Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
16,935 Research products
Relevance
arrow_drop_down

 • Research data
 • Other research products
 • Ege University Institutional Reposi...

 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tarhan, Ceyda;

  GIRIŞ VE AMAÇ: Nazal fizyolojide önemli bir rol oynayan ve tüm solunum yollarının en dar kısmı olan nazal valvin dinamik bir elemanı olan alt konkaya ait patolojiler burun tıkanıklığının önde gelen nedenlerini oluşturmaktadırlar. Burun boşluğunun lateral duvarında yer alan bu erektil yapıların histolojisi, anatomik varyasyonları, glanduler paterni ve damarlanması birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur. Erektil yapıların ve konka kanlanmasının değerlendirildiği bu çalışmalarda alt konka başından itibaren posteriora doğru kanlanmanın arttığı gösterilmiştir. Ancak çalışmaların çoğunda konka cerrahisi sonrası elde edilen materyallerin değerlendirilmesine ait veriler bulunmaktadır. Çalışmamızın ana amacı alt konkanın bir bütün olarak ele alınarak önden arkaya doğru vasküler yapılarının histolojik olarak incelenmesi ve varsa bölgesel farklılıklarının tespit edilmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Ege Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı'ndan temin edilen 8 adet taze donmuş kadavranın alt konkaları rezeke edildikten sonra, histolojik preparasyona uygun olan 13 adet konka, 7 sağ ve 6 sol alt konka olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Alt konkalar asit ve alkol ile prepare edildikten sonra parafın bloklara yatırılmıştır. Her konka önden arkaya doğru ön, orta ve arka 1/3'ü olmak üzere 3 ana parçaya ayırıldıktan sonra 0,5 micron'luk seri kesitler alınmıştır. Toplamda tek konka için 30 kesit olmak üzere her 1/3'lük kısımdan ayrı olarak randomize 10 kesit elde edildikten sonra bu kesitler Hematoksilen;Eozin, Masson Trichrome ve PAS ile boyanmıştır. Işık mikroskobunda büyük büyütmede arter ve ven yapıları sayılarak ön, orta ve arka gruptakiler kendi aralarında toplanmış ve SPSS 21 programında One Way ANOVA testi uygulanmıştır. Ayrıca kemiğin laterali ve mediali için ayrı 2 grup oluşturularak buradaki arter ve yen sayıları tüm kesitlerde sayılarak toplanmıştır. Ek olarak arter çapları ölçülerek ön, orta ve arka olmak üzere gruplara ayrılıp ortalamaları hesaplanarak SPSS 21 programında One Way ANOVA ile istatistiksel analiz uygulanmıştır. BULGULAR: Ön 1/3'te arter kesitleri için ortalama değer 33,25 (Min: 9, Max: 105; SD:33,24; IR: 41), yen kesitleri için ortalama değer 308 (Min: 124; Max: 674; SD: 181,347; IR: 255) idi. Orta 1/3'te arter kesitleri için ortalama değer 56,13 (Min: 16, Max: 158; SD:52,179; IR: 79), yen kesitleri için ortalama değer 663,63 (Min: 179; Max: 1906; SD: 584,502; IR: 702) idi. Arka 1/3'te arter kesitleri için ortalama değer 35,63 (Min: 1, Max: 88; SD:27,045; IR: 37), ven kesitleri için ortalama değer 445,88 (Min: 88; Max: 819; SD: 269,683; IR: 546) idi. One way ANOVA ile yapılan istatistiksel analiz sonucu olarak sırasıyla ön, orta ve arka 1/3'lük kısımlarda venöz yapılar için bölgeler arasındaki farklılık p>0,05 (=0,202) ve arteriyel yapılar için p>0,05 (=0,449) olarak hesaplandı. TARTIŞMA VE SONUÇ: Nazal fizyolojide temel taşlardan biri olan alt konkaya yönelik araştırmalar 1940'lı yıllara kadar dayanmaktadır. Bu erektil yapının işlevini nasıl gerçekleştirdiğine dair yapılan çalışmalar, özellikle glanduler epitel ve vasküler yapılar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu anatomik çalışmalarda vaskülaritenin posteriora doğru belirginleştiği, alt konka kuyruğunda vaskülaritenin en fazla olduğu vurgulanmıştır. Ancak 2004 yılında Philpott ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastalardan bölgesel olarak alınan doku biyopsilerinde CD34 immünohistokimyasal olarak çalışılmış ve mikrovasküler yapılarda bölgesel olarak bir farklılık saptanmamıştır. Bizim çalışmamızda randomize biyopsiler ile değil; konkanın tamamından elde edilen tam kat seri kesitlerde arter ve ven yapıları ayrı ayrı ışık mikroskopisinde değerlendirilerek ön, orta ve arka gruplar ve kemiğin laterali ve medialinde vasküler yapı açısından fark olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Yapılan analiz sonucu alt konka vasküler yapılarının dağılımı ön, orta ya da arka kısımda istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Burun tıkanıklığının önde gelen nedenlerinden olan alt konka hipertrofılerinde uygulanan cerrahi tekniklerde daha önce bilinenin aksine, konkada vaskülaritenin konka başı, orta kısmı ve kuyruğunda farklı olmamasından dolayı, bu cerrahilerde en sık karşılaşılan komplikasyon olan kanamanın konkanın hangi kısmına müdahale edilirse edilsin ortaya çıkabileceği düşünülebilir. Ancak daha fazla konkanın dahil edildiği, yüzey alanı ve damar çapının hesaplanarak yapıldığı çalışmalar ile vasküler patern daha detaylı incelenebilir ve ileride yapılacak cerrahi girişimlerde yol gösterici olabilir. BACKGROUND: The inferior turbinate which plays an important role in nazal physiology and it consists dynamic component of the nazal valve that is the narrowest part of the upper aerodigestive tract, and its pathologies are the common cause of the nazal obstruction. The histology, anatomical variations, glandular pattern and vascularity of these erectile structures on the lateral wall of the nazal cavity had been the subject of many investigations. In these studies, in which erectile structures and vascularity were evaluated, it was shown that blood flow in the posterior one-third of the turbinate increased. Majority of these datas are obtained from the evaluation of the materials which was gathered from nazal surgeries. The aim of this study is to evaluate the whole turbinate in the terms of the vascular structures histologically from the anterior to posterior and to determine regional differences, if any. MATERIALS AND METHODS: 13 inferior turbinates those were resected from 8 fresh frozen cadavers which gathered from Ege University Anatomy Department. Inferior turbinates are included those are suitable for histological preparation. Turbinates were separated into two groups; 7 right and 8 left turbinate. The resected turbinates are prepareted acid and alcohol and than were embedded in paraffin blocks. Each turbinate was divided into 3 main parts, anterior to posterior, 0.5 micron serial sections were evaluated. 10 sections were obtained from each one third of the turbinate, anterior, posterior and middle of the turbinate, and 30 sections in total were evaluated and these were stained with Hematoxylin ; Eozin, Masson Trichrome and PAS. On the light microscope, large and enlarged arteries and veins were counted and the anterior, middle and posterior groups were collected. One way ANOVA test was applied in SPSS 21 software. In addition, two separate groups were created for the lateral and medial sides of the bone, and the arterial and venous structures were counted in all sections. Diameters of arteries were measured and the mean diameter in the each turbinate section were calculated by x10 magnification. RESULTS: In the anterior 1/3, the mean value for arterial sections was 33.25 (Min: 9, Max: 105, SD: 33.24, IR: 41), the mean value for venous sections were 308 (Min: 124; Max: 674; SD: 181,347; IR: 255). in the middle 1/3, mean values for arterial sections were 56,13 (Min: 16, Max: 158, SD: 52,179, IR: 79), mean values for the venous sections were 663,63 (Min: 179, Max: 1906; SD: 584,502; IR: 702). In the posterior 1/3, mean values for arterial sections were 35.63 (Min: 1, Max: 88, SD: 27.045, IR: 37), mean values for venous sections were 445.88 (Min: 88, Max: 819, SD : 269,683; IR: 546). Statistical analysis with one way ANOVA showed that the difference between the regions for venous structures in the anterior, middle and posterior 1/3 regions was p> 0.05 (= 0.202) and for arterial structures was p> 0.05 (= 0.449) DISCUSSION: Since 1940s, researches about the inferior turbinate, which is one of the corner stone in nazal physiology, still continue. Particularly, studies on how this erectile structure performs its function have been focused on glandular epithelium and vascular structures. In these anatomical studies, it was emphasized that vascularisation of posterior one-third is much more than anterior part of the turbinate and vascularisation is the most pronounced within the tail of the turbinate. However, in 2004, Philpott et al. conducted a CD34 immunohistochemistry study on tissue biopsies that different regions of the nazal cavity were taken from patients who underwent endoscopic sinus surgery. In this study, regional differences in microvascular structures was not seen. In our study, in the full-layer serial sections obtained from the whole turbinate, the arterial and venous structures were evaluated by light microscopy and it was compared whether there was any difference in the vascular structure in the anterior, middle and posterior groups. There has not been found any statistical differences between the distribution of the vascular structures of the inferior turbinate in the anterior, middle or posterior part. Unlike what is known about turbinate surgery complications, according to our study, it can be considered that bleeding can occur whichever part of the turbinate is operated. Further studies including surface area and vessel diameters are needed to evaluate the vascular pattern and to guide future surgical procedures, however.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Zihnioğlu, Figen;

  Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 1999 [Abstract Not Available]

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Gezgin, Yüksel; Eltem, Rengin;

  Laktoz sütteki en önemli karbonhidrat kaynagıdır ve sıklıkla bireylerde laktaz-eksikliginde laktoz intoleransına sebep olmaktadır. ?-galaktosidazlar laktozu hidroliz edebilmektedirler. ?-galaktosidaz (EC 3.2.1.23) laktoz molekülünün ?-1,4-D- galaktosidik baglarını hidroliz ederek glukoz ve galaktoz monosakkaritlerine dönüstürürler. Termofillerden elde edilen termostabil ?-galaktosidazlar mezofilik enzimlerle karsılastırıldıgında düsük-laktozlu süt ürünlerinin üretiminde çok önemli avantajlara sahiptir. En çok incelenen termofilik eubakteri, Thermus sp., çesitli termostabil glikosil hidrolazların üreticileri olarak bilinir, bunlardan biriside ?-galaktosidazlardır. Çalısmamızda kullanılan primerler Thermus ?-galaktosidaz geninin yüksek oranda korunmus bölgelerinden tasarlanmıstır. PCR ürünü jel üzerinde bga geninin karsılıgı olan yaklasık 1900 bp fragment büyüklügündedir. PCR ürünü sekanslanmıstır ve GenBankasına girilmistir. Bu çalısmada rapor edilen Thermus oshimai DSMZ 12092 nin linear DNA sının 1897 bp çiftinden olusan nükleotid sekansının GenBank accession numarası GQ494016'dır. Bu çalısma Thermus oshimai DSMZ 12092'ye ait ?-galaktosidaz gen bölgesinin ilk ayrıntılı raporudur.;Thermus sp, ?-galactosidase, lactose intolerance.;Thermus sp, ?-galaktosidaz, laktoz intoleransı. Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2011

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öner Özer; Ayhan Tokbaş;

  Thirty methicillin- and cephalothin-sensitive Staphvlococcus aureus strains isolated from blood cultures between January 1993 and January 1994 in the Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Medical Faculty, Ege University, were investigated for cephalothin tolerance with tube dilution and time-kill curve method and Eagle phenomenon. Cephalothin tolerance was found in 20 of 30 ( 66.6 %) strains with tube dilution and 10 of 30 { 33.3 %) strains with time-kill curve. None of the strains showed Eagle phenomenon. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ocak 1993 - Ocak 1994 tarihleri arasında kan kültürlerinden soyutlanan metisilin ve sefalotin duyarlı 30 Staphvlococcus aureus kökeninde tüp diiüsyon ve zaman ölüm eğrisi ile sefalotin toleransı ve Eagle fenomoni varlığı araştırıldı. İncelenen 30 kökenin tüp diiüsyon yöntemi ile 20'sinde (% 66.6), zaman ölüm eğrisi ile 10'unda (% 33.3) sefalotin toleransı saptanırken hiçbir kökende Eagle fenomeni görülmedi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Dülgeroğlu, Tülin Bahar;

  Verici il/--], na ra çalışmada, Ego Tıp Fakültesi Kadm-Doğum Kliniğin- 'eklerin d o,711ın alırlığına etki eden faktörleri aramak Çalışmaya katılan olcuların çoğunluğu kont 'den gel.DDK olguların hemen hemen yarısının kent ten, diğer yarısının kent dışından geldiği, «Ortalama aylık gelirin büyük oranda lObin TL'nm altında olduğu,.Annelerin çoğunluğunun orta ya da yüksek öğrenim görmediği,.Annelerin evlenmeden önceki çevrelerinin kültürel ve ekonomik koşullarının iyi olmadığı, o'nnelcrin p37 kadarında kendilerinin de DDK doğdukları,. Prinipaı annelerin çoğunlukta olduğu,. Annelerin g22'r sinin daha dnco de DDK bebek doğurdukları,.Çoğunluğu prenatal '.-kına girdiğini gebelikt e beslenmelerinin iyi olmadığı ve çoğunluğunun 10 kg ve altında kilo aldıkları, oO-cbelikto sigara içilmesi »hastalık geçime, daha ence ölü doğun, abortun, annenin noy ve kilosunun düşük olması, anne yaşının küçük olması, plasenta anomalisi gibi durumlar ile ilgili sonuçların 2 500 granın üstündeki olgulardan farklı olmadığı, saptandı o Çalışmanın yalnızca E o; o Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılması gndguların ağırlıkla kentsel kökenli olmasını getirmiş tir, bu durunda bile,T)DIC bebeklerin sosyal, kültürel, ekonomik yön den geri kesimlerinden olduğu görülmekte lir. bu oldukça anlanlı- dır, dalı onanın ğıcnen hemen her kesimi içine alacak biçimde geliş tirilmesi oonuçlnrı şüphesiz daha geçerli kılacaktır. Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Tekstil ürünleri tüketici beklentilerinin değişmesi ve teknolojik ilerlemelerin sağladığı imkânlar nedeniyle artık günümüzde daha fazla fonksiyonel özellik taşır hale gelmiştir. Özellikle koruyucu giysiler alanında kullanılan tekstil yüzeylerinin, uygun mekanik özelliklere sahip olmasının yanı sıra, gerek tutum ve su iticilik/su geçirmezlik, gerekse anti statik özellik göstermek gibi bazı konularda hayati önem taşıyan teknik donanımlara da sahip olması beklenmektedir. Bu teknik özellikler tekstil ürünlerinin daha yüksek katma değere sahip ürünlere dönüşmesini sağlamaktadırlar. Kazandırılan bu özellikler sektörümüzün ihtiyaç duyduğu rekabet gücü yüksek ve kar marjı yüksek ürünlerin üretilerek ihracatımızın arttırılması noktasında ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır. Bu projede, koruyucu tekstil ürünlerinin üretimlerinde kullanılan farklı malzemelerden üretilmiş ve farklı bitim işlemlerinden geçirilmiş çeşitli kumaşların ve özellikle otomotiv sektöründe kullanılan dokusuz yüzey tekstil ürünlerinin boyutsal ve mekanik özelliğinin yanı sıra, önemli bir kumaş tutum parametresi olan sertlik ve yüzey kinetik sürtünme katsayısı değerleri incelenmiştir. Daha sonra bu tekstil yüzeylerinin statik elektriklenme ve akustik yutum özellikleri ölçülmüş ve karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Elde edilen bulgular arasındaki farklar istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Textile products have become more functional nowadays due to the changes in consumer expectations and the opportunities provided by technological advances. In addition to having appropriate mechanical properties, the textile surfaces used especially in the field of protective clothing are expected to have vital technical properties in some subjects such as handle, water repellency / water resistance and anti-static properties. These technical features enable textile products to be produced with higher added value. These acquired features provide important contributions to our country in terms of increasing our exports by producing products with high competitive power and high profit margins that our sector needs. Various fabrics produced from different materials used in the production of protective textile products and non-woven surface textile products used in the automotive industry were investigated in this study. Besides the dimensional and mechanical properties of these textile surfaces, stiffness (circular bending strength) and surface kinetic friction were also examined. Thereafter, electrostatic properties and acoustic absorption properties of these textile surfaces were measured and a comparative analysis was conducted. The differences between the results were evaluated statistically.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sanver, U.; Pazarlar, S.; Cetinkaya, N.; Ozaktan, H.;

  WOS: 000477692400044

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Kocaayan, Yasemin; Ünal, M. Kemal;

  çalışmada, pigmentlerin, karanlık ve ışıklı ortamda depolama koşullarının, cam ve plastik şişenin naturel sızma zeytinyağının 12 ay depolanması boyunca kalite parametreleri ve rengine olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla denemeler beş farklı örnek grubu: klorofil-a ilaveli, klorofil- b ilaveli, beta-karoten ilaveli, lutein ilaveli ve kontrol grubu ( pigment ilavesiz), 2 farklı depolama ortamı: karanlık ve ışıklı, 2 farklı ambalaj materyali: cam ve plastik şişe kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, naturel sızma zeytinyağının depolamanın ilk 8. ayı boyunca klorofil konsantrasyonunda önemli kayıplara neden olduğunu göstermiştir. Diğer yandan karotenoid kısmı oldukça stabildir. Cam ve plastik şişeler, karanlık ve aydınlık depolama koşulları karşılaştırıldığında cam şişelerin ve karanlık ortamın kalite parametrelerinin ve rengin korunması üzerinde daha fazla etkili olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak naturel sızma zeytinyağı cam şişede ve karalık ortamda depolanmalıdır.;Extra virgin olive oil, light, pigment, colour, quality.;Naturel sızma zeytinyağı, ışık, pigment, renk, kalite. Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2013

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Erdemir, Zehra;

  The susceptibility of patients with hematological malignancies to infections is increased due to several reasons including disease itself, neutropenia and the applied chemotherapy protocols. Since fever may be the only symptom in neutropenic patients, it is presumed to be associated with infection until otherwise proven. The standard approach is the rapid evaluation of FEN (febrile neutropenic) episodes and initiation of appropriate antibiotic treatment. Between January 2012 and January 2016, we studied 155 adult patients with AML who were treated at the Adult Hematology Clinic of Ege University Medical Faculty Hospital. In our study, we retrospectively evaluated 337 chemotherapy-related FEN episodes in terms of infection categories, isolated pathogenic microorganisms and mortality rates. 84.52% (131 patients) of our cases were diagnosed with AML and 12.90% (20 patients) were diagnosed with MDS to AML transformation and 2.58% (4 patients) with biphenotypic leukemia. 43.92% (148 patients) of the patients had pathological examination findings accompanying the fever. The most frequent examination findings were found to be rale-rhonchus-hypoxia with a rate of 26.35% (39 patients). 73.89% (249 subjects) of the FEN episodes had clinically and / or microbiologically proven infection centers. The most frequent infection center was found to be lungs (41.5%). There were also central venous catheters in 63.5% of the patients (214 patients) and 38.78% (83 patients) of these patients had positive growth in catheter culture. Culture positivity was detected in 54.90% (185 patients) of the FEN episodes. Blood culture positivity ratio was 31.4% (106 samples). No agent has been isolated in 45.10% of the patients. 48.66% of the isolated agents were bacteria and 2.67% were fungus. 62.16% of the bacteria isolated were gram-negative and 54.05% were gram-positive bacteria. The most frequently isolated microorganisms were found to be coagulase negative staphylococcus with 37.30% and E. coli with 36.21%. 32.94% of the patients (111 patients) were recorded as smokers. When the correlation between smoking status and presence of lung infection was studied, it was found statistically significant that the incidence of lung infection was higher in smokers according to the analysis made (p: 0.007). In our hospital, 27% of the FEN episodes (91 people) died (exitus). Of the total 155 patients, 91 were exitus (58.70%). 72 of the patients diagnosed with AML (24.8%) and 19 of the patients diagnosed with MDS to AML transformation (40.4%) died. There was a statistically significant correlation between diagnosis and mortality (p: 0.033). The presence of additional diseases of the patients and the mortality cases were compared. Mortality was higher in patients with additional diseases. There was a statistically significant correlation in the analysis (p: 0.018). The correlation between age and mortality has been studied and mortality was found to increase as the age increased, statistically significant in the analysis performed (p: 0.000). The correlation between the detected infection site and mortality was studied; according to which most frequently the patients with the lung infection were found to be exitus with 40.71%. When we take a look at our study and the similar studies in the literature, we can reach the conclusion that each clinic may contribute to the more accurate management of the FEN episode process by examining its own infectious agents, identifying empirical antibiotic treatment policies and taking the necessary infection control measures. Hematolojik malignitelerde; hastalığın kendisi, nötropenik süreç ve uygulanan kemoterapi protokolleri nedeni ile bu hastaların enfeksiyonlara duyarlılıkları artmaktadır. Bu hastalarda tek semptom ateş olabildiği için nötropenik hastalarda ateş aksi ispat edilene kadar enfeksiyon ile ilişkili kabul edilir. FEN ataklarının acil olarak değerlendirilip uygun antibiyotik tedavisinin hızlıca başlanması standart yaklaşımdır. Araştırmamıza Ocak 2012 ve Ocak 2016 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi erişkin Hematoloji Kliniğinde yatarak tedavi gören 155 erişkin AML tanılı hasta alındı. Çalışmamızda bu hastalarda kemoterapiye bağlı gelişen 337 FEN atağı; infeksiyon kategorileri, izole edilen patojen mikroorganizmalar, mortalite oranları açısından geriye dönük olarak değerlendirildi. Olgularımızın %84.52'si (131 kişi) AML, %12.90'ı (20 kişi) MDS'den AML'ye dönüşüm ve %2.58'i (4 kişi) bifenotipik lösemi tanılıdır. Hastaların %43.92'sinde (148 kişi) ateşe eşlik eden patolojik muayene bulgusuna rastlanmıştır. En sık muayene bulgusunun %26.35 (39 kişi) ile ral-ronküs-hipoksi olduğu görülmüştür. FEN ataklarının %73.89'unda (249 kişi) klinik ve/veya mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış enfeksiyon odağı saptanmıştır. En sık saptanan enfeksiyon odağının akciğer olduğu görülmüştür (%41.5). Ayrıca hastaların %63.5'inde (214 kişi) santral venöz kateter mevcuttu. Bunların %38.78'inde (83 tanesinde) kateter kültürlerinde üreme saptanmıştır. FEN ataklarının %54.90'ında (185 kişi) kültür pozitifliği saptanmıştır. Kan kx pozitifliği % 31.4 (106 adet) olarak saptanmıştır. Hastaların %45.10'unda herhangi bir etken izole edilememiştir. Etken izole edilenlerin %48.66'sı bakteri, %2.67'si mantardır. Bakteri izole edilenlerin %62.16'sı gram-negatif, %54.05'i gram-pozitif bakteridir. İzole edilen mikroorganizmaların en sık %37.30 ile KNS ve %36.21 ile E.coli olduğu görülmüştür. Hastaların %32.94'ü (111 kişi) sigara kullandığı kaydedilmiştir. Sigara içilme durumuna göre akciğer enfeksiyonu varlığı arasındaki ilişki incelendiğinde, yapılan analize göre sigara içenlerde akciğer enfeksiyon sıklığının daha fazla olduğu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p: 0.007). Hastanemizde FEN ataklarının %27'si (91 kişi) exitusla (ex) sonuçlanmıştır. Toplam 155 hastanın 91'i ex olmuştur (%58.70). AML tanısı olanların 72'si (%24.8'i) ex olmuşken MDS'den AML'ye dönüşüm olan hastaların 19'u (%40.4'ü) ex olmuştur. Tanı ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p: 0.033). Hastaların ek hastalıklarının varlığı ile mortalite durumları kıyaslanmıştır. Ek hastlıkları bulunan hastalarda mortalite daha yüksek saptanmıştır. Yapılan analizde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki söz konusudur (p: 0.018). Yaş ile mortalite arasındaki ilişki incelenmiş ve yaş arttıkça mortalitede artış olduğu, yapılan analizde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p: 0.000). Saptanan enfeksiyon alanı ile mortalite arasındaki ilişki incelenmiş; buna göre %40.71 ile en çok akciğer enfeksiyonu görülen hastaların ex oldukları görülmüştür. Sonuç olarak, her kliniğin kendi enfeksiyon etkenlerini inceleyerek; ampirik antibiyotik tedavi politiklarını belirlemeleri, gerekli enfeksiyon kontrol önlemlerini almaları ve FEN ataklarında sürecin daha doğru yönetilmesine katkı sağlayabilir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Avşar, Reis;

  ÖZET Herpetik keratite bağlı körlükler korneal nedenli körlüklerin önemli bir kısmını oluşturmaya devam etmektedir. Akut atakların tedavisi genellikle basan ile yapılabilmekte iken, tekrarlayan atakların sayısı arttıkça stromal hasar ve buna bağlı kornea saydamlığında azalma oluşmaktadır. Bu nedenle rekürren atak profılaksisini sağlamaya yönelik tadavi arayışları uzun süreden beri olagelmiştir. Fakat etkinliği kesinleşmiş bir tedavi rejimi henüz geliştirilememiştir. Bu çalışmada rekürren herpetik keratit hastalığı olan ve topikal antiviral tedavi verilen 24 hastanın 12' sine (Grup 1) ' Tüberkülin enjeksiyonu ' tedavisi uygulanmıştır. Kalan 12 hasta ise kontrol grubu (Grup 2) olarak kabul edilmiştir. Her iki gruptaki hastaların ortalama yaş, ortalama ilk atak yaşı, ortalama atak sayısı, ataklar arası ortalama süre ve ortalama görme keskinliği değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. İşleme ait herhangi bir yan etki gözlenmedi. Hastalar 3' er aylık aralarla her iki grupta da yaklaşık olarak ortalama 20 ay takip edildiler. Tedavi grubunda (Grup 1) hiç bir hastada nüks gözlenmez iken (% 0); kontrol grubunda 2 olguda (% 16.7) nüks görüldü. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı. Bunun nedeninin olgu sayısının az olması olabileceği düşünüldü. Daha çok olgu ile ve daha uzun süreli takip içeren çalışmaların yapılması ile daha kesin sonuçlar alınabileceği düşünüldü. 39 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
16,935 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tarhan, Ceyda;

  GIRIŞ VE AMAÇ: Nazal fizyolojide önemli bir rol oynayan ve tüm solunum yollarının en dar kısmı olan nazal valvin dinamik bir elemanı olan alt konkaya ait patolojiler burun tıkanıklığının önde gelen nedenlerini oluşturmaktadırlar. Burun boşluğunun lateral duvarında yer alan bu erektil yapıların histolojisi, anatomik varyasyonları, glanduler paterni ve damarlanması birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur. Erektil yapıların ve konka kanlanmasının değerlendirildiği bu çalışmalarda alt konka başından itibaren posteriora doğru kanlanmanın arttığı gösterilmiştir. Ancak çalışmaların çoğunda konka cerrahisi sonrası elde edilen materyallerin değerlendirilmesine ait veriler bulunmaktadır. Çalışmamızın ana amacı alt konkanın bir bütün olarak ele alınarak önden arkaya doğru vasküler yapılarının histolojik olarak incelenmesi ve varsa bölgesel farklılıklarının tespit edilmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Ege Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı'ndan temin edilen 8 adet taze donmuş kadavranın alt konkaları rezeke edildikten sonra, histolojik preparasyona uygun olan 13 adet konka, 7 sağ ve 6 sol alt konka olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Alt konkalar asit ve alkol ile prepare edildikten sonra parafın bloklara yatırılmıştır. Her konka önden arkaya doğru ön, orta ve arka 1/3'ü olmak üzere 3 ana parçaya ayırıldıktan sonra 0,5 micron'luk seri kesitler alınmıştır. Toplamda tek konka için 30 kesit olmak üzere her 1/3'lük kısımdan ayrı olarak randomize 10 kesit elde edildikten sonra bu kesitler Hematoksilen;Eozin, Masson Trichrome ve PAS ile boyanmıştır. Işık mikroskobunda büyük büyütmede arter ve ven yapıları sayılarak ön, orta ve arka gruptakiler kendi aralarında toplanmış ve SPSS 21 programında One Way ANOVA testi uygulanmıştır. Ayrıca kemiğin laterali ve mediali için ayrı 2 grup oluşturularak buradaki arter ve yen sayıları tüm kesitlerde sayılarak toplanmıştır. Ek olarak arter çapları ölçülerek ön, orta ve arka olmak üzere gruplara ayrılıp ortalamaları hesaplanarak SPSS 21 programında One Way ANOVA ile istatistiksel analiz uygulanmıştır. BULGULAR: Ön 1/3'te arter kesitleri için ortalama değer 33,25 (Min: 9, Max: 105; SD:33,24; IR: 41), yen kesitleri için ortalama değer 308 (Min: 124; Max: 674; SD: 181,347; IR: 255) idi. Orta 1/3'te arter kesitleri için ortalama değer 56,13 (Min: 16, Max: 158; SD:52,179; IR: 79), yen kesitleri için ortalama değer 663,63 (Min: 179; Max: 1906; SD: 584,502; IR: 702) idi. Arka 1/3'te arter kesitleri için ortalama değer 35,63 (Min: 1, Max: 88; SD:27,045; IR: 37), ven kesitleri için ortalama değer 445,88 (Min: 88; Max: 819; SD: 269,683; IR: 546) idi. One way ANOVA ile yapılan istatistiksel analiz sonucu olarak sırasıyla ön, orta ve arka 1/3'lük kısımlarda venöz yapılar için bölgeler arasındaki farklılık p>0,05 (=0,202) ve arteriyel yapılar için p>0,05 (=0,449) olarak hesaplandı. TARTIŞMA VE SONUÇ: Nazal fizyolojide temel taşlardan biri olan alt konkaya yönelik araştırmalar 1940'lı yıllara kadar dayanmaktadır. Bu erektil yapının işlevini nasıl gerçekleştirdiğine dair yapılan çalışmalar, özellikle glanduler epitel ve vasküler yapılar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu anatomik çalışmalarda vaskülaritenin posteriora doğru belirginleştiği, alt konka kuyruğunda vaskülaritenin en fazla olduğu vurgulanmıştır. Ancak 2004 yılında Philpott ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastalardan bölgesel olarak alınan doku biyopsilerinde CD34 immünohistokimyasal olarak çalışılmış ve mikrovasküler yapılarda bölgesel olarak bir farklılık saptanmamıştır. Bizim çalışmamızda randomize biyopsiler ile değil; konkanın tamamından elde edilen tam kat seri kesitlerde arter ve ven yapıları ayrı ayrı ışık mikroskopisinde değerlendirilerek ön, orta ve arka gruplar ve kemiğin laterali ve medialinde vasküler yapı açısından fark olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Yapılan analiz sonucu alt konka vasküler yapılarının dağılımı ön, orta ya da arka kısımda istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Burun tıkanıklığının önde gelen nedenlerinden olan alt konka hipertrofılerinde uygulanan cerrahi tekniklerde daha önce bilinenin aksine, konkada vaskülaritenin konka başı, orta kısmı ve kuyruğunda farklı olmamasından dolayı, bu cerrahilerde en sık karşılaşılan komplikasyon olan kanamanın konkanın hangi kısmına müdahale edilirse edilsin ortaya çıkabileceği düşünülebilir. Ancak daha fazla konkanın dahil edildiği, yüzey alanı ve damar çapının hesaplanarak yapıldığı çalışmalar ile vasküler patern daha detaylı incelenebilir ve ileride yapılacak cerrahi girişimlerde yol gösterici olabilir. BACKGROUND: The inferior turbinate which plays an important role in nazal physiology and it consists dynamic component of the nazal valve that is the narrowest part of the upper aerodigestive tract, and its pathologies are the common cause of the nazal obstruction. The histology, anatomical variations, glandular pattern and vascularity of these erectile structures on the lateral wall of the nazal cavity had been the subject of many investigations. In these studies, in which erectile structures and vascularity were evaluated, it was shown that blood flow in the posterior one-third of the turbinate increased. Majority of these datas are obtained from the evaluation of the materials which was gathered from nazal surgeries. The aim of this study is to evaluate the whole turbinate in the terms of the vascular structures histologically from the anterior to posterior and to determine regional differences, if any. MATERIALS AND METHODS: 13 inferior turbinates those were resected from 8 fresh frozen cadavers which gathered from Ege University Anatomy Department. Inferior turbinates are included those are suitable for histological preparation. Turbinates were separated into two groups; 7 right and 8 left turbinate. The resected turbinates are prepareted acid and alcohol and than were embedded in paraffin blocks. Each turbinate was divided into 3 main parts, anterior to posterior, 0.5 micron serial sections were evaluated. 10 sections were obtained from each one third of the turbinate, anterior, posterior and middle of the turbinate, and 30 sections in total were evaluated and these were stained with Hematoxylin ; Eozin, Masson Trichrome and PAS. On the light microscope, large and enlarged arteries and veins were counted and the anterior, middle and posterior groups were collected. One way ANOVA test was applied in SPSS 21 software. In addition, two separate groups were created for the lateral and medial sides of the bone, and the arterial and venous structures were counted in all sections. Diameters of arteries were measured and the mean diameter in the each turbinate section were calculated by x10 magnification. RESULTS: In the anterior 1/3, the mean value for arterial sections was 33.25 (Min: 9, Max: 105, SD: 33.24, IR: 41), the mean value for venous sections were 308 (Min: 124; Max: 674; SD: 181,347; IR: 255). in the middle 1/3, mean values for arterial sections were 56,13 (Min: 16, Max: 158, SD: 52,179, IR: 79), mean values for the venous sections were 663,63 (Min: 179, Max: 1906; SD: 584,502; IR: 702). In the posterior 1/3, mean values for arterial sections were 35.63 (Min: 1, Max: 88, SD: 27.045, IR: 37), mean values for venous sections were 445.88 (Min: 88, Max: 819, SD : 269,683; IR: 546). Statistical analysis with one way ANOVA showed that the difference between the regions for venous structures in the anterior, middle and posterior 1/3 regions was p> 0.05 (= 0.202) and for arterial structures was p> 0.05 (= 0.449) DISCUSSION: Since 1940s, researches about the inferior turbinate, which is one of the corner stone in nazal physiology, still continue. Particularly, studies on how this erectile structure performs its function have been focused on glandular epithelium and vascular structures. In these anatomical studies, it was emphasized that vascularisation of posterior one-third is much more than anterior part of the turbinate and vascularisation is the most pronounced within the tail of the turbinate. However, in 2004, Philpott et al. conducted a CD34 immunohistochemistry study on tissue biopsies that different regions of the nazal cavity were taken from patients who underwent endoscopic sinus surgery. In this study, regional differences in microvascular structures was not seen. In our study, in the full-layer serial sections obtained from the whole turbinate, the arterial and venous structures were evaluated by light microscopy and it was compared whether there was any difference in the vascular structure in the anterior, middle and posterior groups. There has not been found any statistical differences between the distribution of the vascular structures of the inferior turbinate in the anterior, middle or posterior part. Unlike what is known about turbinate surgery complications, according to our study, it can be considered that bleeding can occur whichever part of the turbinate is operated. Further studies including surface area and vessel diameters are needed to evaluate the vascular pattern and to guide future surgical procedures, however.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Zihnioğlu, Figen;

  Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 1999 [Abstract Not Available]

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Gezgin, Yüksel; Eltem, Rengin;

  Laktoz sütteki en önemli karbonhidrat kaynagıdır ve sıklıkla bireylerde laktaz-eksikliginde laktoz intoleransına sebep olmaktadır. ?-galaktosidazlar laktozu hidroliz edebilmektedirler. ?-galaktosidaz (EC 3.2.1.23) laktoz molekülünün ?-1,4-D- galaktosidik baglarını hidroliz ederek glukoz ve galaktoz monosakkaritlerine dönüstürürler. Termofillerden elde edilen termostabil ?-galaktosidazlar mezofilik enzimlerle karsılastırıldıgında düsük-laktozlu süt ürünlerinin üretiminde çok önemli avantajlara sahiptir. En çok incelenen termofilik eubakteri, Thermus sp., çesitli termostabil glikosil hidrolazların üreticileri olarak bilinir, bunlardan biriside ?-galaktosidazlardır. Çalısmamızda kullanılan primerler Thermus ?-galaktosidaz geninin yüksek oranda korunmus bölgelerinden tasarlanmıstır. PCR ürünü jel üzerinde bga geninin karsılıgı olan yaklasık 1900 bp fragment büyüklügündedir. PCR ürünü sekanslanmıstır ve GenBankasına girilmistir. Bu çalısmada rapor edilen Thermus oshimai DSMZ 12092 nin linear DNA sının 1897 bp çiftinden olusan nükleotid sekansının GenBank accession numarası GQ494016'dır. Bu çalısma Thermus oshimai DSMZ 12092'ye ait ?-galaktosidaz gen bölgesinin ilk ayrıntılı raporudur.;Thermus sp, ?-galactosidase, lactose intolerance.;Thermus sp, ?-galaktosidaz, laktoz intoleransı. Araştırma Projesi -- Ege Üniversitesi, 2011

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öner Özer; Ayhan Tokbaş;

  Thirty methicillin- and cephalothin-sensitive Staphvlococcus aureus strains isolated from blood cultures between January 1993 and January 1994 in the Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Medical Faculty, Ege University, were investigated for cephalothin tolerance with tube dilution and time-kill curve method and Eagle phenomenon. Cephalothin tolerance was found in 20 of 30 ( 66.6 %) strains with tube dilution and 10 of 30 { 33.3 %) strains with time-kill curve. None of the strains showed Eagle phenomenon. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ocak 1993 - Ocak 1994 tarihleri arasında kan kültürlerinden soyutlanan metisilin ve sefalotin duyarlı 30 Staphvlococcus aureus kökeninde tüp diiüsyon ve zaman ölüm eğrisi ile sefalotin toleransı ve Eagle fenomoni varlığı araştırıldı. İncelenen 30 kökenin tüp diiüsyon yöntemi ile 20'sinde (% 66.6), zaman ölüm eğrisi ile 10'unda (% 33.3) sefalotin toleransı saptanırken hiçbir kökende Eagle fenomeni görülmedi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Dülgeroğlu, Tülin Bahar;

  Verici il/--], na ra çalışmada, Ego Tıp Fakültesi Kadm-Doğum Kliniğin- 'eklerin d o,711ın alırlığına etki eden faktörleri aramak Çalışmaya katılan olcuların çoğunluğu kont 'den gel.DDK olguların hemen hemen yarısının kent ten, diğer yarısının kent dışından geldiği, «Ortalama aylık gelirin büyük oranda lObin TL'nm altında olduğu,.Annelerin çoğunluğunun orta ya da yüksek öğrenim görmediği,.Annelerin evlenmeden önceki çevrelerinin kültürel ve ekonomik koşullarının iyi olmadığı, o'nnelcrin p37 kadarında kendilerinin de DDK doğdukları,. Prinipaı annelerin çoğunlukta olduğu,. Annelerin g22'r sinin daha dnco de DDK bebek doğurdukları,.Çoğunluğu prenatal '.-kına girdiğini gebelikt e beslenmelerinin iyi olmadığı ve çoğunluğunun 10 kg ve altında kilo aldıkları, oO-cbelikto sigara içilmesi »hastalık geçime, daha ence ölü doğun, abortun, annenin noy ve kilosunun düşük olması, anne yaşının küçük olması, plasenta anomalisi gibi durumlar ile ilgili sonuçların 2 500 granın üstündeki olgulardan farklı olmadığı, saptandı o Çalışmanın yalnızca E o; o Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılması gndguların ağırlıkla kentsel kökenli olmasını getirmiş tir, bu durunda bile,T)DIC bebeklerin sosyal, kültürel, ekonomik yön den geri kesimlerinden olduğu görülmekte lir. bu oldukça anlanlı- dır, dalı onanın ğıcnen hemen her kesimi içine alacak biçimde geliş tirilmesi oonuçlnrı şüphesiz daha geçerli kılacaktır. Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Tekstil ürünleri tüketici beklentilerinin değişmesi ve teknolojik ilerlemelerin sağladığı imkânlar nedeniyle artık günümüzde daha fazla fonksiyonel özellik taşır hale gelmiştir. Özellikle koruyucu giysiler alanında kullanılan tekstil yüzeylerinin, uygun mekanik özelliklere sahip olmasının yanı sıra, gerek tutum ve su iticilik/su geçirmezlik, gerekse anti statik özellik göstermek gibi bazı konularda hayati önem taşıyan teknik donanımlara da sahip olması beklenmektedir. Bu teknik özellikler tekstil ürünlerinin daha yüksek katma değere sahip ürünlere dönüşmesini sağlamaktadırlar. Kazandırılan bu özellikler sektörümüzün ihtiyaç duyduğu rekabet gücü yüksek ve kar marjı yüksek ürünlerin üretilerek ihracatımızın arttırılması noktasında ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır. Bu projede, koruyucu tekstil ürünlerinin üretimlerinde kullanılan farklı malzemelerden üretilmiş ve farklı bitim işlemlerinden geçirilmiş çeşitli kumaşların ve özellikle otomotiv sektöründe kullanılan dokusuz yüzey tekstil ürünlerinin boyutsal ve mekanik özelliğinin yanı sıra, önemli bir kumaş tutum parametresi olan sertlik ve yüzey kinetik sürtünme katsayısı değerleri incelenmiştir. Daha sonra bu tekstil yüzeylerinin statik elektriklenme ve akustik yutum özellikleri ölçülmüş ve karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Elde edilen bulgular arasındaki farklar istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Textile products have become more functional nowadays due to the changes in consumer expectations and the opportunities provided by technological advances. In addition to having appropriate mechanical properties, the textile surfaces used especially in the field of protective clothing are expected to have vital technical properties in some subjects such as handle, water repellency / water resistance and anti-static properties. These technical features enable textile products to be produced with higher added value. These acquired features provide important contributions to our country in terms of increasing our exports by producing products with high competitive power and high profit margins that our sector needs. Various fabrics produced from different materials used in the production of protective textile products and non-woven surface textile products used in the automotive industry were investigated in this study. Besides the dimensional and mechanical properties of these textile surfaces, stiffness (circular bending strength) and surface kinetic friction were also examined. Thereafter, electrostatic properties and acoustic absorption properties of these textile surfaces were measured and a comparative analysis was conducted. The differences between the results were evaluated statistically.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sanver, U.; Pazarlar, S.; Cetinkaya, N.; Ozaktan, H.;

  WOS: 000477692400044

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage