Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
37,887 Research products, page 1 of 3,789

 • Other research products
 • 2013-2022
 • CZ
 • Czech

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kazda, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této diplomové práce je popsat modelování úloh s prouděním a sdílením tepla určených pro testování elektronických čidel. Teoretická část se zabývá rešerší problematiky elektronických pohybových a kouřových čidel a jejich testováním. Praktická část této práce byla věnována numerickému modelování úloh pro kouřové a pohybové detektory. V této práci je zahrnuta tvorba geometrie, diskretizace, nastavení řešiče a následný výpočet. Pro simulaci a vyhodnocení výsledků byl využit software ANSYS 2020 R2. Obhájeno The aim of this diploma thesis is to describe the modelling of fluid flow and heat transfer tasks for testing electronic detectors. The theoretical part deals with the research of electronic motion and smoke detectors and their testing. The practical part of this work was devoted to numerical simulations of smoke and PIR motion detectors. In this work is included design of geometry, discretization, solver setting and numerical calculation. The software ANSYS 2020 R2 was used for the whole simulation and results evaluation.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Polášková, Lenka;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  Country: Czech Republic

  Cílem bakalářské práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičních variant společnosti Internet shop, s.r.o. na základě vybraných metod včetně formulace doporučení o realizaci. První část obsahuje definice jednotlivých pojmů a teoretická východiska pro zhodnocení investičních projektů, v druhé části jsou metody aplikovány a ve třetí části je navrhnuto, zda má podnik tuto investici realizovat. The main goal of bachelor’s thesis is to evaluate the economic effectiveness of investment options in company Internet shop, ltd based on selected methods including formulation of recommendation for implementation. First part contains definitions of concepts and theoretical basis of methods for evaluating effectiveness. In the second part the methods are applied and in the third part is suggested if the company should be realize or not. C

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kratochvílová, Pavla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se snaží ukázat, jakým způsobem jednotlivci ustanovují hranice přijatelného projevování intimity ve veřejném prostoru v souvislosti se svou sexuální orientací a zda, případně jakým překážkám v této souvislosti čelí. Snažím se tak popsat, jakým způsobem se homosexuálové intimně projevují ve veřejném prostoru, jakým způsobem je jejich chování ovlivněno a jestli vnímají veřejný prostor a pravidla s ním spjatá jako omezující v rámci intimních projevů. Ve veřejném prostoru se také soustředím na prostor GL klubů a na to, zda je tento prostor respondenty vnímán jako specifický a představuje pro ně prostor s jinými pravidly než zbylá veřejná sféra. Ve výzkumu jsem použila dva zdroje dat. Prvním zdrojem jsou polostrukturované rozhovory. Rozhovory byly provedeny s 15 respondenty, kteří mají nebo měli homosexuální vztah delší než půl roku. Druhým zdrojem dat jsou terénní poznámky, které jsem získala během nezúčastněného pozorování ve veřejném prostoru Katedra sociologie Obhájeno This work is focused on the fact how individuals instituted the boundaries of acceptable manifestation of intimacy in public space in connection with their sexual orientation and whether they have any problems with the presentation of their intimacy. Marginally works concerns the problems how homosexuals can realize the majority opinion and the possible stigma or discrimination associated with presenting their open sexuality and whether they have ever met with discrimination in the public sphere. For this work were used the methods of disinterested observation and semi-structured interviews. In total I have taken eight observations. The interviews I conducted with 15 respondents, and each respondent was interviewed twice.

 • Other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Felcman, Miroslav;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout horizontální mobilní štípačku dřevěné kulatiny dle zadaných parametrů. Před vlastním návrhem horizontální štípačky jsou v práci rozebrány jednotlivé typy mobilních štípaček. S následným zaměřením na jednotlivá konstrukční řešení horizontálních štípaček. V další části je navržen a spočten hydraulický obvod štípačky, který vytváří potřebnou štípací sílu. Pro zvolené jednotlivé dílce hydraulického obvodu je vypočtena konečná štípací síla a další pracovní vlastnosti štípačky. Štípací silou jsou namáhány jednotlivé dílce konstrukčního řešení horizontální štípačky. V poslední části práce je provedena pevnostní kontrola jednotlivých namáhaných dílců. Součástí práce je výkresová dokumentace vybraných dílců. The main aim of the bachelor thesis is to design a mobile horizontal woodlogs splitter according to preset parameters. The part before the main design of a splitter is focused on different types of mobile splitters with the subsequent focus on the individual structural design of horizontal splitters. The next part is dedicated to design and calculation of a hydraulic circuit of the splitter that generates the required cutting force. There is a calculation of final splitting force and other working properties for all individual components of hydraulic circuit. The individual components of the splitter are stressed by the splitting force. There is a strength check of exposed parts in the last part of the thesis. The work also includes drawings of selected parts. B

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Nová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá úlohou sestry při prevenci karcinomu děložního čípku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám anatomií, nádory děložního čípku, samotným karcinomem děložního čípku jeho prevencí a úlohou sestry při prevenci tohoto onemocnění. V praktické části zjišťuji pomocí dotazníků, jak ženy získávají informace o tomto onemocnění, jaká je jejich informovanost v této oblasti, a jaký mají názor na očkování proti HPV. Výsledkem této práce je zjištění, že pacientky nejsou dostatečně informovány a mělo by jim být poskytnuto více informací. Obhájeno This bachelor thesis deals with the role of the nurse in the prevention of cervical cancer. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, I discuss anatomy, cervical tumors, cervical cancer itself, its prevention and the role of the nurse in the prevention of this disease. In the practical part, I use questionnaires to find out how women get information about this disease, how big is their awareness in this area and what opinion do they have regarding the HPV vaccination. As a result of this work, I found out that patients are not sufficiently informed and should be given more information.

 • Other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Löffelmann, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce je o získávání násilných událostí z textu. Práce popisuje základní principy metod pro extrakci událostí z textu, které jsou známé ve světě programování. Práce zahrnuje vytvoření algoritmu v Javě pro extrahování slov z textu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teorií a druhá část popisuje praktickou funkčnost vytvořeného algoritmu. Závěr obsahuje shrnutí úspěšnosti algoritmu a autorův komentář. Obhájeno This work is about obtaining information from the text of the relevant category (violent). Describes the basic principles of methods for extracting text from events that are known in the world of programming. The work includes the creation of an algorithm for extracting words from the text and program implementation in Java. Work is divided into two parts. The rst part deals with the theory and the second part describes the practical operation of the proposed algorithm. The conclusion contains a summary of the success of the algorithm and the author's comments.

 • Other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors: 
  Kotásek, Lukáš;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  Country: Czech Republic

  Práce je zaměřena na problematiku modelu CAPM. Je proveden výpočet charakteristik pěti vybraných akcií burzovního trhu NASDAQ s pomocí lineární regrese. Jako zastoupení trhu je použit tržní index S&P 500. Význam výsledných hodnot výpočtů je slovně interpretován. Jako vlastní návrh řešení je vytvořen program v jazyce VBA, který usnadní uživateli převod historických dat cenných papírů získaných z Yahoo! Finance do formy vhodné výpočtu. Data program následně použije pro výpočet zmíněných charakteristik. Program je také otestován na funkčnost a výkon při větším množství dat. Thesis is focused on CAPM model. Characteristics of five chosen stocks of NASDAQ capital market are calculated using linear regression. Market index S&P 500 is used to represent the market. Calculated values are verbally interpreted. As a presented solution, a program is created in VBA language, that will help the user to convert historical stock data from Yahoo! Finance to form, that can be used for calculations. The program will then use the data to calculate said characteristics. Program is also tested on function and performance using larger amounts of historical data. E

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Benetka, Tomáš;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá změnami konfigurace průmyslové sítě, která prošla technologickou rekonstrukcí. Práce popisuje především změny provedené na zařízeních sloužících ke kompenzaci jalového výkonu a zlepšování kvality elektřiny a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá jednotlivými parametry pro posuzování kvality elektřiny, příčinami změn těchto parametrů, případně zařízeními pro jejich úpravu. Práce také obsahuje požadavky normy na tyto parametry. Dále je zde rozvedeno téma kompenzace jalového výkonu, výčet spotřebičů jalového výkonu a jejich vliv na napájecí síť. Praktická část se zabývá rekonstrukcí zařízení pro kompenzaci jalového výkonu, začleněním lokálního zdroje a využitím prvků výkonové elektroniky pro zajištění kvality elektřiny. This bachelor´s thesis deals with reconfiguration of industrial network that has been technologically reconstructed. The aim of this study is mostly to describe changes made on devices used for reactive power compensation and improving the power quality. Thesis is divided into two parts. Theoretical part of thesis deals with parameters used for judging power quality and causes of changes for these parameters, eventually with devices for its adjustment. Standard demands for these parameters are also included. Further, reactive power compensation, extract of reactive power appliance and their influence on power network is described in this thesis. In the second - practical - part devices used for reactive power compensation were reconstructed. This part is also focused on local energy source integration and usage of power electronic engineering products for power quality provision. B

 • Other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors: 
  Postolenko, Nonna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Moje práce je vizualizací minulosti, přítomnosti a především budoucnosti. Nejistota, se kterou prožíváme každý den, mě motivovala k tomu, abych dala svůj život do pořádku, získala jasnou a uspořádanou představu o tom, co se děje a co se stane. Lze říci, že jsem si svůj život rozdělila na určité kapitoly: konec umění, rodina, minulost / přítomnost / budoucnost, okolnost nepředvídatelná v průběhu plánování. Každá z výše uvedených kapitol popisuje, jak by vypadal můj život, kdybych žila v Rusku, a jak v případě života v Česku. Nejtěžší životní rozhodnutí "kde bude tvůj nový domov" jsem neučinila. Z různých důvodů, z nichž jeden je politický, jsem musela rozdělit svůj život na dvě části a přemýšlet o tom, zda to byla správná volba. Jak by vše vypadalo jinde? Co kdyby? A tak dále, stále dokola, protože nikdo neznáme a nedozvíme se odpověď na tyto otázky. Samozřejmě jsem se snažila najít odpověď a s kapkou humoru a ironie vytvořit objekty, které by mi o tom umožnily přemýšlet a udělat si lepší představu. Obhájeno My work is a visualisation of past, present and mainly the future. Uncertainty with which we live every single day motivated me to get my life together and to get a clear and arranged picture about what is going on and what si going to happen. Let´s say I divided my life into certain chapters : end of art, family, past / present / future, a circumstance which is unpredictable in planning. Each of all above mentioned chapters describes how would my life looked like if I lived in Russia and how it would looked like if I stayed in Czech Republic. The harderst life decision " where will be my new home" has not been made yet. From various reasons, one of the is political, I had to split my life into two parts and I have to think if that was right decision. How would everything looked like in the other place? What if? These kind of thoughts on and on because nobody knows the answer on these questions. I tried to find the answers, of course, and with a bit of humour and irony, I tried to create objects, which would make my thinking possible and would help me with getting a better view.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Bublík, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zaměřuje na shrnutí způsobů konstrukce přípravků a jejich typů. Praktická část se zaměřuje na konstrukci speciálního přípravku pro zadanou součást. Tento přípravek by měl umožnit obrábění součásti na co nejmenší počet upnutí. Přípravek bude modelován v softwaru Catia V5. Obhájeno This thesis contains several methods of designing special fixtures. Thesis is focused on construction special fixture for our part. The model of the fixture is made in software Catia V5.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
37,887 Research products, page 1 of 3,789
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kazda, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této diplomové práce je popsat modelování úloh s prouděním a sdílením tepla určených pro testování elektronických čidel. Teoretická část se zabývá rešerší problematiky elektronických pohybových a kouřových čidel a jejich testováním. Praktická část této práce byla věnována numerickému modelování úloh pro kouřové a pohybové detektory. V této práci je zahrnuta tvorba geometrie, diskretizace, nastavení řešiče a následný výpočet. Pro simulaci a vyhodnocení výsledků byl využit software ANSYS 2020 R2. Obhájeno The aim of this diploma thesis is to describe the modelling of fluid flow and heat transfer tasks for testing electronic detectors. The theoretical part deals with the research of electronic motion and smoke detectors and their testing. The practical part of this work was devoted to numerical simulations of smoke and PIR motion detectors. In this work is included design of geometry, discretization, solver setting and numerical calculation. The software ANSYS 2020 R2 was used for the whole simulation and results evaluation.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Polášková, Lenka;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  Country: Czech Republic

  Cílem bakalářské práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičních variant společnosti Internet shop, s.r.o. na základě vybraných metod včetně formulace doporučení o realizaci. První část obsahuje definice jednotlivých pojmů a teoretická východiska pro zhodnocení investičních projektů, v druhé části jsou metody aplikovány a ve třetí části je navrhnuto, zda má podnik tuto investici realizovat. The main goal of bachelor’s thesis is to evaluate the economic effectiveness of investment options in company Internet shop, ltd based on selected methods including formulation of recommendation for implementation. First part contains definitions of concepts and theoretical basis of methods for evaluating effectiveness. In the second part the methods are applied and in the third part is suggested if the company should be realize or not. C

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kratochvílová, Pavla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se snaží ukázat, jakým způsobem jednotlivci ustanovují hranice přijatelného projevování intimity ve veřejném prostoru v souvislosti se svou sexuální orientací a zda, případně jakým překážkám v této souvislosti čelí. Snažím se tak popsat, jakým způsobem se homosexuálové intimně projevují ve veřejném prostoru, jakým způsobem je jejich chování ovlivněno a jestli vnímají veřejný prostor a pravidla s ním spjatá jako omezující v rámci intimních projevů. Ve veřejném prostoru se také soustředím na prostor GL klubů a na to, zda je tento prostor respondenty vnímán jako specifický a představuje pro ně prostor s jinými pravidly než zbylá veřejná sféra. Ve výzkumu jsem použila dva zdroje dat. Prvním zdrojem jsou polostrukturované rozhovory. Rozhovory byly provedeny s 15 respondenty, kteří mají nebo měli homosexuální vztah delší než půl roku. Druhým zdrojem dat jsou terénní poznámky, které jsem získala během nezúčastněného pozorování ve veřejném prostoru Katedra sociologie Obhájeno This work is focused on the fact how individuals instituted the boundaries of acceptable manifestation of intimacy in public space in connection with their sexual orientation and whether they have any problems with the presentation of their intimacy. Marginally works concerns the problems how homosexuals can realize the majority opinion and the possible stigma or discrimination associated with presenting their open sexuality and whether they have ever met with discrimination in the public sphere. For this work were used the methods of disinterested observation and semi-structured interviews. In total I have taken eight observations. The interviews I conducted with 15 respondents, and each respondent was interviewed twice.

 • Other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors: 
  Felcman, Miroslav;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout horizontální mobilní štípačku dřevěné kulatiny dle zadaných parametrů. Před vlastním návrhem horizontální štípačky jsou v práci rozebrány jednotlivé typy mobilních štípaček. S následným zaměřením na jednotlivá konstrukční řešení horizontálních štípaček. V další části je navržen a spočten hydraulický obvod štípačky, který vytváří potřebnou štípací sílu. Pro zvolené jednotlivé dílce hydraulického obvodu je vypočtena konečná štípací síla a další pracovní vlastnosti štípačky. Štípací silou jsou namáhány jednotlivé dílce konstrukčního řešení horizontální štípačky. V poslední části práce je provedena pevnostní kontrola jednotlivých namáhaných dílců. Součástí práce je výkresová dokumentace vybraných dílců. The main aim of the bachelor thesis is to design a mobile horizontal woodlogs splitter according to preset parameters. The part before the main design of a splitter is focused on different types of mobile splitters with the subsequent focus on the individual structural design of horizontal splitters. The next part is dedicated to design and calculation of a hydraulic circuit of the splitter that generates the required cutting force. There is a calculation of final splitting force and other working properties for all individual components of hydraulic circuit. The individual components of the splitter are stressed by the splitting force. There is a strength check of exposed parts in the last part of the thesis. The work also includes drawings of selected parts. B

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Nová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá úlohou sestry při prevenci karcinomu děložního čípku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám anatomií, nádory děložního čípku, samotným karcinomem děložního čípku jeho prevencí a úlohou sestry při prevenci tohoto onemocnění. V praktické části zjišťuji pomocí dotazníků, jak ženy získávají informace o tomto onemocnění, jaká je jejich informovanost v této oblasti, a jaký mají názor na očkování proti HPV. Výsledkem této práce je zjištění, že pacientky nejsou dostatečně informovány a mělo by jim být poskytnuto více informací. Obhájeno This bachelor thesis deals with the role of the nurse in the prevention of cervical cancer. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, I discuss anatomy, cervical tumors, cervical cancer itself, its prevention and the role of the nurse in the prevention of this disease. In the practical part, I use questionnaires to find out how women get information about this disease, how big is their awareness in this area and what opinion do they have regarding the HPV vaccination. As a result of this work, I found out that patients are not sufficiently informed and should be given more information.

 • Other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors: 
  Löffelmann, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce je o získávání násilných událostí z textu. Práce popisuje základní principy metod pro extrakci událostí z textu, které jsou známé ve světě programování. Práce zahrnuje vytvoření algoritmu v Javě pro extrahování slov z textu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teorií a druhá část popisuje praktickou funkčnost vytvořeného algoritmu. Závěr obsahuje shrnutí úspěšnosti algoritmu a autorův komentář. Obhájeno This work is about obtaining information from the text of the relevant category (violent). Describes the basic principles of methods for extracting text from events that are known in the world of programming. The work includes the creation of an algorithm for extracting words from the text and program implementation in Java. Work is divided into two parts. The rst part deals with the theory and the second part describes the practical operation of the proposed algorithm. The conclusion contains a summary of the success of the algorithm and the author's comments.

 • Other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors: 
  Kotásek, Lukáš;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  Country: Czech Republic

  Práce je zaměřena na problematiku modelu CAPM. Je proveden výpočet charakteristik pěti vybraných akcií burzovního trhu NASDAQ s pomocí lineární regrese. Jako zastoupení trhu je použit tržní index S&P 500. Význam výsledných hodnot výpočtů je slovně interpretován. Jako vlastní návrh řešení je vytvořen program v jazyce VBA, který usnadní uživateli převod historických dat cenných papírů získaných z Yahoo! Finance do formy vhodné výpočtu. Data program následně použije pro výpočet zmíněných charakteristik. Program je také otestován na funkčnost a výkon při větším množství dat. Thesis is focused on CAPM model. Characteristics of five chosen stocks of NASDAQ capital market are calculated using linear regression. Market index S&P 500 is used to represent the market. Calculated values are verbally interpreted. As a presented solution, a program is created in VBA language, that will help the user to convert historical stock data from Yahoo! Finance to form, that can be used for calculations. The program will then use the data to calculate said characteristics. Program is also tested on function and performance using larger amounts of historical data. E

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Benetka, Tomáš;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá změnami konfigurace průmyslové sítě, která prošla technologickou rekonstrukcí. Práce popisuje především změny provedené na zařízeních sloužících ke kompenzaci jalového výkonu a zlepšování kvality elektřiny a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá jednotlivými parametry pro posuzování kvality elektřiny, příčinami změn těchto parametrů, případně zařízeními pro jejich úpravu. Práce také obsahuje požadavky normy na tyto parametry. Dále je zde rozvedeno téma kompenzace jalového výkonu, výčet spotřebičů jalového výkonu a jejich vliv na napájecí síť. Praktická část se zabývá rekonstrukcí zařízení pro kompenzaci jalového výkonu, začleněním lokálního zdroje a využitím prvků výkonové elektroniky pro zajištění kvality elektřiny. This bachelor´s thesis deals with reconfiguration of industrial network that has been technologically reconstructed. The aim of this study is mostly to describe changes made on devices used for reactive power compensation and improving the power quality. Thesis is divided into two parts. Theoretical part of thesis deals with parameters used for judging power quality and causes of changes for these parameters, eventually with devices for its adjustment. Standard demands for these parameters are also included. Further, reactive power compensation, extract of reactive power appliance and their influence on power network is described in this thesis. In the second - practical - part devices used for reactive power compensation were reconstructed. This part is also focused on local energy source integration and usage of power electronic engineering products for power quality provision. B

 • Other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors: 
  Postolenko, Nonna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Moje práce je vizualizací minulosti, přítomnosti a především budoucnosti. Nejistota, se kterou prožíváme každý den, mě motivovala k tomu, abych dala svůj život do pořádku, získala jasnou a uspořádanou představu o tom, co se děje a co se stane. Lze říci, že jsem si svůj život rozdělila na určité kapitoly: konec umění, rodina, minulost / přítomnost / budoucnost, okolnost nepředvídatelná v průběhu plánování. Každá z výše uvedených kapitol popisuje, jak by vypadal můj život, kdybych žila v Rusku, a jak v případě života v Česku. Nejtěžší životní rozhodnutí "kde bude tvůj nový domov" jsem neučinila. Z různých důvodů, z nichž jeden je politický, jsem musela rozdělit svůj život na dvě části a přemýšlet o tom, zda to byla správná volba. Jak by vše vypadalo jinde? Co kdyby? A tak dále, stále dokola, protože nikdo neznáme a nedozvíme se odpověď na tyto otázky. Samozřejmě jsem se snažila najít odpověď a s kapkou humoru a ironie vytvořit objekty, které by mi o tom umožnily přemýšlet a udělat si lepší představu. Obhájeno My work is a visualisation of past, present and mainly the future. Uncertainty with which we live every single day motivated me to get my life together and to get a clear and arranged picture about what is going on and what si going to happen. Let´s say I divided my life into certain chapters : end of art, family, past / present / future, a circumstance which is unpredictable in planning. Each of all above mentioned chapters describes how would my life looked like if I lived in Russia and how it would looked like if I stayed in Czech Republic. The harderst life decision " where will be my new home" has not been made yet. From various reasons, one of the is political, I had to split my life into two parts and I have to think if that was right decision. How would everything looked like in the other place? What if? These kind of thoughts on and on because nobody knows the answer on these questions. I tried to find the answers, of course, and with a bit of humour and irony, I tried to create objects, which would make my thinking possible and would help me with getting a better view.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Bublík, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zaměřuje na shrnutí způsobů konstrukce přípravků a jejich typů. Praktická část se zaměřuje na konstrukci speciálního přípravku pro zadanou součást. Tento přípravek by měl umožnit obrábění součásti na co nejmenší počet upnutí. Přípravek bude modelován v softwaru Catia V5. Obhájeno This thesis contains several methods of designing special fixtures. Thesis is focused on construction special fixture for our part. The model of the fixture is made in software Catia V5.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.