Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
796 Research products

 • 2023-2023
 • Other research products
 • English
 • LUTPub

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mäkiä, Emma;

  Cancel culture is a global phenomenon that has become common in the fashion industry. The term refers to a phenomenon in which companies or individuals are being held accountable, for their actions that are considered unethical, or socially unacceptable. The phenomenon has become more common with the growth of digital platforms, which have acted as suitable platforms for individuals to gain attention to their opinions and find other like-minded people. In addition, digitalization has made it easier to gain access to information, which has caused consumers to become smarter, and demanding. This research was performed with the objective to understand if cancel culture changes consumers' attitudes or behavior toward fashion brands, and if it drives the consumer attitude-behavior gap. The objective was defined by identifying a research gap in existing studies. The research was performed as qualitative research, with inductive reasoning. Data was collected through semi-structured one-to-one interviews. The theoretical framework was built around consumer behavior and the different factors that affect it. In addition, the theory focused on the concept of consumer attitude-behavior gap and cancel culture as a phenomenon. Five voluntary consumers from Finland were interviewed in a Teams setting. The results were analyzed using thematic methods and put into a codebook. The results of the study suggest that cancel culture has a negative impact on consumers' attitudes. However, cancel culture does not directly change consumers' behavior. What defines if consumers change their behavior is if the value the company brings to them reduces. Even if consumer attitudes become negative due to cancel culture, it does not change their behavior, unless the company does not serve value anymore. The results indicate that cancel culture causes negative changes in consumer attitudes, but not enough to change their behavior. Therefore, we can conclude that cancel culture widens the consumer attitude-behavior gap. Cancel-kulttuuri on maailmanlaajuinen ilmiö, joka on yleistynyt viime vuosina maailmalla. Termi viittaa ilmiöön, jossa yritykset tai yksilöt joutuvat vastuuseen toimistaan, joita pidetään yleisesti epäeettisinä tai sosiaalisesti haitallisina. Ilmiö on yleistynyt digitaalisten alustojen kasvun myötä. Digitaaliset alustat, kuten sosiaalinen media, ovat mahdollistaneet sen, että yksilöt voivat saada huomiota mielipiteilleen ja löytää muita samanhenkisiä ihmisiä. Lisäksi digitalisaatio on helpottanut tiedonsaantia, mikä on tehnyt kuluttajista älykkäämpiä sekä vaativampia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää, muuttaako cancel-kulttuuri kuluttajien asenteita tai käyttäytymistä muotibrändejä kohtaan ja ajaako se kuluttajien asenteiden ja käyttäytymisen välistä kuilua. Idea tutkimukselle löydettiin käymällä läpi aiempia tutkimuksia, joissa tuntui olevan tutkimusaukko tämän Pro Gradun aiheelle. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa hyödynnettiin induktiivista päättelyä. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla. Teoreettinen viitekehys rakentui kuluttajakäyttäytymisen ja siihen vaikuttavien eri tekijöiden ympärille. Lisäksi teoriassa keskityttiin kuluttajan asenteiden ja käyttäytymisen välisen kuilun sekä cancel-kulttuurin taustojen ymmärtämiseen. Viittä vapaaehtoista suomalaista kuluttajaa haastateltiin Teams-sovelluksen kautta. Tulokset analysoitiin temaattisin menetelmin ja koottiin koodikirjaan. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että cancel-kulttuurilla on kielteinen vaikutus kuluttajien asenteisiin. Cancel-kulttuuri ei kuitenkaan suoraan muuta kuluttajien käyttäytymistä. Se, muuttavatko kuluttajat käyttäytymistään, määräytyy enemmänkin sen mukaan, väheneekö yrityksen kuluttajalle tuottama arvo. Vaikka siis kuluttajien asenteet muuttuisivat, ei se muuta heidän käyttäytymistään, ellei yrityksen tuottama arvo kärsi tämän seurauksena. Yhteenvetona voimme sanoa, että cancel-kulttuuri aiheuttaa kielteisiä muutoksia kuluttajien asenteissa, mutta ei tarpeeksi, jotta he muuttaisivat käyttäytymistään. Tästä syystä voimme todeta, että cancel-kulttuuri kasvattaa kuluttajien asenteiden ja käyttäytymisen välistä kuilua.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Holopainen, Timo;

  The decline of a company is not caused by one single reason, as it is often a consequence of many individual management actions and behaviours. It is possible to find similarities in turnarounds, and each turnaround case is different. This research was done to find the essential factors to implement a successful turnaround in a knowledge-intensive industry, in a case company context. The selected methodology is qualitative case study research. The case company executives were interviewed, and the collected data was analysed to identify themes and their relationships. The analysis shows that in a critical turnaround situation, the control of the execution of actions by directive management correlates with a successful turnaround. The analysis also shows that the principal executive’s cultural fit and cognitive background have high importance. As a conclusion it is possible to say that independent of the reason for the decline, the issue can always be caused by management, and thus many concepts used in turnarounds belong in the normal company operations toolkit. Yrityksen taantuminen ei johdu yhdestä ainoasta syystä, vaan se on usein seurausta monista yksittäisistä johdon toimista ja asenteista. Yritysten toipumiselle, suunnanmuutokselle (turnaround) on mahdollista löytää yhtäläisyyksiä, mutta jokainen tapaus on erilainen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää olennaisia tekijöitä onnistuneen suunnanmuutoksen toteuttamiseksi tietointensiivisellä toimialalla, ja tietyssä case yrityksessä. Valittu metodologia on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Yrityksen johtajia haastateltiin ja kerättyä dataa analysoitiin teemojen ja niiden suhteiden tunnistamiseksi. Analyysi osoittaa, että kriittisessä käännetilanteessa toimenpiteiden suorittamisen systemaattinen ohjaaminen korreloi onnistuneen toipumisen kanssa. Analyysi osoittaa myös, että johtajan kulttuurisella sopivuudella, kognitiivisella taustalla, ja kokonaisuuden kontekstin hyvällä ymmärtämisellä on suuri suunnanmuutoksen onnistumisen kannalta suuri merkitys. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että taantumisen syystä riippumatta ongelma voi aina johtua johdosta, ja näin ollen monet käännöksissä käytetyt käsitteet kuuluvat yrityksen normaalin toiminnan työkalupakkiin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kaikkonen, Tuomas;

  The objective of this thesis is to find how the change in economic environment has affected bank lending to Finnish SMEs in the 2020s. This research identifies the main economic factors to the change, their origin and how they impact small and medium-sized enterprises’ credit availability in Finland. To understand the concept of SME lending, the previous literature on SME finance and bank lending to SMEs is studied. That is followed by identifying the impact of the main economic contributors to SME lending, that are inflation, interest rates and the importance of guarantees. These factors are analysed by searching for public data and using literature to support the data and statistics. This research shows that the economic conditions have worsened during the reviewed time frame of 2020-2023. The main contributors to that change have been high inflation and increase in interest rates, which make obtaining credit more challenging to SMEs in Finland and in Europe, too. As of now, the total amount of business loans hasn’t seen a significant decrease. However, indicators like the amount of guarantees and loan base growth as well as surveys for SMEs in Finland and in Europe predict deterioration in bank credit availability in the future. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten talousympäristön muutos on vaikuttanut pankkien luotonantoon suomalaisille pk-yrityksille 2020-luvulla. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa muutoksen tärkeimmät taloudelliset ajurit, niiden tausta ja miten ne vaikuttavat pienten ja keskisuurten yritysten luottokelpoisuuteen Suomessa. Jotta pk-yritysten rahoitus ja sen erityispiirteet ymmärrettäisiin yleisellä tasolla, tehdään työn alussa kirjallisuuskatsaus pk-yritysten rahoituksesta sekä pankkirahoituksen merkityksestä pk-yrityksille. Tätä seuraa tärkeimpien taloudellisten tekijöiden tunnistaminen, jotka ovat inflaatio, korot ja takuiden merkitys pk-yritysten rahoituksessa. Näitä tekijöitä analysoidaan etsimällä julkista dataa, jota tuetaan kirjallisuudella samaisista aiheista. Tutkimus osoittaa, että talousympäristö on heikentynyt tarkastelujaksolla 2020–2023. Muutoksen tärkeimmät ajurit ovat olleet korkea inflaatio ja korkotason nousu, jotka tekevät luoton saamisesta haastavampaa sekä suomalaisille että eurooppalaisille pk-yrityksille. Tutkimuksen tekohetkellä yrityslainojen kokonaismäärä ei näytä vielä merkittävästi laskeneen. Toisaalta erilaiset indikaattorit kuten takuukanta ja uusien yritysluottojen määrä sekä pk-yritysbarometrit Suomessa ja Euroopassa ennakoivat pankkiluottojen saatavuuden heikkenevän tulevaisuudessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aleksandrov, Andrei;

  The purpose of this master’s thesis is to discuss the implementation of nuclear energy to district heating. With climate change being a challenge to the modern world, there is a goal of reducing carbon emissions. A large portion of global carbon dioxide emissions comes from district heating. Almost 90% of district heat is produced from fossil fuels globally, and the use of nuclear energy in district heating can replace the need for fossil fuels. District heating networks are generally more developed in countries with cold climate, where there is a large demand for district heating. In general, around Europe, the share of fossil fuel in district heat production is quite high. These countries can become the trailblazers for deployment of nuclear reactors for district heating purposes. There are a few possible types of nuclear reactors that can be used for district heating, mainly small modular reactors, and dedicated district heating reactors. There are constraints for nuclear district heating in regulations and legislation. The first one is the distance from densely populated areas at which nuclear reactors can be sited, which can greatly affect the nuclear district heating competitiveness. The second constraint is the licensing process which can significantly slow down the process of reactor deployment and make it more costly. The current regulations and legislation were made with large conventional nuclear reactors in mind, which leads to the possibility of their reconsideration, as small modular reactors and dedicated district heat reactors can provide the same level of safety as large reactors, while sited closer to the consumers. Nuclear energy is a good candidate for replacing fossil fuels in district heat production. Small modular reactors can be used for cogeneration of district heating and electricity. Dedicated district heating reactors can also be used, especially in countries with more uniform temperature throughout the year, as it improves the economics of heat production.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mattila, Toivo;

  Having high-quality data is important for companies that rely on data for their operations but the companies may not have the know-how to ensure the quality of their data. Models for data quality management on the organizational level exist but not on the practical, data engineering level. This thesis aims to provide a process model for practically incorporating data quality validation into a data pipeline. The thesis used the Design Science Research methodology to iteratively develop the process model. The thesis proposes a generalizable 6-stage process model that data engineers can utilize for reliably implementing continuous data quality validation into their data pipelines. The stages in the model are Environment, Data, Data Specification, Pre-Deployment, Deployment, and Post-Deployment. This enables companies to better monitor and manage the quality of their data as well as further research on the importance of data quality monitoring in the data management lifecycle and improving data quality. Korkealaatuinen data on tärkeää yrityksille, jotka hyödyntävät dataa toiminnoissaan mutta yrityksillä ei välttämättä ole osaamista taata datan laatua. Datan laadun hallitsemiseen organisaatiotasolla on olemassa valmiita malleja mutta ei käytännön datakehityksen (data engineering) tasolla. Tämä opinnäytetyö pyrkii tarjoamaan prosessimallin siihen, miten datan laadun vahvistaminen käytännössä sisällytetään dataputkeen (data pipeline). Työ noudatti Design Science Research-tutkimusmetodologiaa prosessimallin kehittämiseen iteratiivisesti. Työ esittää yleistettävän, 6-vaiheisen prosessimallin, jota datainsinöörit (data engineer) voivat hyödyntää saadakseen luotettavasti toteutettua dataputkiin datan laadun jatkuvan vahvistamisen. Mallin vaiheet ovat Ympäristö, Data, Dataspesifikaatio, Ennen Käyttöönottoa, Käyttöönotto, ja Käyttöönoton Jälkeen. Tämä mahdollistaa yrityksiä seuraamaan ja hallitsemaan käyttämänsä datan laatua sekä lisätutkimusta datan laadun valvomisen tärkeydestä datan elinkaaren hallinnassa ja datan laadun parantamisessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Murtomäki, Mari;

  The Covid-19 pandemic and remote work recommendations sparked interest in moving to more rural areas. Moving between urban and rural areas has an impact on households’ transportation habits and therefore an impact on households’ carbon footprint as well. This bachelor's thesis assessed the main differences between carbon footprints of transportation of people living in an urban versus a rural area in Finland. The carbon footprints were calculated by combining data of the national travel survey and CO2 emission factors for different modes of transport. In the calculation tailpipe emissions are considered which gives a result of the direct emissions caused by transportation. High use of passenger vehicles was linked to a higher carbon footprint. Urban areas had lower carbon footprints than rural areas. The highest carbon footprint was found from rural areas near urban areas which was over double compared to inner urban areas. Results showed clear differences between area classes. Covid-19 pandemia ja etätyösuositukset nostivat kiinnostusta maaseudulle muuttamiseen. Kaupunki- ja maaseutualueiden välillä muuttaminen vaikuttaa kotitalouksien liikkumistottumuksiin ja liikkumisen hiilijalanjälkeen. Tämä kandidaatintyö tarkastelee eroja kotitalouksien liikkumisen hiilijalanjäljessä kaupunki- ja maaseutualueilla Suomessa. Hiilijalanjäljet on laskettu yhdistämällä henkilöliikennetutkimuksen dataa ja eri liikkumismuotojen päästökertoimet. Laskussa otettiin huomioon vain käytönaikaiset päästöt, joka antaa tulokseksi liikkumisen suorat päästöt. Havaittiin, että henkilöauton runsas käyttö johti myös korkeaan hiilijalanjälkeen. Kaupunkialueilla oli matalammat liikkumisen päästöt kuin maaseutualueilla ja korkeimmat päästöt havaittiin kaupungin läheisellä maaseudulla, jossa päästöt olivat yli kaksinkertaiset verrattuna sisemmän kaupunkialueen päästöihin. Tulokset osoittivat selkeitä eroja eri alueluokkien välillä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Valkeapää, Sini;

  IPO underpricing refers to the phenomenon where shares offered by companies during their initial public offerings tend to be underpriced, leading to substantial increases in share prices during the early trading days. This subject has received considerable attention in the past decades, with previous research aiming to identify the factors driving initial IPO returns. This thesis investigates the explanatory factors and current state of IPO underpricing in Nordic countries. The study covers the time frame from 2010 to 2022 and examines the underpricing of Nordic IPOs by analyzing the initial returns following the offering. To explore the factors explaining IPO underpricing, the study employs multivariate linear regression models. Additionally, classification tree models are utilized to determine the key variables for predicting IPO pricing. This study focuses on variables related to asymmetric information and market conditions in explaining IPO underpricing. The findings of this thesis indicate significant underpricing in Nordic IPOs from 2010 to 2022. The study provides support for asymmetric information and market conditions in explaining IPO underpricing. Market conditions were found to have a particularly significant impact on the underpricing of initial public offerings the Nordic countries. Based on the findings of this thesis, it would be recommended to include also other factors such as behavioral factors alongside market condition- and information-based variables when studying the explanations for IPO underpricing. Listautumisannin alihinnoittelulla tarkoitetaan ilmiötä, jossa yritysten listautumisannissa tarjoamat osakkeet ovat alihinnoiteltuja, mikä johtaa osakkeiden hintojen huomattavaan nousuun ensimmäisten kaupankäyntipäivien aikana. Aihe on saanut paljon huomioita tutkijoilta viime vuosikymmenten aikana, ja aiemmissa tutkimuksissa on pyritty tunnistamaan syitä listautumisantien jälkeisille tuotoille. Tässä tutkimuksessa tutkitaan listautumisannin alihinnoittelua selittäviä tekijöitä ja nykytilaa Pohjoismaissa. Tutkimus kattaa ajanjakson 2010–2022. Listautumisantien alihinnoittelua tutkitaan analysoimalla osakkeiden tuottoja ensimmäisten kaupankäyntipäivien aikana. Alihinnoittelua selittävien tekijöiden löytämiseksi tutkimuksessa käytetään usean muuttujan lineaarisia regressiomalleja. Lisäksi tutkimuksessa käytetään luokittelupuumalleja selvittämään keskeisiä muuttujia, joiden avulla voidaan ennustaa listautumisantien hinnoittelua. Listautumisantien alihinnoittelun tutkimisessa keskitytään epäsymmetriseen informaatioon ja markkinaolosuhteisiin liittyviin muuttujiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat merkittävää alihinnoittelua pohjoismaisissa listautumisanneissa vuosina 2010–2022. Tutkimus osoittaa, että epäsymmetrinen informaatio ja markkinaolosuhteet selittävät listautumisantien alihinnoittelua. Erityisesti markkinaolosuhteilla todettiin olevan suuri vaikutus listautumisantien alihinnoittelun Pohjoismaissa. Tämän tutkielman tulosten perusteella olisi suositeltavaa ottaa markkinaolosuhteisiin ja informaatioon perustuvien muuttujien rinnalle myös muita tekijöitä, kuten käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä tutkittaessa syitä listautumisantien alihinnoittelulle.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Martikainen, Jasmin;

  Climate change poses significant challenges and risks for not only businesses but also for their whole supply chains. Freight transport is one of the biggest consumers of global energy and it causes several negative externalities on the planet, which is why the logistics sector faces huge pressures to adopt green transport practices. However, the biggest proportion of GHG emissions are typically outside the direct control of focal companies in the operations of suppliers, and freight shippers rely heavily on their logistics service providers to make changes for greener transportation services. Sustainability must be seen as a cooperative effort and all members in the supply chain need to be engaged in carbon management. This study aims to examine how supply chain engagement in carbon management could be promoted in the logistics sector. The study focuses on finding what are the drivers, barriers and means for companies in the logistics supply chain to promote engagement in carbon management. The focus is on engagement between logistics service provider and its suppliers and customers. Previous literature acts as the foundation for the empirical part of this study. The study was conducted as a qualitative case study and the data was collected through five semi-structured interviews from a logistics service provider and its suppliers and customers. The results of the study show that information exchange and collaboration are the keys for promoting supply chain engagement in carbon management in the logistics sector. The biggest drivers include long-term and mutually beneficial relationships, customers, regulation and certification. The biggest barriers are cost, customers, lack of communication and information sharing, lack of own fleet and industry. It was discovered in the study that supply chain engagement can be promoted by first being aware of also the environmental freight transport costs and then sharing GHG emissions and other relevant data with the supply chain. It is also important that the customers share their interest for greener transport services. After information exchange companies in the supply chain need to collaboratively plan how to improve transport efficiency and to set shared green targets. Training and other knowledge sharing activities should be organized to increase the knowledge of other supply chain members on the topic. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä haasteita ja riskejä niin yrityksille kuin myös yritysten toimitusketjuille. Tavaraliikenne on yksi suurimmista globaalin energian kuluttajista ja se aiheuttaa lukuisia negatiivisia ulkoisvaikutuksia planeetalle, minkä takia logistiikan ala kohtaakin suuria paineita ottaa käyttöön vihreämpiä kuljetusvaihtoehtoja. Suurin osa kasvihuonekaasuista on kuitenkin tyypillisesti yritysten suoran hallinnan ulkopuolella toimittajien toiminnoissa, ja rahdinlähettäjät ovat usein riippuvaisia kuljetuspalveluidensa tarjoajista tehdäkseen muutoksia vihreämpään suuntaan. Ympäristövastuullisuus pitää nähdä yhteisenä tavoitteena ja kaikkien toimitusketjun jäsenten pitää olla sitoutuneita vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten edistää logistiikan alan toimitusketjun jäseniä sitoutumaan vähäpäästöisiin kuljetusvaihtoehtoihin. Tutkimus keskittyy löytämään mitä ajureita, esteitä ja keinoja yrityksillä on sitouttaa toimitusketjun jäseniä vihreämpiin kuljetusvaihtoehtoihin. Tutkimus keskittyy sitouttamiseen kuljetuspalveluiden tarjoajan ja sen toimittajien ja asiakkaiden välillä. Aiempi tieteellinen kirjallisuus toimii pohjana tutkimuksen empiiriselle osiolle. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena ja aineisto kerättiin viiden puolistrukturoidun haastattelun avulla kuljetuspalveluiden tarjoajalta sekä sen toimittajilta ja asiakkailta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedonvaihto ja yhteistyö ovat avainasemassa edistämässä jäsenten sitouttamista vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin. Suurimpina ajureina yrityksille tässä toimivat pitkäkestoiset, molempia osapuolia hyödyttävät suhteet, asiakkaat, sääntely sekä sertifiointi. Suurimpia esteitä puolestaan ovat hinta, asiakkaat, kommunikoinnin ja tiedonvaihdon puute, oman kaluston puute sekä teollisuus. Tutkimuksessa selvisi, että toimitusketjun sitouttamista voidaan edistää olemalla ensiksi tietoisia myös tavaraliikenteen aiheuttamista kustannuksista ympäristölle ja jakamalla tietoa kasvihuonepäästöistä toimitusketjun kanssa. Asiakkaiden on myös tärkeää ilmaista mielenkiintonsa vihreämpiä vaihtoehtoja kohtaan. Kun tietoa on jaettu osapuolten kesken, toimitusketjun yritysten täytyy yhdessä suunnitella miten parantaa kuljetusten tehokkuutta sekä asettaa yhteisiä vihreitä tavoitteita. Koulutusta ja muita tiedonvaihtoa edistäviä aktiviteetteja pitäisi järjestää, jotta kaikkien toimitusketjun jäsenten tietämys aiheesta kasvaisi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jantunen, Jyrki;

  State of charge (SOC) estimation is important for marine battery uses. Running on empty battery on a sea is not an ideal situation, neither is overcharging a battery. SOC is the ratio between the current battery charge and the maximum battery capacity. The challenge of SOC estimation is that it is not directly measurable. This thesis maps SOC estimation techniques and lithium-ion battery (LiB) models used with them as a literature review. Then a programmable logic controller (PLC) compatible estimation method and model are chosen for implementation. Tests are ran on a LiB to parameterize the selected model and to validate the selected SOC estimation technique so that the absolute error of SOC stays within 20 percentage points. Steady-state Kalman filter (SSKF) is chosen for implementation because of computational limits. Extended Kalman filter (EKF) is also validated. LiB dynamics are modeled as autoregressive model with exogenous input (ARX). The model is augmented with Coulomb counter and SOC as a function of open circuit voltage (OCV). Both the SSKF and EKF were almost equally accurate, with the EKF being slightly more accurate. The SSKF did not work properly when SOC was under 20 %. Akun varaustilan estimointi on tärkeää laivakäytössä. Akun tyhjeneminen merellä ei ole ideaali tilanne, kuten ei myöskään akun ylilataus. Varaustila on akun tämänhetkisen varauksen ja täyden akun kapasiteetin suhde. Varaustilan estimoinnin haasteena on se, ettei se ole suoraan mitattavissa. Tässä diplomityössä tutkitaan kirjallisuuskatsauksena erilaisia varaustilan estimointimenetelmiä ja niiden kanssa käytettäviä litiumioniakkujen malleja. Sen jälkeen valitaan implementoitavaksi ohjelmoitavan logiikan kanssa yhteensopiva malli ja estimointimenetelmä. Litiumioniakulla suoritetaan testejä, joilla parametroidaan valittu malli sekä validoidaan estimointimenetelmä. Validoinnilla varmistetaan varaustilan estimaatin absoluuttisen virheen olevan alle 20 prosenttiyksikköä. Jatkuvuustila Kalman suodin valitaan implementoitavaksi laskennallisten rajoitteiden takia. Sen lisäksi myös laajennettu Kalman suodin validoidaan. Litiumioniakun dynamiikkaa mallinnetaan autoregressiivisella mallilla, jossa on eksogeeninen tulo. Malliin lisätään Coulombi-laskuri ja akun avoimen piirin jännite akun varaustilan funktiona. Molemmat Kalman suotimet ovat lähes yhtä tarkkoja. Laajennettu on hieman tarkempi verrattuna jatkuvuustila Kalman suotimeen, joka ei toiminut enää kunnolla varaustilan ollessa alle 20 %:a.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Zheleiko, Irina;

  Such techniques of Natural Language Processing as information extraction and semantic text labelling had been widely utilised in recruitment sphere to decrease the labour and time resources needed to analyse CVs or labour market’s trends. However, the application of such techniques and establishing link between demand for the workforce and education providing organizations is yet to be established. In the current thesis the ideas on processing educational courses descriptions texts is provided in attempt to facilitate the information exchange between the needs of the labour market and skills supply from the educational establishments. In the literature review the analysis of the most recent methods in natural language processing methods is provided (Word2Vec, NER, Sentence Transformers) as well as commentary on their current implementations in labour market related spheres. In the empirical section state-of-the-art SBERT language model is applied to the collected open university courses’ descriptions in order to extract concrete skills from the and then the performance of the SBERT model is accessed through such metrics as precision, recall and f-score, yielding the F-score of 70.4%. As a result, an example of comparison between the skills supplies as identified by Finnish open universities educational courses and demand as identified by the job descriptions data is provided. In conclusion, research paper’s possible managerial applications and theoretical contribution are included.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
796 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mäkiä, Emma;

  Cancel culture is a global phenomenon that has become common in the fashion industry. The term refers to a phenomenon in which companies or individuals are being held accountable, for their actions that are considered unethical, or socially unacceptable. The phenomenon has become more common with the growth of digital platforms, which have acted as suitable platforms for individuals to gain attention to their opinions and find other like-minded people. In addition, digitalization has made it easier to gain access to information, which has caused consumers to become smarter, and demanding. This research was performed with the objective to understand if cancel culture changes consumers' attitudes or behavior toward fashion brands, and if it drives the consumer attitude-behavior gap. The objective was defined by identifying a research gap in existing studies. The research was performed as qualitative research, with inductive reasoning. Data was collected through semi-structured one-to-one interviews. The theoretical framework was built around consumer behavior and the different factors that affect it. In addition, the theory focused on the concept of consumer attitude-behavior gap and cancel culture as a phenomenon. Five voluntary consumers from Finland were interviewed in a Teams setting. The results were analyzed using thematic methods and put into a codebook. The results of the study suggest that cancel culture has a negative impact on consumers' attitudes. However, cancel culture does not directly change consumers' behavior. What defines if consumers change their behavior is if the value the company brings to them reduces. Even if consumer attitudes become negative due to cancel culture, it does not change their behavior, unless the company does not serve value anymore. The results indicate that cancel culture causes negative changes in consumer attitudes, but not enough to change their behavior. Therefore, we can conclude that cancel culture widens the consumer attitude-behavior gap. Cancel-kulttuuri on maailmanlaajuinen ilmiö, joka on yleistynyt viime vuosina maailmalla. Termi viittaa ilmiöön, jossa yritykset tai yksilöt joutuvat vastuuseen toimistaan, joita pidetään yleisesti epäeettisinä tai sosiaalisesti haitallisina. Ilmiö on yleistynyt digitaalisten alustojen kasvun myötä. Digitaaliset alustat, kuten sosiaalinen media, ovat mahdollistaneet sen, että yksilöt voivat saada huomiota mielipiteilleen ja löytää muita samanhenkisiä ihmisiä. Lisäksi digitalisaatio on helpottanut tiedonsaantia, mikä on tehnyt kuluttajista älykkäämpiä sekä vaativampia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää, muuttaako cancel-kulttuuri kuluttajien asenteita tai käyttäytymistä muotibrändejä kohtaan ja ajaako se kuluttajien asenteiden ja käyttäytymisen välistä kuilua. Idea tutkimukselle löydettiin käymällä läpi aiempia tutkimuksia, joissa tuntui olevan tutkimusaukko tämän Pro Gradun aiheelle. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa hyödynnettiin induktiivista päättelyä. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla. Teoreettinen viitekehys rakentui kuluttajakäyttäytymisen ja siihen vaikuttavien eri tekijöiden ympärille. Lisäksi teoriassa keskityttiin kuluttajan asenteiden ja käyttäytymisen välisen kuilun sekä cancel-kulttuurin taustojen ymmärtämiseen. Viittä vapaaehtoista suomalaista kuluttajaa haastateltiin Teams-sovelluksen kautta. Tulokset analysoitiin temaattisin menetelmin ja koottiin koodikirjaan. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että cancel-kulttuurilla on kielteinen vaikutus kuluttajien asenteisiin. Cancel-kulttuuri ei kuitenkaan suoraan muuta kuluttajien käyttäytymistä. Se, muuttavatko kuluttajat käyttäytymistään, määräytyy enemmänkin sen mukaan, väheneekö yrityksen kuluttajalle tuottama arvo. Vaikka siis kuluttajien asenteet muuttuisivat, ei se muuta heidän käyttäytymistään, ellei yrityksen tuottama arvo kärsi tämän seurauksena. Yhteenvetona voimme sanoa, että cancel-kulttuuri aiheuttaa kielteisiä muutoksia kuluttajien asenteissa, mutta ei tarpeeksi, jotta he muuttaisivat käyttäytymistään. Tästä syystä voimme todeta, että cancel-kulttuuri kasvattaa kuluttajien asenteiden ja käyttäytymisen välistä kuilua.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Holopainen, Timo;

  The decline of a company is not caused by one single reason, as it is often a consequence of many individual management actions and behaviours. It is possible to find similarities in turnarounds, and each turnaround case is different. This research was done to find the essential factors to implement a successful turnaround in a knowledge-intensive industry, in a case company context. The selected methodology is qualitative case study research. The case company executives were interviewed, and the collected data was analysed to identify themes and their relationships. The analysis shows that in a critical turnaround situation, the control of the execution of actions by directive management correlates with a successful turnaround. The analysis also shows that the principal executive’s cultural fit and cognitive background have high importance. As a conclusion it is possible to say that independent of the reason for the decline, the issue can always be caused by management, and thus many concepts used in turnarounds belong in the normal company operations toolkit. Yrityksen taantuminen ei johdu yhdestä ainoasta syystä, vaan se on usein seurausta monista yksittäisistä johdon toimista ja asenteista. Yritysten toipumiselle, suunnanmuutokselle (turnaround) on mahdollista löytää yhtäläisyyksiä, mutta jokainen tapaus on erilainen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää olennaisia tekijöitä onnistuneen suunnanmuutoksen toteuttamiseksi tietointensiivisellä toimialalla, ja tietyssä case yrityksessä. Valittu metodologia on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Yrityksen johtajia haastateltiin ja kerättyä dataa analysoitiin teemojen ja niiden suhteiden tunnistamiseksi. Analyysi osoittaa, että kriittisessä käännetilanteessa toimenpiteiden suorittamisen systemaattinen ohjaaminen korreloi onnistuneen toipumisen kanssa. Analyysi osoittaa myös, että johtajan kulttuurisella sopivuudella, kognitiivisella taustalla, ja kokonaisuuden kontekstin hyvällä ymmärtämisellä on suuri suunnanmuutoksen onnistumisen kannalta suuri merkitys. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että taantumisen syystä riippumatta ongelma voi aina johtua johdosta, ja näin ollen monet käännöksissä käytetyt käsitteet kuuluvat yrityksen normaalin toiminnan työkalupakkiin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kaikkonen, Tuomas;

  The objective of this thesis is to find how the change in economic environment has affected bank lending to Finnish SMEs in the 2020s. This research identifies the main economic factors to the change, their origin and how they impact small and medium-sized enterprises’ credit availability in Finland. To understand the concept of SME lending, the previous literature on SME finance and bank lending to SMEs is studied. That is followed by identifying the impact of the main economic contributors to SME lending, that are inflation, interest rates and the importance of guarantees. These factors are analysed by searching for public data and using literature to support the data and statistics. This research shows that the economic conditions have worsened during the reviewed time frame of 2020-2023. The main contributors to that change have been high inflation and increase in interest rates, which make obtaining credit more challenging to SMEs in Finland and in Europe, too. As of now, the total amount of business loans hasn’t seen a significant decrease. However, indicators like the amount of guarantees and loan base growth as well as surveys for SMEs in Finland and in Europe predict deterioration in bank credit availability in the future. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten talousympäristön muutos on vaikuttanut pankkien luotonantoon suomalaisille pk-yrityksille 2020-luvulla. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa muutoksen tärkeimmät taloudelliset ajurit, niiden tausta ja miten ne vaikuttavat pienten ja keskisuurten yritysten luottokelpoisuuteen Suomessa. Jotta pk-yritysten rahoitus ja sen erityispiirteet ymmärrettäisiin yleisellä tasolla, tehdään työn alussa kirjallisuuskatsaus pk-yritysten rahoituksesta sekä pankkirahoituksen merkityksestä pk-yrityksille. Tätä seuraa tärkeimpien taloudellisten tekijöiden tunnistaminen, jotka ovat inflaatio, korot ja takuiden merkitys pk-yritysten rahoituksessa. Näitä tekijöitä analysoidaan etsimällä julkista dataa, jota tuetaan kirjallisuudella samaisista aiheista. Tutkimus osoittaa, että talousympäristö on heikentynyt tarkastelujaksolla 2020–2023. Muutoksen tärkeimmät ajurit ovat olleet korkea inflaatio ja korkotason nousu, jotka tekevät luoton saamisesta haastavampaa sekä suomalaisille että eurooppalaisille pk-yrityksille. Tutkimuksen tekohetkellä yrityslainojen kokonaismäärä ei näytä vielä merkittävästi laskeneen. Toisaalta erilaiset indikaattorit kuten takuukanta ja uusien yritysluottojen määrä sekä pk-yritysbarometrit Suomessa ja Euroopassa ennakoivat pankkiluottojen saatavuuden heikkenevän tulevaisuudessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aleksandrov, Andrei;

  The purpose of this master’s thesis is to discuss the implementation of nuclear energy to district heating. With climate change being a challenge to the modern world, there is a goal of reducing carbon emissions. A large portion of global carbon dioxide emissions comes from district heating. Almost 90% of district heat is produced from fossil fuels globally, and the use of nuclear energy in district heating can replace the need for fossil fuels. District heating networks are generally more developed in countries with cold climate, where there is a large demand for district heating. In general, around Europe, the share of fossil fuel in district heat production is quite high. These countries can become the trailblazers for deployment of nuclear reactors for district heating purposes. There are a few possible types of nuclear reactors that can be used for district heating, mainly small modular reactors, and dedicated district heating reactors. There are constraints for nuclear district heating in regulations and legislation. The first one is the distance from densely populated areas at which nuclear reactors can be sited, which can greatly affect the nuclear district heating competitiveness. The second constraint is the licensing process which can significantly slow down the process of reactor deployment and make it more costly. The current regulations and legislation were made with large conventional nuclear reactors in mind, which leads to the possibility of their reconsideration, as small modular reactors and dedicated district heat reactors can provide the same level of safety as large reactors, while sited closer to the consumers. Nuclear energy is a good candidate for replacing fossil fuels in district heat production. Small modular reactors can be used for cogeneration of district heating and electricity. Dedicated district heating reactors can also be used, especially in countries with more uniform temperature throughout the year, as it improves the economics of heat production.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mattila, Toivo;

  Having high-quality data is important for companies that rely on data for their operations but the companies may not have the know-how to ensure the quality of their data. Models for data quality management on the organizational level exist but not on the practical, data engineering level. This thesis aims to provide a process model for practically incorporating data quality validation into a data pipeline. The thesis used the Design Science Research methodology to iteratively develop the process model. The thesis proposes a generalizable 6-stage process model that data engineers can utilize for reliably implementing continuous data quality validation into their data pipelines. The stages in the model are Environment, Data, Data Specification, Pre-Deployment, Deployment, and Post-Deployment. This enables companies to better monitor and manage the quality of their data as well as further research on the importance of data quality monitoring in the data management lifecycle and improving data quality. Korkealaatuinen data on tärkeää yrityksille, jotka hyödyntävät dataa toiminnoissaan mutta yrityksillä ei välttämättä ole osaamista taata datan laatua. Datan laadun hallitsemiseen organisaatiotasolla on olemassa valmiita malleja mutta ei käytännön datakehityksen (data engineering) tasolla. Tämä opinnäytetyö pyrkii tarjoamaan prosessimallin siihen, miten datan laadun vahvistaminen käytännössä sisällytetään dataputkeen (data pipeline). Työ noudatti Design Science Research-tutkimusmetodologiaa prosessimallin kehittämiseen iteratiivisesti. Työ esittää yleistettävän, 6-vaiheisen prosessimallin, jota datainsinöörit (data engineer) voivat hyödyntää saadakseen luotettavasti toteutettua dataputkiin datan laadun jatkuvan vahvistamisen. Mallin vaiheet ovat Ympäristö, Data, Dataspesifikaatio, Ennen Käyttöönottoa, Käyttöönotto, ja Käyttöönoton Jälkeen. Tämä mahdollistaa yrityksiä seuraamaan ja hallitsemaan käyttämänsä datan laatua sekä lisätutkimusta datan laadun valvomisen tärkeydestä datan elinkaaren hallinnassa ja datan laadun parantamisessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Murtomäki, Mari;

  The Covid-19 pandemic and remote work recommendations sparked interest in moving to more rural areas. Moving between urban and rural areas has an impact on households’ transportation habits and therefore an impact on households’ carbon footprint as well. This bachelor's thesis assessed the main differences between carbon footprints of transportation of people living in an urban versus a rural area in Finland. The carbon footprints were calculated by combining data of the national travel survey and CO2 emission factors for different modes of transport. In the calculation tailpipe emissions are considered which gives a result of the direct emissions caused by transportation. High use of passenger vehicles was linked to a higher carbon footprint. Urban areas had lower carbon footprints than rural areas. The highest carbon footprint was found from rural areas near urban areas which was over double compared to inner urban areas. Results showed clear differences between area classes. Covid-19 pandemia ja etätyösuositukset nostivat kiinnostusta maaseudulle muuttamiseen. Kaupunki- ja maaseutualueiden välillä muuttaminen vaikuttaa kotitalouksien liikkumistottumuksiin ja liikkumisen hiilijalanjälkeen. Tämä kandidaatintyö tarkastelee eroja kotitalouksien liikkumisen hiilijalanjäljessä kaupunki- ja maaseutualueilla Suomessa. Hiilijalanjäljet on laskettu yhdistämällä henkilöliikennetutkimuksen dataa ja eri liikkumismuotojen päästökertoimet. Laskussa otettiin huomioon vain käytönaikaiset päästöt, joka antaa tulokseksi liikkumisen suorat päästöt. Havaittiin, että henkilöauton runsas käyttö johti myös korkeaan hiilijalanjälkeen. Kaupunkialueilla oli matalammat liikkumisen päästöt kuin maaseutualueilla ja korkeimmat päästöt havaittiin kaupungin läheisellä maaseudulla, jossa päästöt olivat yli kaksinkertaiset verrattuna sisemmän kaupunkialueen päästöihin. Tulokset osoittivat selkeitä eroja eri alueluokkien välillä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Valkeapää, Sini;

  IPO underpricing refers to the phenomenon where shares offered by companies during their initial public offerings tend to be underpriced, leading to substantial increases in share prices during the early trading days. This subject has received considerable attention in the past decades, with previous research aiming to identify the factors driving initial IPO returns. This thesis investigates the explanatory factors and current state of IPO underpricing in Nordic countries. The study covers the time frame from 2010 to 2022 and examines the underpricing of Nordic IPOs by analyzing the initial returns following the offering. To explore the factors explaining IPO underpricing, the study employs multivariate linear regression models. Additionally, classification tree models are utilized to determine the key variables for predicting IPO pricing. This study focuses on variables related to asymmetric information and market conditions in explaining IPO underpricing. The findings of this thesis indicate significant underpricing in Nordic IPOs from 2010 to 2022. The study provides support for asymmetric information and market conditions in explaining IPO underpricing. Market conditions were found to have a particularly significant impact on the underpricing of initial public offerings the Nordic countries. Based on the findings of this thesis, it would be recommended to include also other factors such as behavioral factors alongside market condition- and information-based variables when studying the explanations for IPO underpricing. Listautumisannin alihinnoittelulla tarkoitetaan ilmiötä, jossa yritysten listautumisannissa tarjoamat osakkeet ovat alihinnoiteltuja, mikä johtaa osakkeiden hintojen huomattavaan nousuun ensimmäisten kaupankäyntipäivien aikana. Aihe on saanut paljon huomioita tutkijoilta viime vuosikymmenten aikana, ja aiemmissa tutkimuksissa on pyritty tunnistamaan syitä listautumisantien jälkeisille tuotoille. Tässä tutkimuksessa tutkitaan listautumisannin alihinnoittelua selittäviä tekijöitä ja nykytilaa Pohjoismaissa. Tutkimus kattaa ajanjakson 2010–2022. Listautumisantien alihinnoittelua tutkitaan analysoimalla osakkeiden tuottoja ensimmäisten kaupankäyntipäivien aikana. Alihinnoittelua selittävien tekijöiden löytämiseksi tutkimuksessa käytetään usean muuttujan lineaarisia regressiomalleja. Lisäksi tutkimuksessa käytetään luokittelupuumalleja selvittämään keskeisiä muuttujia, joiden avulla voidaan ennustaa listautumisantien hinnoittelua. Listautumisantien alihinnoittelun tutkimisessa keskitytään epäsymmetriseen informaatioon ja markkinaolosuhteisiin liittyviin muuttujiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat merkittävää alihinnoittelua pohjoismaisissa listautumisanneissa vuosina 2010–2022. Tutkimus osoittaa, että epäsymmetrinen informaatio ja markkinaolosuhteet selittävät listautumisantien alihinnoittelua. Erityisesti markkinaolosuhteilla todettiin olevan suuri vaikutus listautumisantien alihinnoittelun Pohjoismaissa. Tämän tutkielman tulosten perusteella olisi suositeltavaa ottaa markkinaolosuhteisiin ja informaatioon perustuvien muuttujien rinnalle myös muita tekijöitä, kuten käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä tutkittaessa syitä listautumisantien alihinnoittelulle.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Martikainen, Jasmin;

  Climate change poses significant challenges and risks for not only businesses but also for their whole supply chains. Freight transport is one of the biggest consumers of global energy and it causes several negative externalities on the planet, which is why the logistics sector faces huge pressures to adopt green transport practices. However, the biggest proportion of GHG emissions are typically outside the direct control of focal companies in the operations of suppliers, and freight shippers rely heavily on their logistics service providers to make changes for greener transportation services. Sustainability must be seen as a cooperative effort and all members in the supply chain need to be engaged in carbon management. This study aims to examine how supply chain engagement in carbon management could be promoted in the logistics sector. The study focuses on finding what are the drivers, barriers and means for companies in the logistics supply chain to promote engagement in carbon management. The focus is on engagement between logistics service provider and its suppliers and customers. Previous literature acts as the foundation for the empirical part of this study. The study was conducted as a qualitative case study and the data was collected through five semi-structured interviews from a logistics service provider and its suppliers and customers. The results of the study show that information exchange and collaboration are the keys for promoting supply chain engagement in carbon management in the logistics sector. The biggest drivers include long-term and mutually beneficial relationships, customers, regulation and certification. The biggest barriers are cost, customers, lack of communication and information sharing, lack of own fleet and industry. It was discovered in the study that supply chain engagement can be promoted by first being aware of also the environmental freight transport costs and then sharing GHG emissions and other relevant data with the supply chain. It is also important that the customers share their interest for greener transport services. After information exchange companies in the supply chain need to collaboratively plan how to improve transport efficiency and to set shared green targets. Training and other knowledge sharing activities should be organized to increase the knowledge of other supply chain members on the topic. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä haasteita ja riskejä niin yrityksille kuin myös yritysten toimitusketjuille. Tavaraliikenne on yksi suurimmista globaalin energian kuluttajista ja se aiheuttaa lukuisia negatiivisia ulkoisvaikutuksia planeetalle, minkä takia logistiikan ala kohtaakin suuria paineita ottaa käyttöön vihreämpiä kuljetusvaihtoehtoja. Suurin osa kasvihuonekaasuista on kuitenkin tyypillisesti yritysten suoran hallinnan ulkopuolella toimittajien toiminnoissa, ja rahdinlähettäjät ovat usein riippuvaisia kuljetuspalveluidensa tarjoajista tehdäkseen muutoksia vihreämpään suuntaan. Ympäristövastuullisuus pitää nähdä yhteisenä tavoitteena ja kaikkien toimitusketjun jäsenten pitää olla sitoutuneita vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten edistää logistiikan alan toimitusketjun jäseniä sitoutumaan vähäpäästöisiin kuljetusvaihtoehtoihin. Tutkimus keskittyy löytämään mitä ajureita, esteitä ja keinoja yrityksillä on sitouttaa toimitusketjun jäseniä vihreämpiin kuljetusvaihtoehtoihin. Tutkimus keskittyy sitouttamiseen kuljetuspalveluiden tarjoajan ja sen toimittajien ja asiakkaiden välillä. Aiempi tieteellinen kirjallisuus toimii pohjana tutkimuksen empiiriselle osiolle. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena ja aineisto kerättiin viiden puolistrukturoidun haastattelun avulla kuljetuspalveluiden tarjoajalta sekä sen toimittajilta ja asiakkailta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedonvaihto ja yhteistyö ovat avainasemassa edistämässä jäsenten sitouttamista vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin. Suurimpina ajureina yrityksille tässä toimivat pitkäkestoiset, molempia osapuolia hyödyttävät suhteet, asiakkaat, sääntely sekä sertifiointi. Suurimpia esteitä puolestaan ovat hinta, asiakkaat, kommunikoinnin ja tiedonvaihdon puute, oman kaluston puute sekä teollisuus. Tutkimuksessa selvisi, että toimitusketjun sitouttamista voidaan edistää olemalla ensiksi tietoisia myös tavaraliikenteen aiheuttamista kustannuksista ympäristölle ja jakamalla tietoa kasvihuonepäästöistä toimitusketjun kanssa. Asiakkaiden on myös tärkeää ilmaista mielenkiintonsa vihreämpiä vaihtoehtoja kohtaan. Kun tietoa on jaettu osapuolten kesken, toimitusketjun yritysten täytyy yhdessä suunnitella miten parantaa kuljetusten tehokkuutta sekä asettaa yhteisiä vihreitä tavoitteita. Koulutusta ja muita tiedonvaihtoa edistäviä aktiviteetteja pitäisi järjestää, jotta kaikkien toimitusketjun jäsenten tietämys aiheesta kasvaisi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jantunen, Jyrki;

  State of charge (SOC) estimation is important for marine battery uses. Running on empty battery on a sea is not an ideal situation, neither is overcharging a battery. SOC is the ratio between the current battery charge and the maximum battery capacity. The challenge of SOC estimation is that it is not directly measurable. This thesis maps SOC estimation techniques and lithium-ion battery (LiB) models used with them as a literature review. Then a programmable logic controller (PLC) compatible estimation method and model are chosen for implementation. Tests are ran on a LiB to parameterize the selected model and to validate the selected SOC estimation technique so that the absolute error of SOC stays within 20 percentage points. Steady-state Kalman filter (SSKF) is chosen for implementation because of computational limits. Extended Kalman filter (EKF) is also validated. LiB dynamics are modeled as autoregressive model with exogenous input (ARX). The model is augmented with Coulomb counter and SOC as a function of open circuit voltage (OCV). Both the SSKF and EKF were almost equally accurate, with the EKF being slightly more accurate. The SSKF did not work properly when SOC was under 20 %. Akun varaustilan estimointi on tärkeää laivakäytössä. Akun tyhjeneminen merellä ei ole ideaali tilanne, kuten ei myöskään akun ylilataus. Varaustila on akun tämänhetkisen varauksen ja täyden akun kapasiteetin suhde. Varaustilan estimoinnin haasteena on se, ettei se ole suoraan mitattavissa. Tässä diplomityössä tutkitaan kirjallisuuskatsauksena erilaisia varaustilan estimointimenetelmiä ja niiden kanssa käytettäviä litiumioniakkujen malleja. Sen jälkeen valitaan implementoitavaksi ohjelmoitavan logiikan kanssa yhteensopiva malli ja estimointimenetelmä. Litiumioniakulla suoritetaan testejä, joilla parametroidaan valittu malli sekä validoidaan estimointimenetelmä. Validoinnilla varmistetaan varaustilan estimaatin absoluuttisen virheen olevan alle 20 prosenttiyksikköä. Jatkuvuustila Kalman suodin valitaan implementoitavaksi laskennallisten rajoitteiden takia. Sen lisäksi myös laajennettu Kalman suodin validoidaan. Litiumioniakun dynamiikkaa mallinnetaan autoregressiivisella mallilla, jossa on eksogeeninen tulo. Malliin lisätään Coulombi-laskuri ja akun avoimen piirin jännite akun varaustilan funktiona. Molemmat Kalman suotimet ovat lähes yhtä tarkkoja. Laajennettu on hieman tarkempi verrattuna jatkuvuustila Kalman suotimeen, joka ei toiminut enää kunnolla varaustilan ollessa alle 20 %:a.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Zheleiko, Irina;

  Such techniques of Natural Language Processing as information extraction and semantic text labelling had been widely utilised in recruitment sphere to decrease the labour and time resources needed to analyse CVs or labour market’s trends. However, the application of such techniques and establishing link between demand for the workforce and education providing organizations is yet to be established. In the current thesis the ideas on processing educational courses descriptions texts is provided in attempt to facilitate the information exchange between the needs of the labour market and skills supply from the educational establishments. In the literature review the analysis of the most recent methods in natural language processing methods is provided (Word2Vec, NER, Sentence Transformers) as well as commentary on their current implementations in labour market related spheres. In the empirical section state-of-the-art SBERT language model is applied to the collected open university courses’ descriptions in order to extract concrete skills from the and then the performance of the SBERT model is accessed through such metrics as precision, recall and f-score, yielding the F-score of 70.4%. As a result, an example of comparison between the skills supplies as identified by Finnish open universities educational courses and demand as identified by the job descriptions data is provided. In conclusion, research paper’s possible managerial applications and theoretical contribution are included.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub