Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
5,878 Research products

 • Other research products
 • 2019-2023
 • Open Access
 • FI
 • LUTPub

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Paronen, Lauri;

  Tämä kandidaatintyö on tehty yritykselle, joka valmistaa muun muassa sähkömoottoreita, joiden roottoreiden kokoonpanossa yritys käyttää asennusrobottia. Asennusrobotin tehtävänä on asentaa kestomagneetit roottorin magneettikuiluihin. Kestomagneettien asennusprosessissa on kuitenkin havaittu olevan pullonkauloja. Työn tarkoituksena on suunnitella ja kehitellä yritykselle ratkaisu, jolla pystytään tehostamaan nykyistä kestomagneettien asennusprosessia. Tavoitteena on suunnitella ja tuottaa yritykselle konkreettinen ratkaisu, jolla saavutettaisiin noin 30 %:n tehostus asennusprosessin tuottavuuteen mahdollisimman kustannustehokkaasti ja helposti. Kandidaatintyön suunnitteluprosessi toteutetaan käyttämällä järjestelmällisen suunnittelun menetelmää VDI2221. Menetelmässä määritetään suunnittelun eri vaiheet tarkasti, jonka jälkeen edetään vaiheiden mukaan askel askeleelta. Järjestelmällisen suunnittelun tuloksena yritykselle päädyttiin kehittelemään uusi monihaarainen työkalu vanhan kaksihaaraisen työkalun tilalle. Parannusratkaisun laskettu tuottavuuden tehostus on noin 27 %. Ratkaisu on helposti toteutettavissa ja kustannustehokas. Yritykselle toimitettiin osien valmistuspiirustukset ja 3D-mallit. This bachelor’s thesis has been done for a company that manufactures electric motors among other things. The company uses an assembly robot in the assembly of the rotor of the electric motor. The purpose of the assembly robot is to insert magnets into the magnet wells of the rotor. However, bottlenecks have been found in the magnet insertion process. The purpose of this bachelor’s thesis is to design and develop a solution for the company that can improve the productivity of the current permanent magnet insertion process. The goal is to design and produce a solution for the company that would achieve about 30 % efficiency increase in the productivity of the magnet insertion process as cost-efficiently and easily as possible. The design process of this bachelor's thesis has been done by using the systematic design method VDI2221. Different design phases are defined in the method and then followed step by step. As a result of the systematic design process, a new multi-branch tool was developed to replace the old two-branched tool. The calculated improved efficiency of the productivity with the new multi-branch tool is approximately 27 %. The solution is easy to implement and cost-efficient. Manufacturing drawings and 3D models of the parts have been sent to the company.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2021
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2021
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alho, Niko-Pekka;

  Tässä kandidaatintutkielmassa on tarkoitus havainnoida osingon irtoamisesta aiheutuvia muutoksia pörssikursseissa OMX Helsinki 25:n yrityksillä vuosien 2010-2019 aikana. Yleisellä tasolla osakekurssin katsotaan laskevan suurin piirtein jaetun osingon määrän verran irtoamispäivänä. Empiirisissä tutkimuksissa on havaittu, että näin ei kuitenkaan aina ole. Tätä selittämään on tutkimusaineiston pohjalta luotu toisistaan eriäviä teorioita. Osingon irtoamista ja siihen liittyvää kurssilaskua tarkastellaan kahdesta eri lähestymiskulmasta. Ensin tutkitaan kurssilaskusuhteita, eli verrataan osakedipin suuruutta suhteessa jaettuun osinkoon. Tarkoituksena on selvittää, poikkeaako havaittu kurssilasku tilastollisesti merkitsevällä tavalla jaetun osingon suuruudesta. Toisena tutkitaan tapahtumatutkimuksen metodein irtoamispäivän ympärillä esiintyviä epänormaaleja tuottoja. Molemmissa tapauksissa tarkastellaan myös eroja matalan ja korkean osinkotuoton osakkeiden kohdalla. Tutkimuksessa tarvittavan aineiston keräämiseen käytettiin Datastream-tietokantaa. Tutkimustulosten mukaan valitulla ajanjaksolla ei Suomen osakemarkkinoilla esiinny niin kutsuttua irtoamispäiväilmiötä. Osakekurssien havaittiin osingon irtoamisen yhteydessä laskevan keskimäärin suurin piirtein juuri jaetun osingon määrän verran. Sen sijaan epänormaalit tuotot irtoamispäivän ympärillä muotoutuivat pääsääntöisesti hieman positiivisiksi. This Bachelor´s Thesis is intended to investigate the changes in stock prices of OMX Helsinki 25 companies caused by dividend payout during 2010-2019. The common conception is that the price drop on the ex-dividend day matches approximately the amount of dividend paid. In several empirical researches it has been noted that this is not always the case. To explain this anomaly, some different theoretical explanations have been created. Dividend payout and the price drop related that are being investigated from two different perspectives. Firstly, the price drop ratios are inspected by comparing the ex-dividend day´s price drop to the amount of dividend paid. The purpose is to figure out, whether the price drop statistically significantly differs from the dividend paid. After that, by using the methods of event study the abnormal returns around the ex-dividend day are observed. In both cases, the differences between low- and high-yield shares are investigated. Datastream-database was used to collect the data needed in this thesis. According to the results of this examine, so called ex-dividend day anomaly is not to be observed at the Helsinki Stock Exchange during the period selected. The price drop ratio was noticed to approximately match the amount of dividend paid. On the other hand, the abnormal returns around the ex-dividend day were noticed to be slightly positive.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2020
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2020
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Riikonen, Janne;

  Tässä kandidaatintyössä tavoitteena on selvittää pienjänniteverkkoinfran kestävyys Suomessa, kun sähköautoilu lisääntyy sekä onko verkon tehonsiirtokapasiteettia kasvatettava tämän vuoksi. Sähköautojen määrän kasvusta syntyvä lataamistehon kasvu voi aiheuttaa ongelmia verkossa, joita ovat muun muassa jännitteen laadulliset ongelmat sekä verkkokomponenttien tehonsiirtokapasiteettien ylittyminen. Sähköautojen lataamistehon verkkovaikutuksia tutkittiin kirjallisuuskatsauksella verkkosimulaatioihin. Verkkosimulaatiot olivat tutkimusryhmien suorittamia simulaatioita todellisille pienjännite- ja keskijännitejakeluverkoille eri sähköautojen levinneisyysasteilla. Verkkosimulaatioiden tarkastelu valittiin menetelmäksi, koska omien verkkosimulaatioiden suorittaminen on erittäin työläs prosessi sekä herkkä laskentaparametrien muutoksille. Simulaatiotulokset osoittavat, että jo pienillä sähköautojen levinneisyysasteilla kontrolloimattomalla lataamisella verkossa esiintyy ongelmia kuten komponenttien ylikuormittumista sekä liiallista jännitteenalenemaa. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkoa olisi vahvistettava. Verkon vahvistamistoimilta voitaisiin välttyä tai toimia voisi lieventää, jos sähköautojen omistajien lataamiskäyttäytymistä kyettäisiin muuttamaan. Monissa verkkosimulaatioissa tutkimusryhmä ehdotti ja simuloi keskitetyn älykkään lataamisen vaikutuksia verkoissa. Keskitetyn älykkään lataamisen huomattiin parantavan verkon käytettävyyttä merkittävästi. Simulaatiotulosten perusteella voidaan sanoa, että sähköautojen määrän kasvulla tulee olemaan saneerausvaikutuksia verkossa, jos lataamista ei kyetä hallitsemaan älykkäästi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tällaista keskitettyä älykästä lataamista ei ole vielä sovellettu todellisissa verkoissa. Verkkoyhtiöiden tulisi simuloida verkkojaan sähköautojen lataamistehon kasvun vaikutuksien näkemiseksi, sillä simulaatiotuloksia on hankala yleistää verkkojen eroavaisuuksien vuoksi. The objective of this bachelor’s thesis is to investigate the adequacy of low voltage infrastructure in Finland as EV-popularity increases and if upgrades to power transmission capacity are needed because of that. With the EV popularity increasing, also the power demand increases which can have such negative impacts on the grid as voltage quality problems and components’ power transmission capacity limits being exceeded. The grid effects of EV charging were examined using a literature review into grid simulations. The grid simulations were carried out by research groups on real low and medium voltage distribution networks with varying levels of EV penetration. A literature review was chosen to be the method because carrying out own simulations is a tedious task which is very sensitive to changes in the calculation parameters. The simulation results indicate that with low EV penetration levels uncontrolled charging proved to be problematic for the grid as components became overloaded and voltage drop exceeded acceptable limits. This indicates a need for network infrastructure reinforcement. The infrastructure reinforcement could be avoided or lessened if charging behavior of EV owner could be altered. In many simulations the research group proposed and simulated the effects of a centralized smart charging. Centralized smart charging was found to significantly improve network usability. Based on the simulation results it can be said that the increase in the number of EVs will have network reinforcement effects if charging cannot be controlled in a smart way. Based on a literature review such centralized smart charging has not yet been applied in real networks. Distribution service operators should carry out simulations on their networks to see the effects of different EV penetration levels as it is hard to generalize and apply these simulation results due to network differences.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2021
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2021
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kyyhkynen, Miia;

  Sähkön- ja kaukolämmöntuotannon päästöt aiheuttavat noin 32 % Suomen kokonaispäästöistä. Sähkön- ja kaukolämmöntuotannon päästöistä arviolta 87 % johtuu rakennusten lämmityksen päästöistä. Suomi suunnittelee kivihiilestä luopumista vuoteen 2029 mennessä. Kaukolämpöyhtiöt ovat lisänneet uusiutuvien energialähteiden osuutta tuotannossa ja vähentäneen fossiilisten polttoaineiden osuutta. Tämä on aiheuttanut paineita rakennemuutoksille, jonka seurauksena kaukolämmön hinnat ovat nousseet. Energiamääräyksien kiristyminen, kaukolämmön hinnannousu ja lämpöpumppujen tekniikan kehittyminen on johtanut lämpöpumppujen yleistymiseen. Työssä haluttiin tarkastella hybridilämmitysjärjestelmien kannattavuutta kaukolämpöön kytketyssä toimitilakiinteistössä. Vaihtoehtoisiksi lämmitysjärjestelmiksi valikoitui maalämpöjärjestelmä, vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä, näiden yhdistelmä sekä yhdistäminen kaukolämmön rinnalle. Lämmitystapavertailua varten kehitettiin erillinen laskentatyökalu, jolla saatiin selvitettyä eri lämmitysjärjestelmien ja näiden yhdistelmien elinkaarikustannukset. Elinkaarikustannuksien kannattavuutta vertailtiin investoinnin tunnusluvuilla: sisäinen korko, nettonykyarvo sekä suora- että korollinen takaisinmaksuaika. Investointikustannuksien kannalta oleellista oli energiakentän mitoittaminen kustannustehokkaasti. Työssä huomioitiin energiakentän lataaminen kiinteistön jäähdytysjärjestelmästä saatavalla hukkalämmöllä, jolloin energiakaivojen metrimäärää voitiin vähentää. Investointikustannukset syötettiin kehitettyyn laskentatyökaluun ja investoinnin kannattavuuden tunnusluvut ja elinkaarikustannukset saatiin selvitettyä. Tarkastelluista lämmitysjärjestelmistä elinkaarikustannuksiltaan kannattavimmat lämmitysjärjestelmät olivat maalämpöjärjestelmä sekä maalämmön että vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän yhdistelmä. Electricity and district heating production are causing 32 % of Finland’s total emissions. Approximately 87 % of electricity and district heating production emissions come from buildings’ heating systems. Using coal in energy production is going to end in Finland in 2029. This has forced the district heating companies to make major changes to their production. District heating companies have increased the capacity of renewable fuels and decreased the capacity of fossil fuels. This has caused the rapid increase in district heating price. In the meanwhile, heat pumps are becoming more popular, due the tightening energy regulations, the increase of the district heating price, and due the development of heat pump technology. The aim of this thesis was to study the economic viability of hybrid heating systems in a building, that has been connected to the local district heating system. Different variations were examined from district heating system, geothermal heating system, and air-to-water heat pump heating system. One of the key contributions of this study was a calculation tool, which was created to evaluate the life cycle costs for each studied heating system. The cost-benefit of investments were defined by using internal rate of interest, net present value, direct payback period, and interest payback period. The amount of bore wells greatly affect the invest costs of geothermal heating system. The lost heat of the cooling system was utilized and charged to bore wells. This allowed to decrease the amount the bore wells needed. From the studied heating systems, geothermal heating system and hybrid system of geothermal heat and air-to-water heat pump proved to be the most profitable ones.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2021
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2021
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pulkkinen, Pyry;

  Tässä kandidaatintyössä esitellään aluksi yleisesti aurinkoenergiaa yksityiskäytössä, sen etuja ja haittoja energiantuotantomuotona sekä energiantuotantoon tarvittavaa laitteistoa. Tämän jälkeen käsitellään tarkemmin virtuaaliakun vaikutusta aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuteen esimerkkikohteen avulla sekä esitetään virtuaaliakkua koskevat kannattavuuslaskelmat. Lopuksi esitellään laskelmien pohjalta tehdyt johtopäätökset.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2021
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2021
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Frisk, Matilda;

  Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on tutkia yritysten markkinointiviestinnän toimenpiteitä tänä päivänä. Tavoitteena on tutkia sosiaalisen median kanavien ja messujen käyttöä yrityksen näkökulmasta. Tutkimusongelmana työssä on ”Kuinka hybridisen markkinointiviestintästrategian voi kohdistaa?”. Tähän kysymykseen pyritään vastata kolmella alatutkimuskysymyksellä. Työ toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerätään tieteellisistä lähteistä ja teemahaastatteluilla. Tutkielma koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Työn teoria pohjautuu tieteellisiin artikkeleihin ja aiempiin tutkimuksiin aiheesta. Empiirinen osuus pohjautuu viiden eri yrityksen edustajien haastatteluihin. Tuloksista havaittiin, että kuluttajien kasvava yhteisöpalveluiden käyttö lisää myös yritysten painetta kohdistaa ja muuttaa markkinointitoimenpiteitään kanaviin, joka tavoittaa heidät ja tästä syystä perinteisten markkinoinnin viestintätoimenpiteiden käyttö vähenee. Yritys tavoittaakin parhaiten kohderyhmänsä luomalla kontaktia heihin sekä suoraan että virtuaalisesti, sosiaalisen median kanavissa. Messuilla voidaan luoda vuorovaikutusta kasvokkain asiakkaiden kanssa ja lisätä yrityksen tunnettavuutta. Etsimällä eniten kohderyhmää tavoittavat kanavat ja luomalla kanaville kohderyhmäänsä tavoittavaa ja kiinnostavaa sisältöä, yrityksellä on potentiaalia saavuttaa tavoitteensa. Sekä sosiaalisten yhteisöjen ja messuilla toimimisen avulla yritys voi tavoittaa kohderyhmäänsä sekä kasvokkain että virtuaalisesti. Näillä yrityksen mahdollisuus kasvattaa ja vahvistaa asiakassuhteitaan ja kasvattaa myyntiään. This bachelor thesis examines companies marketing communication operations today. The aim is to examine using social media channels and fair trades from the company perspective. The main research question is “How is possible to target a hybrid marketing communication strategy?”. To answer this question, there are three segundary questions. This research is a qualitative research and data is collected from scientific articles and thematic interviews. This research consists of theoretical and empirical parts. The theoretical part is based on scientifical articles and previous researches about the topic. The empirical part of the research is based on workers from five different companies’ interviews. The results showed that consumers use social communities increasingly. That adds more pressures for companies to change and target their marketing strategies to channels that reach potential customers. This is a reason, why traditional communication tools in marketing are decreasing. A company will reach their target groups by creating contacts via both directly and indirectly. With trade fairs, a company is able to create interaction face-to-face with customers and thus increase recognizability. A company has its best potential to reach its goals by creating content to right channels that interest customers. With trade fairs and social media channels, a company has its best chances to increase ja strengthen relationships with customer and finally effects on their sales.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Häyrynen, Meeri;

  Selluteollisuudessa syntyy merkittäviä määriä jätevettä, jonka ominaisuudet riippuvat esimerkiksi käytetystä raaka-aineesta ja massan valmistusmenetelmästä. Jätevedet voivat sisältää haitallisia aineita, kuten esimerkiksi sellun valkaisussa käytetyistä kemikaaleista peräisin olevia klooriyhdisteitä. Vesistöihin joutuessaan ne ovat eliöille myrkyllisiä. Jotta jätevesien ympäristövaikutuksia voidaan vähentää ja niiden puhdistusmenetelmiä kehittää, on jäteveden sisältämien yhdisteiden tarkka karakterisointi välttämätöntä. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää jätevesinäytteille vaadittava esikäsittely AOX-yhdisteiden, alumiinin sekä kloridi- ja sulfaatti-ionien määrittämiseksi nestekromatografisesti. Analyysilaitteistoon kuuluu korkean erotuskyvyn nestekromatografi ja ionikromatografi, jotka ovat yhteydessä massaspektrometriin. Tutkittava jätevesi on sellutehtaan biologisesti käsiteltyä jätevettä. Työn teoriaosuudessa kerrotaan ensin kyseisen laiteyhdistelmän toiminnasta ja sen osista erikseen, ja kirjallisuuskatsauksessa esitetään aiempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Aiempien tutkimusten perusteella todettiin, että AOX-yhdisteiden määrittämiseksi esikäsittelymenetelmäksi soveltuu parhaiten kiinteäfaasiuutto. Kloridi- ja sulfaatti-ionien kvantitatiivista määritystä varten biologisesti käsitellyt jätevesinäytteet tulee laimentaa ennen analyysiä vedellä, josta liuenneet kaasut on poistettu. Alumiinin tunnistaminen vaatii kompleksien muodostamista esimerkiksi jälkikolonnissa. Näytteiden pH vaikuttaa siihen, millaisia komplekseja alumiini muodostaa vesiliuoksessa. In the pulp industry, significant amounts of wastewater are generated, whose properties depend, for example, on the used raw material and the type of the pulping process. Wastewater may contain harmful substances, such as chlorinated compounds that originate from chemicals that are used for bleaching. These compounds can cause toxic effects on aquatic species in the receiving waters. In order to reduce the environmental impact of wastewater and develop their purification methods, it is necessary to accurately characterise them. This bachelor’s thesis aims to determine the pretreatment required for wastewater samples for the determination of AOX, aluminium, chloride ions and sulphate ions by liquid chromatography. The analytical procedure includes a high-performance liquid chromatograph and an ion chromatograph which are connected to a mass spectrometer. The wastewater of interest is biologically treated effluent of a pulp mill. First, the theoretical part of the thesis explains the operation of the analytical procedure and its parts separately. The literature review presents previous studies on the subject area. It was found that the best pretreatment method for determining AOX is solid phase extraction. For the quantitative determination of chloride and sulphate ions, biologically treated wastewater samples should be diluted with degassed pure water prior to analysis. Identification of aluminium requires the formation of complexes, for instance, in a post column. The pH of the samples has an impact on the complexes that aluminium forms in aqueous solutions.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Noponen, Topi;

  Budjetointia on tutkittu paljon sen käyttöönotosta lähtien ja erilaisia budjetointimenetelmiä on myös kehitelty. Kritiikistä huolimatta perinteinen budjetointi on säilyttänyt asemansa käytetyimpien taloudenohjausjärjestelmien joukossa, myös pienemmissäkin organisaatioissa. Tässä tutkielmassa on tavoitteena selvittää palvelualan pk-yrityksen näkökulmasta olennaisia huomioita budjetointiin ja eritoten sen suunnitteluun. Tutkielman teoriaosuudessa esitellään budjetointia taloudenohjausjärjestelmänä, sekä sen muodostumista, tavoitteita ja merkitystä pk-yrityksien ohjauksen välineenä. Lisäksi tutustutaan budjetoinnin kohtaamaan yleiseen kritiikkiin ja pk-yritysten erityisiin ominaisuuksiin ja rajoitteisiin taloudenohjauksessa. Empiirinen osuus on suoritettu laadullisena case-tutkimuksena, jossa tutkimusaineistona on käytetty puolistrukturoitua haastattelua. Haastateltavana oli ensimmäistä budjettiaan suunnittelevan palvelualan pk-yrityksen toimitusjohtaja. Tutkimuksesta ilmeni pk-yrityksen laativan budjetteja samoista syistä kuin isommatkin yritykset. Pk-yritystä rajoittaa luonnollisesti sen pienemmät resurssit ja puutteelliset taidot, sekä toimintaympäristön yksilölliset haasteet. Pk-yrityksen kannattaa keskittyä budjetoinnissa myynnin ja kulujen ennustamiseen, strategian linkittämiseen, sekä oikeanlaisen osallistamisen ja mittareiden suunnitteluun. Budgeting has been popular subject of research and various budgeting methods have also been developed since its introduction. Despite the criticism, traditional budgeting has retained its position as one of the most widely used financial management systems, even in smaller organizations. The purpose of this thesis is to explore the importance of budgeting, and especially its planning, from the perspective of a service SME. The theoretical part of the thesis introduces budgeting as an financial management system, as well as its formation, objectives and importance as a tool for SME management. In addition, the general criticism of budgeting and the particular characteristics and constraints of SMEs in financial management will be explored. The empirical part has been carried out as a qualitative case study using semi-structured interview material. The interview was with the CEO of a service SME, as they are planning their first budget. The study showed that SMEs set up budgets for the same reasons as larger companies. Obviously, an SME is constrained by its smaller resources and lack of skills, as well as by the individual challenges of its operating environment. In budgeting, SMEs should focus on forecasting sales and costs, and planning the right kind of engagement for employees. Linking the budget to strategy and planning the performance metrics should not be forgotten either.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2020
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2020
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Liikkanen, Juuso; Moilanen, Sara;

  Sähköajoneuvojen käyttökulut muodostuvat pääasiassa sähköajoneuvon akun lataamiseen käytetystä sähköstä ja kuluvien osien vaihdosta. Tämän työn tavoitteena on optimoida sähköauton akun lataus mahdollisimman kustannustehokkaaksi omakotitalossa, jossa on pienaurinkovoimala. Optimointi, joka perustuu keskivertaisen suomalaisen ajoneuvon käyttötietoihin, on toteutettu ongelmapohjaisella algoritmilla. Mahdollisimman monen vertailukohdan saavuttamiseksi latauskustannukset laskettiin myös ilman älykästä latausta. Alhaisimmat latauskustannukset saatiin optimoinnnille, jossa ei huomioitu käyttäjän käyttäytymistä, vaan sähköauto oli valmiina lataukseen koko ajan. Algoritmi käyttää täydellistä aurinkosähkön ennustetta ja hyödyntää ylijäämä aurinkonsähköä sähköauton latauksessa, muutoin lataukseen käytetään verkkovirtaa. Nord Poolin pörssisähkön hintaa hyödynnetään halvimpien lataustuntien löytämiseen. Työssä analysoitiin dataa vuosilta 2017—2022 ja vuosittaiset säästöt keskimääräisellä käyttäjäprofiililla olivat 24,7—51,6 %. Optimaalisemmalla latauksella vuosittaiset säästöt olivat 37,4—54 %. Työn tulokset osoittivat, että mitä enemmän sähköautoa ladattiin päivittäin, sitä suuremmaksi rahalliset säästöt kasvoivat verrattuna optimoimattomaan lataukseen. Tulokset osoittivat myös sen, että sähkön hinnan vaihtelun takia joskus on kannattavampaa myydä tuotettu aurinkosähkö sähköverkkoon ja ladata sähköauto verkkosähköllä yöllä kuin ladata aurinkosähköllä. Electricity needed to charge the battery of electric cars, or EVs, and the repair of worn parts account for the majority of their running costs. This study intends to maximize the cost-effectiveness of EV battery charging for a home with a small-scale photovoltaic (PV) power plant. To closely reflect the behavior of the typical Finnish user, optimization is carried out utilizing problem-based optimization. To support the findings from this, optimization was also carried out to make EV charging as economical as feasible, taking into account the most likely user behavior. The lowest grid electricity prizes were found using data from the Nord Pool Spot market. Perfect PV power prediction was also used, and only leftover PV electricity was used for EV charging. When comparing optimized charging versus uncontrolled charging over a five-year period, yearly savings with average user behavior were between 24.7—51.6 %. The yearly savings varied between 37.4—54.0 %, when the plausible user behavior was ignored and the EV was always able to be charged. This study’s findings indicate that the cost-efficiency of the optimization increases with daily EV use when compared to unrestricted charging methods. The findings also demonstrate that, depending on daily swings in energy pricing, it may occasionally be more advantageous to sell produced. PV electricity than to utilize it to charge an EV, choosing instead to charge the vehicle at night using grid electricity.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pokela, Joonas;

  Kemianteollisuuden painelaitteet ovat esimerkiksi säiliöitä, lämmönvaihtimia, kolonneja ja reaktoreita, joiden sisällä virtaava prosessiaine on usein paineessa ja korotetussa lämpötilassa. Painelaitteen vikaantuminen voi aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle, jonka vuoksi niille on suoritettava erilaisia määräaikaistarkastuksia, jotta varmistutaan laitteen eheydestä. Tarkastuksissa havaitut viat, korroosio tai kuluminen aiheuttavat toimenpiteitä, jossa usein joudutaan suorittamaan korjauksia painetta kantaviin rakenteisiin. Painelaitteiden korjaushitsaukset ovat yksilöllisiä kohteita, joissa vaurion laajuus, korjaustapa ja siihen liittyvät muuttujat on arvioitava tapauskohtaisesti. Korjaustavan suunnitteluun vaikuttaa muun muassa vaurion tyyppi, korjattavan kohteen materiaali ja rakenne, aineenpaksuus ja sisältönä oleva prosessiaine. Kohteen erityispiirteiden mukaan on arvioitava ja määritettävä tarvittavat toimenpiteet korjausten onnistumiseksi. Painelaitteiden korjaushitsauksiin liittyy paljon lainsäädäntöä, spesifikaatioita ja standardeja, joiden vaatimusten mukaan korjaustyötä toteuttavan henkilöstön ja tarkastuslaitosten on toimittava. Tämä diplomityö antaa läpileikkauksen painelaitteiden korjaushitsauksiin liittyvään lainsäädäntöön, standardeihin ja säädöksiin, joiden vaatimusten mukaan korjaukset on suoritettava. Pressure equipment in chemical industry are for example tanks, heat exchangers, columns and reactors, where contents are pressurized and in elevated temperatures. Failure of pressure equipment can cause danger to human lives and property. To prevent that different periodic inspections must be performed to ensure safe use of the equipment. Faults, erosion or corrosion that are found during inspections lead to actions where repairs of pressure load bearing structures are needed. Repair welding of pressure equipment are unique since type and scope of fault, repair plan and factors affecting to the repair must be carefully examined case by case. Factors affecting the planning of repair method are for example material, structure, wall thickness and content. The special characteristics of the equipment determine the necessary measures for the success of the repairs. There are a lot of legislation, specifications and standards which define the qualifications that personnel who work with repairs of pressure equipment must meet. This diploma goes through the legislation, standards and regulations that are related to repair works of pressure equipment.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
5,878 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Paronen, Lauri;

  Tämä kandidaatintyö on tehty yritykselle, joka valmistaa muun muassa sähkömoottoreita, joiden roottoreiden kokoonpanossa yritys käyttää asennusrobottia. Asennusrobotin tehtävänä on asentaa kestomagneetit roottorin magneettikuiluihin. Kestomagneettien asennusprosessissa on kuitenkin havaittu olevan pullonkauloja. Työn tarkoituksena on suunnitella ja kehitellä yritykselle ratkaisu, jolla pystytään tehostamaan nykyistä kestomagneettien asennusprosessia. Tavoitteena on suunnitella ja tuottaa yritykselle konkreettinen ratkaisu, jolla saavutettaisiin noin 30 %:n tehostus asennusprosessin tuottavuuteen mahdollisimman kustannustehokkaasti ja helposti. Kandidaatintyön suunnitteluprosessi toteutetaan käyttämällä järjestelmällisen suunnittelun menetelmää VDI2221. Menetelmässä määritetään suunnittelun eri vaiheet tarkasti, jonka jälkeen edetään vaiheiden mukaan askel askeleelta. Järjestelmällisen suunnittelun tuloksena yritykselle päädyttiin kehittelemään uusi monihaarainen työkalu vanhan kaksihaaraisen työkalun tilalle. Parannusratkaisun laskettu tuottavuuden tehostus on noin 27 %. Ratkaisu on helposti toteutettavissa ja kustannustehokas. Yritykselle toimitettiin osien valmistuspiirustukset ja 3D-mallit. This bachelor’s thesis has been done for a company that manufactures electric motors among other things. The company uses an assembly robot in the assembly of the rotor of the electric motor. The purpose of the assembly robot is to insert magnets into the magnet wells of the rotor. However, bottlenecks have been found in the magnet insertion process. The purpose of this bachelor’s thesis is to design and develop a solution for the company that can improve the productivity of the current permanent magnet insertion process. The goal is to design and produce a solution for the company that would achieve about 30 % efficiency increase in the productivity of the magnet insertion process as cost-efficiently and easily as possible. The design process of this bachelor's thesis has been done by using the systematic design method VDI2221. Different design phases are defined in the method and then followed step by step. As a result of the systematic design process, a new multi-branch tool was developed to replace the old two-branched tool. The calculated improved efficiency of the productivity with the new multi-branch tool is approximately 27 %. The solution is easy to implement and cost-efficient. Manufacturing drawings and 3D models of the parts have been sent to the company.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2021
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2021
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alho, Niko-Pekka;

  Tässä kandidaatintutkielmassa on tarkoitus havainnoida osingon irtoamisesta aiheutuvia muutoksia pörssikursseissa OMX Helsinki 25:n yrityksillä vuosien 2010-2019 aikana. Yleisellä tasolla osakekurssin katsotaan laskevan suurin piirtein jaetun osingon määrän verran irtoamispäivänä. Empiirisissä tutkimuksissa on havaittu, että näin ei kuitenkaan aina ole. Tätä selittämään on tutkimusaineiston pohjalta luotu toisistaan eriäviä teorioita. Osingon irtoamista ja siihen liittyvää kurssilaskua tarkastellaan kahdesta eri lähestymiskulmasta. Ensin tutkitaan kurssilaskusuhteita, eli verrataan osakedipin suuruutta suhteessa jaettuun osinkoon. Tarkoituksena on selvittää, poikkeaako havaittu kurssilasku tilastollisesti merkitsevällä tavalla jaetun osingon suuruudesta. Toisena tutkitaan tapahtumatutkimuksen metodein irtoamispäivän ympärillä esiintyviä epänormaaleja tuottoja. Molemmissa tapauksissa tarkastellaan myös eroja matalan ja korkean osinkotuoton osakkeiden kohdalla. Tutkimuksessa tarvittavan aineiston keräämiseen käytettiin Datastream-tietokantaa. Tutkimustulosten mukaan valitulla ajanjaksolla ei Suomen osakemarkkinoilla esiinny niin kutsuttua irtoamispäiväilmiötä. Osakekurssien havaittiin osingon irtoamisen yhteydessä laskevan keskimäärin suurin piirtein juuri jaetun osingon määrän verran. Sen sijaan epänormaalit tuotot irtoamispäivän ympärillä muotoutuivat pääsääntöisesti hieman positiivisiksi. This Bachelor´s Thesis is intended to investigate the changes in stock prices of OMX Helsinki 25 companies caused by dividend payout during 2010-2019. The common conception is that the price drop on the ex-dividend day matches approximately the amount of dividend paid. In several empirical researches it has been noted that this is not always the case. To explain this anomaly, some different theoretical explanations have been created. Dividend payout and the price drop related that are being investigated from two different perspectives. Firstly, the price drop ratios are inspected by comparing the ex-dividend day´s price drop to the amount of dividend paid. The purpose is to figure out, whether the price drop statistically significantly differs from the dividend paid. After that, by using the methods of event study the abnormal returns around the ex-dividend day are observed. In both cases, the differences between low- and high-yield shares are investigated. Datastream-database was used to collect the data needed in this thesis. According to the results of this examine, so called ex-dividend day anomaly is not to be observed at the Helsinki Stock Exchange during the period selected. The price drop ratio was noticed to approximately match the amount of dividend paid. On the other hand, the abnormal returns around the ex-dividend day were noticed to be slightly positive.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2020
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2020
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Riikonen, Janne;

  Tässä kandidaatintyössä tavoitteena on selvittää pienjänniteverkkoinfran kestävyys Suomessa, kun sähköautoilu lisääntyy sekä onko verkon tehonsiirtokapasiteettia kasvatettava tämän vuoksi. Sähköautojen määrän kasvusta syntyvä lataamistehon kasvu voi aiheuttaa ongelmia verkossa, joita ovat muun muassa jännitteen laadulliset ongelmat sekä verkkokomponenttien tehonsiirtokapasiteettien ylittyminen. Sähköautojen lataamistehon verkkovaikutuksia tutkittiin kirjallisuuskatsauksella verkkosimulaatioihin. Verkkosimulaatiot olivat tutkimusryhmien suorittamia simulaatioita todellisille pienjännite- ja keskijännitejakeluverkoille eri sähköautojen levinneisyysasteilla. Verkkosimulaatioiden tarkastelu valittiin menetelmäksi, koska omien verkkosimulaatioiden suorittaminen on erittäin työläs prosessi sekä herkkä laskentaparametrien muutoksille. Simulaatiotulokset osoittavat, että jo pienillä sähköautojen levinneisyysasteilla kontrolloimattomalla lataamisella verkossa esiintyy ongelmia kuten komponenttien ylikuormittumista sekä liiallista jännitteenalenemaa. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkoa olisi vahvistettava. Verkon vahvistamistoimilta voitaisiin välttyä tai toimia voisi lieventää, jos sähköautojen omistajien lataamiskäyttäytymistä kyettäisiin muuttamaan. Monissa verkkosimulaatioissa tutkimusryhmä ehdotti ja simuloi keskitetyn älykkään lataamisen vaikutuksia verkoissa. Keskitetyn älykkään lataamisen huomattiin parantavan verkon käytettävyyttä merkittävästi. Simulaatiotulosten perusteella voidaan sanoa, että sähköautojen määrän kasvulla tulee olemaan saneerausvaikutuksia verkossa, jos lataamista ei kyetä hallitsemaan älykkäästi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tällaista keskitettyä älykästä lataamista ei ole vielä sovellettu todellisissa verkoissa. Verkkoyhtiöiden tulisi simuloida verkkojaan sähköautojen lataamistehon kasvun vaikutuksien näkemiseksi, sillä simulaatiotuloksia on hankala yleistää verkkojen eroavaisuuksien vuoksi. The objective of this bachelor’s thesis is to investigate the adequacy of low voltage infrastructure in Finland as EV-popularity increases and if upgrades to power transmission capacity are needed because of that. With the EV popularity increasing, also the power demand increases which can have such negative impacts on the grid as voltage quality problems and components’ power transmission capacity limits being exceeded. The grid effects of EV charging were examined using a literature review into grid simulations. The grid simulations were carried out by research groups on real low and medium voltage distribution networks with varying levels of EV penetration. A literature review was chosen to be the method because carrying out own simulations is a tedious task which is very sensitive to changes in the calculation parameters. The simulation results indicate that with low EV penetration levels uncontrolled charging proved to be problematic for the grid as components became overloaded and voltage drop exceeded acceptable limits. This indicates a need for network infrastructure reinforcement. The infrastructure reinforcement could be avoided or lessened if charging behavior of EV owner could be altered. In many simulations the research group proposed and simulated the effects of a centralized smart charging. Centralized smart charging was found to significantly improve network usability. Based on the simulation results it can be said that the increase in the number of EVs will have network reinforcement effects if charging cannot be controlled in a smart way. Based on a literature review such centralized smart charging has not yet been applied in real networks. Distribution service operators should carry out simulations on their networks to see the effects of different EV penetration levels as it is hard to generalize and apply these simulation results due to network differences.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2021
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2021
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kyyhkynen, Miia;

  Sähkön- ja kaukolämmöntuotannon päästöt aiheuttavat noin 32 % Suomen kokonaispäästöistä. Sähkön- ja kaukolämmöntuotannon päästöistä arviolta 87 % johtuu rakennusten lämmityksen päästöistä. Suomi suunnittelee kivihiilestä luopumista vuoteen 2029 mennessä. Kaukolämpöyhtiöt ovat lisänneet uusiutuvien energialähteiden osuutta tuotannossa ja vähentäneen fossiilisten polttoaineiden osuutta. Tämä on aiheuttanut paineita rakennemuutoksille, jonka seurauksena kaukolämmön hinnat ovat nousseet. Energiamääräyksien kiristyminen, kaukolämmön hinnannousu ja lämpöpumppujen tekniikan kehittyminen on johtanut lämpöpumppujen yleistymiseen. Työssä haluttiin tarkastella hybridilämmitysjärjestelmien kannattavuutta kaukolämpöön kytketyssä toimitilakiinteistössä. Vaihtoehtoisiksi lämmitysjärjestelmiksi valikoitui maalämpöjärjestelmä, vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä, näiden yhdistelmä sekä yhdistäminen kaukolämmön rinnalle. Lämmitystapavertailua varten kehitettiin erillinen laskentatyökalu, jolla saatiin selvitettyä eri lämmitysjärjestelmien ja näiden yhdistelmien elinkaarikustannukset. Elinkaarikustannuksien kannattavuutta vertailtiin investoinnin tunnusluvuilla: sisäinen korko, nettonykyarvo sekä suora- että korollinen takaisinmaksuaika. Investointikustannuksien kannalta oleellista oli energiakentän mitoittaminen kustannustehokkaasti. Työssä huomioitiin energiakentän lataaminen kiinteistön jäähdytysjärjestelmästä saatavalla hukkalämmöllä, jolloin energiakaivojen metrimäärää voitiin vähentää. Investointikustannukset syötettiin kehitettyyn laskentatyökaluun ja investoinnin kannattavuuden tunnusluvut ja elinkaarikustannukset saatiin selvitettyä. Tarkastelluista lämmitysjärjestelmistä elinkaarikustannuksiltaan kannattavimmat lämmitysjärjestelmät olivat maalämpöjärjestelmä sekä maalämmön että vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän yhdistelmä. Electricity and district heating production are causing 32 % of Finland’s total emissions. Approximately 87 % of electricity and district heating production emissions come from buildings’ heating systems. Using coal in energy production is going to end in Finland in 2029. This has forced the district heating companies to make major changes to their production. District heating companies have increased the capacity of renewable fuels and decreased the capacity of fossil fuels. This has caused the rapid increase in district heating price. In the meanwhile, heat pumps are becoming more popular, due the tightening energy regulations, the increase of the district heating price, and due the development of heat pump technology. The aim of this thesis was to study the economic viability of hybrid heating systems in a building, that has been connected to the local district heating system. Different variations were examined from district heating system, geothermal heating system, and air-to-water heat pump heating system. One of the key contributions of this study was a calculation tool, which was created to evaluate the life cycle costs for each studied heating system. The cost-benefit of investments were defined by using internal rate of interest, net present value, direct payback period, and interest payback period. The amount of bore wells greatly affect the invest costs of geothermal heating system. The lost heat of the cooling system was utilized and charged to bore wells. This allowed to decrease the amount the bore wells needed. From the studied heating systems, geothermal heating system and hybrid system of geothermal heat and air-to-water heat pump proved to be the most profitable ones.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2021
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2021
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pulkkinen, Pyry;

  Tässä kandidaatintyössä esitellään aluksi yleisesti aurinkoenergiaa yksityiskäytössä, sen etuja ja haittoja energiantuotantomuotona sekä energiantuotantoon tarvittavaa laitteistoa. Tämän jälkeen käsitellään tarkemmin virtuaaliakun vaikutusta aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuteen esimerkkikohteen avulla sekä esitetään virtuaaliakkua koskevat kannattavuuslaskelmat. Lopuksi esitellään laskelmien pohjalta tehdyt johtopäätökset.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2021
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2021
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Frisk, Matilda;

  Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on tutkia yritysten markkinointiviestinnän toimenpiteitä tänä päivänä. Tavoitteena on tutkia sosiaalisen median kanavien ja messujen käyttöä yrityksen näkökulmasta. Tutkimusongelmana työssä on ”Kuinka hybridisen markkinointiviestintästrategian voi kohdistaa?”. Tähän kysymykseen pyritään vastata kolmella alatutkimuskysymyksellä. Työ toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerätään tieteellisistä lähteistä ja teemahaastatteluilla. Tutkielma koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Työn teoria pohjautuu tieteellisiin artikkeleihin ja aiempiin tutkimuksiin aiheesta. Empiirinen osuus pohjautuu viiden eri yrityksen edustajien haastatteluihin. Tuloksista havaittiin, että kuluttajien kasvava yhteisöpalveluiden käyttö lisää myös yritysten painetta kohdistaa ja muuttaa markkinointitoimenpiteitään kanaviin, joka tavoittaa heidät ja tästä syystä perinteisten markkinoinnin viestintätoimenpiteiden käyttö vähenee. Yritys tavoittaakin parhaiten kohderyhmänsä luomalla kontaktia heihin sekä suoraan että virtuaalisesti, sosiaalisen median kanavissa. Messuilla voidaan luoda vuorovaikutusta kasvokkain asiakkaiden kanssa ja lisätä yrityksen tunnettavuutta. Etsimällä eniten kohderyhmää tavoittavat kanavat ja luomalla kanaville kohderyhmäänsä tavoittavaa ja kiinnostavaa sisältöä, yrityksellä on potentiaalia saavuttaa tavoitteensa. Sekä sosiaalisten yhteisöjen ja messuilla toimimisen avulla yritys voi tavoittaa kohderyhmäänsä sekä kasvokkain että virtuaalisesti. Näillä yrityksen mahdollisuus kasvattaa ja vahvistaa asiakassuhteitaan ja kasvattaa myyntiään. This bachelor thesis examines companies marketing communication operations today. The aim is to examine using social media channels and fair trades from the company perspective. The main research question is “How is possible to target a hybrid marketing communication strategy?”. To answer this question, there are three segundary questions. This research is a qualitative research and data is collected from scientific articles and thematic interviews. This research consists of theoretical and empirical parts. The theoretical part is based on scientifical articles and previous researches about the topic. The empirical part of the research is based on workers from five different companies’ interviews. The results showed that consumers use social communities increasingly. That adds more pressures for companies to change and target their marketing strategies to channels that reach potential customers. This is a reason, why traditional communication tools in marketing are decreasing. A company will reach their target groups by creating contacts via both directly and indirectly. With trade fairs, a company is able to create interaction face-to-face with customers and thus increase recognizability. A company has its best potential to reach its goals by creating content to right channels that interest customers. With trade fairs and social media channels, a company has its best chances to increase ja strengthen relationships with customer and finally effects on their sales.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Häyrynen, Meeri;

  Selluteollisuudessa syntyy merkittäviä määriä jätevettä, jonka ominaisuudet riippuvat esimerkiksi käytetystä raaka-aineesta ja massan valmistusmenetelmästä. Jätevedet voivat sisältää haitallisia aineita, kuten esimerkiksi sellun valkaisussa käytetyistä kemikaaleista peräisin olevia klooriyhdisteitä. Vesistöihin joutuessaan ne ovat eliöille myrkyllisiä. Jotta jätevesien ympäristövaikutuksia voidaan vähentää ja niiden puhdistusmenetelmiä kehittää, on jäteveden sisältämien yhdisteiden tarkka karakterisointi välttämätöntä. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää jätevesinäytteille vaadittava esikäsittely AOX-yhdisteiden, alumiinin sekä kloridi- ja sulfaatti-ionien määrittämiseksi nestekromatografisesti. Analyysilaitteistoon kuuluu korkean erotuskyvyn nestekromatografi ja ionikromatografi, jotka ovat yhteydessä massaspektrometriin. Tutkittava jätevesi on sellutehtaan biologisesti käsiteltyä jätevettä. Työn teoriaosuudessa kerrotaan ensin kyseisen laiteyhdistelmän toiminnasta ja sen osista erikseen, ja kirjallisuuskatsauksessa esitetään aiempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Aiempien tutkimusten perusteella todettiin, että AOX-yhdisteiden määrittämiseksi esikäsittelymenetelmäksi soveltuu parhaiten kiinteäfaasiuutto. Kloridi- ja sulfaatti-ionien kvantitatiivista määritystä varten biologisesti käsitellyt jätevesinäytteet tulee laimentaa ennen analyysiä vedellä, josta liuenneet kaasut on poistettu. Alumiinin tunnistaminen vaatii kompleksien muodostamista esimerkiksi jälkikolonnissa. Näytteiden pH vaikuttaa siihen, millaisia komplekseja alumiini muodostaa vesiliuoksessa. In the pulp industry, significant amounts of wastewater are generated, whose properties depend, for example, on the used raw material and the type of the pulping process. Wastewater may contain harmful substances, such as chlorinated compounds that originate from chemicals that are used for bleaching. These compounds can cause toxic effects on aquatic species in the receiving waters. In order to reduce the environmental impact of wastewater and develop their purification methods, it is necessary to accurately characterise them. This bachelor’s thesis aims to determine the pretreatment required for wastewater samples for the determination of AOX, aluminium, chloride ions and sulphate ions by liquid chromatography. The analytical procedure includes a high-performance liquid chromatograph and an ion chromatograph which are connected to a mass spectrometer. The wastewater of interest is biologically treated effluent of a pulp mill. First, the theoretical part of the thesis explains the operation of the analytical procedure and its parts separately. The literature review presents previous studies on the subject area. It was found that the best pretreatment method for determining AOX is solid phase extraction. For the quantitative determination of chloride and sulphate ions, biologically treated wastewater samples should be diluted with degassed pure water prior to analysis. Identification of aluminium requires the formation of complexes, for instance, in a post column. The pH of the samples has an impact on the complexes that aluminium forms in aqueous solutions.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Noponen, Topi;

  Budjetointia on tutkittu paljon sen käyttöönotosta lähtien ja erilaisia budjetointimenetelmiä on myös kehitelty. Kritiikistä huolimatta perinteinen budjetointi on säilyttänyt asemansa käytetyimpien taloudenohjausjärjestelmien joukossa, myös pienemmissäkin organisaatioissa. Tässä tutkielmassa on tavoitteena selvittää palvelualan pk-yrityksen näkökulmasta olennaisia huomioita budjetointiin ja eritoten sen suunnitteluun. Tutkielman teoriaosuudessa esitellään budjetointia taloudenohjausjärjestelmänä, sekä sen muodostumista, tavoitteita ja merkitystä pk-yrityksien ohjauksen välineenä. Lisäksi tutustutaan budjetoinnin kohtaamaan yleiseen kritiikkiin ja pk-yritysten erityisiin ominaisuuksiin ja rajoitteisiin taloudenohjauksessa. Empiirinen osuus on suoritettu laadullisena case-tutkimuksena, jossa tutkimusaineistona on käytetty puolistrukturoitua haastattelua. Haastateltavana oli ensimmäistä budjettiaan suunnittelevan palvelualan pk-yrityksen toimitusjohtaja. Tutkimuksesta ilmeni pk-yrityksen laativan budjetteja samoista syistä kuin isommatkin yritykset. Pk-yritystä rajoittaa luonnollisesti sen pienemmät resurssit ja puutteelliset taidot, sekä toimintaympäristön yksilölliset haasteet. Pk-yrityksen kannattaa keskittyä budjetoinnissa myynnin ja kulujen ennustamiseen, strategian linkittämiseen, sekä oikeanlaisen osallistamisen ja mittareiden suunnitteluun. Budgeting has been popular subject of research and various budgeting methods have also been developed since its introduction. Despite the criticism, traditional budgeting has retained its position as one of the most widely used financial management systems, even in smaller organizations. The purpose of this thesis is to explore the importance of budgeting, and especially its planning, from the perspective of a service SME. The theoretical part of the thesis introduces budgeting as an financial management system, as well as its formation, objectives and importance as a tool for SME management. In addition, the general criticism of budgeting and the particular characteristics and constraints of SMEs in financial management will be explored. The empirical part has been carried out as a qualitative case study using semi-structured interview material. The interview was with the CEO of a service SME, as they are planning their first budget. The study showed that SMEs set up budgets for the same reasons as larger companies. Obviously, an SME is constrained by its smaller resources and lack of skills, as well as by the individual challenges of its operating environment. In budgeting, SMEs should focus on forecasting sales and costs, and planning the right kind of engagement for employees. Linking the budget to strategy and planning the performance metrics should not be forgotten either.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2020
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2020
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Liikkanen, Juuso; Moilanen, Sara;

  Sähköajoneuvojen käyttökulut muodostuvat pääasiassa sähköajoneuvon akun lataamiseen käytetystä sähköstä ja kuluvien osien vaihdosta. Tämän työn tavoitteena on optimoida sähköauton akun lataus mahdollisimman kustannustehokkaaksi omakotitalossa, jossa on pienaurinkovoimala. Optimointi, joka perustuu keskivertaisen suomalaisen ajoneuvon käyttötietoihin, on toteutettu ongelmapohjaisella algoritmilla. Mahdollisimman monen vertailukohdan saavuttamiseksi latauskustannukset laskettiin myös ilman älykästä latausta. Alhaisimmat latauskustannukset saatiin optimoinnnille, jossa ei huomioitu käyttäjän käyttäytymistä, vaan sähköauto oli valmiina lataukseen koko ajan. Algoritmi käyttää täydellistä aurinkosähkön ennustetta ja hyödyntää ylijäämä aurinkonsähköä sähköauton latauksessa, muutoin lataukseen käytetään verkkovirtaa. Nord Poolin pörssisähkön hintaa hyödynnetään halvimpien lataustuntien löytämiseen. Työssä analysoitiin dataa vuosilta 2017—2022 ja vuosittaiset säästöt keskimääräisellä käyttäjäprofiililla olivat 24,7—51,6 %. Optimaalisemmalla latauksella vuosittaiset säästöt olivat 37,4—54 %. Työn tulokset osoittivat, että mitä enemmän sähköautoa ladattiin päivittäin, sitä suuremmaksi rahalliset säästöt kasvoivat verrattuna optimoimattomaan lataukseen. Tulokset osoittivat myös sen, että sähkön hinnan vaihtelun takia joskus on kannattavampaa myydä tuotettu aurinkosähkö sähköverkkoon ja ladata sähköauto verkkosähköllä yöllä kuin ladata aurinkosähköllä. Electricity needed to charge the battery of electric cars, or EVs, and the repair of worn parts account for the majority of their running costs. This study intends to maximize the cost-effectiveness of EV battery charging for a home with a small-scale photovoltaic (PV) power plant. To closely reflect the behavior of the typical Finnish user, optimization is carried out utilizing problem-based optimization. To support the findings from this, optimization was also carried out to make EV charging as economical as feasible, taking into account the most likely user behavior. The lowest grid electricity prizes were found using data from the Nord Pool Spot market. Perfect PV power prediction was also used, and only leftover PV electricity was used for EV charging. When comparing optimized charging versus uncontrolled charging over a five-year period, yearly savings with average user behavior were between 24.7—51.6 %. The yearly savings varied between 37.4—54.0 %, when the plausible user behavior was ignored and the EV was always able to be charged. This study’s findings indicate that the cost-efficiency of the optimization increases with daily EV use when compared to unrestricted charging methods. The findings also demonstrate that, depending on daily swings in energy pricing, it may occasionally be more advantageous to sell produced. PV electricity than to utilize it to charge an EV, choosing instead to charge the vehicle at night using grid electricity.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pokela, Joonas;

  Kemianteollisuuden painelaitteet ovat esimerkiksi säiliöitä, lämmönvaihtimia, kolonneja ja reaktoreita, joiden sisällä virtaava prosessiaine on usein paineessa ja korotetussa lämpötilassa. Painelaitteen vikaantuminen voi aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle, jonka vuoksi niille on suoritettava erilaisia määräaikaistarkastuksia, jotta varmistutaan laitteen eheydestä. Tarkastuksissa havaitut viat, korroosio tai kuluminen aiheuttavat toimenpiteitä, jossa usein joudutaan suorittamaan korjauksia painetta kantaviin rakenteisiin. Painelaitteiden korjaushitsaukset ovat yksilöllisiä kohteita, joissa vaurion laajuus, korjaustapa ja siihen liittyvät muuttujat on arvioitava tapauskohtaisesti. Korjaustavan suunnitteluun vaikuttaa muun muassa vaurion tyyppi, korjattavan kohteen materiaali ja rakenne, aineenpaksuus ja sisältönä oleva prosessiaine. Kohteen erityispiirteiden mukaan on arvioitava ja määritettävä tarvittavat toimenpiteet korjausten onnistumiseksi. Painelaitteiden korjaushitsauksiin liittyy paljon lainsäädäntöä, spesifikaatioita ja standardeja, joiden vaatimusten mukaan korjaustyötä toteuttavan henkilöstön ja tarkastuslaitosten on toimittava. Tämä diplomityö antaa läpileikkauksen painelaitteiden korjaushitsauksiin liittyvään lainsäädäntöön, standardeihin ja säädöksiin, joiden vaatimusten mukaan korjaukset on suoritettava. Pressure equipment in chemical industry are for example tanks, heat exchangers, columns and reactors, where contents are pressurized and in elevated temperatures. Failure of pressure equipment can cause danger to human lives and property. To prevent that different periodic inspections must be performed to ensure safe use of the equipment. Faults, erosion or corrosion that are found during inspections lead to actions where repairs of pressure load bearing structures are needed. Repair welding of pressure equipment are unique since type and scope of fault, repair plan and factors affecting to the repair must be carefully examined case by case. Factors affecting the planning of repair method are for example material, structure, wall thickness and content. The special characteristics of the equipment determine the necessary measures for the success of the repairs. There are a lot of legislation, specifications and standards which define the qualifications that personnel who work with repairs of pressure equipment must meet. This diploma goes through the legislation, standards and regulations that are related to repair works of pressure equipment.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2023
  Data sources: LUTPub
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2023
   Data sources: LUTPub