking patronymic character which are reflected in the names with the suffix -k in the South of Lublin Province. Also there is an evidence of formation of the ethnonyms: "Liankialis" in Vilnius Region and "Litwiak" in Lublin Province.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Ślusarska, Magdalena;

  Katalikiškoji Apšvieta, plačiąja prasme sudariusi esminę Apšvietos epochos dalį, kaip išskirtinis Europos kultūros istorijos laikotarpis, Abiejų Tautų Respublikoje pasirodė XVIII a. pirmajame dešimtmetyje, o suklestėjo Stanislovo Augusto Poniatovskio valdymo laikotarpiu. Pagrindinis Katalikų Apšvietos Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje bruožas – Bažnyčios reformos klausimo įtraukimas į valstybės ir visuomenės reformų programą. Straipsnyje, remiantis Vilniaus dvasininkijos pasisakymais, nagrinėjami tikėjimo moraliniai ir religinės praktikos bei tradicijos klausimai. Religinė ir religinė-didaktinė literatūra, kunigų kūryba, vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio ganytojiški dokumentai, užsienio darbų vertimai ir adaptacijos turėjo tarnauti religinio gyvenimo (giliąja vidine prasme) sisteminei reformai iš viršaus, taip pat dvasininkų ugdymo ir kompetencijos lygio didinimui. Apšvietos katalikybė, susidūrusi su vietinėmis tradicijomis ir tautiniais ypatumais, siekė išvalyti religinį kultą nuo įvairių prietarų. Kritiškai žvelgta į išorinę religinę veiklą, atskleidžiančią žmonių religingumą, būdingą daugumai bajorų ir valstiečių. Catholic Enlightenment making the essential fragment of the Enlightenment in a broader sense – as the exceptional period in the European cultural history – came to the lands of the Republic of Two Nations in the first decades of the eighteenth century, however, its flourishing coincided with the years of the rule of Stanislaus Augustus Poniatowski. The basic feature of the Catholic Enlightenment in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth was including of a question of the Church reform into the program of the reform of the state and society. The article touches upon the questions linked to these words of the representatives of the clergy of the Vilnius diocese, which touched moral issues and religious practices and customs of the faithful. Religious and religious-didactic literature, preachers’ creations, pastoral documents of the bishop of the diocese Ignatius Jacob Massalski, translations and adaptations of foreign works had to serve for the systemic reform from above of the religious life in its deep internal measure, also, for increasing a level of pastoral education and competence of the clergy. The Enlightenment Catholicism clashing with local traditions and native things tended to clean religious cult from any scurf defined as superstitions. It took critical approach to external religious practices featuring religiosity of the people, characteristic to the majority of the noblemen society and peasant surroundings.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Dziarnowicz, Aleh;

  „Tėvynės paieškos“. Diskursas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tematika šiuolaikinėje baltarusių visuomenėje – tokia yra straipsnio problematika, išreikšta jo pavadinime. Baltarusių visuomenėje ir jos politinėje klasėje yra keletas lygių suvokiant bei perteikiant informaciją LDK palikimo tematika. Šie lygiai nagrinėjami daugiausiai dėmesio skiriant oficialiai pozicijai, kuri reiškiasi per Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos pasisakymus ir jo oficialią internetinę svetainę, aprobuotus mokyklinius istorijos vadovėlius ir didaktines priemones, valstybės heraldikos politiką, kuriai neišvengiamai reikia užimti poziciją LDK heraldinių simbolių atžvilgiu. Paliečiama ir valdžios pozicija dėl LDK architektūrinio paveldo atstatymo bei restauravimo. Daug dėmesio skiriama 2004 m. pradėtam leisti universitetiniam Mogiliovo universiteto docento Jakovo Treščenoko istorijos vadovėliui, sukėlusiam karštas diskusijas. Nagrinėjant oficialią istorijos politiką taip, kaip ji reiškėsi per vadovėlius, išskiriami 3 pagrindiniai etapai pagal metus: 1993–1995; 1996–2001; 2002–2009. Kiekvienam šiam etapui būdingi tam tikri ypatingi bruožai traktuojant ir vertinant LDK praeitį žvelgiant iš baltarusių pozicijų. Gale pateikiami viešosios nuomonės tyrimų rezultatai, gauti 2004 m., 2006 m. ir 2012 m. apklausiant gyventojus apie baltarusių valstybingumo istorines ištakas. Straipsnio pabaigoje prognozuojama, kad Baltarusijoje bus bandoma labiau integruoti LDK praeitį į Baltarusijos istoriją, pasirinktinai panaudojant atskirus LDK praeities komponentus ir nutylint kitus, kurie „neįsipaišys“ į bendrąją koncepciją.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Ostrowski, Norbert;

  Straipsnyje aptariama kelių lietuvių kalbos priešdėlinių veiksmažodžių (su-bradžióti, iš-skìlti, at-vérti / už-vérti , iš-réikšti, ap-àkti) daryba ir kaita bei jų sąsajos su paprastaisiais veiksmažodžiais (bradžióti, skìlti, vérti, réikšti, àkti). Abiems formoms būdinga deprefiksacija, tam tikros rūšies atbulinė daryba, pvz., subradžióti → bradžióti. This paper discusses the development of several Lithuanian prefixal verbs (su-bradžióti "to do a wrong thing", iš-skìlti "to strike spark", at-vérti / už-vérti "to open / to close", iš-réikšti "to express", ap-àkti "to go blind") and their relation to simplex forms (bradžióti "wade; do a wrong thing", skìlti "to strike spark", vérti "to thread; to prick; to open; to close", réikšti "to express, to mean", àkti "to go blind"). What these forms have in common is deprefixation, a kind of retrograde derivation exemplified by subradžióti → bradžióti.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Zavadzka, Alina;

  Vilniaus (Verkių) Kalvarijos – tai šventoji vieta, kur dešimtis, net šimtus kilometrų maldininkai eidavo pėsti, kad galėtų pakartoti Kristaus Kryžiaus kelią ir taip patirti begalinę Dievo palaimą. Kryžiaus kelią XVII a. įsteigė vyskupas Jurgis Bialozaras. Šiandien Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldumo praktika apima 35-ių stočių Kryžiaus kelio, Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios centrinio altoriaus ir relikvijoriaus su Šv. Kryžiaus relikvija garbinimą. Kryžiaus kelias liudija tragišką istoriją. Nuo sovietmečio pradžios buvo uždrausta lankytis šioje teritorijoje, o 1962 m. koplyčias įsakyta sunaikinti. Straipsnyje aprašomas Vilniaus Kalvarijų atsiradimas, gyvavimas ir tragiškas likimas. Taip pat aptariamas jų atkūrimas, kai Lietuva 1990 m. atgavo nepriklausomybę, kartu ir tikėjimo laisvę. Straipsnyje atskleidžiama šio unikalaus ansamblio architektūros ir gamtos vienovė. The Calvary of Vilnius (Verkiai) is a sacred place. Pious pilgrims made journeys of hundreds of kilometres on foot to repeat the Lord’s Way of the Cross. Verkiai Calvary has been established in the 17th century. The founder was bishop of Vilnius Jerzy Biallozor. Today the ensemble of Verkiai Calvary consists of the Finding of the Holy Cross Church and 35 martyrdom path stations. The sanctuary escaped closure for many years under the Soviet rule. Almost all stations were completely destroyed in 1962. The article discloses the story of the origin, life and tragic fate of these stations. In 1990, after Lithuania regained the independence and the freedom of religion, the rebuilding of the stations started.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Geben, Kinga;

  Straipsnio tikslas - atskleisti Lietuvos lenkų etninės mažumos moksleivių bendrinės lenkų kalbos mokymosi sunkumus. Straipsnis siekia atkreipti dėmesį į rusų, lietuvių ir baltarusių kalbų įtaką lenkų kalbai Lietuvoje, nes dėl jos pasitaiko daug klaidų sakytinėje, o kai kur net rašytinėje kalboje. Šiame straipsnyje aptariamos specifinės lenkų kalbos kultūros ugdymo Lietuvoje problemos, remiantis 11-12 klasių moksleivių rašto darbų analizės rezultatais. Straipsnyje nagrinėjamos rašytinėje kalboje aptiktos klaidos, jų priežastys vertinamos sociolingvistiniu požiūriu. Atlikus moksleivių rašinių stilistinį vertinimą, rašto darbuose pastebėta stiliaus ir kalbos priemonių, neatitinkančių oficialiosios kalbos normų reikalavimus. Atkreipiamas dėmesys į žodžių parinkimo ir vartojimo klaidas, žodžių junginių ir sakinių sudarymo klaidas. Daugiausia dėmesio skiriama dažniausiai pasitaikančioms morfologijos klaidoms, nes 11-12 klasių moksleiviai privalo žinoti visas gramatikos taisykles ir mokėti jas pritaikyti. Aptariamas skolinių iš lietuvių ir rusų kalbų, skirtingų socialinių atmainų kalbos elementų bei tarmybių vartojimas. Rašiniuose aptiktos klaidos aptariamos pagal klaidų tipus, išskirtus mokslinėje literatūroje, kurioje aptariama Rytų Lietuvos sociolingvistinė padėtis. Klaidų analizės pagrindu daromos išvados, kad bendrinės kalbos mokymosi sunkumai kyla dėl daugiakalbės aplinkos, taip pat dėl moksleivių šeimų socialinio statuso. Bendrinės lenkų kalbos ugdymui turi būti skiriama daugiau dėmesio leidžiant naujus vadovėlius, atitinkančius bendrus tautinių mažumų ugdymo poreikius. Pateikiama įžvalga, kad lenkų kalbos vadovėliai turėtų siūlyti daugiau pratimų mokinių kalbinės savimonės lavinimui ir kitų kalbų interferencijos padarinių šalinimui. The objective of the article is to reveal the challenges encountered by the ethnic minority of Lithuanian Poles when learning standard Polish. The article aims at drawing attention to the influence of the Russian and Lithuanian languages on the Polish language in Lithuania as it causes a large number of mistakes made in spoken Lithuanian as well as, in some cases, in the written language used by Lithuanian Poles. The article discusses specific problems with respect to fostering the Polish language culture in Lithuania on the basis of the results of the analysis of written assignments by Polish students in the 11th and 12th grades. The article deals with mistakes of the language culture made in the written language; the reasons are evaluated in terms of a socio- linguistic approach. The stylistic evaluation of students’ essays is carried out: stylistic and linguistic means which do not comply with the requirements of the official language standard are observed. The emphasis is placed on mistakes related to the word selection and usage as well as formation of collocations and sentences. The main attention is paid to the most common morphological mistakes, as students from the 11th and 12th grades must be familiar with all grammar rules and know how to apply them. The usage of borrowings from the Lithuanian and Russian languages, different linguistic elements of social varieties and dialecticisms in written assignments is discussed. On the basis of the analysis of types of occurring mistakes it has been concluded that most challenges as to learning the standard language are the result of the multi-linguistic environment as well as the social status of students’ families. Teaching the standard Polish language should be given a higher priority by publishing new textbooks in line with the general needs as to education of national minorities. The article provides the insight that Polish textbooks should offer more exercises to foster students’ linguistic self-consciousness and eliminate consequences caused by interferences of other languages.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Dalecka, Teresa;

  Straipsnio tikslas - parodyti, kaip Władysławo Zahorskio surinkti padavimai ir legendos šiandien atsispindi miesto fizinėje, vaizdinėje erdvėje, be kita ko, paminkluose, memorialinėse lentose, instaliacijose, taip pat istorijose, kurios pasakojamos Lietuvos sostinės svečiams ir gyventojams. Padavimai paaiškina konkrečių istorinių ir geografinių objektų atsiradimą Vilniuje, atskleidžia praeitį, atspindi senus įsitikinimus, papročius, etinius ir socialinius gyvensenos principus, juose užšifruotos religinės, istoriografinės ir tautinės reikšmės. Pateikia informaciją apie legendinius valdovus, svarbias vietas. Zahorskio knyga pristato miestą panašiai kaip gidai, skirti universaliam turistui. Padavimai ir legendos sukuria daugiakultūrinio, daugiareliginio miesto su sudėtinga praeitimi vaizdą, matomą šiandien per įvairius fizinius ženklus. Zahorskis knygoje sujungia įvairius pasakojimus apie lietuvišką, lenkišką ir žydišką Vilnių. The purpose of the article is to show how Vilnius stories and legends, collected by Władysław Zahorski, are alive today and are reflected in the physical, visual form of the city, including in monuments, memorial plaques, installations, but also in stories told to guests and residents of the Lithuanian capital. The stories explain the appearance of specific historical and geographical objects in Vilnius, contain signs of the past, reflect old beliefs, customs, ethical and social principles, and clarify encrypted religious, historiographic and national meanings. They bring information about legendary rulers and important places. Zahorski's book is part of the city's presentations characteristic of tourist guides addressed to the universal recipient. Stories and legends create a picture of a multicultural, multi-faith city with a complex past that is visible today through various physical signs. Zahorski combines various narratives about Lithuanian, Polish and Jewish Vilnius in the book.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Błaszczyk, Grzegorz;

  The article constitutes an analysis of the publication of Lithuanian historians from the years 1988–2009 and the hitherto unpublished Encyclopedia of the Grand Duchy of Lithuania. The Union of Horodlo was not the subject of separate research; it was incorporated into discursive writings on Polish-Lithuanian relations. Originally, it was presented in a traditional and ambiguous manner – underlining both the advantages and disadvantages of the union for Lithuania. The Union of Horodlo was properly presented in the academic synthesis of the history of Lithuanian up until 1795 written in 1998. However, the only fragment which expresses any reservations is the one which criticises the Polish-Lithuanian rapprochement, the result of which was the Union of Lublin in 1569, also perceived negatively. Other publications such as the syntheses of E. Gudavičius and M. Jučas generate considerable doubts due to the fact that the interpretation of facts is given priority over their presentation; moreover, the judgments presented in those books are biased. Recent years have welcomed important changes in contemporary Lithuanian historiography, an example of which is a multi-volume synthesis of the history of Lithuania (vol. 4 of 2009) and encyclopaedic entries to the previously mentioned Encyclopedia of the Grand Duchy of Lithuania. The works are based on the concept of the so called “compound monarchy” – the term of “the Crown of the Polish Kingdom” which is well known in Polish historiography. It explains contradictions on the acts of the Union of Horodlo between the act of incorporation of Lithuania into Poland and Lithuanian’s self-determination. Also new is a positive evaluation of the Union of Horodlo, which had been absent in Lithuanian historiography so far.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Jusupović, Monika;

  The article concentrate on the issues concerned local matters, like self-governments for example regular elections of district officials, presence of the Russian troops and destruction made by them, matters of towns, particularly position and profits of Kaunas. The most numerous are issues concentrating on personal matters. Instructions was often used by local leaders to strengthen their position in emulation of local factions and local issues often were caused by particular interests.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.