Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
91 Research products, page 3 of 10

 • Other research products
 • 2013-2022
 • Lecture
 • CZ
 • Czech

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . Lecture . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Myška Matěj; Polčák Radim; Kyncl Libor; Šavelka Jaromír; Sviráková Iveta;
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Kniha se zabývá právními aspekty aplikace veřejných licencí v českém právním řádu a to i v kontextu rekodifikace českého soukromého práva. Pozornost je věnováná veřejnými licencím obecně, v akademické praxi, při licencování software a při licencování informací veřejné správy. The book deals with the legal aspects of the application of public licenses in the Czech legal order (also in the context of recodification of the Czech private law). Attention is paid to public licenses in general, in academic practice, in licensing of software and licensing of public sector information.

 • Other research product . Lecture . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Reimerová Klára; Petrová Kafková Marcela; Doseděl Tomáš;
  Publisher: Masarykova Univerzita
  Country: Czech Republic

  Letáček je určen učitelům jako podpůrný materiál pro téma zabezpečení mobilních telefonů. Letáček shrnuje základní zjištění z výzkumu o používání mobilních telefonů obyvateli České republiky a ukazuje slabá místa, na která by bylo vhodné se ve výuce zaměřit. The leaflet is intended for teachers as support material for the topic of mobile phone security. The leaflet summarises the main findings of research on the use of mobile phones by the Czech population and shows the weak points that should be addressed in the teaching.

 • Other research product . Lecture . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Krejčí Pavel;
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Text popisuje jazykovou situaci v současné Bosně a Hercegovině a cestu od polycentrické srbochorvatštiny, která byla v BaH úřední jazyk ještě na počátku 90. let 20. století, ke třem národním (politickým) jazykům: bosenskému, chorvatskému a srbskému. Text describes the language situation in contemporary Bosnia and Herzegovina and the way from the pluricentric Serbo-Croatian, which were the official language in B&H in the early nineties of the 20th century, to three national (political) languages: Bosnian, Croatian and Serbian.

 • Other research product . Lecture . 2016
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lacko David;
  Publisher: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  Country: Czech Republic

  Skupinová polarizace je tendence skupin rozhodovat se více extrémně než jednotliví členové. Článek popisuje také teorie skupinové polarizace (teorie sociálního srovnávání, teorie persvazivních argumentů, teorie sebekategoritace), fenomén posunu k riskantnosti a syndrom skupinářského myšlení. Článek se dále zabývá možným dopadem skupinové polarizace a v závěru se zamýšlí nad depolarizací. Group polarization refers to the tendency for groups to make decisions that are more extreme than the initial inclination of its members. The article describes the theory of group polarization (social compare theory, persuasive arguments theory, self-categorization theory), risky shift phenomenon and groupthink. The article also deals with the possible impact of group polarization and at the end reflects on depolarization.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Emilie Jašová; Vidovićová Lucie;
  Publisher: Antecom
  Country: Czech Republic

  O osamělosti se v poslední době začalo mluvit jako o nové formě pandemie. Tento fenomén postihuje lidi každého věku, pohlaví i místa bydliště a představuje vysoké zdravotní riziko. Výzkum provedený mezi českými seniory a seniorkami identifikoval, že intenzivním pocitem osamělosti trpí až 5 % dotázaných. Že by se jich tento problém netýkal vůbec, nebo jen velmi zřídka, pak uvedlo „pouze“ něco málo přes 70 %. Osamělost se přitom přirovnává k takové zdravotní zátěži jako je kouření, obezita, nadužívání alkoholu nebo znečištěné ovzduší. Bez přehánění tak osamělost může vést ke snížené kvalitě života a předčasnému úmrtí. Recently, loneliness has been talked about as a new form of pandemic. This phenomenon affects people of all ages, genders and places of residence and poses a high health risk. Research conducted among Czech seniors identified that up to 5% of respondents suffer from intense feelings of loneliness. Just over 70% said that they were not affected at all or only very rarely. Loneliness is compared to health burdens such as smoking, obesity, alcohol abuse or air pollution. Without exaggeration, loneliness can lead to reduced quality of life and premature death.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Myška Matěj; Woznica Ondřej;
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Manuál v první části nabízí nejprve základní vhled do problematiky českého autorského práva v obecných souvislostech. Ve druhé části jsou v základních bodech popsány právní aspekty distribuce, prezentace a monetizace hudebních předmětů ochrany online. Jeho celkovým smyslem je prezentovat právním laikům srozumitelným způsobem, jaké základní právní otázky musejí řešit při distribuci, prezentaci a monetizaci hudebních předmětů ochrany online na příslušných službách. The first part of the manual offers a basic insight into the Czech copyright law in general context. In the second part, the legal aspects of the online distribution, presentation and monetization of musical objects of protection are described in basic terms. Its overall purpose is to present to the legal layman in a comprehensible way what basic legal issues they have to deal with when distributing, presenting and monetizing music online on the relevant services.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Cígler Hynek;
  Country: Czech Republic

  Vyšetření cizince běžnými nástroji psychologické diagnostiky může být problematické, a to nejen z důvodu jazykového porozumění, ale i kulturní odlišnosti. Vyšetření cizince je narušením standardní testové procedury, které může vést k systematickému testovému zkreslení. V kontextu dopravně-psychologického vyšetření pak dochází k predikčnímu zkreslení, kdy nemusí být možné zobecnit fungování testů u českých respondentů na cizince, zejména pak možnost predikce nehodovosti a rizikového řízení z testových výsledků. V rámci příspěvku ukážeme, jaké jsou klíčová rizika, a jakým způsobem uvažovat o možných omezeních.

 • Other research product . Lecture . 2019
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lexa Lukáš;
  Publisher: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici
  Country: Czech Republic

  Stať popisuje prožitky obyvatel Strážnice v době vzniku Československa a působení Slovácké brigády a jednotek domácího vojska ve Strážnici. The paper deals with experiences of inhabitants of the town Strážnice during establishing of Czechoslovakia and activities of the Slovak Brigade and troops of the home army in Strážnice.

 • Other research product . Lecture . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Janík Tomáš; Knecht Petr;
  Publisher: Pedagogická orientace
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Lacko David;
  Country: Czech Republic
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
91 Research products, page 3 of 10
 • Other research product . Lecture . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Myška Matěj; Polčák Radim; Kyncl Libor; Šavelka Jaromír; Sviráková Iveta;
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Kniha se zabývá právními aspekty aplikace veřejných licencí v českém právním řádu a to i v kontextu rekodifikace českého soukromého práva. Pozornost je věnováná veřejnými licencím obecně, v akademické praxi, při licencování software a při licencování informací veřejné správy. The book deals with the legal aspects of the application of public licenses in the Czech legal order (also in the context of recodification of the Czech private law). Attention is paid to public licenses in general, in academic practice, in licensing of software and licensing of public sector information.

 • Other research product . Lecture . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Reimerová Klára; Petrová Kafková Marcela; Doseděl Tomáš;
  Publisher: Masarykova Univerzita
  Country: Czech Republic

  Letáček je určen učitelům jako podpůrný materiál pro téma zabezpečení mobilních telefonů. Letáček shrnuje základní zjištění z výzkumu o používání mobilních telefonů obyvateli České republiky a ukazuje slabá místa, na která by bylo vhodné se ve výuce zaměřit. The leaflet is intended for teachers as support material for the topic of mobile phone security. The leaflet summarises the main findings of research on the use of mobile phones by the Czech population and shows the weak points that should be addressed in the teaching.

 • Other research product . Lecture . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Krejčí Pavel;
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Text popisuje jazykovou situaci v současné Bosně a Hercegovině a cestu od polycentrické srbochorvatštiny, která byla v BaH úřední jazyk ještě na počátku 90. let 20. století, ke třem národním (politickým) jazykům: bosenskému, chorvatskému a srbskému. Text describes the language situation in contemporary Bosnia and Herzegovina and the way from the pluricentric Serbo-Croatian, which were the official language in B&H in the early nineties of the 20th century, to three national (political) languages: Bosnian, Croatian and Serbian.

 • Other research product . Lecture . 2016
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lacko David;
  Publisher: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  Country: Czech Republic

  Skupinová polarizace je tendence skupin rozhodovat se více extrémně než jednotliví členové. Článek popisuje také teorie skupinové polarizace (teorie sociálního srovnávání, teorie persvazivních argumentů, teorie sebekategoritace), fenomén posunu k riskantnosti a syndrom skupinářského myšlení. Článek se dále zabývá možným dopadem skupinové polarizace a v závěru se zamýšlí nad depolarizací. Group polarization refers to the tendency for groups to make decisions that are more extreme than the initial inclination of its members. The article describes the theory of group polarization (social compare theory, persuasive arguments theory, self-categorization theory), risky shift phenomenon and groupthink. The article also deals with the possible impact of group polarization and at the end reflects on depolarization.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Emilie Jašová; Vidovićová Lucie;
  Publisher: Antecom
  Country: Czech Republic

  O osamělosti se v poslední době začalo mluvit jako o nové formě pandemie. Tento fenomén postihuje lidi každého věku, pohlaví i místa bydliště a představuje vysoké zdravotní riziko. Výzkum provedený mezi českými seniory a seniorkami identifikoval, že intenzivním pocitem osamělosti trpí až 5 % dotázaných. Že by se jich tento problém netýkal vůbec, nebo jen velmi zřídka, pak uvedlo „pouze“ něco málo přes 70 %. Osamělost se přitom přirovnává k takové zdravotní zátěži jako je kouření, obezita, nadužívání alkoholu nebo znečištěné ovzduší. Bez přehánění tak osamělost může vést ke snížené kvalitě života a předčasnému úmrtí. Recently, loneliness has been talked about as a new form of pandemic. This phenomenon affects people of all ages, genders and places of residence and poses a high health risk. Research conducted among Czech seniors identified that up to 5% of respondents suffer from intense feelings of loneliness. Just over 70% said that they were not affected at all or only very rarely. Loneliness is compared to health burdens such as smoking, obesity, alcohol abuse or air pollution. Without exaggeration, loneliness can lead to reduced quality of life and premature death.

 • Other research product . Lecture . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Myška Matěj; Woznica Ondřej;
  Publisher: Masarykova univerzita
  Country: Czech Republic

  Manuál v první části nabízí nejprve základní vhled do problematiky českého autorského práva v obecných souvislostech. Ve druhé části jsou v základních bodech popsány právní aspekty distribuce, prezentace a monetizace hudebních předmětů ochrany online. Jeho celkovým smyslem je prezentovat právním laikům srozumitelným způsobem, jaké základní právní otázky musejí řešit při distribuci, prezentaci a monetizaci hudebních předmětů ochrany online na příslušných službách. The first part of the manual offers a basic insight into the Czech copyright law in general context. In the second part, the legal aspects of the online distribution, presentation and monetization of musical objects of protection are described in basic terms. Its overall purpose is to present to the legal layman in a comprehensible way what basic legal issues they have to deal with when distributing, presenting and monetizing music online on the relevant services.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Cígler Hynek;
  Country: Czech Republic

  Vyšetření cizince běžnými nástroji psychologické diagnostiky může být problematické, a to nejen z důvodu jazykového porozumění, ale i kulturní odlišnosti. Vyšetření cizince je narušením standardní testové procedury, které může vést k systematickému testovému zkreslení. V kontextu dopravně-psychologického vyšetření pak dochází k predikčnímu zkreslení, kdy nemusí být možné zobecnit fungování testů u českých respondentů na cizince, zejména pak možnost predikce nehodovosti a rizikového řízení z testových výsledků. V rámci příspěvku ukážeme, jaké jsou klíčová rizika, a jakým způsobem uvažovat o možných omezeních.

 • Other research product . Lecture . 2019
  Open Access Czech
  Authors: 
  Lexa Lukáš;
  Publisher: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici
  Country: Czech Republic

  Stať popisuje prožitky obyvatel Strážnice v době vzniku Československa a působení Slovácké brigády a jednotek domácího vojska ve Strážnici. The paper deals with experiences of inhabitants of the town Strážnice during establishing of Czechoslovakia and activities of the Slovak Brigade and troops of the home army in Strážnice.

 • Other research product . Lecture . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Janík Tomáš; Knecht Petr;
  Publisher: Pedagogická orientace
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Lacko David;
  Country: Czech Republic
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.