Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
12,336 Research products

 • 2013-2022
 • Open Access
 • Other research products
 • SE
 • Swedish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Authors: Ahmed, Ayan; Guled, Naima;

  Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sedvänja med lång tradition i flera länder i världen. Det beräknas att runt 100-140 miljoner kvinnor har genomgått kvinnlig könsstympning idag och lever med komplikationer av könsstympning. Bland dessa lever cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur könsstympade kvinnor upplever bemötande av vårdpersonalen. Metod: Studien är en litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt och har använt metasyntes som analysmetod. Databaserna som användes för att hitta studiens artiklar är PubMed, CINAHL och Scop. Resultat: Upplevelsen hos de könsstympade kvinnorna indelas tre teman med nio subtema. Huvudteman: bemötande av vårdpersonalen, rädsla som är förknippad med könsstympning och kulturkompetens. Studien fann att dessa påverkar mötet mellan kvinnorna och sjukvårdspersonalen. Slutsats: I studiens resultat framkommer att könsstympade kvinnor lider av efterföljande komplikationer på grund av könsstympningen/ingreppet och att kvinnorna inte har fått förståelse av vårdpersonalen i det nya landet. Resultaten visar att det finns bristande kunskap om könsstympning hos vårdpersonal och bristande kommunikation på grund av språkliga begränsningar hos patienterna.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Emanuelsson, Simon; Honchangi, Kiana;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Jiretorn, Lena;

  Beviskravet anger vilken styrka bevisningen behöver uppnå för att domstolen ska anse att ett förhållande är för handen. Beviskravet avgör huruvida domstolen kan bifalla eller avslå klagandes talan. I tvistemål tillämpas som huvudregel beviskravet ”styrkt”. I brottmål tillämpas som huvudregel beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”. I förvaltningsmål generellt är det däremot oklart vilket eller vilka beviskrav som ska tillämpas. Även för mål enligt 3 § LVU är det oklart vilket eller vilka beviskrav som ska tillämpas. Samtidigt finns en mängd olika uttryck som kan kopplas till beviskrav. Nuvarande oklara rättsläge om vilket beviskrav som ska tillämpas för mål enligt 3 § LVU medför ett stort utrymme för domarna att bestämma beviskravet i ett enskilt fall. Uppsatsens syfte är att undersöka hur rättssäkerhetsfaktorerna förutsebarhet, likabehandling och likvärdig behandling påverkas av rättsläget angående beviskrav enligt 3 § LVU utifrån en analys angående gällande rätt och rättstillämpningen i underrätter baserat på̊ hur domar motiveras. Syftet innefattar också̊ en diskussion om tänkbara lösningar på eventuell rättssäkerhetsproblematik. I uppsatsen diskuteras inledningsvis rättsläget avseende beviskrav i mål om beredande av tvångsvård enligt 3 § LVU. Rättsläget klargörs genom en analys utifrån dels rättskällorna och dels förvaltningsrätters domskäl. Det redogörs sedan för rättslägets effekter på de tre rättssäkerhetsfaktorerna. Slutligen diskuteras om rättsläget bör förändras utifrån eventuell rättssäkerhetsproblematik. Då görs en avvägning mellan rättssäkerhetsproblemen och skäl till att rättsläget ska förbli oförändrat. Eftersom förändringar bör göras så diskuteras tänkbara lösningar på rättssäkerhetsproblematiken. Såväl fördelar som nackdelar med lösningarna lyfts. Sedan bedöms vilken lösning som är lämpligast för att lösa rättssäkerhetsproblematiken.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Engdahl, Mikael;

  Syfte: Syftet med denna uppsats är undersöka och därigenom ge en så bra bild som möjligt över hur mycket kunskap lärare i Borås stad har när det gäller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Syftet är vidare att ta reda på om de kan anpassa och inkludera på ett sätt som krävs av styrdokumenten med hjälp av den kunskap de har eller kan få med stöd av kompetent elevhälsa. Detta med hjälp av olika teorier inom specialpedagogiken som finns. Vidare är syftet att ta reda på om lärare får och vill ha kompetensutveckling inom NPF. Samt om detta fortfarande stämmer överens med tidigare forskning som säger att i genomsnitt har bara en av 4–5 lärare tillräckliga kunskaper inom NPF. Teori: Jag har valt att titta på teorier som jag anser att är relevanta till de frågeställningar jag har och att de även visar vad som behövs för kunskap enligt dessa för att kunna anpassa och inkludera i dagens skola och hur den verkliga situationen ser ut. Dels den tydliggörande pedagogiken och dels det rationella, kategoriska och dilemmaperspektivet. I ett historiskt perspektiv kan man tydligt se att man alltid har haft en önskan om inkludering och detta visar Rask, Svensson, Wennbo på i En skola för alla (1985). Alla bör inkluderas och utbildningen ska anpassas men med vilka verktyg och på vems bekostnad och med vems kompetens. Fortsatt så tittar jag samtidigt på Vygotskijs proximala utvecklingszon där han nämner hur viktigt det är med en kompetent vuxen för barnets lärande. Jag nämner även Dewey och hans teori om ”Learning by doing” som jag knyter an till Vygotskij där det handlar om kompetens samtidigt som man får erfarenhet. Metod: I detta examensarbete har jag valt att arbeta med den kvantitativa undersökningen i form av en enkät (hårddata). Jag genomfört en kvantitativ och i huvudsak strukturerad enkät såsom Stukat (2011) beskriver den i Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap bland pedagogisk personal inom Borås Stad Fsk-9. Patel & Davidsson (2011) nämner att man bör följa forskningsetiska regler samt att man ska ha en trovärdighet och tillförlitlighet (validitet och reliabilitet) och det kommer hela tiden att vara min strävan. Som Stukát (2011) menar så betyder kvantitativ metod att forskaren samlar in mycket fakta för att kunna analysera och sammanställa ett resultat som är i relevans till frågeställningarna. Med ett stort antal respondenter är det sedan lättare att generalisera och då antas gälla fler än de man undersökt. Viktigt är samtidigt att man anonymiserar personer, institutioner och platser. Resultat: Resultatet innehåller kortfattade analyser av varje diagram för att man lättare ska kunna få ett sammanhang av svaren. Frågeställningarna som ställdes i detta examensarbete har genom enkäten kunnat besvaras på ett bra sätt och genom detta så har man kunnat få fram ett resultat som kan bedömas ha en bra validitet. Frågorna i enkäten har kunnat ligga till grund för att kunna generalisera och genom detta kunna anta att det ser likadant ut i många kommuner i Sverige.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: KALLDAL, HANNA; KARLKVIST, DANIEL; KHADEMI, THEODOR; LAM, CHARLIE; +2 Authors

  Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätter att växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn till seniorer. Detta blir problematiskt då åldrande kan orsaka försämrad fysisk och kognitiv förmåga samt nedsatt syn, vilka gör det svårare att använda applikationerna. Utöver det har ett nytt problem uppkommit på grund av den pågående covid-19- pandemin. Eftersom viruset är mer dödligt med åldern, har det orsakat en ökning av ensamheten bland äldre då social distansering krävs för att bromsa smittan. Det är viktigt för äldre att hålla kontakt med anhöriga och vänner, vilket är anledningen till att en videosamtalstjänst anpassad för seniorer är relevant. Detta projekt syftade till att skapa en videosamtalstjänst anpassad till äldres behov och förmågor. Ett resultat framställdes genom att använda en iterativ design- och utvecklingsprocess där en prototyp av applikationen byggdes, testades och utvärderades för varje iteration. Totalt gjordes tre iterationer, där det framställdes en mjukvaruprotoyp i den tredje. Baserat på de tre iterationerna såväl som tidigare studier om design för seniorer, kunde en slutgiltig prototyp utvecklas. Detta är en nästintill komplett applikation där användare kan hantera kontakter, ändra informationen i sin profil och dra nytta av ett fullt fungerande videosamtal. Efter positiv respons från användartesterna blev det uppenbart att videosamtalsapplikationen är anpassad för målgruppen till en godkänd nivå. På grund av tidsbegränsningar kunde dock vissa funktioner inte slutföras. Dessutom blev det svårt att hitta tillräckligt med testare inom målgruppen på grund av tidsbegränsningar såväl som fysiska begränsningar som orsakades av pandemin. Därför måste vidare medverkan med seniorer göras innan produkten kan anses vara helt slutförd.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Mattsson, Anneli; Westling, Carin;

  Syfte: Studiens syfte är att ur ett genusperspektiv undersöka specialpedagogers syn på och erfarenheter av arbetet med elever i behov av stöd i skolan. Hur kan man ur ett genusperspektiv förstå specialpedagogens olika roller och arbetsuppgifter, utformning och fördelning av stödinsatser och utformning och hanterande av verktyg? Teori: Studien utgår ifrån Yvonne Hirdmans genusteori om genussystemet, vilken beskriver kvinnor och män utifrån två grundläggande principer: isärhållande och hierarki (Hirdman, 2001). Vidare utgår den också ifrån tre specialpedagogiska perspektiv, det relationella, det kategoriska och dilemmaperspektivet. De centrala skillnaderna mellan det relationella och kategoriska perspektivet är synsättet på eleven. Antingen ser man att eleven är i behov av stöd eller en elev med behov av stöd (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001). Dilemmaperspektivet beskriver de centrala dilemman som uppstår i skolan när skolans ideologiska uppdrag och den dagliga verksamheten konfronteras. Alla elever ska ges liknande färdigheter och kunskaper men samtidigt ska skolan anpassa sig till att alla elever är olika, dvs. har olika fallenhet, intressen, erfarenheter osv. Anpassningen mellan det gemensamma och att möta alla elevers olikheter och behov i undervisningen skapar således spänningar. (Nilholm, 2010). Metod: Studien är utförd som en kvalitativ studie baserad på intervjuer med 6 stycken specialpedagoger i skolan, åk f-3. Intervjuerna har spelats in och förvandlats till skriven text genom transkribering. Intervjufrågorna har varit av halvstrukturerad karaktär med öppna frågor för att på så sätt kunna leda till mer utvecklade och fördjupade svar. Utgångspunkten har varit en hermeneutisk, tolkande ansats vilken haft en central roll i arbetet då texterna har tolkats och förståtts i sitt meningssammanhang. Resultat: Resultaten visar att specialpedagogens erfarenheter och arbete i skolan med barn i behov av särskilt stöd, i liten grad präglas av ett genusperspektiv. Informanterna uttrycker alla en svårighet i att koppla ihop yrkesroll, stödinsatser och verktyg med en genusaspekt. Det verkar finnas en allmän liten kunskap om genus och jämställdhet, vilket skapar svårigheter att reflektera och diskutera utifrån olika synvinklar. Connell (2003) belyser just att ämnet är komplext och omfattande, vilket intervjuerna har påvisat. Den direkta kopplingen mellan en genusaspekt och specialpedagogens yrkesroll och den specialpedagogiska verksamheten blir därmed mer abstrakt. Resultaten visar också att specialpedagogerna tar ett individperspektiv, där inte genus har någon plats. Talet om individens behov blir könsblint. Detta tar sig även uttryck i samtalet kring stödinsatser och verktyg.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Nilsson, Lovisa; Niklasson, Monica;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Nyberg, Sophie; Lund, Sara;

  Syftet med vår studie har varit att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen arbetar med äldres psykiska ohälsa samt hur biståndshandläggare kan tillgodose äldres psykiska behov. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat fyra biståndshandläggare och två metodutvecklare. Resultatet av vårt insamlade material valde vi att analysera med hjälp av ålderism och rollteorin. Vi gjorde även en jämförelseanalys där vi gjorde jämförelser dels inom materialet men även jämförelser med tidigare forskning samt litteratur. Vår studie visar att biståndshandläggare arbetar med äldres psykiska ohälsa på olika sätt beroende på hur långt de väljer att dra sitt handlingsutrymme. Det finns olika uppfattningar om hur nära biståndshandläggaren kan gå i relationen till den äldre och det finns olika uppfattningar mellan metodutvecklarna och biståndhandläggarna till hur stor del handläggarna kan tillgodose äldres psykiska behov. Det framkommer även att biståndshandläggare uppmärksammar äldres psykiska ohälsa men att de saknar de verktyg och resurser som behövs för att tillgodose dessa behov.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Skogström, Hanna; Ivarsson, Kajsa; Björklund, Sarah;

  Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka förskollärarnas pedagogiska arbete i relation till utomhusmiljön i dagens förskola. Den första frågeställningen som vi har utgått ifrån är hur förskollärare ser på utomhusmiljöns pedagogiska betydelse samt dess möjligheter och hinder. Den andra frågeställningen är hur förskollärare förhåller sig till utomhuspedagogiskt arbete. Den tredje frågeställningen handlar om hur förskollärare ser på barns lek, lärande och utveckling i utomhusmiljön. Vi har genomfört samtalsintervjuer med fem förskollärare. Metoden som vi har använt är en kvalitativ intervjustudie. Resultatet visar på att utomhusvistelsen bör ha ett genomtänkt pedagogiskt syfte. Förskollärarnas inställning till utomhuspedagogik påverkar hur de säger sig arbeta på förskolorna. Studien visar på att utomhuspedagogiskt arbete i förskolan främjar barns lek, lärande och utveckling.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Rudeke, Tom; Sundström, Julius;

  Syftet med denna studie är trefaldigt. För det första avser studien undersöka unga investerares relation till CSR och hållbarhet, såväl som redovisning av detta, och vilken betydelse det har för dem i investeringsmomentet. För det andra ämnar studien pröva tesen om hållbarhetsmässiga ”free riders”. För det tredje har studien för avsikt att analysera vikten av hållbarhetsredovisning i investerares riskbedömning av företag. Studien använder sig av en kvantitativ metod. För det första används deskriptiv statistik i syfte att skildra och förklara olika för studien medförda sakförhållanden. För det andra använder studien en probit-regressionsmodell med för avsikt att testa hypoteser genom att analysera dummyvariabler. Unga investerare som värdesätter hållbarhet, redovisning av detta, och som har hållbarhet som ett viktigt investeringskriterium, tenderar också att investera hållbart. Emellertid finns det ett gap mellan vad som påstås vara viktigt och unga aktieägares investeringsbeteenden. De som investerar hållbart, tenderar att undersöka bolagen, men det tycks ändå finnas relativt stora avvikelser i detta vilket ger upphov till funderingar kring ett hållbarhetsmässigt ”free rider”-problem. Uppfattad informationsasymmetri ger en signifikant effekt på den individuella riskbedömningen av icke-hållbarhetsredovisande bolag, där mer uppfattad asymmetrisk information, resulterar i högre risk för de som inte bistår med hållbarhetsinformation. Individuell tillit saknade relevans, och det tycks föreligga irrationella investerarbeteenden i form av local- och familjär-bias, såväl som overconfidence.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
12,336 Research products
 • Authors: Ahmed, Ayan; Guled, Naima;

  Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sedvänja med lång tradition i flera länder i världen. Det beräknas att runt 100-140 miljoner kvinnor har genomgått kvinnlig könsstympning idag och lever med komplikationer av könsstympning. Bland dessa lever cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur könsstympade kvinnor upplever bemötande av vårdpersonalen. Metod: Studien är en litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt och har använt metasyntes som analysmetod. Databaserna som användes för att hitta studiens artiklar är PubMed, CINAHL och Scop. Resultat: Upplevelsen hos de könsstympade kvinnorna indelas tre teman med nio subtema. Huvudteman: bemötande av vårdpersonalen, rädsla som är förknippad med könsstympning och kulturkompetens. Studien fann att dessa påverkar mötet mellan kvinnorna och sjukvårdspersonalen. Slutsats: I studiens resultat framkommer att könsstympade kvinnor lider av efterföljande komplikationer på grund av könsstympningen/ingreppet och att kvinnorna inte har fått förståelse av vårdpersonalen i det nya landet. Resultaten visar att det finns bristande kunskap om könsstympning hos vårdpersonal och bristande kommunikation på grund av språkliga begränsningar hos patienterna.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Emanuelsson, Simon; Honchangi, Kiana;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Jiretorn, Lena;

  Beviskravet anger vilken styrka bevisningen behöver uppnå för att domstolen ska anse att ett förhållande är för handen. Beviskravet avgör huruvida domstolen kan bifalla eller avslå klagandes talan. I tvistemål tillämpas som huvudregel beviskravet ”styrkt”. I brottmål tillämpas som huvudregel beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”. I förvaltningsmål generellt är det däremot oklart vilket eller vilka beviskrav som ska tillämpas. Även för mål enligt 3 § LVU är det oklart vilket eller vilka beviskrav som ska tillämpas. Samtidigt finns en mängd olika uttryck som kan kopplas till beviskrav. Nuvarande oklara rättsläge om vilket beviskrav som ska tillämpas för mål enligt 3 § LVU medför ett stort utrymme för domarna att bestämma beviskravet i ett enskilt fall. Uppsatsens syfte är att undersöka hur rättssäkerhetsfaktorerna förutsebarhet, likabehandling och likvärdig behandling påverkas av rättsläget angående beviskrav enligt 3 § LVU utifrån en analys angående gällande rätt och rättstillämpningen i underrätter baserat på̊ hur domar motiveras. Syftet innefattar också̊ en diskussion om tänkbara lösningar på eventuell rättssäkerhetsproblematik. I uppsatsen diskuteras inledningsvis rättsläget avseende beviskrav i mål om beredande av tvångsvård enligt 3 § LVU. Rättsläget klargörs genom en analys utifrån dels rättskällorna och dels förvaltningsrätters domskäl. Det redogörs sedan för rättslägets effekter på de tre rättssäkerhetsfaktorerna. Slutligen diskuteras om rättsläget bör förändras utifrån eventuell rättssäkerhetsproblematik. Då görs en avvägning mellan rättssäkerhetsproblemen och skäl till att rättsläget ska förbli oförändrat. Eftersom förändringar bör göras så diskuteras tänkbara lösningar på rättssäkerhetsproblematiken. Såväl fördelar som nackdelar med lösningarna lyfts. Sedan bedöms vilken lösning som är lämpligast för att lösa rättssäkerhetsproblematiken.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Engdahl, Mikael;

  Syfte: Syftet med denna uppsats är undersöka och därigenom ge en så bra bild som möjligt över hur mycket kunskap lärare i Borås stad har när det gäller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Syftet är vidare att ta reda på om de kan anpassa och inkludera på ett sätt som krävs av styrdokumenten med hjälp av den kunskap de har eller kan få med stöd av kompetent elevhälsa. Detta med hjälp av olika teorier inom specialpedagogiken som finns. Vidare är syftet att ta reda på om lärare får och vill ha kompetensutveckling inom NPF. Samt om detta fortfarande stämmer överens med tidigare forskning som säger att i genomsnitt har bara en av 4–5 lärare tillräckliga kunskaper inom NPF. Teori: Jag har valt att titta på teorier som jag anser att är relevanta till de frågeställningar jag har och att de även visar vad som behövs för kunskap enligt dessa för att kunna anpassa och inkludera i dagens skola och hur den verkliga situationen ser ut. Dels den tydliggörande pedagogiken och dels det rationella, kategoriska och dilemmaperspektivet. I ett historiskt perspektiv kan man tydligt se att man alltid har haft en önskan om inkludering och detta visar Rask, Svensson, Wennbo på i En skola för alla (1985). Alla bör inkluderas och utbildningen ska anpassas men med vilka verktyg och på vems bekostnad och med vems kompetens. Fortsatt så tittar jag samtidigt på Vygotskijs proximala utvecklingszon där han nämner hur viktigt det är med en kompetent vuxen för barnets lärande. Jag nämner även Dewey och hans teori om ”Learning by doing” som jag knyter an till Vygotskij där det handlar om kompetens samtidigt som man får erfarenhet. Metod: I detta examensarbete har jag valt att arbeta med den kvantitativa undersökningen i form av en enkät (hårddata). Jag genomfört en kvantitativ och i huvudsak strukturerad enkät såsom Stukat (2011) beskriver den i Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap bland pedagogisk personal inom Borås Stad Fsk-9. Patel & Davidsson (2011) nämner att man bör följa forskningsetiska regler samt att man ska ha en trovärdighet och tillförlitlighet (validitet och reliabilitet) och det kommer hela tiden att vara min strävan. Som Stukát (2011) menar så betyder kvantitativ metod att forskaren samlar in mycket fakta för att kunna analysera och sammanställa ett resultat som är i relevans till frågeställningarna. Med ett stort antal respondenter är det sedan lättare att generalisera och då antas gälla fler än de man undersökt. Viktigt är samtidigt att man anonymiserar personer, institutioner och platser. Resultat: Resultatet innehåller kortfattade analyser av varje diagram för att man lättare ska kunna få ett sammanhang av svaren. Frågeställningarna som ställdes i detta examensarbete har genom enkäten kunnat besvaras på ett bra sätt och genom detta så har man kunnat få fram ett resultat som kan bedömas ha en bra validitet. Frågorna i enkäten har kunnat ligga till grund för att kunna generalisera och genom detta kunna anta att det ser likadant ut i många kommuner i Sverige.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: KALLDAL, HANNA; KARLKVIST, DANIEL; KHADEMI, THEODOR; LAM, CHARLIE; +2 Authors

  Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätter att växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn till seniorer. Detta blir problematiskt då åldrande kan orsaka försämrad fysisk och kognitiv förmåga samt nedsatt syn, vilka gör det svårare att använda applikationerna. Utöver det har ett nytt problem uppkommit på grund av den pågående covid-19- pandemin. Eftersom viruset är mer dödligt med åldern, har det orsakat en ökning av ensamheten bland äldre då social distansering krävs för att bromsa smittan. Det är viktigt för äldre att hålla kontakt med anhöriga och vänner, vilket är anledningen till att en videosamtalstjänst anpassad för seniorer är relevant. Detta projekt syftade till att skapa en videosamtalstjänst anpassad till äldres behov och förmågor. Ett resultat framställdes genom att använda en iterativ design- och utvecklingsprocess där en prototyp av applikationen byggdes, testades och utvärderades för varje iteration. Totalt gjordes tre iterationer, där det framställdes en mjukvaruprotoyp i den tredje. Baserat på de tre iterationerna såväl som tidigare studier om design för seniorer, kunde en slutgiltig prototyp utvecklas. Detta är en nästintill komplett applikation där användare kan hantera kontakter, ändra informationen i sin profil och dra nytta av ett fullt fungerande videosamtal. Efter positiv respons från användartesterna blev det uppenbart att videosamtalsapplikationen är anpassad för målgruppen till en godkänd nivå. På grund av tidsbegränsningar kunde dock vissa funktioner inte slutföras. Dessutom blev det svårt att hitta tillräckligt med testare inom målgruppen på grund av tidsbegränsningar såväl som fysiska begränsningar som orsakades av pandemin. Därför måste vidare medverkan med seniorer göras innan produkten kan anses vara helt slutförd.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Mattsson, Anneli; Westling, Carin;

  Syfte: Studiens syfte är att ur ett genusperspektiv undersöka specialpedagogers syn på och erfarenheter av arbetet med elever i behov av stöd i skolan. Hur kan man ur ett genusperspektiv förstå specialpedagogens olika roller och arbetsuppgifter, utformning och fördelning av stödinsatser och utformning och hanterande av verktyg? Teori: Studien utgår ifrån Yvonne Hirdmans genusteori om genussystemet, vilken beskriver kvinnor och män utifrån två grundläggande principer: isärhållande och hierarki (Hirdman, 2001). Vidare utgår den också ifrån tre specialpedagogiska perspektiv, det relationella, det kategoriska och dilemmaperspektivet. De centrala skillnaderna mellan det relationella och kategoriska perspektivet är synsättet på eleven. Antingen ser man att eleven är i behov av stöd eller en elev med behov av stöd (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001). Dilemmaperspektivet beskriver de centrala dilemman som uppstår i skolan när skolans ideologiska uppdrag och den dagliga verksamheten konfronteras. Alla elever ska ges liknande färdigheter och kunskaper men samtidigt ska skolan anpassa sig till att alla elever är olika, dvs. har olika fallenhet, intressen, erfarenheter osv. Anpassningen mellan det gemensamma och att möta alla elevers olikheter och behov i undervisningen skapar således spänningar. (Nilholm, 2010). Metod: Studien är utförd som en kvalitativ studie baserad på intervjuer med 6 stycken specialpedagoger i skolan, åk f-3. Intervjuerna har spelats in och förvandlats till skriven text genom transkribering. Intervjufrågorna har varit av halvstrukturerad karaktär med öppna frågor för att på så sätt kunna leda till mer utvecklade och fördjupade svar. Utgångspunkten har varit en hermeneutisk, tolkande ansats vilken haft en central roll i arbetet då texterna har tolkats och förståtts i sitt meningssammanhang. Resultat: Resultaten visar att specialpedagogens erfarenheter och arbete i skolan med barn i behov av särskilt stöd, i liten grad präglas av ett genusperspektiv. Informanterna uttrycker alla en svårighet i att koppla ihop yrkesroll, stödinsatser och verktyg med en genusaspekt. Det verkar finnas en allmän liten kunskap om genus och jämställdhet, vilket skapar svårigheter att reflektera och diskutera utifrån olika synvinklar. Connell (2003) belyser just att ämnet är komplext och omfattande, vilket intervjuerna har påvisat. Den direkta kopplingen mellan en genusaspekt och specialpedagogens yrkesroll och den specialpedagogiska verksamheten blir därmed mer abstrakt. Resultaten visar också att specialpedagogerna tar ett individperspektiv, där inte genus har någon plats. Talet om individens behov blir könsblint. Detta tar sig även uttryck i samtalet kring stödinsatser och verktyg.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Nilsson, Lovisa; Niklasson, Monica;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Nyberg, Sophie; Lund, Sara;

  Syftet med vår studie har varit att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen arbetar med äldres psykiska ohälsa samt hur biståndshandläggare kan tillgodose äldres psykiska behov. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat fyra biståndshandläggare och två metodutvecklare. Resultatet av vårt insamlade material valde vi att analysera med hjälp av ålderism och rollteorin. Vi gjorde även en jämförelseanalys där vi gjorde jämförelser dels inom materialet men även jämförelser med tidigare forskning samt litteratur. Vår studie visar att biståndshandläggare arbetar med äldres psykiska ohälsa på olika sätt beroende på hur långt de väljer att dra sitt handlingsutrymme. Det finns olika uppfattningar om hur nära biståndshandläggaren kan gå i relationen till den äldre och det finns olika uppfattningar mellan metodutvecklarna och biståndhandläggarna till hur stor del handläggarna kan tillgodose äldres psykiska behov. Det framkommer även att biståndshandläggare uppmärksammar äldres psykiska ohälsa men att de saknar de verktyg och resurser som behövs för att tillgodose dessa behov.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Skogström, Hanna; Ivarsson, Kajsa; Björklund, Sarah;

  Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka förskollärarnas pedagogiska arbete i relation till utomhusmiljön i dagens förskola. Den första frågeställningen som vi har utgått ifrån är hur förskollärare ser på utomhusmiljöns pedagogiska betydelse samt dess möjligheter och hinder. Den andra frågeställningen är hur förskollärare förhåller sig till utomhuspedagogiskt arbete. Den tredje frågeställningen handlar om hur förskollärare ser på barns lek, lärande och utveckling i utomhusmiljön. Vi har genomfört samtalsintervjuer med fem förskollärare. Metoden som vi har använt är en kvalitativ intervjustudie. Resultatet visar på att utomhusvistelsen bör ha ett genomtänkt pedagogiskt syfte. Förskollärarnas inställning till utomhuspedagogik påverkar hur de säger sig arbeta på förskolorna. Studien visar på att utomhuspedagogiskt arbete i förskolan främjar barns lek, lärande och utveckling.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.