Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
60 Research products

 • Other research products
 • Greek
 • Rural Digital Europe

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Authors: Alatzas, Evangelos P.;

  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι: «Η Μελέτη Εξέλιξης του Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος και των Χρήσεων Γης στην Πόλη της Μυτιλήνης». Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο την κατανόηση της αλλαγής των χρήσεων γης σύμφωνα με το σημερινό καθεστώς ιδιοκτησίας και πολεοδομικής οργάνωσης και πως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ανταλλαγή πληθυσμών και την έντονη αστικοποίηση της πόλης. Η αλλαγή των χρήσεων γης αποτυπώθηκε με την χρήση και επεξεργασία χαρτογραφικού υποβάθρου σε διάφορες χρονικές περιόδους, στην προκειμένη περίπτωση από το 1890, 1955, 1984 και 2007. Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Εισαγωγικά Στοιχεία» δίνονται ορισμοί της χρήσης και κάλυψης γης καθώς και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το χαρτογραφικό υλικό και τα μέσα μελέτης της εξέλιξης του τοπίου (G.I.S.). Τέλος παρατίθενται οι σκοποί της έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Περιοχή Μελέτης» γίνεται αναφορά σε γενικά στοιχεία για το νησί της Λέσβου (γεωγραφικά, γεωμορφολογικά και γεωλογικά), ιστορικά γεγονότα και δημογραφικά στοιχεία από το 1840-1912. Επίσης γίνεται αναφορά στο σύγχρονο πολεοδομικό καθεστώς. Ξεκινώντας από το 1839 στο 3ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πορεία αστικοποίησης της πόλης και με τις επακόλουθες οικονομικές συνέπειες, το εμπορικό και μεταναστευτικό κύμα της πόλης καθώς και την κοινωνική διαστρωμάτωση των κατοίκων. Ακολούθως γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα ανταλλάξιμα μουσουλμανικά κτήματα. Συγκεκριμένα στη συνθήκη της Λωζάννης και στην απόφαση για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, στη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής και τις αρμοδιότητές της, στη διαχείριση των Ανταλλάξιμων Κτημάτων, στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας στη διαχείριση της ανταλλάξιμης περιουσίας και τέλος στο σύγχρονο νομικό καθεστώς για τα ανταλλάξιμα. Στο τέλος του 3ου κεφαλαίου γίνεται αναφορά σε σύγχρονα κτίρια τα οποία έχουν αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς και από οθωμανικά μουσουλμανικά κτίρια μετατέθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο. Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορία της πολεοδομίας της Πόλης της Μυτιλήνης, το ιστορικό εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και γίνεται αναφορά και σύγκριση των ΓΠΣ Μυτιλήνης του 1984 και 2007. Το 5ο κεφάλαιο αφορά το πρακτικό μέρος της εργασίας με τη συλλογή των δεδομένων και την ψηφιακή επεξεργασία με τη χρήση του λογισμικού GIS. Γίνεται αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη του βόρειου και νότιου λιμανιού της πόλης της Μυτιλήνης, στη διαχρονική εξέλιξη της πόλης της Μυτιλήνης χρησιμοποιώντας τους χάρτες από το 1890 μέχρι σήμερα. Τέλος γίνεται συνδυασμός του χαρτογραφικού υποβάθρου και σχολιασμός όλων των αλλαγών στην πόλη της Μυτιλήνης. Τέλος στο 6ο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση των δεδομένων και την εμβάθυνση στις πληροφορίες των θεματικών χαρτών. Λαμβάνεται υπόψη ότι τα δεδομένα ολόκληρης της εργασίας καθώς οι αναφορές και τα στοιχεία των χαρτών απέχουν χρονικά πάνω από εκατό χρόνια. The purpose of this thesis is: "The Study of Evolution of ownership and land use in the city of Mytilene." This work aims to understand the change of land use under the current ownership and urban development and how it was formed after the population exchange and the intense urbanization of the city. Changing land uses reflected in the use and cartographic processing at various times, in this case from 1890, 1955, 1984 and 2007. The first chapter entitled "Introductory Information" given definitions of use and land cover and the manner in which the cartographic material used and its study of the evolution of the landscape (GIS). Finally, given the aims of the study. In the second chapter entitled "Study Area" refers to general information about the island of Lesvos (geographical, geomorphological and geological), historical events and demographic data from 1840-1912. Also refer to the modern urban system. Starting from 1839 the third chapter refers to the process of urbanization of the city and the subsequent economic consequences, trade and migration flows of the city and the social stratification of the population. Then dealt with separately in exchangeable Muslim lands. Specifically in the Treaty of Lausanne and the decision on compulsory population exchange between Greece and Turkey, the Joint Committee Exchange and responsibilities in the management of Exchangeable estate, the responsibilities of the Ministry of Agriculture to manage the property and exchangeable end in the modern legal regime for interchangeable. At the end of the third chapter refers to modern buildings that have changed ownership and Muslim Ottoman buildings were transferred to the Greek State. In the fourth chapter presents the history of urban planning of the city of Mytilene, the historical evolution of the institutional framework of urban plans and general reference and comparison of GIS Mytilene in 1984 and 2007. The fifth chapter deals with the practical work with the collection of data and digitally processed using the software GIS. Refer to the evolution of the northern and southern port city of Mytilene, the evolution of Mytilene using maps from 1890 until today. Finally the combination of cartographic commentary and all changes in the city of Mytilene. Finally the sixth chapter presents the conclusions resulting from the comparison of data and information to deepen the thematic maps. Take into account that the data of the whole work, references and details of maps separated by over one hundred years. Ευάγγελος Π. Αλατζάς 196 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Flessa, Thaleia G.;

  Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται η μοντελοποίηση, ο έλεγχος και ο προγραμματισμός ενός ρομπότ επίπεδου διαστημικού εξομοιωτή. Αναλυτικότερα: (α) αναλύονται οι δυναμικές εξισώσεις κίνησης του ρομπότ, (β) αναπτύσσεται ο αλγόριθμος ελέγχου βασισμένος στο μοντέλο του ρομπότ, (γ) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης διαφόρων κινήσεων σε περιβάλλον MATLAB/Simulink, (δ) υλοποιούνται βασικές εφαρμογές για το λογισμικό του ρομπότ σε γλώσσα C και τέλος (ε) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από πειράματα με το ρομπότ στον εξομοιωτή. Ο σκοπός του διαστημικού εξομοιωτή είναι η αναλυτική και πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς ενός ρομπότ σε συνθήκες οι οποίες εξομοιώνουν έλλειψη βαρύτητας στο επίπεδο, σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον. Ο εξομοιωτής αποτελείται από ένα ρομπότ (μάζας περίπου 15 kg) και την τράπεζα γρανίτη (τραχύτητα μικρότερη από 5μm). Το ρομπότ αιωρείται πάνω στην τράπεζα σε ένα λεπτό στρώμα αερίου CO2, χρησιμοποιώντας τρία αεροέδρανα. Με αυτόν τον τρόπο, εξομοιώνεται επίπεδη κίνηση σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Το ρομπότ έχει πλήρη υπολογιστική και ενεργειακή αυτονομία καθώς και πλήρη αυτονομία κινήσεων. Επίσης, είναι μικρής μάζας και διαθέτει υποσυστήματα αντίστοιχα με αυτά των πραγματικών διαστημικών συστημάτων. Οι επενεργητές του ρομπότ είναι: τρία ζεύγη προωθητήρων (αέριο: CO2), ένας σφόνδυλος αντίδρασης και δύο βραχίονες με δύο περιστροφικές αρθρώσεις ο καθένας. Επάνω στο ρομπότ βρίσκεται μία φιάλη με CO2, η οποία τροφοδοτεί τα αεροέδρανα και τους προωθητήρες. Το κίνητρο για την ανάπτυξη ενός διαστημικού εξομοιωτή είναι η συνεχώς αυξανόμενη σπουδαιότητα των αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων στο διάστημα σε περιπτώσεις όπως: κατασκευή, συντήρηση, επίβλεψη/επιθεώρηση, προσέγγιση και πρόσδεση σε άλλες κατασκευές καθώς και διαστημική εξερεύνηση. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός αυτόνομου ρομποτικού συστήματος είναι χρονοβόρα, παρουσιάζει πληθώρα τεχνικών δυσκολιών, και έχει υψηλό κόστος κατασκευής. Για κάθε ρομποτικό σύστημα πρέπει πρώτα να επαληθευτεί αναλυτικά και πειραματικά η σωστή λειτουργία του. Ο επίπεδος διαστημικός εξομοιωτής παρέχει τη δυνατότητα πειραματισμού και επαλήθευσης δυναμικών μοντέλων, αλγορίθμων ελέγχου και μεθόδων σχεδιασμού τροχιάς, προσέγγισης, σύνδεσης και σύλληψης αντικειμένων με τελικό σκοπό την επιτυχημένη ανάπτυξη αυτόνομων διαστημικών ρομποτικών συστημάτων. Η πρωτοτυπία του εξομοιωτή έγκειται στο ότι το ρομπότ είναι μικρής μάζας, πλήρως αυτόνομο και με υποσυστήματα ανάλογα με αυτά ενός πραγματικού ρομποτικού συστήματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με την εξομοίωση επίπεδης κίνησης σε έλλειψη βαρύτητας, καθιστούν τον εξομοιωτή πολύ ρεαλιστικό. The present study is the authoress' Diploma Thesis for the fulfilment of the requirements at the School of Mechanical Engineering, National Technical University of Athens (NTUA). In this thesis, the modelling, control, programming and simulation & experimental results of a robot for a planar space emulator are presented. In particular: a) the dynamic equations of motion for the robot are derived, b) the model-based control algorithm is developed, c) the simulation and experimental results are discussed and d) the C functions necessary for programming the robot are presented. The motivation for the development of the space emulator is that the growing importance of space robots in satellite servicing, in EVA assistance, in removing orbital debris and in space exploration requires their analytical and experimental task validation. To this end, the planar space robot emulator developed at the NTUA provides a low cost, long duration and easily reconfigurable platform for the analytical and experimental validation of different control, dynamics, and planning schemes, thus facilitating the transition from theory and analysis to application. The emulator consists of a granite table of minimum roughness (less than 5 micron) and a small robot (approximately 15 kg) supported on three air-bearings. The robot hovers over the granite table on a 10μm CO2 film and is therefore capable of horizontal frictionless motion on the table, thus allowing for 2D emulation of zero gravity in a laboratory environment. The robot is fully autonomous. Its propulsion autonomy is achieved by an on-board CO2 tank used to provide gas to the air bearings and to three couples of propulsion thrusters. The robot is also equipped with a reaction wheel to control its angular momentum. Moreover, the robot is equipped with two arms, with two joints each. Computational autonomy is achieved with a PC104 mounted on the robot and power autonomy is achieved with a set of on- board batteries. Additionally, three optical sensors at the robot’s base in conjunction with an external camera provide position and velocity feedback. The novelty of this configuration is that the robot is not only of low mass and completely self-contained but it is also composed of subsystems analogous to those of a space system, therefore making the emulator significantly more realistic. Θάλεια Γ. Φλέσσα 133 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Kandylakis, Zacharias G.;

  The recent advances in optical remote sensing technology are facilitating several precision agriculture applications regarding crop monitoring and analysis. Particularly in viticulture, the main cost effective scenario is to produce vegetation related maps, during the veraison, as an additional input for the management of the upcoming harvest. This has been regularly employed both from a research and a commercial point of view. To this end, the main objective of our study was to evaluate high spatial and spectral resolution satellite data for selective harvesting. From concurrent satellite and field campaigns multi-modal data was acquired, i.e. i) ground radiance data using a field spectrometer (GER 1500, Spectra Vista Corporation, 350-1050nm, 512 spectral bands), ii) WorldView-2 satellite data (DigitalGlobe, Inc. USA), GPS data (Trimble Spectra Epoch 25 L1/L2 RTK), orthoimages and DEM’s from KTIMATOLOGIO A.E. and other quantitative and qualitative data acquired from the collaborating wineries in the two study areas (Aigio & Atalanti, Greece). The satellite imagery had a spatial resolution of about 0.5m in the panchromatic band, and about 2m in the 8 multispectral bands which covered the range between 400nm to 1040nm. Data pre-processing included radiometric correction, atmospheric data correction (Modtran, Atcor), image fusion/pan-sharpening and orthorectification. In addition to that, ground reflectance data was calculated from the atmospherically corrected ground radiance. Also, simulated ground radiance and reflectance data, corresponding to the eight WV-2 bands, was computed and employed during the evaluation. Thus, it was made possible to evaluate the relationship between ground data ans satellite data, through correlation and linear regression models. Afterwards, spectral signatures of the several (more than 20) vine varieties were calculated for all datasets (i.e. radiometrically corrected, atmospherically corrected, fused, simulated ground, etc.). Using linear regression models, the spectral signatures computed from satellite data (WV-2) were correlated with the ones computed from the simulated ground data (GER1500). In both study areas, the correlations of radiometrically corrected and fused data sets with the simulated radiance, gave similar results( R2 values of 81-85% and p-val of 0,1-0,2% in study areaA and R2 values of 61-81% and p-val of 0,2-2% in study area B). The results of theatmospherically corrected data to reflectance data correlation were significantly better (R2 valuesof 97-99% and p-val of 1,5*10-6-0,0025% in study area A, R2 values of 90-99% and p-val of 4*10-5-0,3% in study area Β). Furthermore, a number of vegetation indices (twenty-nine as proposed in the corresponding literature) were computed based on the fused satellite data. In cases where the indices had been proposed for use with hyperspectral data, their formulations were approximated to correspond to WV2 data. The calculated indices belonged to the following five general categories: Vegetation (NDVI, OSAVI, MCARI2, MTVI2, etc.), Chlorophyll (Gitelson Chl1-2, etc. ), Carotenoids (Blackburn Car1-2, Gitelson Car1-2), Carotenoid to Chlorophyll Ratio (NPCI, SIPI, etc.), Anthocyanins (Gamon Anth, etc.). Additionally, the green LAI (Leaf Area Index) was computed through a linear relation with the NDVI. Also, the maturity index IMAD and the color intensity index CIRG were calculated through a linear relation with the Gitelson Car2 index. The above were compared with the actual decision making of the wineries both during harvesting and vinification. The qualitative and quantitative evaluation demonstrated that the final decisions made by winegrowers and winemakers were very close to the produced satellite map estimations. In particular, for the Syrah variety, in study area A, the proposed zoning and selective harvesting matched the final decisions regarding the three different qualities/products. Moreover, the estimated maturity condition (IMAD) was highly correlated with the organoleptic characteristics and the overall harvest management in both test sites/wineries. Η παρούσα εργασία αφορά στη διερεύνηση και αξιολόγηση τηλεπισκοπικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης στην απελουργία ακριβείας. Ζαχαρίας Γ. Κανδυλάκης 108 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  The Mesopotamian marshes, a unique and ecologically important wetland ecosystem, have experienced significant changes over the past five decades due to various anthropogenic interventions and natural processes. This thesis focuses on analyzing the temporal dynamics and spatial extent of the marshlands using a combination of satellite imagery and remote sensing techniques. The study utilizes a time series of satellite images spanning from 1972 to 2023, providing a comprehensive understanding of the marshes' evolution. The imagery is processed using advanced techniques, including mosaic creation, band extraction, index calculation, and land cover classification. Various indices, such as NDVI, NDWI, NDMI, and MNDWI, are employed to capture the vegetation density, water content, and moisture conditions within the marshes. The classification results reveal significant changes in the marshes' extent and composition over time. The analysis highlights the gradual decline of the marshes from the 1980s, exacerbated by the Iraq-Iran war in the 1980s and subsequent drainage projects. However, a positive trend of restoration is observed from 2014 to 2023, indicating successful conservation efforts. The findings of this study have significant implications for the management and conservation of the Mesopotamian marshes. The integration of satellite imagery, indices, and classification techniques offers a powerful tool for monitoring and assessing the ecosystem's health and identifying key areas for restoration. The study underscores the importance of preserving wetland ecosystems, as they provide essential habitats for diverse flora and fauna, support local communities, and contribute to regional biodiversity and ecological balance. Overall, this thesis contributes to the broader understanding of the Mesopotamian marshes' dynamics and provides valuable insights for policymakers, environmentalists, and researchers working towards the sustainable management and restoration of wetland ecosystems. Τα έλη της Μεσοποταμίας, ένα μοναδικό και οικολογικά σημαντικό υγροτοπικό οικοσύστημα, έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές τις τελευταίες πέντε δεκαετίες λόγω διαφόρων ανθρωπογενών παρεμβάσεων και φυσικών διεργασιών. Η παρούσα πτυχιακή επικεντρώνεται στην ανάλυση της διαχρονικής δυναμικής και της χωρικής έκτασης των ελών χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό δορυφορικών εικόνων και τεχνικών τηλεπισκόπησης. Η μελέτη χρησιμοποιεί μια χρονοσειρά δορυφορικών εικόνων που καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1972 έως το 2023, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση της εξέλιξης των ελών. Η επεξεργασία των εικόνων γίνεται με τη χρήση προηγμένων τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μωσαϊκού, της εξαγωγής ζωνών, του υπολογισμού δεικτών και της ταξινόμησης της κάλυψης γης. Χρησιμοποιούνται τέσσερις δείκτες, ο NDVI, ο NDWI, ο NDMI και ο MNDWI, για να αποτυπωθούν η πυκνότητα της βλάστησης, η περιεκτικότητα σε νερό και οι συνθήκες υγρασίας εντός των ελών. Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης αποκαλύπτουν σημαντικές αλλαγές στην έκταση και τη σύνθεση των ελών με την πάροδο του χρόνου. Η ανάλυση αναδεικνύει τη σταδιακή μείωση των ελών από τη δεκαετία του 1980, η οποία επιδεινώθηκε από τον πόλεμο Ιράκ-Ιράν τη δεκαετία του 1980 και τα επακόλουθα έργα αποξήρανσης. Ωστόσο, παρατηρείται μια θετική τάση αποκατάστασης από το 2014 έως το 2023, γεγονός που υποδηλώνει επιτυχείς προσπάθειες διατήρησης. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη διαχείριση και τη διατήρηση των ελών της Μεσοποταμίας. Η ενσωμάτωση δορυφορικών εικόνων, δεικτών και τεχνικών ταξινόμησης προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υγείας του οικοσυστήματος και τον εντοπισμό βασικών περιοχών για αποκατάσταση. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, καθώς παρέχουν βασικούς βιότοπους για ποικίλη χλωρίδα και πανίδα, στηρίζουν τις τοπικές κοινότητες και συμβάλλουν στην περιφερειακή βιοποικιλότητα και οικολογική ισορροπία. Συνοπτικά, η παρούσα πτυχιακή συμβάλλει στην ευρύτερη κατανόηση της δυναμικής των ελών της Μεσοποταμίας και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους περιβαλλοντολόγους και τους ερευνητές που εργάζονται για τη βιώσιμη διαχείριση και αποκατάσταση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Completed

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ktisis
  2023
  Data sources: Ktisis
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Ktisis
   2023
   Data sources: Ktisis
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  During the last decades, there has been an increasing number of examples of drone applications in many areas of human activity such as geoinformatics, research, rescue, defence ets. This innovation easily affected the agricultural sector. It is providing it a completely new framework and equipping it with tools that empower and enable it to face the challenges of modern reality. The purpose of this study is, through the literature review, is to present applications of UAVs adopted by Precision Agriculture. First there is a brief reference to the history of drones. Their applications which are developed in agriculture as well as in greenhouses also are referred. The study continues to present the EU policy on the quality of agricultural products and how this policy is related to Precision Agriculture. It is also negotiating restrictions arising from the use of drones’ legislation as well as challenges that farmers may face using them. Finally, reference is made to examples of countries that already intergraded UAVs. A brief reference is made to Cyprus too as literature is very poor on this subject. The last chapter deals with conclusions drawn from the literature review. The main conclusion that emerges from this paper is that the agricultural communities and in general all those involved in the field of agricultural production worldwide, in their effort for modernization include tools and ICT technologies that strengthen decisionmaking processes for the benefit of their businesses. Drones seem to be gaining a very important place as tools in what we call precision agriculture despite all the limitations and challenges that exist. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε πρωτοφανής αύξηση των εφαρμογών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ), σε διάφορους τομείς όπως η γεωπληροφορική, έρευνα και διάσωση, άμυνα κλπ. Αυτή η καινοτομία ήταν φυσικό να εισβάλει και στον τομέα της γεωργίας δίνοντας της ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο με εργαλεία που την ενδυναμώνουν και της δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να παρουσιάσει εφαρμογές των ΜΕΑ που υιοθετούνται από την Γεωργία Ακριβείας. Γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των ΜΕΑ (drones) και αναπτύσσονται στην συνέχεια οι εφαρμογές τους στην Γεωργία καθώς και στα Θερμοκήπια. Παρουσιάζεται επίσης η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και πώς αυτή η πολιτική σχετίζεται με την Γεωργία Ακριβείας. Ακολούθως διαπραγματεύεται περιορισμούς που προκύπτουν από την νομοθεσία χρήσης των ΜΕΑ καθώς και προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην χρήση των ΜΕΑ. Τέλος γίνεται αναφορά σε παραδείγματα χωρών που έχουν ήδη εντάξει τα ΜΕΑ και σύντομη αναφορά και στην Κύπρο. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά σε συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την εργασία είναι ότι οι γεωργικές κοινότητες και γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως, στην προσπάθειά τους για εκσυγχρονισμό εντάσσουν στην φαρέτρα τους εργαλεία και τεχνολογίες οι οποίες ενδυναμώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προς όφελος των επιχειρήσεών τους. Τα ΜΕΑ, διαθέτουν τέτοιες εφαρμογές και φαίνεται να κερδίζουν μια πολύ σημαντική θέση ως εργαλεία σε αυτό που ονομάζουμε Γεωργίας Ακριβείας παρ΄ όλους τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Completed

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ktisis
  2021
  Data sources: Ktisis
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Ktisis
   2021
   Data sources: Ktisis
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Last decade, there is a rapid growth in the development of the technology sector, as an aftermath of seeking solutions on technical problems. The use of technology, seen through this research, also applies to the digitization of traditional embroideries. Specifically, this can be done with the use of a laser cutter machine. The importance of this new technology, lies in the fact that the information is accurately scanned, so it can be then used for storing, processing or reprinting. The purpose of this research is the digitization of traditional embroideries, using a laser cutter. Secondly, the purpose is the propulsion of Cyprus culture and the manufacture of a final dressing using digital media. In order to carry out this work, a careful observation has been made of how wearers are made and the materials are used. A survey of the woven textiles of Cyprus followed, to create some patterns that arise in particular from the Lefkaritika and Foithkiotika textiles of Cyprus. Using the illustrator program, a digital recreation of the patterns mentioned and printing in different fabrics was made in order to decide the most appropriate and durable fabric. The finding of this work has shown that replication of particular patterns is possible in felt and leatherette. Leatherette though, has been characterized as the most suitable fabric, because it can be found in many applications. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη στο τομέα της τεχνολογίας, ως επακόλουθο αναζήτησης λύσεων σε τεχνικά προβλήματα. Η χρήση της τεχνολογίας, φαίνεται μέσα από αυτή την έρευνα να έχει εφαρμογή και στην ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων. Συγκεκριμένα, είναι ένας νέος τρόπο εφαρμογής με την χρήση μηχανήματος laser cutter. Η σημαντικότητα αυτής της τεχνολογίας έγκειται στο ότι οι πληροφορίες καταγράφονται με ακρίβεια, με απώτερο σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία και ανατύπωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων με την χρήση laser cutter. Δευτερεύοντος, σκοπός είναι η προώθηση της κυπριακής κουλτούρας, καθώς επίσης και η δημιουργία τελικής ενδυμασίας μέσω των ψηφιακών μέσων. Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας, χρειάστηκε ενδελεχής παρατήρηση στον τρόπο παρασκευής υφαντών και τη υλικά χρησιμοποιούνται. Ακολούθησε μια έρευνα για τα διάφορα υφαντά της Κύπρου για να δημιουργηθούν κάποια μοτίβα που προκύπτουν, συγκεκριμένα από τα λευκαρίτικα και φιθκιώτικα υφαντά της Κύπρου. Έπειτα, με την χρήση προγράμματος illustrator έγινε η ψηφιακή δημιουργία των πιο πάνω μοτίβων και εκτύπωση τους σε διάφορα υφάσματα για να αποφασιστεί το καταλληλότερο ύφασμα ως προς την ανθεκτικότητα τους. Τα ευρήματα αυτής της εργασίας έδειξαν ότι η ανατύπωση συγκεκριμένων μοτίβων μπορεί να γίνει σε τσόχα και δερματίνη. Η δερματίνη χαρακτηρίσθηκε όμως ως καταλληλότερο ύφασμα για το λόγο ότι μπορεί να βρεθεί σε περισσότερες εφαρμογές Completed

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ktisis
  2019
  Data sources: Ktisis
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Ktisis
   2019
   Data sources: Ktisis
 • Authors: Petrocheilos, Panagiotis V.;

  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η χωροθέτηση, ο βέλτιστος σχεδιασμός και η λειτουργία ενός υβριδικού σταθμού αποτελούμενου από αιολικό σταθμό με σύστημα αντλησιοταμίευσης στο αυτόνομο, μη-διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο σύμπλεγμα της περιοχής Κω. Ο βέλτιστος σχεδιασμός οδηγεί στη βελτιστοποίηση κόστους μιας τέτοιας επένδυσης η οποία μπορεί να είναι ταυτόχρονα “ελκυστική” αλλά και να προσφέρει μια πιο καθαρή και αυτόνομη ενεργειακή παραγωγή, ελαχιστοποιώντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Η ελαχιστοποίηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας προς κατανάλωση μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες των νησιών. Η παρούσα διπλωματική βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα αιολικού δυναμικού από ανεμολογικό ιστό εγκατεστημένο στην περιοχή μελέτης, πραγματικά δεδομένα χροσειράς φορτίου κατανάλωσης, καθώς και ενεργειακής παραγωγής από εγκατεστημένα έργα ΑΠΕ του αυτόνομου μη-διασυνδεμένου συμπλέγματος της περιοχής Κω. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ο οποίος έχει στηριχθεί σε πραγματικά δεδομένα είναι αυτός της ψηφιοποιημένης ορογραφίας της περιοχής μελέτης. Η ψηφιοποιημένη ορογραφία ή ψηφιοποιημένο τεραίν χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της εκτιμώμενης ενεργειακής παραγωγής του αιολικού σταθμού με τη χρήση και του εμπορικού προγράμματος Wasp της Risoe σε περιοχές διαφορετικές της θέσης του ιστού. Eπίσης η ψηφιοποιημένη ορογραφία ήταν ουσιαστική στην εξεύρεση κατάλληλων τοποθεσιών λιμνοδεξαμενής για την αποθήκευση και χρήση της υδραυλικής ενέργειας σε περιόδους μη αιολικής παραγωγής, καθώς και σε περιόδους χαμηλής ζήτησης φορτίου από τους καταναλωτές του συμπλέγματος. Η ψηφιοποιημένη ορογραφία επίσης προέκυψε από τη συστηματική χρήση και ανάλυση ψηφιακών μοντέλων εδάφους (dem) με τη χρήση του εμπορικού προγράμματος ARCGIS. Ουσιαστική για τα αποτελέσματα διαστασιολόγησης και βελτιστοποίησης είναι τέλος και η χρήση του προγράμματος HYPSOS του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών Μηχανών. Το HYPSOS είναι πρόγραμμα σχεδιασμένο σε γλώσσα προγραμματισμού Fortran το οποίο κάνοντας χρήση των πραγματικών δεδομένων δικτύων μπορεί να εξάγει πληθώρα ενεργειακών αλλά και οικονομικών αποτελεσμάτων, καθιστώντας έτσι δυνατή την εύρεση βέλτιστου σχεδιασμού και λειτουργίας ενός υβριδικού σταθμού στα μη-διασυνδεδεμένα αυτόνομα δίκτυα. Τα αποτελέσματα δείχνουν από πλευράς μεθοδολογίας μια γρήγορη, εύκολη, οικονομική και ακριβής διαδικασία χωροθέτησης, διαστασιολόγησης και βελτιστοποίησης του συστήματος ενός ΥΒΣ, ενώ από πλευράς μελέτης δείχνουν την ύπαρξης μιας βέλτιστης λύσης η οποία να είναι ικανή να προσελκύσει το ενδιαφέρον επένδυσης χωρίς αυτό να σημαίνει υψηλό κόστος από τη πλευρά του καταναλωτή του μη-διασυνδεδεμένου συμπλέγματος. The present diploma thesis is the “micro-sitting” and the optimization in design and operation of an energy production hybrid power plant consisting of a windhydro station in the non-interconnected to the mainland grid cluster region of Kos. Optimizing energy penetration leads to optimizing cost of such an investment, which can be both "attractive" and also provide a clearer and autonomous energy production by minimizing the use of fossil fuels. Minimizing the use of fossil fuels for energy production can offer significant benefits to local communities of the noninterconnected islands. This thesis is based on real data from meteorological mast installed in the study area, load consumption and energy production time series data from res units installed in the non-interconnected cluster region of Kos. Another important factor which is based on real data is that of the digitized orography of the study area. The digital orography or the digitized terrain model is used to analyze the estimated energy production of the wind farm by using the commercial program “Wasp” from Risoe in sites other than the site of the installed met mast. Also digitized orography was essential for determining suitable locations for reservoir storage and use of hydraulic power during periods of non-wind production and in periods of low load demand by consumers in the cluster. Finally essential for the dimensioning and optimization was the use of the software “HYPSOS” . HYPSOS was created and developed from the Laboratory of Hydraulic Turbo machines with Fortran programming language. HYPSOS uses real data from an electric grid and is capable of extracting economic and energy results, that are necessary for the optimal design and integration of a hybrid power plant in non-interconnected autonomous electrical networks. The results show in terms of methodology a fast, easy, economic and precise procedure for siting, sizing and system optimization of a Hybrid Power Plant, whereas in terms of study the results show the existence of an optimal solution that is able to create an investment without being expensive for the consumer of the noninterconnected electrical grid. Παναγιώτης Β. Πετρόχειλος 206 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Andreou Charoula T.;

  Η Υπερφασµατική Τηλεπισκόπηση συντελεί στην αναγνώριση επιφανειών διαφορετικής σύστασης υλικών λόγω της υψηλής φασµατικής διακριτικής ικανότητας την οποία παρέχει, χωρίζοντας το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα σε εκατοντάδες στενές, παρακείµενες φασµατικές ζώνες. Αξιοποιώντας αυτήν την ιδιότητα, η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των περιορισµών της Υπερφασµατικής Τηλεπισκόπησης στην ανίχνευση ποιοτικών χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος, και ειδικότερα της ασφάλτου. Απώτερος στόχος της έρευνας αυτής είναι η ανάπτυξη µιας αξιόπιστης µεθοδολογίας για την απόκτηση στοιχείων σχετικών µε την ποιότητα του οδικού δικτύου, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο προγραµµατισµός συντήρησης ή ανακατασκευής του. Αρχικά, σε θεωρητικό επίπεδο, πραγµατοποιήθηκε εκτενής ανάλυση των κυριότερων µεθόδων επεξεργασίας και τεχνικών της Υπερφασµατικής Τηλεπισκόπησης ούτως ώστε να γίνει η επιλογή της καταλληλότερης τηλεπισκοπικής µεθόδου και τεχνικής η οποία θα διασφαλίζει τα πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα και τα εγκυρότερα κατά το δυνατόν πορίσµατα. Επιπροσθέτως, πριν από την επιλογή, θεωρήθηκε ότι θα ήταν χρήσιµο να προηγηθεί µία έρευνα για την καταγραφή των υπερφασµατικών τηλεπισκοπικών µεθόδων και τεχνικών που έχουν χρησιµοποιηθεί σε προγενέστερες εργασίες οι οποίες αφορούν στη µελέτη του οδοστρώµατος. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση θα διευκόλυνε αυτήν την ερευνητική προσπάθεια αφού θα µπορούσε να λειτουργήσει ως µία αφετηρία στη διαδικασία πειραµατισµού µε διάφορες µεθόδους και τεχνικές Υπερφασµατικής Τηλεπισκόπησης. Σε πρακτικό επίπεδο, τον Μάιο του 2008 πραγµατοποιήθηκαν λήψεις υπερφασµατικών απεικονίσεων µε τον αισθητήρα CASI 550 στην περιοχή του Χαλανδρίου, οι οποίες συνδυαστήκαν µε µετρήσεις µε ραδιόµετρο χειρός GER1500 στο πεδίο. Οι µετρήσεις µε το ραδιόµετρο συνέβαλαν στην παρατήρηση των φασµατικών ανακλαστικοτήτων των υπό µελέτη αντικειµένων, στη δηµιουργία βιβλιοθήκης φασµατικών υπογραφών και έπειτα από την εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων, στην επιλογή των καταλληλότερων καναλιών στα οποία πραγµατοποιήθηκε η επεξεργασία των υπερφασµατικών απεικονίσεων. Όσον αφορά στις υπερφασµατικές απεικονίσεις, η επεξεργασία τους υλοποιήθηκε µε τη βοήθεια του λογισµικού ENVI 4.4. Σε πρώτο στάδιο έγινε µία προεπεξεργασία στην οποία περιλαµβάνεται η γεωµετρική διόρθωση και εφαρµόστηκαν οι µέθοδοι ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (PCA) και ελαχιστοποίησης του θορύβου (MNF), οι οποίες συντελούν στη µείωση της διάστασης του υπερφασµατικού χώρου. Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι µετασχηµατισµοί χρωµάτων, η εφαρµογή του αλγορίθµου ανίχνευσης στόχων Mixture-Tuned Matched Filtering (MTMF), η εφαρµογή των µη επιβλεπόµενων ταξινοµήσεων IsoData και k-means, η εφαρµογή της επιβλεπόµενης ταξινόµησης Spectral Angle Mapper (SAM) και τέλος, εφαρµόστηκαν τα χωρικά φίλτρα Sobel, Sharpen και η µέθοδος υφής (µέθοδος των Πινάκων Χωρικής Συσχέτισης του τόνου του Γκρίζου) για την ανίχνευση ρωγµών. Συµπεράσµατα της έρευνας αυτής είναι πως η Υπερφασµατική Τηλεπισκόπηση έχει δυνατότητες στον προσδιορισµό της ποιότητας της ασφάλτου και είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική στην αναγνώριση οδοστρωµάτων νέας καθώς και παλιάς καλής ποιότητας ασφάλτου. Hyperspectral remote sensing contributes in the recognition of surfaces of different constitution of materials because of the high spectral resolution which provides, as the electromagnetic spectrum is partitioned into hundreds of narrow, adjacent spectral bands. Taking advantage of this attribute, this particular study aims at examining the potential and restrictions of the Hyperspectral remote sensing in order to map asphalt road surface conditions. Consequently, Hyperspectral remote sensing may offer more up-to-date and economical methods to improve common practice transportation network observations. Initially, the main methods and techniques of Hyperspectral remote sensing processing data are represented extensively with the intention of selecting the most appropriate ones which provide the most satisfactory results as well as the most valid conclusions. In addition, prior to selection, it was deemed useful to analyze previous studies which are related to mapping the condition of road network and record the methods and techniques of Hyperspectral remote sensing which have been used. Such an approach would facilitate this inquiring attempt, since it could function as a starting point to the process of experimentation with different methods and techniques of Hyperspectral remote sensing. In practical level, the hyperspectral remote sensing data was acquired from CASI 550 sensor on May, 2008 at the urban area of Chalandri, (suburb of Athens). Concurrently, ground spectra acquisition campaign was conducted in the study area and radiometric data were acquired with GER1500 spectrometer. Field spectrometer data were used to provide high quality spectral measurements, to develop a spectral library and to minimize the dimension of the hyperspectral space after applying suitable methods. The software which was utilised for the processing of hyperspectral remote sensing data is ENVI 4.4. At first, remotely sensed data were pre-processed, through geometric corrections. Then Principal Components Analysis (PCA) and Minimum Noise Fraction (MNF) were implemented in order to minimize the dimension of the hyperspectral space. Subsequently, the following methods and techniques were implemented: color transformations, Mixture-Tuned Matched Filtering (MTMF), unsupervised classifications IsoData and k-means, supervised classification Spectral Angle Mapper (SAM) and finally, Sobel Edge filter, Sharpen filter and Gray Level Co–Occurrence Matrix operator were applied in order to detect cracks. The general ascertainment of this study is that Hyperspectral remote sensing has some potential in mapping asphalt road surface conditions and is particularly effective in the recognition of new asphalt and old asphalt in good condition. Χαρούλα Θ. Ανδρέου 141 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Kontos, Spyridon K.;

  Λόγοι καναλιών πολυφασματικών εικόνων τηλεπισκόπησης και θεματικές εφαρμογές τους στον Ελλαδικό χώρο. Ανάπτυξη σε περιβάλλον wiki Σπυρίδων Κ. Κοντός 160 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Themelis, Athanasios v.;

  Η Διπλωματική Εργασία αφορά στην επεξεργασία Υπερφασματικών δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στις διάφορες διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ανάλυση του μεγάλου όγκου δεδομένων, αλλά και για τους βέλτιστους τρόπους ταυτοποίησης και κατηγοριοποίησης αντικειμένων εντός αστικής περιοχής. Περιοχή μελέτης αποτέλεσε η πόλη της Χαλκίδας με υπερφασματικά δεδομένα που αποκτήθηκαν από τον αισθητήρα CASI 550, με 96 κανάλια από τα 422.6-964.4nm, μέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος 2χ2m και χωρική ανάλυση στα 3m. Οι επεξεργασίες υλοποιήθηκαν αρχικά σε τρία αντιπροσωπευτικά δείγματα της εικόνας για λόγους ταχύτητας, ενώ όλες οι διαδικασίες εκτελέσθηκαν με το λογισμικό ENVI 4.4 της εταιρείας ESRI. Λόγω της πολυπλοκότητας του αστικού περιβάλλοντος οι αρχικές επεξεργασίες στα δεδομένα, όπως η δημιουργία λόγων καναλιών, τα έγχρωμα σύνθετα και οι χρωματικοί μετασχηματισμοί, είχαν ιδιαίτερη σημασία και ρόλο, όχι μόνο για τον εντοπισμό των κατηγοριών αλλά και για το πώς αυτές διαχωρίζονται ή συγχέονται. Κύρια αιτία για τα παραπάνω ήταν η απαίτηση καλής καταγραφής των Περιοχών Εκπαίδευσης, που συμμετείχαν έπειτα στις διαδικασίες τις ανίχνευσης εικονοστοιχείων-στόχων και της ταξινόμησης. Ο μεγάλος όγκος των δεδομένων προϋπόθετε όμως τη μείωση της διάστασης του υπερφασματικού χώρου με ταυτόχρονη αποκοπή του θορύβου και εξαγωγή της σημαντικής πληροφορίας. Αυτό επιτελέσθηκε με τους μετασχηματισμούς των Principal Component Analysis και Minimum Noise Fraction, που κατάφεραν να τοποθετήσουν σε λίγες κύριες συνιστώσες το σύνολο σχεδόν της πληροφορίας. Στη συνέχεια της εργασίας έγινε προσπάθεια ανίχνευσης των εικονοστοιχείων-καθαρών στόχων με τον αλγόριθμο Pixel Purity Index και τη συλλογή σημείων στις άκρες δισδιάστατων ιστογραμμάτων, με δεδομένα εισαγωγής τις Κύριες Συνιστώσες του MNF. Για τον υπολογισμό των ποσοστών αφθονίας του κάθε καθαρού στόχου εφαρμόστηκαν οι αλγόριθμοι Matched Filter και Linear Mixing Model με δεδομένα εισαγωγής τα προϊόντα του MNF, PCA και 9 λόγους καναλιών. Ο αλγόριθμος Matched Filter απέφερε τα καλύτερα αποτελέσματα για όλες σχεδόν τις αστικές κατηγορίες, εκτός αυτών που σημειώθηκαν εντός σκιασμένων περιοχών. Καλύτερα δεδομένα εισαγωγής στον αλγόριθμο Matched Filter θεωρήθηκαν οι λόγοι καναλιών. Για την ταξινόμηση των εικονοστοιχείων της εικόνας δοκιμάστηκαν όλοι σχεδόν οι διατιθέμενοι αλγόριθμοι του ENVI. Τα πιο αξιόλογα αποτελέσματα αφορούσαν στις μεθόδους του Maximum Likelihood, Minimum Distance, Mahalanobis Distance και SAM, με δεδομένα εισαγωγής τα προϊόντα των PCA, MNF και λόγους καναλιών. Η διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα του Matched Filter τα οποία βασίζονται σε λόγους καναλιών διαχωρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις αστικές κατηγορίες οδήγησε στην εισαγωγή τους ως δεδομένα στους αλγορίθμους ταξινόμησης. Αν και η διαδικασία αυτή ήταν ασυνήθιστη, απέφερε τα καλύτερα αποτελέσματα, ειδικά με τη χρήση των Maximum Likelihood και Minimum Distance. Η μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση απέδωσε μόνο με χρήση του αλγόριθμου ISODATA που κατάφερε να διαχωρίσει σωστά τις κύριες αστικές μονάδες. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε μέσω του πίνακα σύγχυσης με χρήση νέων Περιοχών Ελέγχου. Μέσω των δεικτών αξιολόγησης, όπως των ποσοστών σφαλμάτων παράλειψης και συμπερίληψης, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις των αποτελεσμάτων στην περίπτωση συμμετοχής των φωτισμένων στόχων και των υπό σκιά και στην περίπτωση μη συμμετοχής των σκιασμένων στόχων κατόπιν αφαίρεσης από την εικόνα όλων των τμημάτων της που παρουσίαζαν σκιασμένες περιοχές. Η αποκοπή των σκιασμένων περιοχών και στόχων επέφερε βελτιώσεις στη συνολική ακρίβεια των ταξινομήσεων. Στην περίπτωση που συμμετείχαν στόχοι υπό σκιά, μόνο η κατηγορία του ‘‘σκιασμένου γρασιδιού’’ ανιχνεύθηκε και ταξινομήθηκε σωστά, ενώ για όλες τις υπόλοιπες σκιασμένες αστικές κατηγορίες που ανιχνεύθηκαν δεν εξήχθη κάποιο αξιόλογο αποτέλεσμα. Σε όλες τις ταξινομήσεις του αστικού χώρου, είτε με τη συμμετοχή των σκιασμένων καθαρών στόχων, ή χωρίς αυτή, το κυριότερο πρόβλημα αφορούσε στη σύγχυση μεταξύ οροφών κτιρίων και οδοστρώματος, στα οποία η βασική συνιστώσα είναι κοινή. Παρόλ’ αυτά, η προτεινόμενη μεθοδολογία με την εισαγωγή των προϊόντων του Matched Filter που προέκυψαν από 9 λόγους καναλιών ως δεδομένα στον αλγόριθμο Maximum Likelihood για την ταξινόμηση μόνο αστικών φωτισμένων περιοχών, έδωσε ακρίβεια 84.5173% στο σύνολο της εικόνας. This study investigates efforts towards establishing Hyperspectral Analysis approaches for use in urban environments. The principal objective was to investigate Hyperspectral mapping procedures for urban areas by evaluating and demonstrating existing methods and conclude in the ways Hyperspectral data should be managed. The study area was the city of Halkis with Hyperspectral data acquired by the sensor CASI 550 with 3m spatial resolution and 96 bands ranging from 422.6-964.4nm. The original image was split in three samples for better processing. For all the applications being conducted in the study the software ENVI 4.4 was the one that exclusively used. Because of the complexity of urban areas, Image Enhancement, Band Ratios, Color Composites and Color Transforms played an important role not only in localizing the spectral classes but also in examining how these are mixed or discriminated. The results of that was the good collection of Regions of Interest that were critical for spectral classification and unmixing. The high dimensionality of the data was a primary concern and confronted with the transformations of Principal Component Analysis and Minimum Noise Fraction, which succeeded in collecting the majority of the image variance in the first few components. The attempt of target detection was carried out by applying the algorithm Pixel Purity Index and by collecting endmembers in the corners of 2-D Scatterplots with input data the principal components of MNF. For the calculation of the percentages of abundances for every target, Matched Filter and Linear Mixing Model were used, with input data the products of PCA, MNF and 9 Band Ratios. Matched Filter showed the best results and the Band Ratios were regarded as the best input data. Concerning the classification algorithms Maximum Likelihood and Minimum Distance showed the best results when the input data were Band Ratios and the products of Matched Filter, which succeeded to perform great discrimination between all the reference spectral classes. Additionally, we also present results came from Mahalanobis Distance and SAM. Unsupervised classification performed well with the ISODATA classifier, which categorized the main urban classes. The evaluation carried out through the Confusion Matrix with the use of test samples, procedure that can’t be thought as the most reliable, but inevitable, since the absence of Ground Truth Data. Finally, the study ends with the comparison between classification algorithms and different combinations of input data, through the percentages of commission and omission. We also check the differences in overall accuracy when shadowed areas of the image are calculated and when they are excluded with the use of a mask. In the last case we observed improvements in overall accuracy of the classification, since only the class of ‘‘shadowed grass’’ was successfully identified and mapped. Unfortunately, none of the rest shadowed classes had exploitable information content. At all classifications took part the main problem was the confusion between roofs and asphalt. Besides that, the suggested methology of inserting the products of Matched Filter produced by Band Ratios as input data in Maximum Likelihood classification succeeded an overall accuracy of 84.5173%. Αθανάσιος Β. Θέμελης 145 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
60 Research products
 • Authors: Alatzas, Evangelos P.;

  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι: «Η Μελέτη Εξέλιξης του Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος και των Χρήσεων Γης στην Πόλη της Μυτιλήνης». Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο την κατανόηση της αλλαγής των χρήσεων γης σύμφωνα με το σημερινό καθεστώς ιδιοκτησίας και πολεοδομικής οργάνωσης και πως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ανταλλαγή πληθυσμών και την έντονη αστικοποίηση της πόλης. Η αλλαγή των χρήσεων γης αποτυπώθηκε με την χρήση και επεξεργασία χαρτογραφικού υποβάθρου σε διάφορες χρονικές περιόδους, στην προκειμένη περίπτωση από το 1890, 1955, 1984 και 2007. Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Εισαγωγικά Στοιχεία» δίνονται ορισμοί της χρήσης και κάλυψης γης καθώς και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το χαρτογραφικό υλικό και τα μέσα μελέτης της εξέλιξης του τοπίου (G.I.S.). Τέλος παρατίθενται οι σκοποί της έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Περιοχή Μελέτης» γίνεται αναφορά σε γενικά στοιχεία για το νησί της Λέσβου (γεωγραφικά, γεωμορφολογικά και γεωλογικά), ιστορικά γεγονότα και δημογραφικά στοιχεία από το 1840-1912. Επίσης γίνεται αναφορά στο σύγχρονο πολεοδομικό καθεστώς. Ξεκινώντας από το 1839 στο 3ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πορεία αστικοποίησης της πόλης και με τις επακόλουθες οικονομικές συνέπειες, το εμπορικό και μεταναστευτικό κύμα της πόλης καθώς και την κοινωνική διαστρωμάτωση των κατοίκων. Ακολούθως γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα ανταλλάξιμα μουσουλμανικά κτήματα. Συγκεκριμένα στη συνθήκη της Λωζάννης και στην απόφαση για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, στη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής και τις αρμοδιότητές της, στη διαχείριση των Ανταλλάξιμων Κτημάτων, στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας στη διαχείριση της ανταλλάξιμης περιουσίας και τέλος στο σύγχρονο νομικό καθεστώς για τα ανταλλάξιμα. Στο τέλος του 3ου κεφαλαίου γίνεται αναφορά σε σύγχρονα κτίρια τα οποία έχουν αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς και από οθωμανικά μουσουλμανικά κτίρια μετατέθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο. Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορία της πολεοδομίας της Πόλης της Μυτιλήνης, το ιστορικό εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και γίνεται αναφορά και σύγκριση των ΓΠΣ Μυτιλήνης του 1984 και 2007. Το 5ο κεφάλαιο αφορά το πρακτικό μέρος της εργασίας με τη συλλογή των δεδομένων και την ψηφιακή επεξεργασία με τη χρήση του λογισμικού GIS. Γίνεται αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη του βόρειου και νότιου λιμανιού της πόλης της Μυτιλήνης, στη διαχρονική εξέλιξη της πόλης της Μυτιλήνης χρησιμοποιώντας τους χάρτες από το 1890 μέχρι σήμερα. Τέλος γίνεται συνδυασμός του χαρτογραφικού υποβάθρου και σχολιασμός όλων των αλλαγών στην πόλη της Μυτιλήνης. Τέλος στο 6ο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση των δεδομένων και την εμβάθυνση στις πληροφορίες των θεματικών χαρτών. Λαμβάνεται υπόψη ότι τα δεδομένα ολόκληρης της εργασίας καθώς οι αναφορές και τα στοιχεία των χαρτών απέχουν χρονικά πάνω από εκατό χρόνια. The purpose of this thesis is: "The Study of Evolution of ownership and land use in the city of Mytilene." This work aims to understand the change of land use under the current ownership and urban development and how it was formed after the population exchange and the intense urbanization of the city. Changing land uses reflected in the use and cartographic processing at various times, in this case from 1890, 1955, 1984 and 2007. The first chapter entitled "Introductory Information" given definitions of use and land cover and the manner in which the cartographic material used and its study of the evolution of the landscape (GIS). Finally, given the aims of the study. In the second chapter entitled "Study Area" refers to general information about the island of Lesvos (geographical, geomorphological and geological), historical events and demographic data from 1840-1912. Also refer to the modern urban system. Starting from 1839 the third chapter refers to the process of urbanization of the city and the subsequent economic consequences, trade and migration flows of the city and the social stratification of the population. Then dealt with separately in exchangeable Muslim lands. Specifically in the Treaty of Lausanne and the decision on compulsory population exchange between Greece and Turkey, the Joint Committee Exchange and responsibilities in the management of Exchangeable estate, the responsibilities of the Ministry of Agriculture to manage the property and exchangeable end in the modern legal regime for interchangeable. At the end of the third chapter refers to modern buildings that have changed ownership and Muslim Ottoman buildings were transferred to the Greek State. In the fourth chapter presents the history of urban planning of the city of Mytilene, the historical evolution of the institutional framework of urban plans and general reference and comparison of GIS Mytilene in 1984 and 2007. The fifth chapter deals with the practical work with the collection of data and digitally processed using the software GIS. Refer to the evolution of the northern and southern port city of Mytilene, the evolution of Mytilene using maps from 1890 until today. Finally the combination of cartographic commentary and all changes in the city of Mytilene. Finally the sixth chapter presents the conclusions resulting from the comparison of data and information to deepen the thematic maps. Take into account that the data of the whole work, references and details of maps separated by over one hundred years. Ευάγγελος Π. Αλατζάς 196 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Flessa, Thaleia G.;

  Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται η μοντελοποίηση, ο έλεγχος και ο προγραμματισμός ενός ρομπότ επίπεδου διαστημικού εξομοιωτή. Αναλυτικότερα: (α) αναλύονται οι δυναμικές εξισώσεις κίνησης του ρομπότ, (β) αναπτύσσεται ο αλγόριθμος ελέγχου βασισμένος στο μοντέλο του ρομπότ, (γ) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης διαφόρων κινήσεων σε περιβάλλον MATLAB/Simulink, (δ) υλοποιούνται βασικές εφαρμογές για το λογισμικό του ρομπότ σε γλώσσα C και τέλος (ε) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από πειράματα με το ρομπότ στον εξομοιωτή. Ο σκοπός του διαστημικού εξομοιωτή είναι η αναλυτική και πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς ενός ρομπότ σε συνθήκες οι οποίες εξομοιώνουν έλλειψη βαρύτητας στο επίπεδο, σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον. Ο εξομοιωτής αποτελείται από ένα ρομπότ (μάζας περίπου 15 kg) και την τράπεζα γρανίτη (τραχύτητα μικρότερη από 5μm). Το ρομπότ αιωρείται πάνω στην τράπεζα σε ένα λεπτό στρώμα αερίου CO2, χρησιμοποιώντας τρία αεροέδρανα. Με αυτόν τον τρόπο, εξομοιώνεται επίπεδη κίνηση σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Το ρομπότ έχει πλήρη υπολογιστική και ενεργειακή αυτονομία καθώς και πλήρη αυτονομία κινήσεων. Επίσης, είναι μικρής μάζας και διαθέτει υποσυστήματα αντίστοιχα με αυτά των πραγματικών διαστημικών συστημάτων. Οι επενεργητές του ρομπότ είναι: τρία ζεύγη προωθητήρων (αέριο: CO2), ένας σφόνδυλος αντίδρασης και δύο βραχίονες με δύο περιστροφικές αρθρώσεις ο καθένας. Επάνω στο ρομπότ βρίσκεται μία φιάλη με CO2, η οποία τροφοδοτεί τα αεροέδρανα και τους προωθητήρες. Το κίνητρο για την ανάπτυξη ενός διαστημικού εξομοιωτή είναι η συνεχώς αυξανόμενη σπουδαιότητα των αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων στο διάστημα σε περιπτώσεις όπως: κατασκευή, συντήρηση, επίβλεψη/επιθεώρηση, προσέγγιση και πρόσδεση σε άλλες κατασκευές καθώς και διαστημική εξερεύνηση. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός αυτόνομου ρομποτικού συστήματος είναι χρονοβόρα, παρουσιάζει πληθώρα τεχνικών δυσκολιών, και έχει υψηλό κόστος κατασκευής. Για κάθε ρομποτικό σύστημα πρέπει πρώτα να επαληθευτεί αναλυτικά και πειραματικά η σωστή λειτουργία του. Ο επίπεδος διαστημικός εξομοιωτής παρέχει τη δυνατότητα πειραματισμού και επαλήθευσης δυναμικών μοντέλων, αλγορίθμων ελέγχου και μεθόδων σχεδιασμού τροχιάς, προσέγγισης, σύνδεσης και σύλληψης αντικειμένων με τελικό σκοπό την επιτυχημένη ανάπτυξη αυτόνομων διαστημικών ρομποτικών συστημάτων. Η πρωτοτυπία του εξομοιωτή έγκειται στο ότι το ρομπότ είναι μικρής μάζας, πλήρως αυτόνομο και με υποσυστήματα ανάλογα με αυτά ενός πραγματικού ρομποτικού συστήματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με την εξομοίωση επίπεδης κίνησης σε έλλειψη βαρύτητας, καθιστούν τον εξομοιωτή πολύ ρεαλιστικό. The present study is the authoress' Diploma Thesis for the fulfilment of the requirements at the School of Mechanical Engineering, National Technical University of Athens (NTUA). In this thesis, the modelling, control, programming and simulation & experimental results of a robot for a planar space emulator are presented. In particular: a) the dynamic equations of motion for the robot are derived, b) the model-based control algorithm is developed, c) the simulation and experimental results are discussed and d) the C functions necessary for programming the robot are presented. The motivation for the development of the space emulator is that the growing importance of space robots in satellite servicing, in EVA assistance, in removing orbital debris and in space exploration requires their analytical and experimental task validation. To this end, the planar space robot emulator developed at the NTUA provides a low cost, long duration and easily reconfigurable platform for the analytical and experimental validation of different control, dynamics, and planning schemes, thus facilitating the transition from theory and analysis to application. The emulator consists of a granite table of minimum roughness (less than 5 micron) and a small robot (approximately 15 kg) supported on three air-bearings. The robot hovers over the granite table on a 10μm CO2 film and is therefore capable of horizontal frictionless motion on the table, thus allowing for 2D emulation of zero gravity in a laboratory environment. The robot is fully autonomous. Its propulsion autonomy is achieved by an on-board CO2 tank used to provide gas to the air bearings and to three couples of propulsion thrusters. The robot is also equipped with a reaction wheel to control its angular momentum. Moreover, the robot is equipped with two arms, with two joints each. Computational autonomy is achieved with a PC104 mounted on the robot and power autonomy is achieved with a set of on- board batteries. Additionally, three optical sensors at the robot’s base in conjunction with an external camera provide position and velocity feedback. The novelty of this configuration is that the robot is not only of low mass and completely self-contained but it is also composed of subsystems analogous to those of a space system, therefore making the emulator significantly more realistic. Θάλεια Γ. Φλέσσα 133 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Kandylakis, Zacharias G.;

  The recent advances in optical remote sensing technology are facilitating several precision agriculture applications regarding crop monitoring and analysis. Particularly in viticulture, the main cost effective scenario is to produce vegetation related maps, during the veraison, as an additional input for the management of the upcoming harvest. This has been regularly employed both from a research and a commercial point of view. To this end, the main objective of our study was to evaluate high spatial and spectral resolution satellite data for selective harvesting. From concurrent satellite and field campaigns multi-modal data was acquired, i.e. i) ground radiance data using a field spectrometer (GER 1500, Spectra Vista Corporation, 350-1050nm, 512 spectral bands), ii) WorldView-2 satellite data (DigitalGlobe, Inc. USA), GPS data (Trimble Spectra Epoch 25 L1/L2 RTK), orthoimages and DEM’s from KTIMATOLOGIO A.E. and other quantitative and qualitative data acquired from the collaborating wineries in the two study areas (Aigio & Atalanti, Greece). The satellite imagery had a spatial resolution of about 0.5m in the panchromatic band, and about 2m in the 8 multispectral bands which covered the range between 400nm to 1040nm. Data pre-processing included radiometric correction, atmospheric data correction (Modtran, Atcor), image fusion/pan-sharpening and orthorectification. In addition to that, ground reflectance data was calculated from the atmospherically corrected ground radiance. Also, simulated ground radiance and reflectance data, corresponding to the eight WV-2 bands, was computed and employed during the evaluation. Thus, it was made possible to evaluate the relationship between ground data ans satellite data, through correlation and linear regression models. Afterwards, spectral signatures of the several (more than 20) vine varieties were calculated for all datasets (i.e. radiometrically corrected, atmospherically corrected, fused, simulated ground, etc.). Using linear regression models, the spectral signatures computed from satellite data (WV-2) were correlated with the ones computed from the simulated ground data (GER1500). In both study areas, the correlations of radiometrically corrected and fused data sets with the simulated radiance, gave similar results( R2 values of 81-85% and p-val of 0,1-0,2% in study areaA and R2 values of 61-81% and p-val of 0,2-2% in study area B). The results of theatmospherically corrected data to reflectance data correlation were significantly better (R2 valuesof 97-99% and p-val of 1,5*10-6-0,0025% in study area A, R2 values of 90-99% and p-val of 4*10-5-0,3% in study area Β). Furthermore, a number of vegetation indices (twenty-nine as proposed in the corresponding literature) were computed based on the fused satellite data. In cases where the indices had been proposed for use with hyperspectral data, their formulations were approximated to correspond to WV2 data. The calculated indices belonged to the following five general categories: Vegetation (NDVI, OSAVI, MCARI2, MTVI2, etc.), Chlorophyll (Gitelson Chl1-2, etc. ), Carotenoids (Blackburn Car1-2, Gitelson Car1-2), Carotenoid to Chlorophyll Ratio (NPCI, SIPI, etc.), Anthocyanins (Gamon Anth, etc.). Additionally, the green LAI (Leaf Area Index) was computed through a linear relation with the NDVI. Also, the maturity index IMAD and the color intensity index CIRG were calculated through a linear relation with the Gitelson Car2 index. The above were compared with the actual decision making of the wineries both during harvesting and vinification. The qualitative and quantitative evaluation demonstrated that the final decisions made by winegrowers and winemakers were very close to the produced satellite map estimations. In particular, for the Syrah variety, in study area A, the proposed zoning and selective harvesting matched the final decisions regarding the three different qualities/products. Moreover, the estimated maturity condition (IMAD) was highly correlated with the organoleptic characteristics and the overall harvest management in both test sites/wineries. Η παρούσα εργασία αφορά στη διερεύνηση και αξιολόγηση τηλεπισκοπικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης στην απελουργία ακριβείας. Ζαχαρίας Γ. Κανδυλάκης 108 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  The Mesopotamian marshes, a unique and ecologically important wetland ecosystem, have experienced significant changes over the past five decades due to various anthropogenic interventions and natural processes. This thesis focuses on analyzing the temporal dynamics and spatial extent of the marshlands using a combination of satellite imagery and remote sensing techniques. The study utilizes a time series of satellite images spanning from 1972 to 2023, providing a comprehensive understanding of the marshes' evolution. The imagery is processed using advanced techniques, including mosaic creation, band extraction, index calculation, and land cover classification. Various indices, such as NDVI, NDWI, NDMI, and MNDWI, are employed to capture the vegetation density, water content, and moisture conditions within the marshes. The classification results reveal significant changes in the marshes' extent and composition over time. The analysis highlights the gradual decline of the marshes from the 1980s, exacerbated by the Iraq-Iran war in the 1980s and subsequent drainage projects. However, a positive trend of restoration is observed from 2014 to 2023, indicating successful conservation efforts. The findings of this study have significant implications for the management and conservation of the Mesopotamian marshes. The integration of satellite imagery, indices, and classification techniques offers a powerful tool for monitoring and assessing the ecosystem's health and identifying key areas for restoration. The study underscores the importance of preserving wetland ecosystems, as they provide essential habitats for diverse flora and fauna, support local communities, and contribute to regional biodiversity and ecological balance. Overall, this thesis contributes to the broader understanding of the Mesopotamian marshes' dynamics and provides valuable insights for policymakers, environmentalists, and researchers working towards the sustainable management and restoration of wetland ecosystems. Τα έλη της Μεσοποταμίας, ένα μοναδικό και οικολογικά σημαντικό υγροτοπικό οικοσύστημα, έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές τις τελευταίες πέντε δεκαετίες λόγω διαφόρων ανθρωπογενών παρεμβάσεων και φυσικών διεργασιών. Η παρούσα πτυχιακή επικεντρώνεται στην ανάλυση της διαχρονικής δυναμικής και της χωρικής έκτασης των ελών χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό δορυφορικών εικόνων και τεχνικών τηλεπισκόπησης. Η μελέτη χρησιμοποιεί μια χρονοσειρά δορυφορικών εικόνων που καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1972 έως το 2023, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση της εξέλιξης των ελών. Η επεξεργασία των εικόνων γίνεται με τη χρήση προηγμένων τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μωσαϊκού, της εξαγωγής ζωνών, του υπολογισμού δεικτών και της ταξινόμησης της κάλυψης γης. Χρησιμοποιούνται τέσσερις δείκτες, ο NDVI, ο NDWI, ο NDMI και ο MNDWI, για να αποτυπωθούν η πυκνότητα της βλάστησης, η περιεκτικότητα σε νερό και οι συνθήκες υγρασίας εντός των ελών. Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης αποκαλύπτουν σημαντικές αλλαγές στην έκταση και τη σύνθεση των ελών με την πάροδο του χρόνου. Η ανάλυση αναδεικνύει τη σταδιακή μείωση των ελών από τη δεκαετία του 1980, η οποία επιδεινώθηκε από τον πόλεμο Ιράκ-Ιράν τη δεκαετία του 1980 και τα επακόλουθα έργα αποξήρανσης. Ωστόσο, παρατηρείται μια θετική τάση αποκατάστασης από το 2014 έως το 2023, γεγονός που υποδηλώνει επιτυχείς προσπάθειες διατήρησης. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη διαχείριση και τη διατήρηση των ελών της Μεσοποταμίας. Η ενσωμάτωση δορυφορικών εικόνων, δεικτών και τεχνικών ταξινόμησης προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υγείας του οικοσυστήματος και τον εντοπισμό βασικών περιοχών για αποκατάσταση. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, καθώς παρέχουν βασικούς βιότοπους για ποικίλη χλωρίδα και πανίδα, στηρίζουν τις τοπικές κοινότητες και συμβάλλουν στην περιφερειακή βιοποικιλότητα και οικολογική ισορροπία. Συνοπτικά, η παρούσα πτυχιακή συμβάλλει στην ευρύτερη κατανόηση της δυναμικής των ελών της Μεσοποταμίας και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους περιβαλλοντολόγους και τους ερευνητές που εργάζονται για τη βιώσιμη διαχείριση και αποκατάσταση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Completed

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ktisis
  2023
  Data sources: Ktisis
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Ktisis
   2023
   Data sources: Ktisis
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  During the last decades, there has been an increasing number of examples of drone applications in many areas of human activity such as geoinformatics, research, rescue, defence ets. This innovation easily affected the agricultural sector. It is providing it a completely new framework and equipping it with tools that empower and enable it to face the challenges of modern reality. The purpose of this study is, through the literature review, is to present applications of UAVs adopted by Precision Agriculture. First there is a brief reference to the history of drones. Their applications which are developed in agriculture as well as in greenhouses also are referred. The study continues to present the EU policy on the quality of agricultural products and how this policy is related to Precision Agriculture. It is also negotiating restrictions arising from the use of drones’ legislation as well as challenges that farmers may face using them. Finally, reference is made to examples of countries that already intergraded UAVs. A brief reference is made to Cyprus too as literature is very poor on this subject. The last chapter deals with conclusions drawn from the literature review. The main conclusion that emerges from this paper is that the agricultural communities and in general all those involved in the field of agricultural production worldwide, in their effort for modernization include tools and ICT technologies that strengthen decisionmaking processes for the benefit of their businesses. Drones seem to be gaining a very important place as tools in what we call precision agriculture despite all the limitations and challenges that exist. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε πρωτοφανής αύξηση των εφαρμογών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ), σε διάφορους τομείς όπως η γεωπληροφορική, έρευνα και διάσωση, άμυνα κλπ. Αυτή η καινοτομία ήταν φυσικό να εισβάλει και στον τομέα της γεωργίας δίνοντας της ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο με εργαλεία που την ενδυναμώνουν και της δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να παρουσιάσει εφαρμογές των ΜΕΑ που υιοθετούνται από την Γεωργία Ακριβείας. Γίνεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των ΜΕΑ (drones) και αναπτύσσονται στην συνέχεια οι εφαρμογές τους στην Γεωργία καθώς και στα Θερμοκήπια. Παρουσιάζεται επίσης η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και πώς αυτή η πολιτική σχετίζεται με την Γεωργία Ακριβείας. Ακολούθως διαπραγματεύεται περιορισμούς που προκύπτουν από την νομοθεσία χρήσης των ΜΕΑ καθώς και προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην χρήση των ΜΕΑ. Τέλος γίνεται αναφορά σε παραδείγματα χωρών που έχουν ήδη εντάξει τα ΜΕΑ και σύντομη αναφορά και στην Κύπρο. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά σε συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το κυριότερο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την εργασία είναι ότι οι γεωργικές κοινότητες και γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως, στην προσπάθειά τους για εκσυγχρονισμό εντάσσουν στην φαρέτρα τους εργαλεία και τεχνολογίες οι οποίες ενδυναμώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προς όφελος των επιχειρήσεών τους. Τα ΜΕΑ, διαθέτουν τέτοιες εφαρμογές και φαίνεται να κερδίζουν μια πολύ σημαντική θέση ως εργαλεία σε αυτό που ονομάζουμε Γεωργίας Ακριβείας παρ΄ όλους τους περιορισμούς και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Completed

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ktisis
  2021
  Data sources: Ktisis
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Ktisis
   2021
   Data sources: Ktisis
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Last decade, there is a rapid growth in the development of the technology sector, as an aftermath of seeking solutions on technical problems. The use of technology, seen through this research, also applies to the digitization of traditional embroideries. Specifically, this can be done with the use of a laser cutter machine. The importance of this new technology, lies in the fact that the information is accurately scanned, so it can be then used for storing, processing or reprinting. The purpose of this research is the digitization of traditional embroideries, using a laser cutter. Secondly, the purpose is the propulsion of Cyprus culture and the manufacture of a final dressing using digital media. In order to carry out this work, a careful observation has been made of how wearers are made and the materials are used. A survey of the woven textiles of Cyprus followed, to create some patterns that arise in particular from the Lefkaritika and Foithkiotika textiles of Cyprus. Using the illustrator program, a digital recreation of the patterns mentioned and printing in different fabrics was made in order to decide the most appropriate and durable fabric. The finding of this work has shown that replication of particular patterns is possible in felt and leatherette. Leatherette though, has been characterized as the most suitable fabric, because it can be found in many applications. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη στο τομέα της τεχνολογίας, ως επακόλουθο αναζήτησης λύσεων σε τεχνικά προβλήματα. Η χρήση της τεχνολογίας, φαίνεται μέσα από αυτή την έρευνα να έχει εφαρμογή και στην ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων. Συγκεκριμένα, είναι ένας νέος τρόπο εφαρμογής με την χρήση μηχανήματος laser cutter. Η σημαντικότητα αυτής της τεχνολογίας έγκειται στο ότι οι πληροφορίες καταγράφονται με ακρίβεια, με απώτερο σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία και ανατύπωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η ψηφιοποίηση παραδοσιακών κεντημάτων με την χρήση laser cutter. Δευτερεύοντος, σκοπός είναι η προώθηση της κυπριακής κουλτούρας, καθώς επίσης και η δημιουργία τελικής ενδυμασίας μέσω των ψηφιακών μέσων. Για τη διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας, χρειάστηκε ενδελεχής παρατήρηση στον τρόπο παρασκευής υφαντών και τη υλικά χρησιμοποιούνται. Ακολούθησε μια έρευνα για τα διάφορα υφαντά της Κύπρου για να δημιουργηθούν κάποια μοτίβα που προκύπτουν, συγκεκριμένα από τα λευκαρίτικα και φιθκιώτικα υφαντά της Κύπρου. Έπειτα, με την χρήση προγράμματος illustrator έγινε η ψηφιακή δημιουργία των πιο πάνω μοτίβων και εκτύπωση τους σε διάφορα υφάσματα για να αποφασιστεί το καταλληλότερο ύφασμα ως προς την ανθεκτικότητα τους. Τα ευρήματα αυτής της εργασίας έδειξαν ότι η ανατύπωση συγκεκριμένων μοτίβων μπορεί να γίνει σε τσόχα και δερματίνη. Η δερματίνη χαρακτηρίσθηκε όμως ως καταλληλότερο ύφασμα για το λόγο ότι μπορεί να βρεθεί σε περισσότερες εφαρμογές Completed

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ktisis
  2019
  Data sources: Ktisis
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Ktisisarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Ktisis
   2019
   Data sources: Ktisis
 • Authors: Petrocheilos, Panagiotis V.;

  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η χωροθέτηση, ο βέλτιστος σχεδιασμός και η λειτουργία ενός υβριδικού σταθμού αποτελούμενου από αιολικό σταθμό με σύστημα αντλησιοταμίευσης στο αυτόνομο, μη-διασυνδεδεμένο με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο σύμπλεγμα της περιοχής Κω. Ο βέλτιστος σχεδιασμός οδηγεί στη βελτιστοποίηση κόστους μιας τέτοιας επένδυσης η οποία μπορεί να είναι ταυτόχρονα “ελκυστική” αλλά και να προσφέρει μια πιο καθαρή και αυτόνομη ενεργειακή παραγωγή, ελαχιστοποιώντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Η ελαχιστοποίηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας προς κατανάλωση μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες των νησιών. Η παρούσα διπλωματική βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα αιολικού δυναμικού από ανεμολογικό ιστό εγκατεστημένο στην περιοχή μελέτης, πραγματικά δεδομένα χροσειράς φορτίου κατανάλωσης, καθώς και ενεργειακής παραγωγής από εγκατεστημένα έργα ΑΠΕ του αυτόνομου μη-διασυνδεμένου συμπλέγματος της περιοχής Κω. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ο οποίος έχει στηριχθεί σε πραγματικά δεδομένα είναι αυτός της ψηφιοποιημένης ορογραφίας της περιοχής μελέτης. Η ψηφιοποιημένη ορογραφία ή ψηφιοποιημένο τεραίν χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της εκτιμώμενης ενεργειακής παραγωγής του αιολικού σταθμού με τη χρήση και του εμπορικού προγράμματος Wasp της Risoe σε περιοχές διαφορετικές της θέσης του ιστού. Eπίσης η ψηφιοποιημένη ορογραφία ήταν ουσιαστική στην εξεύρεση κατάλληλων τοποθεσιών λιμνοδεξαμενής για την αποθήκευση και χρήση της υδραυλικής ενέργειας σε περιόδους μη αιολικής παραγωγής, καθώς και σε περιόδους χαμηλής ζήτησης φορτίου από τους καταναλωτές του συμπλέγματος. Η ψηφιοποιημένη ορογραφία επίσης προέκυψε από τη συστηματική χρήση και ανάλυση ψηφιακών μοντέλων εδάφους (dem) με τη χρήση του εμπορικού προγράμματος ARCGIS. Ουσιαστική για τα αποτελέσματα διαστασιολόγησης και βελτιστοποίησης είναι τέλος και η χρήση του προγράμματος HYPSOS του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών Μηχανών. Το HYPSOS είναι πρόγραμμα σχεδιασμένο σε γλώσσα προγραμματισμού Fortran το οποίο κάνοντας χρήση των πραγματικών δεδομένων δικτύων μπορεί να εξάγει πληθώρα ενεργειακών αλλά και οικονομικών αποτελεσμάτων, καθιστώντας έτσι δυνατή την εύρεση βέλτιστου σχεδιασμού και λειτουργίας ενός υβριδικού σταθμού στα μη-διασυνδεδεμένα αυτόνομα δίκτυα. Τα αποτελέσματα δείχνουν από πλευράς μεθοδολογίας μια γρήγορη, εύκολη, οικονομική και ακριβής διαδικασία χωροθέτησης, διαστασιολόγησης και βελτιστοποίησης του συστήματος ενός ΥΒΣ, ενώ από πλευράς μελέτης δείχνουν την ύπαρξης μιας βέλτιστης λύσης η οποία να είναι ικανή να προσελκύσει το ενδιαφέρον επένδυσης χωρίς αυτό να σημαίνει υψηλό κόστος από τη πλευρά του καταναλωτή του μη-διασυνδεδεμένου συμπλέγματος. The present diploma thesis is the “micro-sitting” and the optimization in design and operation of an energy production hybrid power plant consisting of a windhydro station in the non-interconnected to the mainland grid cluster region of Kos. Optimizing energy penetration leads to optimizing cost of such an investment, which can be both "attractive" and also provide a clearer and autonomous energy production by minimizing the use of fossil fuels. Minimizing the use of fossil fuels for energy production can offer significant benefits to local communities of the noninterconnected islands. This thesis is based on real data from meteorological mast installed in the study area, load consumption and energy production time series data from res units installed in the non-interconnected cluster region of Kos. Another important factor which is based on real data is that of the digitized orography of the study area. The digital orography or the digitized terrain model is used to analyze the estimated energy production of the wind farm by using the commercial program “Wasp” from Risoe in sites other than the site of the installed met mast. Also digitized orography was essential for determining suitable locations for reservoir storage and use of hydraulic power during periods of non-wind production and in periods of low load demand by consumers in the cluster. Finally essential for the dimensioning and optimization was the use of the software “HYPSOS” . HYPSOS was created and developed from the Laboratory of Hydraulic Turbo machines with Fortran programming language. HYPSOS uses real data from an electric grid and is capable of extracting economic and energy results, that are necessary for the optimal design and integration of a hybrid power plant in non-interconnected autonomous electrical networks. The results show in terms of methodology a fast, easy, economic and precise procedure for siting, sizing and system optimization of a Hybrid Power Plant, whereas in terms of study the results show the existence of an optimal solution that is able to create an investment without being expensive for the consumer of the noninterconnected electrical grid. Παναγιώτης Β. Πετρόχειλος 206 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Andreou Charoula T.;

  Η Υπερφασµατική Τηλεπισκόπηση συντελεί στην αναγνώριση επιφανειών διαφορετικής σύστασης υλικών λόγω της υψηλής φασµατικής διακριτικής ικανότητας την οποία παρέχει, χωρίζοντας το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα σε εκατοντάδες στενές, παρακείµενες φασµατικές ζώνες. Αξιοποιώντας αυτήν την ιδιότητα, η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των περιορισµών της Υπερφασµατικής Τηλεπισκόπησης στην ανίχνευση ποιοτικών χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος, και ειδικότερα της ασφάλτου. Απώτερος στόχος της έρευνας αυτής είναι η ανάπτυξη µιας αξιόπιστης µεθοδολογίας για την απόκτηση στοιχείων σχετικών µε την ποιότητα του οδικού δικτύου, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο προγραµµατισµός συντήρησης ή ανακατασκευής του. Αρχικά, σε θεωρητικό επίπεδο, πραγµατοποιήθηκε εκτενής ανάλυση των κυριότερων µεθόδων επεξεργασίας και τεχνικών της Υπερφασµατικής Τηλεπισκόπησης ούτως ώστε να γίνει η επιλογή της καταλληλότερης τηλεπισκοπικής µεθόδου και τεχνικής η οποία θα διασφαλίζει τα πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα και τα εγκυρότερα κατά το δυνατόν πορίσµατα. Επιπροσθέτως, πριν από την επιλογή, θεωρήθηκε ότι θα ήταν χρήσιµο να προηγηθεί µία έρευνα για την καταγραφή των υπερφασµατικών τηλεπισκοπικών µεθόδων και τεχνικών που έχουν χρησιµοποιηθεί σε προγενέστερες εργασίες οι οποίες αφορούν στη µελέτη του οδοστρώµατος. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση θα διευκόλυνε αυτήν την ερευνητική προσπάθεια αφού θα µπορούσε να λειτουργήσει ως µία αφετηρία στη διαδικασία πειραµατισµού µε διάφορες µεθόδους και τεχνικές Υπερφασµατικής Τηλεπισκόπησης. Σε πρακτικό επίπεδο, τον Μάιο του 2008 πραγµατοποιήθηκαν λήψεις υπερφασµατικών απεικονίσεων µε τον αισθητήρα CASI 550 στην περιοχή του Χαλανδρίου, οι οποίες συνδυαστήκαν µε µετρήσεις µε ραδιόµετρο χειρός GER1500 στο πεδίο. Οι µετρήσεις µε το ραδιόµετρο συνέβαλαν στην παρατήρηση των φασµατικών ανακλαστικοτήτων των υπό µελέτη αντικειµένων, στη δηµιουργία βιβλιοθήκης φασµατικών υπογραφών και έπειτα από την εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων, στην επιλογή των καταλληλότερων καναλιών στα οποία πραγµατοποιήθηκε η επεξεργασία των υπερφασµατικών απεικονίσεων. Όσον αφορά στις υπερφασµατικές απεικονίσεις, η επεξεργασία τους υλοποιήθηκε µε τη βοήθεια του λογισµικού ENVI 4.4. Σε πρώτο στάδιο έγινε µία προεπεξεργασία στην οποία περιλαµβάνεται η γεωµετρική διόρθωση και εφαρµόστηκαν οι µέθοδοι ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (PCA) και ελαχιστοποίησης του θορύβου (MNF), οι οποίες συντελούν στη µείωση της διάστασης του υπερφασµατικού χώρου. Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι µετασχηµατισµοί χρωµάτων, η εφαρµογή του αλγορίθµου ανίχνευσης στόχων Mixture-Tuned Matched Filtering (MTMF), η εφαρµογή των µη επιβλεπόµενων ταξινοµήσεων IsoData και k-means, η εφαρµογή της επιβλεπόµενης ταξινόµησης Spectral Angle Mapper (SAM) και τέλος, εφαρµόστηκαν τα χωρικά φίλτρα Sobel, Sharpen και η µέθοδος υφής (µέθοδος των Πινάκων Χωρικής Συσχέτισης του τόνου του Γκρίζου) για την ανίχνευση ρωγµών. Συµπεράσµατα της έρευνας αυτής είναι πως η Υπερφασµατική Τηλεπισκόπηση έχει δυνατότητες στον προσδιορισµό της ποιότητας της ασφάλτου και είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική στην αναγνώριση οδοστρωµάτων νέας καθώς και παλιάς καλής ποιότητας ασφάλτου. Hyperspectral remote sensing contributes in the recognition of surfaces of different constitution of materials because of the high spectral resolution which provides, as the electromagnetic spectrum is partitioned into hundreds of narrow, adjacent spectral bands. Taking advantage of this attribute, this particular study aims at examining the potential and restrictions of the Hyperspectral remote sensing in order to map asphalt road surface conditions. Consequently, Hyperspectral remote sensing may offer more up-to-date and economical methods to improve common practice transportation network observations. Initially, the main methods and techniques of Hyperspectral remote sensing processing data are represented extensively with the intention of selecting the most appropriate ones which provide the most satisfactory results as well as the most valid conclusions. In addition, prior to selection, it was deemed useful to analyze previous studies which are related to mapping the condition of road network and record the methods and techniques of Hyperspectral remote sensing which have been used. Such an approach would facilitate this inquiring attempt, since it could function as a starting point to the process of experimentation with different methods and techniques of Hyperspectral remote sensing. In practical level, the hyperspectral remote sensing data was acquired from CASI 550 sensor on May, 2008 at the urban area of Chalandri, (suburb of Athens). Concurrently, ground spectra acquisition campaign was conducted in the study area and radiometric data were acquired with GER1500 spectrometer. Field spectrometer data were used to provide high quality spectral measurements, to develop a spectral library and to minimize the dimension of the hyperspectral space after applying suitable methods. The software which was utilised for the processing of hyperspectral remote sensing data is ENVI 4.4. At first, remotely sensed data were pre-processed, through geometric corrections. Then Principal Components Analysis (PCA) and Minimum Noise Fraction (MNF) were implemented in order to minimize the dimension of the hyperspectral space. Subsequently, the following methods and techniques were implemented: color transformations, Mixture-Tuned Matched Filtering (MTMF), unsupervised classifications IsoData and k-means, supervised classification Spectral Angle Mapper (SAM) and finally, Sobel Edge filter, Sharpen filter and Gray Level Co–Occurrence Matrix operator were applied in order to detect cracks. The general ascertainment of this study is that Hyperspectral remote sensing has some potential in mapping asphalt road surface conditions and is particularly effective in the recognition of new asphalt and old asphalt in good condition. Χαρούλα Θ. Ανδρέου 141 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Kontos, Spyridon K.;

  Λόγοι καναλιών πολυφασματικών εικόνων τηλεπισκόπησης και θεματικές εφαρμογές τους στον Ελλαδικό χώρο. Ανάπτυξη σε περιβάλλον wiki Σπυρίδων Κ. Κοντός 160 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Themelis, Athanasios v.;

  Η Διπλωματική Εργασία αφορά στην επεξεργασία Υπερφασματικών δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στις διάφορες διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ανάλυση του μεγάλου όγκου δεδομένων, αλλά και για τους βέλτιστους τρόπους ταυτοποίησης και κατηγοριοποίησης αντικειμένων εντός αστικής περιοχής. Περιοχή μελέτης αποτέλεσε η πόλη της Χαλκίδας με υπερφασματικά δεδομένα που αποκτήθηκαν από τον αισθητήρα CASI 550, με 96 κανάλια από τα 422.6-964.4nm, μέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος 2χ2m και χωρική ανάλυση στα 3m. Οι επεξεργασίες υλοποιήθηκαν αρχικά σε τρία αντιπροσωπευτικά δείγματα της εικόνας για λόγους ταχύτητας, ενώ όλες οι διαδικασίες εκτελέσθηκαν με το λογισμικό ENVI 4.4 της εταιρείας ESRI. Λόγω της πολυπλοκότητας του αστικού περιβάλλοντος οι αρχικές επεξεργασίες στα δεδομένα, όπως η δημιουργία λόγων καναλιών, τα έγχρωμα σύνθετα και οι χρωματικοί μετασχηματισμοί, είχαν ιδιαίτερη σημασία και ρόλο, όχι μόνο για τον εντοπισμό των κατηγοριών αλλά και για το πώς αυτές διαχωρίζονται ή συγχέονται. Κύρια αιτία για τα παραπάνω ήταν η απαίτηση καλής καταγραφής των Περιοχών Εκπαίδευσης, που συμμετείχαν έπειτα στις διαδικασίες τις ανίχνευσης εικονοστοιχείων-στόχων και της ταξινόμησης. Ο μεγάλος όγκος των δεδομένων προϋπόθετε όμως τη μείωση της διάστασης του υπερφασματικού χώρου με ταυτόχρονη αποκοπή του θορύβου και εξαγωγή της σημαντικής πληροφορίας. Αυτό επιτελέσθηκε με τους μετασχηματισμούς των Principal Component Analysis και Minimum Noise Fraction, που κατάφεραν να τοποθετήσουν σε λίγες κύριες συνιστώσες το σύνολο σχεδόν της πληροφορίας. Στη συνέχεια της εργασίας έγινε προσπάθεια ανίχνευσης των εικονοστοιχείων-καθαρών στόχων με τον αλγόριθμο Pixel Purity Index και τη συλλογή σημείων στις άκρες δισδιάστατων ιστογραμμάτων, με δεδομένα εισαγωγής τις Κύριες Συνιστώσες του MNF. Για τον υπολογισμό των ποσοστών αφθονίας του κάθε καθαρού στόχου εφαρμόστηκαν οι αλγόριθμοι Matched Filter και Linear Mixing Model με δεδομένα εισαγωγής τα προϊόντα του MNF, PCA και 9 λόγους καναλιών. Ο αλγόριθμος Matched Filter απέφερε τα καλύτερα αποτελέσματα για όλες σχεδόν τις αστικές κατηγορίες, εκτός αυτών που σημειώθηκαν εντός σκιασμένων περιοχών. Καλύτερα δεδομένα εισαγωγής στον αλγόριθμο Matched Filter θεωρήθηκαν οι λόγοι καναλιών. Για την ταξινόμηση των εικονοστοιχείων της εικόνας δοκιμάστηκαν όλοι σχεδόν οι διατιθέμενοι αλγόριθμοι του ENVI. Τα πιο αξιόλογα αποτελέσματα αφορούσαν στις μεθόδους του Maximum Likelihood, Minimum Distance, Mahalanobis Distance και SAM, με δεδομένα εισαγωγής τα προϊόντα των PCA, MNF και λόγους καναλιών. Η διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα του Matched Filter τα οποία βασίζονται σε λόγους καναλιών διαχωρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις αστικές κατηγορίες οδήγησε στην εισαγωγή τους ως δεδομένα στους αλγορίθμους ταξινόμησης. Αν και η διαδικασία αυτή ήταν ασυνήθιστη, απέφερε τα καλύτερα αποτελέσματα, ειδικά με τη χρήση των Maximum Likelihood και Minimum Distance. Η μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση απέδωσε μόνο με χρήση του αλγόριθμου ISODATA που κατάφερε να διαχωρίσει σωστά τις κύριες αστικές μονάδες. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε μέσω του πίνακα σύγχυσης με χρήση νέων Περιοχών Ελέγχου. Μέσω των δεικτών αξιολόγησης, όπως των ποσοστών σφαλμάτων παράλειψης και συμπερίληψης, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις των αποτελεσμάτων στην περίπτωση συμμετοχής των φωτισμένων στόχων και των υπό σκιά και στην περίπτωση μη συμμετοχής των σκιασμένων στόχων κατόπιν αφαίρεσης από την εικόνα όλων των τμημάτων της που παρουσίαζαν σκιασμένες περιοχές. Η αποκοπή των σκιασμένων περιοχών και στόχων επέφερε βελτιώσεις στη συνολική ακρίβεια των ταξινομήσεων. Στην περίπτωση που συμμετείχαν στόχοι υπό σκιά, μόνο η κατηγορία του ‘‘σκιασμένου γρασιδιού’’ ανιχνεύθηκε και ταξινομήθηκε σωστά, ενώ για όλες τις υπόλοιπες σκιασμένες αστικές κατηγορίες που ανιχνεύθηκαν δεν εξήχθη κάποιο αξιόλογο αποτέλεσμα. Σε όλες τις ταξινομήσεις του αστικού χώρου, είτε με τη συμμετοχή των σκιασμένων καθαρών στόχων, ή χωρίς αυτή, το κυριότερο πρόβλημα αφορούσε στη σύγχυση μεταξύ οροφών κτιρίων και οδοστρώματος, στα οποία η βασική συνιστώσα είναι κοινή. Παρόλ’ αυτά, η προτεινόμενη μεθοδολογία με την εισαγωγή των προϊόντων του Matched Filter που προέκυψαν από 9 λόγους καναλιών ως δεδομένα στον αλγόριθμο Maximum Likelihood για την ταξινόμηση μόνο αστικών φωτισμένων περιοχών, έδωσε ακρίβεια 84.5173% στο σύνολο της εικόνας. This study investigates efforts towards establishing Hyperspectral Analysis approaches for use in urban environments. The principal objective was to investigate Hyperspectral mapping procedures for urban areas by evaluating and demonstrating existing methods and conclude in the ways Hyperspectral data should be managed. The study area was the city of Halkis with Hyperspectral data acquired by the sensor CASI 550 with 3m spatial resolution and 96 bands ranging from 422.6-964.4nm. The original image was split in three samples for better processing. For all the applications being conducted in the study the software ENVI 4.4 was the one that exclusively used. Because of the complexity of urban areas, Image Enhancement, Band Ratios, Color Composites and Color Transforms played an important role not only in localizing the spectral classes but also in examining how these are mixed or discriminated. The results of that was the good collection of Regions of Interest that were critical for spectral classification and unmixing. The high dimensionality of the data was a primary concern and confronted with the transformations of Principal Component Analysis and Minimum Noise Fraction, which succeeded in collecting the majority of the image variance in the first few components. The attempt of target detection was carried out by applying the algorithm Pixel Purity Index and by collecting endmembers in the corners of 2-D Scatterplots with input data the principal components of MNF. For the calculation of the percentages of abundances for every target, Matched Filter and Linear Mixing Model were used, with input data the products of PCA, MNF and 9 Band Ratios. Matched Filter showed the best results and the Band Ratios were regarded as the best input data. Concerning the classification algorithms Maximum Likelihood and Minimum Distance showed the best results when the input data were Band Ratios and the products of Matched Filter, which succeeded to perform great discrimination between all the reference spectral classes. Additionally, we also present results came from Mahalanobis Distance and SAM. Unsupervised classification performed well with the ISODATA classifier, which categorized the main urban classes. The evaluation carried out through the Confusion Matrix with the use of test samples, procedure that can’t be thought as the most reliable, but inevitable, since the absence of Ground Truth Data. Finally, the study ends with the comparison between classification algorithms and different combinations of input data, through the percentages of commission and omission. We also check the differences in overall accuracy when shadowed areas of the image are calculated and when they are excluded with the use of a mask. In the last case we observed improvements in overall accuracy of the classification, since only the class of ‘‘shadowed grass’’ was successfully identified and mapped. Unfortunately, none of the rest shadowed classes had exploitable information content. At all classifications took part the main problem was the confusion between roofs and asphalt. Besides that, the suggested methology of inserting the products of Matched Filter produced by Band Ratios as input data in Maximum Likelihood classification succeeded an overall accuracy of 84.5173%. Αθανάσιος Β. Θέμελης 145 σ.

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert