Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
135 Research products, page 1 of 14

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Closed Access
 • LUTPub

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2013
  Closed Access Finnish
  Authors: 
  Ahonen, Elisa;
  Country: Finland

  Veden riittämätön puhdistus aiheuttaa riskin veden käyttäjille. Miljoonia kuolemia vuosittain aiheuttavien vesiteitse leviävien sairauksien ehkäisemiseksi vaaditaan tehokkaita juomaveden desinfiointimenetelmiä. Kuivuuden ja väestönkasvun myötä veden tarve on lisääntynyt ja vedenkulutus tulee yhä kasvamaan. Tästä syystä mahdollisuus kierrättää vettä hyödyntäen sitä esimerkiksi kasteluun on saanut yhä enemmän huomiota. Kierrätettävä vesi on kuitenkin käsiteltävä huolellisesti sen sisältämän mikrobiologisen kontaminaatioriskin vuoksi. Ultraviolettisäteily luokitellaan fysikaaliseksi desinfiointimenetelmäksi. Sen tehokkuus perustuu mikro-organismien absorboimaan UV-säteilyyn, jonka aiheuttamien DNA:ssa tai RNA:ssa tapahtuvien muutoksien seurauksena mikro-organismi inaktivoituu ja estyy lisääntymästä. UV-desinfioinnissa on tyypillisesti käytetty elohopeahöyrylamppuja. Vaihtoehtoinen UV-säteilyn lähde ovat LEDit eli valoa emittoivat diodit. Matalapaine-elohopeahöyrylamppujen emittoima säteily on aallonpituudella 254 nm ja keskipaine-elohopeahöyrylamppujen emittoima säteily on laajakaistaista säteilyä. Energiatehokkuuden lisäksi LEDien etuna on, että niillä voidaan tuottaa kapeakaista säteilyä aallonpituudella, joka parhaiten absorboituu DNA:han. Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia, onko UVC-alueen aallonpituuksien yhdistelmillä synergistisiä etuja LEDien desinfiointitehokkuuteen, kun desinfioidaan virtaavaa vettä useilla säteilyannoksilla ja indikaattorimikrobina käytetään kolibakteeria. Tavoitteena oli myös tutkia tällä hetkellä saatavissa olevien LEDien desinfiointitehokkuutta energiatehokkuuden näkökulmasta. Yksittäisistä aallonpituuksista desinfiointitehokkuudeltaan parhaimmaksi osoittautui 260 nm, aallonpituuksien yhdistelmistä tehokkain oli 265 nm:n ja 260 nm:n yhdistelmä. Muilla aallonpituuksien yhdistelmillä ei saavutettu odotettua parempaa desinfiointitehokkuutta. Optiselta teholtaan parhaimmat LEDit, 265 nm, 270 nm ja 275 nm olivat kokeiden perusteella myös energiatehokkuuden kannalta tarkasteltuina parhaimmat sekä yksittäin että yhdistelminä. UVC-aallonpituuksia emittoivien LEDien optisen tehokkuuden paraneminen on edellytys LEDien hyödyntämiselle desinfioinnissa. Insufficient water treatment causes a serious risk to water consumers. Millions of deaths per year are caused by waterborne diseases, thus it is substantial to treat drinking water properly by disinfection. Drought and population growth have increased the need for fresh water, and presumably the overall water consumption will increase in the future. Water recycling is a possible relief to water shortage and it has gained more attention in recent years. Because of the risk of microbiological contamination, the recycled water needs to be disinfected carefully. Ultraviolet irradiation is a physical disinfection method. UV disinfection is based on the ability of microorganism to absorb UV irradiation. This causes mutations in microorganisms DNA or RNA, thus it becomes inactivated and unable to reproduce. Mercury vapour lamps have traditionally been used in UV disinfection. Alternative source of UV irradiation are LEDs, light emitting diodes. Low pressure mercury vapour lamps emit nearly monochromatic emission on wavelength 254 nm, while the emission of medium pressure mercury vapour lamps is broadband emission. Besides being an energy efficient light source, another advantage is that LEDs emit monochromatic wavelength, which can be chosen to be the wavelength that is best absorbed by the DNA. The aim of this master’s thesis was to study if combining wavelengths at UVC range would have any synergistic effects on the disinfection efficiency, when disinfecting flowing water using several doses and bacterium coli as a test microorganism. The scope was also to research the efficiency of LEDs in consideration of energy efficiency and disinfection efficiency. With single wavelengths the 260 nm wavelength LED proved to be the best when considering disinfection efficiency, best combination was 260 nm and 265 nm. No unpredictable disinfection efficiency was resolved using different wavelength combinations. LEDs with higher intensities had also better efficiency when regarding their energy consumption and disinfection efficiency, the best wavelengths were 265 nm, 270 nm and 275 nm using alone and by combination of these wavelengths. In order for LEDs to be utilized in disinfection, their optical power needs to be improved.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Julmala, Eino;
  Country: Finland

  Työssä tutkitaan, kuinka pitkää moottorikaapelia on jännitevälipiiritaajuusmuuttajan kanssa mahdollista käyttää niin, että määritellyt reunaehdot vielä toteutuvat. Tavoitteena on tuottaa tietoa myynnille, markkinoinnille, tuotehallinnalle sekä tuoteylläpidolle siitä, miten taajuus-muuttaja toimii pidemmillä moottorikaapeleilla kuin valmistaja suosittelee. Tutkitut moottori-kaapelipituudet olivat 175…1025 metriä ja tutkitut laitteet nimellislähtövirroiltaan 2,4...25 A. Työssä aihetta käsitellään jänniteheijastusten näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan moottorikaapelin pituuden vaikutusta taajuusmuuttajan eri komponenttien lämpenemiseen. Taajuusmuuttajan toiminnallisuutta arvioidaan moottorin suunnanvaihtojen avulla sekä turvallista toimintaa oikosulkutestein. Tutkittujen taajuusmuuttajien kohdalla on mahdollista käyttää taajuusmuuttajavalmistajan suositusta pidempiä moottorikaapeleita. Moottoriliittimien ylijännitteitä aiheuttavat jännite-heijastukset eivät aiheuttaneet raja-arvoja ylittäviä huippujännitteitä tutkituilla laitekokoon-panoilla. Myös lämpötilannousu oli maltillista tai jopa vähäistä taajuusmuuttajasta mitatuilla komponenteilla. Moottorisäätö havaittiin toimintakykyiseksi pidemmilläkin moottorikaape-leilla, tosin moottorin vääntömomentti heikkeni moottorikaapelien pituutta kasvatettaessa. Virranmittaus toimi hyvin myös pitkillä kaapeleilla, tuottaen vikalaukaisun kaikissa tehdyissä oikosulkutilanteissa. Moottorin ja taajuusmuuttajan melutaso nousivat moottorikaapelien pi-tuutta kasvatettaessa, vaikkakin moottorin käynti oli tasaista ja katkotonta Moottorikaapelin pituutta voidaan kasvattaa 325 metriin kaikissa tutkituissa laitteissa ilman, että mikään tutkittu ominaisuus vielä olennaisesti heikkenisi. Vielä 525 metrin moottorikaape-leita on mahdollista käyttää, mutta tällöin vääntömomentin tuotto on jo heikompaa. In this Master’s thesis it is investigated how long motor cable can be used with a voltage source AC motor drive in order to fulfil certain boundary conditions. The goal of the thesis is to provide information for sales, marketing, product management and product engineering departments on the functionality of an AC drive equipped with a motor cable above recom-mended maximum motor cable lengths. The investigated motor cable lengths varied between 175 and 1025 meters. The AC drives rated for nominal output current 2,4…25 A were used in this research. The topic is presented from the voltage reflection point of view. Additionally, the heating ef-fect of the length of the motor cable to the drive components is investigated. The functionality of the drive is evaluated by changing the rotation direction of the motor. Safe functionality of the drive is ensured with short-circuit tests carried out in the motor end of the motor cable. According to the research results, it is possible to use longer motor cables than recommended, that is 150 meters, by the manufacturer of the drive. The voltage reflections, causing over-voltages in the motor terminals, did not exceed the maximum peak voltage limits set by the motor manufacturer. The temperature rise of the drive components investigated was moderate, even low. The motor control was found to be functional with all motor cable lengths tested. However, the rated motor torque had to be reduced as function of motor cable length. The current measurement functioned well with long motor cable by producing fault trips in re-sponse to short-circuits created in the motor end of the cable. The audible noise level of the motor drive was increased while the length of the motor cable was grown longer. According to the results of the work, the length of the motor cable can be increased until 325 meters in all drives investigated without significant diminishing in any of the tested capabili-ties of the drives. It is possible to use even motor cable lengths of 525 meters but motor torque production is compromised in that case.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Roiha, Toni;
  Country: Finland

  Tämän työn ensisijaisena tavoitteena on selvittää ABB Oy, Marine & Cranes, Propulsion Products Services tarjoamien laakerikunnonvalvontatuotteiden luonne, tuotteistuksen tila, liiketoimintamalli ja tutkia, kuinka olemassa olevaa ansaintalogiikkaa voidaan kehittää. Teoreettisessa osassa käydään läpi palvelun määritelmää, palveluiden tuotteistamista, akateemisia tuotteistusprosessimalleja sekä liiketoimintamallin käsitettä. Liiketoimintamallin käsittely työssä keskittyy Osterwalderin (2010) liiketoimintamallikehykseen. Teoriaosuuden materiaalia hyödynnetään empiirisessä osuudessa laakerikunnonvalvonnan tuotteiden tuotteistuksen tilan, tuotteistusprosessimallin, liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan kehittämiseen. Työn keskeisimpinä tuloksina saatiin kehitysehdotuksia työntilaajalle liittyen laakerikun- nonvalvonnan ansaintalogiikkaan ja palveluiden tuotteistamiseen. Työssä ilmeni, että yrityksen olisi suositeltavaa optimoida tehtävien palveluiden suorittamissatamat. Jo olemassa olevien tuotteiden dokumentointia tulisi täydentää työssä ehdotetun mukaisesti. Omien resurssien laajempaa käyttämistä tulisi lisätä ja laakerikunnonvalvonnan palvelupakettien päivittämistarve sekä valmiiden tuotteiden säännöllinen päivittäminen ja niiden mahdollinen poistaminen valikoimasta tulisi ottaa osaksi käytössä olevaa prosessia. The primary objective in this thesis is to determine nature of bearing condition monitoring service products by examining how existing products are productized, what kind of business models and revenue logics are used by ABB Oy, Marine & Cranes, Propulsion Products Services and how these can be developed. The theoretical section explains the service definition, service productization, productization process models and business model concept. The business model study focuses on the Osterwalder (2010) business model framework. Theoretical material is utilized in the empirical portion of the thesis in order to develop bearing condition monitoring products, productization, productization process model, and business model and revenue logic. The main results of the thesis were tangible proposals on the client related to the bearing condition monitoring, revenue logic and productization. The study revealed that it would be advisable to optimize the supply of service tasks in the ports. Existing products documentation should be finalized as proposed in the thesis. Use of own resources should be increased and the bearing condition monitoring service packages, as well as a regular update of finished products and cut outdated products should be part of the used process.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Ahtiainen, Riina;
  Country: Finland

  Diplomityössä tutkittiin erilaisilla loppuasennusmenetelmillä toimitettujen terästank-kien kustannus- ja aikataulurakennetta. Usein terästankit valmistetaan valmiiksi muotoon valssatuista levyistä työmaalla kasaanhitsaamalla. Tämä ei ole ainoa terästankin valmistusvaihtoehto, myös ruuvaus, niittaus, kiilaliitos ja konepajalla suuremmiksi kappaleiksi hitsaus ovat yleisesti käytössä. Terästankkien valmistuskustannuksiin vaikuttavat materiaali, esivalmisteiden työstäminen, kuljetus ja loppuasennus. Tankin valmistusmenetelmä ei merkittävästi vaikuta tankin materiaalikustannuksiin. Materiaalikustannuksiin vaikuttavat eniten käytettävä materiaali ja tankin geometriset ominaisuudet. Tankin esivalmisteiden valmistusaika määräytyy loppuasennusmenetelmästä. Pidempi esivalmistusaika lyhentää loppu-asennusaikaa. Kokonaisena toimitetussa tankissa esivalmistuksen osuus on suurempi kuin hitsatussa tankissa, mutta loppuasennusaika on vain murto-osa hitsattavan tankin loppuasennusajasta. Ruuvattavassa tankissa laippojen hitsaus levyihin lisää esivalmistusaikaa, kun rullattavassa tankissa aikaa vievät vaippalevyjen kasaanhitsaaminen ja rullaaminen. Tankin loppuasennustapa voidaan, etenkin halkaisijaltaan noin 10 m:llä tankeilla, valita kohdemaan mukaan, koska erot valmistuskustannuksissa ovat pieniä eri toimitusmuotojen välillä. Tosin kokonaisen 10 m halkaisijaltaan olevan tankin kuljettaminen ei aina ole mahdollista eikä kannattavaa. Sen sijaan halkaisijaltaan 5 m:llä tankeilla kokonaisena toimittaminen on varteenotettava vaihtoehto. Sopivin tankkivaihtoehto, kokonainen, hitsattava, ruuvattava tai rullattava, tulee miettiä aina tapauskohtaisesti, kohdemaan, hitsausosaamisen, kuljetusmahdollisuuksien ja loppuasennuspaikan mukaan. In this Master’s thesis, the cost and timetable structures of different final construction methods of steel tanks were investigated. Most steel tanks are produced from pre-rolled plates by welding on site. This is not the only option to erect a tank, i.e. bolting, riveting, key joint and welding the covering of the tank from bigger plates in the workshop are also possible. Steel tank production costs are affected by the material, prefabrication, transportation and final construction. The construction method of the tank has no significant effect on material costs. The price of material and geometrical properties of the tank have the greatest impact on. The prefabrication time of the tank depends on the final construction method. Correspondingly, a longer prefabrication time decreased the final construction time. Prefabrication takes more time for a completed delivered tank than weld-on tank, but final construction time of complete tank is only a fraction of the weld-on tank construction time. In a bolted tank, flange welding from tank plates increases workshop hours, whereas cover plated welding and rolling takes time in the wound tank. The final construction method can be selected based on the destination country especially with for diameter 10 m tanks, because changes in total costs are smaller regardless of the construction method. However, transportation of a diameter 10 m completed tank is not always possible or even economical. On the other hand, in the delivery of the diameter 5 m tank is to supply them as a completed tank. The most suitable tank option, completed, weld-on, bolted or wound, should be considered case by case, depending on the welding expertise in the destination country, transportation possibilities and the final construction site.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Metsola, Heli;
  Country: Finland

  Toimituskyky on yrityksen suorituskykyä kuvaava tekijä, jolla on merkittävä vaikutus asiakastyytyväisyyteen, erityisesti valmistusteollisuudessa. Toimituskyky muodostuu materiaalin saatavuudesta ja logistisen järjestelmän toimitusvarmuudesta, joten hyvä toimituskyky edellyttää materiaalipuutteiden hallintaa. Tämän diplomityön tavoitteena on esittää, miten toimituskykyä voidaan kehittää tilaus-toimitusprosessin materiaalipuutteita hallitsemalla. Tutkimus toteutettiin konstruktiivisella tutkimusotteella case-tutkimuksena havainnoimalla toimintaa case-yrityksessä sekä analysoimalla case-yrityksen kirjallista materiaalia ja arkistoja. Yrityksessä havaittuja materiaalipuutteisiin liittyviä ongelmia tarkasteltiin tilaus-toimitusprosessin näkökulmasta prosessijohtamisen ja systemaattisen ongelmanratkaisun teorioiden avulla. Tutkimuksen tuloksena laadittiin kolme käytännönläheistä ratkaisuehdotusta havaittuihin ongelmiin; (1) materiaalipuutteiden syy-seuraussuhteita kuvaavat ongelma-syy-seurausketjut, (2) materiaalipuutteiden ongelmanratkaisumalli systemaattisen ongelmanratkaisun tueksi sekä (3) visuaalinen tilaus-toimitusprosessimalli, joka painottaa osaprosessien yhteyttä koko prosessin toimituskykyyn ja toimitusvarmuuteen. Tulosten mukaan materiaalipuutteet tulisi käsittää prosessin laatuvirheinä, jotka antavat arvokasta tietoa siitä, että prosessissa on laatuongelmia. Tulosten perusteella yrityksen toimituskykyä voidaan kehittää havainnoimalla tilaus-toimitusprosessin laatuvirheitä, selvittämällä laatuvirheiden syy-seuraussuhteet systemaattisesti ongelmanratkaisumallia hyödyntäen sekä toimimalla prosessiajattelun mukaisesti tilaus-toimitusprosessin toimituskyvyn jatkuvaa parantamista tavoitellen. Tutkimusongelman tarkastelutapaa ja työn tuloksia voidaan soveltaa samankaltaisiin tapauksiin, joissa tilaus-toimitusprosessin laatuvirheet, esimerkiksi materiaalipuutteet, paljastavat kehittämistä vaativia epäkohtia prosessin toimintatavoissa. Tilaus-toimitusprosessin toimituskykyä voidaan kehittää vain, jos panostetaan ajan hallintaan ja kykyyn toimia asiakaslupausten ja sopimusten mukaisesti. Delivery performance is a performance factor that has a major impact on customer satisfaction, especially in manufacturing industry. As delivery performance consists of material availability and delivery accuracy of the logistic system, good delivery performance requires management of material shortages. In this Master’s Thesis, the objective is to present how delivery performance can be developed by managing material shortages of the order-to-delivery process. The research was carried out by constructive research method as a case study by observing action within the case company and by analyzing written material and archive files of the case company. The observed problems related to material shortages were examined by order-to-delivery process perspective with support of process management and systematic problem solving theories. As a result, three practical propositions were engendered to the observed problems; (1) problem-cause-effect chains describing the causal connections of the material shortages, (2) a model for systematic problem solving of material shortages and (3) a visual order-to-delivery process model which emphasizes the connection between the sub-processes and delivery performance and accuracy of the whole process. The results show that material shortages should be understood as quality errors which give valuable information about quality problems in the process. Based on the results, delivery performance can be developed by observing quality errors of the order-to-delivery process, by discovering causal connections of quality errors systematically using the problem solving model and by pursuing process thinking and continuous improvement in delivery performance of the order-to-delivery process. The research approach and the results are applicable to similar cases in which quality errors of order-to-delivery process, for example material shortages, reveal defects in process procedures. Delivery performance of order-to-delivery process can be developed only if there are investments in time management and in ability to act according to customer promises and agreements.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Panula, Emilia;
  Country: Finland

  Tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k-toiminta) on teknologia-alalla yhä merkittävämmässä roolissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten t&k-toiminta ja sen raportointikäytännöt ovat kehittyneet teknologiayrityksissä vuosina 2007-2011. Tutkimus toteutettiin kuvailevana analyysinä, jossa aineistona toimi Helsingin pörssiin vuonna 2012 listattujen teknologiayritysten tilinpäätöstiedot. Tutkimustulokset osoittavat teknologiayritysten yhteenlaskettujen t&k-menojen vähentyneen, pääasiassa Nokian takia, vuosina 2007-2011. Yritysten välillä oli havaittavissa selkeitä eroavaisuuksia t&k-toiminnan laajuuden sekä kehittämismenojen kirjauskäytäntöjen välillä. Yritykset luokiteltiin t&k-toiminnan laajuuden perusteella t&k-passiivisiin, t&k-neutraaleihin sekä t&k-intensiivisiin. Vaikka IAS 38 vaatii kehittämismenojen taseaktivointia aktivointiedellytysten täyttyessä, määrää yritysten konservatiivisuuden taso lopulta kehittämismenojen kirjauskäytännön. Eroavaisuudet konservatiivisuuden suhteen saattavat näin ollen heikentää yritysten tilinpäätöstietojen läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta t&k-toiminnan suhteen. Research and development (R&D) has a more and more significant role in the technology industry. The aim of this study is to examine how R&D and the reporting of R&D costs have developed in technology companies in the years 2007-2011. The study was implemented as a descriptive analysis by analyzing the financial statements of listed technology companies in the Helsinki stock exchange in year 2012. The empirical results of the study show that the R&D costs of the companies have decreased, mainly because of Nokia, in the years 2007-2011. There were explicit differences between the companies in the scope of R&D and the accounting for R&D costs. The companies were classified as R&D inactive, R&D neutral and R&D intensive. Although IAS 38 demands the capitalization of development costs when the capitalization criteria are met, it is the extent of conservatism of the companies that determines whether development costs are being expensed or capitalized. This being the disparity of conservatism may weaken the transparency and comparability of the closing of the accounts information with regard to R&D.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Suominen, Johanna;
  Country: Finland

  Pro gradu –tutkielman tavoitteena oli tutkia Facebook-tykkääjien ja Oma Sihti –palveluun kirjautuneiden työnhakijoiden sosiaalisen pääoman rakentumista ja hyödyntämistä. Case-yrityksen toimialana oli henkilöstönvuokraus ja asiantuntijarekrytoinnit. Työn tavoitteena oli lisäksi selvittää kuinka vastavuoroista kommunikointi online-yhteisöissä on, miten aktiivisia ja sitoutuneita yhteisön jäsenet ovat ja kuinka hyvin tykkääjät tuntevat toisensa. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli tuoda teoria käytännön tasolle ja sosiaalista pääomaa, sen rakentumista ja hyödyntämistä tutkittiin erityisesti vuorovaikutuksen kautta. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tapaustutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselyinä yrityksen Facebook-sivuilla sekä Oma Sihti –palvelussa. Tutkimukseen poimittiin sosiaalisen pääoman alueelta online-yhteisöön liittyvät olennaiset asiat ja tutkittiin niiden näkymistä verkkopalveluissa. Tutkimuksen tulokset tukivat teoriaa. Online-yhteisössä voidaan nähdä olevan sosiaalista pääomaa ja se rakentuu ja sitä hyödynnetään yhteisön jäsenten kesken. The main objective of this Master’s Thesis was to study the building and utilization of social capital among Facebook fans and job seekers in Oma Sihti e-recruitment service. The case company’s line of business was employee leasing and recruitment of experts. Another objective of the thesis was to study how interactive communication is in online communities, how active and committed the members of the community are, and how well they know each other. The empirical objective of the study was to bring theoretical findings to practical level. The building and utilization of social capital was studied especially through interactive communication. The study was conducted as a quantitative case study. The data was collected through an online survey on the company’s Facebook-page and through the e-recruitment service Oma Sihti. The relevant issues of social capital related to online communities were included in the study and the presence of these issues in web services was studied. The results supported the theory. It can be concluded that social capital exists in online communities and it is built and utilized among the members of the community.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Virtanen, Teemu;
  Country: Finland

  Etelä-Karjala on viime vuosina saanut osakseen merkittävää kasvua venäläisistä matkailijoista. Tax free -myynti on Lappeenrannassa Suomen toiseksi suurinta, heti Helsingin jälkeen. Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, mitkä muuttujat vaikuttavat venäläisten ostoskäyttäytymiseen Etelä-Karjalan alueella. Muuttujien selvittyä niiden pohjalta rakennettiin neljä skenaariota, jotka kuvaavat vuoden 2014 tilannetta liittyen venäläisten matkailuun Etelä-Karjalassa. Työssä tutkittiin myös tax free -myyntitilastoja, etsien muutoksia ja trendejä venäläisten ostoskäyttäytymisessä. Tax free -myynnissä ja venäläisten yöpymismäärissä oli havaittavissa useita selviä ja toistuvia trendejä. Esimerkiksi ruokaa myydään vähemmän vuoden lopussa suhteessa käyttötavaroihin. Yöpymismäärät olivat selvästi korkeampia loppukesästä ja vuoden vaihteessa. Venäläisten matkailu Etelä-Karjalaan on kasvanut voimakkaasti vuoden 2005 jälkeen. Työssä havaittiin, että yksi merkittävin tekijä tälle on ruplan reaalinen vahvistuminen, joka alkoi vuoden 2005 aikana. Tämän jälkeen kasvu jatkui erittäin vahvana aina vuonna 2008 alkaneeseen taantumaan asti. Toinen merkittävä seikka, jonka vuoksi venäläiset ostosmatkailijat saapuvat Suomeen ostoksille, on tuotteiden ja palveluiden laatu. Näiden kahden asian pohjalta rakennettiin nelikenttämatriisi, jonka tuloksena oli neljä skenaariota. South-Karelia has had the fortune to witness a dramatic rise in tourism from the Russians. Tax free -sales in Lappeenranta are second biggest in Finland, right after Helsinki. Aim of this Thesis is to find out what variables have influence buying and travelling behavior of Russians. When the variables have been found four scenarios are drawn according to these variables. These scenarios will reflect the situation in 2014. Tax free -statistics area also reviewed in this work to find changes in the buying behavior and to find any obvious trends. There were several clear trends and changes apparent in the tax free -figures. Food products are sold less in comparison to other products in fall and end of the year. Over nights stays in Hotels are also clearly higher in at the end of summer and in December and January. Russians traveling to South-Karelia has risen sharply after 2005. One of the most important factors in play is the real appreciation of ruble. Real appreciation begun around 2005. After this the growth has been very strong until the financial crisis in 2008. Another important factor is the quality of service and quality of products sold in Saint Petersburg. According to these two important factors four scenarios were drawn.

 • Closed Access English
  Authors: 
  Karvonen, Jukka;
  Country: Finland

  Growing demand for stainless steel construction materials has increased the popularity of substitutive materials for austenitic stainless steels. The lean duplex grades have taken their place in building of structures exposed to corrosive environments. Since the duplex grades are relatively new materials, the current codes and norms do not fully cover the newest duplex grades. The joints tested in this thesis were designed and studied according to Eurocode 3, even though all the materials are not yet accepted to the standards. The main objective in this thesis was to determine the differences of the used materials in behaviour under loading at low temperatures. Tests in which the deformation and strength properties of the joints were determined were done at the temperature of -46°C, which is the requirement of temperature for structures designed according to Norsok standards. Results show that replacing the austenitic grade with the lean duplex grade is acceptable. Kasvava tarve ruostumattomille rakennemateriaaleille on nostanut kysyntää austeniittisen ruostumattoman teräksen korvaaville materiaaleille. Lean duplex luokan teräkset ovat vallanneet alaa rakenteissa, jotka ovat altistettuja korrosoiville ympäristöille. Tutkimuksen päätavoite oli määrittää erot käytettyjen materiaalien käyttäytymisten välillä matalissa lämpötiloissa. Testit tehtiin -46 °C:n asteen lämpötilassa, joka on vaatimuksena rakenteiden käyttölämpötilalle, kun rakenne on suunniteltu Norsok standardien mukaisesti. Koska duplex teräkset ovat suhteellisen uusia materiaaleja, nykyiset koodit ja normit eivät kata täysin uusimpia duplex luokkia. Testatut liitokset suunniteltiin ja tutkittiin Eurocode 3:n mukaisesti, vaikka kaikkia materiaaleja ei olekaan hyväksytty vielä standardeihin. Tulokset osoittavat, että austeniittisen teräksen korvaaminen lean duplex luokan teräksellä on hyväksyttävää.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Häsä, Mari;
  Country: Finland

  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät aiheuttavat suomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden suorien investointien kasvua Kiinassa. Tutkimuksessa tarkastellaan kahden Suomen johtavan metsäteollisuusyrityksen, UPM:n sekä Stora Enson, suoria investointeja Kiinaan paperi- ja kartonkiteollisuudessa. Taustateoriana on OLI-paradigma, jonka avulla tutkitaan investointeihin vaikuttavia yritys- ja sijaintikohtaisia tekijöitä sekä syitä siihen, miksi yritys valitsee suoran investoinnin kansainvälistymismuodoksi. Tutkimus on kvalitatiivinen, ja aineisto koostuu muun muassa yritysten vuosikertomuksista sekä maita koskevista tutkimuksista ja tilastoista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että omistajuuskohtaisista tekijöistä tutkimus- ja kehitystoiminta, tuoteinnovaatiot sekä yritysvastuullisuus ovat suomalaisyhtiöiden vahvuuksia Kiinassa. Kiinan ominaisuuksista puolestaan markkinoiden koko ja liiketoimintaympäristö ovat keskeisiä investointien kasvua selittäviä tekijöitä. The objective of this thesis is to examine what factors affect the Finnish forestry companies’ direct investments to China. The study analyses two Finland’s leading forestry companies’, UPM’s and Stora Enso’s direct paper and board investments to China. The background theory is OLI paradigm, and the study examines ownership and location specific factors, and motives to internalize production. The study is qualitative, and the material consists of, among other things, annual reports as well as earlier studies and statistics of countries. The results indicate that the most significant ownership specific factors are research and development, product innovations and corporate responsibility. Market size and business environment in turn are the most important factors explaining foreign direct inflows to China.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
135 Research products, page 1 of 14
 • Other research product . 2013
  Closed Access Finnish
  Authors: 
  Ahonen, Elisa;
  Country: Finland

  Veden riittämätön puhdistus aiheuttaa riskin veden käyttäjille. Miljoonia kuolemia vuosittain aiheuttavien vesiteitse leviävien sairauksien ehkäisemiseksi vaaditaan tehokkaita juomaveden desinfiointimenetelmiä. Kuivuuden ja väestönkasvun myötä veden tarve on lisääntynyt ja vedenkulutus tulee yhä kasvamaan. Tästä syystä mahdollisuus kierrättää vettä hyödyntäen sitä esimerkiksi kasteluun on saanut yhä enemmän huomiota. Kierrätettävä vesi on kuitenkin käsiteltävä huolellisesti sen sisältämän mikrobiologisen kontaminaatioriskin vuoksi. Ultraviolettisäteily luokitellaan fysikaaliseksi desinfiointimenetelmäksi. Sen tehokkuus perustuu mikro-organismien absorboimaan UV-säteilyyn, jonka aiheuttamien DNA:ssa tai RNA:ssa tapahtuvien muutoksien seurauksena mikro-organismi inaktivoituu ja estyy lisääntymästä. UV-desinfioinnissa on tyypillisesti käytetty elohopeahöyrylamppuja. Vaihtoehtoinen UV-säteilyn lähde ovat LEDit eli valoa emittoivat diodit. Matalapaine-elohopeahöyrylamppujen emittoima säteily on aallonpituudella 254 nm ja keskipaine-elohopeahöyrylamppujen emittoima säteily on laajakaistaista säteilyä. Energiatehokkuuden lisäksi LEDien etuna on, että niillä voidaan tuottaa kapeakaista säteilyä aallonpituudella, joka parhaiten absorboituu DNA:han. Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia, onko UVC-alueen aallonpituuksien yhdistelmillä synergistisiä etuja LEDien desinfiointitehokkuuteen, kun desinfioidaan virtaavaa vettä useilla säteilyannoksilla ja indikaattorimikrobina käytetään kolibakteeria. Tavoitteena oli myös tutkia tällä hetkellä saatavissa olevien LEDien desinfiointitehokkuutta energiatehokkuuden näkökulmasta. Yksittäisistä aallonpituuksista desinfiointitehokkuudeltaan parhaimmaksi osoittautui 260 nm, aallonpituuksien yhdistelmistä tehokkain oli 265 nm:n ja 260 nm:n yhdistelmä. Muilla aallonpituuksien yhdistelmillä ei saavutettu odotettua parempaa desinfiointitehokkuutta. Optiselta teholtaan parhaimmat LEDit, 265 nm, 270 nm ja 275 nm olivat kokeiden perusteella myös energiatehokkuuden kannalta tarkasteltuina parhaimmat sekä yksittäin että yhdistelminä. UVC-aallonpituuksia emittoivien LEDien optisen tehokkuuden paraneminen on edellytys LEDien hyödyntämiselle desinfioinnissa. Insufficient water treatment causes a serious risk to water consumers. Millions of deaths per year are caused by waterborne diseases, thus it is substantial to treat drinking water properly by disinfection. Drought and population growth have increased the need for fresh water, and presumably the overall water consumption will increase in the future. Water recycling is a possible relief to water shortage and it has gained more attention in recent years. Because of the risk of microbiological contamination, the recycled water needs to be disinfected carefully. Ultraviolet irradiation is a physical disinfection method. UV disinfection is based on the ability of microorganism to absorb UV irradiation. This causes mutations in microorganisms DNA or RNA, thus it becomes inactivated and unable to reproduce. Mercury vapour lamps have traditionally been used in UV disinfection. Alternative source of UV irradiation are LEDs, light emitting diodes. Low pressure mercury vapour lamps emit nearly monochromatic emission on wavelength 254 nm, while the emission of medium pressure mercury vapour lamps is broadband emission. Besides being an energy efficient light source, another advantage is that LEDs emit monochromatic wavelength, which can be chosen to be the wavelength that is best absorbed by the DNA. The aim of this master’s thesis was to study if combining wavelengths at UVC range would have any synergistic effects on the disinfection efficiency, when disinfecting flowing water using several doses and bacterium coli as a test microorganism. The scope was also to research the efficiency of LEDs in consideration of energy efficiency and disinfection efficiency. With single wavelengths the 260 nm wavelength LED proved to be the best when considering disinfection efficiency, best combination was 260 nm and 265 nm. No unpredictable disinfection efficiency was resolved using different wavelength combinations. LEDs with higher intensities had also better efficiency when regarding their energy consumption and disinfection efficiency, the best wavelengths were 265 nm, 270 nm and 275 nm using alone and by combination of these wavelengths. In order for LEDs to be utilized in disinfection, their optical power needs to be improved.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Julmala, Eino;
  Country: Finland

  Työssä tutkitaan, kuinka pitkää moottorikaapelia on jännitevälipiiritaajuusmuuttajan kanssa mahdollista käyttää niin, että määritellyt reunaehdot vielä toteutuvat. Tavoitteena on tuottaa tietoa myynnille, markkinoinnille, tuotehallinnalle sekä tuoteylläpidolle siitä, miten taajuus-muuttaja toimii pidemmillä moottorikaapeleilla kuin valmistaja suosittelee. Tutkitut moottori-kaapelipituudet olivat 175…1025 metriä ja tutkitut laitteet nimellislähtövirroiltaan 2,4...25 A. Työssä aihetta käsitellään jänniteheijastusten näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan moottorikaapelin pituuden vaikutusta taajuusmuuttajan eri komponenttien lämpenemiseen. Taajuusmuuttajan toiminnallisuutta arvioidaan moottorin suunnanvaihtojen avulla sekä turvallista toimintaa oikosulkutestein. Tutkittujen taajuusmuuttajien kohdalla on mahdollista käyttää taajuusmuuttajavalmistajan suositusta pidempiä moottorikaapeleita. Moottoriliittimien ylijännitteitä aiheuttavat jännite-heijastukset eivät aiheuttaneet raja-arvoja ylittäviä huippujännitteitä tutkituilla laitekokoon-panoilla. Myös lämpötilannousu oli maltillista tai jopa vähäistä taajuusmuuttajasta mitatuilla komponenteilla. Moottorisäätö havaittiin toimintakykyiseksi pidemmilläkin moottorikaape-leilla, tosin moottorin vääntömomentti heikkeni moottorikaapelien pituutta kasvatettaessa. Virranmittaus toimi hyvin myös pitkillä kaapeleilla, tuottaen vikalaukaisun kaikissa tehdyissä oikosulkutilanteissa. Moottorin ja taajuusmuuttajan melutaso nousivat moottorikaapelien pi-tuutta kasvatettaessa, vaikkakin moottorin käynti oli tasaista ja katkotonta Moottorikaapelin pituutta voidaan kasvattaa 325 metriin kaikissa tutkituissa laitteissa ilman, että mikään tutkittu ominaisuus vielä olennaisesti heikkenisi. Vielä 525 metrin moottorikaape-leita on mahdollista käyttää, mutta tällöin vääntömomentin tuotto on jo heikompaa. In this Master’s thesis it is investigated how long motor cable can be used with a voltage source AC motor drive in order to fulfil certain boundary conditions. The goal of the thesis is to provide information for sales, marketing, product management and product engineering departments on the functionality of an AC drive equipped with a motor cable above recom-mended maximum motor cable lengths. The investigated motor cable lengths varied between 175 and 1025 meters. The AC drives rated for nominal output current 2,4…25 A were used in this research. The topic is presented from the voltage reflection point of view. Additionally, the heating ef-fect of the length of the motor cable to the drive components is investigated. The functionality of the drive is evaluated by changing the rotation direction of the motor. Safe functionality of the drive is ensured with short-circuit tests carried out in the motor end of the motor cable. According to the research results, it is possible to use longer motor cables than recommended, that is 150 meters, by the manufacturer of the drive. The voltage reflections, causing over-voltages in the motor terminals, did not exceed the maximum peak voltage limits set by the motor manufacturer. The temperature rise of the drive components investigated was moderate, even low. The motor control was found to be functional with all motor cable lengths tested. However, the rated motor torque had to be reduced as function of motor cable length. The current measurement functioned well with long motor cable by producing fault trips in re-sponse to short-circuits created in the motor end of the cable. The audible noise level of the motor drive was increased while the length of the motor cable was grown longer. According to the results of the work, the length of the motor cable can be increased until 325 meters in all drives investigated without significant diminishing in any of the tested capabili-ties of the drives. It is possible to use even motor cable lengths of 525 meters but motor torque production is compromised in that case.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Roiha, Toni;
  Country: Finland

  Tämän työn ensisijaisena tavoitteena on selvittää ABB Oy, Marine & Cranes, Propulsion Products Services tarjoamien laakerikunnonvalvontatuotteiden luonne, tuotteistuksen tila, liiketoimintamalli ja tutkia, kuinka olemassa olevaa ansaintalogiikkaa voidaan kehittää. Teoreettisessa osassa käydään läpi palvelun määritelmää, palveluiden tuotteistamista, akateemisia tuotteistusprosessimalleja sekä liiketoimintamallin käsitettä. Liiketoimintamallin käsittely työssä keskittyy Osterwalderin (2010) liiketoimintamallikehykseen. Teoriaosuuden materiaalia hyödynnetään empiirisessä osuudessa laakerikunnonvalvonnan tuotteiden tuotteistuksen tilan, tuotteistusprosessimallin, liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan kehittämiseen. Työn keskeisimpinä tuloksina saatiin kehitysehdotuksia työntilaajalle liittyen laakerikun- nonvalvonnan ansaintalogiikkaan ja palveluiden tuotteistamiseen. Työssä ilmeni, että yrityksen olisi suositeltavaa optimoida tehtävien palveluiden suorittamissatamat. Jo olemassa olevien tuotteiden dokumentointia tulisi täydentää työssä ehdotetun mukaisesti. Omien resurssien laajempaa käyttämistä tulisi lisätä ja laakerikunnonvalvonnan palvelupakettien päivittämistarve sekä valmiiden tuotteiden säännöllinen päivittäminen ja niiden mahdollinen poistaminen valikoimasta tulisi ottaa osaksi käytössä olevaa prosessia. The primary objective in this thesis is to determine nature of bearing condition monitoring service products by examining how existing products are productized, what kind of business models and revenue logics are used by ABB Oy, Marine & Cranes, Propulsion Products Services and how these can be developed. The theoretical section explains the service definition, service productization, productization process models and business model concept. The business model study focuses on the Osterwalder (2010) business model framework. Theoretical material is utilized in the empirical portion of the thesis in order to develop bearing condition monitoring products, productization, productization process model, and business model and revenue logic. The main results of the thesis were tangible proposals on the client related to the bearing condition monitoring, revenue logic and productization. The study revealed that it would be advisable to optimize the supply of service tasks in the ports. Existing products documentation should be finalized as proposed in the thesis. Use of own resources should be increased and the bearing condition monitoring service packages, as well as a regular update of finished products and cut outdated products should be part of the used process.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Ahtiainen, Riina;
  Country: Finland

  Diplomityössä tutkittiin erilaisilla loppuasennusmenetelmillä toimitettujen terästank-kien kustannus- ja aikataulurakennetta. Usein terästankit valmistetaan valmiiksi muotoon valssatuista levyistä työmaalla kasaanhitsaamalla. Tämä ei ole ainoa terästankin valmistusvaihtoehto, myös ruuvaus, niittaus, kiilaliitos ja konepajalla suuremmiksi kappaleiksi hitsaus ovat yleisesti käytössä. Terästankkien valmistuskustannuksiin vaikuttavat materiaali, esivalmisteiden työstäminen, kuljetus ja loppuasennus. Tankin valmistusmenetelmä ei merkittävästi vaikuta tankin materiaalikustannuksiin. Materiaalikustannuksiin vaikuttavat eniten käytettävä materiaali ja tankin geometriset ominaisuudet. Tankin esivalmisteiden valmistusaika määräytyy loppuasennusmenetelmästä. Pidempi esivalmistusaika lyhentää loppu-asennusaikaa. Kokonaisena toimitetussa tankissa esivalmistuksen osuus on suurempi kuin hitsatussa tankissa, mutta loppuasennusaika on vain murto-osa hitsattavan tankin loppuasennusajasta. Ruuvattavassa tankissa laippojen hitsaus levyihin lisää esivalmistusaikaa, kun rullattavassa tankissa aikaa vievät vaippalevyjen kasaanhitsaaminen ja rullaaminen. Tankin loppuasennustapa voidaan, etenkin halkaisijaltaan noin 10 m:llä tankeilla, valita kohdemaan mukaan, koska erot valmistuskustannuksissa ovat pieniä eri toimitusmuotojen välillä. Tosin kokonaisen 10 m halkaisijaltaan olevan tankin kuljettaminen ei aina ole mahdollista eikä kannattavaa. Sen sijaan halkaisijaltaan 5 m:llä tankeilla kokonaisena toimittaminen on varteenotettava vaihtoehto. Sopivin tankkivaihtoehto, kokonainen, hitsattava, ruuvattava tai rullattava, tulee miettiä aina tapauskohtaisesti, kohdemaan, hitsausosaamisen, kuljetusmahdollisuuksien ja loppuasennuspaikan mukaan. In this Master’s thesis, the cost and timetable structures of different final construction methods of steel tanks were investigated. Most steel tanks are produced from pre-rolled plates by welding on site. This is not the only option to erect a tank, i.e. bolting, riveting, key joint and welding the covering of the tank from bigger plates in the workshop are also possible. Steel tank production costs are affected by the material, prefabrication, transportation and final construction. The construction method of the tank has no significant effect on material costs. The price of material and geometrical properties of the tank have the greatest impact on. The prefabrication time of the tank depends on the final construction method. Correspondingly, a longer prefabrication time decreased the final construction time. Prefabrication takes more time for a completed delivered tank than weld-on tank, but final construction time of complete tank is only a fraction of the weld-on tank construction time. In a bolted tank, flange welding from tank plates increases workshop hours, whereas cover plated welding and rolling takes time in the wound tank. The final construction method can be selected based on the destination country especially with for diameter 10 m tanks, because changes in total costs are smaller regardless of the construction method. However, transportation of a diameter 10 m completed tank is not always possible or even economical. On the other hand, in the delivery of the diameter 5 m tank is to supply them as a completed tank. The most suitable tank option, completed, weld-on, bolted or wound, should be considered case by case, depending on the welding expertise in the destination country, transportation possibilities and the final construction site.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Metsola, Heli;
  Country: Finland

  Toimituskyky on yrityksen suorituskykyä kuvaava tekijä, jolla on merkittävä vaikutus asiakastyytyväisyyteen, erityisesti valmistusteollisuudessa. Toimituskyky muodostuu materiaalin saatavuudesta ja logistisen järjestelmän toimitusvarmuudesta, joten hyvä toimituskyky edellyttää materiaalipuutteiden hallintaa. Tämän diplomityön tavoitteena on esittää, miten toimituskykyä voidaan kehittää tilaus-toimitusprosessin materiaalipuutteita hallitsemalla. Tutkimus toteutettiin konstruktiivisella tutkimusotteella case-tutkimuksena havainnoimalla toimintaa case-yrityksessä sekä analysoimalla case-yrityksen kirjallista materiaalia ja arkistoja. Yrityksessä havaittuja materiaalipuutteisiin liittyviä ongelmia tarkasteltiin tilaus-toimitusprosessin näkökulmasta prosessijohtamisen ja systemaattisen ongelmanratkaisun teorioiden avulla. Tutkimuksen tuloksena laadittiin kolme käytännönläheistä ratkaisuehdotusta havaittuihin ongelmiin; (1) materiaalipuutteiden syy-seuraussuhteita kuvaavat ongelma-syy-seurausketjut, (2) materiaalipuutteiden ongelmanratkaisumalli systemaattisen ongelmanratkaisun tueksi sekä (3) visuaalinen tilaus-toimitusprosessimalli, joka painottaa osaprosessien yhteyttä koko prosessin toimituskykyyn ja toimitusvarmuuteen. Tulosten mukaan materiaalipuutteet tulisi käsittää prosessin laatuvirheinä, jotka antavat arvokasta tietoa siitä, että prosessissa on laatuongelmia. Tulosten perusteella yrityksen toimituskykyä voidaan kehittää havainnoimalla tilaus-toimitusprosessin laatuvirheitä, selvittämällä laatuvirheiden syy-seuraussuhteet systemaattisesti ongelmanratkaisumallia hyödyntäen sekä toimimalla prosessiajattelun mukaisesti tilaus-toimitusprosessin toimituskyvyn jatkuvaa parantamista tavoitellen. Tutkimusongelman tarkastelutapaa ja työn tuloksia voidaan soveltaa samankaltaisiin tapauksiin, joissa tilaus-toimitusprosessin laatuvirheet, esimerkiksi materiaalipuutteet, paljastavat kehittämistä vaativia epäkohtia prosessin toimintatavoissa. Tilaus-toimitusprosessin toimituskykyä voidaan kehittää vain, jos panostetaan ajan hallintaan ja kykyyn toimia asiakaslupausten ja sopimusten mukaisesti. Delivery performance is a performance factor that has a major impact on customer satisfaction, especially in manufacturing industry. As delivery performance consists of material availability and delivery accuracy of the logistic system, good delivery performance requires management of material shortages. In this Master’s Thesis, the objective is to present how delivery performance can be developed by managing material shortages of the order-to-delivery process. The research was carried out by constructive research method as a case study by observing action within the case company and by analyzing written material and archive files of the case company. The observed problems related to material shortages were examined by order-to-delivery process perspective with support of process management and systematic problem solving theories. As a result, three practical propositions were engendered to the observed problems; (1) problem-cause-effect chains describing the causal connections of the material shortages, (2) a model for systematic problem solving of material shortages and (3) a visual order-to-delivery process model which emphasizes the connection between the sub-processes and delivery performance and accuracy of the whole process. The results show that material shortages should be understood as quality errors which give valuable information about quality problems in the process. Based on the results, delivery performance can be developed by observing quality errors of the order-to-delivery process, by discovering causal connections of quality errors systematically using the problem solving model and by pursuing process thinking and continuous improvement in delivery performance of the order-to-delivery process. The research approach and the results are applicable to similar cases in which quality errors of order-to-delivery process, for example material shortages, reveal defects in process procedures. Delivery performance of order-to-delivery process can be developed only if there are investments in time management and in ability to act according to customer promises and agreements.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Panula, Emilia;
  Country: Finland

  Tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k-toiminta) on teknologia-alalla yhä merkittävämmässä roolissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten t&k-toiminta ja sen raportointikäytännöt ovat kehittyneet teknologiayrityksissä vuosina 2007-2011. Tutkimus toteutettiin kuvailevana analyysinä, jossa aineistona toimi Helsingin pörssiin vuonna 2012 listattujen teknologiayritysten tilinpäätöstiedot. Tutkimustulokset osoittavat teknologiayritysten yhteenlaskettujen t&k-menojen vähentyneen, pääasiassa Nokian takia, vuosina 2007-2011. Yritysten välillä oli havaittavissa selkeitä eroavaisuuksia t&k-toiminnan laajuuden sekä kehittämismenojen kirjauskäytäntöjen välillä. Yritykset luokiteltiin t&k-toiminnan laajuuden perusteella t&k-passiivisiin, t&k-neutraaleihin sekä t&k-intensiivisiin. Vaikka IAS 38 vaatii kehittämismenojen taseaktivointia aktivointiedellytysten täyttyessä, määrää yritysten konservatiivisuuden taso lopulta kehittämismenojen kirjauskäytännön. Eroavaisuudet konservatiivisuuden suhteen saattavat näin ollen heikentää yritysten tilinpäätöstietojen läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta t&k-toiminnan suhteen. Research and development (R&D) has a more and more significant role in the technology industry. The aim of this study is to examine how R&D and the reporting of R&D costs have developed in technology companies in the years 2007-2011. The study was implemented as a descriptive analysis by analyzing the financial statements of listed technology companies in the Helsinki stock exchange in year 2012. The empirical results of the study show that the R&D costs of the companies have decreased, mainly because of Nokia, in the years 2007-2011. There were explicit differences between the companies in the scope of R&D and the accounting for R&D costs. The companies were classified as R&D inactive, R&D neutral and R&D intensive. Although IAS 38 demands the capitalization of development costs when the capitalization criteria are met, it is the extent of conservatism of the companies that determines whether development costs are being expensed or capitalized. This being the disparity of conservatism may weaken the transparency and comparability of the closing of the accounts information with regard to R&D.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Suominen, Johanna;
  Country: Finland

  Pro gradu –tutkielman tavoitteena oli tutkia Facebook-tykkääjien ja Oma Sihti –palveluun kirjautuneiden työnhakijoiden sosiaalisen pääoman rakentumista ja hyödyntämistä. Case-yrityksen toimialana oli henkilöstönvuokraus ja asiantuntijarekrytoinnit. Työn tavoitteena oli lisäksi selvittää kuinka vastavuoroista kommunikointi online-yhteisöissä on, miten aktiivisia ja sitoutuneita yhteisön jäsenet ovat ja kuinka hyvin tykkääjät tuntevat toisensa. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli tuoda teoria käytännön tasolle ja sosiaalista pääomaa, sen rakentumista ja hyödyntämistä tutkittiin erityisesti vuorovaikutuksen kautta. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tapaustutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselyinä yrityksen Facebook-sivuilla sekä Oma Sihti –palvelussa. Tutkimukseen poimittiin sosiaalisen pääoman alueelta online-yhteisöön liittyvät olennaiset asiat ja tutkittiin niiden näkymistä verkkopalveluissa. Tutkimuksen tulokset tukivat teoriaa. Online-yhteisössä voidaan nähdä olevan sosiaalista pääomaa ja se rakentuu ja sitä hyödynnetään yhteisön jäsenten kesken. The main objective of this Master’s Thesis was to study the building and utilization of social capital among Facebook fans and job seekers in Oma Sihti e-recruitment service. The case company’s line of business was employee leasing and recruitment of experts. Another objective of the thesis was to study how interactive communication is in online communities, how active and committed the members of the community are, and how well they know each other. The empirical objective of the study was to bring theoretical findings to practical level. The building and utilization of social capital was studied especially through interactive communication. The study was conducted as a quantitative case study. The data was collected through an online survey on the company’s Facebook-page and through the e-recruitment service Oma Sihti. The relevant issues of social capital related to online communities were included in the study and the presence of these issues in web services was studied. The results supported the theory. It can be concluded that social capital exists in online communities and it is built and utilized among the members of the community.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Virtanen, Teemu;
  Country: Finland

  Etelä-Karjala on viime vuosina saanut osakseen merkittävää kasvua venäläisistä matkailijoista. Tax free -myynti on Lappeenrannassa Suomen toiseksi suurinta, heti Helsingin jälkeen. Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, mitkä muuttujat vaikuttavat venäläisten ostoskäyttäytymiseen Etelä-Karjalan alueella. Muuttujien selvittyä niiden pohjalta rakennettiin neljä skenaariota, jotka kuvaavat vuoden 2014 tilannetta liittyen venäläisten matkailuun Etelä-Karjalassa. Työssä tutkittiin myös tax free -myyntitilastoja, etsien muutoksia ja trendejä venäläisten ostoskäyttäytymisessä. Tax free -myynnissä ja venäläisten yöpymismäärissä oli havaittavissa useita selviä ja toistuvia trendejä. Esimerkiksi ruokaa myydään vähemmän vuoden lopussa suhteessa käyttötavaroihin. Yöpymismäärät olivat selvästi korkeampia loppukesästä ja vuoden vaihteessa. Venäläisten matkailu Etelä-Karjalaan on kasvanut voimakkaasti vuoden 2005 jälkeen. Työssä havaittiin, että yksi merkittävin tekijä tälle on ruplan reaalinen vahvistuminen, joka alkoi vuoden 2005 aikana. Tämän jälkeen kasvu jatkui erittäin vahvana aina vuonna 2008 alkaneeseen taantumaan asti. Toinen merkittävä seikka, jonka vuoksi venäläiset ostosmatkailijat saapuvat Suomeen ostoksille, on tuotteiden ja palveluiden laatu. Näiden kahden asian pohjalta rakennettiin nelikenttämatriisi, jonka tuloksena oli neljä skenaariota. South-Karelia has had the fortune to witness a dramatic rise in tourism from the Russians. Tax free -sales in Lappeenranta are second biggest in Finland, right after Helsinki. Aim of this Thesis is to find out what variables have influence buying and travelling behavior of Russians. When the variables have been found four scenarios are drawn according to these variables. These scenarios will reflect the situation in 2014. Tax free -statistics area also reviewed in this work to find changes in the buying behavior and to find any obvious trends. There were several clear trends and changes apparent in the tax free -figures. Food products are sold less in comparison to other products in fall and end of the year. Over nights stays in Hotels are also clearly higher in at the end of summer and in December and January. Russians traveling to South-Karelia has risen sharply after 2005. One of the most important factors in play is the real appreciation of ruble. Real appreciation begun around 2005. After this the growth has been very strong until the financial crisis in 2008. Another important factor is the quality of service and quality of products sold in Saint Petersburg. According to these two important factors four scenarios were drawn.

 • Closed Access English
  Authors: 
  Karvonen, Jukka;
  Country: Finland

  Growing demand for stainless steel construction materials has increased the popularity of substitutive materials for austenitic stainless steels. The lean duplex grades have taken their place in building of structures exposed to corrosive environments. Since the duplex grades are relatively new materials, the current codes and norms do not fully cover the newest duplex grades. The joints tested in this thesis were designed and studied according to Eurocode 3, even though all the materials are not yet accepted to the standards. The main objective in this thesis was to determine the differences of the used materials in behaviour under loading at low temperatures. Tests in which the deformation and strength properties of the joints were determined were done at the temperature of -46°C, which is the requirement of temperature for structures designed according to Norsok standards. Results show that replacing the austenitic grade with the lean duplex grade is acceptable. Kasvava tarve ruostumattomille rakennemateriaaleille on nostanut kysyntää austeniittisen ruostumattoman teräksen korvaaville materiaaleille. Lean duplex luokan teräkset ovat vallanneet alaa rakenteissa, jotka ovat altistettuja korrosoiville ympäristöille. Tutkimuksen päätavoite oli määrittää erot käytettyjen materiaalien käyttäytymisten välillä matalissa lämpötiloissa. Testit tehtiin -46 °C:n asteen lämpötilassa, joka on vaatimuksena rakenteiden käyttölämpötilalle, kun rakenne on suunniteltu Norsok standardien mukaisesti. Koska duplex teräkset ovat suhteellisen uusia materiaaleja, nykyiset koodit ja normit eivät kata täysin uusimpia duplex luokkia. Testatut liitokset suunniteltiin ja tutkittiin Eurocode 3:n mukaisesti, vaikka kaikkia materiaaleja ei olekaan hyväksytty vielä standardeihin. Tulokset osoittavat, että austeniittisen teräksen korvaaminen lean duplex luokan teräksellä on hyväksyttävää.

 • Closed Access Finnish
  Authors: 
  Häsä, Mari;
  Country: Finland

  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät aiheuttavat suomalaisten metsäteollisuusyhtiöiden suorien investointien kasvua Kiinassa. Tutkimuksessa tarkastellaan kahden Suomen johtavan metsäteollisuusyrityksen, UPM:n sekä Stora Enson, suoria investointeja Kiinaan paperi- ja kartonkiteollisuudessa. Taustateoriana on OLI-paradigma, jonka avulla tutkitaan investointeihin vaikuttavia yritys- ja sijaintikohtaisia tekijöitä sekä syitä siihen, miksi yritys valitsee suoran investoinnin kansainvälistymismuodoksi. Tutkimus on kvalitatiivinen, ja aineisto koostuu muun muassa yritysten vuosikertomuksista sekä maita koskevista tutkimuksista ja tilastoista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että omistajuuskohtaisista tekijöistä tutkimus- ja kehitystoiminta, tuoteinnovaatiot sekä yritysvastuullisuus ovat suomalaisyhtiöiden vahvuuksia Kiinassa. Kiinan ominaisuuksista puolestaan markkinoiden koko ja liiketoimintaympäristö ovat keskeisiä investointien kasvua selittäviä tekijöitä. The objective of this thesis is to examine what factors affect the Finnish forestry companies’ direct investments to China. The study analyses two Finland’s leading forestry companies’, UPM’s and Stora Enso’s direct paper and board investments to China. The background theory is OLI paradigm, and the study examines ownership and location specific factors, and motives to internalize production. The study is qualitative, and the material consists of, among other things, annual reports as well as earlier studies and statistics of countries. The results indicate that the most significant ownership specific factors are research and development, product innovations and corporate responsibility. Market size and business environment in turn are the most important factors explaining foreign direct inflows to China.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.