Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
31 Research products

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • 2014-2023
 • Closed Access
 • LUTPub

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Ahtiainen, Riina;

  Diplomityössä tutkittiin erilaisilla loppuasennusmenetelmillä toimitettujen terästank-kien kustannus- ja aikataulurakennetta. Usein terästankit valmistetaan valmiiksi muotoon valssatuista levyistä työmaalla kasaanhitsaamalla. Tämä ei ole ainoa terästankin valmistusvaihtoehto, myös ruuvaus, niittaus, kiilaliitos ja konepajalla suuremmiksi kappaleiksi hitsaus ovat yleisesti käytössä. Terästankkien valmistuskustannuksiin vaikuttavat materiaali, esivalmisteiden työstäminen, kuljetus ja loppuasennus. Tankin valmistusmenetelmä ei merkittävästi vaikuta tankin materiaalikustannuksiin. Materiaalikustannuksiin vaikuttavat eniten käytettävä materiaali ja tankin geometriset ominaisuudet. Tankin esivalmisteiden valmistusaika määräytyy loppuasennusmenetelmästä. Pidempi esivalmistusaika lyhentää loppu-asennusaikaa. Kokonaisena toimitetussa tankissa esivalmistuksen osuus on suurempi kuin hitsatussa tankissa, mutta loppuasennusaika on vain murto-osa hitsattavan tankin loppuasennusajasta. Ruuvattavassa tankissa laippojen hitsaus levyihin lisää esivalmistusaikaa, kun rullattavassa tankissa aikaa vievät vaippalevyjen kasaanhitsaaminen ja rullaaminen. Tankin loppuasennustapa voidaan, etenkin halkaisijaltaan noin 10 m:llä tankeilla, valita kohdemaan mukaan, koska erot valmistuskustannuksissa ovat pieniä eri toimitusmuotojen välillä. Tosin kokonaisen 10 m halkaisijaltaan olevan tankin kuljettaminen ei aina ole mahdollista eikä kannattavaa. Sen sijaan halkaisijaltaan 5 m:llä tankeilla kokonaisena toimittaminen on varteenotettava vaihtoehto. Sopivin tankkivaihtoehto, kokonainen, hitsattava, ruuvattava tai rullattava, tulee miettiä aina tapauskohtaisesti, kohdemaan, hitsausosaamisen, kuljetusmahdollisuuksien ja loppuasennuspaikan mukaan. In this Master’s thesis, the cost and timetable structures of different final construction methods of steel tanks were investigated. Most steel tanks are produced from pre-rolled plates by welding on site. This is not the only option to erect a tank, i.e. bolting, riveting, key joint and welding the covering of the tank from bigger plates in the workshop are also possible. Steel tank production costs are affected by the material, prefabrication, transportation and final construction. The construction method of the tank has no significant effect on material costs. The price of material and geometrical properties of the tank have the greatest impact on. The prefabrication time of the tank depends on the final construction method. Correspondingly, a longer prefabrication time decreased the final construction time. Prefabrication takes more time for a completed delivered tank than weld-on tank, but final construction time of complete tank is only a fraction of the weld-on tank construction time. In a bolted tank, flange welding from tank plates increases workshop hours, whereas cover plated welding and rolling takes time in the wound tank. The final construction method can be selected based on the destination country especially with for diameter 10 m tanks, because changes in total costs are smaller regardless of the construction method. However, transportation of a diameter 10 m completed tank is not always possible or even economical. On the other hand, in the delivery of the diameter 5 m tank is to supply them as a completed tank. The most suitable tank option, completed, weld-on, bolted or wound, should be considered case by case, depending on the welding expertise in the destination country, transportation possibilities and the final construction site.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Metsola, Heli;

  Toimituskyky on yrityksen suorituskykyä kuvaava tekijä, jolla on merkittävä vaikutus asiakastyytyväisyyteen, erityisesti valmistusteollisuudessa. Toimituskyky muodostuu materiaalin saatavuudesta ja logistisen järjestelmän toimitusvarmuudesta, joten hyvä toimituskyky edellyttää materiaalipuutteiden hallintaa. Tämän diplomityön tavoitteena on esittää, miten toimituskykyä voidaan kehittää tilaus-toimitusprosessin materiaalipuutteita hallitsemalla. Tutkimus toteutettiin konstruktiivisella tutkimusotteella case-tutkimuksena havainnoimalla toimintaa case-yrityksessä sekä analysoimalla case-yrityksen kirjallista materiaalia ja arkistoja. Yrityksessä havaittuja materiaalipuutteisiin liittyviä ongelmia tarkasteltiin tilaus-toimitusprosessin näkökulmasta prosessijohtamisen ja systemaattisen ongelmanratkaisun teorioiden avulla. Tutkimuksen tuloksena laadittiin kolme käytännönläheistä ratkaisuehdotusta havaittuihin ongelmiin; (1) materiaalipuutteiden syy-seuraussuhteita kuvaavat ongelma-syy-seurausketjut, (2) materiaalipuutteiden ongelmanratkaisumalli systemaattisen ongelmanratkaisun tueksi sekä (3) visuaalinen tilaus-toimitusprosessimalli, joka painottaa osaprosessien yhteyttä koko prosessin toimituskykyyn ja toimitusvarmuuteen. Tulosten mukaan materiaalipuutteet tulisi käsittää prosessin laatuvirheinä, jotka antavat arvokasta tietoa siitä, että prosessissa on laatuongelmia. Tulosten perusteella yrityksen toimituskykyä voidaan kehittää havainnoimalla tilaus-toimitusprosessin laatuvirheitä, selvittämällä laatuvirheiden syy-seuraussuhteet systemaattisesti ongelmanratkaisumallia hyödyntäen sekä toimimalla prosessiajattelun mukaisesti tilaus-toimitusprosessin toimituskyvyn jatkuvaa parantamista tavoitellen. Tutkimusongelman tarkastelutapaa ja työn tuloksia voidaan soveltaa samankaltaisiin tapauksiin, joissa tilaus-toimitusprosessin laatuvirheet, esimerkiksi materiaalipuutteet, paljastavat kehittämistä vaativia epäkohtia prosessin toimintatavoissa. Tilaus-toimitusprosessin toimituskykyä voidaan kehittää vain, jos panostetaan ajan hallintaan ja kykyyn toimia asiakaslupausten ja sopimusten mukaisesti. Delivery performance is a performance factor that has a major impact on customer satisfaction, especially in manufacturing industry. As delivery performance consists of material availability and delivery accuracy of the logistic system, good delivery performance requires management of material shortages. In this Master’s Thesis, the objective is to present how delivery performance can be developed by managing material shortages of the order-to-delivery process. The research was carried out by constructive research method as a case study by observing action within the case company and by analyzing written material and archive files of the case company. The observed problems related to material shortages were examined by order-to-delivery process perspective with support of process management and systematic problem solving theories. As a result, three practical propositions were engendered to the observed problems; (1) problem-cause-effect chains describing the causal connections of the material shortages, (2) a model for systematic problem solving of material shortages and (3) a visual order-to-delivery process model which emphasizes the connection between the sub-processes and delivery performance and accuracy of the whole process. The results show that material shortages should be understood as quality errors which give valuable information about quality problems in the process. Based on the results, delivery performance can be developed by observing quality errors of the order-to-delivery process, by discovering causal connections of quality errors systematically using the problem solving model and by pursuing process thinking and continuous improvement in delivery performance of the order-to-delivery process. The research approach and the results are applicable to similar cases in which quality errors of order-to-delivery process, for example material shortages, reveal defects in process procedures. Delivery performance of order-to-delivery process can be developed only if there are investments in time management and in ability to act according to customer promises and agreements.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Paukkeri, Harri;

  Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää tämän päivän mittakuviin liittyviä asiakastarpeita Metso Automaation Virtauksensäätöratkaisut -liiketoimintalinjassa. Mittakuvat ovat tärkeä osa asiakkaalle tuotteen yhteydessä toimitettavaa dokumenttipakettia, joihin on kohdistettu yhä enemmän vaatimuksia viime vuosien aikana. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli ymmärtää 3D-mittakuvien merkitys Metson liiketoiminnassa, tunnistaa tämän päivän mittakuviin liittyvät asiakastarpeet, sekä luoda tunnistettujen asiakastarpeiden pohjalta kehittämissuunnitelma mittakuvatoiminnalle. Työssä toteutettiin teoreettinen kirjallisuusselvitys 3D-mallintamisesta sekä empiirinen tutkimusosuus asiakastarpeiden tunnistamisesta. Venttiiliyhdistelmä -mittakuviin liittyvät asiakastarpeet kerättiin haastatteluiden sekä verkkokyselyn avulla. Työssä haastateltiin Metson asiantuntijoita, Metson asiakkaita sekä CAD-järjestelmien toimittajia. Työn keskeisimpänä tuloksena esitettiin mittakuvatoiminnan kehittämissuunnitelma, jonka perustana oli mittakuviin liittyvä asiakastarvekartoitus, arvio Metson mittakuvatyökaluista sekä tulokset 3D-mittakuvien data- ja järjestelmävaatimuksista. Kehittämissuunnitelmassa kuvattiin, miten mittakuvatoimintaa tulee kehittää kokonaisvaltaisesti lähitulevaisuudessa. Tulokset antavat hyvän perustan laadukkaamman ja asiakaslähtöisemmän toiminnan kehittämiselle. Purpose of this master’s thesis was to study customer needs related to current dimensional drawings at Flow Control Business Line at Metso Automation. Dimensional drawings are important part of documentation delivered to customer along with product. Requirements for the quality of the drawings have been constantly increased during past years. Main goal of the study was to understand importance of 3D-dimensional drawings at Metso’s business, recognize customer needs and to create a development plan for dimensional drawing operation based on recognized customer needs. The study consists of a theoretical literature study of 3D-modelling and an empirical part about recognizing customer needs. The customer needs related to dimensional drawings of valve combinations were collected by interviews and web questionnaire. People interviewed for this study were experts working for Metso, customers of Metso and companies offering CAD-software solutions. As a centermost result of the study the development plan for dimensional drawing operation was presented. The development plan was based on mapping of customer needs, analysis of dimensional drawing tools used at Metso and the results of data and system requirements of 3D dimensional drawings. The plan described how dimensional drawing operation should be developed comprehensively in the near future. The results provide a good basis for higher-quality and customer-oriented business development.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Kulmala, Joel;

  Tämä työ tehtiin Kone Industrial Oy:lle Major Projects yksikköön, laatuosastolle. Kone Major Projects yksikkö keskittyy erikoisiin ja suuriin hissi- ja liukuporras projekteihin. Työn tavoitteena oli luoda harmonisoitu prosessi hissikomponenttien laaduntarkkailua varten sekä tarkastella ja vertailla kustannussäästöjä, jota tällä uudella prosessilla voidaan saavuttaa. Tavoitteena oli saavuttaa 80-prosentin kustannussäästöt laatukustannuksissa uuden laatuprosessin avulla. Työn taustana ja tutkimusongelmana ovat lisääntyneet erikoisprojektit ja niiden myötä lisääntynyt laaduntarkkailun tarve. Ongelmana laaduntarkkailussa voitiin pitää harmonisoidun ja selkeän prosessin puuttumista C-prosessikomponenttien valmistuksessa. Lisäksi kehitysprosessin aikana luotiin vanhojen työkalujen pohjalta keskeinen laaduntarkkailutyökalu, CTQ-työkalu. Työssä käsitellään ensin Konetta yhtiönä ja selvitetään Koneen keskeisimmät prosessit työn taustaksi. Teoria osuudessa käsitellään prosessin kehitykseen liittyviä teorioita sekä yleisiä laatukäsitteitä ja esitetään teorioita laadun asemasta nykypäivänä. Lopuksi käsitellään COQ eli laatukustannusten teoriaa ja esitellään teoria PAF-analyysille, jota käytetään työssä laatukustannusten vertailuun case esimerkin avulla. Työssä kuvataan CTQ prosessin luominen alusta loppuun ja case esimerkin avulla testataan uutta CTQ prosessia pilottihankkeessa. Tässä case esimerkissä projektin bracket eli johdekiinnitysklipsi tuotetaan uuden laatuprosessin avulla sekä tehdään kustannusvertailu saman projektin toisen bracketin kanssa, joka on tuotettu ennen uuden laatuprosessin implementoimista. Työn lopputuloksena CTQ prosessi saatiin luotua ja sitä pystyttiin testaamaan käytännössä case esimerkin avulla. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että CTQ prosessin käyttö vähentää laatukustannuksia huomattavasti ja helpottaa laadunhallintaa C-prosessikomponenttien tuotannossa. This work was made for Kone Industrial Oy Major Projects unit and its quality department. Kone Major Projects unit is focusing on very large and special elevators and escalators projects. The goal for the work was to create a harmonized process for quality surveillance of elevator components and also compare the cost savings which could be achieved with this new process. The goal was to achieve 80 percent savings in quality costs. The backgrounds of this work are increased major projects and high demands of quality and also the lack of a harmonized quality process for C-process elevator components. Also one of the key factors of this work was to create new tool for quality inspections. During this work CTQ-tool was created base of the old quality tools. Kone’s key processes are introduced in this work to get understanding of the background of this work. In the theory part common quality theories are dealt with and process theories are presented to support process development work. Also theories for cost of quality are being presented and especially PAF-analysis, because it is used in the case example. CTQ process flow development creation is accurately explained in the work. In the case example brackets are being manufactured according the new CTQ process and those brackets’ cost of quality calculations are being compared to nearly similar brackets’ cost of quality calculations which were manufactured without this new process. The results of this work, the CTQ process was created and it was tested in practice with a case example. In the end it could be said that the use of the CTQ process will clearly help to reduce quality costs and mitigate the quality surveillance work in elevators’ C-process components production.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Forsell, Salla-Sisko;

  The main objective of this Master’s Thesis was to examine the perceived city brand image of tourists and residents. It was aimed to accomplish by examining first the contribution of city attributes and marketing communications on forming brand attitudes, and then discover how the brand attitudes influence on city brand image. The impact of brand attitudes and city brand image on behavioral intention was also reviewed. The empirical part of the thesis was conducted with a quantitative method through online-based survey. The sample (n = 492) consisted of tourists and residents of the case city. The data was analyzed with statistical analyses by SPSS program. Brand attitudes, based on the main attributes, were calculated through multi-attribute attitude model. The results confirmed exposure to marketing communications has direct and positive influence on brand attitudes, especially the offline marketing communications. The findings revealed brand attitudes impact directly on city brand image perception. Brand attitudes and brand image dimensions had direct impact on tourists and residents’ behavioral intention. The findings provide important information for the city marketers. They increase marketers understanding on how target population perceives the city brand image and how it impacts on their future behavior. This thesis reveals the perception of current city brand image and gives guidance on what to emphasize in city branding to increase city’s attractiveness in conjunction with its economic development. Furthermore, the created framework can be utilized also in the future researches.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Kaukiainen, Jari;

  The objective of this project was to introduce a new software product to pulp industry, a new market for case company. An optimization based scheduling tool has been developed to allow pulp operations to better control their production processes and improve both production efficiency and stability. Both the work here and earlier research indicates that there is a potential for savings around 1-5%. All the supporting data is available today coming from distributed control systems, data historians and other existing sources. The pulp mill model together with the scheduler, allows what-if analyses of the impacts and timely feasibility of various external actions such as planned maintenance of any particular mill operation. The visibility gained from the model proves also to be a real benefit. The aim is to satisfy demand and gain extra profit, while achieving the required customer service level. Research effort has been put both in understanding the minimum features needed to satisfy the scheduling requirements in the industry and the overall existence of the market. A qualitative study was constructed to both identify competitive situation and the requirements vs. gaps on the market. It becomes clear that there is no such system on the marketplace today and also that there is room to improve target market overall process efficiency through such planning tool. This thesis also provides better overall understanding of the different processes in this particular industry for the case company. Työ syntyi osana ohjelmiston kehitysprojektia, jossa keskeisenä tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa sellun valmistusprosesin tuotannonsuunniteluun ja skedulointiin soveltuva tietokoneohjelmisto ja laajentaa suunnittelua varsinaisen paperinvalmistuksen osalta edelleen kattamaan koko integroitu paperitehdas . Optimointiohjelmisto on rakennuttu niin että alustalle on mahdollista käyttäjän toimesta rakentaa graafinen matemaattiseen optimointiin pohjautuva prosessimalli, jonka avulla sellun valmistusprosessit voidaan helposti visualisoida ja prosessi optimoida. Tarvittava informaatio saadaan DCS ja historiatietokannoista sekä muista tehtaan olemassa olevista tietolähteistä automaattista liitäntää hyödyntäen. Järjestelmän tarjoama prosessinäkyvyys tarjoaa merkittävää hyötyä käyttäjäorganisaatiolle jonka tavoitteena on tyydyttää olemassa oleva kysyntä mahdollisimman tuottoisasti samalla kun tarvittava asiakaspalvelu tulee hoidettua. Tutkittaessa sellutehtaiden tuotannonsuunnittelun nykytilaa kävi ilmi että potentiaalisten asiakkaiden pääasiallinen työkalu on Excel. Tutkimus suoritettiin laadullisena kysely/haastattelu tutkimuksena jotta voitiin selvittää markkinatilannetta, järjestelmä vaatimuksia sekä ymmärtää paremmin tarvittava minimi toiminnallisuus. Työ tarjoaa myös taustatietoa kohdemarkkinan valmistusprosessista ja valmistuslaitosten erilaisista osaprosesseista. Sekä tämä työ että aiemmat tutkimukset indikoivat mahdolliseksi säästöpotentiaaliksi 1-5% .

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Temonen, Miro;

  Today lean-philosophy has gathered a lot of popularity and interest in many industries. This customer-oriented philosophy helps to understand customer’s value creation which can be used to improve efficiency. A comprehensive study of lean and lean-methods in service industry were created in this research. In theoretical part lean-philosophy is studied in different levels which will help to understand its diversity. To support lean, this research also presents basic concepts of process management. Lastly theoretical part presents a development model to support process development in systematical way. The empirical part of the study was performed by performing experimental measurements during the service center’s product return process and by analyzing this data. Measurements were used to map out factors that have a negative influence on the process flow. Several development propositions were discussed to remove these factors. Problems mainly occur due to challenges in controlling customers and due to the lack of responsibility and continuous improvement on operational level. Development propositions concern such factors as change in service center’s physical environment, standardization of work tasks and training. These factors will remove waste in the product return process and support the idea of continuous improvement. Lean-filosofia on nykypäivänä saavuttanut suurta suosiota ja mielenkiintoa riippumatta toimialasta. Asiakaslähtöistä toimintaa tukeva ajattelumalli auttaa ymmärtämään asiakkaan arvon luontia, jonka kautta voidaan tehostaa toimintaa. Tässä työssä luotiin laaja kuva leanista sekä lean-menetelmistä palvelualalla. Työn teoriaosuudessa lean-filosofiaann tutustutaan eritasoisten näkemysten kautta, jotka auttavat ymmärtämään käsitteen monimuotoisuutta. Aihetta pohjustetaan tutustumalla prosessijohtamisen yleisiin käsitteisiin. Lopuksi teoriaosiossa luodaan prosessinkehitysmalli tukemaan empiirisen tutkimuksen systemaattista suorittamista. Työn empiirinen osuus toteutettiin suorittamalla koemittauksia palvelukeskuksen tuotteiden palautusprosessin suorittamiseen liittyen sekä analysoimalla tätä dataa. Mittausten perusteella kartoitettiin palautusprosessin virtaukseen haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. Näiden tekijöiden poistamiseksi työssä pohditaan useita kehitysehdotuksia. Ongelmat palvelukeskuksen palautusprosessissa muodostuvat lähinnä asiakkaan hallinnan vaikeudesta sekä vastuun ja jatkuvan kehittämisen ajatusmallin puuttumisesta operatiivisella tasolla. Kehitysehdotuksen koskettavat mm. palvelukeskuksen fyysisen ympäristön muuttamista, työtehtävien standardointia sekä kouluttamista. Nämä tekijät poistavat palautusprosessissa aiheutuvaa hukkaa sekä tukevat jatkuvan parantamisen ajattelumallia.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Lohva, Hanna;

  Tutkimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on ollut tutkia osuuspankin hallitustyöskentelyn kehittämistä ja etenkin puheenjohtajan merkittävää sekä erittäin haastavaa roolia. Tutkimuksen taustalla on vuosien saatossa kasvaneet hallitustyön vaatimukset. Tutkimuksen avulla pyritään lisäämään ymmärrystä hallitustyöskentelystä sekä hallituksen puheenjohtajan roolista osuuspankkitoiminnassa, ja samalla tutkimus antaa ideoita siihen, mihin osuuspankkien hallitustyöskentelyssä tulisi jatkossa kiinnittää huomiota. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen aineistonkeräysmenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja. Tutkimus osoitti, että hallituksen jäseniltä ja etenkin hallituksen puheenjohtajalta vaaditaan tiimitoiminnan ymmärtämistä, loistavia vuorovaikutustaitoja sekä työskentelyä jaetun johtajuuden ideaa ja periaatteita noudattaen sekä eteenpäin vieden. Jaetun johtajuuden avulla hallitustyöskentelyssä saadaan hyödynnettyä paremmin ihmisten erilaiset tiedot, taidot ja osaaminen. Erilaisten osaamisten yhdistämisellä saadaan aikaan tehokkuutta. Osaamisen tulee olla sillä tasolla, että jaettu johtajuus on mahdollinen. The aim of this Master’s Thesis was to find out ways to develop the working methods of the board in member cooperative banks, and especially the significant and challenging role of the Chairman. The research background is based on the fact that the requirements and expectations for the board members have increased over the years. This study increases the knowledge of the work of the board and the role of the Chairman in member cooperative banks and furthermore this study contemplates on the facts that should be taken into consideration within the boards in the future. This study was implemented by a qualitative research approach and the data collection method was a semi-structured interview. The results showed that all the board members and especially the Chairman need to understand team dynamics and have excellent communication skills. Additionally it is essential for them to follow the idea of shared leadership, which exploits board members’ different kind of knowledge, skills and know-how eventually leading to better efficiency.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Sinkkonen, Tuija;

  Luettaessa uutisia lehdestä harvoin pohditaan sitä, onko toimituksellisessa työssä noudatettu lakia ja alan eettisiä ohjeita. Lukija luottaa siihen, että sääntöjä noudatetaan, mutta näin ei aina ole. Käytettäessä materiaalia toiselta lehdeltä jätetään alkuperäinen lähde usein mainitsematta. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää keskeiset tekijänoikeuslain pykälät ja käytännössä kaikkein keskeisimmät Journalistin ohjeet sanomalehden toimittajan työssä ja miten nämä säännöt pääosin ilmenevät. Suoritetun kyselytutkimuksen perusteella tekijänoikeuslain pykälä oikeus uutisoida toisen lehden uutinen ja Journalistin ohjeista sääntö, jonka mukaan sisältöratkaisut on tehtävä journalistisin perustein, ovat keskeisimpiä sääntöjä käytännön työssä. Tutkimuksessa näitä sääntöjä käsitellään oikeusdogmaattisin menetelmin kieliopillisen tulkinnan kautta sekä toimittajan työn näkökulmasta. Tutkimuksen lainsäädännöllisen viitekehyksen muodostavat Suomen perustuslaki, laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä, kansallinen tekijänoikeuslaki ja Journalistin ohjeet. Tämän vuoksi tutkimuksessa on aiheellista tarkastella myös sananvapautta ja tekijänoikeuslakia toimituksellisessa työssä sekä näiden suhdetta toisiinsa ja myös median rakenteellista ja toiminnallista muutosta. While reading a newspaper a reader seldom thinks, is the news writing according to legislation and by the journalistic principles. As a reader we trust that journalists follow the journalistic rules but this is not always the case. When using the material of other creator the original source often is left unmentioned. The objective of this thesis is to examine what are the relevant articles of Finish Copyright Act and which are the most important Ethical Codes for the journalists and how are these rules applied in practice. According to the inquiry made for this thesis the most relevant article of Copyright Act is the right to publish news and the most important Ethical Code of journalism is that decisions concerning the content of communication must be made in accordance to journalistic principles. These rules are examined by the method of legal dogmatic using the grammatical interpretation and from a journalist’s perspective. The legislative reference of this thesis is based on the Constitution of Finland, Act on the Exercise of Freedom of Expression in Mass Media, the National Copyright Act and the Guidelines for Journalists. Due to above it is essential to regard also the freedom of speech and the Copyright Act individually, the relationship between them and as well as the constructive and functional changes in Media.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Jurvanen, Kirsi;

  Sekä projektimainen että virtuaalinen työskentely ovat arkipäivää IT-alalla. Arkipäivää ovat myös uutiset epäonnistuneista tietojärjestelmäprojekteis-ta. Tehokas tiedon jakaminen on projektien menestystekijä. Tutkielmassa etsittiin vastausta kysymykseen: mitkä ovat tiedon jakamisen esteitä ja edistäjiä virtuaalisissa tietojärjestelmäprojekteissa. Tutkimusstrategia oli vertaileva tapaustutkimus. Aineisto kerättiin teema-haastatteluilla. Haastatteluun osallistui kymmenen henkilöä neljästä eri projektista. Henkilöt olivat eri organisaatioista ja edustivat niin asiakkaan, toimittajan kuin alihankkijoidenkin näkemyksiä. Eniten projekteissa jaet-tiin projektinhallintaan liittyvää tietoa, mutta ihmisten johtamiseen liittyvää tietoa ja liiketoimintahyötyihin liittyvää tietoa jaettiin vähän. Haastattelujen perusteella merkittävimmät tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät ovat yh-teisen käsitteistön ja yhteisen ymmärryksen puute, luottamus, tietotekni-set välineet sekä projektipäällikön toiminta. Yhteenvetona todetaan, että virtuaalisuus ei projekteissa aiheuttanut ongelmia, mutta se korosti muista syistä syntyneitä ongelmia. Virtuaalipro-jekteissa on erityistä huomiota kiinnitettävä projektin alkuvaiheessa ta-pahtuvaan tutustumiseen. Both working in projects and in virtualteams is very common in IS busi-ness. It’s also annoying common to read news about unsuccessful IS projects. Effective knowledge sharing is the main reason in project suc-cess. The master’s thesis tries to find out which circumstances hamper and contribute knowledge sharing in virtual IS projects. The master’s thesis was comparative case study. Study material was gathered using theme interviews which target was ten project experts working in four different projects. Experts represented customers, suppli-ers and subcontractors It was noticed that knowledge of project manage-ment was shared the most. Knowledge concerning leadership and busi-ness advantages was shared infrequently. According to research the most important things which have influence on knowledge sharing are shortage of common concept, trust, technology and activity of the project manager. Conclusion is that working virtually doesn’t cause problems itself. Instead problems which was occurred in other reasons may get worse while work-ing virtually. Meetings arranged in the beginning of the projects are worth paying attention to. If project members can familiarize in the beginning of project, it may prevent problems arising and decrease the time used for problem solving.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
31 Research products
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Ahtiainen, Riina;

  Diplomityössä tutkittiin erilaisilla loppuasennusmenetelmillä toimitettujen terästank-kien kustannus- ja aikataulurakennetta. Usein terästankit valmistetaan valmiiksi muotoon valssatuista levyistä työmaalla kasaanhitsaamalla. Tämä ei ole ainoa terästankin valmistusvaihtoehto, myös ruuvaus, niittaus, kiilaliitos ja konepajalla suuremmiksi kappaleiksi hitsaus ovat yleisesti käytössä. Terästankkien valmistuskustannuksiin vaikuttavat materiaali, esivalmisteiden työstäminen, kuljetus ja loppuasennus. Tankin valmistusmenetelmä ei merkittävästi vaikuta tankin materiaalikustannuksiin. Materiaalikustannuksiin vaikuttavat eniten käytettävä materiaali ja tankin geometriset ominaisuudet. Tankin esivalmisteiden valmistusaika määräytyy loppuasennusmenetelmästä. Pidempi esivalmistusaika lyhentää loppu-asennusaikaa. Kokonaisena toimitetussa tankissa esivalmistuksen osuus on suurempi kuin hitsatussa tankissa, mutta loppuasennusaika on vain murto-osa hitsattavan tankin loppuasennusajasta. Ruuvattavassa tankissa laippojen hitsaus levyihin lisää esivalmistusaikaa, kun rullattavassa tankissa aikaa vievät vaippalevyjen kasaanhitsaaminen ja rullaaminen. Tankin loppuasennustapa voidaan, etenkin halkaisijaltaan noin 10 m:llä tankeilla, valita kohdemaan mukaan, koska erot valmistuskustannuksissa ovat pieniä eri toimitusmuotojen välillä. Tosin kokonaisen 10 m halkaisijaltaan olevan tankin kuljettaminen ei aina ole mahdollista eikä kannattavaa. Sen sijaan halkaisijaltaan 5 m:llä tankeilla kokonaisena toimittaminen on varteenotettava vaihtoehto. Sopivin tankkivaihtoehto, kokonainen, hitsattava, ruuvattava tai rullattava, tulee miettiä aina tapauskohtaisesti, kohdemaan, hitsausosaamisen, kuljetusmahdollisuuksien ja loppuasennuspaikan mukaan. In this Master’s thesis, the cost and timetable structures of different final construction methods of steel tanks were investigated. Most steel tanks are produced from pre-rolled plates by welding on site. This is not the only option to erect a tank, i.e. bolting, riveting, key joint and welding the covering of the tank from bigger plates in the workshop are also possible. Steel tank production costs are affected by the material, prefabrication, transportation and final construction. The construction method of the tank has no significant effect on material costs. The price of material and geometrical properties of the tank have the greatest impact on. The prefabrication time of the tank depends on the final construction method. Correspondingly, a longer prefabrication time decreased the final construction time. Prefabrication takes more time for a completed delivered tank than weld-on tank, but final construction time of complete tank is only a fraction of the weld-on tank construction time. In a bolted tank, flange welding from tank plates increases workshop hours, whereas cover plated welding and rolling takes time in the wound tank. The final construction method can be selected based on the destination country especially with for diameter 10 m tanks, because changes in total costs are smaller regardless of the construction method. However, transportation of a diameter 10 m completed tank is not always possible or even economical. On the other hand, in the delivery of the diameter 5 m tank is to supply them as a completed tank. The most suitable tank option, completed, weld-on, bolted or wound, should be considered case by case, depending on the welding expertise in the destination country, transportation possibilities and the final construction site.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Metsola, Heli;

  Toimituskyky on yrityksen suorituskykyä kuvaava tekijä, jolla on merkittävä vaikutus asiakastyytyväisyyteen, erityisesti valmistusteollisuudessa. Toimituskyky muodostuu materiaalin saatavuudesta ja logistisen järjestelmän toimitusvarmuudesta, joten hyvä toimituskyky edellyttää materiaalipuutteiden hallintaa. Tämän diplomityön tavoitteena on esittää, miten toimituskykyä voidaan kehittää tilaus-toimitusprosessin materiaalipuutteita hallitsemalla. Tutkimus toteutettiin konstruktiivisella tutkimusotteella case-tutkimuksena havainnoimalla toimintaa case-yrityksessä sekä analysoimalla case-yrityksen kirjallista materiaalia ja arkistoja. Yrityksessä havaittuja materiaalipuutteisiin liittyviä ongelmia tarkasteltiin tilaus-toimitusprosessin näkökulmasta prosessijohtamisen ja systemaattisen ongelmanratkaisun teorioiden avulla. Tutkimuksen tuloksena laadittiin kolme käytännönläheistä ratkaisuehdotusta havaittuihin ongelmiin; (1) materiaalipuutteiden syy-seuraussuhteita kuvaavat ongelma-syy-seurausketjut, (2) materiaalipuutteiden ongelmanratkaisumalli systemaattisen ongelmanratkaisun tueksi sekä (3) visuaalinen tilaus-toimitusprosessimalli, joka painottaa osaprosessien yhteyttä koko prosessin toimituskykyyn ja toimitusvarmuuteen. Tulosten mukaan materiaalipuutteet tulisi käsittää prosessin laatuvirheinä, jotka antavat arvokasta tietoa siitä, että prosessissa on laatuongelmia. Tulosten perusteella yrityksen toimituskykyä voidaan kehittää havainnoimalla tilaus-toimitusprosessin laatuvirheitä, selvittämällä laatuvirheiden syy-seuraussuhteet systemaattisesti ongelmanratkaisumallia hyödyntäen sekä toimimalla prosessiajattelun mukaisesti tilaus-toimitusprosessin toimituskyvyn jatkuvaa parantamista tavoitellen. Tutkimusongelman tarkastelutapaa ja työn tuloksia voidaan soveltaa samankaltaisiin tapauksiin, joissa tilaus-toimitusprosessin laatuvirheet, esimerkiksi materiaalipuutteet, paljastavat kehittämistä vaativia epäkohtia prosessin toimintatavoissa. Tilaus-toimitusprosessin toimituskykyä voidaan kehittää vain, jos panostetaan ajan hallintaan ja kykyyn toimia asiakaslupausten ja sopimusten mukaisesti. Delivery performance is a performance factor that has a major impact on customer satisfaction, especially in manufacturing industry. As delivery performance consists of material availability and delivery accuracy of the logistic system, good delivery performance requires management of material shortages. In this Master’s Thesis, the objective is to present how delivery performance can be developed by managing material shortages of the order-to-delivery process. The research was carried out by constructive research method as a case study by observing action within the case company and by analyzing written material and archive files of the case company. The observed problems related to material shortages were examined by order-to-delivery process perspective with support of process management and systematic problem solving theories. As a result, three practical propositions were engendered to the observed problems; (1) problem-cause-effect chains describing the causal connections of the material shortages, (2) a model for systematic problem solving of material shortages and (3) a visual order-to-delivery process model which emphasizes the connection between the sub-processes and delivery performance and accuracy of the whole process. The results show that material shortages should be understood as quality errors which give valuable information about quality problems in the process. Based on the results, delivery performance can be developed by observing quality errors of the order-to-delivery process, by discovering causal connections of quality errors systematically using the problem solving model and by pursuing process thinking and continuous improvement in delivery performance of the order-to-delivery process. The research approach and the results are applicable to similar cases in which quality errors of order-to-delivery process, for example material shortages, reveal defects in process procedures. Delivery performance of order-to-delivery process can be developed only if there are investments in time management and in ability to act according to customer promises and agreements.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Paukkeri, Harri;

  Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää tämän päivän mittakuviin liittyviä asiakastarpeita Metso Automaation Virtauksensäätöratkaisut -liiketoimintalinjassa. Mittakuvat ovat tärkeä osa asiakkaalle tuotteen yhteydessä toimitettavaa dokumenttipakettia, joihin on kohdistettu yhä enemmän vaatimuksia viime vuosien aikana. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli ymmärtää 3D-mittakuvien merkitys Metson liiketoiminnassa, tunnistaa tämän päivän mittakuviin liittyvät asiakastarpeet, sekä luoda tunnistettujen asiakastarpeiden pohjalta kehittämissuunnitelma mittakuvatoiminnalle. Työssä toteutettiin teoreettinen kirjallisuusselvitys 3D-mallintamisesta sekä empiirinen tutkimusosuus asiakastarpeiden tunnistamisesta. Venttiiliyhdistelmä -mittakuviin liittyvät asiakastarpeet kerättiin haastatteluiden sekä verkkokyselyn avulla. Työssä haastateltiin Metson asiantuntijoita, Metson asiakkaita sekä CAD-järjestelmien toimittajia. Työn keskeisimpänä tuloksena esitettiin mittakuvatoiminnan kehittämissuunnitelma, jonka perustana oli mittakuviin liittyvä asiakastarvekartoitus, arvio Metson mittakuvatyökaluista sekä tulokset 3D-mittakuvien data- ja järjestelmävaatimuksista. Kehittämissuunnitelmassa kuvattiin, miten mittakuvatoimintaa tulee kehittää kokonaisvaltaisesti lähitulevaisuudessa. Tulokset antavat hyvän perustan laadukkaamman ja asiakaslähtöisemmän toiminnan kehittämiselle. Purpose of this master’s thesis was to study customer needs related to current dimensional drawings at Flow Control Business Line at Metso Automation. Dimensional drawings are important part of documentation delivered to customer along with product. Requirements for the quality of the drawings have been constantly increased during past years. Main goal of the study was to understand importance of 3D-dimensional drawings at Metso’s business, recognize customer needs and to create a development plan for dimensional drawing operation based on recognized customer needs. The study consists of a theoretical literature study of 3D-modelling and an empirical part about recognizing customer needs. The customer needs related to dimensional drawings of valve combinations were collected by interviews and web questionnaire. People interviewed for this study were experts working for Metso, customers of Metso and companies offering CAD-software solutions. As a centermost result of the study the development plan for dimensional drawing operation was presented. The development plan was based on mapping of customer needs, analysis of dimensional drawing tools used at Metso and the results of data and system requirements of 3D dimensional drawings. The plan described how dimensional drawing operation should be developed comprehensively in the near future. The results provide a good basis for higher-quality and customer-oriented business development.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Kulmala, Joel;

  Tämä työ tehtiin Kone Industrial Oy:lle Major Projects yksikköön, laatuosastolle. Kone Major Projects yksikkö keskittyy erikoisiin ja suuriin hissi- ja liukuporras projekteihin. Työn tavoitteena oli luoda harmonisoitu prosessi hissikomponenttien laaduntarkkailua varten sekä tarkastella ja vertailla kustannussäästöjä, jota tällä uudella prosessilla voidaan saavuttaa. Tavoitteena oli saavuttaa 80-prosentin kustannussäästöt laatukustannuksissa uuden laatuprosessin avulla. Työn taustana ja tutkimusongelmana ovat lisääntyneet erikoisprojektit ja niiden myötä lisääntynyt laaduntarkkailun tarve. Ongelmana laaduntarkkailussa voitiin pitää harmonisoidun ja selkeän prosessin puuttumista C-prosessikomponenttien valmistuksessa. Lisäksi kehitysprosessin aikana luotiin vanhojen työkalujen pohjalta keskeinen laaduntarkkailutyökalu, CTQ-työkalu. Työssä käsitellään ensin Konetta yhtiönä ja selvitetään Koneen keskeisimmät prosessit työn taustaksi. Teoria osuudessa käsitellään prosessin kehitykseen liittyviä teorioita sekä yleisiä laatukäsitteitä ja esitetään teorioita laadun asemasta nykypäivänä. Lopuksi käsitellään COQ eli laatukustannusten teoriaa ja esitellään teoria PAF-analyysille, jota käytetään työssä laatukustannusten vertailuun case esimerkin avulla. Työssä kuvataan CTQ prosessin luominen alusta loppuun ja case esimerkin avulla testataan uutta CTQ prosessia pilottihankkeessa. Tässä case esimerkissä projektin bracket eli johdekiinnitysklipsi tuotetaan uuden laatuprosessin avulla sekä tehdään kustannusvertailu saman projektin toisen bracketin kanssa, joka on tuotettu ennen uuden laatuprosessin implementoimista. Työn lopputuloksena CTQ prosessi saatiin luotua ja sitä pystyttiin testaamaan käytännössä case esimerkin avulla. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että CTQ prosessin käyttö vähentää laatukustannuksia huomattavasti ja helpottaa laadunhallintaa C-prosessikomponenttien tuotannossa. This work was made for Kone Industrial Oy Major Projects unit and its quality department. Kone Major Projects unit is focusing on very large and special elevators and escalators projects. The goal for the work was to create a harmonized process for quality surveillance of elevator components and also compare the cost savings which could be achieved with this new process. The goal was to achieve 80 percent savings in quality costs. The backgrounds of this work are increased major projects and high demands of quality and also the lack of a harmonized quality process for C-process elevator components. Also one of the key factors of this work was to create new tool for quality inspections. During this work CTQ-tool was created base of the old quality tools. Kone’s key processes are introduced in this work to get understanding of the background of this work. In the theory part common quality theories are dealt with and process theories are presented to support process development work. Also theories for cost of quality are being presented and especially PAF-analysis, because it is used in the case example. CTQ process flow development creation is accurately explained in the work. In the case example brackets are being manufactured according the new CTQ process and those brackets’ cost of quality calculations are being compared to nearly similar brackets’ cost of quality calculations which were manufactured without this new process. The results of this work, the CTQ process was created and it was tested in practice with a case example. In the end it could be said that the use of the CTQ process will clearly help to reduce quality costs and mitigate the quality surveillance work in elevators’ C-process components production.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Forsell, Salla-Sisko;

  The main objective of this Master’s Thesis was to examine the perceived city brand image of tourists and residents. It was aimed to accomplish by examining first the contribution of city attributes and marketing communications on forming brand attitudes, and then discover how the brand attitudes influence on city brand image. The impact of brand attitudes and city brand image on behavioral intention was also reviewed. The empirical part of the thesis was conducted with a quantitative method through online-based survey. The sample (n = 492) consisted of tourists and residents of the case city. The data was analyzed with statistical analyses by SPSS program. Brand attitudes, based on the main attributes, were calculated through multi-attribute attitude model. The results confirmed exposure to marketing communications has direct and positive influence on brand attitudes, especially the offline marketing communications. The findings revealed brand attitudes impact directly on city brand image perception. Brand attitudes and brand image dimensions had direct impact on tourists and residents’ behavioral intention. The findings provide important information for the city marketers. They increase marketers understanding on how target population perceives the city brand image and how it impacts on their future behavior. This thesis reveals the perception of current city brand image and gives guidance on what to emphasize in city branding to increase city’s attractiveness in conjunction with its economic development. Furthermore, the created framework can be utilized also in the future researches.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Kaukiainen, Jari;

  The objective of this project was to introduce a new software product to pulp industry, a new market for case company. An optimization based scheduling tool has been developed to allow pulp operations to better control their production processes and improve both production efficiency and stability. Both the work here and earlier research indicates that there is a potential for savings around 1-5%. All the supporting data is available today coming from distributed control systems, data historians and other existing sources. The pulp mill model together with the scheduler, allows what-if analyses of the impacts and timely feasibility of various external actions such as planned maintenance of any particular mill operation. The visibility gained from the model proves also to be a real benefit. The aim is to satisfy demand and gain extra profit, while achieving the required customer service level. Research effort has been put both in understanding the minimum features needed to satisfy the scheduling requirements in the industry and the overall existence of the market. A qualitative study was constructed to both identify competitive situation and the requirements vs. gaps on the market. It becomes clear that there is no such system on the marketplace today and also that there is room to improve target market overall process efficiency through such planning tool. This thesis also provides better overall understanding of the different processes in this particular industry for the case company. Työ syntyi osana ohjelmiston kehitysprojektia, jossa keskeisenä tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa sellun valmistusprosesin tuotannonsuunniteluun ja skedulointiin soveltuva tietokoneohjelmisto ja laajentaa suunnittelua varsinaisen paperinvalmistuksen osalta edelleen kattamaan koko integroitu paperitehdas . Optimointiohjelmisto on rakennuttu niin että alustalle on mahdollista käyttäjän toimesta rakentaa graafinen matemaattiseen optimointiin pohjautuva prosessimalli, jonka avulla sellun valmistusprosessit voidaan helposti visualisoida ja prosessi optimoida. Tarvittava informaatio saadaan DCS ja historiatietokannoista sekä muista tehtaan olemassa olevista tietolähteistä automaattista liitäntää hyödyntäen. Järjestelmän tarjoama prosessinäkyvyys tarjoaa merkittävää hyötyä käyttäjäorganisaatiolle jonka tavoitteena on tyydyttää olemassa oleva kysyntä mahdollisimman tuottoisasti samalla kun tarvittava asiakaspalvelu tulee hoidettua. Tutkittaessa sellutehtaiden tuotannonsuunnittelun nykytilaa kävi ilmi että potentiaalisten asiakkaiden pääasiallinen työkalu on Excel. Tutkimus suoritettiin laadullisena kysely/haastattelu tutkimuksena jotta voitiin selvittää markkinatilannetta, järjestelmä vaatimuksia sekä ymmärtää paremmin tarvittava minimi toiminnallisuus. Työ tarjoaa myös taustatietoa kohdemarkkinan valmistusprosessista ja valmistuslaitosten erilaisista osaprosesseista. Sekä tämä työ että aiemmat tutkimukset indikoivat mahdolliseksi säästöpotentiaaliksi 1-5% .

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Temonen, Miro;

  Today lean-philosophy has gathered a lot of popularity and interest in many industries. This customer-oriented philosophy helps to understand customer’s value creation which can be used to improve efficiency. A comprehensive study of lean and lean-methods in service industry were created in this research. In theoretical part lean-philosophy is studied in different levels which will help to understand its diversity. To support lean, this research also presents basic concepts of process management. Lastly theoretical part presents a development model to support process development in systematical way. The empirical part of the study was performed by performing experimental measurements during the service center’s product return process and by analyzing this data. Measurements were used to map out factors that have a negative influence on the process flow. Several development propositions were discussed to remove these factors. Problems mainly occur due to challenges in controlling customers and due to the lack of responsibility and continuous improvement on operational level. Development propositions concern such factors as change in service center’s physical environment, standardization of work tasks and training. These factors will remove waste in the product return process and support the idea of continuous improvement. Lean-filosofia on nykypäivänä saavuttanut suurta suosiota ja mielenkiintoa riippumatta toimialasta. Asiakaslähtöistä toimintaa tukeva ajattelumalli auttaa ymmärtämään asiakkaan arvon luontia, jonka kautta voidaan tehostaa toimintaa. Tässä työssä luotiin laaja kuva leanista sekä lean-menetelmistä palvelualalla. Työn teoriaosuudessa lean-filosofiaann tutustutaan eritasoisten näkemysten kautta, jotka auttavat ymmärtämään käsitteen monimuotoisuutta. Aihetta pohjustetaan tutustumalla prosessijohtamisen yleisiin käsitteisiin. Lopuksi teoriaosiossa luodaan prosessinkehitysmalli tukemaan empiirisen tutkimuksen systemaattista suorittamista. Työn empiirinen osuus toteutettiin suorittamalla koemittauksia palvelukeskuksen tuotteiden palautusprosessin suorittamiseen liittyen sekä analysoimalla tätä dataa. Mittausten perusteella kartoitettiin palautusprosessin virtaukseen haitallisesti vaikuttavia tekijöitä. Näiden tekijöiden poistamiseksi työssä pohditaan useita kehitysehdotuksia. Ongelmat palvelukeskuksen palautusprosessissa muodostuvat lähinnä asiakkaan hallinnan vaikeudesta sekä vastuun ja jatkuvan kehittämisen ajatusmallin puuttumisesta operatiivisella tasolla. Kehitysehdotuksen koskettavat mm. palvelukeskuksen fyysisen ympäristön muuttamista, työtehtävien standardointia sekä kouluttamista. Nämä tekijät poistavat palautusprosessissa aiheutuvaa hukkaa sekä tukevat jatkuvan parantamisen ajattelumallia.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Lohva, Hanna;

  Tutkimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on ollut tutkia osuuspankin hallitustyöskentelyn kehittämistä ja etenkin puheenjohtajan merkittävää sekä erittäin haastavaa roolia. Tutkimuksen taustalla on vuosien saatossa kasvaneet hallitustyön vaatimukset. Tutkimuksen avulla pyritään lisäämään ymmärrystä hallitustyöskentelystä sekä hallituksen puheenjohtajan roolista osuuspankkitoiminnassa, ja samalla tutkimus antaa ideoita siihen, mihin osuuspankkien hallitustyöskentelyssä tulisi jatkossa kiinnittää huomiota. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen aineistonkeräysmenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja haastatteluja. Tutkimus osoitti, että hallituksen jäseniltä ja etenkin hallituksen puheenjohtajalta vaaditaan tiimitoiminnan ymmärtämistä, loistavia vuorovaikutustaitoja sekä työskentelyä jaetun johtajuuden ideaa ja periaatteita noudattaen sekä eteenpäin vieden. Jaetun johtajuuden avulla hallitustyöskentelyssä saadaan hyödynnettyä paremmin ihmisten erilaiset tiedot, taidot ja osaaminen. Erilaisten osaamisten yhdistämisellä saadaan aikaan tehokkuutta. Osaamisen tulee olla sillä tasolla, että jaettu johtajuus on mahdollinen. The aim of this Master’s Thesis was to find out ways to develop the working methods of the board in member cooperative banks, and especially the significant and challenging role of the Chairman. The research background is based on the fact that the requirements and expectations for the board members have increased over the years. This study increases the knowledge of the work of the board and the role of the Chairman in member cooperative banks and furthermore this study contemplates on the facts that should be taken into consideration within the boards in the future. This study was implemented by a qualitative research approach and the data collection method was a semi-structured interview. The results showed that all the board members and especially the Chairman need to understand team dynamics and have excellent communication skills. Additionally it is essential for them to follow the idea of shared leadership, which exploits board members’ different kind of knowledge, skills and know-how eventually leading to better efficiency.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Sinkkonen, Tuija;

  Luettaessa uutisia lehdestä harvoin pohditaan sitä, onko toimituksellisessa työssä noudatettu lakia ja alan eettisiä ohjeita. Lukija luottaa siihen, että sääntöjä noudatetaan, mutta näin ei aina ole. Käytettäessä materiaalia toiselta lehdeltä jätetään alkuperäinen lähde usein mainitsematta. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää keskeiset tekijänoikeuslain pykälät ja käytännössä kaikkein keskeisimmät Journalistin ohjeet sanomalehden toimittajan työssä ja miten nämä säännöt pääosin ilmenevät. Suoritetun kyselytutkimuksen perusteella tekijänoikeuslain pykälä oikeus uutisoida toisen lehden uutinen ja Journalistin ohjeista sääntö, jonka mukaan sisältöratkaisut on tehtävä journalistisin perustein, ovat keskeisimpiä sääntöjä käytännön työssä. Tutkimuksessa näitä sääntöjä käsitellään oikeusdogmaattisin menetelmin kieliopillisen tulkinnan kautta sekä toimittajan työn näkökulmasta. Tutkimuksen lainsäädännöllisen viitekehyksen muodostavat Suomen perustuslaki, laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä, kansallinen tekijänoikeuslaki ja Journalistin ohjeet. Tämän vuoksi tutkimuksessa on aiheellista tarkastella myös sananvapautta ja tekijänoikeuslakia toimituksellisessa työssä sekä näiden suhdetta toisiinsa ja myös median rakenteellista ja toiminnallista muutosta. While reading a newspaper a reader seldom thinks, is the news writing according to legislation and by the journalistic principles. As a reader we trust that journalists follow the journalistic rules but this is not always the case. When using the material of other creator the original source often is left unmentioned. The objective of this thesis is to examine what are the relevant articles of Finish Copyright Act and which are the most important Ethical Codes for the journalists and how are these rules applied in practice. According to the inquiry made for this thesis the most relevant article of Copyright Act is the right to publish news and the most important Ethical Code of journalism is that decisions concerning the content of communication must be made in accordance to journalistic principles. These rules are examined by the method of legal dogmatic using the grammatical interpretation and from a journalist’s perspective. The legislative reference of this thesis is based on the Constitution of Finland, Act on the Exercise of Freedom of Expression in Mass Media, the National Copyright Act and the Guidelines for Journalists. Due to above it is essential to regard also the freedom of speech and the Copyright Act individually, the relationship between them and as well as the constructive and functional changes in Media.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Jurvanen, Kirsi;

  Sekä projektimainen että virtuaalinen työskentely ovat arkipäivää IT-alalla. Arkipäivää ovat myös uutiset epäonnistuneista tietojärjestelmäprojekteis-ta. Tehokas tiedon jakaminen on projektien menestystekijä. Tutkielmassa etsittiin vastausta kysymykseen: mitkä ovat tiedon jakamisen esteitä ja edistäjiä virtuaalisissa tietojärjestelmäprojekteissa. Tutkimusstrategia oli vertaileva tapaustutkimus. Aineisto kerättiin teema-haastatteluilla. Haastatteluun osallistui kymmenen henkilöä neljästä eri projektista. Henkilöt olivat eri organisaatioista ja edustivat niin asiakkaan, toimittajan kuin alihankkijoidenkin näkemyksiä. Eniten projekteissa jaet-tiin projektinhallintaan liittyvää tietoa, mutta ihmisten johtamiseen liittyvää tietoa ja liiketoimintahyötyihin liittyvää tietoa jaettiin vähän. Haastattelujen perusteella merkittävimmät tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät ovat yh-teisen käsitteistön ja yhteisen ymmärryksen puute, luottamus, tietotekni-set välineet sekä projektipäällikön toiminta. Yhteenvetona todetaan, että virtuaalisuus ei projekteissa aiheuttanut ongelmia, mutta se korosti muista syistä syntyneitä ongelmia. Virtuaalipro-jekteissa on erityistä huomiota kiinnitettävä projektin alkuvaiheessa ta-pahtuvaan tutustumiseen. Both working in projects and in virtualteams is very common in IS busi-ness. It’s also annoying common to read news about unsuccessful IS projects. Effective knowledge sharing is the main reason in project suc-cess. The master’s thesis tries to find out which circumstances hamper and contribute knowledge sharing in virtual IS projects. The master’s thesis was comparative case study. Study material was gathered using theme interviews which target was ten project experts working in four different projects. Experts represented customers, suppli-ers and subcontractors It was noticed that knowledge of project manage-ment was shared the most. Knowledge concerning leadership and busi-ness advantages was shared infrequently. According to research the most important things which have influence on knowledge sharing are shortage of common concept, trust, technology and activity of the project manager. Conclusion is that working virtually doesn’t cause problems itself. Instead problems which was occurred in other reasons may get worse while work-ing virtually. Meetings arranged in the beginning of the projects are worth paying attention to. If project members can familiarize in the beginning of project, it may prevent problems arising and decrease the time used for problem solving.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2014
  Data sources: LUTPub
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.