Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
56,847 Research products, page 1 of 5,685

 • Other research products
 • CZ
 • Czech

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2016
  Open Access Czech
  Authors: 
  Oddělení informačních služeb; Český statistický úřad;
  Publisher: Český statistický úřad
  Country: Czech Republic

  The regular analysis focuses on the international comparison of selected labor market indicators in EU member states. The average employment rate of 20-64s in EU28 countries in the second quarter of 2016 has risen again and is highest since the end of 2008.

 • Other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Minda, Jozef;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá alternativním postupem povrchové úpravy běžných hořčíkových slitin AZ31 a AZ91 povlakovaním vrstvou fluoridů. Byla provedena syntéza vrstev fluoridů v tavenině NaBF4, přičemž se sledovali vlastnosti povlaku v závislosti na nastavených technologických parametrech, především teploty. Na hodnocení povlaku bylo využito rastrovací elektronové mikroskopie (scanning electron microscopy, SEM), světelné mikroskopie (light microscopy, LM) a ponorových testů v 3,0% roztoku NaCl v trvání 1, 8, 24, 48 hod. Kromě toho byl proveden krátkodobý ponorový test v silně korozivní 70% HNO3. Povlak byl analyzován energiově-disperzní spektroskopií (energy dispersive spectroscopy, EDS nebo EDX) pro zjištění chemického složení. Testy ukázali velmi dobrou korozní odolnost a ukázalo se, že tímto způsobem vzniká reprodukovatelný kompaktní povlak. Analýza identifikovala vrstvy stechiometrických sloučenin MgF2 a NaMgF3. Zároveň byla provedena aktuální rešerše z oblasti protikorozní ochrany slitin Mg. Připravený povlak byl konfrontován se současnými technologiemi a ve spojení s rešerší byly navrhnuty možnosti, jakými se může výzkum tohoto druhu povlaku dále ubírat. This work deals with an alternative procedure to conventional surface treatment of magnesium alloy AZ31 and AZ91 by fluoride coating layer. Synthesis of fluoride layers was carried out in the melt of NaBF4, while were following coating properties depending on the set process parameters, particularly temperature. The evaluation of coating were used scanning electron microscopy (SEM), light microscopy (LM) and immersion tests in 3.0% NaCl solution of 1, 8, 24, 48 h addition was carried out a short immersion test, in the strongly corrosive 70% HNO3. The coating was analyzed by energy dispersive spectroscopy (EDS or EDX) to determine the chemical composition. Tests showed very good corrosion resistance and showed that in this way, a reproducible compact coating was formed. The analysis identified a layer of stechiometric compounds MgF2 and NaMgF3. At the same time was the current research in the field of corrosion protection of Mg alloys. The prepared coating was confronted with current technology and in conjunction with searches were designed options such research can continue this kind of coating proceed. A

 • Other research product . 2008
  Open Access Czech
  Authors: 
  Zajdák, Jiří;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  Country: Czech Republic

  Cílem projektu je vytvoření jednoduchého správce oken pro X Window System. Nejprve jsou v textu vysvětlené principy výstavby grafických aplikací, dále návrh správce oken a jeho implementace. Správce oken dekoruje top-level okna aplikací rámečky, které obsahují funkční tlačítka. Pro snadnější ovládání jsou podporované virtuální plochy a klávesové zkratky. Ve spodní části obrazovky je umístěný panel určený pro zobrazení grafiky pluginů, které jsou implementované formou sdílených knihoven. Aplikace klade důraz na minimální paměťovou náročnost. Goal of the project is the creation of the simple window manager for X Window System. At first there are explained the principles of work of the graphic applications then the design of window manager and its implementation in the text. The window manager decorates the top-level windows of applications frames which contain functional buttons. For an easily operating are supported virtual screens and hot keys. The panel intended for graphic of plugins, which are implemented as shared libraries, is set in the bottom part of the screen The application place emphasis on minimal memory requirement. C

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Slabochová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zaměřuje na mravnostní delikty podle současné právní úpravy. V práci jsou zmíněny i případné návrhy na její změnu. Zabývá se komparací se zahraniční legislativou z hlediska právní úpravy prostituce. Ukazuje výsledky z průzkumů veřejného mínění o mravnostní deliktech a pachatelích. Zabývá se prevencí kriminality a ochranou obětí. Obhájeno The thesis focuses on the moral offenses under current legislation. This thesis also mentioned possible suggestion for a change. It deals with comparation with foreign laws in terms of legal regulation of prostitution. It shows the results of public opinion surveys on morality offenses and offenders. It deals with crime prevention and protection of victims.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Syrový, Jiří;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato práce je zaměřena na vícepásmové planární antény. Bylo nutno vybrat vhodnou planární anténu a vhodný frekvenčně selektivní povrch (FSS) a prozkoumat jejich vlastnosti. Vlastnosti samostatné obdélníkové flíčkové antény jsou zjišťovány v programu Ansoft Designer. Vše ostatní je analyzováno programem CST Microwave studio. Výsledkem je vícepásmová trojúhelníková flíčková anténa, za níž jsou zařazeny dva frekvenčně selektivní reflektory tvořené pomocí FSS. Výsledky provedených analýz jsou porovnávány s teoretickými předpoklady v odborné literatuře. This thesis is aimed on multiband plannar antennas. The features of free stand-alone patch antenna and frequency selective surfaces (FSS) are needed to be investigated. The stand-alone rectangular patch antenna is analyzed in Ansoft Designer. All other results are achieved using CST Microwave studio. The final product is multiband triangle patch antenna with two frequency selective reflectors formed by FSS. The results of particular analysis are compared with theory published in literature. D

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Konopíková, Alena;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem diplomové práce je zhodnotit, jak studenti ZČU v Plzni vnímají principy fair play. Diplomová práce je zaměřena v teoretické části na seznámení s pojmem fair play, jeho historií, současností, různými pohledy ve sportovním i nesportovním prostředí a dalšími faktory souvisejících s jednáním fair play. Cílem praktické neboli výzkumné části práce je vyhodnocení a interpretace vyplněných dotazníků od studentů z fakulty pedagogické katedry tělesné výchovy a sportu a z fakulty ekonomické a fakulty aplikovaných věd. Obhájeno The target of this graduate thesis is to evaluate how students of University of West Bohemia perceive principles of fair play. In theoretical part is this graduate thesis focused on term fair play, its history, present, different views on fair play in various groups of people and other factors connected with fair play. The target of practical part is evaluation and interpretation of questionnaires, completed by students of Faculty of Economics, Faculty of Applied Sciences and Faculty of Education, Department of Physical Education and Sport.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Bendová, Miroslava;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bolestivé menstruace a na možnosti jejího ovlivnění. Teoretická část nastiňuje kineziologii pohybového aparátu v oblasti pánve, činnost ženského reprodukčního systému, menstruační cyklus a s ním spjaté problémy či jeho poruchy. Dále prezentuje vyšetření při dysmenoree a možnosti její léčby. Praktická část sleduje vztah bolestivé menstruace a kvality pohybového systému, zejména hlubokého stabilizačního systému. Zjišťuje také procentuální zastoupení dysmenorey u mladých dívek. Výzkum potvrzuje pozitivní ovlivnění primární bolestivé menstruace prostřednictvím aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře a uvolnění bederní oblasti pomocí vybraných cviků z metody Ludmily Mojžíšové. Také ukazuje na podobnost nálezu při vyšetření kineziologickým rozborem stoje u pacientek s dysmenoreou. Katedra fyzioterapie a ergoterapie Obhájeno This bachelor's work focuses on issues of painful menstruation and possibilities of its influence.The theoretical part of this work outlines the kinesiology of the musculoskeletal system in the pelvis, the activity of the female reproductive system, the menstrual cycle and related problems or its disorders. Further it presents the examination of dysmenorrhea and the possibilities of its treatment. The practical part of this work describes the relationship between painful menstruation and the quality of the musculoskeletal system, particularly the deep stabilization system. It also discovers the percentage of dysmenorrhea between young girls.The research confirms the positive influence of primary dysmenorrhea by activation of the deep stabilization system of the spine and release of the lumbar area through selected exercise from Ludmila Moses's method. It also indicates at the similarity of the report on examination of kinesiological analysis of the stand between patients with dysmenorrhea.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Šmerhová, Alice;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Na závěr bych problematiku znaleckého dokazování shrnula asi takto: Znalecká činnost má v dnešní době beze sporu velký význam jak pro moderní soudnictví, veřejnou správu, tak pro občany. Znalecké posudky zažívají boom, jelikož dochází k prudkému rozvoji vědy a techniky. Pro orgány činné v trestním řízení je stále náročnější posuzovat jednotlivé případy a často se bez spolehlivého fungování znalců neobejdou. Nežádoucím jevem je fakt, že věda a technika mají v současné společnosti velkou autoritu. Laická veřejnost, ale i orgány činné v trestním řízení znaleckým posudkům příliš důvěřují a zdráhají se k nim zaujmout kritický postoj. Na znalce jsou přenášeny stále širší okruhy otázek, k jejichž objasnění nejsou nutné odborné znalosti nebo ty, které mají právní povahu. Soudce je de facto zbavován části svých kompetencí a namísto soudního procesu vzniká ?znalecký proces?. V České republice se znalectví nachází ve velmi neutěšeném stavu a již několik let se lze setkat jak v odborných publikacích, v politických diskuzích, v judikatuře a v řadách samotných právníků a znalců se sílící kritikou. Ta se týká především právní úpravy, tj. zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a prováděcí vyhláška Ministerstva spravedlnosti, která je značně zastaralá a vyžaduje zásadní reformu. Zesnulý český ombudsman Otakar Motejl před pár lety prohlásil: ?Soudní znalci ničí lidské životy!? Jeho reakci je nutné brát vážně, protože znalci nenesou patřičnou odpovědnost za chybně vyhotovený posudek. Současný trend je takový, že soudci bez znaleckého posudku téměř nerozhodnou. Takže nepravdivé posudky mohou způsobit velkou újmu na životech lidí, vůči kterým byl posudek podán. Za nezbytnou podmínku hodnocení odborné správnosti považuji transparentnost znaleckého posudku, tedy srozumitelnost pro laiky. Mnohdy se zdá, jako by si znalci vůbec neuvědomovali, že jejich posudek by měl zprostředkovat odborné poznatky nikoliv vědcům, ale i právníkům, orgánům činným v trestním řízení, též procesním stranám. Srozumitelnost textu je důležitá především pro obviněného, který by měl dostat možnost se zapojit do procesu dokazování a do hodnocení důkazů. Někdy méně znamená více a podle mě si znalci autoritu svých posudků nesrozumitelnou terminologií nezvýší. Ve větší části mé práce jsem se snažila přiblížit základní pojmy, se kterými se v pokročilém textu pracovalo a bylo tedy nutné je uvést na začátku, aby čtenář-laik porozuměl celé práci bez větších obtíží. Katedra trestního práva Obhájeno In conclusion, I would summarize the issue of expert testimony this way: In today?s world, expert activity has undisputably a great meaning for modern judiciary or public administration as well as for citizens. Expert testimonies are booming as science and technology are rapidly advancing. For organs active in prosecutions, it is increasingly becoming more difficult to judge individual cases and often they cannot manage without the help of experts. The great authority of science and technology in contemporary society can thus be seen as undesirable. The layman public and even organs active in prosecutions overly believe the expert testimonies and are reluctant to assume a critical stance towards them. Experts deal with increasing domains of questions, which do not concern the law or do not necessarily need specialist knowledge. The jury is as a matter of fact partly stripped of his competencies and instead of a trial, an ?expert process? occurs. In the Czech Republic, the field of expert opinion is found in a very disconsolate state and for a few years already, one can encounter increasing criticism in scientific publications, political discourse, the judisciary and also in the ranks of lawyers themselves. This concerns especially law adjustments, that is, Act No. 36/1967 Coll., concerning experts and interpreters and the executive ordinance of the Ministry of Justice, which is considerably outdated and requires fundamental reform. A few years ago, the deceased czech ombudsman Otakar Motejl declared: ? Judisciary experts destroy human lives!? It is necessary to consider his reaction, because experts do not carry appropriate responsibility for wrongly drawn testimonies. The current trend is such that judges almost cannot adjudge without an expert testimony. Thus, untrue testimonies can cause a great harm to the lives of the people against whom the testimony was filed. I consider the transparency of the expert testimony, and thus its comprehensibility for the layman, as an indispensable prerequisite of the appraisal of expert correctness. Often, it appears as if the experts do not realise that their testimony should convey scientific findings not to scientists, but also to lawyers, prosecution organs and the process sides. Most of all, the comprehensibility of the text is important for the accused who should have the opportunity to be involved in the process of testifying and the assesment of evidence. Sometimes less means more and I believe that experts will not increase the authority of their testimonies by unintelligible terminology. In the greater part of my work, I tried to zoom in on the basic terms, which I continued to use in the text and it was thus necessary to introduce them at the beginning for the layman-reader?s good understanding of the whole work. In the introduction, I mentioned testifying in the prosecution process, which is, together with the basic codes of the process and decision making, the most important process activity of the procesution organs. Further, I engaged in contemporary law modification in the Code of Criminal Procedure, meaning the constitutions which modulate the issue of expert testimony in the prosecution process. Within the frame of individual chapters,I took into account changes which were brought into the prosecution process by the legal amendment Act No. 265/2001 Coll., which in part enabled the sides in the prosecution process to make use of expert testimony (§ 110a TrŘ).

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Krušina, Václav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem bakalářské práce je vytvořit webové rozhraní se zásobníkem cvičení pro motoricko-funkční přípravu a nácvik základních gymnastických cvičebních tvarů pro mládežnické fotbalové kategorie. Za tímto účelem byl vytvořen zásobník cvičení motoricko-funkční přípravy a základních gymnastických cvičebních tvarů a následně zprostředkován formou přehledných webových stránek s doménou https://gymnastikaprofotbal.webnode.cz. Tyto stránky byly vytvořeny primárně pro fotbalové trenéry, dále pak pro učitele tělesné výchovy a širší sportovní veřejnost. Obhájeno The aim of this thesis is to create a website with a set of exercises for motor-functional preparation and practise of basic gymnastic exercise elements for youth football categories. Set of exercises of motor-functional preparation and basic gymnastic exercise elements was created for this purpose and afterwards it was composed into a website with a domain https://gymnastikaprofotbal.webnode.cz. This website was primarily created for football coaches, physical education teachers and for other sports community.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Barnášová, Romana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce je zaměřena na zajišťování a financování veřejného osvětlení na úrovni obcí. Teoretická část popisuje problematiku veřejných statků jako komodit s nevylučitelným podílem veřejné spotřeby, včetně různých způsobů jejich zabezpečování. V charakteristice územních samosprávných celků je popsána struktura řízení obcí a krajů (základních, resp. vyšších ÚSC) a doplněna o přehled jejich hospodaření v letech 2014 a 2015. Praktická část představuje původní výzkum ve vybraných krajích (Plzeňském, Jihočeském a Středočeském) a obcích tří velikostních kategorií. V těchto lokalitách byl výzkum proveden formou dotazníkového šetření. Vyhodnocení získaných dat z hlediska ekonomických přístupů obcí k veřejnému osvětlení přináší přehled rozdílů mezi jednotlivými kraji i mezi obcemi různé velikosti. Ukazuje se, že zásadním faktorem, který na ekonomickou efektivitu přístupů k veřejnému osvětlení má vliv, je velikost obce. V závěru práce jsou proto shrnuty výsledky výzkumu a z nich vyplývající doporučení pro praxi. Obhájeno This thesis is focused on providing and financing of public lighting on the level of municipality. Its theoretical part depicts the problem of public goods as comodities of non-excludable public consumption, including different methods of providing. The local government units (basic and higher) are described by their control structure and by their economics in 2014 and 2015. Practical part of the thesis is based on the original research in selected regions (Pilsner region, South Bohemia and Central Bohemia), and in municipalities of three size groups, where the research has been realized by the questionnaires. The data evaluation, based on economic properties of providing public lighting, presents the difference between the regions and municipalities of different size. It indicates that the main influence factor for the economic effectivity is the size of municipality. Conclusion of the thesis is based on summary of research results and consequent practical recommandations.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.