Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
321 Research products, page 1 of 33

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • 2017-2021
 • Open Access
 • Turkish
 • Kapadokya University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Tuğyan Ayhan, Deniz; Büyükturan, Buket; Büyükturan, Öznur;
  Country: Turkey

  AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; fiziksel aktivite düzeyi, menstruasyon semptomları ve dismenorenin aktivite, istirahat ve uyku esnasında değerlendirilen ağrı şiddetlerinin birbiriyle ilişkisini incelemektir. YÖNTEM: Çalışma Kapadokya Üniversitesinde öğrenim gören 40 dismenoreli birey üzerinde gerçekleştirildi. Fiziksel aktivite düzeyleri, uluslararası fiziksel aktivite kısa form ile menstruasyon semptomları, menstruasyon semptom ölçeği ile ağrı şiddetleri ise görsel analog skala ile değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmamıza yaş ortalama değeri 19,65±1,29 olan 40 kişi katıldı. Dismenoreli bireylerin VKİ (kg/cm) median (25-75): 20,4 (19-23), menarş yaşı median (25-75): 13 (12-14), menstruasyon süresi median (25-75): 5 (4,75-7) ve iki menstruasyon arası süresi median (25-75): 28 (27-30) idi. Aktivite sırasındaki görsel ağrı skalasının puanlaması ile menstruasyon semptom ölçeği arasında pozitif yönde orta düzeyde (p: 0,023 r:0,360) korelasyon bulunmaktadır. İstirahat sırasındaki görsel ağrı skalasının puanlaması ile menstruasyon semptom ölçeği arasında pozitif yönde orta düzeyde (p: 0,001 r:0,554) korelasyon bulunmaktadır. Uyku sırasındaki görsel ağrı skalasının puanlaması ile fiziksel aktivite anketi veya menstruasyon semptom ölçeği arasında korelasyon bulunmamaktadır. SONUÇ: Dismenoreli 40 bireyde menstruasyon semptom ölçeğinde ağrı ile ilişkili soruların olması sebebi ile ağrı ve menstruasyon semptom ölçeği ilişkili bulundu. Fiziksel aktivite ile ağrı arasında ilişki bulunamaması katılımcıların büyük bir kısmının fiziksel olarak yeteri kadar aktif olmamalarına bağlanmıştır. Dismenoreli bireylerde semptom şiddeti ile yasam kalitesini arasındaki ilişkiyi inceleyen daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yiğit, Hüseyin; Ceylan, Tayfun; Acer, Niyazi;
  Country: Turkey

  Giriş ve Amaç: Difüzyon Tensör Görüntüleme ile dokulardaki difüzyonun hangi yönde kısıtlandığı niceliksel olarak ifade edilebilmektedir. Bu niceliksel ifadenin yanı sıra, fiber traktografi algoritmalarının kullanılmasıyla da, beyindeki ak madde 3 boyutlu olarak gösterilebilmektedir. Bu çalışmada DtiStudio programı ile traktografi yapılarak, tractus corticospinalis, forceps major ve minor, fasciculus arcuatus ve uncinatus, fasciculus longitudinalis superior ve inferior gibi traktların ortaya çıkarılması ve bu traktların MRIcroGL adlı programı ile beyin içerisinde 3 boyutlu olarak gösterilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Görüntüler, DTI mapping menüsü ile traktografiye hazır hale getirilir. Elde edilen dosya, Fiber tracking menüsü kullanılarak; aksiyal, koronal ve sagittal kesitlerin üzerinde, istenen bölgenin seçilmesine olanak sağlar. Ardından bu 3 kesitten ilgili traktusun başlangıç (ROI-1) ve sonlanış noktası (ROI-2) seçilerek, traktus 3 boyutlu olarak elde edilir. Elde edilen bu traktuslar, mricrogl programı yardımı ile şablonlar kullanılarak, beyin içerisine yerleştirilir. Tartışma ve Sonuç: Literatürde farklı yöntemler kullanılarak fiber traktografi yapılabilmektedir. Ancak klinik bilgiler ile doğruluğu onaylanan ilk traktografi algoritması FACT (Fiber Assignment by Continuous Tracking)’tir. Bu çalışma ile FACT algoritması kullanan Dtistudio kullanılarak bazı traktlar gösterilmiştir. Bu tip programların hem eğitim hem de akademik alanlarda kullanımının yaygınlaşmasının, beyin anatomisinin anlaşılmasında ve klinik problemlere katkı sunmada yararlı olacağı kanaatindeyiz.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Dırık, Aytülü;
  Country: Turkey

  Çalışmada 19. yüzyılda önemli bir Rum yerleşimi olan Ürgüp’te cemiyet destekleri (1872-1909) ile faaliyetlerini sürdüren kilise ve okul yapıları ele alınmıştır. 19. yüzyılda Ürgüp ve çevresinde yaşanan işsizlik sorunu Rum halkın büyük şehirlere yönelmesine sebep olmuştur. Bu dönemde özellikle Kayseri, Mersin, İstanbul gibi büyük kentlere Rumların göç ettikleri bilinmektedir. Bu kentlerden İstanbul en fazla göçü alan şehir konumundadır. Rum Ortodoks göçmenler İstanbul’a farklı yollarla uyum sağlamışlardır. Kasaba ve köylerden göç eden topluluklar daha çok emekçi sınıflara eklenirken, şehirlerden gelen ve ticaretle uğraşan göçmenler ise tüccar ve esnaf loncalarına dahil olmaktaydı. Bu kapsamda Ürgüp’ten giden göçmenler kayıkçı, bakkal, havyarcı, şerbetçi gibi esnaf loncalarına dahil olmuşlardır. Bu meslek dallarına mensup göçmenler örgütlenerek kasabalarını unutmayarak hayırseverlik ve eğitim destekçisi olarak Ürgüp yerleşimine okul ve kilise yapıları için maddi- manevi destek olmuşlardır. Bu destekler ile bölgesel birliğe katkı sunarken aynı zamanda Rum cemaatinin işleyişine de destek olmuşlardır.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ayşegül Yildiz; Seda Şahan;
  Publisher: Nefroloji Hemşireliği Dergisi
  Country: Turkey

  Periton diyalizi, son dönem böbrek yetmezliği olan çocukların, böbrek fonksiyonlarını sürdürebilmeleri amacıyla dünya çapında kullanımı giderek artan vehastaların tedavisinde olumlu sonuçlar alınmasını sağlayan bir yöntemdir. Peritondiyalizi işlemi aile ve çocuk için konforlu ve yaşam aktivitelerini ciddi ölçüdeetkilemeyen bir tedavi yöntemidir. Buna rağmen periton diyalizi işlemindekitemel kurallara uyulmadığı takdirde ise ciddi sorunlar meydana gelebilmektedir.Periton diyalizi işleminde peritonit, kateter giriş-çıkış yeri enfeksiyonu, katetertünel enfeksiyonu, karın ağrısı, kateterin tıkanması, protein yetersizliği, diyalizsıvısıyla birlikte kan gelmesi gibi komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Bukomplikasyonlar değerlendirildiğinde ise en önemli komplikasyon olarakenfeksiyonlar karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada periton diyalizi tedavisi alançocuk hastalarda sık görülen enfeksiyonları önlemek amacıyla alınabilecekönlemlerin tanımlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla Pubmed, Google Akademik,Academia ve Cochrane veri tabanlarında taranan konuya uygun 13 adet ilgililiteratür eşliğinde periton diyalizi tedavisi alan çocuk hasta grubunda ortaya çıkanenfeksiyonların önlenmesi için yapılması gerekenler gözden geçirilmiştir. Peritoneal dialysis is a method that is used worldwide to maintain kidney functionof children with end-stage renal failure and provides positive results in thetreatment of patients. Peritoneal dialysis procedure is a comfortable treatment forthe family and child and does not significantly affect the life activities. However,serious problems may arise if the basic rules in the periteonal dialysis process arenot followed. Periteonal dialysis procedure could have complications such asperitonitis, catheter entry-exit site infection, catheter tunnel infection, abdominalpain, catheter occlusion, protein deficiency, and blood supply with dialysis fluid.When these complications are evaluated, infections are the most importantcomplication. In this study, it is aimed to define the measures that can be taken toprevent common infections in pediatric patients receiving periteonal dialysistreatment. For this purpose, 13 necessary literature appropriate to the subjectscanned in Pubmed, Google Academic, Academia, and Cochrane databases, alongwith related literature, have been reviewed to prevent infections that occur in thepediatric patient group.

 • Publication . Report . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Tekin, Recai;
  Country: Turkey

  Göreme Müzesi sanal olarak Recai Tekin tarafından gezdirildi, rehberlikle ilgili teknik bilgiler yanında teorik bilgiler aktarıldı.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Uçak, Hatice; Kaplan, Metin; Öğüt, Emine;
  Publisher: Dilkur Akademi
  Country: Turkey

  Bu araştırmanın amacı: Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde insan kaynakları yönetim (İKY) uygulamalarının, sanal kaytarma üzerindeki etkisinin analiz edilmesidir. Araştırmanın örneklemini Konya ilinde faaliyet gösteren sanayi sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları göre, insan kaynakları yönetim uygulamalarının önemsiz ve önemli sanal kaytarma davranışı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Karakaş, Ünal;
  Publisher: Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
  Country: Turkey

  Araştırmanın amacı, çift taraflı sensörinöral tipte hafif dereceli işitme kayıplı ve tek taraflı işitme kayıplı yetişkinlerde sosyal yaşam kalitesinin incelenmesidir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nde KBB Polikliniğine başvuran veya konsülte edilen kişiler arasından Odyoloji testi için odyometri kliniğine gönderilmiş orada işitme testleri yapılmış hastalardır. araştırma 135 hasta üzerinden yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla anket formu kullanılmıştır. Formun birinci bölümünde “Hasta Bilgi ve Anemnez Formu”, ikinci bölümünde “Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu” ve “Beck Depresyon Ölçeği” bulunmaktadır. Araştırmadan sonucunda, işitme kaybı tek ve çift tarafta olan bireylerde yaşam kalitesi puanları düştükçe depresyon puanları artmaktadır. İşitme kaybının sağ veya sol kulakta olması ile depresyon düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, işitme kaybı sağ kulakta olanların yaşam kalitesi düzeylerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. İşitme kaybının sağ ya da sol kulakta olması durumu ile yaş ve cinsiyet değişkenleri arasında bir ilişki bulunmamıştır. İşitme kaybı tipleri ile bireylerin depresyon düzeyleri bir ilişki bulunmazken, itik tip işitme kaybı ile yaşam kalitesi düzeyi arasında bir ilişki belirlenmiştir. Hafif derece işitme kaybı olanlarda fiziksel sağlık durumu, psikolojik sağlık ve sosyal ilişkiler, orta derecede işitme kaybı olanlarda fiziksel sağlık durumu ve psikolojik sağlık, ileri düzeyde işitme kaybı olanlarda ise fiziksel sağlık durumu arasında bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlara göre işitme kaybı olan bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla psikolojik destek verilmesi önerilmiştir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Mehmet Serkan Demirci;
  Country: Turkey

  Bu çalışmanın amacı, cinsel suç işleyen yetişkin bireylerin sağaltımında kullanılan güncelyaklaşımları ele almaktır. Son yıllarda, Türkiye’de cinsel suç oranının arttığı gerçeği gözönüne alındığında, yetişkin cinsel suçlularla çalışan meslek elemanlarının, güncel sağaltımprogram ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmaları oldukça önemlidir. Cinsel suç/cinselsuçlu kavramlarının, içerik olarak oldukça geniş bir ölçekte değerlendirilmesi; bu alanla ilgililiteratürün, farklı araştırmalarla zenginleşmesini beraberinde getirirken aynı zamandasağaltımın başarı şansını doğrudan etkileyen ampirik kanıtların da sürekli yenilenmesineneden olmaktadır. Dolayısıyla bu kanıtlara, son dönemdeki gelişmeler odağındayaklaşılmasının; iyi bir sağaltım planı yapılması adına gerekli olan ilk koşul olduğudüşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda makalede, cinsel suçlular hakkında yapılan profilçalışmalarına, yeniden suç işleme riskine, sağaltım yaklaşımlarına ve terapötik sürecindoğasına dair güncel değerlendirmelere yer verilmiştir. The aim of this study is to review the current approaches used in the treatment of adultsexual offenders. Taking into consideration the fact of increasing rate of sexual crime inTurkey in recent years, it is crucial for professionals who are working with adult sexoffenders, to be informed about the current treatment programs and approaches. Evaluatingthe concepts of sexual crime and sexual offenders on a wide scale both contributes toenrichment of the literature through various studies conducted, leads to the renewal theempirical evidences which directly affect the success rate of the treatment. Therefore, thecurrent article includes profile studies of sexual offenders, recidivism risks, the treatmentapproaches and the nature of the therapeutic process.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Mehmet Bahar;
  Country: Turkey

  Yapılan araştırmalar sonucunda altmıştan fazla sektörü etkilediği bilinen turizm endüstrisi, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizin de en önemli gelir kaynaklarından biridir. İçinde bulunduğu ödemeler dengesindeki açığın kapatılması ve emek-yoğun bir sektör olması sebebiyle işsizliğin giderilmesindeki katkısı bu önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca ülkeye döviz girdisini kazandırırken, bunu minimum düzeyde ithalatla gerçekleştirmesi turizm sektörünü gerçek “milli ve yerli” bir sektör konumuna yerleştirmektedir. Bu sebepledir ki Cumhurbaşkanlığı tarafından “stratejik sektör” olarak ilan edilmiştir. Türkiye’nin rakip ülkelere göre hangi pazarlarda uzmanlaşmış veya uzmanlaşmamış olduğunun bilinmesi ve rekabet avantajının veya dezavantajının olduğu alanların incelenmesi, sektörün geleceğini ilgilendiren stratejilerin ve yönetim anlayışının belirlenmesi kadar yerel ve merkezi idare tarafından uygulanacak politika ve düzenlemeler açısından da önemlidir. Bu kapsamda, bu kitapta Türkiye’nin turizm ve otelcilik sektör gelişimi ve yeni eğilimler incelenerek Akdeniz ülkeleri arasında değişim payı analizi ile dinamiklere değinilmiştir. Diğer ülkeler ve Türkiye’nin turizm bağlamında hangi ülke pazarlarında uzmanlaşmış olup olmadığı incelenmiştir. Bu kitabın turizm dinamikleri ve eğilimleri konularında çalışan araştırmacılara kaynak olmasının yanı sıra turizm politikası ve stratejisi geliştirenlere ve yerel yönetimlere rehberlik etmesi amaçlanmıştır.

 • Publication . Report . 2020
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Dökme, Sema;
  Country: Turkey

  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekretelik Programı öğrencilerine Monad Yazılım firmasının Nucleous Programı tanıtılmıştır. Hastane otomasyon sisteminde hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterilmiştir. Programın demo hali öğrencilerimize tanıtılmıştır. Mevzuatta yapılan değişikliklere anlatılmış programın bu amaçla güncellendiği yerler uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.