Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
134 Research products, page 1 of 14

 • Other research products
 • 2013-2022
 • Open Access
 • Lecture
 • CZ

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Lecture . 2019
  Open Access Czech
  Authors: 
  Kalouda František;
  Country: Czech Republic

  Popularizační příspěvek je věnovám tématu ekonomických krizí. Konfrontuje různá teoretická stanoviska k možnosti/nutnosti nástupu ekonomické krize. Uvádí též stanoviska podnikové praxe k možnostem krizového řízení v ekonomice. Dotýká se i potenciálních možností ekonomické kybernetiky řešit a nebo odvracet ekonomické krize. Popularizační příspěvek je věnovám tématu ekonomických krizí. Konfrontuje různá teoretická stanoviska k možnosti/nutnosti nástupu ekonomické krize. Uvádí též stanoviska podnikové praxe k možnostem krizového řízení v ekonomice. Dotýká se i potenciálních možností ekonomické kybernetiky řešit a nebo odvracet ekonomické krize. The paper is devoted to the topic of economic crises. It confronts various theoretical opinions on the possibility / necessity of the onset of the economic crisis. It also presents the opinions of business practice on the possibilities of crisis management in the economy. It also touches on the potential for economic cybernetics to tackle or avert economic crises.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Balík Stanislav;
  Publisher: Ústav pro studium totalitních režimů
  Country: Czech Republic

  Tento příspěvek je případovou studií vývoje politické reprezentace v prvních desetiletích komunistického režimu v severomoravské obci Bludov. Nečiní si generalizující ambice – chce na konkrétním případu analyzovat personální aspekt nejnižší úrovně vládnutí. Hlavní otázkou přitom je, do jaké míry stála místní politická reprezentace po roce 1948 na nových lidech, do jaké míry vycházela z prvorepublikových kádrových základů Komunistické strany Československa či zda čerpala z politiků, kteří měli předkomunistickou politickou zkušenost. Zajímat nás bude i sociální profil vládnoucích. Tento příspěvek je případovou studií vývoje politické reprezentace v prvních desetiletích komunistického režimu v severomoravské obci Bludov. Nečiní si generalizující ambice – chce na konkrétním případu analyzovat personální aspekt nejnižší úrovně vládnutí. Hlavní otázkou přitom je, do jaké míry stála místní politická reprezentace po roce 1948 na nových lidech, do jaké míry vycházela z prvorepublikových kádrových základů Komunistické strany Československa či zda čerpala z politiků, kteří měli předkomunistickou politickou zkušenost. Zajímat nás bude i sociální profil vládnoucích. This paper is a case study on the development of the political representation in the first decades of the communist regime in the Bludov municipality in North Moravia. It wants to analyze the personal aspect of the lowest level of governance on a particular case. The main question here is to what extent the local political representation after 1948 stood on new people, and to what extent it was based on the first-republican cadres of the Communist Party of Czechoslovakia or whether it was drawn from politicians who had pre-communist political experience. We will also be interested in the social profile of the ruling class.

 • Other research product . Lecture . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Kvizda Martin;
  Country: Czech Republic

  Přednáška analyzuje význam vozidla jako prvku konkurenceschopnosti osobní železniční dopravy. Nejprve z pohledu dopravce identifikuje obchodní strategie, jež tvoří nabídku dopravních služeb. Potom identifikuje spotřební strategie cestujících, jež tvoří poptávku po přepravě. Výsledkem je rozhodovací matice, kde se preference cestujících setkávají, či nesetkávají s nabídkou dopravců. Přednáška dále vysvětluje význam různých kategorií vozidel pro dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu dopravních služeb. The lecture analyzes the significance of rolling stock as an element of competitiveness of rail passenger transport. First, from the perspective of the carrier identifies business strategies, which constitute a supply of transport services. Then identifies consumer strategy of passengers, which drives a demand for transport. The result is a decision matrix, where the preferences of passengers meet or do not meet with offered services of carriers. Lecture further explains the importance of different categories of vehicles to achieve equilibrium between supply and demand on the market for transport services.

 • Other research product . Lecture . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Čechurová, Monika; Preis, Jiří;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzn
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Lecture . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Hrubá Marika;
  Country: Czech Republic

  Webinář představuje zákadní dílčí oblasti konceptu library advocacy a možnosti jeho využití ve vysokoškolských knihovnách. Věnuje se představení principů celého konceptu a dále jeho rozdělení na praxi library advocacy od knihovny samotné a od jejich stakeholderů. Dále je prostor věnován hodnotám, které vysokoškolská knihovna vytváří. Následují ukázky kampaní ze zahraničních knihoven v souladu s dobrou praxí library advocacy.

 • Open Access English
  Authors: 
  Mocciaro Egle;
  Country: Czech Republic

  Low literacy and schooling rates are a significant factor among adults in the recent migration towards Europe. Furthermore, migrants experience social marginalisation and spatial segregation in the new countries and, hence, they are low-exposed to the target language. Research on interlanguages development in such sociolinguistic contexts is still peripheral. Within the little existing research, there is consensus that adult learners with none/limited literacy acquire L2 linguistic competence more slowly compared with educated adults, but there are divided views on the relationship between L1(s) literacy and L2 acquisition (Tarone et al. 2009; Vainikka et al. 2017; Young-Scholten and Strom 2006). Slow acquisition, in fact, may result from limited literacy or from other factors deriving from literacy, e.g. low exposure to the target language and no access to written texts. Whether and how these sociolinguistic variables influence L2 acquisition (and, if so, what their respective impact is) still need to be verified. Against this background, a longitudinal study was carried out at the University of Palermo, Italy, in 2017-2019, involving 20 adult migrants from sub-Saharan Africa and Bangladesh. Half of them had little/no literacy prior to arrival. The data collected over 13 months, through interviews and narrative tasks, were analysed from a functionalist perspective inspired by the basic variety model (Klein and Perdue 1997; Giacalone Ramat 2003). Data analysis, focused on the acquisition of L2 tense, aspect and modality, brought to light a general low development of the participants’ interlanguages, which barely reach the early stages of the post-basic continuum. This results from the common scenario of very low exposure to the target language, while learners’ degree of literacy does not appear to play a role, as literate and low/non-literate learners follow the same path of morphosyntax acquisition. However, literacy acts in a subtler way, favouring the development of specific morphosyntactic sub-patterns. This involves the analytical phase that precedes the morphological encoding of verbal categories in the transition from basic to post-basic varieties. At this stage, grammatical and lexical information are encoded separately, possibly by means of non-target constructions in which they are distributed among the diverse constituents (Benazzo 2003; Benazzo and Starren 2007; Starren 2001). Some of these have already been described for L2 Italian, e.g. auxiliary constructions (non è:be.3SG credere:INF ‘he does not believe’, Bernini 2003). Others have escaped the attention of specialists, e.g. the light verb construction (fare:INF mangiare:INF ‘I eat’). Non-target constructions are temporary grammaticalisation strategies to cover the functional space of forms (bound morphemes) not yet acquired. Non-target constructions especially occur in learners with limited literacy, while literate learners use them in a more sporadic and transient way. This can be interpreted as an effect of reduced exposure to the input as a consequence of limited literacy. As learners with limited literacy are exposed exclusively to oral input, they struggle in identifying bound morphemes in the input, due to the low salience, redundancy and frequent reduction phenomena these formatives undergo in spontaneous speech. This leads them to favour and maintain “heavier” constructions, made of material more easily perceived in the input.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Malíšková Johana; Tóth Peter;
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Publikace představuje soubor 40 abstraktů příspěvků, které jsou prezentovány na 39. ročníku konference Otázky neolitu a eneolitu. Příspěvky jsou rozděleny do čtyř tematických okruhů, které navazují na dlouhou badatelskou tradici ve středoevropském prostoru a reflektují nové potřeby a směřování archeologie. Samostatným tematickým blokem je studentská sekce, která představuje vhodnou platformu pro setkání nastupující generace s profesionály v oboru. Součástí sborníku jsou i zvané přednášky, které představují nové paradigmatické přístupy k interpretaci archeologických nálezů z období neolitu a eneolitu, a také diskusní příspěvky věnované v současnosti intenzivně diskutované problematice sídlištního odpadu. Diskusní sekce je ukončená postřehy nejzkušenějších badatelů a jejich vzkazem pro budoucí generaci archeologů. Presented publication is a collection of 40 abstracts of papers, which are conferred at the 39th annual meeting "Problems of the Neolithic and Eneolithic". The contributions are divided into four thematic blocks, which build on a long research tradition in Central Europe and reflect the new needs and directions of archaeology. Student session as a suitable platform for meeting with the next generation of archaeologists with professionals represents a separate block. The collection also includes invited lectures, which present new paradigmatic approaches to the interpretation of the archaeological record in the Neolithic and Eneolithic. The discussion session is devoted to currently intensively debated questions of settlement waste. This session concludes with memories of the most experienced researchers and their legacy for future generations of archaeologists.

 • Other research product . Lecture . 2016
  Open Access Czech
  Authors: 
  Šeferis Vaidas;
  Country: Czech Republic

  Přednáška mapuje historické, etnické a lingvistické postavení Latgalska (regionu v jihovýchodní části Lotyšské republiky) v rámci širšího baltského kontextu: jsou vysvětleny změny geografické rozlohy Latgalska, zachycení regionu v historických pramenech, jazyková specifika a kulturní svéráznost. The lecture provided information on the region of Latgale (south-eastern part of the present days Latvia) and focuses on its territorial changes from middle-ages until now, as well as on the earliest historical records about Latgale and its linguistic and cultural distinctiveness in the scope of the Baltic region.

 • Open Access English
  Authors: 
  Čermák Milan;
  Country: Czech Republic

  In this presentation, we introduce a new approach to analyzing network traffic data using associations. In the beginning, we discuss the benefits and issues of currently used analysis tools. Next, we propose a new data representation model and utilization of a graph database to store such data. In the main part of the presentation, we introduce the Granef toolkit and its use for incident investigation.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vlčková Kateřina; Mareš Jan; Lojdová Kateřina;
  Country: Czech Republic

  Prezentace se zabývala smíšeným designem v pedagogickém výzkumu na konkrétním příkladu projektu GA ČR „Moc ve školních třídách studentů učitelství“. Zaměřili jsme se na koncept moci, jeho adaptaci na prostředí školní třídy, design výzkumu – jeho kvalitativní a kvantitativní část s nastíněním výsledků a diskusi k metodologickému postupu. The presentation focused on mixed methods design in educational research with an example of a project GA CR "Power in the Classes of Student Teachers". It focused on the concept of power, its adaptation for the school conditions, research design and its qualitative and quantitative parts with preliminary outcomes, and discussion of methodological approaches.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.