Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
91 Research products, page 5 of 10

 • Other research products
 • 2013-2022
 • Lecture
 • CZ
 • Czech

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Lecture . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lacko David;
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Lecture . 2016
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lacko David;
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Dan Jiří;
  Country: Czech Republic

  Text Březinovy eseje Mír s odkazy na jeho tvorbu básnickou bude základem pro pokus o psychologickou interpretaci jeho myšlenek. Budou hledány mosty mezi metaforami básníka a jazykem analytické psychologie C.G. Junga, který argumentuje ve prospěch reálné existence "neviditelného", lidským smyslům skrytého, ale reálně existujícího , "skutečného" světa. Poznání a rozpoznávání zákonů a působení onoho neviditelného světa v díle Březinově a jejich zprostředkování v jazyce psychologických konstruktů by mohlo být cestou k hlubšímu, nezvyklému využití myšlenek Otokara Březiny pro vysvětlování současného světového dění a potvrzení geniální jasnozřivosti Mistra. The Březina´s esssay „Peace“ with references to his poetic output will lay the foundations of the attempt for psychological interpretation of his thoughts. The bridges will be found between poet´s metaphors and C. G. Jung analytic psychology language that argues for the benefit of „invisible“, human senses of hiden but really existing „true“ world. The understanding and recognition of laws and influence of this invisible world in Březina´s work and theirs intermediation in psychological construct language could be the way to deeper and unusual application of Otokar Březina´s thoughts for explaining the present world´s events. It also could be a confirmation of the brilliant prescience of a Master.

 • Other research product . Lecture . 2015
  Open Access Czech
  Authors: 
  Toušek, Laco; Budilová, Lenka J.; Fatková, Gabriela; Hejnal, Ondřej; Lupták, Ľubomír; Růžička, Michal; Šimek, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Katedra antropologie
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Lecture . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lexa Lukáš;
  Publisher: Československá obec legionářská
  Country: Czech Republic

  Článek popisuje dějiny organizace Československé obce legionářské v Hodoníně od jejích počátků do současnosti. The article is focused on history of Association of the Czechoslovak Legionnaires in town Hodonín from its beginning up to the present.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Lojdová Kateřina; Bradová Jarmila; Mareš Jan; Vlčková Kateřina;
  Country: Czech Republic

  Moc ve školní třídě studentů učitelství: Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU a pro veřejnost­. Přednáška a workshop se zaměřovaly na téma moci ve školní třídě a na design jejího výzkumu. Power in the student teacher s classes: open lecture and workshop for doctoral students of Education PdF MU. The lecture and the workshop focused on the power in the classes and possible research deign of this topic.

 • Other research product . Lecture . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Janík Tomáš; Vlčková Kateřina; Knecht Petr;
  Publisher: Pedagogická orientace
  Country: Czech Republic

  Cílem tohoto monotematického čísla Pedagogické orientace je prostřednictvím uveřejněných textů iniciovat diskusi, která by vedla k postupné metodologické kultivaci oboru pedagogika, k ujasňování vybraných metodologických otázek a výhledově (snad) k explicitnímu formulování metodologických pravidel jakožto doporučení k realizaci výzkumu a souvisejícímu publikování. Problémem metodologického standardu se zabývají všechny obory, jejichž ambicí je vytváření a aplikace výzkumně podložených poznatků. Aby bylo možné výzkumy považovat za transparentní a zdůvodněné, je třeba vypracovat kritéria jejich kvality a uplatňovat je při jejich posuzování a hodnocení. Tato kritéria mohou být stanovena formou publikovaného standardu, popř. mohou implicitně vyplývat z požadavků kladených redakcemi a recenzenty reprezentativních vědeckých časopisů apod. Jelikož metodologický standard oboru mohou výrazně ovlivňovat „neviditelné“ autority oboru (členové různých odborných grémií, grantových komisí apod.) byli někteří z nich požádáni, aby připravili studii pro toto monočíslo. Studie se týkají metodologických pravidel vědecké práce, metodologických požadavků jednotlivých výzkumných přístupů (zde kvalitativního a kvantitativního) a obsahových doporučení pro psaní studií empirických a přehledových, okrajově též studií metodologických. Autoři rozebírají metodologické požadavky kladené jak na studie přehledové (Jiří Mareš), kvantitativní (Jan Mareš a K. Vlčková) i kvalitativní (K. Šeďová a R. Švaříček), tak na závěrečné kvalifikační práce (J. Němec). Specifickými otázkami kvality výzkumu (reliabilita, validita) se zabývá studie P. Gavory. Etické náležitosti realizace výzkumu a publikování rozebírá studie P. Knechta a D. Dvořáka. V diskusním příspěvku F. Kuřiny se v kontextu metodologického standardu zvažuje účel pedagogiky a poukazuje se mj. na význam relevance jakožto podstatného kritéria kvality práce v oboru. M. Kaliszewska předkládá příspěvek ke kritériím kvality akčního výzkumu. Cílem tohoto monotematického čísla Pedagogické orientace je prostřednictvím uveřejněných textů iniciovat diskusi, která by vedla k postupné metodologické kultivaci oboru pedagogika, k ujasňování vybraných metodologických otázek a výhledově (snad) k explicitnímu formulování metodologických pravidel jakožto doporučení k realizaci výzkumu a souvisejícímu publikování. Problémem metodologického standardu se zabývají všechny obory, jejichž ambicí je vytváření a aplikace výzkumně podložených poznatků. Aby bylo možné výzkumy považovat za transparentní a zdůvodněné, je třeba vypracovat kritéria jejich kvality a uplatňovat je při jejich posuzování a hodnocení. Tato kritéria mohou být stanovena formou publikovaného standardu, popř. mohou implicitně vyplývat z požadavků kladených redakcemi a recenzenty reprezentativních vědeckých časopisů apod. Jelikož metodologický standard oboru mohou výrazně ovlivňovat „neviditelné“ autority oboru (členové různých odborných grémií, grantových komisí apod.) byli někteří z nich požádáni, aby připravili studii pro toto monočíslo. Studie se týkají metodologických pravidel vědecké práce, metodologických požadavků jednotlivých výzkumných přístupů (zde kvalitativního a kvantitativního) a obsahových doporučení pro psaní studií empirických a přehledových, okrajově též studií metodologických. Autoři rozebírají metodologické požadavky kladené jak na studie přehledové (Jiří Mareš), kvantitativní (Jan Mareš a K. Vlčková) i kvalitativní (K. Šeďová a R. Švaříček), tak na závěrečné kvalifikační práce (J. Němec). Specifickými otázkami kvality výzkumu (reliabilita, validita) se zabývá studie P. Gavory. Etické náležitosti realizace výzkumu a publikování rozebírá studie P. Knechta a D. Dvořáka. V diskusním příspěvku F. Kuřiny se v kontextu metodologického standardu zvažuje účel pedagogiky a poukazuje se mj. na význam relevance jakožto podstatného kritéria kvality práce v oboru. M. Kaliszewska předkládá příspěvek ke kritériím kvality akčního výzkumu. The aim of the methodological volume of journal Pedagogicka Orientace was to initiate discussion about current methodological standards of educational sciences, clarify selected methodological questions, and formulate methodological guidelines for educational research and its publication.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Hubatková Barbora; Lakomý Martin; Skotnica Roman; Barbušová Lýdia; Horn Petr; Rozsíval Filip;
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Tento manuál je určen pro realizátory (výzkumné agentury, akademická pracoviště), zadavatele (veřejné instituce, firmy, neziskové organizace, média, akademická pracoviště) i uživatele (všichni výše zmínění včetně dalších subjektů pracujících s daty) dotazníkových šetření. Pro potřeby těchto skupin čtenářů manuál představuje informace pro a) realizaci smíšeného módu, b) jeho zvážení při zadávání sběru dat a c) reflektování vzniku dat při analýze a zpracování výsledků. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují spíše volně a je tedy možné číst je selektivně dle aktuálních potřeb. This manual is intended for implementers (research agencies, academic institutions), commissioners (public institutions, companies, NGOs, media, academic institutions) and users (all of the above, including other entities working with data) of questionnaire surveys. To meet the needs of these groups of readers, the manual presents information for a) implementing mixed-mode, b) considering it when commissioning data collection, and c) reflecting on data generation when analysing and processing the results. The individual chapters build on each other rather loosely and can therefore be read selectively according to current needs.

 • Other research product . Lecture . 2016
  Open Access Czech
  Authors: 
  Hrůza Filip; Vráblíková Věra;
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Lecture . 2015
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lacko David;
  Publisher: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  Country: Czech Republic

  Většina lidí se domnívá, že je nadprůměrná. V psychologii se tenhle fenomén nazývá iluze nadřazenosti. Specifickou formou iluze nadřazenosti je Dunning-Krugerův efekt, který tvrdí, že lidé přeceňují své schopnosti v závislosti na svých reálných schopnostech. Platí, že čím méně je člověk schopný, tím více se přeceňuje. A naopak schopní lidé mají tendenci se mírně podceňovat. Podstatnou částí tohoto fenoménu je i fakt, že méně schopní lidé nemění svůj názor ani po konfrontaci s realitou. Most people think that they are above average. This phenomenon is called Illusory Superiority. A specific form of Illusion Superiority is the Dunning-Kruger effect, which says that people overestimate their abilities in relation to their real skills. That means unskilled people more overestimate their abilities than skilled people. The second part of this phenomenon is that unskilled people are unaware of it. That means unskilled people doesn't change their metacognition about their skills even if they are confronted with reality.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
91 Research products, page 5 of 10
 • Other research product . Lecture . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lacko David;
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Lecture . 2016
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lacko David;
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Dan Jiří;
  Country: Czech Republic

  Text Březinovy eseje Mír s odkazy na jeho tvorbu básnickou bude základem pro pokus o psychologickou interpretaci jeho myšlenek. Budou hledány mosty mezi metaforami básníka a jazykem analytické psychologie C.G. Junga, který argumentuje ve prospěch reálné existence "neviditelného", lidským smyslům skrytého, ale reálně existujícího , "skutečného" světa. Poznání a rozpoznávání zákonů a působení onoho neviditelného světa v díle Březinově a jejich zprostředkování v jazyce psychologických konstruktů by mohlo být cestou k hlubšímu, nezvyklému využití myšlenek Otokara Březiny pro vysvětlování současného světového dění a potvrzení geniální jasnozřivosti Mistra. The Březina´s esssay „Peace“ with references to his poetic output will lay the foundations of the attempt for psychological interpretation of his thoughts. The bridges will be found between poet´s metaphors and C. G. Jung analytic psychology language that argues for the benefit of „invisible“, human senses of hiden but really existing „true“ world. The understanding and recognition of laws and influence of this invisible world in Březina´s work and theirs intermediation in psychological construct language could be the way to deeper and unusual application of Otokar Březina´s thoughts for explaining the present world´s events. It also could be a confirmation of the brilliant prescience of a Master.

 • Other research product . Lecture . 2015
  Open Access Czech
  Authors: 
  Toušek, Laco; Budilová, Lenka J.; Fatková, Gabriela; Hejnal, Ondřej; Lupták, Ľubomír; Růžička, Michal; Šimek, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Katedra antropologie
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Lecture . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lexa Lukáš;
  Publisher: Československá obec legionářská
  Country: Czech Republic

  Článek popisuje dějiny organizace Československé obce legionářské v Hodoníně od jejích počátků do současnosti. The article is focused on history of Association of the Czechoslovak Legionnaires in town Hodonín from its beginning up to the present.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Lojdová Kateřina; Bradová Jarmila; Mareš Jan; Vlčková Kateřina;
  Country: Czech Republic

  Moc ve školní třídě studentů učitelství: Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU a pro veřejnost­. Přednáška a workshop se zaměřovaly na téma moci ve školní třídě a na design jejího výzkumu. Power in the student teacher s classes: open lecture and workshop for doctoral students of Education PdF MU. The lecture and the workshop focused on the power in the classes and possible research deign of this topic.

 • Other research product . Lecture . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Janík Tomáš; Vlčková Kateřina; Knecht Petr;
  Publisher: Pedagogická orientace
  Country: Czech Republic

  Cílem tohoto monotematického čísla Pedagogické orientace je prostřednictvím uveřejněných textů iniciovat diskusi, která by vedla k postupné metodologické kultivaci oboru pedagogika, k ujasňování vybraných metodologických otázek a výhledově (snad) k explicitnímu formulování metodologických pravidel jakožto doporučení k realizaci výzkumu a souvisejícímu publikování. Problémem metodologického standardu se zabývají všechny obory, jejichž ambicí je vytváření a aplikace výzkumně podložených poznatků. Aby bylo možné výzkumy považovat za transparentní a zdůvodněné, je třeba vypracovat kritéria jejich kvality a uplatňovat je při jejich posuzování a hodnocení. Tato kritéria mohou být stanovena formou publikovaného standardu, popř. mohou implicitně vyplývat z požadavků kladených redakcemi a recenzenty reprezentativních vědeckých časopisů apod. Jelikož metodologický standard oboru mohou výrazně ovlivňovat „neviditelné“ autority oboru (členové různých odborných grémií, grantových komisí apod.) byli někteří z nich požádáni, aby připravili studii pro toto monočíslo. Studie se týkají metodologických pravidel vědecké práce, metodologických požadavků jednotlivých výzkumných přístupů (zde kvalitativního a kvantitativního) a obsahových doporučení pro psaní studií empirických a přehledových, okrajově též studií metodologických. Autoři rozebírají metodologické požadavky kladené jak na studie přehledové (Jiří Mareš), kvantitativní (Jan Mareš a K. Vlčková) i kvalitativní (K. Šeďová a R. Švaříček), tak na závěrečné kvalifikační práce (J. Němec). Specifickými otázkami kvality výzkumu (reliabilita, validita) se zabývá studie P. Gavory. Etické náležitosti realizace výzkumu a publikování rozebírá studie P. Knechta a D. Dvořáka. V diskusním příspěvku F. Kuřiny se v kontextu metodologického standardu zvažuje účel pedagogiky a poukazuje se mj. na význam relevance jakožto podstatného kritéria kvality práce v oboru. M. Kaliszewska předkládá příspěvek ke kritériím kvality akčního výzkumu. Cílem tohoto monotematického čísla Pedagogické orientace je prostřednictvím uveřejněných textů iniciovat diskusi, která by vedla k postupné metodologické kultivaci oboru pedagogika, k ujasňování vybraných metodologických otázek a výhledově (snad) k explicitnímu formulování metodologických pravidel jakožto doporučení k realizaci výzkumu a souvisejícímu publikování. Problémem metodologického standardu se zabývají všechny obory, jejichž ambicí je vytváření a aplikace výzkumně podložených poznatků. Aby bylo možné výzkumy považovat za transparentní a zdůvodněné, je třeba vypracovat kritéria jejich kvality a uplatňovat je při jejich posuzování a hodnocení. Tato kritéria mohou být stanovena formou publikovaného standardu, popř. mohou implicitně vyplývat z požadavků kladených redakcemi a recenzenty reprezentativních vědeckých časopisů apod. Jelikož metodologický standard oboru mohou výrazně ovlivňovat „neviditelné“ autority oboru (členové různých odborných grémií, grantových komisí apod.) byli někteří z nich požádáni, aby připravili studii pro toto monočíslo. Studie se týkají metodologických pravidel vědecké práce, metodologických požadavků jednotlivých výzkumných přístupů (zde kvalitativního a kvantitativního) a obsahových doporučení pro psaní studií empirických a přehledových, okrajově též studií metodologických. Autoři rozebírají metodologické požadavky kladené jak na studie přehledové (Jiří Mareš), kvantitativní (Jan Mareš a K. Vlčková) i kvalitativní (K. Šeďová a R. Švaříček), tak na závěrečné kvalifikační práce (J. Němec). Specifickými otázkami kvality výzkumu (reliabilita, validita) se zabývá studie P. Gavory. Etické náležitosti realizace výzkumu a publikování rozebírá studie P. Knechta a D. Dvořáka. V diskusním příspěvku F. Kuřiny se v kontextu metodologického standardu zvažuje účel pedagogiky a poukazuje se mj. na význam relevance jakožto podstatného kritéria kvality práce v oboru. M. Kaliszewska předkládá příspěvek ke kritériím kvality akčního výzkumu. The aim of the methodological volume of journal Pedagogicka Orientace was to initiate discussion about current methodological standards of educational sciences, clarify selected methodological questions, and formulate methodological guidelines for educational research and its publication.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Hubatková Barbora; Lakomý Martin; Skotnica Roman; Barbušová Lýdia; Horn Petr; Rozsíval Filip;
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Tento manuál je určen pro realizátory (výzkumné agentury, akademická pracoviště), zadavatele (veřejné instituce, firmy, neziskové organizace, média, akademická pracoviště) i uživatele (všichni výše zmínění včetně dalších subjektů pracujících s daty) dotazníkových šetření. Pro potřeby těchto skupin čtenářů manuál představuje informace pro a) realizaci smíšeného módu, b) jeho zvážení při zadávání sběru dat a c) reflektování vzniku dat při analýze a zpracování výsledků. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují spíše volně a je tedy možné číst je selektivně dle aktuálních potřeb. This manual is intended for implementers (research agencies, academic institutions), commissioners (public institutions, companies, NGOs, media, academic institutions) and users (all of the above, including other entities working with data) of questionnaire surveys. To meet the needs of these groups of readers, the manual presents information for a) implementing mixed-mode, b) considering it when commissioning data collection, and c) reflecting on data generation when analysing and processing the results. The individual chapters build on each other rather loosely and can therefore be read selectively according to current needs.

 • Other research product . Lecture . 2016
  Open Access Czech
  Authors: 
  Hrůza Filip; Vráblíková Věra;
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Lecture . 2015
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lacko David;
  Publisher: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  Country: Czech Republic

  Většina lidí se domnívá, že je nadprůměrná. V psychologii se tenhle fenomén nazývá iluze nadřazenosti. Specifickou formou iluze nadřazenosti je Dunning-Krugerův efekt, který tvrdí, že lidé přeceňují své schopnosti v závislosti na svých reálných schopnostech. Platí, že čím méně je člověk schopný, tím více se přeceňuje. A naopak schopní lidé mají tendenci se mírně podceňovat. Podstatnou částí tohoto fenoménu je i fakt, že méně schopní lidé nemění svůj názor ani po konfrontaci s realitou. Most people think that they are above average. This phenomenon is called Illusory Superiority. A specific form of Illusion Superiority is the Dunning-Kruger effect, which says that people overestimate their abilities in relation to their real skills. That means unskilled people more overestimate their abilities than skilled people. The second part of this phenomenon is that unskilled people are unaware of it. That means unskilled people doesn't change their metacognition about their skills even if they are confronted with reality.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.