Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
25,289 Research products, page 1 of 2,529

 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • LT
 • Lietuvos Akademinė Elektroninė Biblioteka eLABa

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Ógáin, Ríonach uí;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Straipsnyje apžvelgiama Dublino universiteto kolegijos Nacionalinio folkloro archyvo duomenų skaitmeninimo priešistorė, apibūdinama dabartinė padėtis ir brėžiamos būsimos šio proceso gairės (smulkesnę informaciją šiais klausimais galima rasti http://www.ucd.ie/ivrla/about.html). Be to, išsamiai aptariami kai kurie pastebėti šio darbo privalumai bei trūkumai, iškeliamos tam tikros etinės ir organizacinės problemos. Vis dėlto straipsnis baigiamas pozityvia gaida, pabrėžiant, kad kelias į ateitį veda skaitmeninio pasaulio link, nors juo žengti reikėtų labai atsargiai.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Sidabraitė, Vaida;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Magistro baigiamajame darbe tiriama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos veikla 2003–2013 m., siekiant įvertinti institucijos efektyvumą palaikant tarptautinę taiką ir saugumą. Darbą sudaro keturi skyriai. Pirmajame skyriuje aptariami instituciniai Saugumo Tarybos požymiai, Jungtinių Tautų Chartijoje nustatyti įgaliojimai ir pagrindiniai veiklos po Šaltojo karo bruožai. Antrajame skyriuje, remiantis išsamia surengtų posėdžių ir priimtų sprendimų analize, nagrinėjama Saugumo Tarybos veikla 2003–2013 m. Trečiajame skyriuje analizuojama pastebėtų veiklos tendencijų ir sprendimų priėmimo proceso įtaka Saugumo Tarybos efektyvumui. Atsižvelgiant į vykstančias diskusijas dėl Saugumo Tarybos reformos, pristatomi pagrindiniai reformos aspektai siekiant stiprinti efektyvumą. Ketvirtasis skyrius yra skirtas apžvelgti Lietuvos santykį su Saugumo Taryba, atkreipiant dėmesį į Saugumo Tarybos veiklą Lietuvos pirmininkavimo 2014 m. vasario mėnesį metu ir Lietuvos poziciją dėl Saugumo Tarybos reformos. This Master Thesis examines the activity of the United Nations Security Council during the period of 2003–2013, in order to assess the effectiveness of the institution in maintaining international peace and security. The paper consists of four chapters. The first chapter presents the institutional character of the Security Council, its powers established by the United Nations Charter and the key features of post-Cold War activity. Based on the extensive analysis of the meetings held and decisions taken, the second part of this paper examines the activity of the Security Council during the period of 2003–2013. The third chapter assesses the effectiveness of the Security Council based on the observed trends of actions and the decision making processes. In light of the ongoing discussions on the reform of the Security Council, the main aspects of the reform are presented, taking into account the stated aim of strengthening the effectiveness. The fourth chapter is devoted to an overview of Lithuania’s relationship with the Security Council, with the focus on the activity of the Security Council during the Lithuanian Presidency in February 2014 as well as the official position of Lithuania on the Security Council reform.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Dumbliauskas, Vytautas;
  Publisher: Institutional Repository of Vilnius University
  Country: Lithuania

  Magistro darbo tikslas – ištirti Sovietų Lietuvos ekonominio savarankiškumo idėjų raidą 1988-1989 metais. Darbo tikslui pasiekti buvo sprendžiami šie uždaviniai: 1.Atskleisti XX a. 9 dešimtmečio pabaigoje vykusias diskusijas dėl Lietuvos kaip Sovietų Sąjungos išlaikytinės statuso. 2.Pristatyti Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncepciją ir išanalizuoti jos įgyvendinimą.3.Išnagrinėti savų pinigų idėjas bei pristatyti Lietuvos pinigų ir kredito sistemos koncepciją. Atliekant tyrimą bei atsakant į išsikeltus klausimus, prieita prie šių išvadų: 1.Lietuvos ūkis per visą sovietinės okupacijos laikotarpį buvo nuosekliai integruotas į Sovietų Sąjungos ūkį. Centralizuota ūkio valdymo – planavimo, aprūpinimo materialiniais ištekliais, produkcijos realizavimo, bankų ir finansų – sistema jokio savarankiškumo atskiriems SSRS regionams neleido, todėl ir Lietuvoje ūkinis gyvenimas buvo iš esmės toks pats kaip ir visoje Sovietų Sąjungoje. 2.„Perestroikos“ autorių pabrėžiama ūkiskaitos sąvoka leido Lietuvos ekonomistams kalbėti ne tik apie įmonės, bet ir apie visos respublikos ūkiskaitą. Susikūrus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui, buvo pradėta naudoti ir respublikos ekonominio savarankiškumo sąvoka, kuria buvo nusakomi kokybiškai kitokie santykiai su centrine sovietų valdžia. 3.Diskusijose apie respublikos ūkiskaitą ir ekonominį savarankiškumą mūsų ekonomistai argumentuotai paneigė centrinės sovietų valdžios teiginius, kad Lietuvos išlaidos viršija jos pajamas, t.y. kad Lietuva yra Sovietų... [toliau žr. visą tekstą] I have chosen the subject “Ideas of Economic Independence in Soviet Lithuania in 1988-1989”, because it is not widely investigated in Lithuanian historiography. Lithuanian Soviet Socialist Republic was established after Soviet Occupation of Lithuania in 1940 and existed to 1990. The Lithuanian SSR was renamed the Republic of Lithuania again on March 11, 1990, all legal ties of sovereignty were cut with the Soviet Union as Lithuania declared the restitution of its independence. But its way to independence was long and not easy. The last five years of occupation beginning in 1985, when Mikhail Gorbachev made significant changes in the economy were perestroika and glasnost. His policy of glasnost gave some freedom for media and hope for occupied nations. The objective of master thesis is to investigate process and development of ideas of economic independence in Soviet Lithuania (1988-1989). To obtain the objective I made three tasks: 1) to review Soviet Lithuanian economy in the end on 1980s and to show discussions about Lithuanian SSR as dependant republic of Soviet Union; 2) to introduce “Lithuania’s economic independence conception” and to analyze its implementation; 3) to review ideas about its own currency and to introduce Lithuania’s system of money and credit conception. In the end I came to these conclusions: 1) Soviet Lithuania’s economy was integrated to Soviet Union’s central economy and there was no self-sufficiency for Soviet republics; 2) in the discussions about... [to full text]

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Tomas Kaulius; Arvydas Ramonas;
  Country: Lithuania

  Straipsnyje analizuojama žmogiškojo asmens struktūra Edith Stein filosofijoje. Pristatomos mąstytojos personalistinio ir antropologinio mąstymo įžvalgos. Akcentuojama fenomenologinio metodo reikšmė, apibrėžiant žmogiškąjį asmenį (apimant klasikinę jo struktūrą: kūną, sielą ir dvasią). Gilinamasi, ar, taikant šį metodą, asmens struktūra yra atpažįstama. Analizuojama, kokiu būdu prasmingai išgyvenama žmogiškoji patirtis apie žmogiškąjį asmenį. Edith Stein’s theoretical overview of the human person presented in the article contributes to better understanding of the meaning of phenomenological analysis. The said analysis is carried out by thorough exploration of the subject’s mental reality and soul, i.e. an individual is examined with the aim of bringing out the structure of the human person in the context of the world experienced by him. The structure is presented in compliance with ethical and religious reasoning. The article defines phenomenological analysis as a search for individual’s basic nature through his intersubjective relations. Specific relation, named empatia in Edith Stein’s works, confirms the fundamental correlation of person-I and person-Other. From Stein’s point of view, humans are inevitably connected through a personal-emotional network, primarily ethical and spiritual, due to which each person has a motivated responsibility for another person. That helps to understand the structure of the human person as a three-dimensional construction: the body (corpo), the soul (psyche), and the spirit (spirito). This approach allows understanding better individual’s irreducible value, dignity, and originality, and enables one seeing that one’s personal activity is intentionally directed towards “another person” and the community. Therefore, Edith Stein’s philosophy is undoubtedly significant primarily due to the elevation of the value and significance of the human person.

 • Publication . Master thesis . 2014
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kapusto, Rimas;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Ištirti mažos galios horizontaliosios ašies vėjo jėgainės energetines charakteristikas ir nustatyti efektyvumo didinimo galimybes. Survey energy characteristics of little capacity horizontal axis wind power plant and identify efficiency increase potential.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Gailiušis, Brunonas; Kriaučiūnienė, Jūratė; Ušpuras, Eugenijus; Kaliatka, Algirdas; Vileiniškis, Virginijus;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  Lietuvos energetikos institute neapibrėžtumų analizė taikoma jau keletą metų. Iki šiol tokia analizė buvo atliekama tik sudėtingoms techninėms sistemoms, įvertinant termohidraulinių skaičiavimo rezultatų neapibrėžtumus. Tačiau neapibrėžtumų ir jautrumo analizės metodologija gali būti taikoma analizuojant ir kitus fizikinius procesus aprašančius modelius, pvz., hidrologinius. Sudarant gamtinio objekto Kauno HE tvenkinio hidrodinaminį modelį bei modeliuojant šio tvenkinio hidrologinius procesus, plačiai naudojami tiesioginiai matavimai, skirti modelio kalibravimui. Šių matavimų duomenų paklaida gali būti iki ±15% ir jie yra vieni didžiausių neapibrėžtumų šaltinių. Tokie matavimo rezultatai yra išsidėstę apie vidutines reikšmes pagal tikimybinius skirstinius, dažniausiai normalųjį. Atliekama modeliavimo rezultatų neapibrėžtumo ir jautrumo analizė leidžia įvertinti visą Kauno HE hidrodinaminio modelio parametrų kitimo diapazoną, o ne atskiras šių parametrų diskrečias reikšmes. Uncertainty analysis has been applied for some years at the Lithuanian Energy Institute, this far only to complex technical systems when estimating the uncertainty of thermal hydraulic calculation result. However, calculations of uncertainties could be applied also to natural systems. Modelling of hydrological and hydrodynamic processes usually faces the problem of not precisely known parameters and physical phenomena. Quantitative uncertainty analysis might be used to quantify the underlying uncertainties that might arise due to initial data, mathematical model or solution methods. The ordinary calibration procedure of the MIKE 21 HD computer code evaluates only the influence of mathematical equations’ parameters (coefficients of bed resistance and turbulence) on modelling results, but uncertainty due to initial data is not taken into account. This paper presents uncertainty and sensitivity analysis in the calibration process of hydrodynamic modelling of the Kaunas Reservoir using the SUSA computer code. The calibration of the model was done in the following order: estimation of initial data and the MIKE 21 HD code parameters that have an impact on calculation results: generation of input data sets and hydrodynamic calculation of the Kaunas Reservoir using the generated sets; sensitivity analysis of modelling results to determine most significant calibration parameters. It has been determined that the basic input parameters in the calibration process are the coefficients of... [to full text] В Литовском энергетическом институте анализ неопределенностей применяется уже несколько лет. До сих пор такой анализ проводился только для сложных технических систем: оценивались неопределенности результатов термогидравлических расчетов. Однако методология анализа неопределенности и чувствительности может применяться и при анализе моделей любых физических процессов, например, гидрологических. При создании гидродинамической модели природного объекта – водохранилища Каунасской ГЭС широко использовались измерения, осуществляемые в природной среде. Погрешности этих измерений составляют до ±15%, что является важным источником неопределенностей результатов. Результаты таких измерений расположены по нормальному распределению. Анализ неопределенности и чувствительности результатов моделирования позволяет оценить весь диапазон возможных изменений параметров гидродинамической модели Каунасской ГЭС.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Dagilis, Gintas;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania
 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Kosej, Erika;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Every human being in close contact with his family, friends and society. Ties with these people are based on personal qualities and social habits which have been started since early childhood. The formation of social habits is especially important to children growing in partronage institutions. Social skills are an ability: - to get on well with other people and groups, to make and develop interpersonal ties, to look for compromises, to find the rational ways of solving conflicts; - to learn, to work and create together with the others, to achieve the common goals; - to participate in cultural, civil and political life of the community, to respect democratic principles and values of the society, to take care of the environment. Social upbringing is a process, the aim of which is to form important personal qualities of a child: responsibility, independence, tolerance, dutifulness and others which play a great role in their socialization. Sociological researches and practical works show that inmates of Children‘s Home form poor social skills due to objective and subjective reasons. That is why the expression of social shills in the Children‘s Home was chosen as the object of the research. The main purpose of this work is to give the light to the expression of social skills and possibilities of their formation in the children growing in orphanages. The hypothesis has been confirmed: the formation and development of social skills guarantees further independent life of a child.

 • Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Petronienė, O. D.; Viškelis, P.;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
  Country: Lithuania

  1998–2003 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute tirta penkių veislių tipų: Egipto plokštieji, Crosby, Bordo, Detroit, Cylindra bei įvairių veislių grupių (ankstyvųjų ir vidutinio ankstyvumo, viena-dvisėklių ir daugiasėklių) raudonųjų burokėlių biocheminė sudėtis. Nustatytas ir vertintas tirpių sausųjų medžiagų, cukrų (invertuoto cukraus ir sacharozės), askorbo rūgšties, betaninų ir nitratų kiekis. Šešerių metų tyrimo duomenys rodo, kad daugiausia (14,7 %) tirpių sausųjų medžiagų susikaupia Bordo tipo burokėliuose. Kitų veislių tipų burokėliuose tirpios sausosios medžiagos sudaro 13,50–12,70 % ir iš esmės nesiskiria. Daugiausiai cukrų (9,71 %) susikaupia Bordo tipo burokėliuose, tačiau iš esmės šis rodiklis skiriasi tik nuo Cylindra ir Detroit (hibridai) tipo veislių. Askorbo rūgšties rasta 18,15–15,82 mg 100 g-1. Šio rodiklio esminių skirtumų tarp veislių tipų nėra. Betanino kiekio esminis skirtumas nustatytas tik tarp Bordo (80,98 mg 100 g-1) ir Egipto plokštieji (59,65 mg 100 g-1) tipo veislių burokėlių. Skirtingų metų augimo sąlygos turi įtakos biocheminių medžiagų kaupimuisi šakniavaisiuose. Stabilesnis tirpių sausųjų medžiagų ir cukrų kiekis yra Detroit tipo hibridiniuose burokėliuose. Ilgesnės vegetacijos, t. y. vidutinio ankstyvumo, burokėliuose pastebėta tendencija kauptis daugiau biocheminių medžiagų ir mažiau nitratų. Tirtų veislių daugiasėkliuose burokėliuose susikaupia daugiau tirpių sausųjų medžiagų, cukrų ir betaninų negu viena-dvisėkliuose. During 1998–2003 the biochemical content of 5 sortotypes (Egypt flat, Crosby, Bordo, Detroit – varieties, Detroit – hybrids and Cylindra) and various groups (early, medium early, moonseeds and polyseeds) of seed beet was tested in Lithuanian Institute of Horticulture. The content of soluble dry substances, total sugar, betanin and nitrates were investigated. According to the data of a six-year investigations, red beet cultivar Bordo accumulated the largest amount (14.7 %) of soluble solids substances. The other red beet cultivars accumulated 13.50–12.70 % of soluble dry matters and hardly made no basic difference among each other. Red beet cultivar Bordo accumulated the largest amounts of sugars (9.71 %). This quantity significantly differs from Cylindra and Detroit type hybrids and cultivars. Amounts of ascorbic acid varied within the limits of 18.15–15.82 mg 100 g-1, but no significant differences among the cultivars were determined. Significantly different amount of betanin was observed only among the Bordo (80.98 mg 100 g-1) and Egypet flat (59.65 mg 100 g-1) type cultivars. Growing conditions influence the accumulation of biochemical organic materials in red beet. More stabile amount of soluble dry matters and sugars was observed in Detroit type hybrids. The tendency of red beets to accumulate more biochemical materials and less nitrates during longer vegetation period was determined. The cultivars of multi-seeded red beets accumulated more soluble dry materials... [to full text] В 1998–2003 гг. в Литовском институте садоводства и овощеводства изучался биохимический состав столовой свеклы 5 сортотипов (Египeтская плоская, Кросби, Бoрдo, Детройт – сорта, Детройт – гибриды и Цилиндра) и разных групп сортов (ранних и среднеранних, односемянных и многосемянных). Изучено и оценено количество растворимых сухих веществ, сахаров (инвертированного сахара и сахарозы), аскорбиновой кислоты, бетанинов и нитратов. По итогам шестилетних исследований наибольшее количество растворимых сухих веществ (14,7 %) содержит столовая свекла сортотипа Бордо. Количест-во растворимых сухих веществ в свекле других сортотипов изменялось несущественно и составило 12,70–13,50 %. Наибольшее количество сахаров (9,71 %) найдено также в свекле сортотипа Бордо, но существенно этот показатель отличался только от сортотипов Цилиндра и Детройт. По содержанию аскорбиновой кислоты (18,15–15,82 мг 100 г-1) существенных различий между сортами не установлено. По содержанию бетанина существенная разница установлена только между сортотипами Бордо (80,98 мг 100 г-1) и Египетская плоская (59,65 мг 100 г-1). Содержание биохимических веществ в корнеплодах зависит от условий роста. Более стабильными в этом отношении во все годы исследований были гибриды типа Детройт. Свекла с более продолжительным периодом вегетации имела тенденцию накапливать больше биохимических ��еществ и меньше нитратов. Протяженность вегетационного периода существенного влияния на биохимический состав столовой свеклы не... [полный текст, см. далее]

 • Publication . Master thesis . 2013
  Open Access Lithuanian
  Authors: 
  Barauskas, Tadas; Balčiūnas, Raimundas;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)
  Country: Lithuania

  Tiek tinklapio projektuotojui, tiek programuotojui apdoroti ir pritaikyti sukurtą grafinį dizainą internetiniams tinklapiams yra sudėtingas bei laiko sąnaudas suvartojantis procesas. Darbo tikslas palengvinti šį procesą sutaupant tiek darbo, tiek laiko kaštų vartotojams susijusiems su tiriama sritimi. Tikslui įgyvendinti sukurta internetinėje aplinkoje veikiančią programinę įrangą, kuri supaprastina ir palengvina internetinių grafinių šablonų kūrimą. Programinė įranga kurta pasitelkus PHP, CSS ir JAVA programavimo kalbas. Galutinis darbo produktas iš Photoshop įrankiu sukurto grafinio tinklapio eskizo generuoja tiek statinį tinklapio šabloną, tiek pritaiko šio šablono grafinius elementus turinio valdymo sistemos grafiniam atvaizdavimui. Nors jau egzistavo panašių įrankių (atliekančių panašias funkcijas), tokių kaip Adobe Fireworks ir Psd2CssOnline, tačiau šie įrankiai nusileido atpažįstamų elementų kiekiu ir kokybe. Tai patvirtino darbe atliktas tyrimas. To process and adjust a graphical design for web pages is a difficult and time consuming task for both: designer and developer. The main goal of this work was to make this task less time and effort consuming. To achieve this goal a web accessible software tool was created in our work. This automated tool can analyze graphical project files (made with Adobe Photoshop) and output desired end result, thus preserving time and effort. The developed tool analyzes initial file layer by layer and automatically assigns appropriate parameters to CSS and html patterns. These patterns then can be extracted as static web pages or with a next step these patterns can be adjusted to fit a chosen content managing system. Although there already are some similar products with the same functionality (such as Adobe Fireworks or Psd2CssOnline), the developed tool was greater in quality and quantity of recognizable web elements. This was proven by the research provided in this work.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.