Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
7 Research products, page 1 of 1

 • Other research products
 • 2022-2022
 • Lecture
 • CZ
 • Czech

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vidovićová Lucie; Kalvach Zdeněk; Lorman Jan; Prchalová Jaroslava;
  Publisher: Gerontologický institut, o.p.s.
  Country: Czech Republic

  Cílem metodiky je poskytnout porozumění seniorskému abusu, jeho typologii, projevům, rizikům výskytu a postupům při jeho odhalování a řešení. Metodika pomáhá překlopení poznatků v oblasti seniorského abusu do praxe těm, kteří s lidmi vyššího věku přicházejí pravidelně do styku. Může se jednat v podstatě o kohokoliv, komu není, nebo komu by nemělo být lhostejné nevhodné zacházení s člověkem vyššího věku (viz kapitola č. 7 Detekce). Primárně je metodika určená lidem pracujícím v podpůrných službách v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), s doporučením pro další relevantní aktéry, např. praktické i odborné lékaře, policii, sociální odbory místních samospráv a podobně. Využitelná je ale i pro zainteresovanou veřejnost a neziskové organizace, které mají v řešením tohoto fenoménu také svoji nezastupitelnou roli. Prezentované postupy a doporučení vycházejí z výzkumných aktivit projektu RESTABUS, které se opírají o zjištění dalších výzkumných týmů z celého světa a širokého spektra vědních disciplín, ale i z dlouholeté praxe při práci se seniory. Veřejná konzultace této metodiky probíhá formou elektronického formuláře od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 na odkaze: https://1url.cz/@RESTABUS. Podněty lze zasílat i písemně na: Lucie Vidovićová, FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno. The aim of the methodology is to provide an understanding of elder abuse, its typology, manifestations, risks of occurrence and procedures for its detection and resolution. The methodology helps to translate knowledge in the field of elder abuse into practice for those who come into contact with older people on a regular basis. This can be essentially anyone who is not, or should not be, indifferent to the inappropriate treatment of an older person. Primarily, the methodology is intended for people working in support services under the Ministry of Labour and Social Affairs (MLSA), with recommendations for other relevant actors, e.g. general practitioners and specialists, police, social departments of local governments, etc. However, it is also useful for the interested public and non-profit organisations, which also have an indispensable role in addressing this phenomenon. The presented procedures and recommendations are based on the research activities of the RESTABUS project, which are based on the findings of other research teams from all over the world and a wide range of scientific disciplines, as well as on many years of experience in working with the older people. The public consultation of this methodology is open in the form of an electronic form from 1 January 2023 to 30 June 2023 at the following link: https://1url.cz/@RESTABUS. Suggestions can also be sent in writing to Lucie Vidovićová, FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Emilie Jašová; Vidovićová Lucie;
  Publisher: Antecom
  Country: Czech Republic

  O osamělosti se v poslední době začalo mluvit jako o nové formě pandemie. Tento fenomén postihuje lidi každého věku, pohlaví i místa bydliště a představuje vysoké zdravotní riziko. Výzkum provedený mezi českými seniory a seniorkami identifikoval, že intenzivním pocitem osamělosti trpí až 5 % dotázaných. Že by se jich tento problém netýkal vůbec, nebo jen velmi zřídka, pak uvedlo „pouze“ něco málo přes 70 %. Osamělost se přitom přirovnává k takové zdravotní zátěži jako je kouření, obezita, nadužívání alkoholu nebo znečištěné ovzduší. Bez přehánění tak osamělost může vést ke snížené kvalitě života a předčasnému úmrtí. Recently, loneliness has been talked about as a new form of pandemic. This phenomenon affects people of all ages, genders and places of residence and poses a high health risk. Research conducted among Czech seniors identified that up to 5% of respondents suffer from intense feelings of loneliness. Just over 70% said that they were not affected at all or only very rarely. Loneliness is compared to health burdens such as smoking, obesity, alcohol abuse or air pollution. Without exaggeration, loneliness can lead to reduced quality of life and premature death.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Myška Matěj; Woznica Ondřej;
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Manuál v první části nabízí nejprve základní vhled do problematiky českého autorského práva v obecných souvislostech. Ve druhé části jsou v základních bodech popsány právní aspekty distribuce, prezentace a monetizace hudebních předmětů ochrany online. Jeho celkovým smyslem je prezentovat právním laikům srozumitelným způsobem, jaké základní právní otázky musejí řešit při distribuci, prezentaci a monetizaci hudebních předmětů ochrany online na příslušných službách. The first part of the manual offers a basic insight into the Czech copyright law in general context. In the second part, the legal aspects of the online distribution, presentation and monetization of musical objects of protection are described in basic terms. Its overall purpose is to present to the legal layman in a comprehensible way what basic legal issues they have to deal with when distributing, presenting and monetizing music online on the relevant services.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Cígler Hynek;
  Country: Czech Republic

  Vyšetření cizince běžnými nástroji psychologické diagnostiky může být problematické, a to nejen z důvodu jazykového porozumění, ale i kulturní odlišnosti. Vyšetření cizince je narušením standardní testové procedury, které může vést k systematickému testovému zkreslení. V kontextu dopravně-psychologického vyšetření pak dochází k predikčnímu zkreslení, kdy nemusí být možné zobecnit fungování testů u českých respondentů na cizince, zejména pak možnost predikce nehodovosti a rizikového řízení z testových výsledků. V rámci příspěvku ukážeme, jaké jsou klíčová rizika, a jakým způsobem uvažovat o možných omezeních.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Restricted Czech
  Authors: 
  Veselý Petr;
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Bellón Aguilera José Luis;
  Country: Czech Republic

  Uvedení dvou filmů -kratký El circo (1949) a celovečerní film Šťastný pár (Esa pareja feliz) (1951)- v rámci Festival „Berlanga: Hořký smích“. Berlangův úsměv je něco mezi subverzivním a cynickým. Berlangovým cílem však nebyla přímá politická kritika režimu, ale vyprávění o těžkém životě v Madridu té doby a o natáčení filmů. Kino je přítomno od začátku do konce: nejen kino jako místo, které přestavuje jedinou zábavu, která byla lidem možná, a v narážkách na Hollywood. Ale také proto, že my, diváci, vidíme filmové postavy, jak sledují kino a sní o tom, že budou žít jako v kině. Vidíme je však také (a to je zajímavější), jak oni se vidí jako postavy ze svých vlastních vzpomínek, které jsou prezentovány jako film. Nejde o to, že realita je v kině prezentována jako křivé zrcadlo, ale o to, že realita je konstruována filmem.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Nehyba Jan;
  Publisher: Nadace Pangea
  Country: Czech Republic

  Už dost složitá otázka je: Co je to osobnost? O to je komplexnější otázka: Co je to osobnostní rozvoj? Při podrobnějším pohledu, ale tato komplexnost spíše přechází v chaos různých přístupů, pojmů a názorů. Pokusím se v následujícím textu o sisyfovský úkol, a to ctít rozmanitost chaosu osobnostního rozvoje a na druhou stranu v tom všem najít nějaký řád, který možná bude na úkor zjednodušení. Už dost složitá otázka je: Co je to osobnost? O to je komplexnější otázka: Co je to osobnostní rozvoj? Při podrobnějším pohledu, ale tato komplexnost spíše přechází v chaos různých přístupů, pojmů a názorů. Pokusím se v následujícím textu o sisyfovský úkol, a to ctít rozmanitost chaosu osobnostního rozvoje a na druhou stranu v tom všem najít nějaký řád, který možná bude na úkor zjednodušení. The already quite complex question is: What is a personality? However, this is a more complex question: What is personal development? On closer inspection, however, this complexity becomes a chaos of different approaches, concepts, and opinions. In the following text, I will attempt the Sisyphean task of honoring the diversity of the chaos of personal development and, on the other hand, finding some order in it all, which may be at the expense of simplification.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
7 Research products, page 1 of 1
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vidovićová Lucie; Kalvach Zdeněk; Lorman Jan; Prchalová Jaroslava;
  Publisher: Gerontologický institut, o.p.s.
  Country: Czech Republic

  Cílem metodiky je poskytnout porozumění seniorskému abusu, jeho typologii, projevům, rizikům výskytu a postupům při jeho odhalování a řešení. Metodika pomáhá překlopení poznatků v oblasti seniorského abusu do praxe těm, kteří s lidmi vyššího věku přicházejí pravidelně do styku. Může se jednat v podstatě o kohokoliv, komu není, nebo komu by nemělo být lhostejné nevhodné zacházení s člověkem vyššího věku (viz kapitola č. 7 Detekce). Primárně je metodika určená lidem pracujícím v podpůrných službách v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), s doporučením pro další relevantní aktéry, např. praktické i odborné lékaře, policii, sociální odbory místních samospráv a podobně. Využitelná je ale i pro zainteresovanou veřejnost a neziskové organizace, které mají v řešením tohoto fenoménu také svoji nezastupitelnou roli. Prezentované postupy a doporučení vycházejí z výzkumných aktivit projektu RESTABUS, které se opírají o zjištění dalších výzkumných týmů z celého světa a širokého spektra vědních disciplín, ale i z dlouholeté praxe při práci se seniory. Veřejná konzultace této metodiky probíhá formou elektronického formuláře od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 na odkaze: https://1url.cz/@RESTABUS. Podněty lze zasílat i písemně na: Lucie Vidovićová, FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno. The aim of the methodology is to provide an understanding of elder abuse, its typology, manifestations, risks of occurrence and procedures for its detection and resolution. The methodology helps to translate knowledge in the field of elder abuse into practice for those who come into contact with older people on a regular basis. This can be essentially anyone who is not, or should not be, indifferent to the inappropriate treatment of an older person. Primarily, the methodology is intended for people working in support services under the Ministry of Labour and Social Affairs (MLSA), with recommendations for other relevant actors, e.g. general practitioners and specialists, police, social departments of local governments, etc. However, it is also useful for the interested public and non-profit organisations, which also have an indispensable role in addressing this phenomenon. The presented procedures and recommendations are based on the research activities of the RESTABUS project, which are based on the findings of other research teams from all over the world and a wide range of scientific disciplines, as well as on many years of experience in working with the older people. The public consultation of this methodology is open in the form of an electronic form from 1 January 2023 to 30 June 2023 at the following link: https://1url.cz/@RESTABUS. Suggestions can also be sent in writing to Lucie Vidovićová, FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Emilie Jašová; Vidovićová Lucie;
  Publisher: Antecom
  Country: Czech Republic

  O osamělosti se v poslední době začalo mluvit jako o nové formě pandemie. Tento fenomén postihuje lidi každého věku, pohlaví i místa bydliště a představuje vysoké zdravotní riziko. Výzkum provedený mezi českými seniory a seniorkami identifikoval, že intenzivním pocitem osamělosti trpí až 5 % dotázaných. Že by se jich tento problém netýkal vůbec, nebo jen velmi zřídka, pak uvedlo „pouze“ něco málo přes 70 %. Osamělost se přitom přirovnává k takové zdravotní zátěži jako je kouření, obezita, nadužívání alkoholu nebo znečištěné ovzduší. Bez přehánění tak osamělost může vést ke snížené kvalitě života a předčasnému úmrtí. Recently, loneliness has been talked about as a new form of pandemic. This phenomenon affects people of all ages, genders and places of residence and poses a high health risk. Research conducted among Czech seniors identified that up to 5% of respondents suffer from intense feelings of loneliness. Just over 70% said that they were not affected at all or only very rarely. Loneliness is compared to health burdens such as smoking, obesity, alcohol abuse or air pollution. Without exaggeration, loneliness can lead to reduced quality of life and premature death.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Myška Matěj; Woznica Ondřej;
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Manuál v první části nabízí nejprve základní vhled do problematiky českého autorského práva v obecných souvislostech. Ve druhé části jsou v základních bodech popsány právní aspekty distribuce, prezentace a monetizace hudebních předmětů ochrany online. Jeho celkovým smyslem je prezentovat právním laikům srozumitelným způsobem, jaké základní právní otázky musejí řešit při distribuci, prezentaci a monetizaci hudebních předmětů ochrany online na příslušných službách. The first part of the manual offers a basic insight into the Czech copyright law in general context. In the second part, the legal aspects of the online distribution, presentation and monetization of musical objects of protection are described in basic terms. Its overall purpose is to present to the legal layman in a comprehensible way what basic legal issues they have to deal with when distributing, presenting and monetizing music online on the relevant services.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Cígler Hynek;
  Country: Czech Republic

  Vyšetření cizince běžnými nástroji psychologické diagnostiky může být problematické, a to nejen z důvodu jazykového porozumění, ale i kulturní odlišnosti. Vyšetření cizince je narušením standardní testové procedury, které může vést k systematickému testovému zkreslení. V kontextu dopravně-psychologického vyšetření pak dochází k predikčnímu zkreslení, kdy nemusí být možné zobecnit fungování testů u českých respondentů na cizince, zejména pak možnost predikce nehodovosti a rizikového řízení z testových výsledků. V rámci příspěvku ukážeme, jaké jsou klíčová rizika, a jakým způsobem uvažovat o možných omezeních.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Restricted Czech
  Authors: 
  Veselý Petr;
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Bellón Aguilera José Luis;
  Country: Czech Republic

  Uvedení dvou filmů -kratký El circo (1949) a celovečerní film Šťastný pár (Esa pareja feliz) (1951)- v rámci Festival „Berlanga: Hořký smích“. Berlangův úsměv je něco mezi subverzivním a cynickým. Berlangovým cílem však nebyla přímá politická kritika režimu, ale vyprávění o těžkém životě v Madridu té doby a o natáčení filmů. Kino je přítomno od začátku do konce: nejen kino jako místo, které přestavuje jedinou zábavu, která byla lidem možná, a v narážkách na Hollywood. Ale také proto, že my, diváci, vidíme filmové postavy, jak sledují kino a sní o tom, že budou žít jako v kině. Vidíme je však také (a to je zajímavější), jak oni se vidí jako postavy ze svých vlastních vzpomínek, které jsou prezentovány jako film. Nejde o to, že realita je v kině prezentována jako křivé zrcadlo, ale o to, že realita je konstruována filmem.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Nehyba Jan;
  Publisher: Nadace Pangea
  Country: Czech Republic

  Už dost složitá otázka je: Co je to osobnost? O to je komplexnější otázka: Co je to osobnostní rozvoj? Při podrobnějším pohledu, ale tato komplexnost spíše přechází v chaos různých přístupů, pojmů a názorů. Pokusím se v následujícím textu o sisyfovský úkol, a to ctít rozmanitost chaosu osobnostního rozvoje a na druhou stranu v tom všem najít nějaký řád, který možná bude na úkor zjednodušení. Už dost složitá otázka je: Co je to osobnost? O to je komplexnější otázka: Co je to osobnostní rozvoj? Při podrobnějším pohledu, ale tato komplexnost spíše přechází v chaos různých přístupů, pojmů a názorů. Pokusím se v následujícím textu o sisyfovský úkol, a to ctít rozmanitost chaosu osobnostního rozvoje a na druhou stranu v tom všem najít nějaký řád, který možná bude na úkor zjednodušení. The already quite complex question is: What is a personality? However, this is a more complex question: What is personal development? On closer inspection, however, this complexity becomes a chaos of different approaches, concepts, and opinions. In the following text, I will attempt the Sisyphean task of honoring the diversity of the chaos of personal development and, on the other hand, finding some order in it all, which may be at the expense of simplification.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.