Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
20,705 Research products

 • Research software
 • Other research products
 • Other ORP type
 • TR
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Delibacak, S.; Okur, B.; Eşiyok, D.;

  Mixing organic matter into sou is a traditional method as soil conditioner. Farmyard manure is mostly used for proofreading of soil physical properties. At the recent years, different soil conditioners have also used for soil physical properties. in this research, effect of different levels of manure and growth media on the some soil physical properties were investigated. At the research, rocket was chosen as test plant. in this study three different levels of farmyard manure (4 t/da; 8 t/da; 12 t/da) were applied to experimental soil; experimental soil mixed with 20% pumice and 20% perlite. the experiment was designed according to randomized blocks with three replications. Thirteen different growth media were used. Addition of different levels of manure increased porosity, total soluble salt, organic matter, sturucture stability index and aggregation percentage. the increasing levels of manure obtained the lowest bulk densities. the lowest yields of rocket were determined from mixtures of 12 t/da manure. the increasing levels of manure decreased rocket yield. Toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmek için, organik maddenin toprağa verilmesi geleneksel bir yöntemdir. Bu araştırmada, farklı düzeylerdeki ahır gübresi ile farklı yetiştirme ortamlarının, toprağın fiziksel özellikleri üzerine olan etkileri otaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada roka test bitkisi olarak seçildi. Farklı dozlarda (4, 8 ve 12 t/da) çiftlik gübresi ile % 20 ponza ve % 20 perlit toprağa karıştırılarak 13 yetiştirme ortamı oluşturuldu. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak kuruldu. Toprağa ilave edilen artan dozlardaki çiftlik gübresinin, toprağın porozitesi, suda çözünebilir toplam tuz, organik madde, stürüktür stabilite indeksi ve agregasyon yüzdesini artırdığı, hacim ağırlığını ise düşürdüğü saptandı. En düşük roka verimleri 12 t/da çiftlik gübresi uygulanan yetiştirme ortamlarından elde edildi. Artan dozlarda çiftlik gübresinin roka verimini düşürdüğü belirlendi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öztekin, Esma; Korkut, Bayram; Gürbilek, Mehmet; Özeren, Ali; +1 Authors

  Objective: To investigate the relationships between levels IGF-I and levels of total protein, albumin, uric acid, triglyceride, total cholesterol, HDL-cholesterol, age, WHR (waist-hip ratio), BMI (body mass index), the measurement of waist in the patients with obstructive coronary artery disease. Methods:12 people (7 male, 5 female) with presence of negative exercise test as a control group and 12 people (7 male, 5 female) with presence of pozitive exercise test, obstructive coroner stenoses >50% as a test group were included. Results: In the test group IGF-I levels (122±47.43 ng/ml) were significantly lower than the control group (180±48.15 ng/ml). Also, the measurement of IGF-I levels in male test group (124.5±43.07 ng/ml) were significantly lower than the control group (185.5±56.68 ng/ml). In test group of female, IGF-I levels were (118.1±58.09 ng/ml) also lower than the levels in control group (172.1±37.75 ng/ml), but not significantly. In test group the pozitive correlations between IGF-I and HDL-cholesterol were found. Uric acid, triglyceride, total cholesterol and HDL-cholesterol levels were similarly in test and control groups, but in total and male test groups the levels of albumin were lower than the control groups. Conclusion: IGF-I may be important in relations with CAD and a sign of taking a place in regulation of lipid levels along with GH. Amaç: Tıkayıcı koroner hastalarında serum IGF-I ile total protein, albumin, ürik asit, trigliserit, total kolesterol, HDL-Kolesterol, yaş, VKİ (vücut kütle indeksi), bel-kalça oranı (BKO) ve bel ölçüsü (BÖ) arasındaki ilişkiyi belirlemek. Yöntem: Çalışmada efor testi negatif olan 12 vaka (7 erkek, 5 kadın) kontrol, efor testi pozitif ve tıkayıcı koroner stenozu % 50 olan 12 vaka (7 erkek, 5 kadın) ise deneme grubu olarak alındı. Bulgular: Deneme grubunda IGF-I düzeyi (12247.43 ng/ml) kontrol grubuna göre (18048.15 ng/ml) düşüktü. Erkeklerde IGF-I düzeyi deneme grubunda (124.543.07 ng/ml) kontrol grubundan (185.556.68 ng/ml) düşük iken; kadınlarda IGF-I düzeyi yönünden deneme (118.158.09 ng/ml) ve kontrol (185.556.68 ng/ml) grupları arasındaki fark önemsizdi. Deneme grubunda IGF-I ile HDL-kolesterol arasında pozitif korelasyon gözlendi. Ürik asit, trigliserit, total kolesterol ve HDL-kolesterol düzeyleri yönünden deneme ve kontrol grupları arasında önemli fark yoktu. Albumin düzeyleri, total deneme grubunda ve erkeklerde kontrol grubuna göre düşük bulundu. Sonuç: KAH ile ilişkiler yönünden ve GH’nun yanında IGF-I’in de lipid düzeylerinin regülasyonlarında yer alabileceğinin belirtisi olabilmesi açısından önemli bir sonuç olduğu kanaatine varıldı.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Selcuk University In...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Selcuk University In...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kızılkaya, Esat;

  Bu çalışma Haziran 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında Adıgüzel ve Cindere Baraj Göllerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan arazi çalışmaları neticesinde Adıgüzel Baraj Gölü’nde 15 takıma ait 39 familyadan 132 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 50 tanesi yerli, 39 tanesi yaz göçmeni, 23 tanesi kış göçmeni ve 20 tanesi transit göçerdir. Cindere Baraj Gölü’nde ise 16 takıma ait 41 familyadan 127 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 51 tanesi yerli, 35 tanesi yaz göçmeni, 18 tanesi kış göçmeni ve 23 tanesi transit göçerdir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)’in kriterlerine göre; 3 tür NT (Tehlikeye yakın) kategorisindedir. Geriye kalan 146 tür ise LC (Önceliği düşük) kategorisindedir. This study was carried out between June 2013 and May 2014 in Adıgüzel and Cindere Dam Lake. As a result of field surveys, 132 bird species belonging to 42 family and 15 ordo were identified in Adıgüzel Dam Lake. Among them, 50 species are residents, 39 species are summer visitors, 23 species are winter visitors and 20 species are passege migrants. 127 bird species from 41 family belonging to 16 ordo were determined in Cindere Dam Lake. Among them, 51 species are residents, 35 species are summer visitors, 18 species are winter visitors and 23 species are passege migrants. According to the IUCN criterias; 3 species are in NT (near threatened) category. The remaining 146 species are in LC (least concern) category.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2014
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2014
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Anadolu Haber Gazetesi, Sayı 04, 18-24 Mart 1998

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Anadolu Üniversitesi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Anadolu Üniversitesi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Adil Elik;

  Cement plant relased metal and particle (>l$\mu m$ diameter) pollution was monitored at seven stations which had the characteristical properties of the Sivas city, spatially and temporally, during the summer seasons, in 1993 and 2000. The sprouts of Fabaceae Rabinia Pseudoacacia L which were chosen as the bio-collectors were prepared for the analysis by ultrasonic leaching method (ULM). The metals (Fe, Al, Pb and Cu) in the leachates were determined by atomic absorption spectrometer (AAS).The areas under the influence of the cement factory emissions are exposed to heavy particle (dustfall) and metal pollution. Metal and particle pollution for 2000 were lower than those found in 1993. Particle pollution factors of the stations under the influence of the cement factory emissions were several times higher than the background level station. A parallelism was found between Fe and Al pollution and cement factory emissions. The relation between the meteorological parameters and the particle pollution was defined. Accuracy for all the metals in biocollector-ULM interms of the average relative standart deviation (RSD %) have changed between the 2.2-10.6 % (n=30), depending on the analyte and sample. muSivas çimento fabrikası kökenli çevresel partikül (>l$\mu m$ çap) ve metal kirliliği, karakteristik özelliklere sahip yedi istasyonda, 1993 ve 2000 yılları yaz sezonunda, yerel ve zamansal olarak, biyo-toplayıcılarla izlenmiştir. Biyo-toplayıcı olarak seçilen Fabaceae Rabinia Pseudoacacia L. filizleri ultrasonik leaching metodu (ULM) ile analize hazırlanmıştır. Liç'lerdeki metal (Fe, Al, Pb, ve Cu) analizleri atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS) ile yapılmıştır. Çimento fabrikası emisyonları etkisindeki bölgelerde ağır bir partikül (kendi ağırlığıyla çöken) ve metal kirliliği gözlenmiştir. 2000 yılı metal ve partikül kirliliği 1993 yılından düşük çıkmıştır. Çimento fabrikası emisyonları etkisi altındaki istasyonların partikül kirlenim faktörleri temel düzey istasyonundakinden birkaç kat daha yüksek bulunmuştur. Fe ve Al kirliliği ile çimento fabrikası emisyonları arasında bir paralellik gözlenmiştir. Meteorolojik parametrelerle partiküler kirlilik arasındaki ilişkiler tanımlanmıştır. Metodun kesinliği analit ve örneğe bağlı olarak tüm metaller için ortalama % bağıl standart sapma (BSS) cinsinden % 2.2-10.6 (n=30) arası değerlerde bulunmuştur.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Sivas Cumhuriyet Üni...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Sivas Cumhuriyet Üni...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Çon, Ahmet Hilmi; Doğu, Mebrure; Gökalp, Hüsnü Yusuf;

  Abstract Not Available

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2002
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2002
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;

  Türkiye’den bazı kooperatif örgütlerin de üyesi bulunduğu Uluslararası Kamu, Sosyal ve Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi’nin (CIRIEC) genel kurul toplantısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) gerçekleşti. İGÜ’nün Türkiye komitesini oluşturduğu, bir sivil toplum kuruluşu olan CIRIEC uzmanlardan ve akademisyenlerden meydana geliyor. Liberal piyasa ekonomisinin alternatifi olabilecek bir kamu, sosyal veya kooperatif ekonomisi yaratmayı amaçlayarak bilimsel çalışmalar ve profesyonellerle iş birliği yapıyor, ayrıca çeşitli Avrupa Birliği projeleri yürütüyor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: ALİ RIZA ERDEM;

  İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre ilköğretim okullarının 1 5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf öğretmenleri ilköğretim okullarının 1.2.3.4.5. sınıflarında öğrencileri sınıf esasına göre eğitim- öğretim yaptırmaktadır. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin toplumsal sorunlar ve toplumsal sorunların performansına etkisi konusundaki görüşlerini ortaya koymaktır. Denizli merkezinde resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden 301i oranlı küme örnekleme yoluyla seçilerek örnekleme alınmıştır. Araştırmada veriler geliştirilen likert tipli anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin verilen toplumsal sorunlara katılma konusundaki görüşleri tamamen katılıyorum , verilen toplumsal sorunlarla karşılaşma konusundaki görüşleri çoğunlukla , verilen toplumsal sorunların performansına etkisi konusundaki görüşleri çok şeklindedir.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2010
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2010
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Anadolu Haber Gazetesi, Sayı 352, 21 Ekim-7 Kasım 2005

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Anadolu Üniversitesi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Anadolu Üniversitesi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Karakaplan, Ertuğrul;

  In this thesis, the behavior of the support designs proposed by the rock mass classification systems under static and dynamic conditions is analyzed by the finite element method. For this purpose, geological data are obtained from the tunnel area with an excavation length of 2540 m opened in the weak rock mass within Honaz Mountain. The rock mass properties around the tunnel have been determined by laboratory and field experiments. The rock mass classification systems (Q, RMR, RMQR, RMi, RSR, NATM) that are widely used today have been determined and the rock mass around the rock mass around the tunnel has been classified. At the same time, the support designs proposed by these systems have been determined. By researching the seismicity of the region in question, calculations including seismic information that will create the dynamic conditions have been made. Using this information, two and three dimensional results are tried to be calculated with geotechnical software (RS2 and RS3) that can perform static and dynamic analysis, which are closest to the real terrain behavior. Based on these calculation results, the performances of the support designs proposed by the systems under static and dynamic conditions are evaluated. As a result, the stability of an underground structure is tried to be determined by numerical methods under static and dynamic conditions with different support designs. Which classification system proposes the most suitable support design for dynamic conditions has been revealed by the comparisons made. Support designs proposed by six systems containing rock mass support proposals are analyzed using the finite element method and new suggestions are made. Support suggestion are developed for dynamic conditions. Bu tez çalışmasında, kaya kütle sınıflama sistemleri tarafından önerilen destek tasarımlarının statik ve dinamik koşullar altındaki davranışı, sonlu elemanlar yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu amaçla, Honaz Dağı’nda zayıf kaya kütlesi içinde açılan, 2540 m kazı uzunluğuna sahip tünel bölgesine ait jeolojik veriler elde edilmiştir. Laboratuvar ve arazi deneyleri ile tünel çevresindeki kaya kütle özellikleri tanımlanmıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan, kaya kütle sınıflama sistemleri (Q, RMR, RMQR, RMi, RSR, NATM) belirlenerek tünel çevresindeki kaya kütlesinin sınıflandırılması yapılmıştır. Aynı zamanda bu sistemler tarafından önerilen destek tasarımları da belirlenmiştir. Söz konusu bölgenin depremselliği araştırılarak, dinamik koşulları oluşturacak sismik bilgileri içeren hesaplamalar yapılmıştır. Bu bilgiler kullanılarak, statik ve dinamik analiz yapabilen geoteknik yazılımlarıyla (RS2 ve RS3), gerçek arazi davranışlarına en yakın sonuçlar iki ve üç boyutlu olarak hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu hesaplama sonuçlarına bağlı olarak statik ve dinamik koşullar altında sistemler tarafından önerilen destek tasarımlarının performansları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bir yeraltı yapısının stabilitesi, farklı destek tasarımları ile statik ve dinamik koşullar altında, sayısal yöntemlerle belirlenmeye çalışılmıştır. Hangi sınıflama sisteminin dinamik koşullar için en uygun destek tasarımını önerdiği yapılan karşılaştırmalar ile ortaya konulmuştur. Kaya kütlesi destekleme önerisi içeren altı sistemin destek tasarımları, sonlu elemanlar yöntemiyle analiz edilerek yeni öneriler getirilmiştir. Dinamik koşullar için destekleme önerisi geliştirilmiştir.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2023
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2023
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
20,705 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Delibacak, S.; Okur, B.; Eşiyok, D.;

  Mixing organic matter into sou is a traditional method as soil conditioner. Farmyard manure is mostly used for proofreading of soil physical properties. At the recent years, different soil conditioners have also used for soil physical properties. in this research, effect of different levels of manure and growth media on the some soil physical properties were investigated. At the research, rocket was chosen as test plant. in this study three different levels of farmyard manure (4 t/da; 8 t/da; 12 t/da) were applied to experimental soil; experimental soil mixed with 20% pumice and 20% perlite. the experiment was designed according to randomized blocks with three replications. Thirteen different growth media were used. Addition of different levels of manure increased porosity, total soluble salt, organic matter, sturucture stability index and aggregation percentage. the increasing levels of manure obtained the lowest bulk densities. the lowest yields of rocket were determined from mixtures of 12 t/da manure. the increasing levels of manure decreased rocket yield. Toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmek için, organik maddenin toprağa verilmesi geleneksel bir yöntemdir. Bu araştırmada, farklı düzeylerdeki ahır gübresi ile farklı yetiştirme ortamlarının, toprağın fiziksel özellikleri üzerine olan etkileri otaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada roka test bitkisi olarak seçildi. Farklı dozlarda (4, 8 ve 12 t/da) çiftlik gübresi ile % 20 ponza ve % 20 perlit toprağa karıştırılarak 13 yetiştirme ortamı oluşturuldu. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak kuruldu. Toprağa ilave edilen artan dozlardaki çiftlik gübresinin, toprağın porozitesi, suda çözünebilir toplam tuz, organik madde, stürüktür stabilite indeksi ve agregasyon yüzdesini artırdığı, hacim ağırlığını ise düşürdüğü saptandı. En düşük roka verimleri 12 t/da çiftlik gübresi uygulanan yetiştirme ortamlarından elde edildi. Artan dozlarda çiftlik gübresinin roka verimini düşürdüğü belirlendi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Öztekin, Esma; Korkut, Bayram; Gürbilek, Mehmet; Özeren, Ali; +1 Authors

  Objective: To investigate the relationships between levels IGF-I and levels of total protein, albumin, uric acid, triglyceride, total cholesterol, HDL-cholesterol, age, WHR (waist-hip ratio), BMI (body mass index), the measurement of waist in the patients with obstructive coronary artery disease. Methods:12 people (7 male, 5 female) with presence of negative exercise test as a control group and 12 people (7 male, 5 female) with presence of pozitive exercise test, obstructive coroner stenoses >50% as a test group were included. Results: In the test group IGF-I levels (122±47.43 ng/ml) were significantly lower than the control group (180±48.15 ng/ml). Also, the measurement of IGF-I levels in male test group (124.5±43.07 ng/ml) were significantly lower than the control group (185.5±56.68 ng/ml). In test group of female, IGF-I levels were (118.1±58.09 ng/ml) also lower than the levels in control group (172.1±37.75 ng/ml), but not significantly. In test group the pozitive correlations between IGF-I and HDL-cholesterol were found. Uric acid, triglyceride, total cholesterol and HDL-cholesterol levels were similarly in test and control groups, but in total and male test groups the levels of albumin were lower than the control groups. Conclusion: IGF-I may be important in relations with CAD and a sign of taking a place in regulation of lipid levels along with GH. Amaç: Tıkayıcı koroner hastalarında serum IGF-I ile total protein, albumin, ürik asit, trigliserit, total kolesterol, HDL-Kolesterol, yaş, VKİ (vücut kütle indeksi), bel-kalça oranı (BKO) ve bel ölçüsü (BÖ) arasındaki ilişkiyi belirlemek. Yöntem: Çalışmada efor testi negatif olan 12 vaka (7 erkek, 5 kadın) kontrol, efor testi pozitif ve tıkayıcı koroner stenozu % 50 olan 12 vaka (7 erkek, 5 kadın) ise deneme grubu olarak alındı. Bulgular: Deneme grubunda IGF-I düzeyi (12247.43 ng/ml) kontrol grubuna göre (18048.15 ng/ml) düşüktü. Erkeklerde IGF-I düzeyi deneme grubunda (124.543.07 ng/ml) kontrol grubundan (185.556.68 ng/ml) düşük iken; kadınlarda IGF-I düzeyi yönünden deneme (118.158.09 ng/ml) ve kontrol (185.556.68 ng/ml) grupları arasındaki fark önemsizdi. Deneme grubunda IGF-I ile HDL-kolesterol arasında pozitif korelasyon gözlendi. Ürik asit, trigliserit, total kolesterol ve HDL-kolesterol düzeyleri yönünden deneme ve kontrol grupları arasında önemli fark yoktu. Albumin düzeyleri, total deneme grubunda ve erkeklerde kontrol grubuna göre düşük bulundu. Sonuç: KAH ile ilişkiler yönünden ve GH’nun yanında IGF-I’in de lipid düzeylerinin regülasyonlarında yer alabileceğinin belirtisi olabilmesi açısından önemli bir sonuç olduğu kanaatine varıldı.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Selcuk University In...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Selcuk University In...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kızılkaya, Esat;

  Bu çalışma Haziran 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında Adıgüzel ve Cindere Baraj Göllerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan arazi çalışmaları neticesinde Adıgüzel Baraj Gölü’nde 15 takıma ait 39 familyadan 132 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 50 tanesi yerli, 39 tanesi yaz göçmeni, 23 tanesi kış göçmeni ve 20 tanesi transit göçerdir. Cindere Baraj Gölü’nde ise 16 takıma ait 41 familyadan 127 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 51 tanesi yerli, 35 tanesi yaz göçmeni, 18 tanesi kış göçmeni ve 23 tanesi transit göçerdir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)’in kriterlerine göre; 3 tür NT (Tehlikeye yakın) kategorisindedir. Geriye kalan 146 tür ise LC (Önceliği düşük) kategorisindedir. This study was carried out between June 2013 and May 2014 in Adıgüzel and Cindere Dam Lake. As a result of field surveys, 132 bird species belonging to 42 family and 15 ordo were identified in Adıgüzel Dam Lake. Among them, 50 species are residents, 39 species are summer visitors, 23 species are winter visitors and 20 species are passege migrants. 127 bird species from 41 family belonging to 16 ordo were determined in Cindere Dam Lake. Among them, 51 species are residents, 35 species are summer visitors, 18 species are winter visitors and 23 species are passege migrants. According to the IUCN criterias; 3 species are in NT (near threatened) category. The remaining 146 species are in LC (least concern) category.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2014
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2014
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Anadolu Haber Gazetesi, Sayı 04, 18-24 Mart 1998

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Anadolu Üniversitesi...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Anadolu Üniversitesi...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Adil Elik;

  Cement plant relased metal and particle (>l$\mu m$ diameter) pollution was monitored at seven stations which had the characteristical properties of the Sivas city, spatially and temporally, during the summer seasons, in 1993 and 2000. The sprouts of Fabaceae Rabinia Pseudoacacia L which were chosen as the bio-collectors were prepared for the analysis by ultrasonic leaching method (ULM). The metals (Fe, Al, Pb and Cu) in the leachates were determined by atomic absorption spectrometer (AAS).The areas under the influence of the cement factory emissions are exposed to heavy particle (dustfall) and metal pollution. Metal and particle pollution for 2000 were lower than those found in 1993. Particle pollution factors of the stations under the influence of the cement factory emissions were several times higher than the background level station. A parallelism was found between Fe and Al pollution and cement factory emissions. The relation between the meteorological parameters and the particle pollution was defined. Accuracy for all the metals in biocollector-ULM interms of the average relative standart deviation (RSD %) have changed between the 2.2-10.6 % (n=30), depending on the analyte and sample. muSivas çimento fabrikası kökenli çevresel partikül (>l$\mu m$ çap) ve metal kirliliği, karakteristik özelliklere sahip yedi istasyonda, 1993 ve 2000 yılları yaz sezonunda, yerel ve zamansal olarak, biyo-toplayıcılarla izlenmiştir. Biyo-toplayıcı olarak seçilen Fabaceae Rabinia Pseudoacacia L. filizleri ultrasonik leaching metodu (ULM) ile analize hazırlanmıştır. Liç'lerdeki metal (Fe, Al, Pb, ve Cu) analizleri atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS) ile yapılmıştır. Çimento fabrikası emisyonları etkisindeki bölgelerde ağır bir partikül (kendi ağırlığıyla çöken) ve metal kirliliği gözlenmiştir. 2000 yılı metal ve partikül kirliliği 1993 yılından düşük çıkmıştır. Çimento fabrikası emisyonları etkisi altındaki istasyonların partikül kirlenim faktörleri temel düzey istasyonundakinden birkaç kat daha yüksek bulunmuştur. Fe ve Al kirliliği ile çimento fabrikası emisyonları arasında bir paralellik gözlenmiştir. Meteorolojik parametrelerle partiküler kirlilik arasındaki ilişkiler tanımlanmıştır. Metodun kesinliği analit ve örneğe bağlı olarak tüm metaller için ortalama % bağıl standart sapma (BSS) cinsinden % 2.2-10.6 (n=30) arası değerlerde bulunmuştur.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Sivas Cumhuriyet Üni...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Sivas Cumhuriyet Üni...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Çon, Ahmet Hilmi; Doğu, Mebrure; Gökalp, Hüsnü Yusuf;

  Abstract Not Available

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2002
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2002
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü;

  Türkiye’den bazı kooperatif örgütlerin de üyesi bulunduğu Uluslararası Kamu, Sosyal ve Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi’nin (CIRIEC) genel kurul toplantısı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) gerçekleşti. İGÜ’nün Türkiye komitesini oluşturduğu, bir sivil toplum kuruluşu olan CIRIEC uzmanlardan ve akademisyenlerden meydana geliyor. Liberal piyasa ekonomisinin alternatifi olabilecek bir kamu, sosyal veya kooperatif ekonomisi yaratmayı amaçlayarak bilimsel çalışmalar ve profesyonellerle iş birliği yapıyor, ayrıca çeşitli Avrupa Birliği projeleri yürütüyor.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ IGU Institutional Op...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: ALİ RIZA ERDEM;

  İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre ilköğretim okullarının 1 5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf öğretmenleri ilköğretim okullarının 1.2.3.4.5. sınıflarında öğrencileri sınıf esasına göre eğitim- öğretim yaptırmaktadır. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin toplumsal sorunlar ve toplumsal sorunların performansına etkisi konusundaki görüşlerini ortaya koymaktır. Denizli merkezinde resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden 301i oranlı küme örnekleme yoluyla seçilerek örnekleme alınmıştır. Araştırmada veriler geliştirilen likert tipli anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin verilen toplumsal sorunlara katılma konusundaki görüşleri tamamen katılıyorum , verilen toplumsal sorunlarla karşılaşma konusundaki görüşleri çoğunlukla , verilen toplumsal sorunların performansına etkisi konusundaki görüşleri çok şeklindedir.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Pamukkale GCRIS Database
  Other ORP type . 2010
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Pamukkale GCRIS Data...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   Pamukkale GCRIS Database
   Other ORP type . 2010
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.