Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
232 Research products, page 1 of 24

 • Other research products
 • Czech
 • Rural Digital Europe

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Žižková, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti konkrétního investičního záměru společnosti AGROFARMY BEZDRUŽICE, s. r. o., z něhož plynou dvě vzájemně se vylučující investiční varianty. Práce je rozdělena na teoretickou část, která pojednává o investicích, investičním rozhodování podniku, determinuje peněžní toky investice a charakterizuje metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Praktická část diplomové práce představuje podnikatelský subjekt AGROFARMY BEZDRUŽICE, s. r. o. a obě zamýšlené investiční varianty, které jsou dále hodnoceny a komparovány na základě aplikace poznatků teoretické části práce. Po zhodnocení efektivnosti investičních projektů je společnosti navržena výhodnější investiční varianta. V souvislosti s možnými riziky, jsou identifikována významná rizika investice. Nejvýznamnější rizika jsou podrobena analýze za účelem zjištění jejich vlivu na investiční projekty. Závěrem jsou shrnuty poznatky a doporučení pro podnik, které vyplývají z praktické části diplomové práce. Obhájeno Submitted master's thesis deals with the evaluation of economic efficiency of a particular investment in the agricultural company AGROFARMY BEZDRUŽICE, s. r. o., that results in two mutually exclusive investment options. The thesis is divided into theoretical part, which discusses investments, investment decisions, determines investment cash flows and characterizes method of evaluating the economic efficiency of investments. The practical part of the master's thesis introduces the business unit AGROFARMY BEZDRUŽICE, s. r. o. and both considered investment options, which will be evaluated and compared based on the knowledge gained from theoretical part. After evaluating the effectiveness of both investment projects, the company is proposed with the best investment option. Due to the possible risk, an assessment of their significance is performed, and the most significant risks are analysed to determine their effect on investment. In the end, the findings, and recommendations, which result from the practical part of the thesis, are summarized and given to the company.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Hájek, Daniel;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  Country: Czech Republic

  Cílem studie je za pomoci digitálního modelu terénu identifikovat dráhy soustředěného povrchového odtoku v povodí řeky Svratky a vyhodnotit množství a typ pozemků jimi ohrožených. Aim of this study is to identify the pathways of concentrated surface runoff with assistance of digital terrain model in the river basin of Svratka and evaluate quantity and type of endangered grounds. A

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Ondráček, Petr;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úsporného zabezpečovacího zařízení pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení bude detekovat otevření dveří/oken/prostoru pomocí magnetického kontaktu a tuto událost nahlašovat na vhodnou cloudovou službu a e-mail. Teoretická část je zaměřena na problematiku Internetu Věcí, cloudové služby a popis jednotlivých komponent zařízení. Druhá část práce se zabývá návrhem schéma zapojení, řídícího programu a výpočtu spotřeby zařízení. Třetí část je již zaměřena na praktickou realizaci navrženého zařízení, návrh a tvorbu desky plošných spojů, ochranné krabičky pro zařízení, programování, vytvoření cloudového kanálu pro vizualizaci nasbíraných dat a měření spotřeby konečného zařízení. Bachelor's thesis discusses the design and realization of low-energy security device using Wifi module ESP32. The device will detect the opening of door/window/space by using magnetic contact and this event will be reported on appropriate cloud service and by e-mail. The theoretical part is focused on the Internet of Things problematics, cloud services and description of individual components of the final device. Second part of thesis is focused on designing of the linkage scheme, control program and calculation of power consumption of the device. Third part is already focused on practical realization of the designed device, designing and creation of printed circuit board and security box, programming, creation of the cloud channel that will visualize collected data and measurement of power consumption of the final device. A

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vrzalová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předložená diplomová práce je zaměřena na digitalizaci a její využití ve stavební společnosti v DIVIZI 1. První část charakterizuje klíčové pojmy a definice nutné k porozumění dané oblasti, na základě odborné literatury. Druhá část popisuje Enterprise Architekturu. Třetí část charakterizuje vybranou stavební společnost. V rámci praktické části práce jsou identifikovány problémy, se kterými se vybraná společnost potýká. Dále je vybrán konkrétní problém, který autorka v práci řeší, a jehož současný stav znázorňuje model EA. Dále je navržena příležitost pro digitalizaci, pomocí které by společnost zefektivnila a optimalizovala fungování řešených oblastí a vyřešila tak hlavní problém, A na závěr, na základě zjištěných informací jsou navržena doporučení k realizaci. Obhájeno The Diploma thesis focuses on digitalization and its use in a construction company in DIVISION 1. The first part characterizes the key concepts and definitions necessary to understand the field, based on the professional literature. The second part describes the Enterprise Architecture. The third part characterizes a selected construction company. The practical part of the thesis identifies the problems faced by the selected company. Furthermore, a specific problem is selected that the author solves in the thesis and whose current state is illustrated by the EA model. Next, an opportunity for digitalization is proposed, through which the company would streamline and optimize the functioning of the addressed areas, thus solving the main problem, And finally, based on the identified information, recommendations for implementation are proposed.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Bublík, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce obsahuje představení robotické automatizace, její implementování na určitý proces ve společnosti a následné vyhodnocení, jaké přínosy toto zavedení přineslo. Práce se soustředí na kvalitu analýzy procesu a následnou kvalitu výstupu po zavedení procesní automatizace. Obhájeno The diploma thesis contains the introduction of robotic automation, implementation for process creation in the company and evaluation of what benefit this implementation brought. The tesis focuses on the quality of process analysis and quality of the output after the implementation of process automation.

 • Other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors: 
  Topinka, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečností v systémech IoT. Má za úkol informovat o riziku, které sebou nese používání takovýchto systémů. První kapitola této práce se věnuje seznámení s pojmem internet věcí. Jsou zde základní informace o architektuře, principu, dnešním využití internetu věcí a také popisuje některé používané komunikační sítě. V druhé časti je vysvětlena bezpečnost internetu věcí. IoT systém je rozdělen podle obecné architektury a v každé vrstvě jsou popsány informace týkající se bezpečnosti. Dále jsou vysvětleny útoky na fyzická zařízení a také opatření, které mají těmto útokům předcházet. Ve třetí kapitole jsou uvedeny útoky na IoT zařízení, které se ve světě staly. V poslední části je celkové zhodnocení této problematiky. Obhájeno This bachelor thesis deals with security issues in IoT systems. Its task is to inform about the risk of using these systems. The first chapter of this work deals with the concept of the Internet of Things. There are basic information about architecture, principle, today's use of Internet of Things and also describes some used communication networks. The second part explains the security of the Internet of Things. The IoT system is structured according to general architecture and security information is described in each layer. Furthermore, attacks on physical devices are explained as well as measures to prevent these attacks. In the third chapter, there are attacks on IoT devices that have happened in the world. The last part is an overall evaluation of this issue.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Gottwaldová, Kateřina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Výstupem mé diplomové práce je autorská ilustrovaná kniha, která přibližuje čtenáři život v půdě a procesy v ní probíhající. Cílem knihy je obnovit úctu a dobrý vztah k půdě a k celé přírodě. Fascinující ilustrace plné drobných detailů působí velmi organicky díky použitým přírodním materiálům a barvám, a mají ve čtenáři vzbudit chuť ponořit se do tajemství světů pod našima nohama, ze kterých pochází naše obživa, a na kterém závisí téměř všechny ekosystémy na Zemi. Obhájeno The output of my diploma work is author's illustrated book. It shows a life in the soil and it's processes. The work is supposed to restor honor and strong good relationship between the human and the soil and the whole nature. Fascinating illustration with many details are very organic thanks to natural materials and colours. It is supposed to lead the reader to have the urge to dive into secrets of the world under our feet. Because our livelihood origins from it and it affects almost every ecosystem on Earth.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Hujňák, Vilém;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá problematikou reinženýringu podnikových procesů s využitím možností Internetu věcí. V práci je navržena metoda implementace IoT procesním způsobem a ověřena na případové studii procesu zajištění pohybu oprávněných osob ve firemních prostorách s vyžitím vícefaktorové autentizace. The bachelor's thesis deals with the issue of Business Process Reengineering using possibilities of the Internet of Things. The thesis describes a method for implementing IoT solutions in a procedural manner and has been validated in a case study process - ensuring a movement of authorized persons in a company premises using multi-factor authentication. B

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Hanuš, Ivan;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je nastudovat problematiku měření proudu v sítích nízkého napětí pomocí Rogowského cívky a podrobně se seznámit s požadavky na elektronický senzor proudu s digitálním výstupem. Dále nastudovat aktuální řešení digitalizace výstupního signálu Rogowského cívky, určit metrologické parametry digitalizačního modulu na zpracování signálu z Rogowského cívky jako senzoru proudu a navrhnout koncepci jednotky elektronického senzoru proudu s Rogowského cívky a digitalizačním modulem s předpokládaným optickým výstupem, a jeho realizace. Teoretická část práce se zaobírá měřením proudu pomocí Rogowského cívky, jejími vlastnostmi a výhodami oproti běžným transformátorům proudu. Dále jsou v práci uvedeny požadavky na měřící senzor proudu. Praktická část se zaobírá návrhem digitalizačního modulu tvořeného dvojicí AD převodníků, mikrokontrolerem a výstupními obvody. Dále se práce zaobírá číslicovým zpracováním navzorkovaného signálu z Rogowského cívky. Práce dále popisuje firmware pro mikrokontroler a PC aplikaci. Výsledkem této semestrální práce je funkční obvod elektronického senzoru proudu, který zpracovává signál z Rogowského cívky a převádí ho do digitální formy. The objective of this thesis is to describe principles of measuring of alternating current in low voltage power supply network with Rogowski coil and to study details of requirements for electronic current sensor with digital output. Furthermore to study the current solution of digitalization of output signal from Rogowski coil and to determine metrological characteristics of the digitalization module for processing the signal from the Rogowski coil as current sensor and to design a concept of an electronic current sensor unit with Rogowski coil and the digitalization module with the expected optical output. The theoretical part deals with the measurement of current using Rogowski coil, its characteristics and advantages compared to conventional current transformers. Further in the thesis there are specified the requirements for current sensor. The practical part deals with the design of digitalization module consisting of a pair of AD converters, a microcontroller and output circuits. Furthermore, the thesis deals with digital signal processing of signal from Rogowski coil. Furthermore, the thesis describes firmware for microcontroller and PC application. The result of thesis is functional circuit of electronic current sensor that processes signal from Rogowski coil and converts it to digital form. C

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kopřiva, Lukáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na základní pohled pro oblast robotiky a jejího rozdělení v současnosti. Dále je tato práce zaměřena na přímou a inverzní kinematiku. Seznámení se s modelem AL5A od společnosti Lynxmotion a naprogramování jeho ovládání. Při programování řídící jednotky bylo využito goniometrických funkcí pro výpočet úhlů pro dané servomechanismy. Dále jsou pro model vytvořené matice pro rotační a translační posuv. Závěrem je nastíněn návrh rozšíření o čidlo pro snímání poloh servomechanismů. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky Obhájeno Presented bachelor thesis focuses on the basic view for the area of robotics and its distribution in the present. Furthermore, this work focuses on direct and inverse kinematics. Introduction to model AL5A from Lynxmotion programming and its control. The trigonometric functions of angles for the servo were used during programming. Matrixes for rotational and translational shift were generated for model. Finally, design for extending sensor for sensing servo is outlined.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.