Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
5,415 Research products, page 1 of 542

 • Other research products
 • 2022-2022
 • Open Access
 • COVID-19

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Indonesian
  Authors: 
  Bolu Steve, Foluke Nike; Fadipe, R. A. (Rasaq); Kayode, O. C. (Olajide);
  Publisher: Universitas Ahmad Dahlan
  Country: Indonesia

  Background: The need to increase the mastery of Information and Computer Technology (ICT) in teaching and learning activities is essential and urgent, especially during the COVID-19 pandemic. The PowerPoint application is a popular application for creating learning content, but most teachers are only at the level of "powerpointers". SMK Negeri Windusari, as a vocational high school, requires an increase in the level of its educators, namely those who can increase learning outcomes, one of which is by developing multimedia content based on PowerPoint. This training was in collaboration with UNIMMA Informatics Engineering. It was attended by twenty-four teachers starting with a pre-test and ending with a post-test to measure the level of success. Contribution: Improving the quality of content to support learning outcomes. Method: The training on the use of ICT for learning begins with observation through a pre-test and ends with a presentation of the training results, and then measures progress using a post-test. Results: The results of the training showed that most of the participants showed improvement. Conclusion: This training is expected to be sustainable as a form of support for improving the quality of learning content.

 • Open Access Indonesian
  Authors: 
  Nurrohman, W. (Wahyu); Prastowo, A. (Andi);
  Publisher: Raden Fatah State Islamic University Palembang
  Country: Indonesia

  The Covid-19 virus pandemic that has shaken the world has affected all aspects of life, whether political, economic, social, and educational. During this Pandemic, many schools were forced to close and forced to go online. In the new order era, several pesantren were opened and learning was conducted offline (outside the network). One of them is Pesantren Tahfiz Daarul Quran Takhasus II Cikarang. Pondok Pesantren Tahfiz Daarul Qur'an Takhasus II Cikarang is an Islamic boarding school whose focus of learning is memorizing the Qur'an. At the beginning of the pandemic, Islamic boarding schools adopted a policy of repatriating their students as an effort to prevent the spread of the virus and carry out online learning (on the network). The result of this study is that learning tahfiz during the pandemic, both offline and online, is carried out using the sorogan and sima'i techniques. The difference is when online, the allocation of study time is reduced to 2 meetings via WhatsApp Video Call. And when offline learning, tahfiz returns to 4-5 meetings with students using masks and health protocols. The conclusion of this study is that offline Tahfiz learning is more effective than online Tahfiz learning, this can be seen based on the quantity of memorization and student learning motivation which is better when learning Tahfiz face-to-face or offline.

 • Open Access Indonesian
  Authors: 
  Safitri, A. D. (Avilia);
  Publisher: Formosa Publisher
  Country: Indonesia

  Penelitian ini ditujukan untuk 1) mengetahui apakah efektivitas kerja petugas Check Point akan berpengaruh terhadap kualitas pre-flight services selama Covid-19 di Bandar Udara APT Pranoto 2) mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas kerja petugas Check Point terhadap kualitas pre-flight services selama Covid-19 di Bandar Udara APT Pranoto. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan penyebaran kuesioner dengan kriteria responden yang telah ditentukan. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 112 responden. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dan melakukan analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari efektivitas kerja petugas Check Point terhadap kualitas pre-flight services selama Covid-19 di Bandar Udara APT Pranoto. Dibuktikan dengan nilai t hitung > nilai t tabel, yaitu 19,870 > 1,98177. Kemudian besar pengaruh berdasarkan koefisien determinasi yaitu 78%. Hasil kuesioner, yaitu rata-rata jawaban responden, untuk masing-masing variabel X dan variabel Y adalah B (Baik). Namun berdasarkan observasi, rata-rata nilai yang diberikan oleh peneliti untuk variabel X adalah 3 (Cukup), dan untuk variabel Y adalah 4 (Baik).

 • Open Access
  Publisher: Tsenov Publishing House
  Country: Bulgaria

  Застраховка „Каско на МПС“ е най-сключваната доброволна застраховка на българския застрахователен пазар и през последните години нейният пазарен дял е около 27% в Раздел „Общо застраховане“. Целта на изследването е да се оцени влиянието на мерките, възприети от държавата, за ограничаване на разпространението на вируса SARS-CoV-2 върху развитието на застраховка „Каско на МПС“. В резултат на изследването беше установено, че наложените от държавата мерки не повлияха значително върху развитието на „Каско“ застраховането в България, а просто забавиха неговия темп. Забелязва се обаче значително намаляване на броя на пътно-транспортните произшествия, особено през 2020 година, което рефлектира и върху намалението на застрахователните плащания.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Penttilä, Kaisa; Ylisaari, Jenni;
  Country: Finland

  Terveystalossa työskentelee hieman alle 900 työterveyshoitajaa, jotka aloittivat nopealla aikataululla etätöiden tekemisen ja etävastaanoton pitämisen koronapandemian alkaessa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Terveystalon etävastaanottoja pitävien työterveyshoitajien kokemuksia etävastaanottojen järjestämisestä ja etätyön vaikutuksesta työhyvinvointiin. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun tilannetta kartoitettiin Terveystalossa. Työn tarkoituksena oli tuottaa opinnäytetyön tutkimustuloksilla ja työterveyshoitajien tarpeista ja kokemuksista kumpuavilla kehitysehdotuksilla lisäarvoa Terveystalon sisäiselle AATK-hankkeelle. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä, joka lähetettiin kaikille Terveystalon työterveyshoitajille. Data analysoitiin kvantitatiivisin keinoin SPSS-ohjelmistolla tarkastelemalla erilaisia muuttujia, eli esimerkiksi määrittelemällä frekvenssijakaumat ja ristiintaulukoimalla. Myös pieni osa aineistosta eli avoimet vastaukset analysoitiin kvalitatiivisin keinoin sisällönanalyysia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 223 työterveyshoitajaa ja tutkimukseen valittiin 217 vastausta. Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin vain ne, jotka eivät pidä etävastaanottoa lainkaan. Tulokset osoittivat, että työterveyshoitajien tietotekniset taidot ovat hyvällä tasolla ja niiden koetaan myös jonkin verran kohentuneen etävastaanottojen pitämisen myötä. Etävastaanottoja pidettiin alle puolet kaikista vastaanotoista ja tyypillisin paikka pitää etävastaanottoa oli työnantajan toimitilat. Työssä ja vapaa-ajalla jaksamisen koettiin kohentuneen etätöiden myötä. Työhön vaikuttamisen mahdollisuuksiin toivottiin parannusta, kun taas perehdytykseen oltiin hyvin tyytyväisiä. Asiakkaan ohjaus etävastaanotolla koettiin yhtä tehokkaaksi kuin lähivastaanottoa pitäessä. Halukkuus jatkaa etätöissä oli suuri. Monivalintakysymyksessä kiiteltiin riittävää työn tauottamista ja järjestelmien käytettävyyttä. Parannusta toivottiin työergonomiaan ja työvälineisiin. Ristiintaulukoinnin tuloksista saatiin syvällisempää dataa siitä, millaisia vaikutuksia erilaisilla taustatekijöillä kyselyn vastauksissa oli nähtävillä. Kehitystyönä koostettiin erilliset työntekijäprofiilit sen taustatiedon perusteella, minkä verran vastaajilla oli kertynyt työvuosia Terveystalossa. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä AATK-hankkeessa että muissa tulevissa työterveyshoitajien työtyytyväisyyteen, etätyön johtamiseen ja työergonomiaan liittyvissä kehitysprojekteissa. There are more than 900 occupational health nurses working in Terveystalo who needed to start working remotely when the Korona pandemic started. The purpose was to gather information about what kind of experiences the occupa-tional health nurses had while keeping remote appointments and working remotely. The data for the survey were collected by using online questionnaire and it was then analyzed by using quantitative measures. Small part of the data was also analyzed by using qualitative methods. The sample consisted of 223 answers to the survey and 217 answers were analyzed, removing only the answers from nurses who did not work remotely at all. The results reveal that the occupational health nurses have high technical skills. Most likely place to keep remote appointments was at the employer’s premises. The respondents felt that their well-being had increased by working remotely and that they were adequately capable to guide the customer during remote appointments. Willingness to keep working remotely was high. These findings were used to develop four different employee profiles that can be used to further studies and projects concentrating on the well-being of the occupational health nurses and administrating their work remotely.

 • Open Access Indonesian
  Authors: 
  Sidabuke, I. (Idaria); Parapat, F. (Friska); Aritonang, J. (Juneris);
  Publisher: Universitas Muhammadiyah Buton
  Country: Indonesia

  Selama pandemic Covid-19, kegiatan posyandu tidak optimal cakupannya. Posyandu haruslah dapat berjalan meskipun di situasi pandemic Covid-19 ini, dikarenakan di monitoring kesehatan ibu, anak, tumbuh kembang anak Balita hingga imunisasi di masyarakat berlangsung di posyandu, hanya 19.2% posyandu yang tetap berjalan selama pandemic. Salah satu faktor penyebab rendahnya kunjungan posyandi selama pandemic Covid-19 ialah adanya rasa khawatir ibu, bayi akan terinfeksi Covid-19 apabila membawa bayinya ke posyandu. Faktor yang mempengaruhi kecemasan salah satu faktornya adalah kurangnya pemahaman/pengetahuan. Dari survey awal di lokasi penelitian didapati mayoritas orangtua merasa cemas jika membawa bayi Balitanya ke posyandu takut terinfeksi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ada ada hubungan pengetahuan dan kecemasan orangtua bawa bayi ke posyandu di tengah pandemi Covid-19. Metode penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional, Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sejumlah 80 orang. Populasi penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan jumlah populasi adalah 66 orang. Uji analisi penelitian menggunakan chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan kecemasan orangtua bawa bayi ke posyandu di pandemi Covid-19 (p-value= <0.05). Dari hasil penelitian ini dilakukan pendidikan kesehatan/penyuluhan posyandu yang aman di tengah pandemic Covid-19 maupun adanya inovasi pengembangan posyandu di pandemic covid-19.

 • Open Access Indonesian
  Authors: 
  saleh, J. (Jasim); Ibrahim, A. M. (Ahmed); Ghaffoori, A. T. (Anwer);
  Publisher: Technium Science
  Country: Indonesia

  The COVID-19 pandemic has had a major impact on agricultural production. One of the most important strategic crops for agricultural production is wheat, which is of great importance to food security in general and is even included in the foreign policies of countries. Iraq seeks to increase the productivity of wheat crops by spreading the awareness program that supports the wheat crop. The study was conducted in the villages of (Kusaiba and Abu Flies) with a total number of (55 farmers), in Anbar province. Used the SPSS program to analyze the data. The results of the study showed that the majority of farmers under 45 years of age were 70.2%. As for educational attainment, most farmers had only or less primary education at a rate of 61.4%, and the majority of farmers were married, 84.2%. In addition, most farmers have had their lands for decades and renters 83%, . In the field of agricultural sources, their sources came from the Internet by 54.4%, and in the field of agricultural problems and obstacles, the problem of the delay in receiving the marketing amount, as to the effects of Covid 19, the most agreeable was the distance of the health centers from the villages. The relationship was significant with age, marital status, educational attainment, and land ownership at a significant level of 0.05. The researcher recommends that farmers should be encouraged to educate, also the necessity of providing support for agricultural requirements and providing a suitable environment for the agricultural market.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  de la Torre Rasmussen, Caribay Alexandra Moreno; Sand, Mathilde Jessen; Lund, Arendse Malene; Petersen, Frederik Stybe; Andersen, Maiken Therese; Djurisic, Maria;
  Publisher: Roskilde Universitet
  Country: Denmark

  This study investigates whether the so-called Covid-19 critical movement continues itsactivity after the end of the restrictions in Denmark, and if so, what the activity is anexpression of.Methodologically this study takes a phenomenologically inspired, qualitativeapproach. The study is based on digital and physical observations, and four semistructuredinterviews with members from the movement.The theoretical frame of this study is based on New Social Movement Theory byRonald Inglehart, coupled with perspectives from the research conducted by sociologistsAnders Ejrnæs and Silas Harrebye. Moreover, the study uses theories about populism byErnesto Laclau combined with Jan Werner Müllers concepts regarding antielitism andantipluralism.We conclude that the Covid-19 critical movement continues to exist, but in a new form.However, in the current state, the movement shows more system critical tendencies.Therefore the Covid-19 epidemic has functioned as a catalyst for the present broadendcritique. This critique concerns different topics which are not seemingly correlated, but endsup being connected in an equivalent chain that relates all topics to system critique and a ‘fightfor freedom’. Furthermore, the movement is built upon distinct ‘freedom values’ due to theinfluence of strong post materialistic values. The movement is also influenced by populisttendencies such as antagonism, antielitism and antipluralism. Some of the critique which isexpressed by the movement can be seen as a sign of democratic satisfaction. However, someof the critiques also indicate a democratic dissatisfaction.

 • Open Access Indonesian
  Authors: 
  Damayanti, R. (Rahmita); Sutiningsih, D. (Dwi); Kusariana, N. (Nissa); Hestiningsih, R. (Retno);
  Publisher: Diponegoro University
  Country: Indonesia

  Background: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a global pandemic disease which attacked respiratory organ and caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Central Java is the third-ranked province with the most positive COVID-19 cases in Indonesia and is still experiencing additional cases until December 2021. Central Java has also been the province with the highest number of COVID-19 red zones in Indonesia. Factors related to COVID-19 have to be known so the efforts to prevent COVID-19 can be carried out effectively and the risks of infection can be decreased. This study aims to analyze the factors related to COVID-19 infections of Central Java population.Methods: This research is an analytical study with a cross sectional approach. The research method is quantitative. The research samples were 200 citizens of Central Java Province. The sampling technique was proportional to size sampling. This study used a questionnaire for data collection.Result: The results of the research show that the factors related to COVID-19 infections are sex (p-value = 0.007), smoking status (p-value = 0.017), comorbidity status (p-value = 0.000), alcohol consumption behavior (p-value = 0.000), and preventive practice of COVID-19 (p-value = 0.001).Conclusion : It can be concluded that sex, smoking status, comorbidity status, alcohol consumption behavior, and preventive practice of COVID-19 are factors related to COVID-19 infections.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mäkelä, Sofia;
  Country: Finland

  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kasvomaskien mahdollisia vaikutuksia kuudesluokkalaisten lasten kouluhyvinvointiin ja luokan työrauhaan. Aihe nousi ajankohtaisuudellaan vallitsevan COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemiatilanteen ja sen mukana tulleiden maskisuositusten vuoksi. Kouluhyvinvointi, sekä työrauhan säilyminen luokassa ovat merkittäviä tekijöitä lasten oppimisen kannalta. Kouluhyvinvointi määritellään tutkimuksessa lapsen hyvinvoinnin tilana, jossa lapsen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne on useimmin positiivinen kuin negatiivinen. Työrauha esiintyy tutkimuksessa tilana, jossa oppilas kokee voivansa opiskella ja oppia häiriöttä, turvallisessa ja positiivisessa ilmapiirissä. Työrauha ja kouluhyvinvointi ovat kuitenkin käsitteitä, jotka ovat monella eri tavalla määriteltävissä ja perustuvat osittain myös henkilökohtaiseen kokemukseen. Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on saada lasten ääni kuuluviin heitä jokapäiväisessä arjessa koskettavasta asiasta. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisin eli laadullisin menetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kolmea kuudesluokkalaista lasta joulukuussa 2021, jolloin kasvomaskit olivat olleet käytössä sekä opettajilla, että oppilailla jo lähes kaksi vuotta. Aineisto kerättiin ryhmähaastattelun muodossa ja analysoitiin teemoittelun jälkeen sisällöanalyysia hyödyntäen. Virallisiksi tutkimuskysymyksiksi muodostuivat; Miten kasvomaskit vaikuttavat lasten kouluhyvinvointiin? Sekä millaisia vaikutuksia kasvomaskeilla on luokan työrauhaan? Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että kasvomaskeilla on negatiivisia vaikutuksia kuudesluokkalasten kouluhyvinvointiin ja oppituntien työrauhaan. Kasvomaskit ovat vaikuttaneet haastateltavien kouluhyvinvointiin negatiivisesti, mutta eivät ole laskeneet kouluhyvinvoinnin tasoa kokonaan. Kasvomaskeilla on negatiivinen vaikutus lasten fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, mutta ei juurikaan vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin. Haastateltavat kokivat kasvomaskien vaikuttavan työrauhaan ajoittain negatiivisesti, verrattuna aikaan ilman kasvomaskeja. Yleisesti työrauhan koetaan muuttuneen levottomammaksi ja positiivisen ilmapiirin heikentyneen luokassa.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.