Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
187,367 Research products

 • Publications
 • Other research products
 • Other ORP type
 • Norwegian
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  20 skålgroper, diameter fra 3,5 cm til 6, 0 cm. Dybde fra 0.1 cm til 0,5 cm. Jevnt formet. 13 stykk ligger samlet, 7 stykk ligger spredt på bergflaten. 1 skålgrop skiller seg markert ut. Den har en diameter på 11,5 cm og er 2,5 cm dyp. Ligger i samlingen med 13 stykk. Skålgropene ligger på en bar bergflate på ca. 2 x 5 meter. Skålgropene ligger på et slakere parti på berget. Bak skålgropene (dvs. mot nord) stiger berget bratt opp til bergkollens høyeste punkt. Berget er her oppsprukket. Bergflaten er en del av en større kolle på ca. 20 x 40 meter. Den grenser mot dyrket mark mot nord, vest og øst. Mot sør grenser den mot en strørre bergrygg.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2009
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2009
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Møre og Romsdal fylkeskommune;

  1 buplass/tuft

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2012
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2012
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Rogaland fylkeskommune;

  Mulig gravhaug. Nærmere beskrivelse mangler.... I forbindelse med plan for nydyrking ble kulturminnet befart av Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen den 22.01.13. Ved befaringen ble det klart at det ikke er noen gravhaug i området. Der den mulige gravhaugen er kartfestet, er det et søkk i landskapet hvor det fra 1980-tallet er lagt ned fyllmasser som nå ligger som flere større og mindre greskledde hauger i terrenget.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 1900
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 1900
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Feltet er orientert NV-SO og strekkjer seg over eit område på 300 m. Den austlege halvdelen er kring 100 m brei, medan den vestlege delen er 30-40 m brei. Innan heile dette området er det stort sett samanhangande avfallshaugar og brotstader.Ved kartfestinga av dette feltet i 1972 vart eit monaleg større areal teke med, noko som framleis ville vera naudsynt dersom ein skal få med det totale brotområdet. Då dette store arealet er noko ujamt dekka med brotstader, avfallshaugar og lause kvernsteinemne, har ein ved nyregistreringa derimot lagt vekt på å sikra det området som inneheld dei største konsentrasjonane, og som samstundes gjev det beste biletet av ulike driftsformer. Dette for å tryggja eit så allsidig vitskapleg materiale som råd er og dessutan eit område av høgste pedagogiske verdi.Dei meir spreidde brotstadene og avfallshaugane utanfor dette kjerneområdet er knappast av ein annan karakter. Ei freding av areala i dette vidare området vert følgjeleg ikkje halde fast ved under noverande registrering. Framtidige bruksendringar innan området vil derimot verta å regulera ved særskilde avtalar.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2005
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2005
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Gravrøys, beliggende på Nesaheia. Diameter: Ca 2 m. Høyde: Ca 0,5 m. Type: Rundrøys. Overvokst av lyng/mose, men stein synlig i kantene.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 1900
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 1900
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Beskrivelse fra lokalitet: Rundt 1930 ble det funnet en hammer- eller knakkestein fra steinalderen i en åker på Skjeggstadhogstret."Rund hammer av porfyrlignende bergart med sylindriske fingergroper på begge sider. Langs en del av kanten er det dannet et plant, omtrent 2 cm bredt belte fullt av støtmerker. Største tverrmål 6, 8 cm. F. på Skjegstad (g.nr. 22), Hølonda s."Samme sted ble funnet en skiveformet drillstein med hull i sentrum. Gave fra fru Berit Skjegstad, Hølonda. Innbrakt ved fru Signe Skjegstad Aal, Heimdal." (Universitetsmuseenes arkeologiske gjenstandssamlinger)Ligger også i Kulturminnesøk som idnr.1002963 Beskrivelse fra Enkeltminne: Rundt 1930 ble det funnet en hammer- eller knakkestein fra steinalderen i en åker på Skjeggstadhogstret."Rund hammer av porfyrlignende bergart med sylindriske fingergroper på begge sider. Langs en del av kanten er det dannet et plant, omtrent 2 cm bredt belte fullt av støtmerker. Største tverrmål 6, 8 cm. F. på Skjegstad (g.nr. 22), Hølonda s."Samme sted ble funnet en skiveformet drillstein med hull i sentrum. Gave fra fru Berit Skjegstad, Hølonda. Innbrakt ved fru Signe Skjegstad Aal, Heimdal." (Universitetsmuseenes arkeologiske gjenstandssamlinger)Ligger også i Kutlurminnesøk som idnr.1002963

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  Definert ut fra funn av flint i fem prøvestikk, til sammen 13 flint, derav et par vannrullet. Funnflate 81 til drøye 82 moh. Henvendt mot S. Ø-re del ødelagt av grøfting. Kunstig avgrenset av kongeveien i Ø.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Norges arktiske universitetsmuseum (arkeologi);

  Felt med gammetufter av grunnfjordtype (enkeltminne 1 - 5) og opplysning om en rundgamme (enkeltminne 6) som trolig er fjernet (ikke gjenfunnet). Ildtuer med høyt gress ved kontrollregistreringen medfører stor sannsynlighet for at diffuse tufter er oversett. Ved studie av ortofoto på Kulturminnesøk fremgår antydning til flere gammetufter av grunnfjordtype mellom de som er stedfestet. Videre er det flere runde mørke markeringer i åkeren mellom enkeltminne 1 og 6 som kan markere rundgammer der overflatestrukturen er fjernet ved tidligere dyrkning (trolig fjernet forut for Helgøyprosjektet). Dette er også sannsynlig fordi det regelmessig er observert en separat konsentrasjon med rundgammer på tuftefeltene av grunnfjordtype (ovenfor eller nedenfor rekken(e) av grunnfjordgammer). Polygonet som avgrenser lokaliteten er derfor satt videre enn avgrensningen av de påviste enkeltminnene. Det er for øvrig mulig at dette tuftefeltet på "Vinterneset" kan ha hatt utstrekning til Id 38484, der mellomrommet uten kjente tufter på ca 70 meter er fjernet ved tiltak før lokaliteten Teigen ble beskrevet første gang.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2011
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2011
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Troms og Finnmark fylkeskommune;

  Ansamling av groper påvist via LIDAR. Trolig fangstgroper, men kan være tufter. Må kontrolleres i felt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  Denne vegen var ein del av ferdsleåra Stavdalen - Verevasstøylen - Fisstøyl - Torsdalen - Fardal.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
187,367 Research products
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  20 skålgroper, diameter fra 3,5 cm til 6, 0 cm. Dybde fra 0.1 cm til 0,5 cm. Jevnt formet. 13 stykk ligger samlet, 7 stykk ligger spredt på bergflaten. 1 skålgrop skiller seg markert ut. Den har en diameter på 11,5 cm og er 2,5 cm dyp. Ligger i samlingen med 13 stykk. Skålgropene ligger på en bar bergflate på ca. 2 x 5 meter. Skålgropene ligger på et slakere parti på berget. Bak skålgropene (dvs. mot nord) stiger berget bratt opp til bergkollens høyeste punkt. Berget er her oppsprukket. Bergflaten er en del av en større kolle på ca. 20 x 40 meter. Den grenser mot dyrket mark mot nord, vest og øst. Mot sør grenser den mot en strørre bergrygg.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2009
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2009
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Møre og Romsdal fylkeskommune;

  1 buplass/tuft

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2012
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2012
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Rogaland fylkeskommune;

  Mulig gravhaug. Nærmere beskrivelse mangler.... I forbindelse med plan for nydyrking ble kulturminnet befart av Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen den 22.01.13. Ved befaringen ble det klart at det ikke er noen gravhaug i området. Der den mulige gravhaugen er kartfestet, er det et søkk i landskapet hvor det fra 1980-tallet er lagt ned fyllmasser som nå ligger som flere større og mindre greskledde hauger i terrenget.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 1900
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 1900
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Feltet er orientert NV-SO og strekkjer seg over eit område på 300 m. Den austlege halvdelen er kring 100 m brei, medan den vestlege delen er 30-40 m brei. Innan heile dette området er det stort sett samanhangande avfallshaugar og brotstader.Ved kartfestinga av dette feltet i 1972 vart eit monaleg større areal teke med, noko som framleis ville vera naudsynt dersom ein skal få med det totale brotområdet. Då dette store arealet er noko ujamt dekka med brotstader, avfallshaugar og lause kvernsteinemne, har ein ved nyregistreringa derimot lagt vekt på å sikra det området som inneheld dei største konsentrasjonane, og som samstundes gjev det beste biletet av ulike driftsformer. Dette for å tryggja eit så allsidig vitskapleg materiale som råd er og dessutan eit område av høgste pedagogiske verdi.Dei meir spreidde brotstadene og avfallshaugane utanfor dette kjerneområdet er knappast av ein annan karakter. Ei freding av areala i dette vidare området vert følgjeleg ikkje halde fast ved under noverande registrering. Framtidige bruksendringar innan området vil derimot verta å regulera ved særskilde avtalar.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2005
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2005
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Gravrøys, beliggende på Nesaheia. Diameter: Ca 2 m. Høyde: Ca 0,5 m. Type: Rundrøys. Overvokst av lyng/mose, men stein synlig i kantene.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 1900
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 1900
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Beskrivelse fra lokalitet: Rundt 1930 ble det funnet en hammer- eller knakkestein fra steinalderen i en åker på Skjeggstadhogstret."Rund hammer av porfyrlignende bergart med sylindriske fingergroper på begge sider. Langs en del av kanten er det dannet et plant, omtrent 2 cm bredt belte fullt av støtmerker. Største tverrmål 6, 8 cm. F. på Skjegstad (g.nr. 22), Hølonda s."Samme sted ble funnet en skiveformet drillstein med hull i sentrum. Gave fra fru Berit Skjegstad, Hølonda. Innbrakt ved fru Signe Skjegstad Aal, Heimdal." (Universitetsmuseenes arkeologiske gjenstandssamlinger)Ligger også i Kulturminnesøk som idnr.1002963 Beskrivelse fra Enkeltminne: Rundt 1930 ble det funnet en hammer- eller knakkestein fra steinalderen i en åker på Skjeggstadhogstret."Rund hammer av porfyrlignende bergart med sylindriske fingergroper på begge sider. Langs en del av kanten er det dannet et plant, omtrent 2 cm bredt belte fullt av støtmerker. Største tverrmål 6, 8 cm. F. på Skjegstad (g.nr. 22), Hølonda s."Samme sted ble funnet en skiveformet drillstein med hull i sentrum. Gave fra fru Berit Skjegstad, Hølonda. Innbrakt ved fru Signe Skjegstad Aal, Heimdal." (Universitetsmuseenes arkeologiske gjenstandssamlinger)Ligger også i Kutlurminnesøk som idnr.1002963

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2016
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2016
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  Definert ut fra funn av flint i fem prøvestikk, til sammen 13 flint, derav et par vannrullet. Funnflate 81 til drøye 82 moh. Henvendt mot S. Ø-re del ødelagt av grøfting. Kunstig avgrenset av kongeveien i Ø.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Norges arktiske universitetsmuseum (arkeologi);

  Felt med gammetufter av grunnfjordtype (enkeltminne 1 - 5) og opplysning om en rundgamme (enkeltminne 6) som trolig er fjernet (ikke gjenfunnet). Ildtuer med høyt gress ved kontrollregistreringen medfører stor sannsynlighet for at diffuse tufter er oversett. Ved studie av ortofoto på Kulturminnesøk fremgår antydning til flere gammetufter av grunnfjordtype mellom de som er stedfestet. Videre er det flere runde mørke markeringer i åkeren mellom enkeltminne 1 og 6 som kan markere rundgammer der overflatestrukturen er fjernet ved tidligere dyrkning (trolig fjernet forut for Helgøyprosjektet). Dette er også sannsynlig fordi det regelmessig er observert en separat konsentrasjon med rundgammer på tuftefeltene av grunnfjordtype (ovenfor eller nedenfor rekken(e) av grunnfjordgammer). Polygonet som avgrenser lokaliteten er derfor satt videre enn avgrensningen av de påviste enkeltminnene. Det er for øvrig mulig at dette tuftefeltet på "Vinterneset" kan ha hatt utstrekning til Id 38484, der mellomrommet uten kjente tufter på ca 70 meter er fjernet ved tiltak før lokaliteten Teigen ble beskrevet første gang.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2011
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2011
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Troms og Finnmark fylkeskommune;

  Ansamling av groper påvist via LIDAR. Trolig fangstgroper, men kan være tufter. Må kontrolleres i felt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  Denne vegen var ein del av ferdsleåra Stavdalen - Verevasstøylen - Fisstøyl - Torsdalen - Fardal.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2022
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2022
   Data sources: B2FIND