Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
97 Research products

 • 2014-2023
 • Closed Access
 • Other research products
 • Other ORP type
 • VBN

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Bønsing, Sten;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Bønsing, Sten;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Dickow, Kristoffer Ahrens;

  Letvægtsbyggeri i træ vinder i øjeblikket indpas på grund af lave produktionsomkostninger og et miljøvenligt omdømme. Moderne produktionsteknikker muliggør præfabrikation af væg- og gulvelementer og sågar hele rum-elementer kan præfabrikeres. Anvendelsen af præfabrikation medvirker til at sikre en høj produktionskvalitet samt til at minimere både produktionsomkostningerne og risikoen for uforudsete hændelser og dyre forsinkelser af byggeriet.Den europæiske beregningsstandard EN 12354, der er baseret på en simplificeret statistisk energyanalyse (SEA) af delsystemer, er et værdifuldt værktøj tilberegning af flanketransmission af både luft- og strukturbåren lyd. Desværre opfylder lette bygningskonstruktioner typisk ikke forudsætningerne for ideelle delsystemer i SEA, hvorfor anvendelsen af EN 12354 kan resultere i upræcise resultater for letvægtskonstruktioner. Letvægtsbyggeri har ofte problemer med transmission af lavfrekvent lyd, da den lavere vægt af konstruktionerne påvirker lydisolationen negativt, særligt i det lavfrekvente område. Desuden ses det ofte, at lydisolationen varierer markant mellem tilsyneladende ens konstruktioner i lette boliger. Bedre beregningsmetoder er nødvendige for udviklingen af bedre konstruktioner, og dermed også for den fremtidige udbredelse af letvægtsbyggeri. For at kunne forbedre såvel beregningsmetoderne som selve konstruktionerne er det nødvendigt at kende kilderne til—samt størrelsen af—den observerede variation mellem tilsyneladende ens konstruktioner. For at kunne opnå en forståelse af årsagerne til disse variationer er det nødvendigt at undersøge delkonstruktioner og samlinger, eftersom kompleksiteten af hele bygninger nemt kan føre til at forkerte konklusioner drages, da letvægtsbygninger typisk ikke opfører sig som deterministiske systemer.Denne Ph.D.-afhandling omhandler forskellige emner relateret til de ovenstående problemstillinger. Først præsenteres en artikel der beskæftiger sig med modaltætheden i periodisk afstivede plader i det mellem- og højfrekvente område. Modaltætheden i sådanne plader er ikke uniformt fordelt, men i stedet har den en fluktuerende tæthed med tilhørende udbredelsesbånd og stopbånd. I artiklen vises det hvordan de strukturelle egensvingninger kan inddeles i to grupper således at den ene gruppe har stopbånd og udbredelsesbånd, men den anden gruppe har en næsten uniform modaltæthed. Den foreslåede tilgang til SEA for periodiske strukturer er da at betragte en periodisk afstivet plade som to SEA delsystemer: Ét delsystem indeholdende egensvingninger relateret til bølgeudbredelse parallelt med afstivningerne og et andet delsystem indeholdende egensvingninger relateret til bølgeudbredelse vinkelret på afstivningen. I artiklen benyttes Monte Carlosimuleringer til at undersøge modaltætheden for nominelt ens, periodisk afstivede plader.Efterfølgende præsenteres to artikler, hvori Finite-Element modeller udnyttes til parametriske undersøgelser af koblingsfænomener i letvægts-vægpaneler i det lavfrekvente område. Den ene artikel undersøger effekten af at inkludere luften inden i de enkelte celler i en pladebeklædt træskeletvæg, mens den anden artikel betragter en lignende vægkonstruktion, men fokuserer på forskellige strategier for modeleringen af koblingen mellem pladerne og træskelettet. Når FE modeller baseres på plade- og bjælketeori, kan koblingen mellem en plade og en bjælke modeleres enten som en linjekobling eller som diskrete punktkoblinger. Benyttes der derimod tredimensionelle kontinuumelementer i modellen, er situationen mere kompliceret. Undersøgelserne i de to artikler er foretaget som parametriske studier af FE modeller i den kommercielle softwarepakke ABAQUS.Slutteligt præsenteres en eksperimentel del af afhandlingen, hvori der fokuseres på usikkerheder og variation i træsamlinger. Ti ens plade/bjælke T-samlinger undersøges med eksperimentel modalanalyse og resultaterne diskuteres. Yderligere gennemføres en numerisk undersøgelse af robustheden af to højere-ordens metoder til bestemmelse af modalparametre og anvendeligheden for træsamlinger diskuteres. Resultaterne viser at der er signifikant forskel på de estimerede dæmpningsværdier for egensvingninger med stærk kobling mellem de strukturelle delelementer. Lightweight wood frame buildings are becoming popular due to low production price and a reputation of being friendly to the environment. Modern production techniques allow for factory assembly of panel modules—like walls and floors—or even complete rooms preassembled as volume elements. The high degree of off-site assembly allows for a high quality production and helps minimize both production costs and the risk of unforeseen events that could otherwise lead to costly delays.The standard EN 12354, describing a simplified statistical energy analysis (SEA) subsystem approach, provides a valuable tool to predict the flanking transmission of air-borne and structure borne sound already at the design stage. However, lightweight building structures typically do not meet the requirements for ideal SEA subsystems and, therefore, applying the EN 12354 standard to lightweight building structures may result in imprecise predictions. Furthermore, lightweight buildings have low-frequency problems due to the low mass of the structure and often unpredictability (variation) between the building acoustic performance of supposedly identical dwellings can be observed. Therefore, better prediction methods are essential to the development of better designs and thus to the future of lightweight buildings. In order to improve both structures and prediction models, the sources—and magnitude—of variation must be determined. In the pursuit of understanding of the nature of this variation, simplified structures and junctions need to be considered, as the complexity of complete buildings can lead to conclusions which are possibly not true for similar buildings due to the non-deterministic nature of lightweight buildings.The present doctoral thesis covers various topics related to the issues mentioned above. First, a paper about the modal density of ribbed plates at mid/high frequencies is presented. The modal density in such plates is not a uniform distribution, but instead it undergoes an undulating behavior with corresponding pass bands and stop bands. It is demonstrated, how the modes can be divided in two groups, where one group shows pass band/stop band behavior, while the other has a nearly uniform distribution of modes. The suggested approach for SEA adaptation is to consider a ribbed plate as two SEA subsystems: One that contains modes related to waves traveling in the direction orthogonal to the ribs, while the other subsystem contains modes related to waves traveling parallel to the rib stiffeners. The investigations utilize Monte Carlo simulations to examine the behavior of nominally identical plates.Next, two papers that utilize the Finite-Element Method, focusing on aspects of modeling ribbed wall panels in the low-frequency range, are discussed. One paper investigates the effect of including an acoustic medium (air) inside the bays of a single-stud double-plate wall panel, while the other paper considers different approaches for modeling plate/frame couplings in FE models, which utilize full three-dimensional, solid continuum finite-elements. When using structural elements such as beams and shells, couplings may be modeled as either line or point coupling. However, when utilizing full three-dimensional, solid finite-elements, the scenario is not that simple. The investigations of both papers are carried out as parametric studies in the commercial FE package ABAQUS.Finally, an experimental part, that focuses on the uncertainty and variation in wooden junctions, is included. Ten nominally identical plate/beam T-junctions are tested using experimental modal analysis, and the results are discussed. Furthermore, a numerical study of the robustness of two higher-order modal parameter estimation methods is conducted in order to assess the applicability of modal analysis on such junctions. The results demonstrate significant variation in the estimated modal damping at modes with strong coupling between different parts of the structure.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  VBN
  Other ORP type . 2014
  Data sources: VBN
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   VBN
   Other ORP type . 2014
   Data sources: VBN
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Ørngreen, Rikke; Henningsen, Birgitte Sølbeck; Knudsen, Sara Paasch; Sørensen, Niels Ulrik; +5 Authors

  I forsknings- og udviklingsprojektet "Den gode overgang" har der været fokus på unge, der flytter hjemmefra. Vi har fulgt 36 unge og deres forældre i det første år, efter de unge er flyttet hjemmefra, og kortlagt, hvad der kendetegner gode og dårlige overgange. Sammen med en række uddannelser, foreninger mv. har vi involveret udvalgte unge fra projektet til at designe og udvikle redskaber, der kan understøtte gode overgange.Her i dette forløb præsenterer vi en række materialer og data i form af bla. sms-dialoger, ungeportrætter og videoer, hvor unge taler til unge. Som en del af projektets formidling gøres disse data tilgængelige til brug for andre aktører, som beskæftiger sig med unges flytteprocesser og deres overgange til voksenlivet.Materialerne og data tager afsæt i unges flytteerfaringer eller bidrager til at forstå flytteprocessen, og det er vores håb, at de kan bruges i samtaler med unge eller indgå i workshops eller undervisning med fokus på flytteprocessen.INDTAST DENNE KODE på PraxisOnline - så får du adgang til materialerne: 9K9EAA

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Aalborg University R...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Aalborg University R...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Haugbølle, Kim; Scheutz, Peter;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Andersen, Camilla Sloth;

  I det stedbestemte trafiksikkerhedsarbejde har udpegning og udbedring af sorte pletter (identificering, analyse samt udbedring af risikolokaliteter på vejnettet) siden 1970’erne været en af de primære aktiviteter. Imidlertid er sortpletarbejdet med årene blevet vanskeligere af to grunde: Dels er de mest markante sorte pletter identificeret og afhjulpet, de resterende er mindre markante og effekten af foranstaltninger mindre. Dels baseres sortpletarbejde i Danmark på en stadig mindre del af det reelle antal trafikulykker. Mørketallet i den officielle ulykkesstatistik er nemlig steget, og registreringsgraden er siden 2001 faldet fra, at 18,5 % af de tilskadekomne, der behandles på skadestue, også blev registreret i den officielle ulykkesstatstik, til at andelen, der blev registreret i 2011, er nede på 10 %.De danske vejmyndigheder, heraf særligt kommunerne, har derfor vanskeligt ved at udpege sorte pletter i dag, særligt ude i det åbne land. Det betyder, at de står overfor det paradoks, at de ikke kan udpege og udbedre sorte pletter på landevejene, selvom 2/3 af de trafikdræbte omkommer i ulykker der sker på veje i det åbne land. Der er behov for ny viden om, hvorledes vejmyndighederne systematisk kan gribe arbejdet an med at forhindre alvorlige ulykker idet åbne land.I afhandlingen præsenteres en praktisk anvendelig ikke-uheldsbaseret metode til udpegning af risikolokaliteter. Udviklingen af metoden tager udgangspunkt i en statistisk analyse af sammenhængen mellem vejkarakteristika og den politiregistrerede uheldsforekomst på det tosporede sekundære vejnet i tre kommuner i Danmark. Metodens praktiske anvendelighed er testet hos to kommuner. Projektet er støttet af seks danske kommuner, der har bidraget økonomisk samt deltaget i en faglig følgegruppe til projektet.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  VBN
  Other ORP type . 2014
  Data sources: VBN
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   VBN
   Other ORP type . 2014
   Data sources: VBN
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Damgaard, Mads;

  Stigende oliepriser og energiefterspørgsel sammenholdt med en generel forståelse af fossile brændslers negative indvirkning på klimaet nødvendiggør udviklingen af nye bæredygtige energiløsninger. Til trods for at offshore-vindenergi har potentiale til at producere pålidelig vedvarende energi, er der bred konsensus om, at den genererede elektricitet er omkostningstung sammenlignet med konventionelle energikilder. Som følge heraf er vægten af vindmøllen og fundamentet forsøgt minimeret, hvilket resulterer i en fleksibel struktur, som agerer dynamisk – selv ved lave lastfrekvenser. Varierende cykliske laster fra bølger og vind samt harmoniske lavfrekvente lastpåvirkninger fra vingerne stiller store krav til udmattelsesdesignet af vindmøllen, og en god forståelse af den strukturelle opførsel gennem vindmøllens levetid er derfor påkrævet.Studier inden for jordskælvsteori viser, at det dynamiske konstruktionsrespons i høj grad er påvirket af impedansen af jord–fundament–interaktionen. Desværre er de hysteretiske og geometriske dissipationseffekter i jorden svære at medtage for tidsdomæneanalyser af offshore vindmøller. En præcis vurdering af udmattelsesgrænsetilstanden betyder simuleringer af flere tusinde lasttilfælde, hvilket kræver en simpel beregningseffektiv model, som har få frihedsgrader, men stadig er i stand til at medtage de vigtigste effekter af vindmøllens respons. Dette klares ofte ved hjælp af sekventielle eller fuldkoblede aero-hydro-elastiske simuleringer, hvor jord–struktur–interaktionen inkorporeres via princippet om en ækvivalent indspændingsdybde eller ved brug af en Winkler model med statiske fjedre langs fundamentet, og jorddæmpning modelleres som modaldæmpning. Ingen af modellerne tager dog hensyn til den dynamiske stivhed grundet tilstedeværelsen af inertikræfter, ligesom en veldefineret beskrivelse af dissipationseffekterne i jorden er forsømt. Dette danner grundlag for nærværende afhandling, som undersøger jord–struktur–interaktionens indvirkning på havbaserede vindmøllers modale og dynamiske vibrationskarakteristikker, og som desuden præsenterer en ny beregningseffektiv aerohydro-elastisk model af vindmøllesystemet, som tager bølgeudstrålingen og materialedæmpningen i jorden med i regning.Offshore-vindmøllers modale egenskaber i form af egenfrekvenser og tilhørende dæmpningsforhold er undersøgt ved hjælp af fuldskalaforsøg og simple numeriske kvasistatiske simuleringer. Analyserne viser udpræget tidsvarierende modalegenskaber, som, underbygget af numeriske beregninger, forudsættes at være forårsaget af sedimenttransport af havbunden. Desuden indikerer “rotor-stop”-forsøg og forsøg med baggrundsvibrationer samme dæmpningsniveau relateret til den lavestdæmpede laterale egensvingningsform. Dette skyldes, at et “rotor-stop”-forsøg forårsager kraftig hysteretisk jorddæmpning og lav aerodynamisk dæmpning, mens det modsatte gør sig gældende for en havbaseret vindmølle i normal produktion.Den dynamiske jord–struktur–interaktion kan bestemmes rigoristisk baseret på tredimensionelle elastodynamiske løsninger. Fra et beregningsmæssigt synspunkt er disse metoder dog særdeles tidskrævende og uegnet for koblede vindmøllesimuleringer. Med udgangspunkt heri gøres der i denne afhandling brug af lumped-parameter-modeller med frekvensuafhængige reelle koefficienter. Modellerne er med succes implementeret i aeroelastiske beregningsprogrammer. Semianalytiske løsninger for bestemmelse af gravitationsfundamenter og monopæles impedans er anvendt, hvilket sikrer en hurtig og effektiv kalibrering af lumped-parameter-modellen. Anvendelse af den fuldkoblede aero-hydro-elastiske fremgangsmåde med lineariserede deterministiske og stokastiske jordmodeller viser, at havbaserede vindmøllers modale egenskaber og laterale udmattelseslaster er stærkt påvirket af interaktionen mellem fundamentet og den omkringliggende jord. Increasing oil prices and energy demands combined with a general acceptance that fossil fuels drive the climate changes justify the development of new sustainable energy solutions. Although offshore wind energy has proven potential to produce reliable quantities of renewable energy, there is a general consensus that offshore wind-generated electricity is still too expensive to be competitive with conventional energy sources. As a consequence, the overall weight of the turbine and foundation is kept to a minimum resulting in a flexible and dynamically active structural system—even at low frequencies. The highly variable and cyclic loads on the rotor, tower and foundation, caused by wind and wave loads as well as low-frequent excitations from the rotor blades, all demand special fatigue design considerations and create an even greater demand for a fuller appreciation of how the wind turbine ages structurally over its service life.Well-covered in the field of earthquake engineering, the dynamic response of civil engineering structures is highly dependent on the impedance of the soil–foundation system. For offshore wind turbine applications, however, the hysteretical and geometrical dissipation effects in the soil are difficult to incorporate for time-domain simulations. Accurate assessment of the fatigue limit state requires simulations of several thousands of load cases, and the consequential high computational burden necessitates a structural model with few degrees of freedom that capture the most important effects of the dynamic wind turbine response. To overcome this, sequential or fully coupled aero-hydro-elastic simulations are often conducted where the soil–structure interaction is incorporated via the principle of an equivalent fixity depth or by a so-called Winkler approach with static springs along the foundation and soil damping applied as modal damping. The methods, however, do not account for the dynamic stiffness due to inertia forces, and a welldefined representation of the dissipation effects in the soil is neglected. This in turn forms the basis of the current thesis that examines the soil–foundation interaction and its influence on the natural and dynamic vibration characteristics of offshore wind turbines, and presents a novel, time-efficient coupled aero-hydro-elastic model of the wind turbine system accounting for the dissipation effects through wave radiation and material damping in the soil.Modal properties in terms of natural frequencies and corresponding damping ratios of offshore wind turbines are investigated by full-scale modal testing and simple numerical quasi-static simulations. The analyses show distinctly time-varying inherent modal properties that, supported numerically, may be caused by moveable seabed conditions. In addition, “rotor-stop” tests and ambient vibration tests indicate the same level of damping related to the lowest damped crosswind eigenmode. The tendency is caused by the fact that the hysteretic soil damping, caused by the slippage of grains with respect to each other, is high during “rotor-stop” tests with low contribution of aerodynamic damping. The opposite holds for normal wind turbine operations.Although the dynamic soil–foundation response can be calculated rigorously based on threedimensional elastodynamics with the coupled boundary element and finite element methods, these approaches are not applicable for coupled wind turbine simulations from a computational point of view. As a consequence, lumped-parameter models with frequency-independent real coefficients are applied in the thesis and successfully implemented into aeroelastic wind turbine codes. Time-efficient, semi-analytical solutions for the dynamic impedance functions of gravity base foundations and monopiles underlie the model calibration. Application of the fully coupled aero-hydro-elastic substructuring approach with deterministic and random linearised models of the soil indicates that the modal properties and cross-wind fatigue loads of offshore wind turbines are strongly affected by the interrelation effects between the foundation and subsoil.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  VBN
  Other ORP type . 2014
  Data sources: VBN
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   VBN
   Other ORP type . 2014
   Data sources: VBN
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Haugbølle, Kim; Scheutz, Peter;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Aalborg University R...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Aalborg University R...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Kringelum, Louise Brøns;

  This thesis explores how processes of business model innovation can unfoldin a port authority by transcending organizational boundaries throughinter-organizational collaboration. The findings contribute to two fields ofacademic inquiry: the study of business model innovation and the study ofhow the roles of port authorities evolve. This contribution is made by combiningthe two fields, where the study of business model innovation is usedas an analytical concept for understanding the evolution of port authorities,and where the study of port authorities is used as a contextual setting forelaborating the understanding of business model innovation processes.The findings are advanced based on real-time process studies and iterationsof abductive and retroductive research cycles founded in a critical realistperspective. These research cycles have unfolded through real-time processstudies by applying the engaged scholarship approach, thereby providinga methodological contribution to both port and business model research.Emphasizing the interplay of intra- and inter-organizational business modelinnovation, the thesis adds insight into the roles of port authorities, businessmodel trends in port development, the interplay of macro, meso, andmicro-levels in port development and business model innovation, and theconcept of collaborative business model innovation.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  VBN
  Other ORP type . 2017
  Data sources: VBN
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   VBN
   Other ORP type . 2017
   Data sources: VBN
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Andersen, Niklas Andreas; Larsen, Flemming;

  Der er ingen tvivl om, at udbygningen af den statistiske datamængde har gjort både offentligheden, politikere, forskere og beskæftigelsesmedarbejdere klogere på beskæftigelsesindsatsen og dens virkninger. Der er dog grund til at mane til besindighed, når tilvejebringelsen og brugen af registerdata bliver anskuet som en mirakelløsning på enhver udfordring på beskæftigelsesområdet.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Aalborg University R...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Aalborg University R...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
97 Research products
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Bønsing, Sten;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Bønsing, Sten;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Dickow, Kristoffer Ahrens;

  Letvægtsbyggeri i træ vinder i øjeblikket indpas på grund af lave produktionsomkostninger og et miljøvenligt omdømme. Moderne produktionsteknikker muliggør præfabrikation af væg- og gulvelementer og sågar hele rum-elementer kan præfabrikeres. Anvendelsen af præfabrikation medvirker til at sikre en høj produktionskvalitet samt til at minimere både produktionsomkostningerne og risikoen for uforudsete hændelser og dyre forsinkelser af byggeriet.Den europæiske beregningsstandard EN 12354, der er baseret på en simplificeret statistisk energyanalyse (SEA) af delsystemer, er et værdifuldt værktøj tilberegning af flanketransmission af både luft- og strukturbåren lyd. Desværre opfylder lette bygningskonstruktioner typisk ikke forudsætningerne for ideelle delsystemer i SEA, hvorfor anvendelsen af EN 12354 kan resultere i upræcise resultater for letvægtskonstruktioner. Letvægtsbyggeri har ofte problemer med transmission af lavfrekvent lyd, da den lavere vægt af konstruktionerne påvirker lydisolationen negativt, særligt i det lavfrekvente område. Desuden ses det ofte, at lydisolationen varierer markant mellem tilsyneladende ens konstruktioner i lette boliger. Bedre beregningsmetoder er nødvendige for udviklingen af bedre konstruktioner, og dermed også for den fremtidige udbredelse af letvægtsbyggeri. For at kunne forbedre såvel beregningsmetoderne som selve konstruktionerne er det nødvendigt at kende kilderne til—samt størrelsen af—den observerede variation mellem tilsyneladende ens konstruktioner. For at kunne opnå en forståelse af årsagerne til disse variationer er det nødvendigt at undersøge delkonstruktioner og samlinger, eftersom kompleksiteten af hele bygninger nemt kan føre til at forkerte konklusioner drages, da letvægtsbygninger typisk ikke opfører sig som deterministiske systemer.Denne Ph.D.-afhandling omhandler forskellige emner relateret til de ovenstående problemstillinger. Først præsenteres en artikel der beskæftiger sig med modaltætheden i periodisk afstivede plader i det mellem- og højfrekvente område. Modaltætheden i sådanne plader er ikke uniformt fordelt, men i stedet har den en fluktuerende tæthed med tilhørende udbredelsesbånd og stopbånd. I artiklen vises det hvordan de strukturelle egensvingninger kan inddeles i to grupper således at den ene gruppe har stopbånd og udbredelsesbånd, men den anden gruppe har en næsten uniform modaltæthed. Den foreslåede tilgang til SEA for periodiske strukturer er da at betragte en periodisk afstivet plade som to SEA delsystemer: Ét delsystem indeholdende egensvingninger relateret til bølgeudbredelse parallelt med afstivningerne og et andet delsystem indeholdende egensvingninger relateret til bølgeudbredelse vinkelret på afstivningen. I artiklen benyttes Monte Carlosimuleringer til at undersøge modaltætheden for nominelt ens, periodisk afstivede plader.Efterfølgende præsenteres to artikler, hvori Finite-Element modeller udnyttes til parametriske undersøgelser af koblingsfænomener i letvægts-vægpaneler i det lavfrekvente område. Den ene artikel undersøger effekten af at inkludere luften inden i de enkelte celler i en pladebeklædt træskeletvæg, mens den anden artikel betragter en lignende vægkonstruktion, men fokuserer på forskellige strategier for modeleringen af koblingen mellem pladerne og træskelettet. Når FE modeller baseres på plade- og bjælketeori, kan koblingen mellem en plade og en bjælke modeleres enten som en linjekobling eller som diskrete punktkoblinger. Benyttes der derimod tredimensionelle kontinuumelementer i modellen, er situationen mere kompliceret. Undersøgelserne i de to artikler er foretaget som parametriske studier af FE modeller i den kommercielle softwarepakke ABAQUS.Slutteligt præsenteres en eksperimentel del af afhandlingen, hvori der fokuseres på usikkerheder og variation i træsamlinger. Ti ens plade/bjælke T-samlinger undersøges med eksperimentel modalanalyse og resultaterne diskuteres. Yderligere gennemføres en numerisk undersøgelse af robustheden af to højere-ordens metoder til bestemmelse af modalparametre og anvendeligheden for træsamlinger diskuteres. Resultaterne viser at der er signifikant forskel på de estimerede dæmpningsværdier for egensvingninger med stærk kobling mellem de strukturelle delelementer. Lightweight wood frame buildings are becoming popular due to low production price and a reputation of being friendly to the environment. Modern production techniques allow for factory assembly of panel modules—like walls and floors—or even complete rooms preassembled as volume elements. The high degree of off-site assembly allows for a high quality production and helps minimize both production costs and the risk of unforeseen events that could otherwise lead to costly delays.The standard EN 12354, describing a simplified statistical energy analysis (SEA) subsystem approach, provides a valuable tool to predict the flanking transmission of air-borne and structure borne sound already at the design stage. However, lightweight building structures typically do not meet the requirements for ideal SEA subsystems and, therefore, applying the EN 12354 standard to lightweight building structures may result in imprecise predictions. Furthermore, lightweight buildings have low-frequency problems due to the low mass of the structure and often unpredictability (variation) between the building acoustic performance of supposedly identical dwellings can be observed. Therefore, better prediction methods are essential to the development of better designs and thus to the future of lightweight buildings. In order to improve both structures and prediction models, the sources—and magnitude—of variation must be determined. In the pursuit of understanding of the nature of this variation, simplified structures and junctions need to be considered, as the complexity of complete buildings can lead to conclusions which are possibly not true for similar buildings due to the non-deterministic nature of lightweight buildings.The present doctoral thesis covers various topics related to the issues mentioned above. First, a paper about the modal density of ribbed plates at mid/high frequencies is presented. The modal density in such plates is not a uniform distribution, but instead it undergoes an undulating behavior with corresponding pass bands and stop bands. It is demonstrated, how the modes can be divided in two groups, where one group shows pass band/stop band behavior, while the other has a nearly uniform distribution of modes. The suggested approach for SEA adaptation is to consider a ribbed plate as two SEA subsystems: One that contains modes related to waves traveling in the direction orthogonal to the ribs, while the other subsystem contains modes related to waves traveling parallel to the rib stiffeners. The investigations utilize Monte Carlo simulations to examine the behavior of nominally identical plates.Next, two papers that utilize the Finite-Element Method, focusing on aspects of modeling ribbed wall panels in the low-frequency range, are discussed. One paper investigates the effect of including an acoustic medium (air) inside the bays of a single-stud double-plate wall panel, while the other paper considers different approaches for modeling plate/frame couplings in FE models, which utilize full three-dimensional, solid continuum finite-elements. When using structural elements such as beams and shells, couplings may be modeled as either line or point coupling. However, when utilizing full three-dimensional, solid finite-elements, the scenario is not that simple. The investigations of both papers are carried out as parametric studies in the commercial FE package ABAQUS.Finally, an experimental part, that focuses on the uncertainty and variation in wooden junctions, is included. Ten nominally identical plate/beam T-junctions are tested using experimental modal analysis, and the results are discussed. Furthermore, a numerical study of the robustness of two higher-order modal parameter estimation methods is conducted in order to assess the applicability of modal analysis on such junctions. The results demonstrate significant variation in the estimated modal damping at modes with strong coupling between different parts of the structure.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  VBN
  Other ORP type . 2014
  Data sources: VBN
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   VBN
   Other ORP type . 2014
   Data sources: VBN
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Ørngreen, Rikke; Henningsen, Birgitte Sølbeck; Knudsen, Sara Paasch; Sørensen, Niels Ulrik; +5 Authors

  I forsknings- og udviklingsprojektet "Den gode overgang" har der været fokus på unge, der flytter hjemmefra. Vi har fulgt 36 unge og deres forældre i det første år, efter de unge er flyttet hjemmefra, og kortlagt, hvad der kendetegner gode og dårlige overgange. Sammen med en række uddannelser, foreninger mv. har vi involveret udvalgte unge fra projektet til at designe og udvikle redskaber, der kan understøtte gode overgange.Her i dette forløb præsenterer vi en række materialer og data i form af bla. sms-dialoger, ungeportrætter og videoer, hvor unge taler til unge. Som en del af projektets formidling gøres disse data tilgængelige til brug for andre aktører, som beskæftiger sig med unges flytteprocesser og deres overgange til voksenlivet.Materialerne og data tager afsæt i unges flytteerfaringer eller bidrager til at forstå flytteprocessen, og det er vores håb, at de kan bruges i samtaler med unge eller indgå i workshops eller undervisning med fokus på flytteprocessen.INDTAST DENNE KODE på PraxisOnline - så får du adgang til materialerne: 9K9EAA

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Aalborg University R...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Aalborg University R...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Haugbølle, Kim; Scheutz, Peter;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBN; Aalborg Univers...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Andersen, Camilla Sloth;

  I det stedbestemte trafiksikkerhedsarbejde har udpegning og udbedring af sorte pletter (identificering, analyse samt udbedring af risikolokaliteter på vejnettet) siden 1970’erne været en af de primære aktiviteter. Imidlertid er sortpletarbejdet med årene blevet vanskeligere af to grunde: Dels er de mest markante sorte pletter identificeret og afhjulpet, de resterende er mindre markante og effekten af foranstaltninger mindre. Dels baseres sortpletarbejde i Danmark på en stadig mindre del af det reelle antal trafikulykker. Mørketallet i den officielle ulykkesstatistik er nemlig steget, og registreringsgraden er siden 2001 faldet fra, at 18,5 % af de tilskadekomne, der behandles på skadestue, også blev registreret i den officielle ulykkesstatstik, til at andelen, der blev registreret i 2011, er nede på 10 %.De danske vejmyndigheder, heraf særligt kommunerne, har derfor vanskeligt ved at udpege sorte pletter i dag, særligt ude i det åbne land. Det betyder, at de står overfor det paradoks, at de ikke kan udpege og udbedre sorte pletter på landevejene, selvom 2/3 af de trafikdræbte omkommer i ulykker der sker på veje i det åbne land. Der er behov for ny viden om, hvorledes vejmyndighederne systematisk kan gribe arbejdet an med at forhindre alvorlige ulykker idet åbne land.I afhandlingen præsenteres en praktisk anvendelig ikke-uheldsbaseret metode til udpegning af risikolokaliteter. Udviklingen af metoden tager udgangspunkt i en statistisk analyse af sammenhængen mellem vejkarakteristika og den politiregistrerede uheldsforekomst på det tosporede sekundære vejnet i tre kommuner i Danmark. Metodens praktiske anvendelighed er testet hos to kommuner. Projektet er støttet af seks danske kommuner, der har bidraget økonomisk samt deltaget i en faglig følgegruppe til projektet.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  VBN
  Other ORP type . 2014
  Data sources: VBN
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   VBN
   Other ORP type . 2014
   Data sources: VBN
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Damgaard, Mads;

  Stigende oliepriser og energiefterspørgsel sammenholdt med en generel forståelse af fossile brændslers negative indvirkning på klimaet nødvendiggør udviklingen af nye bæredygtige energiløsninger. Til trods for at offshore-vindenergi har potentiale til at producere pålidelig vedvarende energi, er der bred konsensus om, at den genererede elektricitet er omkostningstung sammenlignet med konventionelle energikilder. Som følge heraf er vægten af vindmøllen og fundamentet forsøgt minimeret, hvilket resulterer i en fleksibel struktur, som agerer dynamisk – selv ved lave lastfrekvenser. Varierende cykliske laster fra bølger og vind samt harmoniske lavfrekvente lastpåvirkninger fra vingerne stiller store krav til udmattelsesdesignet af vindmøllen, og en god forståelse af den strukturelle opførsel gennem vindmøllens levetid er derfor påkrævet.Studier inden for jordskælvsteori viser, at det dynamiske konstruktionsrespons i høj grad er påvirket af impedansen af jord–fundament–interaktionen. Desværre er de hysteretiske og geometriske dissipationseffekter i jorden svære at medtage for tidsdomæneanalyser af offshore vindmøller. En præcis vurdering af udmattelsesgrænsetilstanden betyder simuleringer af flere tusinde lasttilfælde, hvilket kræver en simpel beregningseffektiv model, som har få frihedsgrader, men stadig er i stand til at medtage de vigtigste effekter af vindmøllens respons. Dette klares ofte ved hjælp af sekventielle eller fuldkoblede aero-hydro-elastiske simuleringer, hvor jord–struktur–interaktionen inkorporeres via princippet om en ækvivalent indspændingsdybde eller ved brug af en Winkler model med statiske fjedre langs fundamentet, og jorddæmpning modelleres som modaldæmpning. Ingen af modellerne tager dog hensyn til den dynamiske stivhed grundet tilstedeværelsen af inertikræfter, ligesom en veldefineret beskrivelse af dissipationseffekterne i jorden er forsømt. Dette danner grundlag for nærværende afhandling, som undersøger jord–struktur–interaktionens indvirkning på havbaserede vindmøllers modale og dynamiske vibrationskarakteristikker, og som desuden præsenterer en ny beregningseffektiv aerohydro-elastisk model af vindmøllesystemet, som tager bølgeudstrålingen og materialedæmpningen i jorden med i regning.Offshore-vindmøllers modale egenskaber i form af egenfrekvenser og tilhørende dæmpningsforhold er undersøgt ved hjælp af fuldskalaforsøg og simple numeriske kvasistatiske simuleringer. Analyserne viser udpræget tidsvarierende modalegenskaber, som, underbygget af numeriske beregninger, forudsættes at være forårsaget af sedimenttransport af havbunden. Desuden indikerer “rotor-stop”-forsøg og forsøg med baggrundsvibrationer samme dæmpningsniveau relateret til den lavestdæmpede laterale egensvingningsform. Dette skyldes, at et “rotor-stop”-forsøg forårsager kraftig hysteretisk jorddæmpning og lav aerodynamisk dæmpning, mens det modsatte gør sig gældende for en havbaseret vindmølle i normal produktion.Den dynamiske jord–struktur–interaktion kan bestemmes rigoristisk baseret på tredimensionelle elastodynamiske løsninger. Fra et beregningsmæssigt synspunkt er disse metoder dog særdeles tidskrævende og uegnet for koblede vindmøllesimuleringer. Med udgangspunkt heri gøres der i denne afhandling brug af lumped-parameter-modeller med frekvensuafhængige reelle koefficienter. Modellerne er med succes implementeret i aeroelastiske beregningsprogrammer. Semianalytiske løsninger for bestemmelse af gravitationsfundamenter og monopæles impedans er anvendt, hvilket sikrer en hurtig og effektiv kalibrering af lumped-parameter-modellen. Anvendelse af den fuldkoblede aero-hydro-elastiske fremgangsmåde med lineariserede deterministiske og stokastiske jordmodeller viser, at havbaserede vindmøllers modale egenskaber og laterale udmattelseslaster er stærkt påvirket af interaktionen mellem fundamentet og den omkringliggende jord. Increasing oil prices and energy demands combined with a general acceptance that fossil fuels drive the climate changes justify the development of new sustainable energy solutions. Although offshore wind energy has proven potential to produce reliable quantities of renewable energy, there is a general consensus that offshore wind-generated electricity is still too expensive to be competitive with conventional energy sources. As a consequence, the overall weight of the turbine and foundation is kept to a minimum resulting in a flexible and dynamically active structural system—even at low frequencies. The highly variable and cyclic loads on the rotor, tower and foundation, caused by wind and wave loads as well as low-frequent excitations from the rotor blades, all demand special fatigue design considerations and create an even greater demand for a fuller appreciation of how the wind turbine ages structurally over its service life.Well-covered in the field of earthquake engineering, the dynamic response of civil engineering structures is highly dependent on the impedance of the soil–foundation system. For offshore wind turbine applications, however, the hysteretical and geometrical dissipation effects in the soil are difficult to incorporate for time-domain simulations. Accurate assessment of the fatigue limit state requires simulations of several thousands of load cases, and the consequential high computational burden necessitates a structural model with few degrees of freedom that capture the most important effects of the dynamic wind turbine response. To overcome this, sequential or fully coupled aero-hydro-elastic simulations are often conducted where the soil–structure interaction is incorporated via the principle of an equivalent fixity depth or by a so-called Winkler approach with static springs along the foundation and soil damping applied as modal damping. The methods, however, do not account for the dynamic stiffness due to inertia forces, and a welldefined representation of the dissipation effects in the soil is neglected. This in turn forms the basis of the current thesis that examines the soil–foundation interaction and its influence on the natural and dynamic vibration characteristics of offshore wind turbines, and presents a novel, time-efficient coupled aero-hydro-elastic model of the wind turbine system accounting for the dissipation effects through wave radiation and material damping in the soil.Modal properties in terms of natural frequencies and corresponding damping ratios of offshore wind turbines are investigated by full-scale modal testing and simple numerical quasi-static simulations. The analyses show distinctly time-varying inherent modal properties that, supported numerically, may be caused by moveable seabed conditions. In addition, “rotor-stop” tests and ambient vibration tests indicate the same level of damping related to the lowest damped crosswind eigenmode. The tendency is caused by the fact that the hysteretic soil damping, caused by the slippage of grains with respect to each other, is high during “rotor-stop” tests with low contribution of aerodynamic damping. The opposite holds for normal wind turbine operations.Although the dynamic soil–foundation response can be calculated rigorously based on threedimensional elastodynamics with the coupled boundary element and finite element methods, these approaches are not applicable for coupled wind turbine simulations from a computational point of view. As a consequence, lumped-parameter models with frequency-independent real coefficients are applied in the thesis and successfully implemented into aeroelastic wind turbine codes. Time-efficient, semi-analytical solutions for the dynamic impedance functions of gravity base foundations and monopiles underlie the model calibration. Application of the fully coupled aero-hydro-elastic substructuring approach with deterministic and random linearised models of the soil indicates that the modal properties and cross-wind fatigue loads of offshore wind turbines are strongly affected by the interrelation effects between the foundation and subsoil.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  VBN
  Other ORP type . 2014
  Data sources: VBN
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao VBNarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   VBN
   Other ORP type . 2014
   Data sources: VBN
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Haugbølle, Kim; Scheutz, Peter;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Aalborg University R...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Aalborg University R...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao