Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
16 Research products, page 1 of 2

 • Other research products
 • 2018-2022
 • Open Access
 • Diposit Digital de Documents de la UAB
 • Energy Research

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access
  Authors: 
  Benedí López, Alexandra; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria;
  Country: Spain

  El projecte consisteix en la realització d'un anàlisi de les Comunitats Energètiques en entorns urbans, agafant com referència tres exemples d'edificis a Sant Cugat del Vallès, una escola al centre de la ciutat, un pavelló municipal i una comunitat de veïns, situats a l'extraradi. S'avaluarà si compleixen els requisits mínims - econòmics, físics i socio-legals -, per a què siguin funcionals i sostenibles energèticament, tenint en compte les característiques de cada zona escollida en quant a tipus d'habitatge, localització geogràfica o possible capacitat d'aplicació dels recursos. També s'han determinat els passos a seguir per crear-ne una de nova o adaptar la infraestructura existent. Aquest anàlisi s'ha portat a terme fent una introducció prèvia dels conceptes més importants i de la normativa general d'aplicació a les Comunitats Energètiques. The project consists of an analysis of Energy Communities in urban environments, taking as a reference three examples of buildings in Sant Cugat del Vallès, a school in the city center, a municipal pavilion and a community of residents, located on the outskirts. It will be assessed whether they meet the minimum requirements - economic, physical and socio-legal - for them to be functional and energy sustainable, taking into account the characteristics of each area chosen in terms of type of housing, geographical location or possible capacity application of resources. The steps to create a new one or adapt the existing infrastructure have also been determined. This analysis has been carried out by making a previous introduction of the most important concepts and the general regulations applicable to the Energy Communities.

 • Open Access English
  Authors: 
  Martínez Ana; Barrera-Corominas, Aleix; Cuypers, Dieter; Härkönen, Mika; Girón Domínguez, Carmen;
  Country: Spain

  The webinar 'Educational gaps and skills mismatch in the European Bioeconomy' was held on January 22nd, from 11:00 to 12:00 CET. It was coordinated by SIE and all the partners contributed with feedback and/or content. It was targeted to anyone interested in learning what the Bioeconomy is and what are the main gaps in the educational programmes related to Bioeconomy in Europe. The aim was to provide attendees with the opportunity to have an overview and hints on the importance of the European bioeconomy in our daily lives, the skills mismatch in the bioeconomy field, as well as to facilitate questions and active discussion.

 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Martín Rodríguez, María; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa;
  Country: Spain

  Este trabajo de fin de grado tiene como propósito conocer el concepto de moda sostenible, determinar el conocimiento y comportamiento de los consumidores de moda tradicional y moda sostenible y descubrir el punto de vista de algunos profesionales del sector textil con el objetivo de analizar los motivos por los cuales las empresas se involucran en dicha moda con el fin de comprender si consideran este modelo un compromiso ético o un factor pasajero con el que obtener mayores beneficios a partir de un elevado consumo usando este concepto como una estrategia para atraer a los consumidores. Para analizar lo comentado con anterioridad, y cumpliendo así con los objetivos de la investigación, se han llevado a cabo entrevistas en profundidad. La principal conclusión obtenida es que, tanto profesionales como consumidores de moda sostenible manifiestan un compromiso real por la sostenibilidad, llevando un estilo de vida coherente y centrado en lo sostenible. Por consiguiente, los profesionales afirman que dicho compromiso va más allá de su emprendimiento, que siguen formándose y con proyectos futuros con el objeto de ampliar su público objetivo. Sin embargo, los consumidores de moda tradicional han demostrado tener un menor compromiso y, por tanto, un menor conocimiento. This final degree project aims to know the concept of sustainable fashion, determine the knowledge and behavior of consumers of traditional fashion and sustainable fashion and discover the point of view of some professionals in the textile sector with the aim of analyzing the reasons why companies are involved in such fashion in order to understand if they consider this model an ethical commitment or a passing factor with the one that obtains greater benefits from a high consumption using this concept as a strategy to attract consumers. To analyze what has been said above, and thus complying with the objectives of the research, in-depth interviews have been carried out. The main conclusion obtained is that both professionals and consumers of sustainable fashion manifest a real commitment to sustainability by leading a coherent and sustainable-focused lifestyle. Therefore, the professionals affirm that this commitment goes beyond their entrepreneurship, that they continue to be formed and with future projects with the aim of expanding their target audience. However, traditional fashion consumers have proven to have less engagement and, therefore, less knowledge.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Rosell Artiz, Àlex; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria;
  Country: Spain

  La mobilitat actual ens aboca cada vegada més, cap a una mobilitat més sostenible. És per aquest motiu que cada vegada més alternatives estàn sortint per a l'ús del vehicle privat. En aquest treball l'eix central serà la bicicleta sobre la qual es farà l'estudi per tal de mirar d'integrar aquest sistema de mobilitat a l'entramat actual del municipi. En aquest estudi es pretén potenciar els desplaçaments de connexió amb la millora, adaptació i creació de nous itineraris que permeten recórrer el municipi tant per desplaçar-se a la feina, com per apropar-se a pàrquings o estacions on poder agafar altres modes de transports motoritzats que han de poder permetre recórrer distàncies més grans. Per tal de dur a terme un estudi profund de la situació actual he dividit aquest estudi en tres blocs diferenciats clarament, primer s'estudia la distribució de la població sobre el territori i s'analitza la relació entre els territoris del municipi, un cop s'han extret les idees clares, es procedeix a dissenyar el recorregut de la xarxa ciclable que recorrerà tot el municipi. Finalment d'una forma més breu s'expliquen les aplicacions tecnològiques que es podrien aplicar, possibles ampliacions del mateix projecte i millores de sostenibilitat aplicables Today's mobility is leading us to a more sustainable mobility. That's why more and more alternatives are coming out for private vehicle use. In this paper, the central axis will be the bicycle on which the study will be carried out in order to try to integrate this mobility system into the current network of the municipality. This study aims to promote connecting trips with the improvement, adaptation and creation of new itineraries that allow you to travel around the town both to get to work, and to get closer to parking lots or stations where you can take other modes of motorized transport such vehicles, bus that must be able to cover greater distances. In order to carry out an in-depth study of the current situation I have divided this study into three clearly differentiated blocks, first studying the distribution of the population over the territory and analyzing the relationship between the territories of the municipality, once I have extracted the clear ideas, it is proceeded to design the route of the greenway that will cross all the municipality. Finally, a more brief explanation of the technological applications that could be applied, possible extensions of the same project and applicable sustainability improvements.

 • Open Access English
  Authors: 
  Madrid, Cristina; Talens Peiró, Laura; Martin, Nick; Süsser, Diana; Lilliestam, Johan; Stavrakas, Vassilis; Flamos, Alexandros;
  Country: Spain

  Topic LC-SC3-CC-2-2018 of the Horizon 2020 work program: Modelling in support to the transition to a Low-Carbon Energy System in Europe Although energy models advance rapidly in termsof technical and techno-economic details, social and political aspects and environmental burdensbeyond greenhouse gas emissions are currently underrepresented. However, in light of the European Green Deal and the EU Energy Union Strategy, models must advance in terms of social and environmental considerations to support decision-and policymakers in adequately addressing that environmental burdenand to put "citizens at its core" of the energy transition. In this deliverable, we present key user-needs for environmentaland social aspects that need to be better represented in energy system models (Section 2), and how we have developed and adapted the modelling tools ENVIRO, QTDIAN, and ATOM in response to the identifieduserneeds. We showthree main userneeds regarding social aspects, specifically(i)social impacts on energy politics and policies, (ii) the social acceptance of energy technologiesand infrastructure, and (iii) consumers'behavior in energy models. We furthermore show that users consider relevant the following factors within the environmental aspects of energy scenarios: (iv) demandof raw materials/circularity, (v) the implications on nature and biodiversity, as well as (vi) full life-cycle impactsand externalization.ENVIRO and QTDIANare being developed within SENTINEL in a participatory process by engaging with stakeholdersin the information and development stagesof the model implementation. In contrast, ATOM is adapted by consideringuser-needs especially in the implementationstage. We conclude that we have benefited from the insights of model users and other stakeholders, and that this will allow us to make our modelling tools fit-for-purpose. All three modelling tools will support decision-makers by answering the most importantof the questions usershave risenwithin the SENTINEL stakeholder engagement process. Model-linking within the WP2 and other WPs will ensure that the understanding of environmental and social aspects is strengthened in energy system models and will be embedded in the overall SENTINEL platform.

 • Open Access English
  Authors: 
  Martínez Ana; Cuypers, Dieter; Tienda Martagón, Dulce; Barrera-Corominas, Aleix; Adamsen, Anders Peter; Tukiainen, Pauliina; Viña, Gloria de la; García Alegre, María;
  Country: Spain

  It provides stakeholders with the opportunity to get an overview and hints on the European bio-economy, the job foresight and the UrBIOfuture project's developments

 • Open Access English
  Authors: 
  Barangé O'Driscoll, Lara Thandi; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia;
  Country: Spain

  At it's latest Conference of the Parties in November 2017, the United Nations Framework Convention on Climate Change adopting the 'Koronivia joint work on agriculture' agreement, transferring agriculture to the agenda of its two Subsidiary Bodies. This study approaches agriculture's incorporation into the Convention from the theoretical perspective of institutional interaction - a framework for understanding how one institution influences another - in order to show that the involvement of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in the negotiations has played a decisive role in the Convention's growing consideration of agriculture.

 • Open Access Spanish; Castilian
  Authors: 
  Font Martínez, Jana; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa;
  Country: Spain

  Premi UAB de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) als millors Treballs de Fi de Grau sobre desenvolupament sostenible i justícia global. 5a Edició, curs 2020/2021 El sector financiero se considera cada vez más esencial para acelerar la transición hacia la sostenibilidad y la neutralidad climática. Una de las principales razones es la necesidad de movilizar grandes cantidades de capital privado con el objetivo de satisfacer las necesidades de inversión para lograr las metas climáticas del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante la última década, una de las innovaciones financieras más destacadas en el área de las finanzas sostenibles ha sido el desarrollo y crecimiento de los bonos verdes, además de otros instrumentos similares como los bonos de sostenibilidad o los sociales. El objetivo del presente trabajo consiste en realizar un análisis comparativo entre el rendimiento de los bonos verdes y de los bonos convencionales para determinar si estos instrumentos sostenibles aportan beneficios en variables como: el precio, el rendimiento y la volatilidad. Asimismo, se pretende examinar la evolución del rendimiento de los índices bursátiles más representativos de la economía sostenible durante el año 2020, y el efecto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido sobre los mismos. The financial sector is increasingly seen as essential to accelerate the transition towards sustainability and climate neutrality. One of the main reasons is the need to mobilize large amounts of private capital in order to meet the investment needs to achieve the climate goals of the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations (UN). During the last decade, one of the most distinguished financial innovations in the area of sustainable finance has been the development and growth of green bonds, as well as other similar instruments such as sustainability or social bonds. The objective of this essay is to carry out a comparative analysis between the performance of green bonds and conventional bonds to determine whether these sustainable instruments provide benefits in variables such as: price, yield and volatility. Additionally, the aim is to examine the evolution of the performance of the most representative stock indices of the sustainable economy during 2020, and the effect that the COVID-19 pandemic has had on them.

 • Open Access English
  Authors: 
  Perrero, Jessica; Rimola, Albert; Corno, Marta; Ugliengo, Piero;
  Publisher: Cham, Switzerland: Springer,
  Country: Spain

  There are different environments in the interstellar medium (ISM), depending on the density, temperature and chemical composition. Among them, molecular clouds, often referred to as the cradle of stars, are paradigmatic environments relative to the chemical diversity and complexity in space. Indeed, there, radio to far-infrared observations revealed the presence of several molecules in the gas phase, while near-infrared spectroscopy detected the existence of submicron sized dust grains covered by H2O-dominated ice mantles. The interaction between gas-phase species and the surfaces of water ices is measured by the binding energy (BE), a crucial parameter in astrochemical modelling. In this work, the BEs of a set of sulphur-containing species on water ice mantles have been computed by adopting a periodic ab initio approach using a crystalline surface model. The Density Functional Theory (DFT)-based B3LYP-D3(BJ) functional was used for the prediction of the structures and energetics. DFT BEs were refined by adopting an ONIOM-like procedure to estimate them at CCSD(T) level toward complete basis set extrapolation, in which a very good correlation between values has been found. Moreover, we show that geometry optimization with the computationally cheaper HF-3c method followed by single point energy calculations at DFT to compute the BEs is a suitable cost-effective recipe to arrive at BE values of the same quality as those computed at full DFT level. Finally, computed data were compared with the available literature data.

 • Open Access English
  Authors: 
  Reyes-García, Victoria; García-del-Amo, David; Benyei, Petra; Junqueira, André B.; Labeyrie, Vanesse; Li, Xiaoyue; Porcuna Ferrer, Anna; Schlingmann, Anna; Porcher, Vincent; Soleymani Fard, Ramin;
  Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals,
  Country: Spain

  Unidad de excelencia María de Maeztu CEX2019-000940-M This protocol has been designed to collect local perceptions of climate change impacts on climatic (e.g. rainfall patterns change), physical (e.g., shrinking glaciers), biological (e.g., phenological changes), and socioeconomic systems (e.g., crop failure due to rainfall patterns change), but also adaptations to those impacts, local agricultural calendars and local narratives to allow the reconstruction of historical and relevant events using a combination of quantitative and qualitative methodologies.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.